Goudsche Courant, vrijdag 18 juli 1919

m b v Hum In M OM lndladu 4llk ea duttindni Ullika iMl m hm jO tioor hel Unge nl lai ié i reeda tiiMiv i sijq lu de AlhM n VMorkdoiUMa UKlon mtUiooun Mea I Zoo aiUi u iU gebr 4 a loy n ri wMI ri Wi da prl ie3 fttijC n de öaWvredeaduU neemt toe n dl BbaUen Mgen 4 aaimid Mvwijl de iiyeeriiitr wa eMoeatU mutrqielcn treft Er wai eea Muhuie tot de retr tli teiil rnatlD ineu diUk dU ilj d soodlae mftta zal iam mi tnnaportqUMatla op te loenen Ëagelaeho p op £aotfa ooalft Hannmirlb in IM ijagcrJuile aascaaode M tn 1 7 door de ttgnetUns genomen bealuit om de Ëi etsulio piüi aganda oo na den Oja4o oVor do tu a worold voort te zett o ver aardts zij or reed0 vert0 pait oor4iferflr nai jnwecaof otn de leidfofl der Bnceiacbo proip gtuida op Kioh te namen D luKftduaidlafl darolcu we aldeelina benut bli da Bdiaolle ezanlaobappen o de ooosuJaiteih Do rofeerlns tfebt n r de propa aoda In W2 NOgiWO jKwd aterUlc ewcodlea moot de refeering voor hotiiaUde doel de loelecea van tnlge Brltsohe oti4erseoiiafen rertioogen die de piaaiaea der releerlng balpen atainoi Bet tolaalbedfag iFordt door de budgatoammiKle eMmgo Ertlfic TaB Deii Op 1 JiHl bomadea aloli M tlM OuiMche l irlJ mevangMian W Gacetud Een oai gedeette daarvan Ut op nat land verliaaaiii Zij Krijsen tluaa lelaell de m al de Iiik$ daobo arbeideiK 0 ud in Canadai VU Toronto wovdt aan de Tbaea g meU dat bU bet CedW Ueer ten noorden van hel Meer van Manllofia een ttkJui ki ai1 ader van 20 voet hreeif uMOToat lang oiildela J0 die goud bevat een vooTtneAieen chef lnj eiitfeur van den Hndaou Baad Spoorweg dia da onIddfUng deed verJdaari dot Ie gHnlddcIde waarde IneacliMi 9 en U doller per Uu 1 Keeds ie een wUde jadit naar hetgoui faottdeod gebied begonnen nUMEBUK Oreyfua floler van Ive t Legioen van E e r Onder degenen die ter gatageunetd vaa den tr iiunftöoht van H Juli vaii de rege rk n lkalra r ll ronkn Mre n of werden bevoadetd is ook de béfdhlerfn tot ottioier van Nil t Uieo van Bur vai Oregrluii AVHd reserir MtenaaliHXlonBl der anuiwle liij het deftdt vao fad ajtiHedeparii van eek tegeroorpe De o vorwinnl k 0opaöo i OnbeadBijfetiJlt MW de gifjatWIi geveeat Ie lUn toen Uaaadac d uannubalIcen Joffre en Footi In do openlivD Vau dan I0 tie TrlMjij voBBhaiieu larivljl Irorapaltm den meiM uit Je Aü n da verdan Ernatig otrejen d b i lo ne raala hoog op bun odüboue paju ten gesateo voorwaavao Jotlre aoheon sija ont roortng ido e inoeWlli te beHirtugwa oa gelKMnen voor de tt4 a e watf presUeut PpliViaiii mat d ledtaji der regueringi go man waa hMoblld£ rle bedde rekUKKreu met een breed 9 sMx van hun inei blauw fMiwe l belOeeden raaarscduhlïaatal bun groei aan IM beotd van dei slaat Een aüder onttroerood oogentoliit voorde tribune van H ku r6 was het toen daar generaal Qouraud e n d nieeet bowoQdecde Ffaoeóhe feaeraajn de bi ld van ChBUnpagne voorbij reedt Zooalfl mm weel tilMt de generaal don g tie4 en recfiterarm die bIJ den flcdiooder b aifeaet Met de KnIcerband hanteerde luj den degen waarmede hij zijn Mluut bnwOirt OnMunuig werd hij inegeiuloht Ete veralaw er van een der bladen voriaaaH nog vaa een aardigj moment dal hlJ in de Kue Edooard VII beefl mee gemaald Toen daar de arttUarle In een torm van geee Mft gepaaseard waa duurde het een pow er het volgende deel van den mltUairen aloel v mcdieen In da beHke atenHalng wai hlte rnatg hl volk van Parlja en plotaedin ver hiel s ch daar utt een venster van een der Inilzen In de etraat een jxraohdge voile VTouwanalem die de iataKlIlaJae Ince te OmniddelUjk g a kt luieterde de opeengeperate meoi g te op ji toaai da toenaolMn die tn koOMn un de lantarei en uM de namen hdngen de duizenden op Ie Mten hoe de wheiHle alani aancwtM de nibnte taaMben de hulzen alfnet getold Ie vullen aeheen Een gwweldice ovatie dnkte de odbeiAnle zancwas BIHMBillJAlg Huldiging Koningin van Bdglt De KeniDffin van België heeft naar man adt Braaael aan de N R Ct mddt WoaudagaTond m 6 uur op h t ICMtaal van La kan da Tartaganwoordlgatara vu het comité van hat Naderlandaah Paidljoen van kat Waailwla van da K ii in van Balcli ontmwaa nxnouw Oldawalt m mwroow VntMn KraaiMk walk laatata vncazcld mi na hau tmadf Jarig doelitert ai Ba haar Vaa VoUeaJionn heeft de damaa n da fconliwlB norgeatald Bet oodeiv bood dmnda rutei aan haU mr Hat waa nar anmudigr Mr ArtalUk at laer aandoanigk Da K ilB Mrdi In ft g Uaad waa dmatr de miaord wt Oranje ZV waa nrtnöd ddpr gnn4n dfOultr niant Da JaBg utfKim yaMar KnftM beeft op aan hiaaan da chaqua van dn Urif mütloan oweiliandiadjinatMi praaWln album dat da M nly dai SlM nlM an MS haa dia da b dn aB aduakan Iwvat op paHanaot ga aehn aia ii an op ar tialiaka wHza raralard m t Heilaadaalia ai Balgiacha wi wui IV Koningin hMft gvzagd dat i zeer bigban gelnkklg waa om tuaaeheolperMoa hl il ij tu mogen i jn ZU hechtte er aan noynuala aan danbatr Van Vallndwran en da damea na lutcomitd hakr diaiigaveilda danlliiawfc I batuigw oor de greota dianaten dK Nadariaad tgdana den oot4og aan da Bal sclia ui wekaBn beaft bfweaea Vamdgana samen de gaapniikiai aan mirauweltHt kanMar aan houd en uitbreiding aa da autoaottila vaa dagemeantea 20 onmiddeMDk en gesameiAiJk in bat land aangestuurd zou worden 19 woningdistributie en bouw niet van aoodwoaiag n of voikewoningen maar van arbedderswoningen die aan alle tegenwoonjiga behoeften van woonbaarheid voddoen met voorloopig vaibod van het bauwen vaa woningen waarvan da kosten aaa bepaald bedrag orerschrüden 80 geagiteerd zou worden w het Hadm atelsel met dien vnataada dat Mk in de gemaentebedrijven het badlissingar t lal n at a koman aaa da arbaideraraden ring wordt ullgeaproken over d i van minister de Vries n zake deaOnB hems Nu no geen wetsoolwerp ingediend wordt deee moUe voor teul geving aangenomen De aideehnc BolMtdam braohl teira kd de Arbeldeiwet in vedMnd mtlZ wlsJielatand De afdeeling zou gaarneilla h beatnur lehling gal bij h oaïzoek hoe de winkelstand siidi mo passen aan de wet ZS staad voor da Balalglinidlaait heeft zleh O Maart J I ia diaa ila nitgaapiokaB In de moUe deatüds iagadiand door da leden van daa Raad Dr B J Btoekhulaen B U Joageaburgar ea Dr A C A Uoffmaa wordt made aaagedroagea op aaa oplossing dezer aaagelegaaheid bi bevangenoamden ain aa tevens wordt daarin verzocht om dea Directeur van den Beinigingadleast niet de technische leidbig van dan Ontsmettingsdieast te belMtaa Meenden B en W aaavankalijk aaa eea gelaidelijka ondarbieaging om redeaea van peraoonlükaa aard de voorkeur te maatea geven nn de onistandighedea in dat optieht zijn gewijzigd staat hen mots meer In den weg om den Baad te adviaeerea den Ontamettingadienat ia zijn vollen omvang over breagan bil daa Batadgingadianat ea dan Dbwteur vaa dat bedrijf met de leidlag te De liadsrhaldan taM g la OastaDIk OraalagM De laadarbaiderastaUig ia Ooatalijk Groningen duurt nog steeds voort Oader de arbeiders haarscht grooU verbitteriag die nu en dan uitapat ia dadaa vaa aabotaga en geweld Het gevolg van de staking ia dat tal van aibaldera groote fin an riaa l e schade hebben die niet meer valt In te halaa en dat menigeen met zorg den zomer heen ziet gaaa In enkala plaataen wordt nog gewerkt aJ ia Midwolde Ooatwolde en Scheemda gadoaltelül waar de Chnstelijke arbeiders ia de meerderheid zijn en de Chr Organisatie de Iconen destijds accepteerde Ook ia Fuistorwohle staakt men niet Volgens berichten zullen daar echter thana nu de oogst gereed staat loonelachen worden gesteld onder bedreiging met staking Intusschen is de op imtiatief van den burgemeester van Groningen benoemde bemiddelingscommissie nog steeds trachtende da partijen tot elkander te brengen Zaterdag werd te Groningen een vergadering bijeengeroepen door deze commissie van vertegenwoordigers der laadbouwbondoa en die van den Landarbeidersbond Het reBultaat der bijeenkomst waa dat de 4ndbouwers een nieuw referendum zuUen houden en dat de uitslag legen Vrijdag a a wordt verwacht Zooals gemeld werd heef de Landarbeidersbond de vooratellea van de commiasie aanvaard en tot Vrydag heeft het bestuur zich daartoe verbonden U 11 S eaal V Maar ds aaUakaot taa wana la UU ast aaa inuloaa na 11 aaat ƒ 11 M dn daa i a bat laaa ƒ 17 71 naalaa badragaa Haddaa w ka auar aai ipr D t la an rial nifikitilia Ia 1914 WM ksllaaa n aapt to 1441 par ask Ala wa dit au na kat ottlktotl aU a t ü gl a p na a tata nstgntalda 7 varhoataa konaa wa tot 7J0 laiwül wü f 28 g ai i M d hatiita olt mm nutoaa vaa 6 cent mat 60 waikana Oan aiaefc aa dus hl da IHa na awl da jatraeas bsdaddan to garaa maar wat aa aiat gavaa Dat e r to aog daaMiasMI aat daa sou maa aioatn aaaatpiaa dat lad kst ksala Jaar daar kf a gaaa ff naaataat tai ül gasniddaid 46 atkvakaa g a akt ordaa w omdat da ai aidtr aak atta maat ala hü alM aikt ksnaa tot aa gainiddald vaa ƒ 14 20 Da patrooaa bladaa ƒ 11 10 dat hlüft daa var vaa kelgan da aibaidan Baad kafchea Hat to bruto onwil vaa da patoaoaa dat Ijl gaaa toaaadaiiat toaaaa iV kahkaa aaa ds zakaa aan I9 B gaaana dat oa aar to Bpr tot MnUaaada aajalsto bartoktsa lial utt aaa btad nor De vergalüklag mat aadere plaataea gaat niat at omdat wa War adto naran aa hier dus vragaa wat a aoodig habbaa Maar ook al nrgal kt maa daa valt dto nrgalüklag voor oas aiat aadaalhig alt Spr aoemds en aaatal plaataea mat eüfers waarvaa wü Uer eakala latn volgaa Amaterdam tal 14 88 eêat met 9 uur ƒ MtO tal 19 72 cent met 8 uur ƒ 82 4D Rottol dam 28 cent met lOH uur ƒ 19 94 thana I8 cent met 9 uur ƒ 81 60 met Nov 70 ont en 8 uur Ia Schiedam ia het looa Uiaaa ƒ 29 Delft ƒ 17 Haarlem ƒ 80 Amerafoort ƒ 24 Wotaiarvwr ƒ 87 60 Velsen Idem BeverwUk Idem Wntoaan ƒ 80 Wü aüa er er op dat de Joagaaa atoh hierr usttg houden prachtig In het gareel zonder Iemand to atom Da patrooaa moeten zich niet lekker gevoalea omdat hun zaak niet zuiver ttaat Maar ar züa ook patroons die toeaaderiag Blaa dat ia geUetaa nn die groap dia ansa edsehan benaderda Het ii gan spal dat a geaoegra nemen met en nltkaariag dto vwl lager is dan het waeklooa Oe patrooaa moeten wel rekaalag houdu mat dn aoodtoestand In de gezlaaaa Ook als wü vargelükn met da looaea die hier betaald worden aaa da fabriek aüa oaae elaehn redelük Oaa middaaeüfar Is ƒ 24 60 de patrooaa Uadn ƒ 81 10 aaa Aan da Kaaraeafabrisk betaalt mu ƒ la ƒ het haeto Jaar door Zaapfabiiek idem TexttoUadustrie ƒ 18 Plataalfabriak ƒ 2 ƒ86 ƒ Zon dat aonu het awttof aüa dat da Uatato bamiddaltaigaeoauniaato la zoek geraakt vraagt apr Toen la dn ooriog de prijzn der bouwmalertailu met 2 k 800 atogen waa ar gaaa gemopper Nn de arbeldera komea met en nrhoogiag vaa latn e aeggra 100 auet mn daar alet tegaaop aiea De ariieidersleldera mtolaldn atot Hat waren ds patrooaa die eaa verkwrdu atap dadn n dto moet wonlea to alet gadaaa ala kat daartle ntot komt zultoa da arbeidere bet eik ntot hemttea Applaos De vooraittar aloot daarop da vargadariag BOSKOOP Mr latgan Op nnaak atml oatakwn mr V a utgsrs ala hunramaaatar nn Boaka pb O Tot gaaaaentatalamaB to Schtodaa to beaoemd H v Ravsaabargea alhtor Da opbmgst der üuameUng in de Okr school aan de NImwatraat ton bato voor de 3artholomenaattohtlng school vier Ubide ktaldena to Da BiMt heeft op ebraektclIuƒ84 De musiekveneaigiag 3anaoato ftieelsior alhier to veomaa aaa haar 8tHB lg beataaa fnatalük op mnaikasl gebied to SP NRT CUZ C U tÜkC l 1 t Bijgewnond dan an vrü toUijk pi bUek voud toaaaaaavaid daas walstrijd plsata Heeds vny spoed na dea aaovan WM de aaaaiai v i 8Z C die de OZX Verde kgla la and was daMnl to vaiaoMkear fr L Vooral bat dekkn Tan da tafaapartU werd niet gesnaat an Mi aa a Q Z U an v6dr de aaUateaaars kum laplaato vn er acbiar waaidoor ii nij apelhadi daa als da bal var da natodlgtni waad aen gaspaald lil on dargalljka poaMe wlai da midvooi na 1 M makaa waamee tuataaa FaaatalHUiaden op Koniagln s verjaaidag Zoaala raada gameid lullan de militaire paradea ter geleganheid van deat verjaardag van de Koningin aangaslen dé Sla Auguatua op Zondag Vftlt op Maandag 1 Saptamher worden geboiudan H t Nad Corr Bureau vameemt voorts dat evantneele feeetviMngea la vMand nwt Koningln a verjaardag om galijka redan op Maandag 1 Septemim uUen plaati Luohtvaart De R 8 4 De K 84 had bij haar loobt over dai Ooeaan een aantal xenrokiien van 7 Phll lelph Pubdn Ledger meegebT die nu op het kantoor en In de IwsLUiotheek van de llmea te koop X De Timen meldt dat er groole Xnaar is van giegiati den die de Irent aï herinnering aan den gedenfcwaardigen l t willen bewaren Een van de n o Z pen van do luohtmaabt had aan humü van het tanblachip een gestreept ZJ meegenomen genaamd Wopede Voor poesje heeft men hem van AmeriKa nk duizend doüa goboiien maar ds nThoeft geantwoord dat hij er niet vaa i aoheiden Z a Vananighg tal bemdattag raa Knaatoilvarlieid ea Volk raaat Glatermiddag 12 uur hield da Zuld Hollaadacae Vareaaiguig tot banidenag van Kuaatnijveitaul an VoUukuHt hare algemeeaa vergadenag in ImI hotal JOt Twee Stedan ta Des Uaag onder monitterachap van den heer J Huddg üat Jsarvarslag vaa de aacrataraaae en pemunfftneasterasse aanwijsenda een habg saldo vsq ƒ 622 werd goedgekeurd De 4 aftredende beatuuraieden mej G F nn Stalk en da haeren f B Maaa mr dr J C Ovaryoorde o Jhr J C F aienffi werdan hij acclamatie berianen Hierna verdedigde da beer Van Wisrsum het geven van en bijdrage voor het Nationaal Histnrucl Volksfeest te Arnhem en een Jaarlijksche bijdrage voor de uitgaaf van Molkaaboer s Volkskleederdrscht Na eenige diacueaie werd besloten dat de vereenlging qualitate qua niet aan het Nationaal Kiatorisch VoKsfeeat te Arnhem mede aal doen Verder werd bepaald ƒ 100 te gaven voor da uitgave Holkenboer Na de mal h Q Z C dkaot taavalend doch er wonM aleohi atMnaaspeeld waa dooi hel 8 Z O doal gan evaar ndar ut Plolselingl weet v d e mst seo verre wesp het asn a tagaapual to makn 12 £ n taganaaaval aait Joiai oiarhatdssl Dan volgt weer aan mooto worp van v d Ree waardoor bel a Z U doel eenige beaanwde oogenbllkkao doenaaakt Eaa vrijs worp voor het dgsi levari srsaana atots ep Dn ü vatdar hst spel to haitln vn da Ikf lia km s uh e naval n eet da nddveoi a aanwaai da Mal nboudbaar Ie pa aswn l Meat oefenn to voor het tweede aavnlal van de Q Z O wal vensebt daar ar op bel aagaaUlk inM teobatok n takdak ta haar spsl te beapeuren vaK De aZ C aaival waa B en W zoudea deaan ambtenaar daarvoor eene belooning willen toekennen berekend naar 800 per jaar Het vaato bij dea dieast to betrekken toeziend ea werkend personel zouden zij eene toelage willen varleeaaa van ƒ 1 per week terwijl het tovens voor de uren gedurende welke het bjj de oatsmettiagen dienst doet onder atilataad vaa da wedde of het loon bij den Belaiglagsdi sat eene belooniag zonden willen toekenneii die 10 cent per uur hoogar ia daa hatgeen het ia deazeUdn tijd ia gewonen dienst zou hebben genoten Hat overige personeel van den Belnlgingsdlcnst zouden zij voor zoover dat arbeid bü dea OntametUngsdienst zal hebben te venrichtea gedurende den tüd dat het bü de ontamettiagaa zal zün betrokkea mede onder stilstaad vaa het gewone loon eene toelage willea verleenea van ƒ 0 16 per uur boven het loon ala wericmaa bij den Behilglagadieaat Mocht hiertoe worden beslotsa daa zoudea de daarmede verband houdende wüsi gingen in de thans geldende Verordemng op den Ontsmettiagsdlenst der gemeente Gouda zooala dase door du Raad werd vaatgeateld ia do vergadariag van 18 April 1918 en laatatalük gawtiilgd bü bealnit vaa Dacambar 1 18 diSMn to worden opgenemen Waar en W teveaa vaa deze gelegenheid gebruik souden wlBea makaa om dea Raad voor to stellen om ia varband met ce boogare prüaa der braadatoifen an ontsmetthigamlddelaa de bestaaada ia vorengenoemde Verordeaiag opgaaomen tarieven voor oatsmettingea to verhoogen en in de Verordening mede een torief op te nemen voor het zuiveren van woningen of gedeelten daarvan van ongedierten zou bü mede ovememimng van deze vooratoUen da Varordening vrüwel een algebaele herziening dienen te ondergaan B en W achten het niet praetlsch da wüzigingen aaa to brengen in de geldende toch al reeds eenige malen gewüzigde Verordening en souden den Raad daarom in overweging willen geven om deze met de wüziglngsbeslulfen in to trekken en haar vervolgens onder aaabranglag van de met eea en ander verband houdende veranderingen opnieuw vast to stellen Met het oog daarop doen B en W de in verband Uetmede neofliga VooratoUen aan dea Kaad Paatpakettan mr da ladUn Oa dlrecteur generaal dar poaterfjan en telegrafie maakt hekand dat j oatpAatten voor Nederlandach Ooat en yfttt huM noch bij varzendiag ovar Bugrelaad noch bï venanding per aaepoat wtgeceld bebaeven te zUn van certüEeait n vaa ooi flMWlg OBMEWODe BEWCHTEH Kialenfabrlek afgebrand Giatemacht en een uur brak een havigt braad uit in de groote kistenfabriek JüHat san den Westerdijk te Utrecht Beajt spoedig stond het groote gebouw in lichts laaie en leverde aan de dudzendon toeschouwere een prachtig schouwspel op Da brandweer die met groot materiaal was uitgerukt wiat met een twintigtal stralea den brand tot deze fabriek te bepeiken Ti half drie waa dan ook het govaar voor uitbreiding geweken De fabriek alsmede de inhoud waren Te zekerd Omtrent de ooraaak vermoedt men dat biJ het smelten van was een wonk in bet hout gekomen moet zijn De export vaa ree en paarden J e Va en Vliaaehliaadel ramaamt dat er Ivinneidcort een raraadering zal komen ten aanziea van hat aoort nn vee t weUc uitgevoerd maff wotdan De verwachllQg ie dat Jong vee voor export vonlt bectemd Da Kbapenultivoer lal worden abc pgaaet In zake den export in ket al enwen deelt bet blad bet volgende mede Deze wvelc ztin ov de markten BMteiv daito Grotenkiin GnMiiB8 a Goruichem 9neek nog al veel metk en kalve koeien voor Frankrijk en Belcië gekocht Op de veestapel te GnmiQgen werd Uanndag door de Franache comMiaale gekocht 171 maikft en kalve bxwien vun g ad kwalitadt tot prijzen van ƒ 6OO S00 en 6 entarstdaren Ta Ratt rdam ie gieter meer galcodit voor Frankrijk dan verleden week Oe handel ia g d nzika ne waa dan ok iaU williger Voor Duitachlaad knopt de heer Coupema vl n Kngalum SO gebeterde koeien voor de laadhouworganlaatie m WeetfiaLen en beden Woenadag arriveerde de aanknopcommiaale uit lïlKlnlaad weUce door bemiddeUng der heerett TrompeM van Hoo geveen en Ven Sant uit Le uw rdea 100 Stuki gebeterde koeien lal aaatoopan DudtacSüand veMeent vwt Kaail en nieuwe inH al l ili tne Bet beeft geen directe bahoafta trieer aan paarden daar het de hwfWtting beeft over S8000 lecei paardan doar AMMkn aaqg hdd ti waarraa reeds ISOMiDte giliocbCl i Prof dr P B Verkade Prof dr F t Verkttde benoemd tot hooglaaraar aan de Nederiandache HandeUho asdk o Is eerat 28 janr oud H j werd te Zaandam geboren en na 4aar deH B S te hebben afMoopen ving hU in 1908 zlJn studiën voor icheikundig ineeaiear aan In 1913 alaagde bij voor hetlivaivlouraexamen en in 1916 jïtiomoveerde hij tot doctor Het volgend Jaar werd dr Verkade benoemd tot aeoiatent aan de Handelshoogeachflol te Rotterdam en 2 Nov mber 1916 tot privaat docent aan de Technlacbe Hoogeachooj In 1917 werd hij bevorderd tot conserv tor en kort daarop aawaateld ala lector aan de BauvdelAoceesehori CD Ct Hel mHiangelBk to Hearlaa Omtreat de ontploffbig la de mijn Emma Ie Heerlen waarbij 4 ongehuwde arbeiders het leven verloren wotdt ons nader gemeld dat de verongelukten zjjn de Nederlander Netten de Pool Jatsjoskowski de ItaUaaa VUetto ea de Bua MOtkaluaS De mannen waren niet in dienst van de staatamijn doch vaa den aannemer Meijer die steeds voor rekening dei staatamijn de schachten bouwt Oe lucht in de mijngangen wordt op geregelde tijden en bij alken dlenat onderzocht om de hoeveelheid aanwezige gaaaea te eonstataeren Niet aUeea geschiedt dit om eea ontploffing te voorkomen doch ook om bedwelming der mijnweriters tegen to gaan Dit onderzoek heeft steeds plaats door daarvoor speciaal aangewezen beambten der staatsmijn Ook nu was dit als gewoonlijk geachied er werd niets abnormaala gevonden Hoo thana dit ongeval dat vier menachen het leven kostte gebeurd kan zijn is onbekend Miaachien heeft een der mijnwerkera vuur gemaakt hoewel bet ten strengsto verboden is hidfers ia de mijn mede to nemen Bekend is dat deze bepaling meermalen ovartreden wordt Heeft eea der getrolfenan misschien een cigaretto aan willen steken De mljnlampen die medegenomen warden sijn steeds goed gesloten en knnnan door de werklieden M in t geheel niet M zeer moeilijk zeU geopend worden Eea defect daaraan is nagenoeg oltgesloten Bat wnlddallilk aa de ramp iagestelde onderzoek sal misachiaB de oorzaak kunnen opsporen Beeds is een der lijken bovengebiacht Da Oaadaeba radTtadMa Zondag a a gean acleala IXoslaf wser present aan bes ata ton ato gewoeoiük l evens zsi Ik KM langasmerband psarne vernemen wie deel aoLn n nen eenhel likup van 4 16 Aswustu a bIJ hst lidJelermeer Kamgijetl woorwasidaUJk viJMsu gulden wMHilj aUn taihaitspan babatve hel sak iM Ik a aw De l oatniKenr J BOfliai Opnedinga CongraB Ter geiegeaheid van de Tentoonstetling voor de opvoeding van de jeugd boven den leerplichtigen leeaPtijd wordt een Congrea in Oen Hs g gehouden De sub conuinsaia Tucht en C voediagswezen heeft een conferantie georganiaeerd te bowlen in viar alttingen op Domlerdag 81 Juli en Vrijdag 1 Augustus 1919 telkeninaie in de Aula nu het Gymnaaitun Op het programma staan 31 Juli J puhertadt en de dwangopvoetUug in te te lelden door den heer J Klootaema diretceur van het K jia proeduigageeticht de Kniiabel te DoeUnchem Weiike moet de Staatszorg zijn voor zwakzinnige Re reerings en Vnoi lijkinda ren in te leiden door mr J C Battels Ned Herv predikant te Groenla 1 taervaba in t lalden door den heer J v d Zijl directeur van het OhaarvatiehuiS te Groningen 1 Auguatusf Beroepakeuze in da dwangopvoeding ja te leiden door dr Joh v d Spet jtoaialhwir jisycUater aan het kraakalnniHagaBtldht te Oen Dalder bij Utrecht De idaataing In Bijkeopivoeduüageaticht eafachtadud bezien m de praktijk In Ie leideai doof dr A Bijppsnia Wiardsma geneaiheer paycblater aaa het Bijlcaopvoediogdgeatticht ta DoetincbaDi n da Tuchtschool te Nijmegen De rechtapoaitie van den Voogdijraad in te leiden door mr Cbarlea van Oppen advocaat ea ipreeideat van den Vo dijraad te Maaatricht Na afloop van de 2e aitUng op Si Juli eJc zal gelegenheid bestaan tot ds heming aan een gemaeaachappeiijken maattijd des avonds te 6 t uur in rsataurnnt Biche Baitenhaf Dw Haag Ckigperatieve Keoken Ia een te Zwolle gehouden vergadering is besloten tot de opriobting nn een Cogperatleve Keuken De actie der dieoatmela Jea die zich ook in de Overijsseteohe hoofdstad goorganiMerd hebben en den huisvrouwen een program van eischen hebben voorgelegd waardoor het menige huisvrouw groen en goei voor de oogen is gvworden is mat vreemd asn dit besluit immers door coöperatie hoopt men de onwillige gedienstigen meer en meer oroibodli te maken OWE MUAOUHMtE MEMT De elsshn na JlalM PARUS 18 JoU Daadaidag waidn de Ilaltaiaaaeha alaahn baaproku op da eoaceaaies vaa Oeataarük tai Ttonatia n aü werd galük met s eeu door de Amsrikaaasche gadalegeardea r M ds baan geaehovn af grond vaa da oahavoegdheid vaa dn hsegn nad toa dpstokto vaa Mrritortglei Ukeato aa l aakillk PADUS 18 4mII Oe PreaUeu nnUbeaia en Memww Ktaig alja mat gevolg Toeoadag iX door CisBieneaau at Een chemlache fabriek afgebrand Gistermiddag omstreeks halMer ia bD hst nemen tan proeven brand uitgebroken in de chemische fabnek te Nieuwe Pekela De fabriek ia tot den grond toe afigiebrand De helende perceélen kunden geepaard blijven Assurantie dekt de seiiade Mevr tu a ea UBlMa aaatUmaaaaaa namenk de vraüwen van Ubeila een vaaodel ais bewijs van bewoodsriitg voor groote Fraoaohe troepen w bstalgle in harldljks bewoordinceu de fnatt fm paiMe vu Ubeifia voor Fratuitijk Oa kddatrkwntla PARIJS 18 M d De commlade vnar de venstwoordelljkheid zal nioavan weer blJeaokoini n on de aohuld van dn Dull hifli kidaar aa oorio Is J rs Ken n ta traolttcn bet UraMer van hel gerecfelabol vaat te atelleu Opiisabarende arreatatie Het Dagblad van Noord Brabant meldt Eenigen tijd geleden ontvingen wij een brief van een zekeren mijnheer Vieriioutt tóe och arm begaan waa met het lot der JoumalLsten uit het Zuiden Hij wilde ona helpen Een bood süeliten De kosten er van zou hij uit de beurs van eenige rijke menadien wd betalen Wij hebben veriiaaad ventaan over deie grove poging tot omkooperij waartegen wü door collet s uit Zeeuwsch Vlaaadaiaa reeds waren gewaaraohuwd Maar bat nif wAte toch onze nieuwagierigbaid en dsa vroegen wij den heer Vierhout om een on derboud Hst leek ons niet onaardig dezen man eens aan z n Jas te treloken Echter hebben wij ep ons vsraoek om aea ondeihoud nooit eenig antwoord ontvangen Teleftmiacbe aanvragen of mijnhoer la aprekan was in het hotri waar hü had opgegeven te logeeten werden steads beantwoord met de hoodachop 4at mijnheer de stad uit was Wij informeerden eens achterom hst heerschap Ueek een Jongnswb te zVn van even in de twint die hier op weelderigen voet leefde met andere vrsesndaoortige typen en in hun geselaehap goed i sier maakte Het ham veikeerde een zekere Muller en als middenpunt van het getalsahap pareerde de heer Gararesy d Ancona een Belg oud eecretnria der Neder landiohFrsneche cnmmissie van wien gezien werd dat hil leende ala een gnnd sinjeur en gezegd dat hij te Breda eea nieuw dsgjhlad zou oprichten Oeae mijnheer d Ancona ia mat zijn secretaris den heer Van Herwaarden midden in zijn vreugde gearreeterd en door de marecbausae naar Den Haag gebracht Blijkbaar om te worden veatnord de saeretaria Van Herwaarden ia intuaschea weer vrü gelaten Bel tniapje is nn uit eOBaar geatoven a de heer Vierhout aal ona wd nooit meJf iBoman vertellen dat hü van plan is ga weest met den Bond van zuidelijke jouraalistan die met vreemd geld hunne T belangen sou behartigen Wij hebben e ftter tte den iadnik dat wij hier te doen hebben met een onhandige ea aeer doonichtige poging om mot bnltenlandecb geld invloed te oefenen op ds epaahara meening in Nederland de asataggaia aehijnen zich echter bediend ta hsbben van menadwn die om t lacht te gg B Mor hun taak niet bereiwid zijn gewaeat Overigaié mag het hritanland waten da ds opadata mseoiw bisr te lande zoo omKnael aist la ala men in dan naamds sdi t ta deidMK ggNNISGEVINQKN Geref Zeadagasehsal Var JaeUa De Geraf Zondagaachoolvareealgiag Jachia houdt haar 46ato algem vergadering op Woensdag 30 JuU ia deze gemeento Daags to vorea is er bestuursvergadering en op den vooravond een bldatoad waaruit zal voorgaan ds L Kuiper uit Delft Op de algem vergader moeten drie bestuursleden gekozen worden aftr doch herkiesbaar zün da J N Lindeboom da I P Taxahuu ea de haar P Oranje alsmede twee secundi Prof dr F W Grosheide uit Amsterdam zal een referaat houden over De Zondagsschool en de revolutie ds S Doornbos uit Den Bosch zal eea toespraak houden Voorto komen in besprelüng eaketa punten met betrekUng tot aansluitlag van meer scholen bü Jacbin haar organisatie ea de piaato barer algem vergadcriiig in 1920 ea voorto Is reorganisatie vaa onaaa Zondagsschool aibeM niet gewenacht Enschedé In boeverre is samenwarkiag mat Hervormde Geref ZoadagaacholeB mogelükT Zeist Jachia waadde pogiiigea aan om to komea tot oprichting vaa eea bureau voor lichtbeeldenplaten zoo mogelgk In samenwerking met andere centrale Zoadagsschoolvereenigüigen Abnelo Staad MILI HE Tweede ailllag vsa dea Militieraad De BUBGEMEESTER der gemaeate GOUDA maakt bekend dat de Tweede Zitting van den Militieraad voor de ingeschrevenne voor de militie lichting 1920 dezer Gemeente aal plaate hebben to Gouda op Woensdag den zesden Augustus 1919 des voormiddags to lOH uur In de tweede zittiag wordt oitspraak gedaan omtrent lo geschiktheid voor den dienst vaa hen te wier aanzien het gevoelen der geneeskundigen van den Keuringsraad niet vaa gelijke strekkmg was 2o geschiktheid voor dan dienst van hen van wie een nieuw geaee kundig onderzoek is aangevraagd 80 vrijsttlUng van bi hetzelfde Jaar geboren broedera 4o vriJBtoüiag waaromtreat buiten schuld vaa hen vla tü geldt b de eerate zitting van den Militieraad geen uitopraak kon worden gedaan 60 ttitaluiting van hen te wier aanaian sedert de eerste zittiag van den MiUtieraad eene reden tot uitsluiting bekend geworden is voor zoover zü niet reeds bü onherroepelijk geworden mtepraak vrijgastald ol ingeschikt bevonden zijn Tegen de uitopraak van den Uilitlenad omtreat de gesehikthaid voor den dleaat kan geen bezwaar worden ingebracht Tegen de omtrent vrijstelling of uittliiiting door den Militieraad gedane uitapraak kan binnen tien dagen te rekenen van daa dag waarop die uitapraak is geaehlad bij Gedeputeerde Stataa beswaar worden iaga 1 bracht LAAim BMieWWI Balltag vu graadflfMad PARIJS W Juli Ds sommaale beleat met de vselaiellu vaa de asaBflBeaavw kokmiao beek atesra Tatyalafd Gedureale de beraalMagtafaa Ih man erin goiUagd Bel UI er loè Ie bewagm aaa BaigetoadI en uarianlijk gMtoeHe vm de Belglacbe bealMlogn to Caiwaal ta ataan In nill waarvoor Bi4gU en oot gedeelte vn da Dultttlie kdonUn onivsngi Hst krIJcl rijk territoriale ge bieden met 7 mllHoen inwonen waartegeoover het eea pibiedf siel 8 uiMon inwoneia insea alaaa fDerblJ alj opgemerCi dal het aantal inwonen de waarde vin kaioniaal gsUed sJet bepaalt Sfi O Ot De opperste raad do geaiUsenin aal deae owereenkomst moetm goedkeuren Da nastosiMlIsstot De Kkiet co Éad i deelt made 8at er van ingekomen eBen wadenm een ba drag van f 1 10 000 naar NadT IMl ba wwden ovorBtanaskt Da lagsartav grijpt to Naay wü uit Aanatordtn nraenta aüa bartatauMdat na pretfcHilta aiaafcegeIsa genODon een to v a o raln ia da atagaatla nraoiaaakt dew da cMwa r aaa H a iMta dsapkaotn iQb aa r da De Landboaweommiadea Het l t in do bedoeling van de regeeriagscommisearls van Zuld HoUand om de landbouwconuniaaiea voor elke gemeente met 1 Augnsbua te ontbinden Broedprüzen Volgens een bericht aan de Tel zal Haandag aji de prije toer Wittebrood verlaagd dia voor brujabrood veritotwtl worden Oe Aa terdanudie Baad en da architect de BaaeL In de Amiertardamsehe Gemaentaraad kwam giateran aan de orde het door den architecd de Bazel aangevraagd ontslag naar aanleiding van het door den Baad verwerpen van siin voorstellen inzake het VIJieletraatplan Het raadslid Guldan merkte 1 dat de Bond van Ned Arohitaeten gedconien ia met een besluit da t de leden worden uitgenoodigd de taak ndöt over te nemen van den heer de Baze Hoerdaor aouden de Amsterdameche hoofdambteoaren als lid van dien Bond met in sUhat zijn bet werk uit te voeren Waaneer alle vakvereenigingen zoo doen wordt regeeran onmogelijk aldua spr Spr sou wwachen dat deie voordracht werd aai fclMMiden om met den heer De Bazel te Mderhandelcn al moet daar ook het gevolg nn lija dat de Baad zijn besluit inaUkt Ook de heer Jiabdua drof er cp aan dat B en W aan den haar Bawl uUan verzoeken sün talentan api aaw tor beeehikking van de gamaenlie te staUeo Bet vooxtel van daa haar Fabioa werd I h at aangenoaan B K Artaenveraeaigdag Wat dr Boffnua te Gouda aeoit ia mogtn gelukken heeft zegt hat Roolnaeh Archlaf zijn eollaga dr Veibenie te Orosinigen gedaan g cragen aan diene opro tot stichting van een B K artaenvereeniging ia door een aantal roomscbe medici gevolg gi avn a a door II ndt NoordBrabant en door 8 uit Unfaolig De zes nrige atlieldadag lo da gisteravond te Zi t ai yd a m gehondan vergadering van den genwentttnaa I werd met op 2 na algeme ie steraAnen aangenomen bet voorstel van B en W tot jnvoaHng van den 6 ungen orbeidadaff in het contiaobednijf aaa de gaaiahiiak OOUDERAK Naar wü varaaian to de vrouweaatakkig aaa de steenfabriek vaa dn beer R V Jaagnburgar alhier wnr ge b llgd Het Ion vaa da vrouwn la verhiwgd met en ent per 1000 au het maaaelük paraoaaal to kerziaaiag vu Ion toagaaagd tairn Xatordagaa SCHOONHOVEN Tot predikaat bü da Nad Herv Btlk to benapn da B vu der Wel to Delft De hichlvaartdlentt Engelaad Nederland San Beutor talegnun uit Londen meldt In het Lagerhuis heeft Seeljr de onderstaatssecretaris van het Luchtvaartdepartement medegedetid dat er stappen gedaan worden om de Britecbe firma s in tut te stallen lot deelnemiiw aan de B L T A te Amsterdam door machines an i agtudgen vrij geven die hü de proafacmiag voldaan hebben en bij de lucbtvaartaiida iag gemist kunnea worden ll t de Nadetlaadsehe regeering zijn ondertiandelingen loopeode offer het instellen van een civiel lucbtveiteer tuaachen beide landen gedurende de tantoonstaUiiw PREDKUtmnN Zaadag N JalL GOUDA BEM0N8TRANT8CHE KERK 10 n v m Oa H v Aaaaadelft ST JANSKERK 7K n vja Da J P BalskooL 10 n vja Ds J P Batokaol to Waiaa 1 tt aja DU E Bül K£BK PEPERSTRAAT 1 B vja Da J B L Joagaliedaapiaak LUTHERSCHE KERK 10 u vja Da IV Sekaitoa BOSKOOP BEMONSTRANTStaB KUK 10 a vja Da A lagar NED RBSV KBRK 10 a vjn Da Mtouwhwg M06 DBkCBT NED HBBV KKU 10 u vm Da haar J Vtonr to Owk CWUinKAK NXD BKIV KBSK IHo aA Oa V wmanunraaid to Kitaa HAJÖirucirr NEO HEBV KXBK 10 u vjLOa B v d Broek IRIP XnK 10 a IM mlt aja Da kn tmL to T ilitiikairtai Statian nar batterU ea aiaaUeiü Ik Wageaiagea Bat alnddiidoma Toar da afdeaUag fl leaaara ea Gmttera aaa bat Statiai voor bafckarü aa maalderü to Waganiagen ia varlaaad aaa den baar B L B Stwt to 8totw inaMi dtlafcada vattookkn om daar atUdal mAtolm anica aaagafeaasn sakwaa dan toaaaa vaa to tatgniatk Wreriieridit Varwashllag kH den volgendn dac Zwakke tot madk War wedUchi Isa anaada ZuMalüka ut Vaatolllka wind aaavaakaHJk gadaritelljk bawaMk htstlaa namenda bawelfclag noriaoplg nog wel idg af gaaa kaar weasmatda kaaa Caaiaiaaiatiadw atalas aa raadaMen Oe Tribune maakt maldiar vaa een ta Aonatrrdam gaheodan veivadaringr wan da gefceaan coromanl til i ia atatan an nada Bariotan irard tod opricbtiiv van een landelijk advteabunau waarin tot laden werden aangawezen de heemt £ Mliiof lid van de Staten van Znid Ho8aad ea nn den raad van Ben Saag Roodweld lid van den raad van Anieterdam en Vadtr lid vaa de Staten vaa Koord HoUand en van den raad van Waeap de aerate tanna tot aecrotaris Ala lesullaat der gahoudeo dluiawaa ward geoonstataard dat 1 aaa aanval n tnrdan gadaau tot ba STADSNBUWS Wlllsai Korper Oase oad tod saoet da haar WiUtm Kaïfar komt ala na 1 vaar op da voor inO vaar diraotaur dèr nauisksebool vaa TooAunst toNÜBMgaa CMWDA 18 Juli 1919 Oadarteaaglag OalsMttIngadlaaal M im geMeatolilb IM lag dieaat B en W babbitt daa Baad beriebt Dat aü thana gavelg w e as a b ea to geven aaa da aadart geraimen tüd ia evnwaglBg g aomea plannen om veraadarlag to braagea ia den gaag van sakan bü dan gamaaatelüfcen Ontamattb sdisast Ia bü de bebandeUag van da gamaaatobagrootiag 1919 tal da afdaaUagen vaa dsn Baad reeda er op gewezen dat eea opleaalng In deze sou kannsn worden gevoadva door den gemeeateUlksn Ontamettlnta diaut op to dragen aaa daa dlaoft dar Ga 1 P uaaiitaniaKiac ook da Coumiaria vu B Prsdtkaalsvacalvta Nad Hsrr OaMtaala Door bes kiescolleae dar Nsd Herv Oa meenis alhier is ki do Woenala annl gehouden vergadertaf Ier vooasilealnt van de vacature Da Berkelbaeh v d Sprenkei na het bedank van Da van Betans een nieuw drietal opgemaakt aaropzijn geplaatst Da F Verheul te DeUziJt 1 De P WerMM to Hdtakanaaaad IM B de Vsy Maitdac la 8iiUpb Ka AOVBRXnnniN nnoBinwnui sa wnHOUDBRs M tanaaadi liOUDA braam ter alga eaatoka Ék dtl ia kat t dvak 11 lot n aaainM l a boaaa lOviada eaidappalkiiart kaa nfaa gakaikt mt a t j n ent of SH oaa Mi HiAlanatanlBeaBgraa In de g erad beapmken zWhW van het MidaeutandaMagrer kwam aan deerde bet pnaaiMe vso deo haas J W I Niemeijer Ie Boltardam In sake La veasvenakeriu aB eudertbauilveraorgtng en haar belan voor dan UUdanstand Dt prae adviaeur kwasa lot da volfendgeoooiu n 1 I Ie de levenaverzdurlac ia het meeeit afdoende mMlei van ga Jn a ve a sa ron g voor den nUdsMianl 20 zij vergemakkelijkt ia UaiWe nlsle het uit zaken treden I 3o zij kan in verband met h rpolheek het vportbealaan der aaak beter waaT borsen en de zaak winstgevender iloea zijn dn zij kaa het bedMJteradlet vetgeuHdtkelIJktn öo de levaoarelkekerlnc kan zijn een seiar g wen te aone zalla een noodzakelijke aanvulling van eest venuwtscbsppelijk coatnut € 0 zij kan voor aandeedhoudecw ia naamlooze vennooaachappen van zeer veel nut zijn en hen voor verïiezen beboeden en 7o zij kan een verhoudli tuaaohen warkgevers en werkoemen ten bate van belden ten goede komen Opgemerkt weed dat I oodarwtrp geen zuiver nlddenslandBbelang I0 De vuorzilter zedde vuif meeofag Ie rijn dat het niet op den weg van den Middenstand tigt een oodperolieve verzekering ia sluiten daar zoodoende een groote categorie peiaonen Se ook tot den MUdenstend bahoórl wordt uitïwiaten De voorzSuer stalde voor in pitodpe aan te nemen dat levensiverzeiierdns voor den Midjenetand een dclngande eisoh ia en aeii oommdaalo te benoemen die onderzoekt op wellte wijza dK middenstand zjch het beat kan veKekeren D © benoeening dezer oommi e wordt nadat het ugre dch heeit vcreenigll met do beide voorstellen van den voonitter aan het bestuur overgelaten Vervolgen wa aan de onie hetpraoa lvies hl zalce ZliOctekoeten verzekerlng voor den ndddeo tanU door A In enohl Jr Deze kwsm tot de volgonde oonehi Sl6 n Ie het nie voor ben die zlcb rekenen lot den Middenatand 19 brfworen wensohelijk geacht watden zlcb tot dellklng van zleiiteleosten te verzeXOren 2e nu deze branohe In het verzekeringediedrljf nog aleobts van Joati en datum ta daar da van geen enkele ondornemingv die deze branche beoefent te verwiaoliten dat zIJ op den langpenduur tetgon vooraf vastgestelde preml n voDekli ge vergoeding van geleden schade zal kunnea uitkeeren mede omdat staOatlskan dio noodiwendig elke premieheflin ® be heerschen nog ondbredï 3e De Middenalaiajaor uijaatle heelt hier een roepie te volgen door zelf eenververzokaringalirandiie ter hand te nemen echter uitsluitend met toepaaslng van het zuivere ondoriluge sttdael Ie De Nederlandaebe lOdiHlatanMaiadki gehoor gevende aan deze ro lt zal trachten op te rlohten de Nederlandaoba Middeoataudmamniging tot verzekering vun ziektekosten op lie baela vaa hel soltema in dit praaadvdea i er aangegevea en benoemt tot voorbereldfalg deaer zaak een ooimniaaie van 5 personen De heer InKcoobl weea er op dat het hier een zaak betreft aie van gro ot belai 10 voor den Middenstand zU moet voorzlobtig wmden opgezet ofedat men nog niet over voldoende slaQstieken beschikt De zaak zal niet in enkele Jaren groot voordeel opleveren maar men kan in dien Ljd op eeti vaata bisia komen te etsen Besloten wordt ook voor deee zaak een oommlaede te benoemen waarvan de samenstelling aan het booUbeatuur wordt overgelaten Tot bostuurateden in twee bestaande va oSituxcs verden benoemd de hoeren E H Brokmeler te Zandvooit en W H Sctiaab Ie Nijmegen De heer aifawlien Amham stalde op nieuw aan de orde de qnaeatle van den voonzdller vab den fitddecetaoAaraad Arnhem Is niet gerust op de te nemen beailttdn en spreker stelt namentf de Ambemiache vereenlglag de vjolgende mode voor I De vengadeifag gehoord de boaprekiag uiar aanleddiing van de samenstelling van den MlUilenstandmaad Spreekt haar vertrouwen uit dal al voorzitter van den MkUeostanAaraad zal benoemd worden iemand die volkomen op de faooglte la van de bel iii en van den gielieelen mid dewlsnd en zijn volle verbrouwen heelt omdat deze bouoemlng niet zal gesvleden voordat de bestaandtf mUdaaatinvtwrganiratlea opnieuw zullen zijn geboord Do motie werd daarna roet adgememe stemmen aangenomen De boj rootSng voor bet volgend jaar wordt vasigeatekl op een bedrig van I i 3S0 Da heer Van Baaren u l Enrsohed wl st er op dat hoewel Ie N O T ea de daaruit vwxtvloelende wmiid dniten zijn opgeheven er oog lal van mlddenstandtrs sijn die gebukt gaan ondtv wl van bcdemmeri ig sn Spr deikl hier vooral aan dd mkaiensttudar w oe lenegeinieenten De ooatalljka SlHt u a i Iebonü heeft r eda stippen gedaan om de l oifmmarende b ialingea opge ioven Ie krijgen Spr elt eeu motie voor waarin de verI gaderti zegt mal Isedwaida Is helitun kennb genomen van et lelt dat noipal tijd do wet van 81 Deoeölier 1910 wordt gdundhaafil waaruit zeer V iel Iwtetnmerlag en s 4wde aan tal van middenstanders voortvloeit en met den meesten asndrang vwsoekt de e w t cp e beffen nu de bkiklcade la opfebevanen Ddarh laoB aikeo invoer aoadar n nederwaï Ung verbiedt Door twee sMuiMm wart f n a pl een nolla aan la Mma vm b awt Da alaUag h ds kswrvakkaa Gistoramnd werd tal da laai Xnaatmla sta vaegadariag gabondea vaa da saiatnrarhanda nraaalgiagsn van bowwnhaiMdara Da taal waa atarqnnl VanchiddaM raadaledea waraa aaawaaic da buigaitaaatar had harioht vaa nibtaidering gaaoodaa Da vooiaittor de kaar Va Vliat aal ia sün opeBlagaweord dat nr hst eenfliet tal de bouwrakkin onjuiato raaaBli an haaraAea dat hst büv oajolat k dat da ar beiden da wiUoaia werktalcaa aÜB vaa da leiders dat de locBan ook aiat mat 100 K aüagaatogan Da haar Unidar oit Amatardam w da chriatalüks organlaatiat nikkaida da taa tand olet to willen nrsdiarpta n aoa trachten da judato toadraaht dar taak mede u dealta Da aibaidsn hnddm daa patneaa een looaadrea ss n gabo d s n m aaa loaa ankala eentaa minder dan an ganaagd wordt waa faitalük al door da B K latretaa toegezegd Ala vü aai spr hst laeaadraa ander ona hadden kunnaa boudan dan waa er miaschlan gaaa ipraka f wn t ns aaa eaaftlet MsMT au Kmim avaaala da aibaMen ook da patroona aftaar aa aü hodalt cast minder aan daa da B X patrocna aaavaakalük garan wildsn Da aibsldsrs waiaa daarover aiet to qnakaa want tü haddaa een 4 4j ri ea hongerkuur doorataaa en wilden ml een beliooriük nlaatschappalük beataan Er waa aaa tekort aan kleedtaig en voadaaL Ka tecb blai het na den oorlog matig en apr Is ar veibsutpl oi r dat de ariiridets bet boalld niat tagaa da ra aarta cfataktn Attsaa ralda dia ruatigfasid de magea aiat Toen nu hst i iwwl der R K patroons werd toruggeBooHB an f osnt lagar werd gMteld bealolaa da aibaldara tioh dit niet to laten welgavaUaa en aa wadertüdsch geschrüf t dgde san nltknatum aan da patroons De patroona toonden gaaa nsigiag tot toenadering zü bleven doof Wü aanvaardden toen de eonaeqoaatie van hat altunatum den strüd dien msn noode en huiverig aanvaardde De patroons laten kloppen en blüven doof Da bamiddelb vaa dan burgemaeater werd door da aibeldan gaar ne door de patrocna adat aa nr a t rd Zeoidto mag een patroon aiat dom nlgeaa spr Hü moet medenn me zün aibaldara want zü lün de praduaantsn waarraa ook hü heataat Waar Müfl au da tamanwaï Ungt Nog onlaaip wilde tea ecmmlsaia zich voor da zaak pannen en alweer namen de arbddera dat aaAod aaa Maar alweer la dto bamiddaUw aaa daa kaat omdat de patrsons het iM doen Zü willen blükbaar den strüd tot het hittere einde De arbeidere ataan aeboader aan schouder en ook in de huisgaziiinen Ia gaan meenlngwvetacbil Daar Mieitaert apr da a beldera mee want aoo dikwüla worden da vrouwen da apalbrekera ganoamd na da atrüd In dazea aomberBs ÜM ia da attüd aog bitterder dan andara da patrocna aoto namea van betga iilar gaaprolfaa wordt Dat ü btaaOea dat da aibsddani dan iqigedrsacea atrüd tol kat Wttna tlad aanvaarden appiana Est la aiat w ir dat ia da atoklic il W weueksa asn oplotadag sa llatst too gauw BMCelük De atbaiden loopsn ook aiat aaa dan leiband Zü baailaatn aalf Het sün de patroons dia bn bi dta strüd Jagea an niet de leiden Het loon kan nog gsta ƒ 21 la da watk halen en dan terwül ar aan t ort to dat moet aangeanivard wvrdlb Mat het aanbad der patrooaa kaa aladhto het leven worden gerekt niet bat tekort Ingeliaald aa ala daa de patroona saaa kwamen In de aibeddersgestauaen an zagen wat daar op tafat wordt gabracht dM loadm tü verwaadetd lüa hoe op dit nadaal aog kaa wardaa gewerkt zooala la da laatato 4M Jaar gewerirt msaat worden appdaua Sa aibelder baaft rsekt op asa bestaan uit het bedrüf evengoed als da patroona dat hebban baaloot diaa spr Na bem sprak da hser Haniat Amatordsia 2e voortitter na daa Alg Ned Tlmmartiedea Bond die erop waas dat da arbeiden genoodzaakt wtldaa da zaken aeaa hdder uiteen te settan Er was een coUecUen enreankonait tuaadun pntraona en atbaddara nor 1 Jaar daarbü waa aprake van laa lOH urigen ttI Nn wilden ds ariieidem nrandaring De eene groep vroeg dan acbtartndag met een uurloon van 6 cant da nadere negen uur met een loon vaa 69 ceat waarbU de laatato dan bi t oog Usld dat da 8 urendag spoedig wal bü da wat lou wolden geregeld Varhooging werd gevraagd om het orerwerit tot eaa mjnimmn to bapeiken 60 voor de eerate uren 100 voor naehlarbaid 160 voor Zeodagaaikeld BasMVana w aa ailkteriac hü rfafcto werd aoc gevraagd uitkaeriag bü dia o revallaa snaria de OagOTaUaawat liat vnoraiet aa gedureade eaa aantal dagaa 80 vaa kat laaa UI nfwnonim De patncM hodsn I sant 41 vaar apparliadaa aa g i uialw e tkna mat 9M urigea dag mat ds tniangdlg dat iadien da utendac wat aid daiiMI gtan aohads BW wordaa geiedaa Da Zatardacmiddag asn vm aÜB daoiMaHir van atatdagta waid tostastaaai da It mm par kwartaal dia garand wsidaa nar rag ai T auim wardaa bataa i k irtaacd De aiaahan vaa da tMt aian kaag maar da allnda gadonada daa eorieg haeft nrMIMtK t bm ti a aalaM sa nu Uükt dat da kas V ksta tüdaa n at bawaaikajd ardt Bst hst t eaa om aiat galetan ad r aadnkhal k W paacdaa da partüan tot atkaar ia brtagaa maar dat miahikts Wü kahkan oaai tiashaa hanlaa en toaa kwam ar antwooid aMair da teaMgftaig was to iaiiag Na hMrana da pd naaa dat da wbaoi flag ar aaa ia na 180 ta n ilil M b i M laiv la im Nt la dat kat laan taaa