Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1919

mssstmm Li ji wggBBSgg POLEN U t Poolaoae lac r Een oorr van de A M U4 dlo i n r da djor roten m t aotuijft o a ku ot l r breN lunu nauflt de rot V lu ttewMwotien dtunet tuueM liutMeoUu oJlLujerNi vt at UoManrijKor v u l onder de titUL i Qiuf0u en ffOiorasUt en tkiu een v rlj groot aaoUri gt w eo JAUiaouo dUoieren uu l oeen aan aot ie a u wel eu monwaankgc aiiui iga aui met voor t oog dit resultaat dM er gowetdig tram gtxttend wordt een Htraiuhwd iIIh iiten Mootfur ïolia to vrgotdk in Ueriljn of W oeD i ooiki Eou hetiben U t roeritHaardi tto voni ik xi l dat de offtcierca dff Firanaulto mfAilef d t2e etriuiiÉeid ovorI gi HOiüca bohbro en urn Vaoi hiieriran wlie lult Eun e de bauKcn tagBa eüuur lioorcn laan oip een wijae waarop loder Hruie tro M b sou zUa Óók de aoideteu makm een vrij go l4 i ioiLruiK Alleen xijn ziJ over b t algoi et a zeur Joofsi Ik aag D I vrij vo nd Jouigcna van ujiMWhlen U of 15 Jaar aile soUoat roadlaO eu ufMhoon hat bolai wltattscfee Husland tder zoo dIcbtUJ Is beweren da otHcteren dat bot op hun aoldatea tota geon vat xal hebban Hetffeen Ik zoo rrij md to boiwljleien en Ik Taa mijzeil af of rdf het nemen va zulke jonge c aten eon maatregel ie ora alleoa nog diot beemotie cJenieuim In hot lejer op ie nem n Ttigen botaijewiarfflcèe propngwnda wwden verder Jra ieoho maalreg lfn genomen oü in WUna waA dr n oc op ledere 20 Ifiwoii TH er © en in t gevang gestopt en daarmede rteqH ITet D euwe PoiPW met het oude Iti tond wortderwcl overeen jo komt er Eeal makketijik ia x gevang luaar uiter moeUjk wow utt Aan lf ordt werd gMf d dv huur van hi t turfflaud bij O T LeWtorkerker nptHlotra wordt na uUvKierige toelicttlng van don heer QWKVflaftd dlo mei dm hi T Uoogeveen luk hiaó onderzocht wi too te konneo oen bedrac van f 1 150 fplua Bini aCa riet turf ena De goMe turf zal dan tot het voorjaar mogm staan E n v oomtol tHoogovoea om da oommlaae nag Ie hooren l erdHbet opodls geoojiteeld BoMoten w rd aan Br Ddaput4Uede Inb Hvervolg in plaalai vai ïi cén üOoentpor luv te bevallen I T t l linor Gran i liuui br v ila u t aani in8 de oonui Hrdo bfaat pwt beton dorzMk der gelpofsbrieveli vani de gekdzion JKaadHedenl en deeM me alle la orde te hebbci bevoiiden Daarop wordt U toelating mxan eH dankt deV or de hieerra vooo hun moeite 1 o i lie rren GMiveland pn Boore worllon rtai gemc ed o n d i Qeaiieente i kenbig Ta Üvoll I mK met il Octotwr u pm rlïlcwev Mtt cWMU worden jreopend iMor ProT Staten van 2ald oUawL Gdatermorgen 11 uur hebbén d Provinciale Slaten in de vergadersuü der Eente Kamer vergaderd onder vwrsitterscbap van den Commiseaiiie der Koningjn De eerste punten der acend werden z h at goedgakeunL Bö punt 10 verhoogdng der pwyvinciale heffingen Tan rechten maoJcte de heer Staal eenige opmeriringen over de veilioa gingen van het brugigeJd voor den overtocht van de brug over da Oude M aa by Uaaelmonde Dese beffïiv leverde zd groot beswaren op voor de in de nobyheld wonende personen wordt deze heffing een zware last Spr stelt voor in airt 1 t schrappen de woorden door ieder pereoon wordt voor den overtocht der brug 4 et betaald De heer Coltliof motdveert ziin artem tegen dit Tooretej Het is de t d om Uuuie tot algehele afschaffing dier heffingen over Ui gaan en zeloer adet om ae te veitioogen Dese heffing Jtan ok nl worden be chouwd ate oan vtrgoedln voor de Voeten door dogenen d c van de brug gebnuk maken Al dergelök heffingen die vroeger door het RUk vwirden gevonleid tijn reeda lang afgeaeha t Al 3eze heffingen xffn een belemmering voor het vr e verkeei en daarom moet zJ zj rpoedig mogelUk tot algeheede afschaffing worden uvrrg Kaaa Spr i fractie wil alie belenunerinir voor de mensciien opgebevon zien en al ia deze zaak oaarvan elecnts n Vle n onderdeel zij gut toch principieel t p en itjn standpunt in e daaroTi zal hij tegen dit voor 1 a atemmen Ue hoer Hovy tad ook gaarne gesien dat Ged Staten kwamen met een vooreteï tot aftóbaffÜBtr TOO de toUen want deze ttjn uit dra tya maar in pla ata daarvan krügen wü nu een verhooging der toJlen Dece regeling is bi ronder drukkend voor de kleine hippers er hU ui echter eera t het antwoord van Ued State afwachten alwopen ijjn item te motdveeren De heer J ter Laan zou gaama naaat den heer Coltimf statui mttar dit Is praetisch onraoffeliJk Indien allA bruggen door het Byk werden gebouwd en onderhouden dan had de heer ColtJhof gel k nuutr gaan wU DU die bruggelden ofachaffen waar mede moet d n Provjncle haar huiahou I deltJka begrootdng sluitend maken T I Dan zouden de provinciale bdaatingen moeten worden verhoogd met bet gevolg 1 I dat de inwonen der groote steden moeten betalen voor leta waarvan alleen de sohip uert en boeren profijt treicken Het Ud vmn de Ged de heer Kolkman I kan zich geheel vereenigen met hot hetoog den heer ter Laan hy beeft daar weinig aan toe te voegen I Deze heffingen hebben hiatoriache rechten nooit is daart gen door da State beswaar gemaakt De heer Hovy waa dan ook niet Juiet toen Mi Mide dat dit voor a el tegen de hiitoriedM Min inging inte gendeel het ligt volkomen In de historische lÜn door dese provincie altijd gevo gd W ar allee naar de hoogte is g aan en de onkoeten en het onderhoud aanzienlijk gestegen daar lift r niets onbiliykii is dat ook dece heffingen iets worden verhoogt Ga t men deze re elinff afstemmen dan zal de provincie dit geld ongerear ƒ lOfi OOO eider mo ten zoeken o a door veifeooging van de belastingen want de uitgaven moeten toch gedekt worden In veiiïand met de duurte en at eflng van alIerM benoodigdheden heèben de Itotterdanuche heeren s h s wel de tarieven voor de haven en sluizen met 100 verhoogd Spr rekent er daarom op dat riJ ook mode zuilen werken om dit w o tel aan te doen nemen Het voorstel tmn Staal om d höffin geheel f te achaffen wwd MOfeoomen met 48 teven S4 atMttiHP jvteh ton d iMldttt ru d n o ria Gftyotl Gouruid MancdD Pui Dthmuy D outte n aodere popuWre gwnenuJeTooiiU trokken Voorml d btuinle Mn rmi4t krUgiman Gounuid kreef een war oT Ue En m n liakerfaaunnui in de foot die onder b n GroU de Guerre verdiend hed herkreeg x m d Mderrer chin r enbeson een eowl kritn èêam op t nimlj run d n affrond Bloamen btf dulzwdea r nil i fl d ffeecheurde hiOf fmkU tmimUIi der i ffimenten die den Tovic tt dac nwt deKwde foursfire beloond waren De koloniale troepen werden ook toece uicht Tooral de MuxilEkaBen m tenslote eikeraalBetlene aan het hoofd van z n tenlta wonderitlke wanatattirl se tal beeeteo dieMch dreunend op hun mteiend ateipillara TOoruit werktvi Dat wae bei ilot vmn den Mfeatoet vanFoch En Tenter trok bii naar de Place dela lUpuhUque en w boorden het Tcrre f Juich dat hem becroe waar hÜ wtxmnk i de pEanedMB roeien TMt voor den lien JuU en toot de Franache driekleur Dat heeft een Nooraoh officder pyniyk er Te KopcBhMcm vJerdao FMiiaehe matn tm nJ den 14den JuU Zy troUm mvt drlekl iir Toorop aTootk van een feeet in TiToU naar het otkUtryderaetaiKlbeeld om daar een kremi neer te l Qsen Een NoorKh oodevDfficier verscSieurde Mj die felecenihead d fe Friuiscbe via r wnairop de Fraaechen h n zood niJ m roet hebhen dat hU tn t Bi keiihula moeet oMvawmea wordett mvttwKhAfiVÊcm nvbuwm Dun scBiuuia De oommiaflio ooi £ Naar veriukU ie to Maanbaun de ïmlQ leveoemddtJenooiiinilnle ge rr 8flte u d o udat eij doh ecbutdil h ii oMuit luut riuiktiaikdW In breodewija Uhtk ea tmlveraao De ohool tr d iNMacheu de aoo dem tractie eo decentruni lreot e 1 een oomproiade op bet 9ebied van de cbochl k rwtle to0 and gekonien l e wU van de opvoeüera uj beaUKen ot de Mbolen binnen de gemoemo voor 9Ue behideolMea te Eatnea vojgeiw de Miiinétitm gcwsfaMdm ot odisdicaMloas v reldedi sullen zijn Verder Kuircn voftr den toefancf van oabeuUUoUaa tot be ges bo eii en hoogere bwngersdfaolen openbare ndddeieD in t bijzoader etudiebeurten ter beeciiikkbic worden gaatold Het aai aan den wtt 4er oproeder worden oveifieiaten of deMadereacwteliebet ouderwlje raoeten onimogen on ol sij aan keKeliJke pleohtlcMf eff iid JiDten moeien deeJiMUKii De eooiaaIrdeDiocratffli bben heter dna niet door kunnen lirljcea du het god dimatonderwijA uii da aohoiteD verdwijnt niaar zij bebbea doongpaet dat geen enkel klod tot deeneuOiic aaahU odadieoat iderwije kan worden edwoo m m waiir neer xtjn oodere tvikef met wuiaobeu De hokêi Aiiatlgeir ia van oordeel d t bat oomprMnlH tul een groote oyerwinninj van be ceotnun moe vocdoo bewhouwd NOBLANDl LuchLsoblp verfaan Op de kuet vm NorfoJt ïa een deel vaiv een wraik y a een luoiit i nip aajAaepoeld Tal tba Inwoaere van Norfo iC aagm vannaoht een vmintreal en boorden vervotfeoB ean oo yitofling waarop een een oetende maHM in lee atortie ffaanobiJnUJJc la M kleine lucbAscMp N 8 11 dat vwir de icuetbew Kinc beëimti wae en den arond temren het vUegpAfJc van Pgjhain verliet Tar Mn F AKUUK Tefen de duurte De mbiiMerraad heeft de volfende be hiiteo enouMu ter beefrlj fng van de Aiurta Ie Het aantal viU rafci wlttke a teParija tal wordsn verdubbeld 2e De re eerii zal ffoedkoope reetauntnt mM vaa4 g e edde prijaeo oprlchtea 3e De toorr ien levenandddeien van het leger zullen onmtiddeUiJk ter beecluk 1 Hing van de bevollthiig wofden geetoid I 4e Ek zal ef n aj ecdale poll le worden IngeeteM tegen de woaiceraar tegeowWke i zwaardere ebvffea worden uUgwaanligd Rmder toopam D van de wet berenger 5e De afgevaardigde R y woi ttotooro roiwarto bcmoemd om de uitvoerti vau dece moaitreigvlen te veraetcren Hal torpedeeren VAn dtf uaitanla Te New York Itf In Laatste InatuUle ultipraai gedaan ikraaue de efeoben tot achadevergoedlnir ingebed tegen de Cu DardmaatoofaMppiJ na de tor edeerinig der Ualbuiitf De reohMT die oordM ie dat het zinkMi van het etoonwoUp uitsluitead TcrocrcMJct ITaa door eQaon we tlgo daad vm de Duitache Togeeriag Mq hierin handelde door haar werktuig deo duikboot MouiMndant heeft aile eiaohMi tot fwfaad rveii0o üns ongogrovd verJdaud Amerikaansobe eoldaten In e towpraak fn d Ctoiegle Hall van T ffieden weefc Donderdag wee de presldmt met toot er op dat da hmd atrt ken dia een ffeelHeeande becPttlog nioe ten krijgen alle vraigen om Amerikanente zenden ZIJ welen dat zlJ dan verte 1 kard djn van een vrleodnobaapetiflce b MOmtÊbt m Ujrtand I Een TooivM vtn Ged dl t n om aa bwirag van 80U0 tar biMhlkkinc van GsKl tütaten t atellen om daaruit bUdragan te verieenen voor niei prap gantlijiti aoha dnukbear dlugiKlocledndea aan ver enlgingia weüca oe drankbeetr duw tan doal henbai werd x h s aaagenoman hm voontel van OMvrouw Aiberda om ƒ lUüO te gwan voor het waarborgfoada mn de tantooawtelüng en ib oufrea der Veraeniguig Opvoedang van da J ucd b van deu laarptidètigen leafttfd werd verworpen Imu vooratel van de Oommlsait van Ondenoek overgenomen door Ged Staten om ƒ 500 beiCluJcbaar t atellan werd aangenoman Aan de orde kwam daarna de toefcenningr van eeu eubaulie aan de Vereeniginf tot Chnetel k HniptMuoon aan tuberculoaaMJders te Anuterdam ten behoeve v n haar eanatorium Sonnevaook te Harderw k De heer d Visser viodt het in trturlg dat Rtjk provincie en gemeente noff met d helZ bedragen in de koeten der beatr dinc van dne vreeeaiyke aiakte maar dit grootendeela overlaten aan parUeulieren De tttberculoM ia beestachilg zeide spr toegenomen beeatachtug omdat deze toename te daiuken ia aan bat f t dat de overheid nog seeds geweigerd baeft krach tuc in te i r pen Ook het wcm ngvraa raiuJc ia in deze prachtige kapitalaataeche staatsorde zoo ÓAi duizenden menachen op atraat moeten overüachten waandoor da tubercu loèa zoo snel toeneemt Forsche maatregelen moeten wonlen genonMn Er z n beJangr gebouwen genoeg dlo MOder veel moeite roor sanatoria kunnen worden ingerldit en dit moet geschieden De Staat moet ingrUpen want d particuliere inrichtingen z fn in deae tekort geschoten eji met het italsel van steun aan particuliiena mo t gebrolwn wor den De manier waaroip de overheid tot uu toe de tubemiioae beetr dft ia eenvooüf een groat aebandaal Wü men de tubarculoee krachtig bestreden dan ga mea e oa een k kje nemen by de Bolsjewikl ge lach Spr citceti M aen brieif in Het Vederland van z n Hoc aarschen correupondeut uit Bbedapest waarin dö maatreifelen z jn oipgeaomd door de coinonmisUucho re iee ringr genomen ter bestr dta van tuberculoee De mooiste viUa a zijn daar in bestagr genomen en tot tuberculoeeaanatoria ingericht Verder tiin er boachscholen opge riöht De Voozsitter Haar m n liero man dat hebben we allemaal g iezen Het gaal toch niet aan TcrantenarÜbeien voor ïeMn Ge moet hier wat wetwi te g ven en te nemen De heer De Visser Juiat mUfiheer de voorzitter De bourgeodaie heeft zoo lang alles genomen dat vij nu eena wat willen nemen voor het prolertariaat Spr wil een uitspraak van de Staten dat zU b j 4 Regvering oj aandringen om onnuddellijk over t gaan tot in bealn neming en onteigemng van het park Zorgvliet Spr diaiute daarop het volgvade voorstel fn Do Staten dringen er b de K ering op aan onmiddeliyk over te gaan tot inba lagneming van alle viUa a in het perk Zorgvliet om deze in te richten tot sanatoria voor luberculoaelfjdere Op hot voorstel van Ged Staten dient apr een amenderaeBt in om het votu geateid bedrag van IB ot te brragen op 60 et voor elke pajient De heer ScbiqMr noemde de condueie ven den r De Vtaaer eefi mooi oratorisch vuurweric een mooie riHlama voor liJn cammuEJstiacho beginselen De beide voorstellen De Viaaer werden daarop veo vorpen Voor stemden de hoeren De Viaaer Coltbof en Bengmeyer Het lid van Oad Staten de heer Voo FIeenne wees er op dat de provincde ZuidHolland 17000 per jaar geeift voor de tuberculosebestrijding De gedachte om de voongeatelde bedrage aan de Vereenigin to Christelijk Hulpbetoon te vertioc en tot 25 cent per persoon ie ook hem sj mpathlek maar toch zou hi de Staten In overweging willen geiven het vooTsted van Gal Staten om 15 cent per peiBoon te genren an te nemen te meer waar w aan deo vooravond staan van een nieuwe subwdieregeling voor de tuberculoaebestrijdin Het ligt n 1 in de bedoeling de plaatselijke vereenlgingen te sub dieeren en deze ook totiage te geven om patiënten naar de sanatoria te zenden Dese regeling zal me r afdomde en financieel dnurder zün In frfwachtiag van deae wga liii zullen de Staten goed doen dit voor I etel aan te nemen I Het voorstel van Gad Staten wetd daarop aangenomen Het voorstel Uk beatendjgtog der ubridie ten behoeve van het votkasanatorium te Heilendoom werd s K e aangenomen Bealoten wordt ccrddot te verleenen ten befoocfve van eubeidieverhoogingen toe te kennen aan de besturen van vakscholen in verband met de itjjginjr der raalarwijzerBsalariesen Een bijdrage werd gc ehoa E B voor de stacditingr van een gebouw voor de Ryka landbouwwinterscbooJ te Dordrecht Aan de ambachtaschool te Sd eaam en Omatreken werd en aub die verieend van ƒ 664 te een eortra auhaidie van 2146 Verder werd een aufaaldia verleend aan de vakschool van de Vereenlging voor tiieo retiech vaikonderwtie t Voorimrt van 660 a jaars en voor de vaksciiool van schoen maitem te s Gravenhage een subsidie van ƒ 1400 voor den vakcursue voor bierbroo wam te Rotterdam van ƒ 26fi e Jaan en TMF da vakMhool voor kipp n t Qra TMhaga een suhoidia van 260 a jaara nüta r k n gemoenia ook eubaulieeren Aan da Vereaaiffing Staun aaa hat I o v Kind te s Gravs tace werd met ingang van 1919 an jaarifjkaeh provinoiaai ttbauUa verieend van M veor i l r ZuidHoilandseh Und Bii het noiatel tot vr aigiiw dar be rrootin 1919 van het nee0kundic Ge sticht voor krankzinnigen Oud Roeenburg ta Looadumen maakie mevrouw Groenenveg B de heer IdooUman eaiiffe opmaitiaflen ovar da slechte arbeidavoonraanlan van t penonael De heer Beekenkamp klaagde cmr de gebrekkige verpieginf wegana aen tekort aaa peraoneel Mail voor Oeot IadU Zaterdag 19 Juli vertt kt van Rotterdam de Sindoro van d Rott Uoyd Met dit stoomschip wordt aeepost verzonden Brieven en aangetaekende stukken moeten voor VrUda 18 desar das avonda 8 uur te Rotterdam aijn I Schtfidlng van de drukperavrifheid Volgena Het Volk hebben B en W der gemeente Capelle op de Uasei zl h schuldig genaakt aan schendong van de drulu persvnJhMd Eenige propagandisten van h t Goudeche weekblad De Rooda Wekker hadden I verlof gevraagd in da gvneente Oap e a d Uatel metdat weeikUad te mogen oolportaeren n ontvingen daarop toestem ming onder voorwaarde dat van iader drukwerk waarmede ml worden gevent vooraf een exemplaar aan deo burgemeester wordt gezonden Da oolporteun weigrerden deae laa1 te voorwaarde omda den bunganMester geen gnOia abanswrnfint wmaohten te ver streUcen 3 t Volk t Aent dajub aan ZtJ souden trouwene ook hierom reeds goed doen niet op dese zaak in te gaan omdat zy daaimado een oogrondwettige faandding zouden beigunstigen Volgena de grcaidwet behoeft niemaxbd voorafgaand verlof om door de drukpers godachton of gevoelene te opeadwren De voorafgaande eeneuur van drukwerk ia daorme uitge6oh k eid en een beduit ala van burgiemeeeter en wethouders van O peUe onerondwetldflT en due vweidiig PlaiitelandapartU Het bericht in de pen dat de heer F Bos Ud van de Plattelan kpart i xijn ontBlaf zou nemen als Md van de TweedeKamer is in zooveore Juist dat de heer Boe zich bereid heeft verklaard ten beiioevo van den heer K Dillang inspecteur der I Ned Helde Mp No 8 der IJJat a n zetei beechikbaar te stallen j B bedanken is echter opvolger van den heer Bos de heer A Braat te Heloaliacen De heer OUo te Bniasel Uit Biuoeel vernemen wü dat hat Tweede Kameriid de heer Otto zeer tevreden is over de wijse waarop hij mat den Belgischen minister Harmigniea minister van wetensdiappen en kunsten de liquidatievan het Belgiach oodarwija in Nederlandheeft kunnen regelen Donderdag j l heeftde minister in sijn woning de heer Otto een déjeuner aangeboden waarna deie d volgende da eQ de slar den van den Yser heeft bezocht Zoodajr ia de heer Ott naar Parijs vertrokken waar hij eveneens Utideel sal worden ontvangen ten einde m kale aakea het onderwya betredende dat I tijdens den oorlc aan de in ons land gfrf harbei de Franache kindaran is gagavatte regelen LuohtvaaH Een luohtpoHtv erbindingf met Engeland ÜH bezoeki van do Eoffeiecbe vli fe tcn weiKe te SiAieillttgrwoude zijn neergestreken draagit een eeoag lns ofttdool it rBi £ter waaromtrent ter gologenhela van not dea En ei en vUeüieniefa aaa ebodoii fseejnaai nadere bijzonderbedea be end zijn geworden Majoor Wajlaairdt ior4 d oommsndant van dP LuoUvatEWituldeeling te Soesterberg gei aafgde daarvan In e a loeepraaic genciit to da kranige bemanningen der bPide VloüerBvhe bootea die taan lu öciieiitngwoude gemeord figgw UaarbiJ oKtok Alt de En laonen die hier zij oftLgtekomea afgezien an J ui o niet gunstige w ersometandlfno l du Vt r=cn ijiin ZIJD om het doel van bunnen vli guicü zoo duidelijk naogcJijk te emon j tjerea n 1 het tot etand Iwen fti eener gfeTe elde liioIApoatvdrbhidingi dia de mogoigK hedd biedt hhmen enkole uren em po tzendii vm kust tgt kust taanhen de betrokken landen over te brengen Doze verbioding tot stand te brengen welke volgens majoor Wailaardt Sacri weldra een feiti zal zijn waa bet oBideele doel van de komst der Ëngeleohe iuchlveardewB en het kaa niet aoder of ieder zal emmen mei den hanigrondlgeu weusoh dait de kushtpoetverblndlng mee bet Briteche rijk epoed tot stand gekomen zal zijn De vUe uiffen zuiUen eenige dagen te Ameterdam venioeven Uogdljk gaat een ervan eerder weg docÈi de vliegere dealeen niet voor Woenadaig de thuierel te aanvaarden Natuurlijk is mo den feeatdfsdt in rci taurant van lAar waar de Z gelaoha vllegora en anderen 3e ga iten vanVICKare House waren meiMe hartelijk woordl gezegd Er ia daarrblj den nadruk goi op het feit dat Uw de g e ienbekl geboden wordV voor onze landfeoootea ua J r omtroni de prcstaUe van do k üMü rtclie vUpgerrt op k hoogite to ymou IM ma jEf woeden dat het proi imen de gaau4den Ujd tan o enT wüorfioniatan gü im In aanmerAtiij L men aw een proevA beeohotiw Haa t fc den van what Brlüach avia4ona 3i u Kolonel Waterhoua le de In z ja ifvtljljfi boettpraaa iu evm den naonuoa het uülcteeie karaat van bet o m oj later door majoor Wailaardt öaori nwot werd aangeduW itpw beantwoordde rpvuuh dciolredcvsS i ftjoor hal c w op don Vüdo iwuU liia luctMvïwtdioaa en etelda daar g op om voorgrond dat lu dezen vUegiooht de U wijding van don panoanoDten IwAtpoet diewrt tiifMOhen beido landen g ien km worden OEMENODE BERICHTEN De typografen en de oditendbladca Zondagmiddag vargaderden te Rotterdais da leden van d n R K Qrafiachen Bond werkzaam in de oourantenbedrOven De vergadenng die ae r druk baxocht waa werd naar d Mab meldt geleid door dan voorzitter van de afdeeling Rotterdam van den Grafischen Bohd den heer P B Janeen die in ijn openmgswooni uiteeo sette dat het ochtendblad personeel bmig was organisatia anuik te maken I e pogin g i om zoo hier al te Den Hiuhg en Amaterdam buiten de beatuiren om te sgitee ren voor speciaja categonebelangefi moeten opgegeven worden ral men prselMi ieU bezelken Hij Mtta vooila uiteen dat aan d actitom te komen tot varbod van hachtatbeid van typografen bij de aanvaarding van dien nachtariMid tn de nieuwe Arbeidswee een gevoelige elag waa toagebracht die zalleiden tot vanuiderinc van h t opgtiMtt plan H t afd beatuur sympatihlseert met de eiachen die thane uit de kringen van het VhtcindbladpersoDoel TODricotnen en bat zal zÖabeete kracWau geflren tot inwilliging Uit dé diaouaaiea bleek dat in mee de haid getwijfeld werd aan da noodxakelUkhedd van nachtarbeid voor ochtendbladen dat de huidigo verdeeling van de werkuren het ochtendbladpersoneel doei achterstaan biJ da overige typografen n dat die aditerstand voert tot moreela nadeelan van grooten omvang Algameen werd Taa1 ehoad d buitenorganieatoTiache actie dar peiioneelenzeif Na een krachtig ple4dood voor de eenbeid in de oivaniflatie oq een ovWtkkbig om mede te werken aan die org isattat werd besloten om onder leiding Ma hst afdeehngsbestuur zoo spoediff doeWiJk ia overieg met de hoofdbesturen sen Ü9 te beginnen voor Ie afechaffünf v94 1 1 = ZondajTnwrgenblad 2 afschaffing vfn den irioegarbód en S vervroflgdnf ran de Za tefdagavoodeditiea waudoor m Tt et ra beUndigiinff van den aiiMld op Zaterdag wondt mocelijk gemaakt De moord te Hengelo Dezer degen hebben de marechaossae te Hengelo een edgnaiement verspreid van twee personen dae verdacht werdm van den ZaterdajE geplaegden dubbelen moord te Hengaio O De politie te Araihem heaft nu een per soon gearresteerd zckero G v E wi ia opsporing door de burgemeester van Rwtr lo waa gevraag d wegona diefetal Deza pereoon bleek te beantwoorden aan het sig nalemen van een der verdachten van dien dubbelen moord D man ia daarop ter beacbikking van den inar haueaea gwrtekl Inbraak In den afgalo en naebt ia Ingébrfiken in het Belgiadia paasenbureau aan de Weateiatraat te Rotterdam Men heaft daar twee brandkasten geopend Een potging aan de voorzijde mislukte waarna men beide kasten aan achterzijde qïeiüutkte Een bedrac van ƒ 600 werd uit oAa kasten geetolen Een darde kaat daar aan wazig heeft men alat kunnen op n krij gVtt De inbraak te Schoonhoven De recherche heeft in xijn woning aan de Unge Baanatra t te Rotterdam aan geibouden dan loe warkman C v P die verdacht wordt van medeplichti hedd aan een eenijfen tijd geleden te Schoonhofven gepleegde inbraak waarbij en groot aantal gouden voorwerpen went getftolen Kolen ttft Brigië Nu de Belgische re ing naar blUktuit de barichteo dia de vor week g vblieeerd zijn nieuwe voorwaard i heaft geetflid voer den uitvoer van kolen zal hetvan den 20Btan af voorioc iv wel gedaansijn met den aanvoer uit het Zuiden De g Nederloodache rc eerii denkt er niet aan In credletverleendne ta bewilligen par ticuliere onderhandelingen van eeni an 0 vong hebben tot dusver ook niet tot eea resultaat gelead Bovendien beteekent de politiek dw Belgiaohe rejeering wat b treft de pariteit van de franc blijkbaar een prjjeveriioogin zoodat particullei traneactles m het algameen minder kaaavan tlacen hebben Ten slotte is er de allaabeheerechenda factor de Nederlandache krianpositie die op dit oogcnWik van dien aard ia dot de Belgische aanvoeren langer onontbeerlijk zün De import dit jaar overtreft reeds verre de feotaalaaavoerIn 1918 en er zijn aansienliJke reserves gevormd Ofschoon van een veAooging den Duitsdien uitvoer waanuntrent dex r doffcn geruchten Hepen geen sprake J kan Ihans de naatfte toekomat met gematbeid worden teg no t upsim Hbld II Uitvoer vaa vm té uitvoer van paarden naar DuJtachlaad 11 veertien dagen aiopgaset Eenige Fronactte vediandalaran hebban Maandogaivond by de veestallen ta OroninffCD een 160 stuks koelen g lBoobt voor den uitvoer naar BelgUl De haege Malkpr a De hooto melkpriJa houdt verisand met den hoogen kaasprifs aUlua het Utr Dbld Dat weLan we nu aoo langsameitand allemaal En 6k weten we dat de nunist r den uitvoer van kaas verboden heeft mefe bedoeling den louuprijs te drukken als gevolg daarvan den melkprija la drukken éttx enz tonder dat dia maatregel leu hkeft gebolpw De fmtvoar van kaas ia alsoo veibodan lUakr vanmorgen vonden we in het ZuJralbled van de firma MUset te Doetlnchem ean groote knnonce van aen Nedtrlandscbe firma die leukweg adverteert Speciale koaadienst naar het buit n laod België Frankrijk en Spanje Dat noemt men dan gesloten uitvtn rl Gees wonder 4at de melkprijs van 18 op 20 cent moest worden gebracht Maar dat men bi gesloten grenzen doodkalm adverteert 3peciale Jcaaa IUenat naar het Buitenlawl dat la toch wel bet toppunt van Ja waarvonr Onvoorzichtig Ta Ou4e Pekela vulde een vroow w kruik mM kokend water D knük aprwg en de stokken ricgen tegon het hoofd der vrouw dje teng Ft lg van hevig bloadi r I d beun U A Mxaniage il t lltUd buteivc op dat ged elt Waar nwn van bwis naar d rro at 3eyr8 gi muniddaf w a Wr ook gedrargl toen k lieer Seluppen tl6 Schuit mdi ligar a groot Bekra beg 1 HU kon kh kMne aifipulonto hier maar met paajeereo Owe idroiig steeda taffen faam op Toen IMJ heni titMIjli Icaryt mu greep de heer SoUdVtrt omttldcauric In ittn aak es niato lUa POrttfeuili Hi liep dadelUk terui paM den b wiut i heer b t on ▼ rt e hem de pontefemlle terne HU wiat van niets en later bU fooUleering had hU ook werke liik de geatolen taech nl bil liA Vermoe delük hebben dan onk anderen den diafstal gepleegd maar heeft de gearresteerde den heer Schippers opgehouden om den slag te kunnen slaan De port feuiPe bevatte wat bankpapier en papieren van aarde voor beetolsna Qek een andere beurahrae kw ia het slachtoffer van dese gauwdianwn gcnrorden terw l ly op de trom ook al hun tlag h bett geslagen STAMNHUWft CH UDA 16 Joli I l Gemeenteraad De ilodid doztr Gemeento ld bijeeiicoroepen t en Vrijdag 18 JUli Idltf dea U JU l i uur kx batuuidettaig van de volgendo punten i e benoenuDg van a een lid vatw de ommtefo van Todzicbi op het IsgfiC Ondecwijsj b een Ud var de Coinmiaafie W worina vanSoboolveMuün De siippaeioite beigrootliigt vnu h it Veretnigd Weesen AeionwesenieraniUs v M r dm dleoBt 1918 iiet voors4el in zake voU ej t chool üad en oiverplaaUiing 2e Burgeir80hoo4 voor Jongew Uet vooratel tot opheifiog van liet tijdelijk Leveoan deleabedrijf Ut vooretel tot aanicaop van grond te Bodegraven ton bohoeve der kaboHeg ning voor elcctricilölÈaievoring oldaax door door de Gctneeote Ijiotiitfabnokt De voorstellen den Commiueie voor de Btr lverordeningen tot wijziging der AJgomeene PoItliev roiïdetaD liet vooratal tot edfeaivriiig der rekening van inkomoten en uitgiaven van deia Keinigln iadlenat voor l lti Het vooratel tot verkoop van femeeniegrond aan C SU Het voorsiel tot verhuur vau gemeentegrond aan J K U fendorp Het vooretei tot obur van tfrond voor Hpee terrein ten behoove van de Buurtverdoolgiingv J oor ecndracftii eaanigrobracht Het voorstel tot aankoop vau grond in het etadegedoelte Kort Baorlem vui de eirven Parqui Bet vooratel toi uubrelding van het onderwijzwid personeel aan de 2e Burger obool voor Jongeoa met één leorkraobt De teoame van J M de ff w togen zijn aanaifl in het vergunningsrecht l e reokwnoal tegen de aanv ulUngelcöblcroi der pkatfleiljke Öceote belaatingi naar bet InkoDM dieaat law en verdon voorkomende zalun Anto te water Gisteravond 7 uur reed de beer BI A J Kortenoever met een chauffeur in een auto op de Oosthaven ter hoogte van de Minnebroederastceg toen hy wilde uitwijken voor een handwagen n daarbij niet snel g naag het tuur omhaalde zoodat da auto met de incittutden van den hoogan wal in de haven tortte OnmiddeUtik werd met iaddiivboai B in atoltken ludp boden voodat kn de chauffeur to de eigenaar van d auto er met den aohnik en en Mkt pak afkwaoMB Uie redding ma daar ter plaatae niet zoo heel gemakket k temeer dur de chauffeur Mlkbaar niet zwammen kon Deze werd dan ook door dan heer Kortenoever boven waUr gehouden en het eerft op den kant geholpen Daarna klauterde de heer Kortenoever met behulp van een stok tegen de kade op Na door hulpvaardige handen van droge kleeren te zyn voorzien kon de heer Kortenoever huiswaarts gaan De kuswerden op Van de auto was niets meer te zien het borrelend water duidde de plÊ fi aan waar ze naar den bodem was geP aena die op het water drai geviacht Dan gana eB avond nieuwsgierigen naar de p ongeval gebeurde In rijen aan belde zijden van de brug in afwachting van zouden worden ondemom gevaarte boven water en krijgen Het geduld dier is op de proef gesteld laten avond gebeurde er vanmorgen ia de auto va dea IJsel gesleept met scJbeepawerf Van Vlaaidi t droge gebracht Wij vernemen nog dat de onmiddeUijke nab hei plaats Waar het ongeval b hoorde wat er t 4 vloog jaa en wiirp tenemde als kufuien bieden Daar chter reeds houvast hadi hcit overbodig te e 1beer D daarop Ji ivond is iJfdè Niis de Oud Spoorbr van ïeteret A J D Mt 1 ilaatatm tu4 aan aif m yjxB i del ir vilde opphkken laschen te zijn verdW ga dief had zich Sxame liMfd o i liet exomm hibotd te KtrMstH Ae heer Q Bo iwmaa ea J ff Borieto beHen alUer Doitsehe HandeUoorreapondentle Bij de laatat gehouden Mercuriusexa hiena alaagden voor Uoogduitacbe Handelscorrespondentie de heeren G van Blokland en D J Braak leetljiven van den heer Ch Lafeber Mercur na dlplonta Franaefae haadebeorreapoadentia BiJ de oïilangs te Rotterdam vanwege de Federatie van Handels en Kantoorbedienden gebouden praci ii k examen9 slaagde o a voor het Mercuriua diplonia Xra wbe Handelacorre lMi entie de heer J A van Dijk alhier learling van den baer U J den Hartog Eindexamen H B S 5 J c Bij het te s Gravenhage gehouden eindexamen voor de H B S met 5 j c slaagde o a heden de leerling A Deeleman van de R H B S alhier Nationaal Vredeafonda Naar ona gemrid wordt ia thans de gelegenheid tot het achenken van bifdiugen aan het Nationaal Vredeefonds uit deze gemeente geeloten Door vele ingezetenen ia deze goede zaak gesteund in totaal kwam bU den penningmeeeter den heer A Dudok van Heel in eeu bedrac van ƒ 1600 waarvoor aan alten die daartoe hebben medegewnkt gaarne dank wordt gebracéit Het bedrag w door den penningmeeeter overiiandigd aan den burgemeester dezer gemeente tenemde dit aa het Hoofdconuté te kunnen afdra lWt Aanbesteding Aan de N V v fe H 1 NalwboretteGouda ia bij onderhandsohe aanbef adlngdoor de Kon Nederl Petr Uij te Gravtmhage opgeditagen het maken van vij tanWundeerinigen op haar terrefaien Ie Rottordam voor ruim 1360 000 Door de iNed Ketelfabrlek werd venMB biJ ondorhoudiBohe aaabeetedlnK aandexeltde Hnua opédraffen het nuucan vaneen ultbreedSng am de draadlabtloic voor 86 000 Y Omcert Soc Ons Genoegen Uet Muziekkorps d r Ja era dürfkteur do heer W Hen Mics geeft op Zondag 20 Juli dtti avoodg baU aobt een oonoert in do ÖQc One Gtenoegen voor de leden e hunne hiiiagenooten BERGAMBACHT Het traktement van den predikant der Ned Herv Geaaeente alhier ie verboog met 1600 en gebraoht op 3000 HAASTRECHT Hedemnorgm vergadwxie de Raadj dezer Gemeente Het den Voorzatter den heer Burgemepper warm aanweolc dei leden ET Bonre ff Dogtnrom M Oravoland en C Ho eea De n taien werdea na ap aiag der ver aderteg geleten en oedgiekeurdi Vtn den hoer O van Meat waa acfcrij tn ln H ni n waartn hIJ barioAy aljn bmHniiing si lid van h Burgerlijk Arnilirviixir te sanVAard4 It h prooea verbaaj van de kaanpntfm n il Mi 0MTie d OQtvaag v van 1 3 hiiU J l bleek dat In kia waal9S17 90 h t Eleefriwh Ik MJf beeli lnka tl8 81 Door 0 lataten zijn hM kohier van d 4i HooMiJlJkm Oröl en van de BcMolgeklIwttng goedgckwnl Mdto zijn gofdgokenrd Aaor Ged Staten de itl i ii vau de vorige xerf eiiog l elr f ind af m overwchrijvingsjn ïn nkomen zijn de Kekenin en d Begroidag van hei AnnlH uur Roocndaa Uk het verM van den hiff Oravoland blijkt fet ontvangen la f 81 67 uitfngf veè 3008 3 1 zoodit or ee wüdo la van tlGd Do ile rootlii friti b meteen J pdira van 29ÖÖ T7 im M acMJven tug eme pie niet raeer aan la zUn de lg4ae Mr bohandelli fai On 11 fclinliol gf luOnH trdaarMfmadeiat m imI oletloe verdadlikn n ta wiW bf ttèM M de gtraemv een tMmfDnnator handelen ei De Kaad HM eewte iheL Oouda ja ninéC in verbèi Ie ajuda pil van 230 roU vht of Juni 192D Do Voorilttor merkt op lu met de bezwaren In de toeUolltinc wm den heerKoainan gwioeiud reeds Tekeoinc wordtsohoiidon Het tweede rooiMeil wil een n de e regi liog dor 13 pCt eÉat op de Qe meeMonhiiiaioMallaXe De Voonitler meriit op dat MwWJ la begrepen herviel aan de leiding van breJfen wellie niet door eiceo sohuM te ontntaan letoand die een rerteoins daar Door deo VkwrlKter werd med edeeld dn door de Gemeente uft Amerika ontvangen i TO r 113 500 koperdniiad bet welk reed vroeger waa beMeld In verlwmd daarmede werd besproliea ot dM fraad gebruikt zal wordeo voor verzwaring du wel voor alllireidln van het ïM Het derde vooètrtel beoogt het weder tn dtonat tellen Mto een motorboot Aangezien maar vier ledenaanwecl zljo wordt op vooratel van den Toisrallter b wloten deee zaak a a te houden lot September ala do nienwo Raad vergadert De behoette aan een TervoeraildUet wordt wel erkend Het vierde vooretel bedoelt oon door gezamenlijke aetle met anteM gemeeolen e daarbij belang h en de totteWng door de gemeente Oouda op de brug bij Stolwi jkeialuln betzlj giMl hetdj deeltalijk opgeheven te WJgm Door den monltter mitt een adrei worgeleien hetweJk B en W iMi Tooratellen aan CM Statoi t leniln n den emeentes in de Kitmiieiwn aard ta rei waken adkaMie daaraan te willen twtulgan De liajd hecht daarHn haar foadkeuring Bet Tijfda Toontal beoogt en anten rataling Tan het preaentl eld der Raadaledan Na aen korte beepreWlg waarin men liah wel Toor de Idea Koeman n 1 f 2 par tltting veAlaart wordt bealoten ileie laaJc bIJ da begrooting te bebandrien Bij h t eeiate vooratel van dan haer Koeman wordt de wtiirelding Tan de eleetrlcitettevooniening beeproken De vooraitter wil vooiloopig nog niet tot uitbreiding overgaan doch wil wafhten tot de veranderingen met Gouda Itjn aangehra bt De heer Dogierom U van meemng dat daarop niet gawacht behoeft te worden omdat dit toch geen orertwdlg walt haboaft ta worden Op vooretal van dan Voonittar wordt baalotra ook weer orar ta t a tot bereUl dar leiding voor da aolomaliicha vertichBng en worden B en W gamacbtigd aen onderhandeche aanbeatadiig te datn daarhtl wordt evenwel bepaald in verband met da benoeming van een daakunaig adviawr Dr Verhoek voor veMOnlgJng Tan Gaoeanten ook Mae daamar la ta wiaaen alvonn da aai eatadint ui plaata Varder wordt door dan Voonittar aaiMlia B a W oaehtldiit v mm v l u Oad Sbatan toeaUmming te vrafan ora aan proeae te Torres tigan den hear Oodljk te Waddmxveen inzake de levering van gewelgerde brudne booonen t a b hoaTe van de dlatribulto Da toaatenunijig wordt vattoand waarna da vargadariag wordt gaalotao RECHTZAKEN Da Rechthaak ta Rottetdam varoordaalda H B ta Gouda wegeni miahandeling tot ƒ 2S boete ot 10 dar heehteni J v V 22 Jaar en D Sch 24 Jaar baiaen loawerkman te Gouda wagana wederapannlgha d leder tot 2 wekea gevanganlaatraf J B 26 jaar tuinder ta Berkanwouda w Blahaadaling 10 boata of 10 dagea iMtlitenia N v d P 81 Jaar aeUppar ta Ouderkerk a i Uaaal wegana haUi van 20 vatao pUpawaval lot t maaadan gavai iaitlaatraf matlaat tot gavangannamii SCHeePVAABTUMCHTEN Rotlardaueha Uojd Biilteniorg U Juli vaoi Uverpool ta Rotterdam doolAmanka teruggegeven Kawl JuJI van BaUvia naar BoKardam HoUaid AKeclka Lt HaaadlJk It Juli van Rotterdam naar Naw York Ka Ned Staaaboat Mij Uranus 9 Juli van Cadlx naar Amatardart Uljnaaa 10 JaH van Amalanlam ta Amm nautk Carw 1 JuU na Mt wvart N a ta Aai tardam i liarope 14 Juli Tai Dutrig ta AnaW n Kea Waal Ia4 MllUlaaat SMla 14 JuU vaa W n4 li te Anaitantak Md NedarfaLL Kai4nate van Java naarlftmatartlain paaa 12 JuU Gibraltar Krakalao Tan Jaiva nfMr AoManlain aaa 10 JuU FirOn f 9 Java 14 JuU Vall Atu WdHn f a Hljjl n iBueno Alref Ij Galria lal aarmoedelIJV 16 Juli Tan Buanoa Airfa naar Amitfrdam vartrakken itlrdam var MARKI BERII WO KAA MAMCT roBRDBN 16 JuU 1 1 Aanroer 264 partijen Frija OoudHlia kaaa la aoort jiS 86 2t aoort ƒ T 2 la aooh mat Mknark ƒ 82 86 HanÜtl stug I KAASHABKT bodegraven 15 JuU 191 AauToer 244 partijen waaronder 110 Btlkamerk 11867 atuke wegeode pi m 68302 K G Prija Goodaehe kaaa U aoort ƒ 84 87 2e aoort ƒ iy 82 mat Rgtanark ƒ 89 Haadal flaow woerden is Juli T UngTeraanigIig Wo daa en Omatreken Aardaopeltn SUIS cL doiwrwten 17 24 et peulen 2S et tninhoonen 8M SH o t aUee per kg perciebocnm 27 et enJJlMaaen 29 et aardMen I SI S6 et Mam II 41 et roede beaaen 28 et awarta baaaen 8 41 et kruiihaaaen 26 ot fnunboaan 84 et mo rallen 28 et aUea par pond bloemkool I U 17 et spltekool 1 6 et perziken 18 19 et allee per itaA ila 25 6e et par 100 peen S et krotan 4 H et par boa SPORT Zwammea Mongankvonl haU acht apaelt hat 2e zavental aan da Goo tache Zwemclub in de aen oompetitiawedatrijd tagan S Z C I uit Schiedaan KERKNIEUWS D51 Brouwer te Zwartalub heelt bedankt voor het bero bij de porel Kerk ie Waaiden OaZE ORAAOLOOZE HEMT Dnitaehe nota BERLIJN 16 JuU In aan nota die door het BarUJasehe minlatarle van boltenlaadache zaken aan minletor preaident Cléuenceau wordt gezonden wordt dezen meegedeeld dat tot rijkacoramiaaaris voor het bezette gebied de tegenwoordige regeerlngaprealdent In Keulen gaheimrat Starak ia benoemd De Duitaehe ataataeommlaaaria zal het geheele verkeer met de geallieerde eommiesie In Keulen waarin Frankrijk Engeland Amerika en Belgid ieder een vertagenwooidiger hebben auUen opgedragen worden Een tweede nota behelst de mededaellng van de vorming eener commissie voor de overgave van het gebied dat aan Balgid moet worden afgeataan Eupen en Malmedy alsook voor de doorvoering van het baatuur in het Saargebied De kabel Berllla VeraaUlea BERLIJN 16 Juli Op de telagraallijn VeraalUea Berlijn is sadert Haaadagavond en vartraging van 9 aar Ia VeraaUlea BEBLUN 16 JuU Over de onderhaad llngen te Versailles verneemt de Duitaehe Ailgameine Zeitung dat da beraadstagingan van de aljda der Franschen over het algemeen in verdraagzamen vorm wonten gehouden Aan de andere s jde wontt hat standpunt Ingenomen dat het Vredeaverdrag strikt moet worden uitgevoerd In t bijzonder wordt de eiaeh geuit dat voor dea wederopbouw van het bezatte gahlad da aoodiga aiMdan tar baaeUkkiag wordea gaaUld Man stalt al h Itoapaa vaa vUf honderd tot duizend maa voor dia In barakkon zouden mo ten wohlen oadtrgabraeht Van Franachen kant wordt het standpunt Ingenomen dat de rUkaregeerIng alias meat doen on het Duitaehe volk tot arbeiden te breflges Onder d plichten der regeeriog wordt ook gerekend groepen van arbaldara vinT dan wederopbouw bijeen te brengen Vaa Franache aQde wordt gaiagd dat da rijhsrogeering in gaval van nood doa waai neer de arbeiders aich niet vrlJwilUg voor den w eropbouw ter beschikking statlaa arbeldsdwang moet invoeren Verder vragen de Fransehea allerearat levering van runderen en brandstoffaa en de levering van kolen De Dultsche Allgemeine Zeitung achrtin hieromtrent Het is te hopen dat het galuiïken aai hoofdzakelijk door voeling te houden met de arbeldersorganlsatlea voldoende arbeiders voor den wederopbouw ta vinden opdat iedeiv arheidsdwang worde vermeden De tarraijnso voor de kolenlaverantie zUn in het verdrag zoo gestald Jat het bijna onmogelijk ia te gestand te doen Het Is teer te wenaahen dat men aan den aularen kant dM goeden wil van Duitachland um het verdrag te vervullen erlnnt en de mogelijkheid van die vervuiling schept door zekere verliohting van de kolenleverlngan wat betreft de termijnaa 1 Hel verdrag vaa lit PARUS 1 Juli De aonwitaaia uil dan raad van vyf met de vertagenwoondigars van Balgili en Holland tullen op 29 Juli bijeen komen om te beraadslagen over het verdrag van 1889 LAATHTK MUnwerkai rsttaUng In Engria LONDBN Iti Juli Oi lerM hellben to tellj Ywktdiire IttUOUO imjuweikef het Hork n ergulegl Deae staking vindt zijn oonSaak ia hel albrek en door de iiiijudirratle van de ouderhsfllloUngett bafrefiendo de loouregolihg De Btakkg van ket verhaar la Bakasa BBRUJ N 1 Jiitl V a Naari wopk kau de volledige atopaetttng Kpwn weg erkeor in aon tengavotge van M koltiMTbrulk voofkouien werdeti door het bijlegKeu d atskiog ki bet Bakkuch kolengebkd Mdaak dit lelt Ia het gebrek aan kolen in aJuH i lu p eer goed iiiorkbaar De ooiicaiiten warm fonoodaaakt hel bedrijf te beperken otselh gihtM nlop te zetten la Platien tu Vtllgt had moeal hot eleoarIcMMiedrIjl glAao stopgezet erwaoW wordt dat het spoorwcflpvetkeer door de kTiJ 9tgHvaijge trsaapoi e ikjg jtwaaidw zal worden bi aol TMefcraisfh Wcf Vaiwadtttagi ZweUs tot mal a wlad uit waatdljka rUdMagan maast n hewolkt wallitAt aaniga regan lats w ADVEBTENTIWi Dan kbetu iginjj Aaa allen die ons gitterarond hialpan B btilangstalliDg tt ondaa ufl ga wü Iwlaefd dank 8170 ia M A J KORTENOEVEB O DAZLER Ot NATIONALE BANKVEREENiaiNe KaïstMP MUOA vraagt om spoedig in dienst ta tredanaen flinke 8169 U loogsta ïgdJBiiili Aanbiedingen sohriflaiyk w PUBLICATIE I D Diraetaur van hat LatusnÉMilnkl drilf u GOUDA brengt tar algemataa dat de ujtiadkli r van broodkaartaa an aanvullingshroodkaartan van het lOCa tat en met 108e tijdvak zal plaata hebhaa In de Boterhal an w d Op Vrijdag 18 JuU van ds voorn 9 uur tot das nam 7 uur aan houden Tan lagimiUtiekaartan Tan 1 1600 Ov Zaterdag 19 JuU van das Tooim 9 uur tot dsa nasn 7 iMir lan licKidars van legitlmatisliaartan van ISOl 8000 Op Maandag 21 Joh vaa den v b 9 uur tot dea n m 7 uur aaa houden vaa lagttJmatiekaartan vaa 8001 4 00 Op Djiadag 22 JuU van dea vjn 9 uur tot dae nsm 7 uur aan houders van lagHimaUediaarten van 4500 6000 Op Woensdag 23 Juli van das voonn 9 uur tot das aam 7 uur aan houdaia van lagitimatiekaarten vaoaf 6000 mat diaa varstande tlat kamerbewoners en dianatbodsB dia een afzonderlUka legitimatiekaart kabbaa oatvangan de hroodkaarten galVKUdig mat kat gaiiB waar ia wanaa kaaaaa af Dat aaa Ma paraooa niat maar daa la hoogate voor drie geaianaa of allaeastaaade peraonem wordea lii eagags v sB De maehtlgiaMlDafuian ter varin glng van aauvuiUagibasodkaartan moeten tagal k aat da lagjBoftiekaart wordea aaagebodia tarwijl lUa TOor Uadana Tan 12 tot en met 18 r aaa hat dttda loket aioatan worden aaagsbodaa Aan kindaran bsoedon d a laaft d vaa 1 Jaar koanaa Ia gasn garal I iBwiillt wordaa raratiakt