Goudsche Courant, dinsdag 8 juli 1919

fVer no i40fto rnuscotraairr e M ste Hmraütelt Runchrleescti wan eigaw taataoMa v N Kaataa RmillrtappaH aa Mtt p I oai f 1 tO Fl aa BMatak Adveri ert in dit Blad Er ia pJo4aelin een feJle i i poditie fi ekomen tegen h pöaH omi den exjoenzer Toor het gerecht ia Ltawlen te brengen Dtat ii9 gabt Jcen in heit Lag iShuia Bonar Law antwoordde daar o p een vraag dat fiot nu toe door de geallieerde legöaritgen noig geen vcitowgen lign gericht tot de NederlandjdLe reig eidiig betreflende de Uitlevering van den voormaligen kei r Een afgievaardi rd vroeg daarop of er aan Nederiand oolc ofüioitiuse mededeelingen waren g aan wikarop Bonar Law echter antwoordde dat hij zach diaarover niet uitliet De aigevaardjjgde Murray vroeg toen of Bon r Law wel wiet dat meonand er op geeteid was dat de ex kenzer naar EÜRge land 3 u worden gebracht hierop gaf Bonar Law hem geen antbwoord maax de toejuichingen doe Murray kree bewezen wel di t hij de meening van vele afgevaardiigden had vertolkt Ook de blaAen van de bezadkrde ncHting stellen nu helder de moeilijkheAeii in het licht doe ie uitlevering met zich s u brengen De Time plaai et dri e ingiezoBden toüElcin over de quaeatie w o een rsu den vroegeren hoofd redaci eui hmtenland van de Tujiiies sir Valenrtiiine Ohirol in weiken brief krachtig wordt betoogd doit het berechtlngapl an onverstaodig en dwaas is Van de andere bieden heeft de Star een artikel waarin f en het gcheele plan wordt geprotesteerd oo waarin de volgende passage voorkomt weike weilicht niet buiten verband is met het verala da t de Daily NeivB heeft van een interview dat een verteigenwioordiger van da t Wad te Beirn me t Prins Höidnk had Hc is ondenkbaar dut de Koningin der Nederlanden met haar Duitechen PrinsGemaal den Keizer zou uitleveren indien Zij daartoe niet werd gedwon ten Én geen Volkenbond zou een beigdn kunnai nuken n et de meest drastische Inbreuk op de onafhankelijMieód van kleine naties Stel eens dat de centrale micsendhcden het hadden gewonnen en zü de vomten ej5 fltaatslieden van de enteni ê voor een gerechtelijke conrmiasie hadden gebraclit loor henzelf benoemd wat zouden dan wy Swat zou de wereld hebben gezegd 7 WeUce be voegdheld heeft de Volkenbond om Ce trachten den ex iiegeerder van een aovve t De Sexueele Zeden in woord en beeld deor D PH VAN VLOTEN ELDERINOK uitgave GEBR GRIAUW U AMSTERDAM HEERENGRACHT 191 De INHOUD i rijk en verschei Uitspattingen Orgieën Flirt Tijdperken van algemeen zedenbederf HntaerenTnOÖÜrtisannen Galante tijden Normaal liefdeleven De jacht op de andere sexe De jacht op een man De jacht op een vronw Hofmakerij Coquetterie Opschik Toilet Do mode als sexueel lokmiddel Monogamie Het gepaarde huwelijk Vrgage Verkeering Verleiding Hettronwen De bruiloft Bruidsnacht Zeden Huwelijksvreugde Fanjilieleven De echtelijke ontrouw Onnatnorlijke huwelijken Het kinderhuwelijk Het oommeroieele huwelyk Het roofbuweliik Het koophnwelijk Het ideale huwelijk Weduwschap Polygamie ei Polyandrie CollectiefgeBlachtsverkeer De wettelijke Polygamie Het liefdeleven en de Godsdienst Het religieiise elementin de vroawelgke zinnelijkheid Gewijde Prostitutie De tempels der eerste bordeelen Platonisme Vestaalsche maagden Bijgeloof m de Seineele zeden Godsoordeelon Heksen Elagellatie De liefdemaaltgden Naaktlooperij Het celibaat Amor in het kloost Kerk wüdingsorgieën Carnavalsbaccbanalen Do erotiek der Mariavereering Sexneele Godsdienstwaanain Tragische liefde Liefde als bron van Igden Onbeantwoorde liefde Bedrogen liefde Jaloezie De liefde in de de kunst as in de literatuur 8arroga n der liefde Liefdeloos liefdeleven De vronw sla genotainstrument Odalisken Prostitutie Vrouwenhandel Blanke lavinnen Zedenpolitie Koppelarij Sexueel geweld Vroawenroof Verkrachting Het abnormaal liefdeleven enz Dit naar zija literairen inhoud reeds zoo belangrijk prachtwerk is met zorg versierd met meer dan zeshonderd Illustraties naar kuastweriten ontleend aan de GROOTSTE MEESTERS op elk gebied der beeldende kunsten zooals Rembrandt Rabena Van Dijok Oorreggio Titiaai Velasquez Raffael Wattean Fragouard Boucher Jan Steen Gerard Dou en een menigte anderen ao geprodoobies naar dikwijls zeer merkwaardige en weinig bekende zedenprenten Pr4Js alecbts f 13 50 per deel Gebonden in keurige prachtbanden Betaalbaar Bet f J so per maaed of 1 conUnt Nat w rk Is conplut In 4 deelen verelerd met meer dan oo fml nttto voerde aeldzame plaUn aa lllattratiM la dea tekst Mer onderwetp Is aelllaatreerd o a naar beroemde dikwerf teer leldiame en walnlt bakende preaten uit de kaklnaUea en veraamaHefea in Europa Teneinde e aanschaffing van dit prachtwerk vooreen ieder afamakkelijk te maken leveren wij direct bij mteakening het geheele werk af terwijl de bptaling plaats vindt in maandillfkacka tarmijnan i f 3 60 af i aaitant Een dergelijke en voordeelige en aantrekkelijke aanbieding komt niet poedig weer Men haaste zich iAte teekenen daar de voorraad aeer gering is Gondsohe Conrant BKSTBLBILalCT Ondergeleefcwade iransoht van IBBRs GRAAUW te Amsterdam Hoareagranht 191 Tal 6460 N te ontvangen an te betalen m maandel kae he te rmijnen van f 3 50 of i contant h rr f yO EN BEELD compleet in 4 deelen n l Deel I Liefde enZInneiflkheid Deel II De dwalende Venm Deel III De humor in het ceslachtsleven Deel IV DeJacht op de andere Sexe door D PH VAN VLOTEN ELDERINOK Gabonden in linnen prachtbandenvoor den prils van f 13 50 par daal gaf 7 ooii Het recht der moeder van SSUQNE BOBLAU rertMU door 1 P ffSaSEÜNK T ROflKAL Hadnik rarlwdsa 41 Uiju lieve goede Eer kom iot i Je vindt nn twee haiten die jb wachte Ia pkmts van ewil Dai wonder Kerl Ik ka het g a tijd niet begrljipeal Zulk een moeilijk verkregen wwulerl ffa zul i toch legsen Ker DUcwijte Iraoht Ik me Fww to aftellen hoe het zijn zal Aki 2ul4 komea eu Peregrin vlndit BokeAe Vrouw BlrosUngpl zat op dea dt npel voor h w deur 1 breide aan een OU kous da Eirartfl t eo kleden om het toils pUtten en kraMen zoaala bet hen VMtf Goda en ireidjtswege kotnt een rapoje op ploktea heel Mtofljüg eea dSIdten nteikew tuk riftten vurmpjeri van aUeThaada mort in en Btaorden otet haar moordluaUg geiio fen dtn vrede vaa de Joage frlaecite JnBlpncAt votatrdEt niei watrt waar tieh in not WO onnbuiaig btwoogL bwoof EVOHDE to HmsItmM een goudsn fflanchstknoop 1 ipoB Z Amarlksaauh T en ieru4betitia onkottcn te bevr eo by i hCHEER A tlBt Haattrechtichc Coarint B 33 Haattr ht 3076 S fiwiee É Baislfe cht lflist Rallatfa RIkaluk RaaMal I PRIVAATLES 25 GENL per piMt Nadert tMl Rekenen Boekh FreaKb Dultech En Semen 25 cl per week Qretti proef Adree HOLARHOF Amuerdam De BRANDSTOFFEN COMMISSIE maakt bekend dat bei chikbaar worden gesteld in mindering van het Winter rantaaan ep da minimun wHte kaapt VERZEKERINB HAATSCHAPPI BOERHAAVE Spul 2a a ORAVENHAOE OPOERICHT IN 1907 Vrij dokter ilpotlielnr Ziekffllnis m Bperitiekistaii met sltfebeele Vrije keuze ven Doktorea Apolinkape en ZUkeiiliHiMii ehe l ela partlouller p tlSat Frtmll nntf f 6 par Jaar par partaaa n II 11 1 I kind OlaBstpafMnsel lariaksrlna larbaMiaaatraet Mdaigka ullkaaring bq fUkla af aaganl VMAtT catli olMlia praspactauaa endee e caicht nedere InllchliaCea eondereeniaeTerplichllnf Ui erii d 3M8 30 Verteaeawoordijer hier er Mede P BERLIJN orie Tlenilewes 4 3074 40 3 HeLe Anthraciet 75 K 6 prijs f 3 95 3 HeLe Eiereekolen 75 K G 3 40 2 HeLe Gascokes 2 25 in TuId te bezorgen op of voor ZATERDAfi 12 JULI 1919 bij D RENEMAN 9064 6B Secretaria Brandstollen Commisale TIMMCRMANS rirm M a DIESTELHOIlaT Biljart aa Matbettakriak 17 TaMaan IM I IV£R £ Verkrijbaar bij M J V VLIET 2620 46 QROKNBMDAAL 32 prima Abonneert ü op dit Wad leeren Roekers en Preimers Aan da eerste 250 koopers voor f 1 Sigaren of Tabak wordt vanaf Woenidag a s een 8075 15 Soodsclie Reiswijzer eadaau gaaavan TURFMARKT S4 Zoet Roggebrood Xrenteoroggebrood en Droze Beschuit COHEN Co den de volgende onderwarpea worden behandeld ARNHEM SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen JalouzieSn Rolluiken Tenten Dekkleeden yart i awoordIl r voor GOUDA aa OMSTREKEN I de Heer H 1 M WHm WUD8TBAAT 31 OOUDA Telefoon Na 368 Wat is liefde Etherische reëelo en grof zinnelijke liefde De mannelijke ea de vrouwelijke zinnelijkheid Mannelijk ea vrouwelijk schoonheidsideaal Vronwenschoon en zijn misvorming door mode enz Mannenhaat Vrouwenbaat Amazonen De eeredienst der liefde De lokstemmen die de aexen tot elkander voeren De rol der zintuigen in het liefdeleven De koa De omhelzing Tweeërlei moraal voor man en vrouw De oultua der vrouwelijke maagdelijkheid Dartelzinnelgke liefde Wellust als levensdoel nmeêdah Ut 4 ASTHMA 4 De Poeder van Dr PIETERS geeftdirect verlichting 1 11 PrU 1 20 N V Mii SANITASiKon Gloedgekenrd GOUDA Lan e Tlende el 11 UTRECHT Pollerilrael 6 DUN HAAQ Herderinncilreet 9 n weder overat jferkrl gbaar mi GABA ÖAZBL r mUAAt HILy aUfDmm GOUDERAK Advertentiën en abonnementen vp dit blad worden aangenomen door L VlVJiUMflT Oonderak Advertentlën en abonnementen op dit blad vorden aangenomen voor Berkenw udeDorp door A BOOIM Berfcenwmide Toor Berkenwoode Achterheck door I HNMEn lenr iTlllWIll iRlüWIEL mn MOTORENHANDELI VAN HOORN DE JONG Doalansipaal 12i Oouda AGENTSCHAP EXCELSIOR EN CLEVELANDMOTOREN Uit voorraad leverbaar THE 9Uü MOTORRUWIELEN aVi P K S varanalllnaan Groote voorraad Onderdeelen en Banden par I WOONPLAATS 2967 HERSTELLiNOSWERKPLAATS 60 Ontvangen een zending Bijwirlen tegen lag prijzen 1 2 1 20 1 20 1 30 t ao paraaa f 0 30 KALFSVLEESCH KalfanM s gn u Katfiaakijf J Kalfalappan 101 Kaltapalsl an Babakt OM Kalf laastari gf Mineattm aanbevelend Ma Ja V E R Z IJ La BLIIllVE r4 OOOZtM vooRSCHOErfCREAm OORDBICNTSCHE MET ALW NFABR1EH I voorhun kd J BEKKERS i ZOOIt DORDRECHT Lciaaaae telef S Telefoon 8460 N Prijs f 13 50 per deal gebonden in stevige linnen prachtbandeo Betaalbaar In msMndel termijnen van f 3 50 of contant COMPLEET IN 1 DKELEN getiteld als volgt EL I Liefde ea Zlnnalljkkald II Da dwalande Vanua III Da kumor Ir kat Baslaektalavan IV Da Jacktop da andara sxe I in 4 keurige linnen prachtb it werk bevat ruim 000 fraai uirgevoorde zeldzame pl iten en illustrstién Maalk In maindalijkseka tarmijnan van f3 50 of i contant JUAHv Baochusdienst Phallosdienst Don Juanerie 68e Jaargang Diamlfig 8 Juli 1 C fioupHE mmm 3 Tie a ws © xl i a ©3 teaa tieTolsLd voox Gl o u d ©L © m 0 astx©3jc©n VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE 2üN EN FEESTDAGEN MaDMBMJMaHi l lawla tlM ilha ntal aair fM WCUBOMDBX Op de VKiMclaa U ke Qamu adnrtaiUe aa laia a s U sa a aa d ai l ai ll i a VI tMtm tt Baai ceara prut Greete laMaia a nMda aata Iiaiataad aaat plisaaalaila Advartaatlla kvBM ntim la i a iu tÉaa deer taiiaktiikonat na MlMa B daiasaa Adrertaaitirtaaeaaa aa a a Afiaia ABONNÏHKNTSPBMSi per kwaitMl ƒ 2M per waak 2 asM ut iiea4a l l per kwartMl t M par mak 2T mW vasal waH ds baaaiaiac pee la ar gaaaliMlt Fnaea par port pa kwartaal ƒ M bh ttmit litA t L Ab maa VoTda da l ke laaacaMMa aa en Banaal MAEKI 11 aoDaA b aa acanta da beaUa iial a da iaaaa a Éi r s a ADVBBTBNTIIirauli Vit Oaala la swatraka kskeenwia tat da bsmgkifaig 1 6 iwela f US dka j 0 rnmt fU Va kotea Gwda a daa lia a a n l al Bci l i ela lJa aa nealBMr aJ A rattsMÜ va vnMlak vansMDkkada ItH caM pw ngsi Aiviiliai lm kat fsilardaiiMaaar m t isi l aa t da ytlK Kedactiei Telef Intero 54S AëmioJitrade t Talel Intcro 82 Bureau MARKT 31 GOIjüA De berechting van den keizer het Lagerhuis Prins Hendrik geVnterviewrd Hindenbitrg aan Fooh Het Bolejewisme Httt optimisme van TrotsKy Communisme in Italif De staking op 21 Juli Ook Nederland wil meedoena In Ouitschlanda Ontevredenheid in Japaa ONS OVERZICHT 1 g Ci log beoLie wordt Het ie eana onraogalUkheld het en van het ander to schaidw Den loedawerlDar van de DaUy News heeft langH den druKlIoa sn telegrafMchaa wtg een uitem w gcAuul met l rataky Oa jounuliat U t o n vnogw te Boadapeet draadlooe den aetiher inaturm Tratalcr antwoordde te UpakoM op deaelfde wyae Het antwoord waa utbvoerig r en leer wa mg tcgemoa komend voor zoover het da entente betreft Wd wd het aovjet Rualamd iMver in vrede leven en ploegen smades doch loolang de flnt nte hat er op oei ui dat UwiUuid wapenen vervaardig ea er mee vechtoi ook Tnotaky acht de miliialn poaitie van lïualood niet ongun jg m woorecbuiwt kit Rusland zal blijven t wrvecfaten tot men bet met mat laat De wratondige Kussbche buiger 100 géng hU voort gslooft met d t oTjet Rualand ooriog voert tegen KxdtaJok Benikdn en de Finscèe n Poolaeba burgeoiaie Di groepen zljn volkomen onb Tefdienend en moeten indien zij niet van buitenaf worden gtwteund binnen enkite dogen Iné ntnkfcen Ifa al bemoeien wfl ons er met mee Rusland voert een Tarda digingaoorlqg tegen het imperioliofcischa Engeteind Frankryk en do Ver Sratttti welke landen een l rtteriyke navolgdi maken van de methodea der Hodienzollem ZQ zelf schenden bet z g Mlfbeachikkingaiwbt Tan de kleine natiee Volgen Tiotaky geMihl dt dit V het drüvan van Cl ienceau voor wien Engeland on de V Staten bukken Uolil heeft zegt Trotsky reeds afgedaan W i 4 KnalAMl btreM vveda a iluitaii en tot dat doel leor groote conc si B ta doen maar tegelUkKirtud boc t men oon Olemencewi te bewyien da t het aenigw 1 ger dat in kracht toeneemt het roods l w van de boeren an arbeiders is Ruslaad ia best bereid om aen vertMmd te sluiten raê Duitsohland D w z mat met d r eer og van Bbcrt en Scheiiikmann maar met do Duitsche ierkmanskl Bse Die kloesa aat len Rufcbischen arbeiders even na U d Franscbe Engelscbo en Amerikaanecha arbeiders Ten slotte betoogde Trotoky nog dat hat Russische leger btj iedere proeftieming aangroeit ioareniegen m dten de T andelijka legers weg met ankel de Poolaebe en Ront meenache Witte Gatden maar ook da krachtiger legam dia da aehber lieh babben De Daily Newe g C beschouwingen over de uütteUng van den prinegeiaMÜ dat de r Tfg van Duitecblaod lou moeten komen het violgende te verstaan Mii zou dUB d taak van de geallieerden inoeten zün Obitaühdand te dwin gen om van NederiaJad vragen DuWechlandsafgeeetten vorstwtte leveren om voor x n vyan len terecht te staan Dat is ten Bloitte de wetteJijke opmJtUog en het sctiijnt veel eenvooudJger en ook een beetje eerlijker VO04 de geallieerdéi hun eisch zelf t qtedlen Indien ij w BlUk eenjig zind en werkeiyjc oprecht waren zou Nederland het waarsohijnljjk onmogd vinden zich te verzetten uuiien nafcr het sre a schünt te zifn de Ver Staten i Japan er m hei geheim vijandig tegenover staan en Dtalië op zijn beijt onverschillig is zou de i oh natuurlijk vee aan kracht verliezen Indien de geallieerden In dexe tuaesUe werkelijk krachtig willen optreckn zou h t inderdaad heel moeilijk voor hen Un tegen Nederland op te treden zonder zich bloot te stollen aan de beschuldiging van iyrannie Tn de Westminster Gazette komt een ingezonden stuk voor waarin er op word gewezen daft Nederlfuid eeuwenlang een toevluchteoord geweest is voor een ontelibaiir aantal vluchtelingicn uit alle landen Het asylrecht ia een heilige traditie in de ge chiedenJH van Nederland welk land geen andere gedragal n zal volgen dan die welke in overeenetemnyog is met zun natifonale eer Hetzelfde blad sohr ft in een hoofdiartikel 3et is duidcliljk da t er onder de bedaarde en vererbandige liedeni tfnstjg getwijfeld wordt aan de wisheid vlan het bealuü dat door den eerste ïninister in het IjogeifcuLs i s aangekondigd n t dat de ex Keizer te Londen zal moeten terechtstaan De Westminster Gazette wijet don op de oneenighedd die er ten deoen onder de gealLieetden bestaat en op de sitcnunen die er zich hier te lande Engeland reeds tegen begnanen te verheffen Het Wad betoogt verder dait onder deze omstandigheden de Keizer wiens poeitie thans als gevolg van z n atnadelüke vlucht vermederemd ie door een reoftitsgeding van twijfelachtige wettigheid waarisij bovendien d rechters doidel k blaken geven van hCff onderiing oneens te z n een laatete gainstige kans zou krijgen Generaal veldmaar chalk Hindenbuig heeft over de kwestae een eigenihandigea eQ brief gericht aan maamchalk Foch Het schrijven is gedateerd JCalberg 3 iuW en luidt a ls volgt Manheer de Müaarsdialk De oorlog ia ten cande Het DuitacliA volk is beslotea de zware voorwaarden die het door den vrede K n opgelegd op zich te nemen Oodt het leger mt de officieren aan de sp4t in b roinen staat die geflu lid is van dien bond te berechten voor mj dfden beJreve VÓÓr dat die bond in h t l Tt n wa 3 geroepen De Daily Neiws lütd nJl het volgende verstag van een interview dat haar correspon dent te Bern Zaterda g U had geha met den Nederlandschen prins gemaal Uc legde heon een ver lac voor van de roden van Lloyd George gehouden op Donderdaig en waarin sproks was van hat terechtstaan van den voomwolgen k izer t Londen Hy zag er natuurlijk tegen ixp zich daarover uit te laiten Zijn sohodders ophalend en do lippen toetoijpend schudde hy het hoofd Ik kan orver deze diigen met spreken aeide hij Wij verkepren in dezelfde positie als Zwitserland Wy hebben gastvrijheid verieend en w kunnen mia er mqt niee bemoeien Maar wierp ik op stel dat 23 of 24 mogendheden een nota onderteekenen waann zij de udtlevenpg van den voorma ligen keizer vragen wat zal Nederland dan doen Na opnieuw een blik te hebben gesllgen in het verslag van de rede zedde hJj tk wweit pitAt wttt Ueyd George bedoelt Duitsohland heeft een belofte onderteekend dat het den ex kedzer zal uitleveren om terecht te staan en indien Duitsohland b ei opedecht zullen wy verplicht zijn zijn verzoek in te willigen Ik vroeg den prins of h den ex keizer of d kroonprins in Nederland ontmoet had een antwoordde hii Er was zoo hafM ik aan een bericht d t U den kroonprins had ontmoet Koen deze op het punt stond het land te verlaten en kvt U hem gesmce t had te blUven 4 at weet ik antwoordde de prine enhy noemde met een niet weer te geven uitdrukking het Londensehe blad waarin hetgestaan had Mag ik dat berioht dan tegenepreloen vroeg ik Da t moogt u ik heb hem niet ontmoet Het ie Qonaens Ten slotte vroeg ik of de tegenwooiilighcid van den prins te Bern de boddttad van den Zwitserseh a Bond eenlge poUtieke beteekende had of het bijv in énig verband stond met den Volkenbond 44iet iji het manet antwoordde by ik ben hier als particulier en incognitio raid voor de eeriljjce naleving van éezen vrede ieder ttók elfs bet hardate pcraoon1 offer te brcowgen voor zoover ziJa eer daarbij niet wordt beoaidxteld Maar een soldaat die ni tt voor sijik Op iersten K gsbeer wien h maosen trouw g zviorea beeft o omt zooM ooldaat sou dien eerenaam ni wrdlenen Zoolang r de wereld nctg laite wontt g die t aan chte soldateneer zullen vijand n vriend deze opvatting huldigen Ook daxe oorlog beefte trots de hardheèl waarmee hlJ gevoerd moest worden oon beode zljd n voorbeiCdea gewekt van hoog i edaHjk denken en gavoelen als Mdaat vooi beelden die bawlceo dut t j alle beechaafde volken de genteenscbapiMlijke oerbegrippen niet afsterven Als ooldoat met de langait lüenstjaran n als indertijd eeraten mili tairen raadffaver van m n K d er n Koning beschouw ik het Bils mijn plioht uit naam van heit oude tKiit sche leger aan u mijniheer de opperiïènrelb ibben ale op perste verbegenwoordigierf van de legers der gealUeerde va g waoc frrde nuigendbaden de e ragelen tot u te Helften en u te vensóeiten er voor te Averen dat worde afzien van de aiach tot uitleveHng van Z M deoi Keswr Als hoogete Itsder vuil een leger dat eeuwenlang de tradities beeft hooggelhoudan van ware soldaitweer en ndderi geest lult u 002e opvattingen naar waarde weten te schaittten Om leze schand u vemadering van tow rolk en one Ic r verwijideml te houden ben ik bereid elk offer te brengen In de pifeata van m jn Keixeriyioen en Konlnkl ken Krü gtdieer stel ik mlJ daarom hierbij In penioon ten volle en vciUadJg ter bes4ftukking ran de geoll en geaaaociieerde nragpnd heden Ik ben ervan oveituigv dat lëtienb andere officier van bet oude leger hémd ia hetzelfde te doen Aanvaard miJidMer da maarschalk de betuiging van mjjn buitengewone hoogachtiog De gebeurtenissen der iMilM a dwan g ven Trotsky geJijk Uit PorÜs wordfc ni aan d DaUy Tal graph gemeld dat de leeliike klap dia aanhet leger van adnunaal Kodtsjak is toe a bracht moet geweten wotden mr een tn kort aan man chaM Door die nedariong 1 I F uilleton De N R Ct wi et er in een hoofdatiikil XMg mrm op dat ttto de Londeosche rdchtbank er koönen ral op de besljewng raeds vooruitge looipen is Het geding kan niet anders afloopen dan met een veroordeeÜng om de eenvaaddge reden daT zoodra de gemeen keixer zou kunnen bewijizen dat Kv EkOD degenen die in 1914 te St I etersburg of te Barijs hadden te bewiesen ten Rtinste evenveel sduüd toevalt als an hem en de rechter te Ixnden dit zou gaan ericennen aan het vredeetractaat z n gelieale grondslag Bou worden ontnomen en dus teivens de facto over 1 vredeetractaat zou worden vonnis gevelxl Over de schuld rvon den keidcer aannemende voor een oogenblok dat hij In Dultschland de leidende persoon k geweest wat minst genomen WUfelachtag mag worden genoemd luui niet worden gaoordaeld zonder dat toffens orrer de verantwoordelijkheid vocht den oor wadit Cïirladae voelde niet d t zij liep zij zag en hooid Di is aa alle n dal zij mi u eer hij baar UMuMuUjci zou zijn vof ld zi al In een droaMU Un o n zi den hoek van het huia Hoging stond zij voor mevTOUW ttajuke ea MMhllde Sweneen liet zijn er twee had Röl atz gezegj Mi daarom zag zij nleit aaar haar om waar ziij zoo naair bad verlaagd Madir h uir hort kmnp ioera eik zij Ftond daar vaetberadeai opgarloht met biuir kind In den imn het boÓM opgetievea en keek vragend noer de twee rttsgeefllliaTien en dfe kekuu verwani naar haar Zij baddon z oker een ander ooaeel denken te ztou een door n adadtgersen sotiuw eoQEMid wf ZFn dot iainmarend baar Inileën zou oinvvtiUeit maar drae xwijgendd boog opgerioble Jonge vrounr met bet klad in den arm dat zij zeo la bet zonUcbt In alle onedndd va tUeM da wpa alsof zij een t u bet gecktó bireaeii Zi k ien SitÉAT oAn en zagen difde w a even vorbaaed wa tAm d ander Maithilde Sweuaen wee de eer di woorden vond Je kijkt ons zeer verbj ed aan ArUtine zeer vcrboAsd Cbristinu vertrok nog altijd geen ai er KotplatQ eu vrouw Bfriw ln0ai kêBaa er iiaao alsof hf ecu tooneetepel w a Vreuw DiriHtit l zat P4g o iljd op den dren P 1 vau de huisdeur oè men w de oude kous waren op baar echoot fevalleo Boa kt dat moflt tjr riep nwvnuT Ma junke men draagt zijn acbandetoob nlel zoo in den ietderen dag Da rbij wvm zl op Peregrim d cljn nqpjes ophief en lusüg kraoAde Even goe4 üa wij had Iemand anders kunnen k KMttea je met het sciiepeel kimnea sleol weg do Mathilde er Mn loe ChrMlne stond ecCfter nog altijd flvij good en Ueld Peregirto xaolgf yiit bss en zedieirder Je zwager ons beider dierbare vrlcftd begon nu aievTOuw Beéunl o even ptecb tig als een kerkldok beeft do gtoo r moe t itild ale boo d éot fandUe Je veer met Je moeder te wielen vei eeoigea Ia de oogen van Obristloe be Dn bet te glanzen Hijzell kan en wil e niet terugalen wa4 wij zeker lecr In bem prljïen laar hij door euf door een men aa eer Is Je XuV vervoegde mqvrouw Mi ank plotditig zoo epool moff ijldj Iran bier viTtreHUten naar een plaats die wij Toor i zuUeiw uHkieoen 1 dAr moet Je J ongtiiukkige moeder ofwanbien Mama ritf Cbristlne venlCÉillkt wat er met mama gt Mmfd Dot wae beC eerste woord dat zij kon ulU breogeo en zij stiet het anigMig lau bopig uit Het was nwwrouw Uajunkei getukt ea zeer bijzonderen oikeligen nadruk op bet Ttxjord ongehikld B te teggeo Je moeder vroeg ÜWhttde ftL Df tij Iwair ooren niet f ootle Ja no d r i En Ju vraagt dat oogV Je moeder wA mevrouw Matunt jjs dat Iets beel niei wa voor je la tfaa zal Ik de yrUft d momo M Je a ucn Jo moeder beelt baar fctud verloren enger dan dwr den dood en Je vraagt nog wat er i j ongelukkige moodfr 1 gobeunjby Mevrouw Majuake wa tov ttlen met hoor wljio vaw ulidrukJien Clrtstbie keek heel verward met wijd geopende oogen de woorden duwrten zoo keMg van de lippen van raewrouw Hajunk © Daar had je we do vreeeelijke otoa din ïloh aaa hrt irt rrbed van baatr vadiT bad a ge p K it Daar luidden weer de woosto klokken enweo troMenhaar giftige bukken als b lMt iutral en r wt rden weer dlngeu gezegd woorden geidt die den baUeu oodtv ba r vvetan wegrukten ChristiiLo logde den arm otaed bescéiermender ont baar kind do een bME ultgeepreld op ziju hoofdje NleoMnd loubat kmmea süim ol tiatfeu £ a au zog zij ia wurkelyklHéddalMiBd van uio Touw Uaiiuake in stijven awwtlederen bwidMdioen en deaa hMkc le e teh op itk Udaaainpio van Fewvte In de ziul van QbrMlae verblel zich iets ato ts vennooieo Ra k htm akk mA iel ChrMbabs stief Uevrouw UadoaU waa aototer volkomen voorbereid op aenlgeiy wettatend daarover bod bIJ reeds tijdens den rit met UntliÜde gr woken Gedraag lecii niet la e n wHda kott tiep bet zich om zijn l er a naaste op teleten ol om voor een kleven naaete In l bDds rngMt wag te vluchten Uat 10 zoo dfrordf en ondanks dat wa0 het Vn een mitoio vreedzarae JuniZond g Ctiri Une wtus met Peiregria achter het hma gegiaau waar de luiere van Peregrin tagei te drogen Daar boorde zij eneUe voettftappen dat kou niemand andere dan Rotpkita z jn daanora lAoeg ij ook geen aoht op dlaze voetetappea Pasl toen bet haar lopvlel dat Ko zoo bijzonder eo zoo haaat en Ievüotlig e ofbeiv ea dreui € kei zij halt om en jul t daar siloc Rotplvilz iea boéï vau iiet huis om en zwaaide met de lange aaami en wees op Ohriadoe Zij komea zij komenl riep bij gMleVpt met voor den moooS geAiouiea banden eii nu waa hij al bij haar en kedc in een doodsbteel gezldvt en zag eeoii paer oogeu op üdï gerMit xoo lshij nog nooit een meofi had zien kijken Zij zuUeij er dodelijk zijn het rijtuig bebbeu ztj beneden aan den Rerkw later sta u zij komen te voef blerkew maar za fetiêe saofatjeet Rotpldtz was op evoïtden en ke heel vreemd naar Chrtsline en het kind toe Mljn moeder zei Ohritftlne met een Mivloealljke aogstSge ultchiikklng tragend ea tooh reeds be vestigfnd 3et zijn er twee zti Rctpl fVotdt varr ai Én nu Hop dwistiné vooruit en llleld haar Idod e met beltte armen vtuft tegea zich aangödmkt oid emruflt tb M verdediging het heeohermma Nu was bat uur gekaoMa het dur dat zU foo 1 D m vwlAiiflrad ad