Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1919

fTo 14068 BOSKOOP AdvwtentUa ea abonaementn cf dit blad worden aancmomen don P A WELLEB ZiH v s72 Dividend ReiUtftiet Telef lüUte 545 Het Verdrag met 208 115 aangenomen De keizer kwestie De uitleveringelijst Een peiitieke ürmmt van Italië De krijgsgevangenen Aankemst van Wilson OMg OVDtnCUT TV laat om ïwt noff in de courant op mmen aatnnyen ti gtoteren hot telegram dat do NatAttttale VergwiOTme het Vnitswidrag l d eratiftcwrd d u gwnd Hat ia hii nwerdetbeld van stemmeji gegaan 208 waren er voor 115 teilen De tnbanea zyn z er daolit bezet als preaïdent F renbaich de sittinj om twart TOOT tót opent Aan de orde 19 de ratificatie van het vredeererdi iir Dmtache na twMtale voito jartb heeft een mwtie anjiediend om te beshuten Ix t de rattfioatie on der uttdrukkeljjk voorb oud nopeme de artikelen 227 en 230 de idUerenng en met den eisch dat het yraac fcudc van d schnld Toor den oorlog door een cmz dtc gerechtehof laJ onderzocht worden Mtttler de mint ter van buitealiandsche aaken z g t wy handhaven voor vandaag en Toor altijd ons wnagMittde protest tegmx dea verdragr geworden geweldplegdTigr maar teren bandhavem wy imk onse belof te om het verdrag na 1 komen tot aan d tuterete grens van ons kunnen Wfj hehhen de ratlfioalue bespoedigd omdat on de opheffing van de blokkade in het vooruitzicht ïa geftteld Als bet woord vrede nc r met geheel en al zgn beteekems verloren heeft moeiten ook onze kryg ageivangenein terug Jceeran Wy danken van ganscher harte de imzffdige landen en den Paud die onze gevangenen genezing en ontspanning hebben geschonken Wy z Jn ooet bij madtte om te verhinderen dat er van Dultschland een SJUk word afgescheurd zonder dat men zich bek Hninert om het recht van KdfbeBchikking wy fcunnen echter de Duiteohers die daarin wonen de vensekermg gerven dat w j hert nimmer luilen vergeten Wy geiooven dan ook dat wj one evemnin ooat zullen vergeten ot verlooriheneo Voor het ovenge zullen wü onze Duitsche womngmet inspanning van al de krachten die ona nrergehleven zi n zoo inrichten dat by on S9B maters en broeders doe vau ons af ajjn gescheurd het R od wm nationale ïraambooiaghend wakker aal Wyven totdat naar wu hopen binnen naeit al te langen tud langs vreedzamen weg In een we zealjjken volkenbond alle natnonale vniag tuJdren waarover ifliAna nog stryd gevoerd wordt een rechtinaardige dat wil z ggen een op den wil dee volk geibouwde opJosring hebben gevonden Lerceudige toejuioJungen JKr trig aoca fll 4 ïiocr at fft Wfl 2670 110 FUIIEX ei flEISTELPLiJlTS m WEiXrOieEM MOIOIEH AANLBa vasi Electrisclie Licht en Xraclitinstallaties I VAiy DUIN A Co aunutm MI IM IIMI noiM f Adv rtcntiSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BcrkenweodeDoip door A BOOM Berkanwoude voor Berkenwende Achteriioek door I MWI hMi imMIt 4 m H if TANDPASTA J C BOLDOOT AMSTMtOAM m Zijt lij IN lijder Li dt ll aan lenuvawakte Hebt Q laft dat i niet kunt inslapen Zi t gij dei morden bi het opataan 1 vermoeid Hebt i een gevoel d t U allei te veel li Ontbreekt U de tevensluat de klacht en en r le Li dt Ij lanhooMpiln aan animi in faat hoofd en de ooren 3ljt l sminnchrif en an ll I I i prikkvlbMr en awaarmoedig dan moet th niet lanl wachten maar dadelijk dien Tijaod beatriiden en die awakle over winnen De Atntutmu ia hM mid dal dal U ilelil en apoodls helpen kan Hanthrdu Ui honderden hebben dit faaée Dn4arTOnden Neem er proef va Zij nd U ook helpu SANOUINOSE koel per Sacon f2 6 f II IJ I 21 Te eikriUe bij de d mu Apolhekera en oadaDio lataa 3032 40 WACHT U VOOK NAMAAK VAN DAM CoDa Mnntttraal 2e 4 Dea Haat IrIbI II iMirt X Mi 1 ürntiiai k im 43 B onder een eUp vooo o raohter rlB te doen vlei zij op de plaats vaar zIj al dien tnjd als eea standbeeld had BWtaan on hurkto neer eo weendte en dkte en Peregrin speelde met zijn pliae vingertjeo in Imr vodb ö gelaat Jtten wond vfig 0x RotpliWz met een w M itt de vulflt DAar Blankenhadn en l voorziobdg la def gleuf Z S 1 brievenbus c£i e ad heoi den hri weenend v ever £ r n aeJ J bri kwam la htod 1 profes Z TTtJt M n aike wen a het mo ahjke bedacht en als te het zeker Att ar letevertaiSr opMMüka I qnopwÉtiHik rfwfcti mamt Tuil 7 uur Houtmamplaiitaoeii 6 Volksconoect Stel Muiiotkorp Juli 7H mir Onoowt Soo Om O noegmii SI JnH I nor Oaboaw B w Wo OiJuHiuill iBlSi l Al f Oetroowd P J VAN DEN BERO n Gr VAN LEEUWEN die mede namonit wederzgdsche familie hartelgk dankM geo voor de velebl fken van belan atellms bq ban huwel k ondervonden 3094 12 Heden overleed lot oon diepe droef held Df een korlfltoadl doch loiirteliik I den Toonien ven de H H Secre mMlea der Sterteoden mi Innll Hellefde EcbigenoMe en der kinderen eorcaeme Moeder Mefuffreuw MARIA PHILOMENA FRANCISCA ARONS Bcbtlcnoote Tan dm H r THEODORUS NENRICUI NECIEN la dMi oudcrdooi ▼ D bijoa 43 r Th H HEESEN J O J HEESEN en Vbrloofdk DORA HEESEN GERARD HEESEN LOUISA HEESEN CHRISTIA N HEESEN WALTERU8 HEESBN JULIUS HEESEN 0 Mil a Juli 1919 KMiret 23 0 Be rafeaU Ml piMU hebben opVrUdail 11 Jgll te 12 uur op de R K reefplotfi 3097 36 DIENSTBODE Men KEU8ER Adrieo Mllderiurui 94 W KMletdam VRAAQT SPOEDIO 309 en neMa DIENSTBODE rnchleld Ueia eiio loon 1200 beoe PIANQSTBMMEN Ooder etcekeode beveeli lich een voor h l MM a iM ondarhoadaa vsè l lma etc Teriefvoor temmen 12 ma4I fur f 10 6 meel p jcir f6Jwr f5 per keer f 1 50 4 meel o 2988 It 11 DE IMS KiflUd twnrtteroMitr 4Si Rottardiin Inni Inkirs en Pruimers Aan de eerste 250 kooper Tootf 1 Sigaren of Tabaï wordt vanafheden een 3075 15 GoudBche Reiswijzer TURFMARKT B4é Ol Oi Oi t heb ik en Jank D Walvlaoh welli 4edepoaeerd helpt direct leaeeet huiduitilej puiitjei Eicemei roode TleUen I I 95 PmeSleich f O 85 N V Mi SANITAS Kon oedgek OOUOA Linfe Tiende e 11 10 DEN HAAQ Hetderinneilrut 9 1 Hoesten en Heeschheid worden epvediC genezen door de HoMtpIllea ▼ M Apotheker BOOM Deze pillen mekea de iltjm tpoedij loi en doen de hoest epoedi bederen Verkri b r m de meeiie Apotbekc en Dro iit lokeli in geiloten fleconi k 60 cent Vêrkrijtbecr Ie Ooudii bi ANTON COOrS 2 4174 9 KAKA koit slechts 35 cent en geeft U dan een nieuwe hoed Verkr fsbaar óók en Kroa bj ANTON OOOPS Drogist Wgd traat Oouda 3089 14 Stof lun lt nen t m vbcxen vnt neue en keel bcht tol ontatekinf brengen Voorkomt zulka melde UA I bletten tegen hoeal verkoudheid keet pijn De LIA lablellen hebben een ijne aro matiaehe smaak Aton verknigbear k tOTSpcidoo ilelten aci MSiN VEENDAMMER HYPOTHEEKBANK Knultaal f 1 000 000 OeeteH f 208 800 Reserves f I7O 00O PANDBRIBVEN Boekjaar Terngsenomen HYPOTHEKEN In omloop OeplaaUt Oeiloten Afgeloat 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 19U 1915 1910 1917 1918 2430 TJiUtaunde f 871250 329 750S34 700315 650 5421501135 350 1 508 250 1134 150 649 760 1150 750 2 120 400 1 625 400 2 664 500 Geeft f 349 900 601600 831050 1 054 850 451 600 352 300 522 550 40 0 900 276 750 045350 6688850 7 836 350 1 10 004 700 Pb 100 f 21 350 78160 105 150 91 850 145400 234 050 838 000 605 800 423 900 382150 900 900 496 150 uiti 5 f 418 496 30 634 002 61 918 899 87 1 117 947 54 1452568 22 882 910 39 576 655 56 217104 42 340 865 15 262 38917 688 690 67 8 321 6 55 10557 31067 9S f 4481751 f 27 67870 301 475 85 91 8 69 381 750 9fi 852 74 393 525 194 477 33 494 500 159 879 32 1158200227 857 83 1526 550 92 804 81 1 045 700 jP456 251 14 4 66 925 343 1 4 27 l 270 950 349 425 98 30o750879 64850 2 524 200 89 288 12 3 580 5S0 I 944 741 88 l en 4 o Ph GODDSCHE BESTÜlIRD ERSBO De tm de bloeniiten en tDiyierskoecbts m Gonili en onstrekin Openbare Vergadering vsor allen werkzaam in het TUIN en LANDBOUWBEDRIJF op XaMrdaaavond half nasan in de Melksalon van den Heer ALDBNflUYZËN Markt Doel Oprloktlni etnsr ifd dir l d Bond vas Usdkeiiw Tülnbiuw Zuhiltodrl f 3095 62 Spreker den Heer V Cl VAL van Sohnten ovei Uut onderwerp nWat oabaupt p tuin mn afckar Allts wat w rkt m t sebolf l hark of sno lmos lorgs prssint ti i r TOEGANG VRIJ HET BESTUUR PRIJ800URAIIT wan Eerste kwaliteit Rundvleesoh wan eigen geslabhta veitl Koaian RALFSVLEESCH Kalfsfllst p S ons f 1 00 KalfsseMlf 100 Ksifsisppsn 1 0O KalfspaUt n Gskskt 0 90 Kalfoeestors 1 2S RundartspiiM m Polst p i ons f 110 Rollsd 120 Ribstuk 1 20 Rosbisf 1 20 Osssnkaas 130 Fdns Blsfslnk 1 30 Rsaw Ruadnt per ons f O 30 ppima kwaliteit VIET KALFSVLBEftCH VerB ndlD per poetiwhk t Minsaam aanbevel nd Ma Ja W E R Z IJ Ly 3074 4 KLEIWCQ M TELEF 7t MKUBBLKN TROUWBNIII Prachuie oliede meubelen nieuwe en e bend Ie koop all TiMl StMlwi KntM Spiigilt riintilito ScMMiriJan Bnlniftntin Ulltraklahli Jmptmm B lrt llin fallM DtktM Sitjln Dakmi luratetliil Ltnfautoalli ni RionnkMpJM 111 20 SPEOiaaL DRES VOOR JONBELUI MET HUWILIJKSPLAiaEM SIMONSTRAAT 4411 Bonnhuli MbU di khlakad TELEFOON ttSOO BLIKrVIbtH OOUZEN voonlkCHOENCREAm DOnORCCHTSCHC MCTAALWARENPABRIEK I vooriiKriWld J BkKKERStZOOH DORDftECHTl Het AdTettentiebureeu van de I GoüDSCHE Courant TEL£F 82 MARKT BBZOROT DE PLAAT8INQ VAN ADVBRTENTIËN lo aUe Nedei landsche en Bultenlandache da en weekbladen en kadere periodieken I aaedar neig priJsvariioogiBg MT Inxandlits ynmn Min ataoltplfl aiaaiÉa ip lrto iitfa lolklitiiiKon werdea GRATIS TMntixlct 1 Jaargaiiji Donderdag 10 iili lOIÖ VERSOHIJNT DAGELIJKS AbMMSuataB iKStdm rtmU hi i ih iB u s m mm OU BaiMtti HAIKT tOmiA M OM agiMtei d bo kkM M dt polMwtorM ADTHmNTIBPSUai VÜ G kU m aavlnkm habMOMdt M d baMnttriuli l 4nt lf l H Uc z ilsMr at T kut OmkIa d vb£i l SMfl l lJI llHnaglnHr IJS AdlHi4Mtibi tu aU ki nnuUi M Uh f t K n 8l AArwf H j Imé gi wi n ef m totSTTS Tleni s eIx d er ezl tie =la a Troo= o id o OIi lS lB a BEHALVE ZON EN PEESTDACiKN op da Toorvitfil M hMP G raM mItcHibMb m mmmim oMidvlwtiMi kH amknwl toè urn MHto Pdiii v arMto Mtan m mtém mrdM bmmad oaw lM nafairtfc AdwUBtilii kOBM wuAm ia MMdn dm tuMhNfcans vu MiMa BMMI éÊimm AdiiMbsUilH twiK m oh Agmm A arittlwm i T i l imtm 8 $ Bureau MARKT 31 GOlJDA dea da teeele wereld de broodertfcand by e tryd voor de vryheid der wereld Na een langdung g daditewi fl iiiig over de nwtta der Dultaek netkmoile vulka party waartegen aieh a mteitft r UlUIer met klem verxet omdat DnitaohlawPa ▼ fanden er slechts een laaMla kaïwtgraap 19 zolten 9U€in wordt h t watoootwerp ut alle drie inateotiM en t nuiadalli e tem raung met 206 tegm 116 afemimen aange iandaohe n MrilyMieden door dia undacktla veetlfan op de qnaé ra der bulteaUwtscbe politiek Uit bes4chtea in Engetacha MadMi over de gebeurteoiflflen te nujna Uijkt dat de Franscbe soldaten hertiaaldetyk de stad I aya doorgetnkkea daarby tegen de Itali aen detnonstreerende Zy riepen Wüf mat ltiai r 4 Bg Iwe Zuid Slavill m targdaii de ItaHanen oor een trompatMif het Itallaanache terufftochtaMnuud ta lataft Uaiea OenenuU Graaioli veirioeht daarof dat de Fransche troepen in de kaxerMB zouden hiyven opdAt verdere oageragaUU heden zoudon wo rden voorkomen Maar da Franaohe bevelheU eT beschouwde h t gtt bsurde ala een wet al te belangi k faa dent en wesgerda aan het verzaak van den Xtaliaanackea coinnuuidant te voldoen Op den Tolgendeo dag ontrukten twee Franache ol laten een paar meiejes wdke sa ontmoeten Italiaanaohe att kjea onder het u teo vaa voor Italife beleedifenda woorden Dat wekte de woede der Itali nen e eea aantal Franaohen werd mla handeld Voordat ItaJiaanaebe en Britwika patroutllcH tuss4 heabeMl B konden koniafc Het heet dat by deae nelletjaa derttf Franachen werden gewond 09k werd es door Fianaeka wiUatM bezocht koffiebuia door eea xami U stormd en totaal venijs Thans in bet eagenaardic dat ez e nJau tM Scheidemann Zondagmiddag per autocoobie4 te lAigano fa aangekomen aa Orlaada daar geemveenl ia Het zal wel meer dan toeval lUn wat die twee staatpmanpea iezamtm breógt Tevens heeft t MUnchw al bevnMaT aiats gcihad tu sch o twee vertegenwoor digers van Italië en veriegenwoocdigeni Van do regeerbig de oyverhaid het btui ezen en den groothandel van Beleren tett lomde de mogeiykludd van bet bervattea tier haadedsbatraUdgen tusschen de bdd anden te onderzoeken Het bericht t de Duttache kr fgi rangenen llen worden teruggezonden uit rankryk naarmate daar vakarbeUen hankomen Mordt uit Beriyn ten stelligit gengospi oken Dudtachlaiu ia Datuurfyk wreid mee te werken tot h t harstel va oord I rankryk en daarvoor geactweld ultj che werklieden beschikbaar te ataU en Het gaat echter niet aan om de ba chil arstelling van deze weridcraohtin we dan ook in vert a I te brengen n al ien terugkeer der krygagevangenen Dtiyt noet volgens artikel 214 van het Trede rdrag na de bdtrachtigtng zonder nsar 1 de vlugste wifM volgen Het transport der Duitache krygagewu renen uit Beigië naar Dultachland ia daa M k begonnen IM 11 J I IIU UKU Maar hw nwiwhnivoij giMOBlletSl au Ie to waanliffe ovornqglii ou Uw aoff nular ikii oatxtn Indruk uur wtauMl aM Ie lesson Zij wlIAm don tlt 4 ut a wRglatGo ol aulfra voONIeUeis oi kK r ileti uon ot anderm liulruk latos r ffTa en IM mooaa alle Koo WMrt wm vnlai dat al nral gwiut on kogdm ao i DeMe proleanor al u wat WIJ hlw rilkijvva beott dewK wBMdB voot tl ataol Q tuat x U bad boiBeM Q ZOO wtM hi baar ook aaar baar i fl e wt goukt Zij baddtm alleHiMWr Qlirevm wat au blf d u llvheat ran I luifnin hadden gwiacht g t ooid en hoo iU baiir badden b groim iM OirliaJue nioett tut doh IMan aaakuiiio lal biüloa lu do wartU aeilertdla ri i der twetï Trou eo eea t Molaabdfa nliiMile oader d meaioh nataal Tan wip ines zei dat bi t Cb alo waa m dit pook alwa ala e a gjtugeiitm alt dan inood im lyouaiiiui al a dah nmm m werd atiioia weotztawiiAendir au d iJlriidKei m veradMtikat afik tfgfr tn dh spoofi dat de M lwl0BI r Tan OirMliw hoMui dat raoaal 1J ktbn MrM ron gl lpao daaa kW aij otatito rn do D lij kon ar alch olet tf aa bagrfrlit rni vaat M f t aMMMIflt iiM dm daa M Mit Oh Tmilal prot fit e ren tegen den rreda inn geweld Nooit zullen wtJ on er mee versoenen dat men ons viaderland m stuklcen scheurt en een groot aantal londgeokooten een vreemde heerschappij opdnngt Ona bondgenootschap met Oofitenr k bluft onaantastinar in onze hoop op een eenheidsstaat H y proitesteeren tegen heit oftiainen van onze kolomen Wie ons volk sohuldag verklaart aan den oorloig spreekt eeh bewuBte onwaarheiid uit Dr Spaira centrum Wij aanvaarden het vredesverdrag met uut even vryen wü en innerlyke overtuigtmig maar alleen mt lianle noodzakelijkheid Spoedig zal Uuken dat verscheuiene van de beluigr ikste IHinten van het verdrag onuatroerbaar zyn Alleen al daarojn ja © spoedige herzie naiig onvermijdelgik noodzAkeJyk Schuccking fdemocraat Wy kunnen t voor dut weistontwerp Btemmen W weten dat het heele land achter ena taat In zyn moreeJe veroordeehi van heit desverdrag Wy prote teenea plechtag ten overstaan van de ganaohe wereld t n deze schennja van het recht van zelfbeechikking Wy bouwen onze hoop op het geweten der werdd en o p de berr zeniB en de versterking van het reohts voel Dr Trau jDiuteoh natLooaal Wy z n imö de gevolgen va een verwerpuir ten Volle bewust Het verdrag is onuitvoerbaar dat zullen wu met naJaten te herhalen Durft men bet te w gen om z n handen uit fe steken jiiaar de beate leiders van one Volk dan roepen wy Handen thuJsl De eer 3 ons allee De wond die deae vrede alaat Inag en zal aooJt o f to i ioimer helen Stormachtige toejuichingen van de rechèierzyda Applaua op de tnbune dat Ö or den voorzitter wordt onderdrukt Kahl Duateche volfcspartu Wy verWerpen de ratificatne Wy bidden en smeeken hei Duitsche volk om d gelederen te liluiten met koortsaXihtiLgen baast aan den arbeid te gaan en het geloof ui het vader land nieit te verbeaen Wij wfazen een vr de als deze van de hand voor nu en roor iUtooe Henke onaühank k sociaibst Wy aan Vaarden het vredesverdrag onder den dwang van het geweld waar wrf weerlooa tegenover staan Wy eiadbeD ook een on moddellük opheffing van de blokkade en den terugkeer der krygsgOTangenen Wy begroeten de teekenen van het nieuwe leven m de rerolutioaaire arbeidereklosee jnet vreugde w reiken het proletariaat van een ouball voor d menadihad af watt don Om sile dé waatiieid iartenda lastann I gen dia in de laatate jaren var den Duit scfaen keiker z n roodceatroo t WMr I I l gg en ben ik bereid om mU uit rryen wil j ter beschikking vun Vyn MaJeateJt t ateU kn oon Uwe Majetftalt beluilpeaam te yn de waartMsd over de oorzaken v o dan oor1 en de gevolfwi dMif a aan het Itcht te brengen Het biu t wa3 dat allM de haitl noodzakeiyheid vAórateimnem heelt g anaakt en tiat de kweetwa uitlevering en schuld aan den oorlog xooals die in het verdrag worden behandeld speciaal Indmlacheti tegen 11e gwoel van recht Men begdiït toch in Bn 4u d wet t voelen dat er met de keJ r proeedure ieta njet In den haakL ia De bisschop van tDxeter hwift Zondag in eea predikatie gezeigd dat hy het ten diepste betreurde dat een mto als de vroegere Duitsche keizer voor wieA hy de giootste nnnachfeing had een interMitooaaal getUng waardig gekeurd werd Hy boQ er de voorIceur aan geven dat ientiuid dde als een ooneelspeler geftiandetd had en wiens Jl reed5prakige dwaaidieden de zaak van Eo jgeland eer voordeel dan nadeel gedaan uidden werd overgeHaten aan een leven van smaadhead I t was bflitW dan dat men en martelaar van hem nwtlvte Maar als by dan toch voor het gereeht werd ge gracht hotste hy tw wiHe v n Engeland s ïtaain in de geechiedenis dat hy met de ÉtvtkUta r cfatvaanil u4d vul behandeOd Worden H t parlemeatelid Kanworthy heeft ia een rede een dergedy k standpunt ingenoinen Hij noemde hrt plan van het proces fcen grove fout De aanklagen en rechters jmochten niet dealden zijn De keizer had lerecht moetm staan In Den Haag of te fcenève voor een rechtbank van de beet beraamde neutrale rechtara Later zulten de uitacher8 nu kunnen zeggen dat het geen lerlyk procee ie geweeart en men moet g en nartalaar van WilMm II maken De broader van den Duftschen katier ijnns Hendnk van Pruisen heeft liet vw gende legram gericht aan dea koning van Engeland In naam der r cihtvaardf heid verzoek fk U wa Majeatcnt te willen afzien van d bitleverinfr van Z M Koiier Wilhelm II Ka het ondeifioud dat ik op den 2 en Juli ldl4 4net Uwe M j teit gehad h b ben ik ha DuU chland teniggekeeid om daar tot de motaliaatie aan b zyde nu nzas kei fcer te vertoeven i Ik ben ar gatujge van gsweest hoe de ceiz r en zyne raadidiaden alle mogelijke tnoeite hebben gedaan om dm oorlog ala Da Düaaaldorfer Zeatui vamoemt van neutrale sude dat 167 personen op de mtleveringsiyst staan Aan het bouftl de exkcdzer etir de ax4croonprina Van de hooge officieren werden genoemd Hlndenburg Ludendorff Falkenhayu fclaem Heering n Kluck Mackeosen Beaelar liman v Sanders Palkenbauaen Bfamngs opvolger als gouverneur v4n Belg ë von Heint4ch de vroegere g ouvemeur van Ryseel uit manneknngen Tlrpitz Cappedla Hipper Schaer Mücka Dohna da comjnandant van de MMOwe 58 duikfcootcoinman danten Dan taan op d iy t von Bethmann Hollweg Von Jagow Zimmermann Helffench De volgfuade particuliere personen worden eveneens genoemd RfihÜng een der raadgavera van Ludendorff by de vermethging van de iiuhistrie la NoordFrankryk en België Welther Ratenau die al het metaid uit BelgiK gehaald zou hebben en prolesaor Kemet de uitvinder van den gasoorlog ItaUe is in d gMcUedenla van den laateten tyd altyd een politieke weertiaan ge i lsk n en het ha tt r i achljn van of liet nu aa den ooriog weer aaoaJuiting net Dultschland zoekt Ia Italië u het nl een wartwel tusachen tuflschen de Italianen oodeiiing en in Fiume ia het honunelee tuasch g de Italianen en de overige gealJjeerden Verladen week zyn er te Fiuma ernstige fmgeregeldheden voorgevallen Er Ig eenigen tyd geleden een vrywilllgersbutalion gevonnd om tegeu de bealutyan de vpedesoonferentie gewapenden teyrenstand te bieden Dtu deed een aanval op Fransche n Ënge he soddaten met het gtrvolg dat een gevecht ontstond waaity de Franschen en Bntten v f dooden en 60 gewonden hadden In de Kroatische liberale vereenlgingen kyn de portretten V£ui Foch en Clemenceau jirerbrand onder het uitatooten van kreten tegen ïrankrijk Vru ag hebben drie betaljona van de gere retde ItaiUaaneche tro a de straten en plcnen van de sttad bezet Italic wü Frankrvk doen gevoeSen dat iet gevaar loopt de vneadsdiap van ItallK U verbewn Feuilleton Bovendien is het handig de aandacht van het publiek U te wenden van de bianan loolt of aleotrta zaldea het reotite geb uri Hij gai dezen bHel niet on jneiiToaw AJureojsee ntaar veBrnleti hom de eu brief die uit hel overvolle Iiart van baar dochter wa0 gcvlocdÜL Ecrtit leg hij maandeii lang bij hein in de BcfcffijftfiJfel de profesaor waobtte het gcechdkte oogenblik al om faeoi aan zijn chooamoeder te ov vfuuuUgeiu Maaf na eenigen tijd w het gjeediUcte oogeobUk voorbljgieffMin loc i ging de brlel in r0 op werdasch als allee op aarde maar hij had niet daitgwie unigeriflht w hij had moe1 en uubdchioo Maioaatie faAd dnüMfaw kere uur gpsobreven Ik lijd zoo Utter om u ft heb u altijd rooir oo0Mu MIju arm arm Utunaatje 1 Bent tl ve alleen Ik kan niet rustig ed Britialen aiin u m mij lijdt Het drukt op ouja hart ala 1 eou roote een MMiiaaAie t Mamaatie I Uet ta beter a te zwijgett geen nienscfa begrijpt den v t 1Va4 moe men doea r Ik weet het niet Als gebeurd ie wat ni4i4 moeot gnbeu reu want ho zM mm ovw het groota waier da £ oaH van de ntettwte n sdMdt met woorden roepen Al u mij maar hoort I Itto wil iiui v RvAtjn kind irt0o oiMQ y Ik voel bet daartoe t Sobd wet en geen wU ferk g uMB op arde lw 1 helt red d r moeèar Kb al aam ik o owU om unwa tm fii4 i aU wr wloU voor tL I L g Jl ll q H lgJI X U L J ig Ig mij moeten zlea dan moet Ik tocto bij NJn kind blUven lt iH alie eoo hartv beunad Vle u wist wan ik dooigmiiiakt heb I I er voor een aobuld alt die op mH ligt vergevio IVrengt dan nooh enoart noob oatzeOiag urg vit g Neem d ngrooteivt wen t n e mij dooïtórukt van mijn hart Uwe ariM CSiriBtliie UC vtti in het gielieel dete van u let waar u bent e met wio u bent Nemaad heef het nMj ge t ük weet DlPl Terwgl deze brief gwlvevni wenl Mteu onze beaie reiagwatUnaea io Blaukenhain kx dan Schutuxadoedea m dronktii hun m n e4te verworree koffie Zij hadden e i mandje by neb dw hunne baukeibakkLr In Jena rijkelijk umk koeI ken had g B uid en dat tuwoben htn op de tafel stond ZIj waren ond het drinwu ijverig becig loet dviiveo datwl pggeo Mathïide sohreef ia een notitieboekje 60 movwHiw Maiui e dicteerde ïu de eerate plaat UMfaSle zelde Jievrouw Majuake doopte em wafel a haar koffie kauwde kSM n tlit voor ca hrijf to do eomte pltats ü wd t zij wU nldr oaw haar luoedartarog Iweran Beachriji l e zij daar etond de jehoele uitende aoba0 boe zij ow voï ou ze r qpvaileniï al dm tijd het hepsei voorhiaU en boe elk woo l oat zij aprak de buddiuikenlste aanmatlfbOC waa Hoe zij de hed eeovondlgeei ariljk ed vootaligee ym onz ver wdeo profeeaor ate een Ule kat op m dattyaa pM w mU reoht der moeder hmv bet Dtattarii na H£ZiEN £ BoHIaAC TcrttiUd door r nSBELINK v R08BU1C Nftdnik T bodm m aiur waaruit blt boa dlop ai viel Vi rktaiv e dat het haar Ja zei Uaüdlde eu hoe zij op mij iorietoriode toen Uc niet wilde verdja an da tj haaf vader la zijn graf IeBclünipte fa Mdo MatUide zei Uewrauw Uaiunko en reUilo haar over de laf el de hand en drukte die en met de andere biell zij cm etuk koek met do punt kk de koffie opdat het er niet te var In zou Mtcken MaUitide dai wae een geaiobt waarover de engelen la den hemel h ibea gaweund m oog fger iM dreel het zoover als of zij bt4 werkelijk wIMe doeo voorkomen dat de gaatorvetie atlea bul iperweten en nieN bljzomleTa ia hadi gevonden en e iMl opdeaeo var o illJkea leugen ïoo juist soon itrankzinirige Van op aarde niet rondloopM e toen K haar dat duidelijk beweam M haar daarvan overtuigd had toen ptw aij eef recht op Je loa Sofariji dat het Uut zjj aa drookfffl maa met wien zij zeer ioClam sohijnt oot te gaan tegen one op beeft gebitst ooi ootf ge af te pereea looet Je ook venoekten UatMUe 4 fo oafataoeDlijke iKal zei Muhll de terwijl zij aahreef dat uMdcetnt i or 099 maar aan dat bij besohret Iwe het aohepaet gefaorea wenll Ja bat dat w g zd awvrouw kfii janka Zoo lete te vermelden sou kieh gt olijk pijnlijk voor zijn Ui smvw jnofcwKM Heonebeiy JU o MiJ wai bij is wtfkeUjk ook m M IS W kulatdt nuBMh