Goudsche Courant, zaterdag 12 juli 1919

no oêê Maandftg 14 Juli 101 58e Jaarg El Fijne gevulde koeken zoete Krakelingen Zoet Rogge en Krentenroagebrood Eente Mvalitelt Broze Beschuit en Theebeschuitjes 3109 20 bq M J V Vliety De Broodsooftei van de 2602 35 Brood en Beschuitbal i eriJ G J Goedewaagen munten uit door kwalifeit MACHINALE BEREIDING TMkrijKbaar bij den hoer P Q VERHOEF MARKT hoek Oroenendaal toBiselie Dieoilfemelilifl beveelt zich beleefd en voor bet traiwporta r B ven Plaa S Drg t ea Nraatfliastaii ene enx VKItHUIZINQBN Berging van INBOEDELS 2823 AeobeTclend 15 L N POLDERVAART Ik 344 TURFMARKT 1 SOUDA Bij bloedarmoede mea r voor bel tiohaam rqkelïjk l voortieo ven deioad kriobtll bloed Met UIJNHAKDT e BlaalUbletlMi bereikt men lo er korten tijd d eweoichie retulteten wiOI hier mede wordt heliuel helle venhet bloed verhoogd Ombreekl op de dooi d nieni A Mtinherdt dan koopt u nameek en bcDtdecIt deirdoor uw getoadhcid Ei hi dtmromt Itdrakkellfk een dooi MUNHAROT e HultableMéa In dooien r n t 90 eeal Bil Apolh ea Drotfetwi Te Ooada Aaioi Coop WQdrtr 29i 8chooBbov aA N ZeiMn Boskoop Wed I Spruil J F Verkede Waddl een A v d Heide Msvrdreabt J t Oeaocp Als Uw kind ▼ an aohool thuia komt en het klaagt over leuk op het hoofd koop dan onmiddellgk een doosje LAX en wasoh er grondig het hoofd van üw kind mee Een paar wj sohitagen z n voldoende het hoofd geheel te zuivi Prga 25 et per doos voldoende voor Vs liter haarwaaohmiddel By alM drogisten L I Akker Rotterdam D IEDEREEN kM da o d w rkili o ét GRATIS en FRANCO Mden wij ap leBTiaad eea moaeter dooejédacer pilleo Deee pillen iijn verkrijdbeer iniMloten dooales i 2S et eo SO et in de mécfieAfotkekea n Dro iiiwiakeli 2901 17 tMiM UrU w MaMNktlMi Mm VKkrIWMV M OmiI Ui ANTON COOPi m 2ATERDAG 19 JULI begint de Cilrö€ fe Opruiming hif WISBRUN i lFFIIIIINII ZdMEimrMOiitis in attt afdawtln ondvrstaand eenige prijzen weHra U zullen overtuigen van de waarheid dezer bewering aSiet vooral cl Gebloemd Voile Stof lOOc M breed 88p Ël Donker gebloemd Voile Stof 112 120 Cl M 135 Div dessins mooie Voile Stof 71 39 Zijde Voile Stof 100 c M breed 280 Voile Ninon 100 c M breedN 168 46 p £ 1 39 Mouseline voor Peignoirs en Blouses Gebloemd Mouseline 90 c M breed Costuumlinnen in beige en bruin lOe C M breed 86 Gebloemd Wollen Mouseline 120 Witte Voile Stof 100 c M breed 64 Voile Stof effen kleuren 100 c M breed 96 Witte Waschzijde 60 o M breed ffó 100 cM breed 1 05 pel El Japonstolfen dubbel breed nu vOor 40 per Cl Liberty Ude 80 c M breed 2 80 p Extra zware Tafzijde 90 c M breed 4 40 El 4 40 p 2 20 Crêpe de Chine 100 c M breed Blousezijde in alle kleuren r Mooie nieuwe dessins gewerltte zijde Seirorten Huishoudschort prima Drilmarine tntt wit x moesje met langen mouw 3 95 Groote Poolbond Huishoudschorten 1 98 Huishoudschorten mouw 3 10 Zwarte kousen vanaf 68 et t paar In alle moderne kleuren f 1 80 t paar Wij kochten voor een koopje circa 5000 coupons feston è 6 2 el en vérkoopen deze tijdens de opruiming met eene zeer kleine winst zoodat deze ongeveer op d helft der gewone prifzert komen Eem partij Japansehe ideedfen in alle maten eenigszins vuil geworden voor de helft der gswone prijzen 28 11 iorlill ip illi iniiliirtiliiiN M tp A ip ibal gakszeae loeilereD Alleen op cersetten scliortin m krasen kunneii m sleclite 10 tiestaaii 9131 400 Uileiultentf Contant 0 G VAN VREUMiriaEN Wijdstraat 20 Gouda PRIJSVERLACVNQ van KOO HANDBL TMMAK prezen van af IS ot per ons Bijzonder aanbevolen onze slgarenmerken WELLINGTON 10 Ct BKCTHOVKN 11 Ct 312S hoolfljn HAVANA Milul 30 STAVROS CARAMAROUDK d beste SAMOS SIOARET en prijzen van 1 l i en 2 ct Hotirli f CAM8IER VAN ttOOTEN aouoa zal op 21 JULI a a des arondi 7 uu in HOTEL DE ZALM Idaar publiek vei koopen i Diverse onroerende goederen alle gelegin te GOUDA n wel WINKELHUIS met BakkergKleiweg 6 hoek St AnthoQieatraat met 3 afz BOVENWONINGEN indie straat 19 23 2 De bovenwoningen zijn verhaard voor f ö 85 p T het verdere is in eigen gebrnik WINKELHUIS mot BOVENWONINÖ H Gouwe 7 Verhuurdvoor f4 enf350p w 3 HEERENHÜIS Krugerlaan 31 Verhuurd voor f 295 p j MBUaBLraM TROUWRiltll Fncklil Mllnl meiib 1 11 nleow n 2 haiiili te koop Il TlW i i rtioil kMtritli tWWiril iNkmktttm Ulttr H li PMiaaL aoRCt vaoN johselui imt HuMttiJKsPLanMi ilMOWTMAT 44B Btnnklih UÊf M SekMrii wT EUfOOM 1W0O Mü MavMMiiMaaaaaAHiiMMHMMa H HH WOONHUIS met af BOVENWONING Raam 196 198 Verhuurdvoor f 4 en f 1 7B p w WOONHUIS Bothstraat 89 Uit de band verkoohb 6 7 Tw e WOONHUIZEN Vla miugstraat 4 en 6 WXNK ELUUIS Keizerstraat 67 69 Verhuurd voor f 6 p w WOONHUIS Kuiperstraat BVerhuurd voor f 2 25 p w imi 11 in inimmuai m vimwiiiiiiiMMiiiMKa tiiiiijdvwiiant uim iwii iioiiiiiiiinii liuuagt 10 13 Vier WOON HUIZEN Wgtlw Foort a d Oroeneweg 7 9 11 13 d open grond wordt bu bet laattta r ro verkodit Verhaard voor f 1 45 1 50 f 135 en f 1 70 p w 14 15 Twee WOONHUIZEN L fiwanstraat 26 27 Elk verhuurd vSlor f 1 7B p w Bezicfatigiag als naar gewoonte Aanvaarding on betaling voor perc 1 f4 Sept a en voor de overige pero So Aug a a Notitita vanaf 14 Juliverkr gbaar 8062 63 WATEAGLAS om eicrea te coaserveeren 312t T krii l t bN 10 SIM M Passalon ter beschikking ANTON COOPS OROOIST WUDSTRAAT 2 iTi©Ta Txrs © aa d Trexteaia tie bleucIL VERSCHIJNT DAGELIJKS GWIDSCHE COURANT voor Q 0 u d a © xl Oaacistreik © AHONNÜQMTaPKJSi ru kwMiul ƒ 2 it fu wMk It Mat aut ta fK kwwtwl t tJ f l t onai waar d bwxskic f iMVtr fMWkiaA Ftbooo pn post pm kwartatU ƒ t lO met ZoD ia iblad ƒ 4 bosB iiMQtM words dacaltpu aBii aaA u ua oas BBTaasi HAKKl 11 OOVOA Ut ons agraisa dm bo kkasd 1 i d postfeuitorsa AOVBBTKNirUPBUai Bit Gouda ea nstrdua bstoonsid t 1 daabsanglali 1 ro aU ƒ iM Ik ngti dimt ƒ 0 20 Vau biutn Gouda flsi du bw ad3ici 15 iaf Is f 1 JO tin nel nwr f 0 21 AdvHtaotil vaa paliUst vumakaU ksdM 1 1 cMt m tA MymtntI la hut Zatnitw immK a towlac n im BEHALVE ZON EN FEES TDAG EN tNQBn iNiN wumnuiMaiii im td ju ék na mm tttif Op da wensatas U kew i immt adraitaBtM aa taa s a saiaa M M1 Ml entraat tM bmt éI Mvda ftits OtmI IrttwB raadn witda lwH aad aaaf rIaalniilaBta IjDA AdvsrUatiia kaan mrd lafSiaMsa d tasstksakasnsl xjjfi sdM daüvssi AdvarfentMursaux m osi Bureau MARKT Reda rtici Telef InUrc S4S AéatMttntU i Talef Inlen 82 Kari Uebkneclit eo Kmk Luxwinburg en atui bet procM dat dnarop aavolgd U Men IS geneigd zioh af te vragen waar al die Ijeeren heefligaa I aeiki oi vr Steker da eeit gix ot aanfJ v u ken naar Ru land uitwtjtcea en 4m Bolsjewiki kua diensten nbJeden Het Ëngelsche mmuÊgfh rui Ooi4 g wordt met berichten ove iÉroonul dae bandedeii over Duotaclie nuiHIJrc YmÏ a de Sovjet regeerang Volgwu dexe ainHte uke berichten van Bngelsche agenten aieeet afkomst uit Hedsingfors ni e n ch reeds oïitdbaie Dmtsche irffuclerw ejï soldaten die het vredesverdrag niet goedkeuren naar Rusland beA wn hcM n In een bericht crdt aelfe gemeVd dat het meeren deel der aan de Entente vit te kveren of ficteren reeds In Rusland ia aangeieocneii of zich ondTweg bevindt De Sowjetregeciing sou het aanbod aangen Mnen heJi n nadat de Duitijchers zich Bchnft iijk hadden verboni jui het pmgram der balujewiki aan te nemen en de Sovjetrepiddi trouft e beloven De Times vemeomt uit Riga dat van de Duttscho beOetang meer dan de helft naar dp Russen is ovèigeloopen omd t zU niet in de gel wnhaW werd gesteld over zee vervoerd te wordtt De officieren iie ien de soldaten zelf la maar verklaarden eibij dat ztj naar Snialand wilden trekken om den vreJe dawTnan Dtiitedkland opgedrongen had te w Aen De meeste soldaten hebben hei ¥ O0 t eeld van de officieren gevolgd lerwÜ een afdeeling met q ujuek de atad uLttnlb de Sovjettroepen Volkeoonunuuarla BeLa Kun heeft aan Ülecnenceau als voorxi ter van de vradeeconferentie mi tcle rrwn gerioht waarin h er op yti ët dat de troepen van da Hmu gaarsche radenrapubliak overeenkonwr ig de aanwiiaiogen van CUenumceau op 13 Juni gt even iich achter de demarcatiel n hefaèe teruggetradüben en den atrUd inet de fl s cho Sloweken hebbeti geatai L Hl verwacht bhana en remo t Climenceau daer mi dat prenue uü worden uitgeoefend tt de Roemeensclw troepen dat de zich overeenkrnnatiig de toeaegging achter lie Theise lU Uen terugtrekken Uit Radajoz een Spaanaeiie stad op da greris an Portugal v me int Reuter U Juli dat de toeatand in Poitvgal voortiNrend ernstiger wordt Het spoofVegverkeer slaat totaal stil de rails i n opgabroken de bruggen en tunnels i n vernieU Dra ullooe uonlt uit Wa iungton het voU gende gemeld over le rode door Wlljwn In Hen Senaat gehouden De preeidisit bracht uitvoerig ia beriiw nerii welke de redenen waren gemreeat di de Ver Staten er toe hadde gebracht m deo oorlog t gaan en onder welke voorwaanlen zy aiui d vaandelulCtiedeo hadden deelgenwnen Dssirop zet e h j de rol uit en gespeeld door da Avitertkaanache vredosdeieguitae Volgen preflittent Wilson w as die rol voorgeBchreven door hetgeen do V St m den oorlog self liadHiön gepresteerd eu dw r de verwacbttngen e de velken in de Unia hadden ges eld Er is gezegd dat het nweU jk ts een i euwe orde van takon te ontwUdiedeit uat ae eude internationale verwikikelijven en definitief het t dperic van de vr heul en het recht jf lie wereld m te voeren De vrede8oonf rentae heeft c iwMur weg inodlOkhetien van allerlei aani oadervonden zooais beloften aangegiaifui iti de dagen waarin macht recht was waarin de overwinnaopB xich geen enkele beperking lieten ople igen waarin men gebieden verdeelde zonder rekemng te houden met de wenschcn en de belangen der daar gevestigde bewlkingen Sommige reaut t van het op die conppt ntie verrichte weA zullen onge wjfetd bitter zijn maar de gehele coaferen tie was doordrongMi van di wenach om ïikh vry te lioudeo van schaiWOke invloeden ongeoorloofde oogmerken deniocraU seerende eerzucht en internationale bealuiten die een veld voor beart eiding souden ïtJn geweeat voor booze machinaties viri Dult chland De cooferMtie ia daar roft succee jn geslaagd Hei4uutld lük komen te Beriyn botsingen voor tuaachen ia Berl nache bevolking en de Franache militaire Ais gwoig daar L i aiu J 4 I tj op mevrouw MsjuaL e jjjnalil oo nu 1i eQ ik klaar 7el ifkstirhia VlMtaiwü wma bljgewl c wec i nwrthr ar süok naar de imt Jj o jra nuitfcn Mmneiiw lla tinke lUf wi ioa Otiruil i keek nuK töcWw noch Hnk au wiWe tW kamir vtrlatem haalde aadr adeiu en maaKti een gebaar U tl zij Mv eg gen Hk tai uog wti eeu met i atrekeuen ai ie ket nu aut t iJaar riep de oude Trot i irjts ib Wi Hacdii iieefOi uw itarapi i xiadii Char ia fen book Lk wli nkis van n lij iiaj baliben itóou I jreg wotI ZoaAr morrouw Majunke d denr aitier iloh gu utMi lutd Jruite Irkntlrlba tuxantlrowma op de ttel imi nep tiaiv huieiiotulster dat zij taea Utr uq udi £ u moirouw Unduakv onrd af u i Ach eiiu ituKacingwekkatt le bij aude stem dia zij uu aeer geed kende v r I aier dl4 r I roepen Toen de bulfeiu adiÉ r Uj haar uieeieres k am vond zlJ die bevnod ov r Uie tedeu i Bwt kjrHnpiKih verwrongen trekken in het Tied sitten 41 4 Üoaelièul bU filaoluMtuA ttij gaaa op roia 1 Wij fHHi uu op rt4i I zei lekatirtna AleUAMlrownia fc eii Af verbkifte enattKHte Vij inoouw dNK HUjk g4 w De hukluudatw s b4did b toidceUik bet hoofd lekaUrl Al anidrowiioa hetaJ bav eo r delljk eeo rUtui $ t ba areUen en ptngea af Eb van IS de Franache sergeant ï al Manbeim sergeant van het ae regiment dragnadem in de riedridiMnuMe door en onbekaadm dader doodgestoken De sergeant bad ruzJe mat yi vrouw van verdachte ud i gekregen welke h voJgws de verklaring van twee getuigen had uitgescholden Toen Mj voor de nel aangreeievule en dreigwwle volkamendgte eg de vlucht ging kmeg h j vsji een obImMbde am meenieA in den rug mat bat V u dat hy bU liet vervoer naar den pont na eerste hulp bij ongelukken orerieed Volgenti een andere Jeung wandeide Manèe m met em middflèr en Irreeg ht twiat met Duttache soMaten Uanheim vluchtte een hotM binnen doch werd pp da stoep door COT burger d odge dcfln Ztjpn vi end die van een der OoitRche soldaten e n blauw oog had gekregten wm naar het Alexanderhotel g vlu t en Is door een pa troelje naar het Franeche g tanttchap g bracht Er ie 10 000 Mark beloonii uitgeloofd voor de aanw tjiing en opeporing van den dader De Duitache vollwpart j beeft 9 w k b de regeenng aanhangig gevnaakt doot iHtar te Vlagen of U aan het beech m9ai vu te Duitsche bevolking ikior vreemde Mttaten een eind denSt te meuren en wsdlie voorzorgsmaatregelen lU tegen eeo herhading van dergil ka uitepattingen van vreemde soltlaten tal i De blokkade opgeheven Hat herstel Da uitleveringekwastia IB OOO offioiaran zullen entslag vragen Een nederlaag dar Flanen Onlusten in Portugal Wilson in dan Senaate Relletjes te Berlijn Volksstemming om ovntziciiT Te VeraaiUee worden nu baaprekin en gevoerd vooi het herstej Een bizondere comnuisflie van Franecbe Duitscho deskundigen Ui b eengekoinen voor de bediandeling vsn op zich zeJf staande vraagstukken speciaal ten aanza u w l tovering van kole en ohemscaJien Van FranBclien kant werd het verlangen uitgeipro tMii da spoedage vnje Dmtsche werkïrachten m aanzienlijke getale zouden wor den gezomlen voor he heistel van de verwoeste Fiansche str Vooi België werd het nie noodzakelyk geaoht dat Duitsche werklieden tot het herstel zouden nieeweiken Van Duitsche z le werd een degelvjk onderzoek van het vraaigs uk en e n spoedig voi rstel dienaaiigaajide beloofd De vertogeniAoorcUgerö van de entente veiklaaiden dat zy voor het hera el van de ver ttooste streken m Frankryk en Belgne voor allee schriftelijke voorsteilen van Duitschland moes en afwaditen over de uitvoenng in b Jzonderti ten De opperste ffeallJieerde lattd iweft dö gwltlijilieid vafl d i ataficatie VcUi het vred averdra r door DuitstóhJcmfi erkend Den twch dat het verdrag ook flor Piniisen en Beieren gerafciioceerd had moe en woixicn hoeft mem lateii vallen De g eraariplee fde deBkundifiren waren v a meemtvg dat de plechb verbintenis va dm naksprcBident T ddoende was Met ingang van Zaterda 1 1 i de blokkade opgeheven m voetbereidingttn voor bat piablaeiet in de Dtutacbe Ooatmark x n tn vollen gaiqt Duitsciters Oi Polen oMtlun idcb veer den verkieziiy tryd ns Polen zijn aaiker van een overwinning Re Pooleclw bladen vermelden dat vete DuifaMbers vMr Polen stemmen omda zj door de I u tache r geenng jn hun verwaohtrngen teleurgfetekt zi Ook hopen zlJ al s PooJeche barg met i ke hooge belaatmgen en In het b Komier mot zulk een hooge vennogemuba lasting veiiMihuMigd te r n en beter vaa vnedsel ToonJ i te worden Da uJtl n nii ïAcw etii hooit in DuJtaeiu iand de gemoederen bezig en vooral de hoogere officaeren wjn niet bister h hun gemak Wat te m rite n is want volgens de Duitsolke bladen zouden nog deze maand op grond van de vrodesvoorwaarden 10 000 officieren waaronder naai het zjch laat aanzjen alle generaals bchaJve de bevelhebbers der vrywilldgers loorpigen en bjjna alle officieren v i len staf hun ontslag nemen IntusEohen heef de Dmt olie i egeering reeda een barer sterkste wapenen verloren De bekende scherpsohuttersdwiaie van de garde die nds de revolutie zoo menigmaal vopr de regeermg m de brea sprong en by a tile opstanden der Sparlacièrs heeft bedwongen gaat heen Dit corps bestaat uit vrywilligera aangevoerd voor het meerendeel dt or reacUoaiaare offideren die de socialistische regeermg nstt reatHund heb ben uit liefde voor de theorieën van Mary maai uitsluitend om erger te voorkomen en het gevaar dat door de acUe der 0n8f iankeH ken apgelwverd werd ai te wenden Deze heeron heAiben bun conaervatiere en Al Dui eche gezind held echter met steeds onder stoelen eo baniken geechoven en de rï oenng daardoor vaak In moeilijkheden gebracht Men dento aan den moord op Sommige Fransche bladen betreuren opèieffingr der Wokfcade doe ran af h t QQgenWjk dat de ppoviandeenng tan Duitflchland veizekeid as het eemge middel was o n een controle op den handel uS te oefenen e d K illierden een onderpand in handen te laten e a om de belangen der moflrendheidtn wier industrieën vemieti gd slim U beschermen Men hsid er de vooi Jtaqr aan g jrevein ie wachten ten minste tol Duitrfhtand een aan ang zou hebben gemaakt met de ten uutvoerleargmK van het verdrajr Ook vestaift inen tie aandacht er ap dat een opheffimg der blokkade van Duitschiand de handhavmg der blokkaile van Ro atfrf Mer numrfl lc Bal jnaken De Bolajewlki hebben bei Finsche vriJc willigerskorpe vrijwel v lflgïai De leden van het vrijcorps onder wie zich talr ke Pinsche schooljongtffca bevinden vluchtten zonder eenig verband met hun corps onder ach erlating van uitruatingstukken generen en gewonden Ook de noordeiySce troepen veerden tot don terugtocht gedwomgen 6 1 schier gehee Zuid Olonetz m m handen der botsjewiki die brandend en moordend door Ie dorpen trekken en op de bewoners een gruwelijke wraak nemeai De OofltearUlj ohe murister Bauer haeft cich b de Hongaanscihe i egeeriag beklaagd over de mnwn ng wm den gaaraohen gewmt Zobel doe in We i i daadwerkelijke bolsjewaatlache projiaganda voerde in b4nnenlanded e aange eganheden der Duitsch OoBteiir jk ihe republiek De Hongaarsche volkscoannuseans Agoaton he ft zich daart saar Weeoen bageven om den op verzoek der Ooatenriikache regeermg teruggeroepen T ihei te vervangen Het tusschen Wewwo m Boedi e t genèsen conflict i nu vao de baan nUrTKNLAMMCB NIEITWS INOELANXk l v briif nn Kahtndranath iV gore Hi roridiv FxcrfNttUe t iJ al 4iuwe4ljk d van de lalKir fkn etitiiitf geturnea In t eiAaiah on ennige p anuirïljlt i onlus rn t teiKin Litti iUi on m t een schiK Ie wi p lou tieid van onsr lo I 1 en tag H c e t t 1 rdarKti In IndiR li wust v dlrdtvi Die blokkade voor Rusland beataaj dan oeJc alleen nog maar in aaani want reeds voor 14 du en berichtte de Parysche corr van de Daaty Herald het Engelsche arbei dersblad dat de Russmche blokkade zou worden opgdieven zoodra DruitachJand het vredesverdrag ratificeeien zou De Raad van Vier heeft destijds een onderhoud gehad mot dp blokkatlecomnuflöiie De Raad was VQOi voortretjing der blokkiwle laar slechts op deae wijze de Rusöj che bolejawiki van muriitie en w penB verstoken konden bluven De blokkadecommissie verklaarde zich er tegen een blokkade na het luJ en van den vrede yras m stnjd met het mternfltionale recht en de neutralen souden zioh In geen geval nog langer dooi de Brealbeerden laten bmd n De Raad van Vier stamde toe maar zijn beelui t wei d gribeim gehouden opdat de andere landen Eoo mm moigielök goederen naar Rusland ïouden zenden Thans ns At uitgcfcomem Skandmavie en Dmtachlai zullen den handel met Rusland spoedig weer opnemen ♦ n als Amerika Engel tand en Frankryk tóch terugtrekken bezorgen xe hun con irrenten een groot afaebgebied ee n wai n i M A w Big reed t ta cwaarzU f di wanbleek fat luka ktNwenM Imindi lan xaauu de atsd uM ij redw nuv tlhwtMMÜMln De ImjatwwWer ii óp Aen bok blJ di4i koewler en wiM alct wat aij van 4u aU w nteew denkeu Zij wm aliea behalve op hiwr gemak eck keek etk oogen blik vfagoml naar haar iuatwtn t Maar Verder vi rder vwfder wae bet e ge antwflNMtd dU IJ betdier gai ale die baat an gp Og vroavomlerug Ie bceraa Feuilleton preek maarl Ijooj heen eprb ye vrom ff eerbare niot lor Loop tioeo nwl uw troiiwaete dht zoo i tB u toertM ïulk een t ti iiemol Holueciuwond oarecdit zulk am na h Miko licht inuif iyt waarvoor g a taotitüii moel ik boelfuiT n gij KÜ waagt hel van don orioen dspperen blondkop nm veracjiu IJke noorden te apr eotmet zulke beiaclHijKe ztitvtrbdhngl NMf en brutaall is er grooter rvo4 lig en dieper verachting denTcbaar data Oe waaraan een vrouw i biootgjfctieli d niet nuar ver zorging aW mar vnotdwH niet naar iets dat t BOlM veu MU gf ztige in rafl t mau afie df barer groote lie dn volgt f Fn wi zijn Ine lUe an een vrouw lm hlrd 4t prvo eQ M wot ififim op low luHd haar bulpekMM KU t wljtvs haar irappea twmr 3q onztoialgBte vtraeht ug oedra n1 Dn vrouwen zetf dfi krankzuinige Hiepaebt Als rcebtlooaen en mindcrn aarcSgeu bebaniMd atain zij toch H e ds n de zijfte v n hen die hóar knecbtffi aan wie Eij baar reebie hebben éa woedend ti iea xlch teX sljn de onverUdd kMe wreeck e reetitfretegc haar gelijkeii de meeet erwoe ile ver ï lp9Celre Wat zijn de vrouK t een kmipMerR Zulke eHende toigeii dlti meehelpen zlcè ze te Jekatirba AdexandSrawna zvaude Uur stok bdtig C i v kifanie rrouw I Haer iMketonis oo aa wares apetMcacb lie dieur aNwI xlj voi waoirdifl edd wilde verdwijnen Het recht der lYioeder Baar list Dattodi vaa ENE BsaLAC vartsald door Nadnk TKli ds Bïijf ikf ben oog mei klaarl riep Je kötipinw Alexindïowna en mevrouw Majtvnke blotf n il ooe lu vefwege maoa l it blon Oj je deze ChriaCne boetft haaor id dua werkeUJlc niet md a fego ei rot JekatiHnia Akaaiiftrowua nog ewwt met igenaaipdigi woeto stem Lit flchoanitejooHhtia Niet waar uit pcb amlolooahe ty I Utnroav ajaake keek aogstil mu dedeur 31M I aobreeuwde Jekailriu Alexaodiowna weer iNiet waar raÜ K retaken lasterta kwaadspreken tnikte makeih v trapp i = al een omdat ieta DiH gdbeurt zooais gij wilt vor▼orgen ▼ verwoeat i veratooiftii veplaU Q de te Van iji wormt ftoomt Uc jw nwvrouw Ib e Zij iie fi n h Wnd iki geselen u ufut uaa laar woedende M taidi n Dat ia p i echaamfdooB otaUa JelMÜrina rfohtte haar roote feldeie jw oogaa op iwviouw MajmWe tu d M he aiaol de WikJkea dit uit het doodaWeeke gezicht atraaldeo h ar va rer b eWen Oaa wee vuiaten zy ondi aar 2 f ïooaW tij wüde datwae ante keer ia tiaar leveo de kntetut ri d deke wg m me opgahevtB etot rw deze Chrirt d kiüeto JJwnm U M po it efc lUllB f ivé kwa endara idt JakihIcwamtruwiM bad gewDd des km op den h i adfea ir s lieft V gni elkaar a wm ttt fngt g smuwiH paar een paar 1 aaf liMe dk huiverig waren ora o Ie kyksi ra lAt nvr ri iMI eal der p a aaOfm kMwa om r t 4 r idim tn UoUt e aün De la hadtei ee tt k aebter leb een in d ft boek vaa bat Hjüil terug l uw ud Itjk ea ey teae nMbtaiyiM landwegen la die bM e c i w awwt mas Ma b t yri A tJalt in Wat weet Üt w vdn aniwo ndd toevrouw Ma iAe ik daoh ÓM het eea terharo Eerbaar riep de zie e nu In de epe verotttwafw lgiog dl sterker fa dan itJc en doo I Ewbare Merrouw Majunke maakte zioh gfeed te anrtwoord en kra rtit te verzaraolfa Zviig Geen woord nep Jeka lrina Alexaodrowna ha U fjeAArA aii toe en zwaaide den ebbcuboiiteDi etok Lkdeok aan uw kinderen mofroow Ifodm ft deridHhi iiw armzalige kindereo rtep ztj bffffn imbxfH aan uw n z l e pHendSge klnd fr n Aan alle moraCgfaeld t Aan de grenzelooee TerwaM kwziocI an al den oozlnr Aan al de erbuinettjke liehlahialKhetctl Aan de skanelooze vfl zo waarop uw buMuudea wordt gevoerd J ja wted u iBMr op w ag bet Baaar vUeg my oMr naar de kaell Bc 4a al SM b 4a o Kon aaaar