Goudsche Courant, donderdag 3 juli 1919

voa Flranhrijk waan de aev ateaen gaw kt hebbou ae gevan iwA wübottdon toMaf DuHaoiUand met de tA voMin va het verdiac b t f t heeft n yivMmta HERLIJN 8 JuU De voorzitter ma de DütlAohe waipeiifltfMandmomaiiaHto te Spa tèlherr von HanaiMiniteln Uet met be irvkklng tot de vljandelljkedwnonatr t ttw In 6 den geawodtferdeu or 1 Jutteen proteatnola overreikeo waarin bij tegt dat reeda op ï en 27 Juni voor hetho tel waar dn oomraioi e verblijf hleU T jonaelijke doinoDairaÜee zijn gotaoudan Voa HammerHt 4n drontf toen op beinre bewaking aan Bij het vertrek van fle deiegatitH boorde tmti op bolle pijpco blMcn en ma tetijke ultroe n ui de atratea 0 1 Ih M bijzoader voor het atadon icwHD bei tot opalootiesi Op veraohetdano wit werden oteMwn geworpen De Uatate werd zHM zwaar beaohadigid De Engrimibeeo Ut glNchi gendarmerie stond e maoMelooa tegenover Maar er hadden betere T ttbrbereidingeft moeten getrofnv wordefl Wferal na het getieurde t VeiwmeA Mevr I ornUuth de domea van tfe nedesdelegalie die te Vetraolulo een ateen tegen haar aohterhoold Teeg en een verwonding b N wam dl oogensohljDigk niet gcvairlijk Hot IKinMtm la er na slwht aan toe Zij Irf in een aenuwlailebtfngi opgenomSai 1 atewworp varOQTcaokte een hereenwluJlldlnc weUo $ volgen zloh e loten anaten Cod T lal PV raMlfllig QMito en OBUtretMn In omickeente rKtutlag loopva 6 tniam marvon de Uatate in Dm Hoog omukoint U 11 48 n m en in Rotterdam 11 M hal De zomerdiMMt brengt behalve ea b langrijk meerder aautoi treinen 09 Ut baanvak Utrecht Anurterdam w rdoor van Gouda uit een meUore vethinding mat Amaterdani wordt vericregen twM directe treinen Rotterdam Ameterdam via Gou daHarmelen Breokeden Dese direct trainen geven w liawaar nog niet de prachtige snelle vetbanding van vroeger maar een groote vathetering brengen ze toch wel Van Rotterdam Maas vertreUoni deze treinen 8 06 v m en 4 38 nin aMkoonait Amsterdam W P 9 28 vjm en 6 06 njn Ia omgelceerde richting vertrekkieu xe i t Anw sterdam W P 7 69 v co 4 08 n m aankomst Rotterdam Mooa JZl vjn en S 82 n m De reia naar Amoterdam duurt dua met deze treinen 1 22 u bij dan nonnalen toeatand duurde die reds nog geen uur Bü h vele goede dat dese nieuwe dieiwt brengt mjogcu we beLaae niet rek n n een laten ti n uit Den Haag die Is er blijkbaar niet op kunnen verschieten De laat a e trein uit Den Haag vertrekit in de TirfMÜng Gouda Utrecht te 9 17 dat ia dus ruim 1 uur laiter dam tbana Ën wor den Zondag waarop zoo velen gaarne van e B laten tiein uit Den Haag gebrul malun ia geen uitzondering gemaakt He is onbegrüpeiyk hoe de Nad SpoorwegmoatachapPijen dien ongewenachten toeatand van heden nagenoeg hebben kunne beabendigen Aan de verbindingen vanuit Utrecht near Baam Zeiat Hilversum en Amsterdam ia goede zorg bevteed De laatsle trein van Amatetdam naar Utrecht gaat te 11 36 n m van de W P die welke ta Utrecht aanehiiting geeft op den treltt naar Gouda 9 47 ii m Bil den nieuwen dienst kan man das n tater uit Anuterdam naar Gouda komen dan uJlt 1 i M I n Haag Dat laatate lÜkt toch ook nengene ojh Nood olkolijk zaï kracblig nweiou wordm opg tr dea tegen dea bi+saibak die zal oaan Moeien De vergadering werd verdaagd tot beden tón uur tem n n R C geaiteiUken en ojiperrat bijn n AriMUsbeuneen De Vereenignng van Nederlandeobe Ar beisljeurzen houdt op 10 Juli a fr te Ameterdam een algemeene vergadering waar zullen wonien behandleidi de jaarverMagen der vereeniging en van de Nedeciandadie Arbekltfbeurs te Obertiauaen terw l na d r be hand üng der veraeniginguakea aan de orde komt de bdbandeüng der prae adiviezen over het vraagstuk Km nu het aantal vakatdeedJngen óer artMidabeurzen geatadig toeneemt en een belaivrijike toeneming daarvan in de toekomst te verwachten ie de verdeeling der arbeidsbeurs in een afideeling voor mannen en een voor vrouwen bestendigd bleven Zoo neoi op welke wijw moet dan onderscheid of Beheading gemaakt worden tusschea de adbeddabenuiddeling voor mannen en die voor vrouwen 7 Proeadviaeurs mej G M van Oorachot en de heer J E van Roet leapeetievelUlc onder directrice en directeur der gemeentelijke aiteidflbeufzen te AmBterdam en te Rotterdam ViHllng an 2 Jul lOlt Komkommera Ie aoort 18 30 W Üc aooit 82 idv 8e aoort ïfi 8 bl ï i kfl0t lu MXMt 114 10 88 10 W 2e Mt Ittlï 90 id 8e soort f i ft SnijboononI 08O U 00 StanibooMn 1 0 83 4 S i Aadijvle r J 10 6 Ö0 Kropidn 10 80 2 60 Penil eu 10 28 per 100 atuto Peon 4 i i o ü Unbarber f 8 9 Seideri 1 1 10 2 VO Pflereelie I UO Ö ÖO SlaoOen 11 60 2 4 Kroten f 8 20 7 pee 100 boai Tuinboonen 7 1O 50 Peulen a4 Ö7 Doperwlen 12238 iipitakool la oort 14 10 T ld 2e soort f a 8 70 Poateieta 1 1 Aa lappelen f 13 Spii iile ï 6 17 RaUrber i aO7 Ton l i fil Slan oon B t l ü7 Znrlngl n 18 p r 100 KO i iuriupi O a 0 81 per pond HOIWlftAVEN 1 Juli 1519 Aanvoer 185 partijen waaronder 74 Kiikanwk Ö357 Muke wegeode pl m 49 M2 K G Prlja Qombehe ka tb mtöt 7 tiO 2e aoort f 74 77 met Rljkamerit I7A Ö1 riandol vlug OEMENODE BERICHTEN Inbraak te Middelburg Verleden week ontdekte het dienatonelaje van den heer mr L van Andel die eenigen t d buiten de stad vertoeft dat ongewenschte gasten van diens afwesigfaeid gebruik hadden gemaakt om een beiboek aan de woning te breDgen De politie werd door baar gewiaarachuwd en een onderxoek toonde aan dat er werlo gk ingebroken waa Nadat de bewoner en z n vrouw op telegraplufich bericht naar twuia waren gekomen bleek dat tal van zilveren voorwerpen horlogee kleeren waaronder koatbaar bont enz waren ontvreemd waarbij ail a door elkaar waa gehaald De politie hield na een nauwkeuiug onderzoek aan twee oude bekenden xekeren M die reeds lang van miadryven ais dólt verdaoht wordt en zekeren U een jong a man die reeds meermalen veroordeeld werd üieu derde p oon die zeker oolc bij d zaak bectrokiken ia had such inmiddels uit de voeten gemiaakt Het gestolen is taiijkbear n ar iders orvergebraobt De baide aangehoudenen zün ter beacbikkiog van de juatiitie gesteld Nieuwe Zondagswet Op de vragen van den heer Duymaer van TwïUt betreffend © de tM waaingder Zondagswet heeft miinifftea Ruye de Beeren brouck geontwKwrd dat een wet als de Zoaidagsweit die reeds een levenaduur van meer dian een eeuw achter zich heeft begrüipeJi kierwijize verouderd ia zich niet meer voegt aan beataande toeef anden I e Regeering heeft reeds de nooddge ötappen gedaan om de voorbereidtog van een nieuwe Üiondagewet ter hand te nemen SCHBB VAARTBHIICHTBN KON NED STOOMB UU DeucaUon vertrok 27 Junt van Barry naar St ViBMBt Joson van Buenoo Ayref naar Nedariand vertrok 27 Juni van Laa Folnus Medea Tan Amtfienlam no r Barry paai 28 Juni BwTMier Zeua van AmatVrdam naar Port Talbot poMeerde 27 Juni Il ard KO HOLU LLOYD Gooiland uitrata vwtralt 27 Juni van LIo oabon ROTT LLOYD Gorontalo awiTeeide 80 Juni van Rotterdam te Norfolk KON NED STOOMB MU Neptnnua vertrok 28 Juni van Baltdmore naar Anutterdani STV MU NEDERLAND Vondel uitrees anireeide 19 Juni te Stngapore ROTT LLOYD InauUnde uitrcla paueerde 26 Juni Sa gres Menado uitreia paleerde 1 JuU OrfonU KON WiïST mD MAILDIINST atuyveaant thuisreie paaeeerde 26 Juni voorm Ferroria PodtiA HOLL AMERIKA LUN Moaadijlc arriveer le 2 JuU van Baltimore ite Rotterdam Slecht bouwen Prof Van dw KLoea schrijft ia Bouw stoffen Terwijl da ambachtslieden overmatig loon ontvangen bet bouwen duurdco dan ooit ia bunren koopiprjjaen tot onóonige worden opgevoerd achjjut bet ambacht nw er en meer in verval te geraken en wordt in apeculati b iw het ongeloofelijke bereikit In een blok wonüngen aan de Piet Heinstraat in den Wippolder te Delft zag üc buitendeuren met paneelen van tripleahouit terwül tocih geen tininMrman hij zü baas of knecht zóó onkundig kan zijn dat bij nieit weet dat opgaUjonid fineer in de wiaselfljg van regen en brandende zonneetro len geen stad kon houden Kieta dan gemak en geldziucht M en meent den ronun l wel verkocht te hebben eer bet bedrog aan het licht komit In dJt geval beeft bet omgekeerde pOaala Wie nog eerbied beeft voor bet ambacht belpe n j de kno ra txp de kaak te stellen In hetzelfde pand zag ik een drijfetee sen acheidingawand op een planken vloer sHaan niet met een balk er onder neen miiddien tuaschen twee balken in De planloen waren docngieboigen en een w de scheur loopt ongeveer evenwijdig aan de zoldering De acbteruit MMiwaels had men afgedekt met gewapend beton boven en onder W oot Eerst nadat het neeralftgwater in zoodanige boetveelheid bleek af te druppelen dat het vertrek onbewoonbaar werd gin men tot bet aanbrengen van plafonda over 2 X H steena spouwanuren onttbreken er niet Zü scheuren dat het een lust neen een verdriet is De viceren der benedenwomingen zijn na 3 t ren hier en daar leedd z m verroV dat de bewoners bun ledikunteo moeten Terplaat uit vrees dat ze s mjrgens wakker zullen worden op een me er lager gelegen vlak het oorqpronkelijlce maaiveld iet well Hier en daar staan de marmeren achoovsteenmantelb dank zij de zorgen van de bouwen en van de weiklieden die hen z g n telden zoo scheef en loa dat men bet is geen overdrijving na het stofafnemen door de huisTrouw de piloatera en neuten weer netjee recht moet aeitten De gehede ry menachenkooien is met een doorgaand plat bedekt Ik ben daar niet op geweeat doch e i huurder vertelde mij dat er mastiek op ligit en ook de dakgoten daarmede zün bekleed Uefhebber van vreemde woorden zullen dat wellicht semi pennanent bonwen noemen maar dat ia het niet hei is Imipermanent en inq rtinei t Zegt het voort LAAlfiTB BM MTBN Gaat Bratluni heent PAR UB 3 JuU De mtnUater preeldeni van RoemocMH Bratianu die al j watdaat van de vredendeleyatlo te Parljat waa heett deze mad verlaten en beeft bij Kijn aankoRnM to Boetaroet aan JournaUirfea vYvrteld dat bij den konJi sljn onMaf zou aanbiedi omdat hij bet voor tUw HAehiS onmogelijk acJrt de olauaulea teu cepteeren weWce de roeplnfl van KoencK nib beperken on 9 in het vecdragp met Ooeienrljk lullm worden geplMM Ptof GusUver Cohen Naar wü vemettfen ia prof G Cohen het hoiog leeraarsamM te Straatsburg aang a boden m Bemoemlng Bü KonüOdijk bealuit van 12 Juni 1919 ia met ingang van 1 Juli bevorderd tot ad Junctconanies bij het Deipartement van Arbeid Mej M van IJaendijk thona achrijfater bij dat deiportement VoUwweerbaariicId Na oen gedwongen ruatperWe van bijna vijt jan n tengevolge van de mobUl8 ilio zullen de aohietoefooingen vw de Vi rt Dlging Voükfiiweerbaitrbaid aid Gouda a a Zondagnamiddag om drie uur weder aanrangen De Volkabond en de Huiavlyt De VoUiahond t en Drankmiehniik afdeeUng Gouda houdt Maaodégawimd 7 Juk a s eea algemeene vergadering in een aaider Sociëteit ie Réunie waarin noaat 1leriei buishoudelUike aangelegenheden aan de orde komt een voorstel van het baatuur om te gelegener tijd een HttÉvmtttfitaMUatelling te houdeo BOSKOOPi Mmn schrijït onK De gedrukte toestand in den hoodel eo de ongiinsüge vooruitzkhtea v a het boomtweeflicfrabedrijl hebben reetb Mikele lirT A a tot bat bceiiit getnoht hunne zaken te lljuiddceren en Boakooip te verlaten ZiektHcnorging van Arbeiders De mmieter van Arbeid hee t gieteren de StaotsMmmieeie betreffende de Ziektevierzorging van arbeidea a al of niet in aanlAuiting aan de bü de Ziektewet gerelgelde ziekteverzekering geSünatalleerd BEKLIJN 8 Tul Het Icia van de aardbeving In IliUDhetawt 260 De apoorwegataUng aygelwven IffiKl UN 3 JuU Oa qiocTWa rtalllll is opgehenei Hedemoorgen woeg ta m dienM weer beltonnen I BIJMoap afgiiirand t m iffi ia de ollai dl 4iios oo l la I Kerkradp algi brand tijdens de vooratei I luig doordat een f lm tn brand genakla Older hot piitiHek on4atond een panitk dooh allen konden zldt redden V r tta rM dekt de eobade wolk alleen aan 1 verbrawle lUras 110 000 b draa t VaartveriietMng van dm Bun In 1888 Vn plaanea maakt am dan lUJn van Lellen naar Utraeht aJa groot vaarwater tn a nichten Na langdurige beraadslagingen ia tNt onderwerp In 1894 van de baan geraakt ikiordat de Statanvan Utrecht liealoten de zaak te laten raatwi totdat er zich omMsidighadsn Hoordoen die nopea op de zaak terug t komen of van meer belangstellhif bU de bOtlMUnn gamasMten Uijke Er ia nu een voorlotvig comité garomid uit da volgnide heeren K Schonton Hoo gendijk voorsitter der Kamer van Koop handel woTïitlter C J A van Holvoort gemeente aecretaris aecretaria C R Difj ver directeur WoerdenMhe Bank pen iiigmeeater C J P P Handrick RUnstaen I fabrikant P J Hofman kalkxandstwnta brikant M Kandorp rectaur der N V Woerdenaehe Uxer en Bouwmaterl enfa del C van er Wind kaaabandelaar alkn te Woerden Verschillende oorporaUtn belaJWluUiend bli de vaartverbetering van den Rijn zon den reeds adiiaMietietaiciiwn mat h p om tut veiiieteiin deur vaart te geradten Boonen en erwten De Minister van Landbouw heeft de artikel en bruine boonen en groene erwitlen afgevoerd van de Ujat der goederen aangft wesen krachtena art 1 der Distributieiwet 1916 en ingetrokken de voor peulvruchten vasifgesitelde moximumprijzeii GedisUUeerd en renkatoffeo De Minaster van Landbouw heeft den uitvoer van gedifltilileerd voor gIjuJelijk menschenlk g ruak geecibikt en van likeuren vrygesteld m ingang van 1 Juli 191 1 Met ingang van dienselfden datum ia dok de uitvoer van reulostoffen vrijgesteld FINANTIEE LE BERICHT EN Scheurleer en Zoonen i Bank Naar wtj veraesnea la deiÓiBohTljviacop l OOO OtM aani leeleu in boven eDoeokle bnnK ruim voKeekend zoodot op de InfK hruTjnge bov i f öOOO slech i tH pLt kan worden toe ewesoo De Koningin In de Volkstuintjee De Koningin bracht gisteren voor de fïweede maai met geirolg een bezoek aan de volkstuintjes aan de De la Reykade te aGravenhage Evenals bij het eerste bezoek twee jaar geleden waa ook thans ihet wedier nie t gunatóg Maar de regenbuien en de daardoor niet zetf schoone tuinpaden trotseerende beeft Zy weer zeer bdUngstellend zoowelL de talrijke bijna 300 ituintjes zelve als de in het hoofdpod op tafels ten toon gosbeldie in de tuintjes gekweekte vrachten en groenten beziclvtigd Woa de Koningin reede by het doorwandelen van de paden in de gelegenheid de verschillende dft roan gelegen tuintjes in Qogenschoftiw te nemen Zij ging jiotc menig tuintje in om meer bijczonder de daarin aanwedizge vruch tei en groentenaoorten te bezien an onidieihirfd zich dan met aan wezige tuinders of hunne huiagenooten Geiijiktijdig met de Koningin was ock de burgemeeater der Reaidentie mr Patijn een be ek an de ttuiotjes komen bumgen KERKNIEUWS Henonatr Uenlenkia a reaU oneteUtng In he a lelijk Mu Aln tö Ainetordam iH do Keihjau tzantaciü bordenidiVHtentoonHleUuig geopend waw een grootH ooliec d poiir 4cin van iteanoutraACsohe afljdera van vóór 300 jaar ek vai lt 4deff vaa Éin KoiiionstraiKisine ikinsule zijn 300jsk i bcetaan biJe n teMlht zijn Uieron dir trokken vooral de aandaohC de eyr ie tp Oordreoht en het akit Loevwrtoin t lsnHde een handeaturUt over de i ytiMo ntft de or 0ineele handteekenlocen der Ie d jn tt aarul door de tegenwoordige aanhangoTH van M remonetrentisme ve 4 De y Ung8tellln getoond werd i e openlngeplecht oid werd door een £ roo aantal personen uU Yoreohlll nde kerk caooi Mïha9 pen bljg moond Naniew bet tentoanetelUn Koniili dat beetonS uM den heer ikr J E Beyermaa mr J Wiarda en B C ü ümtrt word door dr Beyerntfo prcdikaDt der ilemonmrftnt Mille gemeente een toeaptaak genmiden Do herdenkln veda wwd uüge tfoken door prol dic U Y aroenewegen Ueie zette liet doel van 4e tenioonalelUn nU eea en veaü de aaadaeSu op de be tfekeni welk hel RttnonetraMlane heelt gehad voor de geeatelijlta Kroomjnc in one vaderland MOORDRECHT Tot onderwUzer oen de openbare aobool nieli ini ong van 4 JuU benoemd de lu er A Plarsms te QouiUi De voordrachl bottend uit de heeren Vaandroger te RoMecdam W H de Kradner te Slohiedaro A fHerama te Gouda OUDEWATER Door de WMiiiisbouwv TMiil8 mff VollaibuUwoUnf la bwloten aen voonieliiat ad ƒ 92000 uüi t TOWun wot den bouw tmi zestien flinke weriGman railiii l Tet ur chiteet is benoerod de hew H W Valk te Hertocttiboacli STADSNBUWt Weer een vnmweUJk raad Hd De hieer B Nier rasz zal den vrij liberalen raadszèlteL te Amaterdom weJke door het vertrek van den heeo D Manasaen vaoanit kxnnt niet innemen dease plaata zal daardoor worden toegewezen aan mevrouw Asser Thorbecke QODDA Jttli 1919 DE NIEUWE SPOOBWEGDIENST Met in iuil TOit 9 Juii SJ xal de xonierdienst op de spoorwegen worden inflrevverd Udt verechil en4e gigmmi blijkt ons dat deze dienst ofp vele trajecten aiannienlylc wordt uitgebreid en dat ia bat Mjmmdar de ffroioto tra jecten belan ke Terbeterin n ondergaan Door het inlegcen van en trein Aanvter dam Farija te 6 17 rjn van AmstenlAm C S wonit een bijninder anelle Terbindinc met Zeeland verkregen Te 9 85 reed komt d ze trein m Sooaendaal m 11 35 te Vldssdngen In omgekeerde rüthttnv kanAnKterdam reieds te 9 09 10 50 tn 11 44 worden bereikt Ven deze veHjinddng kan Gouds door un stuiüng te Ho titer iam mede profiteervn Ode de verbinding met het Noorden j Tet4 eteld door het iideggen van 4 sneltr nul voor Groningen tiww yaat de e aijn ook aneltsein naar Leeuwarden de twee aadere worden venaf ZwoUe boem trainen De treinen naar bet Kooiden vertrekken van Botterdem 8 10 8 06 12 33 en 5 17 n van Den Haag 6 07 8 06 12J4 en 6 17 De aankomst dezer trein in Groniiaen ia 11 23 1 23 5 66 en 10 83 en in LMumrden 11 40 2 19 6 57 en 10 49 In omgetMrde lichting loepen die treint aldoi Vertrek Groningen 7 06 9 04 1 en 6 17 vwtrek Leeuwarden 6 47 8 07 12 10 en 4 1 De treinenloop voor het Ooirten i made verbeterd Van Den Haag Rotterdam loepen in de richting Twtnta 4 trainen Ver I tMfc Den Haag 6 59 12 34 8 23 en 6 12 I vertrtk Betterdm 6 49 12 M 8 26 en 6 16 SCHOONHOVEN In de gebouden raadavergadering werd bealoten tot het aangiaan van eene leening groot f 40 000 rertle ten hoogete i en af te lossen in 29 Jaren Aan B en W ie een blanco cradiet ver leend voor het nemen van voorbereódeode maatregelen tot het el jtrificeeren del g meeWte Het ligt in het voorMOien deie w rken in den winlter van 1920 gweed te heblien B en W hebl en pfaonen aanhang gemaakt bü den Raad tot het maken van 8 v dkawoniagen in 3 typen Een btdifkm in deze ie nog niet genenen Telegrtfiseil Weerbericht tlooffsto HtaiHl 7ii l 7 te AUnetien LaagHto iKand 7 Ie la iaranda Verwabiind tot dfln votgeaden 4i Zwakke lot maltiti euldelijke lot irMlelUk wind meei tj urb welkl welHeht neg een enkele ri l Iets warmer B M de Koningin De Koningin en het Prinaesje zuUlen zich in den loop van de volgende week ala de vacantie voor de Prinaee ia iMgtmnen voor eenogen ti d naar Het Lt begeven ome OMADIOOZE PIEWT BUROBRUJKE STAND Polnearinaar Mackelaa PARIJS 3 Juh vao DnMsel De pnwldettt dor Frfrnsohe republiek Potuoa ri zal MnneUtan kardinaal Merder te Mecholen beaoeken Da blokkade en da gsvaagmn NEWYORK 8 JuU Verleden week U er een specfate nota aan I ilt Uand overhandlgd omtreol de Mokkada Deae nota i gepfibSoeoid vafci W stiing on Vanr iloag zond de i tiitsohe regeering eeoant woord dat In ée neent verzoonenie termen gesteld waa De nota bevesltgl diK de Nadonala Vergadering voomamena te het verdrag op a n VToegrt In da vtflgen do week t beknohilfai en dat preaMest EbeH zal traohton het gekeele v dra na to komen De hoop wordt uUgeqfrokea dat teneWeitljd de bkikkeU woidl opgeheven en Ae krljgïiSovangenen kunnen leituglieeren IB Is evenwol nog nlot bekenil wanneer le nltlsveru van krljgagevancenen lal VlgiBiMii Ken meent l welen dat nen In ds GOUDA a OBBOREN W Jam Tr tnK V l Laat ea W Ok Spoor Handj T H H D Thesingli an lil van der Znan 1 Juli Qtjabtrtu Simon Plater x U B da Joong m I Sehontco GETROUWD 2 Jï J J n dar Vlist en W M JanaiM J Gianflod m 3 Graafland C J va Val B M O d Jong OVERLEDEN 1 J dl Wiltan H Tan Veen g met a P Bon O 2Jull BasUaantJa MallacnB 1 m A C da Vtemr 49 j Er hoofd Hiderwi ier De Miniater van Onderwas brengt ter algemeene kennio dolt behoud aa onroorziene omatandigheden bet mondeling gedeeite van de examens ter verfcrijgnng van de akte van bekwaamlMdd als hoofdonderwijzer zal afgenomen worden voor Utrecht in het gebouw Irene Keiatraat van 11 tot n met 15 18 tot en met 24 28 en 29 Juli 1 tot en met 8 tot en m t 26 2 en 80 Augusus 1 tot en met 4 8 tot en mot 6 12 tot en met 30 Septendter en 1 tot en nwit 4 Octol er telkens van dee morgana 9 S0 uur af jWARKTBEWCHTEN GOUDA 8 JuU 1919 KAA S Aangevoerd 48 partijen Handel Miig 1 kwal 179 81 2e kwal 116 78 Zwaardere 182 BOTER Red aanvoer Handel matig Goebotw 1 45 1 50 Weiholar I1S5 1 40 VEEMARKT Melkvee tulme uvoer Hradol maag 1400 600 V te v arkena weinig aanvoer Handel flauw 10 90 1 per hall KXJ Magwe varkea goede aanloor Handrt red 1080 0 90 per haU K G Magers Mgjen red swrrotr Haa del traag IS S 60 per week Vette sd pon TJClnig aanvoer HaaSal nuulg 16670 Nuohloro kalveren red aanvoer Bandol vijig 124 88 EIEREN Wa nl aanvoer Bandelvlug per 100 stuks 114 60 16 IJl en VTMhtgoed Met goedkeuring van den Min van Wa temtaat zijn voor het aanbrengwi aoomede voor het weghalen van de statione door de zorgen der geadreoseepden van wo gonlodingen ijil en vrachtgoed met ingang van 9 Juii aus op aüe weHolagen voatgesteid de uren van 7 uur voor Utt 6 uur namiddag Ook zijn deze uren vastgeatdd voor het laden en Ioomu der ladlDgm BOSKOOP Advtrteiitlin M atiMUMiiiMitea dit blad ordM MBCtoonen door p A WELLEB 4ewe 72 an de atoklaeffwettfn yoor J V verboden odwe wwmere kl r0a uui te IrMikeii Voor ii jli Ixtla aiout n la aulo iTMxvp r CKlh 12 petwmeq rtw eveiuüa Uf EMiid r overja i UsrwiJI de recni In atnwnHS DMntM UwT de MM zeer iKM 4 wan pairtM mii de AoldlIAan bt X en wierpen nlj la het v Kc4iji titrliiede wij oia drie dur de cenrafl peadA nyuep Met de ktiü vaB bet ipeweer werden WU door de aoÜMtii In eonhoefcvaa vap een onderaac knh vartcek fedrevea waar OMt bevolon vefd te waoMeik ttij nioolïten j rooken aa werden ai uMi dend ultgeiKtwUwt bedrelifill en mleiiaudeld ean gla water weed oob genrei trd Den heeleu ToorilUdag moMton wlJ daar itaan wIJ moohten niet opden ond aan alkeo en moiAlen niets eteo üp hei veraocjc vtB een onzer once Caiutltea ean erioh Ie mogen enden waren agen met de koll van het geweer het antwoonl in onae groep bevonden zb b 1 leden ijfgi den rijuaaa en 7 leden T u bei luiia dar Uagoateo dumadar de gewezen voorzitter Szaae de geweoen ml nlalerprnUeU raal Morita QtMUay en de bellende schrijver IlaiUMiJ Van de 166 üzelaa die Indien nacht gevangen waren gef men wetden wij t eerat naar de gn aogooiei aSteinbruct getranspofteeaO In den volgeoden naoht n 1 om h U v all werd het eerale transport unangeaield dat uit d personen bewond en door ao soUaten weril riegeleU BIJ het WeMeralatian wiohlte een tzamwagen ons op waailn wij met onze Ibewdters plaaita namen Oiu IZ uur berelUen wU SteliAnwh waar wij ofdo los van de gt vaa eid te hei gêud moeaten gaaa staan n waar wij tot 4 uw snwrgeas moesten wa ihten zonder dal bet otJri gaoorlootd wa ookl maar Mn slap naar voren o achteren todtoen Voortdureml werdenf wij ulAgeidotiolden twee proIeeBoren werden IB het gesfcht geslagen en Icn Motte gfnff een deraoldatetj op d gewezen voorzitter van het huk der Uagnaten Saaiz toe en tiap hem toe Kijk mlJ en mijn kogei gpedaen gemeene hoodi d e kogel heb je verdiend Uorgen is je laatste uuv gekomen en ttt ai hem middoa door ia hart soUelea Om 4 uur smorBena werden wij eindelijk In onze oetlen gebraciil die in Aen nacitt nog de woonplaats waren geweest van iware ndsdsdlgera Doodnuede als tt w B sUep Ifc op het vofle bed toch in dooh weid dra weer door een soldaat gewekt dia mij kwam vragen welke mijn geloobbaUJdenla i Toen ik hem ant woordde d t ik kMhoUrii ben zei hi tegen mtj vervloekte honl op bijstand van een geestdijke beboet je daarom looh ni te rdcenen als je opgeknoopt wordt Om 6 uur werd Ik gewoW en tb eil Ik den soUaet die mljff 9el betrad niet groallo sloeg hij mij met do vulsl to gealobi Daarna elaslte hij mij de ton met exorementen naar builen ïe brengen en daer te reinigen en werk dat ik sindsdien dagelijks moeit doen Twee daigen lang kragen wij niets te eten docb werden op een ongehoorde wijze geitolterd De gewozanl séoretari g neraai 3ubhiek b v wen door zes sokbien uit zijn oei gehaald en hem getast zijn kraag at te doen daar hlJ zou worden opgeiiangen SdUleql verliet RubloeJo zijn cel en hij werd op de blnneoplaats gebmcbl waar een algi was opgesleR Na een kwarller werd hein gezegd dat de beul niet gekomen was en werd WJ In zijn cel taruggehradit Zes van onae raepi weiden op de Unnemlaata geleU legen een muur geplaala en hun oogen verbonden terwijl een peTeton ooklaten op oenlge meterw atstand stond Qp M conimandD vuur CM een salvo gegeven doch met Mne painmen De get eaen ndnlister van oorlogr Bario onjeaynt htzeUdei Ut doob alleen Later toen de Zwitseradbe missie van het roode kruis van de aovjetregeerlng met nadruk veiluwle daf zlJi een onderzoek wenaohte te doen werdl de behawleUnC Ietwat beten wij warden ndet meer aUeeu opgeatolen dooh 9 ol C In een grooliro gevangtnio moditeq weer roo ken en kri en vergunnii leveiHOüddeien vaS huls te belrakken daar onze voeding ten eeJttHBnale oovul nde wia Toohwaa ons k l nogl verre van benijdwisrwaardig Om een denJcbeeU te geven van 0e wijze waarop wij be nd werden saeohls eenige voarbeeMoit Of een goeden morj betreedt een loii ambtenaait on lokaal waarin zloh V a de T2 J T atid nllnlstorpresident ej ie xnroad die al sedan laogol Ujd amsUf tStk Vraa Waar om ala Ja nïel op wanneer ïfc binnen kom roept hem de jonffe men toe Je bent geen E oeflentie maecf en ooit geen mlntaterjireaUent Vandaag hq 1 je nog wel tfforle maar morgen benJeweliloM sleehls nog een nucunes in de boeken der gevangenis De lultenant bJonel Doriiiaudf werd zoodanig gMiacai okl bij uit tal van wooden bloedend In cea zieke huis moeat worden opffeoomen Ën toeu wij ten otte oa 2 ouandeo werden vrijgelaten ugen wij dat wij ook flnamieel Ie gronde waren gerüsm Ik bw een bedelaar geworden in roet tnapanningi mijne laagte kxaOblen Ithet mij ten atólle geitlkl hal vervtooöe comnmnlslisehe land te vartataa TVien Ik op de grens van mijn vaderlaod kwam had Ik geeo schoenen meer aan ntjn voeten Barrevoets hel Ik op mijn into laar mt mtjn vadeitaid moeien vlucblen na een ICTin ol arbeidl Door bedelen moet Ik thaiMl In mijn oMerhoud vooralaa In BnrIIJn Sa rellaliea Ie Berlijn takalijk iat nfaaiIngMKiilMD rukiien U i6 acihoten om den sohrlJt onder de massa te brengen Urn slaagde en in beaohmnd door de menigte een aantal paarden door msaatekeu bulten dienst te stellen Ook weiA uien de trekzeelei door Men wierp bandgraiuilen voor da automoblelan 1 Nau Köln werden ook aU voortuigec aangolioudcn en ovKakle van de gelegenheid gebruiki om de Inzittenden e plunderen u U zulke sameunMlngen hielden agllalorcn ophit iendo redevoeringen tot de me I nigte iiindenburg en de studenten Vol Bw de Hamburger Naohrlctitm heeft goneraal voldmaaraollalk von ülndenburg een delagKlie van Qfltlinger stonenteu ontvangen die hem éen motte overbrachten waaruit het volgende is aangehaaid MeeM dm litX UöWnger atudentcn zgn boreld Uwe £ xcelleulie met de wapens In de vuist tegen ieder geweid te baaohtnuen en lijl en leven gaarne vowf de persoon van onzen oMonalen heid op M pel te zeiréni De veldutaarsoliaik was door dit blijk vau sympathie zeer verheugd eni dwikte de delegatie in ontroerende wooirdea H voogd ar eciiter bij Wanneer do vijanden mij ouden man die verder nlelsgedaAn heb dan mijn plicht en taak legenever mijn keizer koning en vaderland legen den muur willen plaatsen zullen zU mijl hebben De vijanden zullen daarmede jdeoiits een nieuwe aohaodvlek op zloh Ifaden Heir bealull der stullenten was voor hem een liofatpunt want Oullsohland s loeiluwisl berust Uj de leugd Vlaamaohe Hoogeaahool De n iai teirtaa l heeft bealoteo eea coidmiflsde In te stedJen lotn eLe gsroiuliveeten eQnW Uaitwclie hoogeeohocl tel legigeia Moiigeii zal hij ovor dea tek van dit beflluit berAsdslagseD FKAKKBUK Geon aoolaliateiii De mcAaliMfn May6res e Longuct zijn niet ekozen ia dt ooaaaAsBia uiC leFranBche Kamer vooi hei onderzoek van hei vredoaFerdati Z j hadden huu Candida hiur IngotwAltea Nlottemin kre Ij oog I taJ van stenunen Ook Uto van Brianft De stemming ie wd gediéiin maar Bi ianri hadi zijn steinbrie ie met fadot ingevuld en het tharna aigeviloeid JJalcfs Dela iaye dSe aohftor hem alt Uad dd onbeecMyetfh id van dit vloeltieBrtand s 0t n af te lezen Teekenend voor d rtenanitugi die zich Iq Frankrijk begint baan te breften dat VMiUuix ffli Jtelvy elk eea vIjfHgtfll 8t inineft krej ongeveer oen kwart van het totaal dat uit br ohti werd DeinobU Haile DinfiUagiiildda hee t fn het kaiblaet van Clcanpnceaw een vmgadieiringf ploata gfehad wooiraani deejnuneo de ondeir staaSasëcTeiatIs voor de deaiohili atie de maoirsohalken FotiM en Pétatn en geaeroal Aïby Do be preJciniSMi liepen over de hervatllpgf der dentohalteolf BcBloten L dat de etirtfle groep van dö UcbÜni 1907 tiiaekihtn 9 cïi 20 Juli die van de Uohtlng 1909 van 31 Juli tot 9 A iigiiBt naar huls zab worden gieaondJon TSJECHO SLOWAKUB Hi t bolejewtame H ia uitiaMaten zoo verïeW de heer kiUlnger de hendetflvw e ennroordlger au l ejeohoatowaicije aan den AmstéidiBinaohent oorr voq de N Ot dot het boMjevlmno la IWeoho owakije zal zeffeviercoi In dU verband bevestigde liij geheel de tegffnipaTaak on dow den otticimnaen veit oiwoord or der re HiMluft gegeven van d Hongpetrsdie berichten over de uitroeping r enrepubliek m Slovakije Wel Jigqetaat er oommuninliache bew gjlng in de mjJnMreikea nmar onze zcrgaman meende d vaocEacurr uft toch in gepn gevftü een geweldditudlge betvrging zal uitB on De w ev lnj 1 op demoatwUBöhwi It est gn boHd I o 6 uf4go arbGd 0 9 1b ingevoerd terwijl odeüljke titels en ridderouden Kijn algeacbait Op he opgenbllk heerflchen ar goreigeld © toaetandpn In de repmbWek Alleen doen h et getjrek aai grondstoffen en de opdKfilffohaaMchie zi nog gevoeiten raaar zoa zefde de beer KfUinger die 0oecl da NederUddsohe taal iqaonl te het ergste te och g ded i I ItaiMAo SlowakiJe teU op het oogenhlik 13 niillioea inwonew en beslaat eeo oppervlakte van pLm 10O OO0 vlerk K H De republiek zaA notuuriljk een evenredig deei der Uinitenri ki h Uoi Mi fl che AiaatMchuIden va voor dei oorlocoivernemen f Bll a NLAM De gewe B Duitedie Kaiaar Men meldt ona van goed ingelichte zj dat de gerwezen Duitscfae beiMr te Amerawen vm De gewcMB DnlticlM Kroonpriiia Gistena heeft naar het Hhld nMvdt de voornMiUge lownptio aan den burgemeester van WJ tü a den heer A FesMhoom ola lijn wenseh te iDeonen geg rren dat de poatorie te Ooatarland oJsnog tot tenminste half October voor titn vetbl jf op t eiland OU worden ingeboiml GBDEPUTEGRDE STATEN Nooi d olUnd In d gifteren k houden zitting van de Pror 3t t n werden herkooen tot leden Van Gedaputeeoide Staten dA hettren A H Gerhard a dja p Jhr Mr D E V Unnop ohr U t Th M Ketelaar v d Dr H F R Hubrecht u ï Gebosen nd n W F MilcJwaK d a p in de Toeaturfrimr M SL ng enberg die diw ni t hflHi z n werd en J N Hecdrika r Jc in ét Taeatur tlp u J die niet k Statenlid WM herinoaen Groningen Heriuaea werden de heeran U G ScUltfauim U Wflkene L H Hane Ht en mr F JansMi In d TOcatam onliataaji door het bedanken van ngr A W Rotnkea en J Sypkens zijn reqyecti velijk gekozen N A de Vriea en mr R Koppe Laaitetgenoemde wenMiht tij n benoeining in beraad te houden Uttecht BerkoMin werden de heeren mr J B U C C baron de Wflkewlooth de Weerdeateyn R K jhr mr W E Bosch van Oud Anwfldawaepd R K ir F A R A baron v i Ittewam A mr dr W H J RoyaaM V L mr O J W Loten van Vcdm Grothe C H en If van Awlei A R G acozen werd tot budtemgewoon lid van ï d Staten de heer J H Th O ICettliits U L Gelderland Werden h ito zen de hoeren A D P van Loben Sela a r L vian Basten B tenbuiv r k en Mr A J Bilom lib Gekozen werden Mr J J HaraiM lib h F J M vap Voorst tot Voorst rJt W B Kronenburg rJc lV t buitenc iwoon M werd gctaonn de bee r W S J TenkiiA a r De kberaJe Stattenleden nanMU aan de atenumiag geen Aaei uLtgeiMmdierd do bee ren van Hoytema üid van het atenibuireau Mr van Blom en vian Nogell wui Ampsen bedden aftr leden vian Gedep Staiten en de beide leden van den Eoononuoche Bond In Overyaflcl werden gekozen de hee ren G H P BJoennen r k H van der Vegte a r J M baron van Voorat tot Vooret r k J W J beawi de Voa v SteenwUk chr hJ H J Jordene Eoon Bond P D Beewona r k en tot buL Ungewoon lód T Plavtinga a r In Limburg werden berkoi n de hm Jhr mr E F F H van Acfferden t Roermond P H Everts te Sevenum J T VerhetB Sen te Buggenum H il L MerckeQbech te Wittem Geibozen wirden mr M J H H Poiduseen te MaastiicM en P M F H Brouwers te MeeiraB Ter aan voibliing vacatores reap de heeren Rc rouiten Coirten Tot buitengewoon lid werd gekozen de heer J H Qua advlieg In Drente wvrden gekomen de heeren B Schuurman a r te Meppel J Huges u 1 K Brok b d a p en G C hyiM aingh Meyer v d te Aesen In Zeeland sf rdén alle aitredende leden herkoaen de h en P F FruyitSer katholiek J H Blum anti enr J A van Rompu fcathollék m F J Sprtfnger uiiIeJib Jhr nrr E A O da GaaemibKwt vrij lib mr P Die onan anfaLrev e tot buiitengewoon lid mr A A de Veer anti refv allen aifitjredend In Noord Brabant werdwt veseena alle aftredende leden herkozen de heeren mr H J J vBD den Bleeen V A M van den Heuvel jhr mr Th G M Smits van Oyen H W J Kei mr M P M van Dam jhr mr F J J M van RyekevorMl Tot bUzondere comimdasie voor de water I schappen worden herkozen de aftredende leden mr M P M van Dam C Aarden ihr mr A F O van Sasae van Yflaelt B A Mdiddelkoap en W Eopp De Stelten van Friesland kozen de heeren H PoUema a r B W Oaona c h Th M Th van WeLdleren baron Ren gera lib en P Hiemetra s d a p allen aftredend Voor den heer G L van ier Zwaag werd gekozen de heer K de Jong e d a p in de vacature Honneona óe beer H Eioma vrUa Als auppJetoix lid werd herkozen de heer L Zantetro Een noodzakeUJke hervorming Het WbW V L K schrijft Mr Kappeyne van de Ooppello brak onlangs eefl lana voor wetawüsigingen wedke gedragen door de oligemoene instemming zonder veeU bezwaar zouden kunnen wonien tot stand gebraoht Op eetoe o i dringend gevrrtderd veroorloven wij ons nog eene mat allen nadruk de eandadit te vestigen Reeife in 1902 sprak da Jurieten Vergadering mfit algemeene atemmen aüa haar gevoelen uit dat aan den liangtstteren den etïhitgenowt een erfrecht behoort te worden toegekebd De overtuiging van d rei tBgedeerden gaat hier zeker mat de reohtsovertuiging van het volk in gi ifke riobting WJe de piwctyk van het leven kent konvt IherhoaXdedijk onder den indruk van het gHevende onredit gelegen in de onthouding van erfrecht aan de overlevende ech1 enoot Ook don wanneer welwillende bloedverwanten dat onrecht willen goedmaken blijft het niettemin bestaan n wordt door man of vrtuw als zoodanig gevoeld In het ontwerp Treub zijn bepalingen opgenomen waofhij oon den langstlevenden echtgenoot erfrecht en een legitieme worden verzekerd Intuaachen in dat onitwerp ia het staatserfrecht hoafidxaak bet lot van het orUiweip hooget onoefeer De invoering van erfrecht voor den oveHeivenden echtgenoot mag daar niet mede verrbonden blijven Het Mn ieA dee rechts dal die invoering geachiede mat bowamen apoed De Minister van JuitiUe vind bier e ne niet te moeii jilije taak waarvan de vervulling aan aile partijen waUuMn moet ztjn DunrtetoesUg ao predlkataben Bij de Tweede Kamer kwam een wetsontwerp tti om op het Vilde booftktuk der taataiMgnwting voor 1919 een poat van 845 000 te breofMi ais to riag op de trae Q De intemeering van Vogei Het antwoord op de vragen van den 1hi Van Raveateyn Op de Vlagen van den her Van Raveisteyn betreffende de verstreloking aan den Duitschen ludtemant Vogel van eön visum op sUq paspooirt en betreffende zijn verblijf hier te lande antwoordt de heer Ruya de Beeorenhrouck miniflter vmi Bimicolandsche Zaken Blijacena cnltvangen inladiUngen heeft sicb op 4 Juni 1Q19 Mj den RJjkavreemdelingenl dienflt te s Gravenihage aangemeld een persoon die opgaf te z jn de Duttsdie Ober 4uatemamt Kiurt Vog i die in het bezit was van een geviseerd paspoort op hetwelk bij beiweatde hier te lande t amn binnengeibomen staande ten name van een zekeren Kfurt Velsen Daar indien die op ganreoi juiat waren bedoelde Vogel van ten lame van een ander fftaande papieren had gebnxük gemaakit ie hü gedntemeerd Nog wordt owameik dat genoemde persoon volgens ziJn vericlariug niet waa veroordeeld wiegens moord op den persoon van dr Korl LielUknecbt doch wegene begunatigdng in zeke het onderzoek naar den moord qp Roaa Luxemburg De beantwoording van de 2da en 3da vraag hiervan komt door het op de eerste vraag gegeven beaohedd te vemraJien BesehikbaarateUing van levensmiddelen Veroeheiiea s de Memorie van Antwoord betroflendo het weteon werp hK ftanvulling I ll verliooging van hot tiende booL dWuk der BtoaiUibegrooting voor bfct dleuatjaar 1919 Met de 7A tiiig der I en dïe het niet euDs bleken met het betoog van den £ ïiaiiÊter van Lamdbouw onUrent de wemaohölijklieid toie beperking dör llegeerlneabemoeüng met de levenamiddeienvoortBleniftg kan dti iJ4ni£ ter zii ii in he t aJigiemeen niet vereenigen Wel is waar ia ook hij an nieening dat de toestAndeu tbaueinog alleriiiinfit normaal zi n maar tooh aoht bij het een onmiekenbaar feit dat het proce van teru eer naar normale toesiandea enel en kraohug vioortwerkt Op de inogeiljkheid dolt de oorloffsiarea zouden worden gevolg door em criaia in den landbouw ia de nulndetw bedacht hcigeen moge blijken uit de baioeming eriiior eoonomifiche tand en tiünbouwoommisfiie In een voor e nlge weken met de beKturen van enkele grwHe gemeenten en milt het bestuur der Vereeniirfng voor NodorianiJfiche geineeoton gehouden bijeenkomst hee t do minCaiier zich reedai beraid verklaard de voanradem levco mlddeien welke nog In het bezit der eem6euiten zijn en door deso niet moerr geplaaibtf kunnen worden aooir het Rijk tarug to lotea nemen vflor zoover aangaat regeeringHgoederen Der niiiiMur heeft Iaat g even zoof edig Tiiogelijk grondfitoftcn voor eenanüore aamena teUlng van het ongebiidlde meel te zenden Vertrouwd mag worden dat het bruinlirood due binnenkort niet te wen jhen za overlaten Voor het volgende aedzoea beeAaat rbet pion dat ieder de geiegenheid zal beUoen lil hot QB a aardappelen op te elaan Togen 1 November zaS dan een IrevientariP 0 plaatB hofoben Dan zal gevraagd wordon A de landbouwer zijn aordaippelen zal wcnflohem over te drogen aan den Slaat dan wfl of hij die zelf aal wenschen t behouden De aardappelen a giédraigon aan iea Staat zullen dan gedistribueerd worden in de eewte plaawten bcboovo van hen die niet in do gedegenheid zijn geweest aardappelen op toaaaan Maatregelen ten einde niimeren aanvoer vtui rijst lo verzekeren s de Müniafter niet in taa te nemen Te verwaohten ia dat na do iawerkln troding dfr we op de RijkBvleeechkawring de onbelemmerde vleeeohhoadol m gunBtigen Invloed zaï Geienen op de vleeochprtjzen De iittft oer van acboeteei en manuiacturen is zoo klein dat vaa nadtoeaigiem invloed op den binnenJan ïseh i prije geen sproke zij a kon Moohlen rfoh naSeeèige veraohijn en voordoen dan zal enmilJe lijk een verandering van geiirag 3lijn o erwo®en worden Do voorziening met brandatoïfen ini den aan ïtaanden winter zal naar do meening doe Ministers een nanmerkelljk gunetlgar verloop hebl en dan het vorige eeizoeii Omrtrenf den annroer mt het biütenland kunnen met zekerheid geen defijïMte a oijfera worden gegeven Wel kan worden glzei dat do aanvoer uit Belg de kM sfo rwep Dkaendeu zeer groot ia geweeal Üc aanvoeif uit Duiwshlt d en Engeland iH gering Uit Amerfk wordt zooveel aangevoerd als in v band met denogfeteeda böperirte soheepoouimtei mogeMjlo te De bmnentandsche productie zal gdijk aij n aan dia van het vorïg jaar Bndnkolen zijn voldoenda aanweaiig De lurfproduotie ia zeer groot geweest vaodiMir dan ook da t sondcr bezwaar de turf vanaf 1 Juli ongoruitsDeneerd te verkrijgen zal zijn Het ligt niet ïn hel plan ten aanzien van dm brondhouithftDde gtlen te nemen TWEEDE KAMER Veo gadering van jWoenttkagi Q JuV Voorzilter Mr D Fook Besloten weid de volgende veélc avwid cTgaderin tet houden voor Öe bahaadeling van een aantal onderwerpen waarónder dot befrèffeode de belastinc op Rpeeikaarien H vooratoi Wljnlcoop om aan de genda toe e voegen de motfaOudegeeot eo Van Raveoateg D betiefiende ii ofMtng de iJKrw == tpereoneel w verwor ï he met bec Jartewa er bU waüe verder mot de 1J k 1 word z h trSr vec ndin van den GetóerS S AoblerhocrThe Z O gedeej o van Twentne door rï bet konaat van iwente naar deabovw rijn eenige kleh ontwerpoa 5 JJ oi op de keniin n aandnldta n biI hes ontwerp Inaake den aairfwop van donwiHBrondan dient Ac neor lofuBlra een H ae in om de Kamer te on uitepreken dat het ata 8ho tf bM r tiftWlwdrijl moet worden Do Min atoïf verklaaide tegen deze iüotie geen Beawaac te hebben Dei interp Uaitto ff ijnkoop Erkenning der Bovjetrepu bliek lilj de behandellnw van de InterpolTatie Wijnkoop betreitende de erienalog vto den Ruaaiaohen vertegenwiooBiiger Koain bieir te lande welke benoemln eera schijnt to zijn doorgegaan maain laler wetr op verzoek van den Mtaiatec van Üuitenilandeche Zaken schijnt Ingetroiücen stelde do heer lïijnkoop o a de vraag ot de Kegeering d z6 dlplWnatteke boycot van het Ruseteofaa volk moreel en pollOek kan er otwoordieia Naar apr meenin la de Hegecrung HcJmltÜg aan bot verbreiken van de boUokkingen De Regeering heelt voorktmen éa mogelijkheid dat er handel op liwiland w rd gevoerd waarvan ook de Jiuiwen in Nederland de nAdeoLce ga ol gen ondoTviniden De Mlniater van buiteiüandeohe Zaken d heer va n Kamebeek antwoordde dat en bezwaar bestaat t en deer en ulng der Kuaadsohe Sovjeitrepa Uek welke trouwens oog niet gevraagd ia omdot Ue Hegeoring een oiwoobiende houding wil aannemen teigteoover alle nieuwe aatttundige formaüea dïe uit den ooilLogi zijn voertgeikomett e omdat de Sevjetrogeering met giaweJd besit nam van do Enge ache ambaas e Do Kegeeriüg houdt alieen nog contaoE met de aobtergebleve vertegdnwoortijgers van do Uegeering van Kerens U üle ata achter0el leven odmioijtnuUa wordt bc schou wd om contact te houdea met de hier noig In het land zijnde Riiaseu Een motie Wijnkoop VKNgende borsielder dkplomatieikei betrekking met do Sovjetrepubliek w€ïd met 4y legen Irf ptt mnicn verworpen A r beide wet He voorstet van don voorzitter om den Bpreeklljd bij rle ai enieeo e bcsohoüwingen te bepalen op een half uur y na hsJüg veicaot vm de heeren Wijnkoop en Koithe aangenomen met 62 tegen Ast legen de revolutionaire fractie De heer S c houten o r i vroeg ioUohlIingen over de regeling van de rechtaposili van overhoideperaonoel en spoorwegperaoneol pe hoer Bink u l laraobthaMeaan den Minister en den heer ticbaper voor hnn wepi De overweglende vraag 1 hoe vor de wet zal geon Aangezien do gegevena ontbreken om preciee afleste kunnen regelen ia het goweoscbt de wet eoopi te laten zoodat zij zlclt gemakkeUjk kap aanpaaaen en onbillijkiioden zal voorkonten Daarom ia het ook noodijB dat de wet onmidde ijk in werking treedt Geleidelijk kon do we worden Ingevoerd gelijk bijv noodag ie mat het oog op onder bandeu zijnde aangenomenweriven De wetgeror houdt met deza wet de geieigenheid om zijn ervaring in praotijk te brengen BpT beeft een tweetal bezwaren Uij had l t beter j nden bet tranaportwezen ifj water niet op te nemen tn de wetomdat dit zeer moellijkl te regelen zalsijn en die geheel andeea i dan vele andere bedrijven Arbeid In een Jiahrlek en verblijf ma boord van een ecliip zijn zeer vcraotóllende onwtandigheden Öpr lieUt dat nader toe Te veel veratehili 1 er In deze soorten van arbeid dan dat een gelijkieoortlge rc gel ng mo0elijk Ds Dalg ldt ook ten aanzien van den vrijen zaterdagmiddag en den Zondeg t In do tweede plaate wijst bij op de vrijiKaiiing van den ondernemer zijn eeht genoote en zijn naeMo bloedverwanten Daartn kon een genmar aoluiilen omdat nu aUioht in kdedne zaken gezocht zal VForden naar ïamilie aemenwOTklng Dat kon onbUÜjk worden tegenonrer anderezaken Hij wenschl den derden graad terug te brengen tot den tweeden graad tmi blocdverwaoteohejK De heer Schaper d ap be otfae dat bat ontwerp uïln nendfl quoiitei n hfeft De bepalincen omtrent jeugdige per oiien zijn echter onvoldoende Ookhaodttbrfd dient in het ontwerp opgenomeate worden evenala de dionwaboden I tarbeéd in bakkerijeamdrukkwijcn wtó t ovOTbodUr De wereld kan beet onder verawh brood en zonder zijn ochtendblad dat de Miniwer krachtig zal voaOwudea un zijn aobture la en niet zal Ingaan op het voorfl l DiaM ihiiya dat denSU itrigen dag wil Met apadale boawaren W rekefA fehouden worden en in verband daannede weneohte hij wel dot meer overl werd gepleegd zoowel met de wflfkgeveranrgiaiifaaties ala met det werknem r oM nlaatiaa Den leeftijd vaoT 13 Jaar aotï gpr te