Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1919

hnm kas iJt U trictalumftl tft in bwrep d miiU8t r wor een l Mailden ttJd verfUnUpK Terl eMn ifa il mcttvbtid voor h t leacmftken boice der oven ooder warv anl dat doof Mi bftkfa ra wW niet meer daa 6 diww in 4 aciitereetmtreDde weic a Icnchteas die iiPexguniuiic vbeid wordt verrricht G nic id wordt tot in d i rere niet meer dan 2 man voor desm nwibtarbcdd sullen noo£g aijn AteDQff is d awv tjlifaeid geopead om mor balEb0nc ellen bÜ aJcctneea maatre901 ran beetuur nwbtljdea tww te sdirtirea Voor bakkerijen bi odMifni Jiea waar s morKena met eeni wcrkzaazoheden TToever ma worden begonnen gereedmar ken van deeg en ovena in het verbod dat deeg of brcMid het gebouw ferlaat beiwrkt tot deeg en brood dat op den zelfden dag ii bereid of ofigewarnul l aor aanneming van een a Mn letnent van den heer Sineenk is de oirergangBt i I gedurende weUce bakkers wedkeo nachtaTl eid kan worden toegcstaioi verkort ran 2 jaar tot 1 Jaar Voor het ko fiehuiaperaoneel Ie door aanaaniMntlng van ew emendement Smeenk j de 48 urige aiiwidarweeik aengeoomen bU een lO vrigm Aibeidsttag beboudens uitsondedng btf algemecown moatrej el vau haetuar Deae ragging zal oirer bet algemeen tot een tw6e4 io genstelsel dringen Beo uitzondering ia geniaakt voor de volwaesenen die buiten eélagkamers reetaumtieaalen en keukene werlmum ztin mits Ö niet langer dan 10 uren pèr dag afbeid verrichten men denk Mer btfvoorheeU aan het personeel van garderobes cns Ten slotte art 96bl Inge voegd door aanneming van een ameodmnenUKuiper Da rdoor la rkennig vwi de vaknereeniginfren In de wet gekomen Bepaald ia nJl dat n Tezigunning mochMglqg of vrtjstcilling al In wndiillende artikelen der wet bedoeld tM tA m tyde doorden minkter kan worden ingetroUoen of gewljzóigd op rerzoek van een vakvereeniging waarvan arbeiders lid stfn voor wie de reDgunnlng nuufatlglng of vrüstelUng gvidt indien den ai Miders lid zjjn voor wie de reigiïnning machtiging of rrUetetUng de béUngen der arbeiders worden gesohaad Op instignatie van Mr Dresselhuya heeft dé niBietar aan dit artikel bis nog toegevoegd een zinsnede voorschr veode dat by algeoneenen maélrijiel van beatuur oowchriftoB ter vMMoviing van het bo eiutiuuide geigeven moeten wqnlflfi Dit il fall retplrichtend Dece immtragel mi ook liriuMuden een omechi ng van hettgan onder een rakrereenigdng volgene de wet wordt verstaan Ook ie nog verpiicflttnd geet ftd dat bö adgemeenen m atr gel van bestuur voorschriften worden gm ffW om rmt puededeeling rttn beachikkiivea waaiby Mn verffonning mMhtiging oif rrijat lting als honrenbedoeld Ls r r1 eiid aan deitpMijke vakvereeoigingen en arbeiden Nog twee op bïcIi elftitaand wiededee kuM uit b mania tjeiig redevoering vallen te Mlevaerai Uv ijLMherw rerklaarde mteMbien al over 2 jaren te kunnen komen met een algwnaenen mantregel van bestuur om voor de veTyl ea g stcia den Ssireadag in te voeren op dit gebied Gelukkig waren bij dese tentoonstelhng te Schevenlngen eenige autoriteiten aanwezig en dus bestaat de hoop dat nu eenige hulp zat worden verleend Er is heusch wel voor heel wat minder belangrijker zaken aangeldopt by het gemeentebestuur Vooral nu opleeft het verlangen om aan de zee ontqwimlng te zoeken is het tyd dat medewarkiBg wordt verleend opdat noidiottige ongevallen niet aa stonds hjt verbltff aan see in dfscrediet zullen brengen Vas de see naar De Hel is maar een stap Met stomme verbazing hebban vrii 1 indertyd de inbeslagneming van Barbusse s boek gadegeslagen Het bleek toen dat I het toppunt van domheid was bereikt Wij hebben ons daarin vergist Er bleek nog iets dommere te Inmnen bestaan n l de 1 teruggave van de inbeslaggenomen boekep Deze heeft van de week te VGravenhage plaats gehad maar op een w ze die allervermakeiykst is Twee boekhandelaren werden opgeroepen om de inbeslaggenomen deelen terUg te ontvangen Zü kwamen doch zouden eerst getracterd worden i de lectuur van de geincrimineerde passages Pui moesten zij teekenen dat zjj de boeken niet zouden verkoopen en daarna kregen zy ze terug Kén der belde boekhandelaren was zoo verstandig rechtsomkeer te makep Van twe ën één De Hel is een onfatBoeniyk boek en dui moet de Justitie het ter helle bannen of het is geen onfatsoenlijk boek en dan moet het teruggegeven worden Teruggegeven met een uitbrander es een verbintenis bestaat er niet Hier blijkt weer eens het naïeve van de Justitie Wat kan in s Hemelsnaani een boekhandelaar den Inhoud van een boek schelen Men kan even goed tegen Moos die met groenten vent een betoog opzetten over de bakovencultuur in Suriname Het zal hem Ijskoud laten en z jn slotvraag zal alleen zyn wat een pifumg kost en hoeveel er aan te verdiene valt Bovendien rijst de vraag met welk recht een hoofdcommissaris van politie lemani ontbiedt Te vaak laat men zich daardoor intlmldeeren Die autoriteit heeft niet te ontbieden en niemand Is verplicht te gaan De teruggave van de exemplaren van De Hel Is belacheiyk en het Is dunkt ons tUd dat de Segeering eens tussehenbeide komt om dengene die tot deze vertooning bevel i gaf aan het verstand voor zooveel voorradig te brengen dat het tüd voor hem wordt om In de tabak te gaan Het was my wat moois waard geweest om de lectuur van de beruchte pagina b door een rechercheur by te wonen Wat zal dat heeriyk geweest zijn Zou het niet beter geweest rijn dat hy de officieele Fransche tekst volgde want dan hsd het op s mans gemoedsgesteldheid geen vorderfeiyken invloed kunnen hebben De Haagsche rechercheurs toch munten uit door gemis aan tatenkennis Waarom toch al die drukte over dat bo k In de Haagsche bladen staan gere geld advertenties waarin wordt meegedeeld dat tegen inzending van een postwissel ad ƒ 2 25 franco onder couvert eenewmplaar van fiarbusse s boek wordt toiigezonden Is het niet om te gieren datmiddelerwyi in den Haag zelf de exemj 1aren worden teruggezonden onder voorwaarde dat ze niet verkocht zullen worden Op gezette tyden zal gecontroleerdworden of de bewuste boekhandelaar zenog heeft Moet hy ze ten eeuwigen dage bewaren Mag hy ze niet weggeven j Het jfi een allerdroevigst ttaaltje van I rechtspiiudE dat thans de boekstaven valt Het verstandigst deed die eene boekhandelaar die weigerde gratis vergast te worden op de voorlezing van de vieze pagina s Hy had geiyk toen hy rechtsomkeerd maakte en daarmede feiteiyk tot den Hoogedelgestrengen heer Procureur Generaal zeide loop naar den hel met Je Hel Waariyk de gemoedeiykste mensch zou helach worden en overhellen tot de meening dat de Justitie met haar gezag leeiyk op het hellend vlak is geraakt HAGEK R bet vertonende woord zegt Ehi Vamü B tal Duitsehland verplichten tot Mt maken van experimenten Door V rMlüles schynt het me toe dat Duitschla d geroepen ai zyn om tot de wereld d woord van verlossing te zeggen oigdat geen laad zooseer als Duitscniand voelen zal wat den ziello4 zen en hartloosiji oruk van de vreemde ka pitaalhegemonie ewiergt aan lyden en beieediging van oe menscheiyke waarde Uaarby ii er geen land op de wereld dat als Duitsehland smacht naar een nieuw christendom dat is naar ds vergeesteiykmg en naar de verdieping van zyn leven Dat zal de Duitsche zegepraal zün geboren uit het DuitMche raonscheniyden die de wereld binnen afzienbaren tyd beleven zal en het wonder zal zyn dat Duitsehland s woord deor de wereld zal worden overgeuomen niet langer meer als het woord van het meest gehate land en het meest be schempte volk maar als het woord van de wereld en an heel de menschheid die door 4e nacht gaat naar den lichtenden dftK RUkswaterataat in de directie Nooid IÖ land te Haarlem H van der Hlnne M van den Bwui van Toailoht op de Saooe wagdieneten te s Oiwenliage B mni strasz directeur van de HoUandéche Stoem hoot aatachappij ood lid van de Tweed K ner der Staten Generaal te Anaterdam jhr C 3 A Heigetaman Imrfdi geniair van den jrovincilaJen waterstaat ia NoordHoMaad te Haarlem M B W d e Tombe iagenianr van den Rifkswateretaat in het arrondissement Hoorn i Hoorn p J van Voorst Vader ingratieur van d Rlik water tiaat in het arrondiaaement Haarlem te HaarlMn H Wortman direc teurgeneraal der Zuideivee weriten te Den Haag Van den uitalag van het onderzoo lal een veialag aan den miniater worden uitgebracht aan aan zMT groota bomaalbalid en dure chiU om todi vooral e n iSken oogat te verkrhgen En nu de o g daar rdoeTd mini mil Hwidelt hij nu 1 e solid handetafinn lou doen neemt r4i de producten al op de gestelde voorwaarden Geen sprite vani De mrt cll heden t n sindsdien in gelukkigen zin veranderd Maar voor de toeren m ongunstwen mn De minister komt eenvoud g QDde deor ham g iane beloften terug Hü S ie een gKloolle der grantleprijzen n 1 voor h r en peulvruehten tn en 2 wil kï van de ander producten niet alles ontvangen maar per H A sledits zooveel all verleden Jafx werd gelevend Is Z EJIC gemchtied dit te doen vraagt gij mag dat maar zoo l£tc deelt mee dat hü rechtskundig advies beeft mgew Hinen vneit aich dus blükbsar van juridisch atandpunt van zün zaak zeker Wie dua t vorige jaar van zün vermagerd land slechts en matigen oogst kon inleveren moet nich idiana al heeft hü nog zooveel aan zün land ten koste getimed a £ dezdfde hoeveelluid per H A houden DU nordt gevoeld aia een onV lükheid als woordbreuk van de aqde des Ministers Er is daS ook geproteateetd doch tevergeefs De m n ster wil het in zün antwoord aan den heer Van Schaak nog doen voorkomen alsof de landbouwer niet gedupeerd is Dit doet ém heer H O Cletvennga te Uen Andel in het UbiiL ojn ichitven 4 a minister is van oordeel dat de landbouwers die door de in uitaioht geutelde garantieptüzen aangemoedigd hun land intensiever en met aanwending van meer arbeiscskrachten en meststoffen dan in 1918 hebben bewerkt door de oodeibavsge liQg met uadeelig getroffen worden Men vraagt zich af hoe dit mogelük if Wanneer de minister óankt dat de prijzen der producten op de vrüo maritt booger zün dan de gcgumndoerde prüien waai om neemt hü dan niet dan geheolen oogst af Ttouwems de Minieter verwacht dit zalf niet Hü vreesde n l dat zoo de garantieprüzen voor den voiten uit te leveren otigst gehandhaafd werden fraude met buitenlandaclie granen zou plaata vinden Tevens wjlde Z EXC voorkomen dat gelik verwacht mocht wordm de boeren goedkoop veevoeder op de vrüe markt zouden koopen om hun eigen verbouwde granen aan de regeering te leverm Hier spreekt de mindator zidi dus lUnrecht tegen De landliouwet zullen goedkoop veevoeder koopen op de vrje maritt zegt de minister en dwingt toch de boeren om met de producten welke hen niet worden afgeiKnnen te concurreeren cp de vrüe markt met dat goedkoope veevoeder En toch zuilen de landhouwera geen schade van genoemden nuuttregel ondervinden Ieder gwoelt Iwt aoheeve van deze rede Nienwe postzegels Het advies van Ambadits en NtJTer heidskunst Het College van advice voor Opdraehtcii der Nederlandeciw Vereeniging voor A haditaeo Nljvcrheidskunst heeft zijn J viea omtrent het verfcrygen van ontwerpen voor een nieuwe uitgifte van poataagela aan den miniater van Watettataat wtauden Het bestuur der V A N i iMIt daaromtrent o a het volgende m a Aan Zij ne Excellentie wordt door het College in overweging gegeven om a een adgemeene prijavraag uit te schrijven voor welke een programma voorwaarden en mlicbtingen blJ het advies zgn gevoegd en b behalve deze aJgenieene pryevraag aan een s taj kunstenaars opdnuiht te verstrikken twee ontwerpen te maken een met en een zander bettende van het Hoofd van den Staat Deze kunsteoaar zijn bevoegd indien zij dit wenschen hunne ontwerpen is de algemeene prijsvraag te doen mededingen Het College heeft zioh er van vergewist dat voor deze afsonderlljkie opdracht op zichaejf bekwame en door de verscheidenh d hunner talenten geschikt geaditt knuistenaars in beginsel bereid waren de oixiraeht t aanvaarden Verder wordt aan Zijne Excellentie voorgesteld om te bevorderen dat bïj het uitetïhrijven van de prijsvraag door eene uitgave ven reprodnctiën weUicht ook door eene tentoonatelKng aan de postzegels van vroeger en later tijd meer algemeene bekendheid worde gegeven Uit de voorwaarden ban het volgende vermeld worden De prijsvraag is opengesteld voor alle Nederlandsche kuTOtenaars Elke inzendiiig kan ten minste bestaan uit één ontwerp uit een der volgende seriea welke in hM prograonma nader zijn omschreven Ie lie waarden van tot 50 et 2e serie waarden van 1 tot 5 gulden 3e serie waarde van 10 gulden De zegeis van ƒ 1 en hocger moeten ale hoofdmotief bevatten de beeltenis vaa hst Hoofd van den Staat de zegels van lager waarde knnnei werden ontworpen met die beeltenis of ine een omamcntale of figuraie voorstelling De ontwerper is vrü in de keijze van de techniek van zUn ontweni In Ie t gevoegde i Hdhtingen vindt hü daarvoor de noedisre aanwijzingen Alle ontweipen blijven het eigendom van den ontverper De bedoeiit g zit voor om zoo moyeflük aan een of meer der bekroonden het definitief ontwerp en de leiding der niJvoering van Ui of meer zegels op te dtvgen WiaroB wolUn ttofftn loo duur zijn sir honen tiyke fo voo rz aa de cojuiiiii U uU ion woiraad i l iig lttrul WM zich t oa iiUervStwon oivtv dea tioogen pnjs van wollen slotfon hij beeetire wr4 do voorzoriK van de regeei iu dio midden UI den oorjog oeo groot gedeolti van den wotoo van de wereld vow een prijb 30 pOt i ger dan de niatrlctprije nad opgeKocuit en daaxmee wa voorigegjami lot de h M van het vori e ja r j nodoende heeft öe reigeerloft miUxieiiea pouieii d e amder voor unl iniMlottfu en £ iiuutdea uiig even moeten wo rdeo beapaaid TegelijliMtljd blerf de woipJPiJ in Engeland op een lager peW dan op allo andere mfötuco Men in de regeeiring echter met verwijtnn dat de woUen kleeren uu zoo duur zijn geworden Dat i nUllij Ue prodtuïliie JaMten zijn aanmerkelijk geatO gen Wegene de opatoppinig op doHpoorwegen koad€Bi de faitMÜainteii tot koiilge leden geen voldoende hioevec4hed£ii l rij gen van de kwaiiteMm van wol dte zij noodl badilen hoewel er ontettgiijkti hoeveelheden naar hoadeax veraclheept waren Üe loonen vao de texüeleirbtidierB zijn met 107 pCt gwleBen si allee wa voor d produölie noodig te is veel dliurdw geworden Voor nmcUam die vijf jaax geleden 900 pd ot Itoetton moet nu ruim 300O pond beOuild worden Em weefgetouw dat vroeger 78 pond deed koet nu 210 pond En door de geweldig pwldtaCPtio In oorlogatijd moeten nu vele nHMhines hersteld en vervangem worden In dcizelfde mate zijn de prijzen van kleurstoffen olie zeep enz dte voor de falHioajfe noodls zijn gestegen flommtge tot bet vijf of zeedubbeje van den vroegeren prija t o tegenwoordige prodkiotiekOHten voor woaien atoffen zijn ten minste het dubbele tot arleduWieie van veor dea oorloig Daarbij komt dat iweed rde vauidewolnij verbeid m ëuto mi nof aÜI etaat eade werekf verstoken ie vBn k3eedSngt oöen Voor elSten ysad stof Ae In flngeluu geniA wo t zijn er vier of vijf kotvperw De vraag j veej 0roo er dan de Iioeveelhedd die 4e lelbcieken op hat ooglenbuk kunnen afleveren Df utitvoeriiandelin wollen stoffen waarvan Engeland afliangt ais het zijif scbuMen wil betalen lö nog veel kleiner dan Iti de dB en TW r den oorloig Het publiek rooet vee zuiniger worden me klearen meende aSr Dharles Siyker Elke ytxA atol dien aig lamt tein ui voeren hellpt ttnmers Eïi vland s ooitea lijke solMÜden afloosen en elke ywrddlen eon Engeledl verivuUcer koopt bedetnuiert den uitvoer en doet den prije n Eag land atiJieen Sir Charleci had een uilnojdlgitie ontvangen n een gewip van ledeo van het lAgeiSmig om de kwestie voor hen uiteen te zétton en xou daar binnenkori aan voldnei Hij zou dan bov v en onderkleederen overleggen met den prijs die er op het oogenblik op de vrije markt voor gevraagd worit De Miniater kan zqn daden niet goedpraten Deze zün strüdlg met elk begrip van redelüUiad 0 het antwoord aan den heer We tkamp gegeven zal menigeen niet bevredigen t Komt hierop eer 4Iet gebed vrügeven van den uitvoer acht oodergeteekende ook ai gezien vnn de intamatjonnle ovei eenkomsten die zich daartegen verletten vooralsnog niet magciü k Wat de minister verder zei deed weinig ter zake Een inzender in het Hbld noemt dit zelfs oneerbiedig leuteren En bjj zegt voorts Als woikelük de internationale overeenkomfiten zoo belemmerend weriten in desie en ook na den vrede bestendigd blijven dan had naar het mü voorkomt Z Exe hethierbü kunnen laten en had al het andere in de pen kunnen blijven Maar wordt door het tuiten van den vrede een andere toeetand geboren de Uxdikade opgebeven de vrijheid op zee gewaarborgd de handel niet langer aan banden gelegd dan vervallen toch die intematioDale overeenkomsten Dan hebben N U M en N O T afgedaan en moeten wü aso spoeiïg nvogelük voor een eeriüke begrafenia zorgen en dan hebben meteen Joost mag weten boerele consentendragers finaal ailgedaan en kunnen de nog bestaande comtntissiee op stal worden geaet zeer tot voordek van het landbouwbedrüf in zijn vollen omvang De sdirüver zegt dat de landbouiwers vrtibeid afasolule vrüheid verUmgen in het uitoefenen van hun bedrüf waatiiü de True handel niet mag ontbreken ook met het oog op den aanvoer wa veevoeder waaraan dezen winter kolossnaJ groote behoefte zai bestaan Geen beienuneriag dua al zouden voor een Minister ook redesien kunnen bestMn die hem wilden doen besluiten met een aanhaling uit het weekblad De loods J e uitweririiw der blokkade keeft oier tuigend aangetoond dat een staat uitsluitend aai rewesen op de eigen pRldueti tengronde gaat Wie dan handel doodt doodt Nedarlaad O B Het Undbonwhulshoadonderwüs bi levaar Er la o i een font begaan ten aanzien van het LandHbuwhuiahaudoivlerwüs waai dtoor dit emslig wordt bedreigd Door aaanming van een amendement van den heer Ketelaar heeft amelük de Tweede Kamer beslist dat genoemd onderwüe nal worden ondergebracht bü het Hoialioud en I duatrioonderwös dua niet lal er aal behooren bü het Departement van Landbauv doch hü dat van ooderwtja Onderwüs ia ondowüV zal men kortweg geoordeeld hebben dua bebort dat dasu bü en niet bü landbouw Dit is evenwel boe logisch het ook nsoge acfaünen in deze abaolunt verkeerd geoordeeld Het Landbonw H O ia in aard en wesen goeddeeels ondersdieidea van het gewone H O biei4 ü ia relEaning gehouden met de efgea belioeffcan en elscbett tier bouwbuithouding an ran bet landbouw Ver voor Vrodwoiklesredit De gcreorganiaeerde Vereeikiging voor Vrouwenkaesreehl ia haar naeuwon arb begonnen Van de verschiHende coniniisaiel tot wier insteiüng op de algemeene vergadering te Breda was heeloten ie die voer het onderwije reede aan het werk Zij i als volgt samengesteld Mevrouw F S v Balen Klaar Ie vice pree der Ver voor Vrouwenkiesrecht voorzitster mej I Kooistra ond diretcerico van do Rijkskweeksohool voor ooderw zereesen te Apddoorn meJ V C v d Meer KmiflWer ou4hoofd eener oj enbare lagere sohool te Deventer mej J Lieftinck directrice van de Büketweekschool voor onderwtlzeteaeon bj het bewaarachoolondervrlja en inspectie van dat onderwijs te Rotterdam en Mevrouw BoogkameivMaijkela te Ametafoort Deae oommlasie zal hebben te onderzoeken welke wyiigingen naar vrouweninaicht in de door minister de Visser ingediende wet op het lager onderwüa wenecheljjk zijn een rapport hierover aal wierden uitg ei raebt Ook de commdssie in zake de hujwejljkswetgeviing is taiana samengesteld Hierin hebben littiiig Mevrouw mr BaUer Noit Gronjngai presidente Mevrouw dr Oppas Den Haag Mevrouw mr B Thiel Haarlem Mevrouw S van Reee Broese van Groenou Scheveningsn BRIKVËN UIT DE HOFSTAD CCCCXXXIIl De i rtfeesten die Zondag j l te Scheveningen gehouden souden wordnt hebben zeer veel te lijden gehad van het minder gunstige weer Vooral dat gedeelte van de feesten dat In het water zou plaats hebben is niet In letterleken maar wel In figuurItiken zin in het water gevallen Dat is heel Jammer Het betreurenswaardige ongeluk dat onlangs in het v olkizeebad plaata had heeft nog weer eens de aandacht gevestigJ op het groote belang van een georganitieerdenreddingidienst juist in een plaats als Scheveningen waar zooveel gemoeid is met het redden ook van de reputatie van de badplaats De tentoonstelling van oude eo modei ne reddlngioniddelen die tjjdena de feesten georganlserd was heeft inmiddels zeer de aandacht getrokken Deze tentoonstelling was grootendeelfl het werk van den Haarleraachen gymnastiekleeraar den heer Megerink Waariük Haarlem sloeg hier een goed figuur Het komt ons voor dat nergens de reddingsdfenst zoo georganiseerd is als daar W Uwaren tot onsen spyt verhinderd de uitMncetting te hooien die de heer Megerink heeft gegeven over de Haarlemsehe organisatie en haar werktuigen maar de tentoonstelling zelf geeft den indruk tiat deze leider met veel talent en met veel vernuft tevens den reddingsdienst organiseert De oude middeltjes die vroeger werden toegepast op de drenkelingen brengen een glimlach op het gelaat Onze voorouders konden toch zoo heer l k knoeien Wie weet echter hoevelen de dupe z0n geworden van dat oüderwetache gepruts Ook den Haag heeft zijn vrljwltllge reddingsbrigade en deze weet hoe langer hoe meer belangstelling voor haar weik te vinden Jammer dat nog soovelen die in staat zouden zUq mede te werken achterwege bleven Heiy ta t er tro na verstomd over dat In M land hel ilriterland bjj uitnemendheid zoo weinig gedaan wordt An aan zwemmen i aan de bewfening van de reddlngsfamst Jaarl Iu rllezen in ona land een 4 lf ndtal mfnÊéhen het leven Jn het wat i Qpmerkeiyk i ook BRIEVEN UIT PUUSCHLAND Openbare opinie en nog wat Van onzen R correspondent Sedert de Duitsch omwenteling is er Wellicht geen oogenblik geweest dat de pers en de openbare opinie zich zooveel met Holland en met wat Holland doet hebben bezig gehouden als thans Dit heeft Holland vooral te danken aan de tegenwoordigheid van den vroegeren Dultschen keizer op zijn grondgebied Het biyft een onderwerp van gesprekken wat Holland doen zal als het geplaatst wordt voor de formeels vraag oener uitlevering Moesten de Duitschers Kngelschen xiivir dan zouden zeker weddenscfaappeii aangegaan Worden over deze vraag daar het op te merken valt hoe vele me sohen hier denken dat van heel het vredesverdrag feiI teiyk niets komt Men redeneert op de volI gende zeer naïeve wljze Duitschiand s vyanden hebben nu Duitschiand s macht vernietigd zy hebben er verder geen belang by het volk van Duitsehland tot sUven te maleen Dat zou hun eigen interesse schaden aangezien een slavenvolk minder noodig heeft en aldus als markt voor den buitenlandsehen handel van minder beteekenis i Daarnaast zyn er eenige honderdduizenden die hun hoop hebben gesteld cp de inteinationale van de vbelders en meenen dat binnne afzlenbaren tyd het werk van Versailles dermate zal worden hertien dat men met reden van e n nederlaag van Georges Clémeneeau zal kunnen spreken Het geloof in een spoedige herziening van het vredesverdrag Is hier algemeen en het Bchijönt me toe voort te komen meer uit cte hoop dat net eenmaal zoover komr n kÉD dan uit teekeaea die zulk een her i BBWEMLAND DE DBOOQlAmUNG der ZUIDERZEE Een commissie van ondcrMek voor een fgliiltliic D Duniiter van ooderxock beeft eciM commiBSie ingesteld met opdraciit te on dersoeken in hoeverre het aaoberellDg zal Tenlieqeu om in rvtbaad met de wet van 14 Jnni 1 18 tot aMuibuic en dnoogmeking Tan de Zniderxee ter vervanging van de afsluiting van het U te Snlysllingvaide een afaluitd k met de noodige sluizen te maleen in het kanaal dat tusedwn den zuld weeteltjken en den aui Iaosttl4 lcen Zuider aee older zal worden opengetaten en h t petl vaa de tuaschen de Noord HoUandsche ItuBt en laatstbedoelde afaluitiiig gelegen waterojiperviakte te brengen op dat van het Noonkwkwiaal In die otumnlsaie a jn beanemd tot lid en Toolzltter dr C lely oud mj nister van Waterstaat voorutter van d i Zuldeneeraad Md van de IVeede Kamer der Staten tieneraal te s Gravenhage tot lid eo aectetaria V J P de Bloeq vu Ku f ler Ingesiaar na den Siikawaterstaat gedetaidieeid bU den dienst der Zuldeneaweriien te W Gravenbage tot laden F A I L Beudt majoor der genie te Gravediage A W Boa directeur der puUieke werken te Amsterdam G J van den Broek iv enimar van den Rtjkewatemeaat in bet arroadiaeinvHit het Noordnakanaal te Aawtanku A 8 van IMO WftJingaalauiMllwtnr wm im LAND EN TUWaoUW De Minister en de Landboawer De Kamerleden Van Schaak en Weltmunp hadden vragen aan den M ni t van Landbouw gesteld en Z Exc heeft hi op geantwoord Of de vragenstellers self door die antwoorden bevredigd zijn gewor den weet ik niet maar wol dat dit iter l lig niet het geval is mot v Je anderea Het ging tuaschen den heer Van Schalk en den mimster over de garantiepr i en a de afneming vwi de landbouwproduete van den oogat 191 De geeoUedenia i in t kort aldus de mindeter noopte op velar Ui w zen de landhouwem om zooveel mh geijk graangewaseen en peulvruchten t verbouwen PUnke prtjaen werden gegaran op uitgebreide aehaal door groote plakkaten en andera na werd reclame gemaakt omtrent hatveibouwen van gewassen weiden zeer faepeikende vnorschriftMi gegewo en verbedièepaUngen nitgenari d de Ractnug Uelp de landbonwen ziening aankondigen Vraagt men den Duitsctier waarop tiu die mogelijkheid baseert dan luidt het antwoord gewooniyk dat de Kntente mogendheden al heel gauw zullen inzien hoe zy door Versailles Duitsehland hebben dood gemaakt en dfit uit doode dingen geen proJyt te trekken is l aar myn gedachte begaat de Duitscher hier een kapitale foot nameiyk geen rekenschap te houden met de veranderde finantieele toestanden van de wereld De geld bege onie Is overgeg uin op Amerika Engeland en Fra ki k Engeland en Frankryk waren Vroeger reetls de bankiers van de wereld thans is Amerika daarby gekomen en daardoor wordt ook de zeer materialistische Amerikaansche wereldbe cbouwinij geza ebbend op een oo bhk dat heel Europa met koortsachtige sm irt en angst naar een ver diepmg v p zyn geesteiyk leven zoekt Luropa is doorsidderd van die koorts en doorbrand van het verlangen naar voedsel voor het geestesleven eq het is te voorzien dat een tyd jaaqbreken zal waarop de Lehartigi van dezen nooddruft zal moeten ondenElnilit vorden door de nopende zorgen voor h t materieele leven Daaruit volgt voor i uropa zeer natuuriyk een tyd van innerlijke ontevredenheid en levensonvotdaanheid tevens voor heel de menscnheid een vensehnlckelijk verlies van geestel ke waarden Versailles dat ie zege beteekent van het AmerikaanscliEagelsch Fransch kapitaal over heel de wereld welke door Versailles aan deze drie staten schatplichtig is geworden en dat aUes m het werk gesteld heeft op d e hegemonie voor tientallen van jaren te vestigen en te bevestigen zoo bmnen afzienbarw tgd een iieel ander gevolg hebben kunnen Nsmeiyk de omwerping van 4e ma t van het geld Het is daartoe voldoende dat üi Europa een man opstaat die de vernederden de tot ifiaaf gemaakten oproept door hun een klaar inzicht te geven in wat er op de wereld gebeurt Ik kan me niet wee iQuden te denken dat die man leeft en misschien als kind met andere kin deren m de straten van de eene of andere stad ü de plaats en het oen of ander dorp speelt Geen mensch die hem thans aandacht wydt maar eens komt de dag dat heel de wereld naar hem zal moeten opzi m omdat hy de verkondiger ii geworden van een nieuw ideaal van rechtvaardigheid en liefde dat het der moeite waard maakt c leven en zelfs te üterven voor dat ideaal Als iets on0 verwonderen mag in deze zeer zonderlinge tyden ia het wel dat Ie Dultsche volksstsat de Duitsche sociaal democratische republiek zich wendt tot de burgerij om niet alleen het gezag in handen te houden maar om het bedreigde Duitsche kapitaal voor vernietiging te beschutten Overal waar regeeringstroepen binnenrukken volgt t streng bevel dat alle wapo 1 nen moeten ingeleverd worden Men kaï en daarna by de wapenmaker andere koopen üj daar vens fordt alles in het werk gesteld ops eea soort burgerwacht in te richten bestaadde uit wat men hier Zeltr fretwflliger noemt en uit de eigeniyke burgerWeer dip best oVereen te brengen is met den tweeden ban van de voormalige schuttéiy terwyi de eersten den eeraten ban vormen dfe ook buiten de gemeente of de stud kan worden gebruikt De vorming van burgerweeren werd op vele plaatsen door de sociaal democratische gemeente of Tïtadsraden verworpen Over de vorming van regimenten Van tydvrywilligers hadden zy niet te beslissen Deze joni e lieden uit de burgerg zyn uitstekend uitgerust en nemen heel hun uitrusting waaronder ook de vreeseiyke handgranaten en Ie scherpe patronen mede naar huis Zoqdec deze regimenten en zonder e regeeringstroepen ware het ant woord van Dujtschland op Versailles de tweede opvoering geweest van de tweede Russische revolutie En nu dit experiment voorloopig met mogeiyk meer is loopeo zy die de revolutie naar Russisch model maken zouden naar Idno en danslokaal in verdroomen vergapen en verdansen den tyd die zy in elk ander geval anders zouden gebrudct hebben en dii is voor de Ame rikaanschEngelBch Fransche geldkoffers nog het beste dat in Duitsehland gebeuren kan aangezien daardoor de hegemome van die lauden ste gur wordt door al het geld dat zy uit Duitsehland trekken en uit de winsten die zy door de uitDuiting van Duitsehland en heel Europa maken zullen Want wat zou wel de toestand van de internationale geldkoffers zyn moest heel MiddenEuropa bok eenmaal de waarden vemietagen naa Russiach monster De Russische revolutie is ktinklaren onzin aangezien zy geen geesteiyice waarden geschapen heeft en tegen het internationaal kapitaliune onmachtig ls Üj is diefstal en verplaatsmg van de geldwa die na in bezit te zyn geweest van de adeliyke geslachten de bankiers en de Induatrieeleu ovjfirgegaan zyn door diefstal in de handen van de Ueden die het felste roepen konden en daarby biyk gaven van absoluut gebrek aan zedeiyk gevoel Maar een man ale Maxim Óorki gelooft in Rusland en in de rol van sland Hy meent dat nieuvte geesteiyke waarden zullen geschapen worden en hy meent zich niet te bedriegen al hy voor Ruslaiid de rol uitdrukt van een nieuwen Messias En ieder w eet hoe de gedachte dat de macht van het kapitaal moet worden gebroken verder en verder doordringt massa s na massa s vermeestert ieder weet hoe Versailles de hoogste troef Is die het internationaal kapitaal beeft uitgespeeld en hoe na het hoogste niets anders komen kan don daten Daarom geloof ik dat de kapitaal triomf van Versailles de kapitaal nederlaag voorbereidt en aankondigt dat de kooits van Europa naar nieuwe geesteiyke iraarden deze nederlaag nog beqtoedlgen zal De wereld wacht alleen up een man die bedrüf om bet L H O bti de plattalaadabeval Ung ingang te doen viadan zoudan veel grooter zün gwveeat In het aane deel van het land vond en vudt het vrü gereedelük ingang in het andere stuitte men weer op vooroordeel en wantrouwen Man zou echter geen maatregel hebben kunnen urnen meer geechikt om de uitbreidiDg van het L H O tegen te gaan dan welke tbana genomen is Wü vreezen dat deor deze vamndering genoemd onderwüe ernstig gwchand zal worden in mindere mate zal bsantwoorden aan het doel omdat het niet speciaal gericht zal lün op de behoeften de belangen mn haar voor wie bet moet zün bestemd Zal niet bet gevolg Uervan zün nat meerdere terughosidendbeid miaatbien in sommdge streken een gehad zich afkeeren van het onderwüs In ieder geval de propaganda er van zal veel moeilüker worden Het overplanten van het L H O op vreemd terrein waar de meiajas zich niet thuis gevoelen zal ook aan de deelname niet bevorderlük zijn Tot du er waren de Rüka land en tuinbouwleeraten de penenen belast met de leiding van bet L H O Dilt waa goed gezien en werkte uitstekend omdat deze ambtenaren uit den aard hunner betrekking Diet de landbooworgaaisaties en met den pnactiscben landbosswer geregeld in aanraking komende het noodige vertrouwen wisten te winnen en konden beoordeeten de eiscben waaran hot onderwüs bad te voldoen Komt hierin nu verandering wordt dus bet zoozeer gewenschte contct van de leaders van het onderwüs met den practieefaen landbonw vetbrokett dan kan dit niet anders dan nadeelig op het onderwüs weiten Wü lazen dat bet Beatunr van het Kon Ned Landbouw Comité een ernstig protest tegen het amendement Ke telaar beeft doen boeren t Is dan zonder gevolg geweest ïn Alkmasu ia vanwege de Vereeniging Landbouwbulahoudonderwüs in Noord HoUand de vorige week een drukbezochte protestvergaderii gebcuden Daar waren o m vele leeraren en leerareasen de HoH Mü van Landbouw waa er ook vertegenwoordigd VerachUIende sprekers uitten hun afkeurend oordeel zelfs in die mate dat men van oordeel was dat door de samenvoeging van bet L H O met het gewone Huishoudonderwüe hot eerste ten grond zou gaan Men wilde een eigen instelling en kwam op tegen een vertrodieling der naak ten nadeele van L H O en ten bate van de Ruiaboud en Induatrieschool te Alkmaar van welke school men door de samenvoeging de financiën op e a hetere baais wilde brengen Dit mocht niet vooncittan Het Bestuur van voomoetnde veieeniglnc bad lijsten ter teakening geleed waarin werd aangedrongen op het zelfstandig voortbestaan van bet landhouiwbniahoudciid rw a Ook de heer Louwes Hoofdredacteur van bat het Overüsa UM gaf uiting aan zün gevoel van leedwezen in een aiftikel dat hü sldne bealnit De dag van aanneming van het amendement Ketelaar mag wel met een rouwrand getsekend worden in de annalen van het Landbouwhuishondondarwüa C B Ware dit anden da moailübedan train van hier naar Nümagan Ds kleedlngL H o M j j u j I rtnkken weidan door de lecharche tabeslag gonomsn deels bü vrouw Goris deels bü een buurvrouw die o a zün met bloed bevlekte onderboek vaa vrouw Goris had ontvangen Uit het verder onderzoek bleek dat verdachte Pörkert zich meermalen in de kazerne te Nümegen bad opgehouden aldaar had gelogeerd en gegeten en dat hü op ze r goeden voet stond met de soldaten die bü aangezien bü mim van geld voorzien was flink tracteerde v erscbilleaJe militairen die reeds met groot verlof zün werden door de Amhemsehe recherche ia verschillende plaatsen van ona Und gehoord o a is te Halden uu Nümegen een horloge in beslag genomen dat beantwoordt aan hst volgende signalement een zilveren cylinder beeieaborioga met Romeinsche cufera en secondewüaer op een witte wüzetplaat zwarte wüzers op den achterkant gravoerwerk genummerd 18007 en in de binnenkast de letter R 6888 welk laatste vermoedelük de letter en bet nummer zün van een horlogwnaker die bet laawt het uurwerk beeft gerepareerd Reeds spoedig na dsu moord was de aandacht op Pbrkert gevallen Ia de eerste helft van Februari werd bü verdacht van brandstichting te Zutfen gearresteerd en thans ondergaat hü wegens diefstal van een paard en brandstichtiag 8 Jaar gevangenisstraf te Amhem De verdachte een 21 jarig jongmensch is geboren in Lehn in Saksen Na als vrüwiiUger te hebjien dienst genomen streed bü aan het Ootdront HÜ deserteerde later naat ona land In Laren bü Bussum veikta Ut bü een landbouwer Hü knoopte daar betrekkingen aan met een meisje en zwierf daania door Nederland Hü wordt er van verdadit de dader te zün van verachillende misdrüven 0 a wordt hü verdacht van diefstal van rüwielsn te Velp gepleegd De gestolen rüwielen bracht bü eveneens bü Geils te Nümegen Hü ontkende destüds hardnekkig iets van den moord te weten en ook na in de strafgevangenis gehoord bluft hü pertinent ontkennen ondanks de bezwarende omstandigheden die sedert dian zün bekend geworden De bül scbünt gekocht te zün bü zekeren Bomers die voor enkele Jaren aan de Steenstraat een rüwielen en üzerhandel bad Peraonen die daar destüds een bül kochten en deze thads missen zouden miaachlen de politie verder op het apoor kunnen helpen Verder is nog gableksn o a te Vlerlingbeek dat de verdachte kcanls had aan een anderen Dultschen deserteur die zich Oraeber noemt en die thans te Kleef in de gevangenis zitten Dit scbünt en dergelük sujet te zün als Pörkirt Nasporingen wolden thans opnieuw met kracht voortgezet Te vowleltaig gelegd in e trein Op Vrijdag 18 Juli 11 1 werd bü aankomst va trein no 206 te 9 49 uur v m in een bagagenet van een spoorwegrütuig 8e klasse op bet Centraal Station te Amsterdam aangetroffen een Und van het mannelük gealacht oud pLm 4 k 6 waken met donker haar en grüze oogen De Tribune Het communiatiach bUd slaakt een noodkreet de commissie die in het begin van het Jaar is Ingesteld om 80 000 büeen te brengen heeft het slechts tot ƒ BOOO gebracht GEMENGDE BEMCHTEN Een gevaarlijk sujet Middelen em mottea la vernietigen Winkeliers die last hebben van motten kunnen we de volgende methode die ons juist ter oore kwam als een zeer practisch en doeltreffend middel om ze te verwüderen aanraden Men Ir natuuriük bekend mat het feit dat motten op het licht afkomen en ala men nu achter in den winkel op een of ander bepaald punt s nachts een elsctrisch licht brandende houdt zullen alle motten in den winkel zich tot dat licht voelen aangetrokken Door nu een electriachan stofzuiger bi de nabüheid van het licht te plaatsen en den zuiger om te keeren zullen de motten in dea stofzuiger worden getrokken zoodat men des morgens büna zoo goed ala zeker den geheelen winkel van alls daarin aaswezlge motten zal gezuivetd vindan De Uanufactarier Zooala men zich herinneren al werd in den avond van 1 Februari j l door voorbügangers badende in zün bloed gevonden de kolonel van Hille die zich even tevoren van zyn woning in de nabüheid had begeven naar de woning züner zuster die daar aan den Velperweg woont waar hü zooals gewoonlük het middagmaal zou gebruiken De heer van Hille was blükbaar onverhoeds van aditeren aangevallen daar zich een gapende Wonde aan zün achterhoofd bevond terwül in de nabüheid van het slachtoffer een met bloed bevlekte bül was gevonden De gewonde ia spoedig overleden Dezer dagen vernam naar de Tel vet neemt de recherche dat in Nüme n door de politie een gouden heerenhorloge was inbeslaggenomen dat het eigendom bleek te zün van Dr Goldberg op wien In Januari j l onder dezelfde omstandigheden te Bussum een aanslag werd gepleegd Postkantoor Qouda LUST van onbestelbare brievan en biiafkaaite van welfca de afzandera onbakeod lün terugontvangen in de la Wft der maand JuU 1919 BUOJïiNLAiro Brieven M J Boele StreaAaik MeJ vu Daük Den Haag Qemeentelük Broddburtau Groningen Invscttur Volks gezondheid Den Haag mi A Varroon Rottordam Brie fkaarten H Bekker Baan B Blom Amaterdam H J Losnnan Amsterdam H A Hendriks Boogelaan Mevr de Jongb Asmterdam Joagaituftr Xona Uoeifeapdia R Reading Amsterdam Mevr 3Be Arnhem MeJ D van Vliet Rotterdam B Zegent otl nton 2 sluka 1 zonder adras BUITENIAND Brieven A va Dooialauw Bever KRk Briefkaarten Frank Laisr Grambndtk Dit horloge werd gevonden bü zekeren Goris een jongmensch die met een Duitsche vrouw gehuwd is en aan het Waalplein te Nümegen woonachtig is Omdat de beide aanslagen zooveel getükenls met elkander hadden en daarbü bleek dat Goris bet horloge bad gekocht van een Dultschen deserteur die zich dan eens Meinke dan weder Reiter vervolgens Barsch noemt on wiens ware naam Alwln Pdrkert is weid het onderzoek in die richting voortgezet VroBw Goris verklaarde dat genoemde Pörkert op een Zaterdagavond toen het zeer kond was en er sneeuw op de straten lag dit wa in den avond van 1 Febr j l hit geval in de woning van Ooiia was gekomen Pdrkert eldo tegen Goris die alleen thuis was houd je mond ik heb gevochten in 3nrgerlust een café in Nümegen Zün kleeding was geheel met Moed bevlekt Hü vroeg zich in hare wonbig te mogen wasschen hetgeen zü toestond Toen Pörkert zich gewasschen had liet hü in de woning van vrouw Goris een rose overhemd een onderbroek en 2 zakdodcen achter De voorwerpen waren alle ala het ware in bloed gedrenkt Vrouw Goria verklaarde dat Pdriiert daarna waa vertrokken en dat zü hun nadien niet meer had gezien De moord op den kolonel geschiedde onv streeks half zeven en Pörkert verscheen tusschen half negen en negen uur In de woning van Goris zoodat hü vennoedelük met den trein van Anbem naar Nümegen is gereisd er Uep tusschan dis men een PRBomBuaraN Zeedag M JalL GOUDA REMONSTRANTSCHE KERS lOM u vjn Ds H v AaaandeUt ST JANSKERK TH u vjn Da J F BultkooL 10 B vja Da J P Bnlakeol ta Wana 2 n njn Ds J E Bül KERK PEFERSTBAAT 10 u v m Da J Bül Jongelledeapreek LUTHER8CHE KERK 10 tt vjn Da TK Scbartan BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KERK 10 n v m Da A Jagar NED HERV KERK 10 u v m Ds Nieuwburg MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u vjn Da heer J VIsaar te Gouda OOUDERAK NED HERV KERK 2 Hu n m Ds v WUlemawaard te Krimpen a d IJsel HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Da E v d Broek OEREF KERK 10 u v m en 7H u n m De heer Hoek eand te Leldsehendnm STOLWUK NED HERV KERK 10 u v m Da Kania EVANQELlSA nB GEBOUW lOH u v m Da Jengebraur te Veene idaal Hm geen dienst WADDINXVEEN NED HERV KERK 6H u njn Da Paddenburg te Waarder REM KERK 10 tt v m Da Undeman U JnlL GOUDA ST JANSKERK 12 u m Da J E BÜL Huwdükalnzegenlng ADVERTENmN Hiermede betuig Ik mede namana mü kinderen müa bartoUJken dank voor devele blüken van deelneming ondervondenbü het overlüden van müne echtgenoote en moeder 8242 9 Gouda 19 Juli 1919 Th HEESBN JB S V behoeft niet meer t U heelt een goed en rartrouwd adres voor Uaubelen Beddon Uatraaaen Tapeten Qordgnen Zeilen Loopan Matte en in den naam O DB RAADT En als U onze Magazgnen bezoekt vIikH U een mtf ebreido aortearing welke U tevergeefs elden lOlt Bovendien Vindt D twee zaken tegeljjlc twe vliegen in éin klap Let wal Eerstena £ un Meubel maflWBlIn Ten tifeede Een Meabel tobptaik £ n wat dat zeggen wil behoeft geen nadere verklariog maar bete kent itt t kort dat wat U in t Magaign vindt in do eigen fabriek werd vervaardigd Een fabriek waar de werkliaden niet onder aangenomen werk staan waardoor menigmaal de kwaliteit van da artikelen beneden peil wordt doch waar alles in wordt vervaardigd zoodat r de noodige zorg aan kao warden besteed Alzoo geen mastaprodnotie geen bazangoed geen 3dk of 3de kwaliteit hMf Ml IW f rlts doch als t ware aan den niaowen t jd aangepast daarom ook wel maohinaal gesohaafd geboord gefraiad enz maar tooh ten slotte mot de hand in arenloon afgewerkt Maar genoeg laat ik niet meer zeggen vraagt sleohta Uw bnurman familie of betrekkingen Sinds 1879 het oprichtingsjaar der firma ggn miin artikelen heinde en ver geleverd Wie Tan m j wat betrok is steeds tevreden geweeit Dat kan ieder getuigen Eleotrieohe Menbelfabriek en Maga i nen roor complete woninginriehting Q DE RAilOT v h OMbTk DB mUUBT Itli iMnn IT ki aOUDA 3231 Telefoon Intern 46 biWliMnt IQ L kia i In Flinke Dienstbode OETSMOO i l Angoatni LMft vim b ncn ds itad n Adrea Flnwwlgnsingel 109 Oondi flinke OEVRAAOD boven 17 jaar J A VEBHOEÏT Stsa U Hoogitnat 23 OondiT Groote Hamburger Kaasimporteur ssekt all gioolhaadalaaf ea agenl nog goeds varlegeawoordiglaien koasl biaaea feal dagan oaar Qouda Aiabledlageo oadei H P 49S7 aaa RUDOLF MOSSil Hahbubo 3M0 10 TE KOOP OEVRAAOO EEN HUIS v n niet te rooten omvanc Aanbiedingen onder letters A B tan de Boekhandelaars J VAN BENTÜU é ZOOK Oood 8915 12 Te Ch nda varnilOi een Hond klear licht tfed reu Inisterende naarden naam Tonial Tegen belooningterag te bezorgen bij O A DE VRIESte BEKKENWOUDE 8921 10 PRIVAATLES 25 CENT r t i M Nadarl laai Rakeata Boekb Pianacb Dallsch Eag Qratli pioef Adras HOLARHOP MITi Dl REDDINGIUSr 10 BMMÉf Ra NtOI MSb DINSDAGS DONDERDAGS envanaf I Auguitue ook ZATERDAGS 8923 tot 11 uur 10 Nitull N r MMMER VAK NOOnH ta aoina lal op 31 JULI M lf deearondi 7 uur in HOTEL DB ZALM aldaar liHbllak varkaopeni Diverse onroermile goederUlf alle gelegen ta OOUDA en wel WINKELHUIS met BakkerijKleiweg 6 hoek St Anthonieatraat met 3 afz BOVENWONINGEN indie straat 19 23 96 De bovenwoningen sgn verhnnrd voor f 5 8 p w het verdere ii in eigen gebruik WINKELHUia mot BOVENWONING H Gonwe 7 Verhnnrdvoor f 4 en f 8 60 p w No 3 Huil Krii4erla n 31 Uit de hand verkocht 4 WOONHUIS met afz BOVEHWONING Raam 196 198 Varhnnid voor f 4 en f 1 75 p w 6 WOONHUIS Bothatraat 89 Uit de hand verkocht 6 7 Twee WOONHUIZEN VI mingatraat 4 en 6 WINKELHUIS Keizeratntat 67 £9 Verhaard voor f 5 p w WOONHUIS Kniperetraat 5 Verhnnrd voor f 9 26 p w 10 18 Vier WOONHUIZEN Wijde Poort a d Groeneweg 7 9 11 18 de open grond wordt bh het laatate pero verkocht Verhnnrt voor f 1 46 f 1 50 f 1 36 en f 1 70 p w 14 15 Twee WOONHÜIZBlJ L Dwamtraat 95 27 Ëlk verhaard voor f 1 75 p w Beaichtiging ala naar gewoonte Aanvaarding en betaling voor pero 184 Sept j en voor de overige pero 20 Ang a i NoUtiSn vanaf 14 Jaliverkrijgbaar B062 64 Wasch UM M koeU met f ürolzeep m a rah ▼ rwoadard lila enr daa oT f lo A e ra prackdjiaa Ook or4t hut kaai