Goudsche Courant, maandag 30 juni 1919

NAAMUMZB VBNNOOTKIUP Scheurleer Zoonen s Bank gsvastlgil te DELFT KaatafM DELFT OOHINCHEM MUDA aa UWEN MnUehsppelIJk Kapttul f 2 000 000 Bewsne améMlan f 20 000 Pref landetlan waarvan gapiaatst n votgaatortf 1 000 000 Qawona aande t n an f 20 000 Praf aandaalen Uitgifte vmn f laOOO OOOa Aandeelen aan Toonder in stukken van f 10O0 ten volte doelende in de winst over het boekjaar 1919 Ondergeteakende bericht dat de Insclirgving op bovengenoemde uitgifte cal egn opengesteld tot den lioers Tan 103 pCt op W0EN80AQ dan 2 JULI IBIS vaii daa aoriiiidd Ba 8 uur tot d naniiddaB 4 uur I lumanau i HÉOERLAMOSCHE HAMDEL MAATÏCHAPHJ la AMSTERDAM taa kaatara iu WESTENDORP t Ca ROHERDAM na Dat ADENTSCHAP aar NEDERUNDSCNE HANDEb MAATSCHAPrtl a aRAVENHAIE dar Hurta SCHEURUER A ZOONEN ARNHEM ELDERSCHE CREDIETVEREENMNR uomada M hire nititlri a la aadara iilialMa a ERTOSENBOSOH taa kaalara iv FInaa F VAN lANSCHOT DELFT OORINCHEM ROUDA ia LEIDEN tan ksntan aa aadirgitHkanaa ALPHEN lui liMina ar AlPHENSCHE BANK 28M BOOESRAVEN BODEeRAVENSCHE DANKVEREENIOINB M alwaar prospectussea en insohrüvingsbiljetton verkrijgbaar zijn DiLFT 26 Juni 1819 SCHEURLEER ft ZOOMEM S BANK BOrcld iMdedMUbe lAdnlactn nt Ml i DENKERAAN DE LANTAARN MOETEN WEER BRANDEN QOUDA KAAR EN FAL EN NOOIT I I UUIllllElrlllTSEIirFIJ lllir te OOUDA D Dirsotia berioht d t hatdiridend na aftrek Tan da dlTidandbelaiting ia raatgesteld op 7 ol f Tipat aaadaal an tagaii inlavaring van di id9ndbawiJB Nr 7 betaalbaar ii vanaf 7 Juli b j da Hearan R MEES A ZOONEN Rotterdam JA N KAtFF Oo Amsterdam RATIONALE BANKVEREENI OING Gouda Wed KNOX DORTLAND Gouda aa tan kantore dar Teanootichap Qonda 28 Jani 1819 896B 26 Verkrijb ar bij M J V VLIET anOKNKMDAAL MM ppima Zoet RooQebrood Krefltenrogielirooil en Broze Bescliuit i COHEN Co ARNHEM SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen JalouzieBn Rolluiken Tenten Dekkleeden V rtBtf iiwoordUM voor OOUDA OMSTREKEN i i k lm 1 1 nu lUlEN u WUDSTRAAT 21 GOUDA T lefooa No 368 J ASTHMA 4 De Poeder an Dr PIETERS geeftdirect vt rliohtiug 1 11 Pni f 1 20 N V Mtt SANITAS i oD Goedgekeurd GOUDA Lwf Tl nd w i 11 UTRECHT Pou nlr u 6 DBN HAAO H lii rl neUrlM 9 KAKA koit lechts 35 cent en eeft U dan een nieuwe hoed Verkrgdbsar óók en aro bö ANTON COOPS Drogiit Wgd traat Oouda 2901 U GROOTE UITVERKOOP Mi da Firma M 1 TOEMAN In Kanton n P t n IQOIiSTRIUiT 2114 iibi t Viikt UÏÏEIDIIM Talaf MM 29M St PEOIALE AAMBIEOIMO COUPONS Het beste adres voor het en lepamereo uwer i u voor ielaflprsiferliziadÉQ is P BERLIJN Kopte Tiendeweg 4 Pracht italencollectic Behangs papler 2271 30 VAKKUNDIGE AFWERKING BILLIJK E PRIJZEN itlJWIEL n MOTORBNHANDELI S VAN HOORN DE JONGS N Doelenefpaal ISi Gouda J Z AGENTSCHAP EXCELSIOR EN OLEVELANDUOTOREN j r Uit voorraad leverbaar f l THE SUN MOTORRIJWIELEN M U P K S v psn lllns n O Groote voorraad Onderdeelen en Banden ij 60 Q2967 HERSTELLIN0SWERKPLAAT8 Ontvangen eei zending Rijwielen tegen lag prijzen O a BLIKHEiri DOOZEN vooRSCHOEIICREAm r OORDRtCHTSCHE MET l WARENPABRIEK 1 rhanWgd J UKKERS Z0ONOOR0RECHT Het Advertentiebureau Tan de GouDSCHE Courant TELEF 82 MARKT 81 BEZORQT DB PLAATSING VAN ADVERTENTIÊN in aUe Nederiandache en Buitenlandache dag en weelcbladen en andere perlodielceo Onder eenlge priJaverhooginK I f0r Insandino van Mn ohpift staada voldoanda 2620 46 Advartawl IA dit Biadk Inllclitingen worden Qlt ATIS veratrekt Waddinxveen Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen SANGÜINOSE zuiver plantaardig tonleum II eea oii ëventarde bron van kracht es enerfU voor ieder die eetesatbeid l verrlchlea heeft ooTrnchillil y n wcIkcD aard De SANGÜINOSE rboo£t de v crkkracht van deoHecondc n menBcben rrft aao alle oververmocidea en uit£eput pn de verlorea xenuwkracht tenij SANGÜINOSE wordt erkoehl in groene flacons van ruim 0 r inhotiJ SANGÜINOSE kost per flacon f2 25 6 fl f 12 SO 12 fl f 24 WACHT U VOOR NAMAAK Verkrijgbaar bij de meeate apothekenen goflde droCUlea 2803 30 VAN DAM Sc Co D Rlemecitraat 2c 4 D d Ha £ GOUDERAK Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door h VLEeGEËRT ottderak Advertentiën en abonnementen op dit blad warden aangenomen voor Berkenwoude Dorp door A BOOM Barkenwoudo voor Berkenwoude Achterhodt door I NBOMEH iMRGki STOLWIII GEVESTIGDEN A van Erk uit Reeuwiik in Zwarte weg 4 L Koot uit Katwyk in Gouwe 188 L Quispel uit Rotterdam in Kattensingel 16 A v d Zwalra uit Baam in Graaf van Bloisstraat 3 B de Brei uit Amiiem in Crabethstr 66 A Gelderblom uit Amsterdam in Fluweelensingel 14 G H Grevestuk uit Leiden in Clir de Wetstraat 10 A Meeter uit s Gravenliage in Gouwe 47 J Senten uit Kamerik in R van Cataweg 102 Sj de Vries uit Leeuwarden in A de Viadimarkt 28 J M Mijnlieff uit Vianen in Oostliaven 66 A Samuel uit a Gravenliage in Wijdstraat 7 J H Eussen uit Kampen in Turfmarlrt 22 P J van Ham uit Gemert in Gouwe 6 H J Kromziek uit Boskoop ir Gouwe 104 F Buijens en gez uit Sclioonhoven in Dr Leijdsstraat 11 A Meüer uit Haasti eclit in N Haven 852 P Snal en gezin uit Hekendorp in Groeneweg 69 i van Utretht uit Itotterdam in Boelekade 8 J Spaas uit Schalkwijk in Markt 16 J Neeter en gez uit Delft in Crabethstraat 29 P H Wijnhof uit Woensel in Boelekade 155 G S Schreuders uit Gorincliem in Gouwe 112 L Th ri Baron van Boecop uit a Gravenhage m Oostha v a 67 J A V d Brink uit Tilburg in P C Bothstraat 18 A M W J Bruins uit Cuyk in L lïendeweg 76 W Hoogendooni en gez uit Eeeuwijk in Haam 29 P Kusters uit Noordwijk in Groenendaal 99 P E v d Laan uit Nijmegen in R van Catsweg 70 A Toen uit Rotterdam in Scheltemastraat 23 C Uittenbroek en gezin uit Hazerawoude in A A Kerk 14 VBRTROKKENEN C Uoudyk van Bleekerssingel naar Rotterdam Rodenrijsschestr 18 C Jongeneel van Steynkade 81 naar Woerden Jaagpad 6 J Brocker van Fluweelensingel 64 naar Haastrecht Haastrechtsche d k C 88 M W G van der Veur Oosthaven 66 naar Middelburg Vlasmarktkade 158 A I Gazan van Crabethstraat 71 naar Amsterdam Koninginneweg 164 U C H Mutsaers van Craliethstraat naar Amersfoort Koningin WilheU minastraat 29 A W den Hertog van Oosthaven 70 naar Utrecht Oude Gracht F2 284 A Latenstein van Weatliaven 81 naar Amsterdam Bin nenBantannerstraat 18 C in der Mauer van Willens 21 naar Zevenhuizen Polder J J van Velzen van Gouwe 62 naar Heilo Rijksstraatweg J j van Dantzig van Gouwe 2 naar Am1 sterdam Leidsche Kade 93 J F Schultmk van N Haven 31 naar Amersfoort L Bergstraat 28 M Verhoeff van v Bergen IJzendoompark XI naar Moordrecht Buurpad Wed D van Vliet van Turfmarkt 62 naar Amsterdam Rustenburgerstraat 359 A van Duijn van Peperstraat 182 naar Rotterdam Boschlaan 2B P Termeulen en gezin van Willens 22 naar Harmeien Straatweg 101 J Mourik en gezin van Lazeruskade 20 naar Boskoop Laag Boskopp A M Backers van Wijdstraat 89 naar s Gravenhage Nic Tulpstraat 50 E van Dantzig van Markt 28 naar s Gravenhage Stationsplein 20a C van der Hout van R v Oatsweg 11 naar s Gravenhage Joubertstraai 82 L J Laurier van Gouwe il naar Waddinxveen Nes C M Gonda van V Beveminghlaan 21 naar Idaarderadeel G de Jong van Gr van Bloisstraat 32 naar s Gravenhage P ldijkschestraat 76 W van Rhijn en gezin van Jaagpad 47 naar Waddinx veen Noordkade 152 A Velk man en gezin van A de Viachmarkt 3 naar Rotterdim Groene H e ik Melkpad 46 A M Kools en gezin van K van Catsweg 89 naar Blaricum S van Kieveld van Wüdstraft 7 naai Gravenliage Huigeuspark 5R H Frank uit CMtMaA 21 Juli 2 uA Gebouw Bauw m Ifo BMItKOfB Mj a M tii f tmtm tatnatm na mtntm aialtelli la uaa aaiuda TMcriMfc DroldcMij