Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1919

Advertentlën en abonnementen op dit blad worden aangenomen vtor BerkenweodeDorp door A BOOM erkanwoudi TOor Berkenwoude Achterhoek dbor I NOOMEII liJinclii imWiL to Het reoht der moedor 451 Wat denk je dan Je nwet onai op de Ifniota danken dat wij aljn g koisen dat wij vooi het kand wfllen zargea ea wdden w t aaa Je vorioren leven nog te peddm ia D o4t God dat zulk ócnwljle wil als dde van je eücten zwager w4 OVN je tel zeggpnj heelt Qeef baar bet tgob zA UMhCdemet aaflhte ovorredeode i teiu Owt baar bf4 kind er te voor allet IBM o d geaorgd CbnstJae V Mevrouw Uaijuake viel haar vrlemUnls d £ Ted Zi waa teer opgewonden JClnd zeg ie Dot ia gvea kXaA mija lieve ik vwïoek je deze beiTise uttdnilcking niet ie niMruikeiL la de ziel vao mUo anuo Jtiudenm doet hei mij pijii a i tk bedeoJc dat zij en dit oneeh zondtffe w ten denMltóén imuu wwden dragen M a Uwe MatWldoI Chirl liio Keet kalm baar oogw straal d n van opwinding en moÊ Urrrouv U hinke Ml zij maOA ik bogrljp ftUw fiet W niet iModi OU d dMBie T dv gfftAm I wfi a Mo Doet nMdnlMllHI to Mts TB CM nam tÊdmlutm MMtom TamaksillkkalM Mi iM la ue tfmit U Do Ifeór en Mevtonw WIESEHAAN HoooSNouK g ven kéncis nn de ebaorte vkn hnnn dochter WILHELMINA Rotterdam 6 JoJi 1919 fipooningel 80 8084 12 Plaatsing gazocht s TOor eea Weeimeisje van 16 jaar in lichten dienst P G Brieven onder No 3083 Bur aa Goadfiohe Coarabt BEKWAAM TIMMERMAN 26 jl r zclfitciidll kunncadfl werken en ven o ii £ lul eD rooriicn xockt pleatiin voor vait op fabrUk of tn onderneming Ook Kene en bjj oaud werk te vernch ao Brieven onder nuin i r 1087 bux M QoudKha Courant Markt 31 6 Attentie Doet alien üw voordeel door in de Nieuwe Vleesclilia Molenwepf 14 Uw iukoopen en bestellingen te dohn Alles eertte kwaliteit ttgea icheip concurreerende prijzen Uiniaam aanbevelend 3085 26 E Folkertsma Ob Wr Prima kwaliteit verach e moHen en rauw RUNDVET wr Bedwateren RADICALS M 4 B iii i ook bij verouderd fevsllco Pri 2 50 6 llaconi A 13 50 N V IWy 9ANITAS Kon goedgekeurd GOUDA Uii e Tiendew 11 II DEN HAAO Herde liiDeilr 9 2 liCOHEN C ARNHEM SPECIAAL ADRES voor Markiezen Zonneschermen Jalouzfeën Rolluiken Tenten Dekkleeden Vartatfeawoordilar voor GOUDA D OMSTREKEN lie Heer H 1 VAH SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA T l rooi No 368 Zijt gij een lijder 7 Li dl t aan xenuwswakle Hebt lij lett dal i niet kunt inilapen Zijt i f i o Or ena bij het opitnnn al vermoeid Hfibt lij een gevoel dat U alles Ie veel ia Ontbreekt U de leveniluit de kraciil en energie Lijdt jij aan hoofdpijn aan uicen in het hoofd en de oorcn Zijl £ ij xeouwachiij en an iii tji jlj prikkelbaar en awaarmocdil dan moet gij niet lang wachten maar dadelijk dier vijand baalriiden en dlc iwakie overwinnen De SanfUlnoia ia het middel dat U itellig en ipoedlg helpen kan Honderden bij bond rdcn hebben dl read ondervonden Neem er proef van Zij lal U ook helpen SANGUINOSB koit per flacon f 2 6 fl f 1I 12 fl 21 T verkrijgen bij de mreite ApotheJkan en goede Droglitea S032 4C WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM A Co De Riementraal 2c 4 Deo Haag BOSKOOP AdTCrtentifn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door ÜLMËKVËItTMiË WOORDIGËRS aet roole VETSMELTERIJ VRAGBN roor aatt M aM rak n een ACTIEVtBN JkGBNt go 4 logeTOerd bij da betreffende Afnemen Brlareo onder letter M O 8 aanNIJOH A VAN DITMAR S Adv Bur Rotterdam 30S2 26 De firaodstoffeflCoiniiiissie District Gouda VBAAÖT voor spoedige indiensttreding een AtHibtenaar goed op de hoogte van sdministtatio en aconraat werkend Salaris nachr overeen te komen Sollicitaties uitslnitend schriftelijk aan d n Direotenr der Oommissie 3088 60 PRIJ8O6UIIAIIT an Eerste kwaliteit ftundvleeseti van eigen gesiiiohto voM Koaian KALF8VLEE8CH Kalfifllil p 0lliri O XalfitehHt 1 O KalfilaapM 1 0 Kalfipoltt aa Beklkt 0 O Xaltioaitari t 6 Runderlappon tn Polot f S om f I IJD Roliada l iD RIbituk 1 Roibief 1 20 Oiitnhaai 1 1 FViie Blafihik 1 30 Rauw Rundnl paroni f 0 3b Minsaara anbevMond IH J wtflZIJIi j KLnwca SS tclef Weder Verkrijgbaar GRONINGER BAGGEIIBLOKJES N V A JONKER ZONEN Jaajgpad 25 extPCi dpöog 8036 40 Taiaf 4 3 Het beste adres voor het OverliÉeeileD u h mm uwer Jilmenleleii en voor Beliai is P BERLIJN Korte Tiendeweg 4 Pracht stalencolleclle Behangselpapier 2271 30 VAKKUNDiaE AFWERKING BILLIJKE PEIJZEF Maagpijn Maagicranip Zuur Hartwaier en Slechte Rpijivertecnng worden poedi £ en aeker genezen door het Maagpoeder van Apotheker BOOM Dit Maagpoeder heeft gedurende meer dan veertig jareo duizcode Maaglijden geheel g nezen Priji per dooi 90 cent Alleen echt met den naam APOTHBKKR BOOIM Verkriijb r ie Qoud bi ANTON COOPS 1 2753 18 District QOUDA e biedt voor den meestbledende te koop aan CO hMil off a twee schepen turf liggende en te bezichtigen aan de KATTENSINOEL te QOUDA Aanbiedingen worden zoo apoedig mogelUk Ingewacht aan hM Bureau OOSTHAVEN 3 Het eene schip houdt in ± 76 000 etuks C194 M Het andere houdt In ± 14I3 O0O Stuks tr t M BrandstOlten Cammis le District GOUDA 8086 40 STADHOUDER Directeur FAIIiEK en HEISTEIPUATS vin EIXrilKEN ii MOTeiElN AANUra vsm Electrisclie Licbt eo KracAtinstallaties J VAM DUIN Co OotKia n t VMt IM III IIS É Bestel Uw Drukwerk bij s u Brinkman Zoon Het Ad tfrtnrtrebiireau van de GoüDSCRE Courant TBLEF 82 MARKT 31 BBZORQT OE PLAATSINO VAN ADVERTENTIEN Id aUe Nederlandache en 6ultenland che dag en weekbladen fcn andere periodieken xonder Mtice prijavjerhooglng i MT lna ndlna van Mn afaohpill atlvtada voldeanda IrtUchttngen woMen QRATIS veratrekt HET ÖSVERZOKI KOKO een luivarc heldere en niel vette vioelïtof bcvord rt den haar roei vcnterkl klieren en haar worteb voorkomt l t spinten en uitvallen Hoofdieer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het haar dan wrijEt men het ucht in nederwaartscht tiChtinft en borstelt flink VcrwaarlcDoa nooit Uw Haar Wl stellen geen waze of onmogelijke eluhen ua KOKO maar wU aeggen en houden vol dat geen It KOKO ala een zuiver genawmlddel ander preparaat voor het Haar kan evenaren WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flcsch KOKO wordt nooit los ronder vene gelde bulten verpakking met Handelsmerk verkocht P r ij a ƒ 1 06 kMna 2 20 midden 3 90 grooti flflseb KOKO Sharepo o Poedcra f 0 1S per pakje VtrkïiJibur m ApallisiMrs Dre btaa m F f Mrf lMaatlar B fr hANDCUMEBA Verkrijgbaar te Goada bij ANTON C00P3 Wijddbraat ei te Sohooahovea btj A N VAN ZESSEN Van der Meulen a GILIAD Bloedanlverend middel Beent d ooraaak vuvele kwalen weg B ltaea Yoo3i ad n vu 3306 M Tabercolose en Maaglijders die door het fcbrulk volkooioD geaesioi TondM All kviln d hu oorsuk In hu blo d cladM irordea met rool lucce er door b ueden Prill p lawk 1 25 ifkooiuit Tu da ChaalMb Madlaaha MaalMh Aurei u WATEKORAAFSMEER Verkri lMu bi AMTON OOOPS aanspoi Probe t lan deol UA abjetten welke caa probul middel aüa om mond en keel vochtic te houden De UA ubletlen hebben 21 JuU I w CMmw Bww m V O IIII üüiMiiilimii Ao fijne aromfetiaehe Aknvcikivgbuir t sr liaÉiheM K anotiiAi 4f075pef f isfft t l f r tr ep rff9 l jafg j w wTgr fmfKi M 58e Jaargang Ho 14051 WeeiHHlug O Juli fÜil OOÜMHE COURANT XTieiJu w s © en È d Trexte3a ti©TDleLd voor Q o xcLa © an Oascxstxelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE 20N EN FEESTDAGEN Zon INGBZONDKt HlDBinKUNaaMt 1 4 Op d norpaclaa O kaw Owoa adTartaaM aa lifaKate MMlla k awttact t l uac iNÉk caardn prga Oroota lotton laada ywdo bonkaul nar plumolnta AdTHtaatlia tuMir woidM l wa o dool taaielMakoiiut faa MllMa dtUna Adnrtaitlalninain m ouo m ABONNSMKNTSPBMSi piTkwarfaal f 2M ft wik M tmt ut ntrii tlM éü nt mm tUê Mr kwartaal ƒ P ceat ovml waar da buoc ia pw loafti imU tt miw l port k rtMl ƒ 10 iMl ï l si I i ƒ 4 AbMMBouó wordM dagaKJka aaxnuaoi aaa M Banwi HAUTll OUIM bil lua tos l ookl a d l aa ch poatkantomn ADVIBTENTIBPBUS Vit Gouda ra miitrekn Ixkonaid tot dn bHOlttaiaOl 1 B niala i IM olte rofol auu f JSO Vaa baitn Gouda daa btioiskriagi 11 ntéU ƒ IJO alka ncal moor ƒ t Ad rtBiti a Tin publiako rarmakdlkhadaa 1214 coat pw n ri Admta f ta bet Ziirttrdatwnnaiar 20 k aila op iaK Admiiiiitrarie I Telel Interc 83 54 $ Redactie I Telef Interc Bureau MARKT 31 GOlJDA I il ii j De Tsjecho Süowaken bevechten de H ngaren De Polen bevechten le Oekrajlene De Oakrajienen bevcchtm de Hoo ran D DiutBcbe troeipen bevediten do Lft tea t Li De l i en bevecliben de Dukiaohera De Duit obers beivechten de bokijawj De Tsjeciho Stowaken beveohten de bojaiewJU De Finnen beveciMten de Kuaaen Koltsjak beveidit nwt medeiiulp der v rbomlenen de Bola ewikii in bet ooaten Gmeraal Denikin bevecht met medehi p der verbondenen de bolMiewiaten in het OoB en De £ ii eleehe vloot bombardeert Kroop 8 tad in de B altiache Zee De Eng edflche vloot van de Zwarte 7 bevecht de bol jewiki Deze lijst moet voUeddg worden door dfi strijd die tegon de boUjewisten gevoerd wordt In Beaaaratalë in Oekranië In G4I llcië in UUuuuen en in witte ftualand Naar gesneld wordt beeft admirqfiil KoltBjttk den Finnen voorgesteld samen te werioen tot een algemeonen aanval op Pttrograd De GeaJlieenlen hebben Koltsjak madrgedeeUl dat zÜ t g n een zoodanige aftmenweiklng geen boawaar hebben keabond den oorlog uutaohakeien uit ét reekfi van volkeii rechte rlijko geooripoAW middeten Ik ben orortuigd dat dit mogelijk ia omdat ik aocialiat ben en miJn ao cialóadtache pnucipeii ook tin miobtar ras fauUwnlandec a taken nooit v rt oclMna aal Tot mijn groote genoegdoanang aal aUareerat op het geblad van het ariMkUrsraeU galiraabt wontan de pracUache interaaU nula betr kingen of ni uw aan te kno pen De conferentie te Waahington d reeda in October den grondalag leggen voot intiemationwU arbeiderarechtt Dat aan dargelijk recht niet gmdiapen kan wordan zonder het werk dat reeds verrkhb ia door door de Ehiitache ockale wetgewing daar over zijn wel alle erwtlge aociologan van ih wereld h t aena Wij zuUen op dit fftbied meew ricen en wiJ zullan nlèt er in toestemmen dat een enkede vooruitgang op aociaal gebied door one verworven g of fertl wordt aan kBi itali tjeche balangon Ook de h LalistiBcha wereld aal b rij pen en heeft het grootendeels reada b grepen dat zij geen boLang heeft bij lago loonen bij hotweriüdeiMle slecht beteiiad en alecht g taeda oobeachaafkle a 4 ridan Het kaj t liBme zal steedti meor nad ren tot de aodaJiaatia ak bet begrijpt dat de menach bet koa baiarvte en waardanriiU van alle ka itaJen ia Een onbogranade tjjd van vrede zal deze waarde nog doen toonemion Wij tullen eoononuache betrricUft gen krijgen zóó talrijk en koo rijk dat wtf er ona nu nog geen voonitelling van kun ncn maken Nederiand en Duijtechland dio elkaar o t zoo vele gebieden aanvullw mlI len mt een aamenwerking waarop ik hoep Hiwt atlemi rijka matorieale doak tk geeateiijke winat trekkw ons ook zekere teleurtt 41ingen veroorzaakt Wij hebben odet aïlee wat onig beloofd 16 inatir men moet toegeven dat de ODrtaetting van den ood de voHedige nakouiing der beloften moeilijk maakte Het Schelde vmagataik ia nim opgeloat dat Wijft een mogendheden hetben eikend dat bat Mvctaat van m9 ondeugdelijk is Het becttolde onze n dighoid en beloofde oa aldus veiligheid Mialeidpnde belofte WÜ moeten dus v iderfigingamiddden vinden om den wa4iborg te vervangen dien ons omlbreekt Slechts de volle sownerwniteit over de Schelde kan ons dien gv en Laat ona 1 0pen dat de ondet andelingen tot die oploasing zullen leiden d nut van EurojM hangt van ons defenrief vermogen af Terwi Weatelijk Europa den vrecle viert aldus de correa iondent van de Tdmes te Weenen ont aat er een meuwe groote oorlog aian de grenun van Rualand De groote veldalag welke enige dagen geleden in Oost GaJioië tuaschen Polen en Oekrainièra begon duurt met afwiisaelead miocea voort De Oekradiüëra in dje airetk die viewalijke veriiezen hebben geledtn wegenö t gemjs aan ammunitse en die herh aaildelyk gedwongen wiaren alleen met de bajonet te vechien hebben de mannen v n alle leef ijden onder de wapenen geroe pen terwijl er zelfe vwwwen meevocftïten Nu de Oekrajnische autoriteiten te Weenen zich befcla en oror de dubbelhartigheid van Ie Poden veaklaren deze laatS en X Jgen8 een beridit van den Time correspondent te Wawdwu dat er bola jcwktiadie en BongMTMbe troepen g vonnd uit krijgsgevangenen uit Busland onder de Oekrainiach © 8triJdmach t e i Huaaisohe Sovjettroepen zijn opgemerkt Dezdlfde oorreepondent meldt dat de woraitgeBohaven troeipen der Volen de Strypa h ben bereikt en thans op 20 mBlen afstand van l mopol ataan De ratificeering K UgsgBvangsnen Antwoord aan Oostenrijk Noorwegen eisoM sohedeloosstelling De Paus on den vrede Eisohen van België Polen en OekrainlSra Waar fflars nog heersciit Een aanval op Petrograd IMuiior gaVnterviewd De Dultsohe finanoiën ONS ofciERZicirr Vantka tou de Nationale Vergader h t vredeaverdrag yoedkoupen Uit Berlün wondt gremeid dat Ket weteon twerp tot ratiüioati van den vrede alechta twM artikelen zal bobben Art 1 zegt dat de voikflvertegeivwoordigiingr het eens ia n t de onderteekenitiiK vian den vrede van het daarbij bohoownde protocol en van ile niiJabajre avereenkomnfit betreffende de bezetting der Rünprewincie Art 2 meldi dloch s dat het vireteontwerp op den dag van e afkondiging in kracht U eedt Dubafita de secretariü Beneraal van fe vredesconferentae hae t Maandagnu idajf te VeraaUles een onderhoud gehad met V n Lersner het hoodW van de Duitache vredsÈdelegatLe over de vervanging van de kr gp gevangenen door Duitache vakarheide Me is overeengeikxKmen lat de krügagevangeuen naar hula zullen worden gezoaden naarma e de vafaarbeidera aanJawnep Ten Qflnaien van de terugkeer der Dultficho krijgBgevangeiien ie bepaald dat r ongeveer honderdduizeiul over Duisbuig zuilen komen Zü moeten met Diiitflfth epoorwegmaterteel en 6oor Di tsch perséneel afgehaald worden doch wonden tot Daleburg veiigezeld door een militaire wacht van de enbenbe De overgave gtschiedt dan te Duisburg e De ojiperste i aad der geallieerden hee t Maandagmiddag vergailerd onder voorzitterschap van Olenienceau 0e tekiR van het affitwoord aaji Oostenrijk over den volkenbond maakte het onderwerp der beraadalaging uit De geallieerden merken of dat nLetb in bed verdrag Oo6tenr UlE H in den vdA rf oiid te worden toagelatea H tt nnoet alleen de bewijseYi afleggen vap zijne goede trouw en de wyze waarop htt t verdrag uitvoert xal daartoe aJfi maatstaf dienen De raad hee t voorts berioten een con wóflale te benoemen oen de Noorsche badeakingen ten aantziea van Spitsbergen te onderzoeken Dew coanmtesie zal vier leden tellen een voor Frankrijk GrootBrittait ndë de Ver Staten en Italië H t vredewrerdra voor Oostenrijk ia in twee gedeelten ereod gemaakt Het eerste ia ree aan de Oostenrijksche gvideJegeer den ter hand geaield het flot omvat de tarritoriale militaire en economische be wJingen benevwifl de finanoiecle De OostenrykBche deleigatie heeft aan Olemenceau 67 nota s overhandigd die het r uLtaa vormen van de stadie van het eerste deel Er zal nog gee definitief antwoord gegeven worden daar het verdrag m zijn geheel behandedd zaJ worden door de comferemiae Noorwegen heeft aan de VredeaconferMitie een nota gezonden waarin schadevei goedwig wordt geeiacht voor de tot zinken gebrachte Kchepen on voor de nagela en betrekkingen van de gedoode zeelieden Een bepaald bedrag wordt aiet genoeand É Ter gelegenheid van het oomsistorie heeft de Paus ee rede uiigmproken waarin hij o a zöide MüUer de Duil che mlniater van b tenlandsche zaken heeft een corr van h t Hbld een onderhoud toegestaan en tot hefn gesproken otver de Nederlandach Duitacke betr kkiitt n Over bet teekenen v iuh verdrag zea hij D grooitate schande lou het voor 0 gewevRt zijn ons volk aan den ondeivanr prijs te geven Wij moaaten bet redden 1 wij konden het xlechts redden door hft vrade weik tuig ts onderteekeoen met dfn wasten wïl de bepaJingen ervan na te kfenm ledere andere gedachte zou een velraaxl aan ona volk geweest zijn ZiJ heUMfi de heele wereld tot tegen con tract an ten In iuJk een g val kan mm er niet op rf kenen zich aan de uitvoering van het vefdrag Ie eooitrekkesL Zoo ooit in de w r dan geldt hi r dat aerlVkheld de beete paUtiek ia Eerlykhoid bij d uitvoering vap dezen vrede ii vxM r ooa niet alleen een g bod der xedeQUkhedd nwor ook van het pomtb voordeel Uk tM iedera poUtiek als verwerpaiyk beetrijden welke in i3at opsichte van een andere gedaobta zou uiV gaan onze vredeepoliti k ia er geheel onafbankalUk van of wij tot den voifcerenbond toetreden of niet De onder Wilson s invloed tot atond g komen volkenbontt la t nog steeds den oorlog voor beetaan ais de laatste vodkenrechtdijke instantie Wü echter wilden en dU heMïen wij bewenn in ona oot werp flrol Vernomen hebbende dat ter Vrede coBferentie te Parya beeluiten werden genomen die in de taekomat te kort zouden dorai aan de rechten der verkondiging van h t evangelie hebben wij on met vertrouwen tot de ledM deawr conferont gewenÖ om hen te verzoeken hun aandacht op dit onderwerp te willen vestigeai Bij de indiaiiJjig van d belaatlngwottn in de nationale vergadering aal Krzbaigvr o a Een eerste verei hte voor he harstel van ons staaKalavm ie een geordandt fünancioele toaalmnd Daaroni ia onase mntt tai l van heratci een fnandeelehenrormi vg waarop w ü voort kunnen bouwen Een I aatsbankroet kan geen redikng brengen dat zou biJ den tegenwoorvligen toestand gelijk staan m et een voikshankroe Duitachiand in b buitenlmnd van alk cradiet berooven en Duitachiand becdTt reri ci ediet noodig De rente van onae ooriogaleeningen moet gewaarborgd worden Daaa zijn door het volk ot in aijn breedata lagen a pge4 raeht Het doel U rechtvaardigheid te betmcdvben in heel het betariingatelael Rechtvaardige belastangen itaan gelijk m een vlug werfcemie uitnemanda aocialisaüe Het Inkomen udt het ka lUal moet daarixy xwAarder belaat worden dan dat ui den verrichten aJrbaid Er la raada een briangrijka aocialieatie tot wtawl gakomen De verhooging d r looèen tn do vermindering vau da waarde van het geld Wij zijn verfieugd te kunnen mededeelei dat onze elschen op rechtvaardige wijze o dcnsocht zijn en grootendeels zijn aanvaard We moeten niet denken dat het tihaiw overal paia en vree ia Hier is een lijstje van streken waar nog oorlog gievoenl wordt In Georgië vechten de Georgië tegren Denikin EngeJachen vechten in Turkeatan n hebben onlangs Mei v ontmiaid De vechtpartijen ut AiSghaaiatan duren voort Kolonel Ward en het regiamwit van Middlesex zijn in SérnÜ hun g eohfibeid verkondigend aan Koltsjak De Ëngelsche expcxütias die Archangel en Moermansk voor baeb hebben bevechten in verecheidene adreken Noonledijk Rualand De noemenen vechten tegen Beda Kun onder aansporing der vwbondesen En iaat one daar de vJjandeflijWiede eind lük zijn afgeloopen iTe goddeliJl e clementie inroepend den wensch uitspr ken dat de mari iem © bioktoade door welke zooveel ongelukkiigeii honger lyden en gebrek aan alles hebben wordt opgeheve dat degenen die nog gevangen zijn worden vrijgelaten dat de menachen en de volkerea die tot dusver vyandig waren zach opnieuw zullen verbroederen door de banden dier christelijke Uefdadighedd die wij voontdurend loeren en zonder welke ieder vredeaverdrag vergeefa zal zijn Ma aon Belgdaoh minister van oorlog heeft te Bergen het woord voerend gezegd dat Beigife het vredeeverdrag niat met de Wydaohap bagpoet heeft die men te Parije en te Londen waargenomen Dat komt oindat het verdrag brfialve de onmiekenbare voordeelem die het oma g eft Fmiilleton j 1 1 4 dlug aeayon Het is miju idnd ÏK zal mij nooit van mijn kind iateu o ïveAdsm nooit I t blijft bij ïmj riop zij opge wonden Mijn vadeu heeft mij ook nlot v Tlat n die ga t mij g on booe woord geen loom slechte liefde toonde hij mi Ml hl zijnt naaini handel ik Daarmede wil jo toch nkt zeggea dat onzp ftleJe ovariedene i ta venaoeddo vao je schande Ik heb hem alle f xteld antwoocd de Clirlstino en boo zldi ovw haar kind dat onruBüg werd Dat is niol mo ïigk ü Uc tl riep MatWldo Jo lüegt scbaamtekx wn doode iii hei gnt te boouenl Nu hW CfaTJstlne het hooEd boofp op Dal zou de grootste dwaöö voadewor roll goweeet zijn als dat werkoiijic waej na tie Mathilde Ik heb hot altijd gcze owaAbrenr pp heeft ChriHÜü © het hoptd op hol gebracht met ztja onrijpe aonkbeeMenl Mijn raderl ChrlsfJne waa bultenzioh zelf eui Hop ziwlend van toora op Hathllde toe Ztj waa wU tot aan dk lipp n Voor haar i eeat rede weerdesoèno ean het Mraod op toen MalhMdu reed wiunaal belecdü pend over haar vader had gesprokeiL Toen had zlJ e i oort duizeling gevoeld en d e voeSde zo ftu weer eon düiiÉÜn van vertwijfplüiig een onui lüpreketfjke HDiaj t de Komst ran ean atom dier éit zouf wttloo pre n dal zijn ellende zou willen ofidmkken ea het niet kan dat niet begrepen wordt KwI riep GMÊtiaa luid bijna onb mut E r verlaat mij ateti A r Mi grooCMe b UiAheid fïolplate zeiïo mi Hca eenon yoet voof di ii iMideren ca ac iool voorovergiebogea zjoalfl hij aitljd Ucp op de berida daim ipliuz toi n de twee vrii ndliawn door zijQ ouwthfirtuuibair voOTwaarta loAen het rijtuig dat tatu iwii n g ii kw f d wiw gudrevati waren Laat Ik h t nlH rgeten dal hoort locfe zoo dat n bet uK kje ItotpUitB moa le een veti agm bew gdng mi t de h nff ftvü moettetu D it voor nloti doet moakr Btraattn H het niot Hij bi Mjen nof wIJ neboog wol dat laat bel nog wjI niL4 vcr Matt bttf tH aij d Mo i ik Uee woor met aljn g edh l aa larh aan Niet arge en bMr Eu nm h 4 meijij nog fan ij h fiA M i tH Cke dan m mij dat a J in dt h i lAii r baar Jouge heeft ge reg ni aH i ii erdwaaiit aehaaip vrxiw btm Ütvi i litWt tiaar gmonden God helpe dr Vorgt eti iktf ook niet u W dMk Ik ongetrouwd nu dMi moat moa n vitl vai in i wat la loo a oagelMuVdl lUM I Nuj vaanrei tooh veTi foad vrit aikint MoMTOuw I Majtmke maakte op lea mg M den koetafDC roet d n ktioo vanhaar pjTaw l wuf okA te aM k Bnaa leeken at Mj weiy moeat rijden Zij WW xoo o ewouèm dal heti ff haar oamogriUV anMv Bet fjlWcs ttt zirtJ In bewcigliig de w1H n li llM wii sac M ow r dm waekan xaalgfowl OhriHiliie iüond oog adUjd op le flo plok tn liard dol 4 t rijuiïg na lool n $ het te zlm waaf daoinia atroomila een tranffitvltiod uU liaar oogoa en kei hool io van PeregriQ worA at v a Innaa het Dultidi ENE BöHIaAÜ rertaaJd door VB8BEXJNE T BOflSUU Nadruk verbodM Voor iemand die RotpUla dit uirt tvn 4tt4kkoo fe MIaar inovrou ÏUfiunlve on MaaiOde wekm angstig terug Üa maar Ua nu maar zei Uoipintx ea naderdo aieede meer Heer zwaaidu hij met de armen ea maakte allerhande gehetmclnolge teekenen waardoor de röiageaelUnnen iHitfemgevooii onnw H0 werden Zij vermoedden dat hiJ 0 i deze manier waarMAtijMIjk zijamedapUcbt f wenkte Chriatino leek baar ook oo vt rwl derd zoo bultan9e woon kalm aia ZM daar Mtojid zoo biec i mei b llere klam oogen d o al In koorle glanadeo zioaU ztj het kind legen zich aan hield m t zulk een onzinulgon hvtatooht alt een Sw dat zijn JOng nk4 wil overgaven ntaipelgek ttsrwijl zij toch bet ee voutBget mM 0chel jk verwland moeat talen sproken t Zij ohoeu de beide vtoa fv tot a Uee In èaat f a waabi lgB voor wie men zloii Ja taU i oeat netma De dftmea vjotgen meer eu meer waarb Toen KotplUz bedKirkte da £ zQn ziimige teekcmixii nte t uUwoK ten rtep Hj brommend t getl den koctMer allijdi volgnm zijn gowootfc naar deo ffTJul kijkcod Goed ZOO foed zoo dat la Uj oiiH aniwa Bij one eeavoudéfe ni aactiaa daar gaal dat aniera WVj aiaan er cm door mat de fcmierea wij alaan tr ona door lua p ooi 1 Kerl zei Maihllde ja K r Dat Ixbocï jo OH niot 4o tf ggout wij watci alk Maer Kfer Ik bedoel dia Ucra Ker hveJi in laag iets vm zic Utc tf hooren die dlendellng dien wij allen ba en bin Ma ir Maar in plaat van Kw en Cairwtliie in haar wanJioop Itoil aangeroepen kwam Hotp ft z han zijn poflt aanseeloft en gkif naaab Ciudsttne taan Nu ifii je moeder ta jo zwagop ef zuBter die moeten maar ciea Jaoo zij Int Bohékkua rl loevroïiw Bajunké buiit n zioh zeM om Iten bekwimnr j je nk l of e ki nvaeMug en elleude er JUikeu dat u je Offverax lllg als dit Qii iuuigo ovfvitodlgie aobepaet luaajr gedijdt 1 Mevrouw Majuoke wee me4 eea goJjBAr van afsipiiww op Peri grin ken Miju z r i n mijn xuater zijn hun elg LU moeeter zm CbtisHite weer op bc ti ten tooQ on mijn moeder biar ritroMiKlcii de heete tranen Uu baar iaii n en zij kou i et aprakea zfj drukte baar gelaat t i het warme 11rkianipe van Ptirtiajrin die ail dte lijd gttliiidlg eni VPTsriaodig was gowet flt allc i liad hij twnie falrappeld vanf ge noe süa mmTOUW Majunke zlcb naar fArètino m hem liewoog W n4l TWTüal ro gieeJt om het ktnd tUiA irfiH me on Jr wik je moeder niei ojieooken 1 met haaj ala cen fateooulijki metaje verder loven Eooals het belioort t Nog weet niemand beiulve wij van de 0ehea lu we fnJhwe eiukt fWoMedeidi bedenk wat jö doet 1 Ueot on een ernsiig kalm aotwoonl vr Nooit I riep Oatek htU owt da