Goudsche Courant, dinsdag 22 juli 1919

imigmmimviimmaiumt Beiven tot Brueael wae bet nik nui doip en atad uitg l wpea naar den pooiiwui om daa preaLdent toe te chon Au het tfttUm werd de prafdent ran Frankïiik wrwelkamd door d a koninff de kooisffdn priiw Leopold over half zes wojb a vckKi neD Sen lans aanhouden Icrachtiff joidi begroeitte den president die na de ifrebruiJceUike pUehtplegingen met de ronteiyka per oiien nur het koiunklük paleis is eraden Langi den heeten we r bractit een dichte Toenlst den praaident een jree drifti e omtde Het kanon donderde alte kUdcten luidden xonder ojriiouden n rrerstemdffii het luide gejoH van Leve FrankrQk Lare PoJneart üm Poch De president ie door Bnusel gereden te midden tbii een mendgte die half doi was Na de ontranest van de h xfdi tariMen en e miarieteni ia hü te voet naar de cénotaphe effaan om er een krans t en te legsen De céDota he staat in het park en de komdni had in den laop Van den middag eveneeiu Moemen aan x n voet geieffé Ben geweldige meindtfte vuJt straten en pleinen De monumenten sUn veriicht het ia een spiwokjeaachüg geaacht Nooit xag mitD te Brussel zoo n feetft In Spanje is een nieuw k net opgetreden Mauniv die door den looning aan rankeltJk met de racht tot vormlntf v n een mJnistierie wae beUat heeift die o idracht niet aanvaard Daaróp i aan Son hex Toca opdracht verfeend cUe hans het volgend kabinet heeft satneogesteld MiJnister pM ident Sancihea Toca buitenlandsche zaken markiee Lenia justitie Paacual Ajmat financiën graaf Bugallal hinnelandeehe zaken Bursgoe oorlog generaal TVmw marine adnunaal Flomo openbare werken C Lbenmee onderwas Prado y Palacios voedaeiToorrienfng markies de Macbales logiseh gezonde gegevens berekend de vooiiceur boven Rotterdam zou verdienen mag en aal niet gelden tot eed economisch knakken van het bloeivennogen van Nederland a geveaten Daarom echter m1 wedentjde een soepel aanpassend beleid noodzakel k wezen om beider lauden fiieale handelqrolitiek te atuwen la die richting die belder belangen dienen zal de ricbtiag der wederzudsche aanspassing en aanvulling Sterker dan ooit zullen alle geweiten VRD Nederland xieh economisch kunnen plooien Noord Friealand langs Amsterdam i4unburg langs Antwerpen zonder Neerlaod s gezond nationale belangen te schaden zullen ook de Belgische belangen gediend worden tot meerder genot en voordeel der wederz dscbe bevolkingen Mogen Nederland s afgevaardigden in dien zin optreden en bewast van de hoogst gewiehüge beteekenia der huidige onderhandelingen x n volk tot steeds sterkere en diepere toenadering tot het onze zooals ook de Belgische afvaardiging col aansturen tot Inniger en hechter samenwerken met Nederland s trouwhartige belangenpolitiek in koloniaal es haadelsopïicht Hen besloot vervolgens dat meesterknechts die in den regel op de werkplaats aanwezig zyn om het tot stand komen van het product te bevorderen lid zullen moeten z n en bleven van een der contracteerende weiidieden organisaties wanneer zU niet het uitdrokkeiük recht hebben arbeiders aan te nemen en te ontslaan behoeve van de Nedèriaadscbe houders van Buaaische ataotsschald en dan uit den aard der zaak aandringen op hun behandeling op deo voet van meeste begunstiging Bemditing De Minister van Landbouw heeft bepaald dat bevraehtingen anders dan door bemiddeling van een acheepsbevrachter n af te sluiten voor schepen welke zich niet bevinden binnen een der beurskringen mogen plaats vindoi zonder dat de betrokken schipper behoeft te vertoonen het bewijs van inschrijving van 4 Februari mits ds schipper overigens de bepaling vervat in art 16 dier beschikking in acht neemt Haizeaa De Minister van Landbouw heeft ingetrokken de maximumprijzen voor raaizaia N U H Met 1 Augustus a 0 wwdt betaalbaar gesteld het dividend van de Nederlandsche Uitvoei Maatschoppü over het tifdvak van 1 December 1917 tot ultimo December 1918 door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld Op 6 pCt en door den minister van Financiën goedgekeurd TnliiTertraiiiif i i u welk te 7 om SS y rtraginï gel d Door d groote druk worden Toen do trein nauwel la eeniga SnS v trotten w brdc de h PP ling b een der wwon Stuigen op den weg Meren itm Do S rtopto en Ksl diUUM n r Amers te AnuUnl n m m ProterteteUng I Amoloideiii BOakleo gatereii bootWOTkm taveoMWdMB werkltedMi uit bouwbedtijl njga honderden e BMBteworkJiedea an rede wewloonen ülj kwamen op net Pej lSahouwbui M rrein BftDifn wnar gesjHokon werd door deliee n HïjBBOop Kitoe WewoUngtm SaceïUet Zij WOK ei op dat hel doel van deze proteatslBldng wa een dfflaonetraéio tegen de iHfrveaüe vbxh de legennachten der Enteiil Men in Rndaod en Hongarije Op het loiTOiH en vó het holi Mar in gêoMporteetd werd me de ifbibiiue en bolejeWJMfediei loctuor imvonden zich naar eohatting een Itleine tweeduizend man In de nabij beid van hei veld bevond zich een sterlte pollllemaoht onder he el van den coaxoteaaxii van politie deo heer Piooo Tan AmeteJ en de hoeren Quanjer en Iïeyen a Het detatllioinent dat den ojKtooht na afloop d r meot oeceloidde bestond uM ruim honderdl man veretefflct met bereden agenten en huzaren Zeer Ungima trok de oet voorave gaan door een blauw doek v n de federatie van geonoeotei weirkl edJen en een rood banter van de oommuuiajscbo partij a deellng Amswirdem ltin B de Nieuwe Heerengraxtt Be uU8i reMtraat over da Mant langs HoWn n ar iet Beurapl n De Ux mg tot do Kalvaretraat on het Spul waren door poUtio liffxet Zoo nu en dan werden liederen gezongen Op het Beurspioin likmnneB de heeron Kitsz on ÏPOBseUngi In een aar root lanlaaropaien Bomtgenoemdo vertelde dat rr twcedntecmi gemeentè werUieikii geataatól hadien wat oen auocee wfljï IegonavOT d n jwoiai tteoheo wethouder Vliegen die evenals Jndegnieet betoorl tot do oontraTTevoluiloomairen terwijl do conunttnieten do warö revoiuöonnairen zijn Vtaü maal zijn de botoogeirs aldus de f ffeker i óijr bet B are bo w aaamgekomen doah ailif d bnwK iog oog meer glegroeld to zullen zij In h gelwuw vergadecen ö ü Ji Na d e korte toespzmaJt werden d banieren pgereUl en gfaigea de flemonBtrameii tegen i uur naar aaie rlohlSi ea uiteen kon de orko poiWcniiacht In rukken No p gorudmm tijd bleven nWwflgJedgon 1 de nahllbaid v n hotpleiuijo olann la afwaeblfa of er nog Iets elieuren mu don de botooging Uep rustig it gsmeewe het tdmaataohap van de zeggen Voortaan zal eens par maand een derde oolleote gehouden worden voor do Inweiuligo Zending De koi4ter ad beakM oog den poot van voorlezer en voorzanger onvervuld te laten maar atolde aan de kerkTOof j roar een som te voleeron 9i salaris vooreen dkeoteur van een kerkelijk z ntf oor Aan do kezitvooi saj worden v rzocht een Iterktoiephoon aan te iato3 leggen Sch irt Priaa Max raa Badea rlickt BE8UJN 81 Juli De Konitaniar Zeitung venieomt vaa betrouwbare Badensehe ztjde dat do voorzitter van het bestuur van den arbeidersraad te Ueberlingen Prins Max van Baden die met sUn familie te Salem aan de Bodenxee vertoeft heeft bericht dat de communisten dezer dafen een aanslag op den Prins zouden plegen Na deze waarschuwing is de Prins met zijn familie in een motorboot de Bodenzoe overgestoken eu naar Bottinghafen op den Zwi serschen oever gevlucht De Badensehe autoriteiten stellen een onderzoek in of voor deze overtocht eee boot van den Staat ia gebnlkt Protesten van Belglsctie arbelderB IlËIti UN 23 Juli In Betgivks ariKiderskrmgen wordt naar vla Nederland ontvangen bericMea melilon hstiig güugeerd tegen do hulp van DulMche arIrfMdors voor den woder opbouw Uo voor naaiiiel tegenstand gjaat uit vaa de boigiMliel lio rniM bf4ders die bestoten zijn do UuliailKj arbeldors niet to deuarbelil toe te likten zij rlohtten haltige protesten tot de rcgeedng Actie voor een Belgisch Fraaach Verbond De draadlooze dienst van Lyon meldt dat de Ugue des patriottea de Belgique aan President Poincaré heden een adres aanbieden waarin de wensch wordt uitgesproken dat Frankrijk en BalgU die te samen de wacht voor den Rijn moeten vormen een militair en economisch verbond sluiten Het Waalsch patriottisch verbond te Brussel heeft een motie aangenomen waarin het activisme wordt verworpen en alle contact met de Vlaamsche partij wordt verbroken Het Verbond dringt er op aan dat onverwijld een Fransoh Belgische entente tot stand komt die door alle Walen wordt gewsnsoht Frankrljk s Invloed In Perzii De draadlooze dienst van Lyon meldt dat volgens berichten uit Teheran en Cairo de Perzische Regeering besloten heeft aan de Fransche cultuur lu het hooger onderwijs een groote plaats te verleenen De Perzische delegatie in Parijs deelt mede dat voor de hoogeechool te Teberen zijn benoemd vier Fransche professoren voor de rechtskundige faculteit twee professoren voor de medicijnen en zes prafeseoi ra voor andere wetenschappen en de letteren Hel everwinnlngafeeal hi Praag PRAAG 22 Juli Praag heeft Zondag j 1 de vredesfeeaten gevierd De geheele bevolking heeft daaraan deelgenomen de feesten droegen het karakter van een groote volksplechtigheid Des morgens werden In tegenwoordigheid van president MasasiÉk de regeering de afgevaardigden der vergadering en bet dipion ei ek door den premier Tusor en de Minlstsl van Financiën Hor cet in het Pantheon van het Nationaal Museum toespraken gehouden waarin de redenaars hulde brachten aan do geallieerden voor dan moed en opoffering gedurende den oorlog waaraan het volk bun onafhankelijk bestaan te danken heeft op te 4Sle STOATSaLOTCRM Hoogs prUaea ƒ MMi 7S 7 ƒ ISMi 12170 ƒ IMOl 21M M77 m ƒ 400 M7t 4W7 ƒ iOOt 4S20 218 2 ƒ l i 6552 I72S 14202 14 2t IgllS l gO le Klasse Trekking van Mnadag 22 Juli Prijaen van ƒ 20 128 234 813 317 829 360 618 524 Stl 6M 083 770 779 831 896 Ml 998 1128 1187 1142 1162 1188 1386 ISOg 1436 1467 1490 1652 1609 U4 H51 1097 1802 1820 1870 1894 1600 2026 2066 2004 2110 2182 J167 2411 2414 2465 2476 2480 2493 2515 2547 25 9 2570 2572 1677 2682 2683 2694 26M 2822 2641 2 1 2761 Wt 2 06 2916 307 8008 SU7 3183 8160 3228 3236 3445 3 34 V98 8tS4 81160 8072 8079 8701 8023 8959 3M1 3985 4003 4013 4015 4046 4091 4098 4188 4204 4228 4271 42 0 4398 4406 4438 4467 4601 4613 4666 4608 4693 4637 474 4763 4774 4779 4877 4921 6034 5O80 5113 6141 5143 5140 5172 6201 5212 6247 5 342 584 5861 5396 5442 5476 6482 5491 5529 6672 5642 6650 6668 6710 6780 6921 6118459912 6015 6112 6126 6146 6154 6191 6208 279 0281 6307 6367 6371 6403 6425 6434 Ut 6471 6617 6636 6711 6803 t861 6900 6957 6968 697 983 7062 7168 7208 72267236 7272 7318 7400 7448 7456 7501 7717 7904 7914 8176 8206 8216 8285 8327 8340 8363 8423 8522 B562 8005 864 i 8044 8716 8751 8792 8900 8921 8920 0818 9363 93839489 9648 9616 9629 9644 9730 9757 9836 9 7 928 IMO mo 9974 9996 10019 10031 1006 10184 10188 10198 10317 10326 1093010367 10368 10404 10451 10479 10497 1052610692 10003 10634 16069 10675 10685 1077910762 10891 10908 10926 11047 11126 1120611293 11987 11419 11430 11482 11563 11607116 5 11662 11688 11725 11749 11829 1199811899 11904 11006 11962 11966 12008 1202212050 12116 12189 12211 12273 12276 1234112362 12387 12988 12438 12465 12478 1262812744 12771 12780 12809 12817 12662 1287812983 13048 13064 13108 13115 18136 1816213232 13233 13249 13262 13368 13417 1342818614 1S670 18690 13610 18620 18660 1866413826 13831 13838 13854 13887 13996 1394013961 13972 13993 14116 14130 14160 141T U190 14269 142 7 14308 14318 14378 14431 14482 14518 14647 14670 14786 14826 14859 16007 15086 15114 16142 16147 15161 16221 16227 16241 16327 16398 16402 1645D 1661916526 16687 16741 16769 16788 16839 16979 16082 16169 16182 16 I44 16288 16924 16360 16900 16434 16469 16693 16701 16727 1680017023 17066 17067 17178 17183 17216 17210 17308 17388 17896 17479 17662 17668 17661 17688 17690 17697 17740 17756 17766 178 17 17971 17984 18043 1S047 18062 1807O l 31 18083 18189 1826Ó M316 18325 18859 1 I4U 18472 18473 18483 18495 18524 18578 18590 18647 18710 18780 18800 18817 18861 1888318918 18961 18993 19008 19067 19090 1913 1 147 1 228 19947 19848 19378 19387 1 418 19482 1 440 1 488 19649 1 I2 19720 19985 1 84 1M67 19807 20091 20126 20167 20166 20266 2ll2 6 20 n 20844 20414 20497 20647 20598 20601 20646 20758 20928 20937 20968 20978 21039 21127 21156 21209 21246 2137921398 21426 21446 21476 21486 21563 2166 2168 21606 21640 21662 21844 21893 21944 Vorig lijst no 4866 ƒ 100 m z 4876 ƒ 100 No 21727 m z 20T27 MARKTBERICHTBN 0 p Tulalasavereeaiglng HOouda en Omatnken OroMtOBvaUlBi Veijlng van 1 1 hiU 1919 Itloenkool 1 soort 111 23 ld 2e soort 1711 1 1 3o soort 14 8 Komkommeie In Boot 118 W tiO ld 2o oort 17 10n M ld 3o aooM 6 SB 7 AntUJvlo I soort 9 4 90 ld 2f soort tl 701 90 Krop ila 1160 3 10 per 100 stiika Aard ppe ii 17 8 40 U poterW 13 105 10 TttlniMiouon 2 6t 30 Pwn f 2 10 m TouMt 10 soort 142 13 id ixmker i 41 50 ki kriel 114 30 Uoiiwwlon 1 18 36 Peulen 115 30 SpKvkooi ll 7O 3 0O Snijboonen le soi t I iO o9 ld 21 sooN f 10 46 atok ieiateljoonett li i 7 J Btatniiooiii n 141 63 Prookhoensn f 16 24 Postel lae m Splnszl 1 56 Zurlii 15 6 ali u per lOO K O i l oen 12 106 60 Kroten t0 6O 660 Sold Tle I0 2l O m Pfteomlle O flO 1 10 Rooiientoniidf 10 80 1 Llon ia90 4 W Rabsrber 12 1 6 alieB per 10 boa Frainl zen fO 4 30 61 Aain 4en 1041 0 46 Roodo lieteien f0 2 M aO Zwar e bessen f 0 46 0 46 p T pwl IV rzi ien 006O U M 4oenni 0 29 1 1 per stuX De Zomertyd Het bestuur van het Kon Ned liandbottwcomité heeft naar het Ned Landb Wkbld meldt den Minister van Binnenlondsche Zaken een adres gezonden om het volgende jaar den zomert d niet weer in te lueren Als bezwaren tegen den somertUd worden aangevoerd Doordat het werk op de boerder zoowel op het land als in den stal zich te regelen heeft naar den zomertijd z n aan het gt bruik van den zomert d voor den landbouw niet onbelangrtike nadeelea verbond n Met het wieden en het schoffelen vah do ge aiiseD en met de werkzaamheden welke betrekking hebben op het inhalen van den oogst moet in verband met den stand vun do K m gcwaoht wordei totdat hot land en de gvwassen voldoende droog zü n Het meikon van het vee dat Jn verhoed mot de mulkv rzlening der stsJtn t li reu ts zuei m c moet gelwren kan moeilijk met cun tiar worden vervroegd Het gevolg van de invoering van den zomertyd is geweeat dat in het zomerhalfJaar dlkw la een kostbaar uur in den morgen van den dag verloren gaat waartegenover geen winst aan tjjd in den namiddag staat Van nog veel grooter invloed zal dit z n wanneer in de toekomst door wettelijke maatregelen de arbeidst d ook van de landarbeiders mocht worden geregeld Bovendien beeft de invoering van deu zomert d in eenige deelen van ons land waar men aan den zonnet d vasthieht steeds een storenden bivloed gehad op het gezinsleven vooral van den arbeidersstand op het platteland omdat de schooltijden naar den wettelyken tijd geregeld bleven en dientengevolge de kinderen in het middaguur zonder toezicht waren wamanasN tfiuitm vtranUcoorMyUiMd der S ei Mijnheer de Redacteur Verzoeke beleefd een plawtsje voor t volgende in Uw blad Bij vooaiiaat dank Hoe ia bet gestvld m t de maxlmuinprijxen b T van rijat Overal in d winkels is tijat te koos t g ai boog re dan nmximiuniprijs in Haaotredtt orcrsj ƒ 0 35 per pond Dit is nist i ords Zoo n wettelijke bepaliiw wordt een beapotting handèaren of Intreücken aen vun beiden Van de kleine winkelioM die vaiüc boven maximum inkoopen kunnen we in dat geval niet verlangen dat voor don geste den pr ja verkocht wordt Ër dient dus ingngregpan te worden bjj den groot handel Dat sdiijnt ook niet ts Uuren M n vraagt zich ook af of hst snist ie met de voonchriften Immers ala we vememtfi dat door den Minister cf door den Groothandel of in overleg tusschen hen beddsn parijen rijst worden vrij gegeven d wJ dat den kleinhandel partijen in bet k ein dan worden aangeboden tegen ƒ 49 75 ds 100 K G dan vragen we ons af Ie da t S erkemtlng van do onbenulligiheld nn hst bastaan van den maximumprüs Ën ook als dit gebeurt kan toch door den klcdnhnndet voor den mtfxinHunprije verkiochl worden met een winst van 4 cent per pond Als men nu een erlijike vervolging wil instellen tegen overtreders dient men te weten of iemand tegen eratgsnoeonden dan wel tegen laaietgnMSmdan prijs inko 9t Men gaa4 dus informMBW bil autoriteiten en dan blijkt U dat xii hMlemaal er bulten staan dat die aanvragen met don handelaar afgemaakt worden en erger nog dat met de minste centime op den verkoop van die partijen H st wonlt gehouden Hier wotvlt dus in d hand gewerkt dat winkeliers die zulk een partijtjes bemachtigen verkoopen tegen woekerprijzen of als ze het willen ds heele partU tegelijk aan den man brengsn tcg n een zoet winstje Wie wüst nu aan wis v lagen ptüskoop n7 Wie kan nu vervoigan seotler iljn doel voorbij te streven JVie ten sIoU kan nu yootkomon lat bè publiek door ds oveilieid aaa tvoekerhandol wordt overgeleverd Met dank voor de opaamew Hoogachtend J SCUBItR Haastrecht 21 7 Hl De tydeMjke leerkrachten De drie organisaties bU het openbaar lager onderwlJB te Amsterdam hebben zich vereenigd om een steunregeling te maken voor de tijdeU ke leei rachten die tengevolge van de overgangsbepalingen van het wetsontwerpDe Visser is salarbi leer veel achteruitgaan De Bode bevat een oproep van bedoelde commissie waarin o a wordt medegedeeld dat velen met honderden guldens sommigen met meer dan ƒ lOOO achteruitgaan Wy behoeven u niet te zeggen schrijft de commissie wat het beteekent gewoon te zUn om ƒ 176 s maanda te ontvangen en dan plotseling tot ƒ 88 te worden teruggebracht Gii weet zoo goed als wQ wat het zeggen wil met een moeder en een hulpbehoevende zuster te moeten leven van ƒ 100 s maands minder dan het bedrag waaraan men gewoon waa waarop men rekende en dat nog naawelÜks in de allereerste behoeften voorsag De gemeente Amsterdam rekende tot nog toe de tydelijke dienntjaren mee en zoo kwamen sommigen tot een aalaria van ƒ 2400 een zelfs tot ƒ 2700 deze allen z n gebracht op ƒ 1000 en dergelijke toestanden komen ook in verschil lende andere plaatsen voor OEMENODe BEKICUTEN Drie moorden gepleegd loy verbami met het burioiit iaK d Arnltiemficbe poJi4 e den dader van den moord op kolonej van Hila op het spoor zou zijn i thans gobleken det do XAiitBoho d erteur Alwln l örkaa t een 21jarig jongimenfKib inderd ad do doder U van im op 1 Febr van dit jaar ge Ieegdea inoord op dev koJ oaei diodes avoDds om zevm uur okM een gapeiUe ï oiide aan het aohterliipold aam dan elpitfwtTg werd opgeaomon Maar bovendien ia dtrae n n geèlekeo de dader Ie zijo vr n twee andere moordaanslaigen ui dia op Jfvcob Cerdiauial te Watercroatsmütv en op dr Ooldber te Bu sum l e btvklaaigde wa ï atcinlagiavond per celwagen van de etiraitgevaQgeale overgabrucht naar be poltüoüuraau ooi io v oi den g 4ioord in tegenwoordigheid vaa den recbl6ro HUitii£ earfB Voor sKrafzaiken Hij le de toen onder do grootste kalmte etn voJledage b kentonls al Pörkarrt maaJtt heeleniaal niet den ladruk oen gevaaHljke raiffóMÜsw te ïija het ia een kalme jongen mot een niet on guD Mg Tegen den avond va 1 Fe ru Ti jj zwieirl hlj te Arnhem ronöi zoefcwde naax oen geJegenhdtf om een rijwlsl te dtelop om aan den ko te komen dook iiij krw g geec geJiJgenhaidi Aam dec V alperweg een tuin Wonealootpeüdef sag l daar twto bifiMi liggen en © aa daarvain nam hdj mee om dezo zoo noaiig tnj bet plegen v ti diotetal to gabtruiilcao iüveoi Iftittir onituu eiijLe hi op bet gedeqlte vsq rffii Vftlpènvcg waar geen tramraÉllsliggien een beer dien hij beaLaot te Oerloven na hem ecrot bewuate4ooai gKSlagen te bebben Hij braoïit besa vqq aobtereneen slag mot dW lïij 1 op bet booid toe waarop de raan kolonel Van HKh vooi over sioeg Hg beeft toon zijn laiachtoUer In eoa tuaa gesleept terwijl hdj dea boedeatto zakdoek die on straat i gen eveoAto ae bijl meenauj VoonkW bij echter zijn alacbitoffer koa bvoo en zagi bdj bii i le deur van do vQlai een man staan w top hij ijlingw fle vluobt najn Pöjkert bekende daomai in den avond vao 20 Januari te W lcrgiruasmMr den rnHKU aanelag op Jacob C Pdinool te hebben fföpleei Hij he t tetsen va aciiterea aangevallen en mot een imapprf op het itootd geölaigea Toen Candinaal bewuetetooa was MPfi ihij hem barooM van m ztliverea borioge met tcetiifng en een porteteiiUle met 116 De derdie mooirdaaopiag iloor beklaa e bekend ia die op dir Ooddberg gepleegd in den avond van 33 Januflxi t te bu aun Oniffeveea zeven uw dien avond had hij eed r iüs 4wr ontmoet die hem m weg vroeg mar een peoMom a u i4a BGravenlaodeicJien weg Hij bageloiijde deu i uJitsah r dr Gi lüfberg laarheen diö bij het hek gekomen hem mu dubbeltje gBi on tom alleoQ tójn V9g volgde Pörkeirt volgde toen dr QoHbecg en Mdeig beau mei een stuk giaepijp dat tuj bij ziKti bad bawustalooet Kn zijn sla£hto tfeir in een basede te beouon gt Sleept heeft bij hen van een povtörmmnaie miet fl2 oeo gjjuden lior og3 en eeii port e ulile die aleoMs waa deloo paplerein bevatte berooö Beklaagde veaWaarde lb n berouw te hebben Hij bad eoh er niet de Ijedoellag gohadr zijn slaobtoffcm te verwoorden DUITSCHLAND F rnfllig poorwoaongoluli Op het S uinafr MVttioHf be Bflrhjn waar de Irdnen n T en vaa het Nooxdoa veir4rt lik n em aanliO nifm heeït jfAsa étig een ornetig ffpoorwegKHQ eluk pi mts gehad iDoor lirt wei torfNn van de tmi Is eeu ireln dio r hof Hoo blot hoea p e Aeu tot uai do w chtkwin ffl Tai van Hedeo liepen ernfltlge vPrwondiugctt op waareen floaiMiiiigïw onderwf aaaar het ziekwihula Teodff bRZW krn Do axw hliii £ H6flïJnt geen ecfriiM te hebfien V o 11 jiifl t n In boï t g b I ♦ tJ liM Jiim j l zijn dooc dn Aifletikaan obe mdJitaire reobtl nkea Ih hW bezfltoo goUöd 216 Didtóolie burger vrroordeeld 10 gifildHtratien variecrondo tuiMcifaeo 50 m 0000 Mk OU jrijheiÜeH rafren van 15 Atj n to4 i luaaadNi gevaogeaiff Belaftlug op ver makel Ij t hedmi in Dortmund 1 la DoWitnuDd hr il de beiias itii do vMimiUcnliJkh den die op 170 0x0 Mk rwund ww heli laoMe bHasrtntdaw 400 000 MSc op £ en Franecbe oommandAn t In DudiNch bezet gebied Volgeiifli een djnuMÜoos bericht uit Natiën zou de Fraawche oomnumdjiiit te Marlenhovon bij Maly op di dfl van h t FjranBohr naiiionale teo deo I4en Jub de l ewoneim tot eon dteusparUj holfljen gonooditgiJ Maoir wie w kwunen gioen tüiiiififl aWoeii do buTgeroopwler en oonige oudere heoren vwwohonon De Franeohc rui ma lant vim dii rov T nlionnate g bcigid m liet liijGn mtideroaoht allo ta railiew wpiükou met bat bai el d t dedocht rs prfllotïcl naar het bal moesten koiii Mi om met de Fransobe soklaten irdaiMcn L ir wordj boivonifim i at t rdrolgd hij nlc verwnbijnen Oadnnka het dTf gomeaU zijn niet mucr dan see Uual U uiPt bnvi Socïiior vewcdienen Det uitlevering van de Dutl M Ro I ftnd6l vfoot Volgf M DKvledealing van de DmüUtAe wapenflUWtandBWHuimtóöit nijn tot dusver v ii In dirt Hairtburgsoho haven liggende of in Hamfcurg thulftbohoocende echepen 103 tooMaohepen m t een geiEttmcnaijken In ou van 1 162 531 k rf M aan da entente uBa eJoverd waaroudw 81 cUwowohepon vso de KvntxiTg Anwrilta StOOjOOOf Dult00ba iirbeiidera naar Frankrijk Volgens de Freaadid draaddooze dienet UJt Parij zal een DuMaclief oomadsiila WAWvai bftrooi Lcttimer voorzitter sal zljD roet eoti Franoclie oomtnlaaleiae voorwaarden reiïpf len waaronder dé 600 000 DuJtecii arbeiden zullen vorden bebaodeld die de regeoriiw to BerUJa etniing Ksl zeoden om het vflnrooBte geUeff e Het verdrag van 1839 Naar het Hbl uit Partis verneemt ontving de Echo de Paris van z n Brusselschen correspondent een telegram omtrent pogingen der £ ngelschan om de sympathie der Belgen voor Engeland weer te verlevendigen £ erst is Herbert ontvangen door de Cour de Cassation te Brussel daarna Sammuel die ter plaatse in z n qualiteit van booge commissaris een onderzoek instelt naar de behoeften van den Belgischen handel en industrie daai na Lord Bumham de directeur van de Daily Telegraph dien de Belgische pers dank heeft gebracht voor zljn campagne ten bate van België en ten slotte de Lord Chanceller van Engeland Deze heeft aan het Hof kunnen hoo ren zooals Guillemeta de correspondent van de Echo zegt van een nationaal geweten dat mA beslistheid op de levensvoorwaarden van Belgiü w st De procu reurgeneraal Terlinden kenschetste het verdrag van 1889 als onbiUük en verouderd Het aigemeene applaus betuigde volgene OulUemets dat de Belgen verwachtingen koesteren waarvan het weinig verstandig zou zUn de verwezenlUking te beletten De Rijksmiddelen Het eerste holfjaar sluit met een accres van 13 9 millioen op de gewone middelen V J 10 8 millioen en van 9 millioen op de criaisbelastingen Aan eeratgenoemde kwam ruim 138 3 millioen aan laatstgenoemde 129 8 totaal 268 1 millioen binnen tegen 245 16 mUlioen in 1918 Er komt bijna 21 millioen aan opcenten bjj De opbrengt in Juni was ook zeer goed 4 9 millioen meer dan in de correspondeerende maand van 1918 en 6 4 millioen meer dan het een twaalfde der raming Doortoe hebben ditmaal de successierechten in groote mate bijgedragen zij brachten bijna 8 2 millioen binnen tegen nog geen 1 8 millioen in Juni 1918 Maar dan blijft er toch nog een accres van SH millioen uit het toenemen van minder toevallige baten te verklaren De directe belastingen drot n atechtd weinig tot de stijging bij eD vermogens belasting bracht b jna 4H ton meer op do toeneming der grondbelasting was onbeteekenend Inkomsten en personeele belasting ging achteruit Met de accijnzen stond t iets beter ofschoon de suiker een sterke daling vertoont die ten deele ongetwtifeld verband houdt met de beperkte productie en de gedwdbgen zuinigheid wijn woa alecht zout nog erger bier idem en alleen geslacht en gedistilleerd kwamen goed voor den dag De grootste toeneming valt bij registratie tieen zegelrechten waar te nemen De eerste sprongen van 1 67 op S 1 millioen de andere van 0 94 op 1 4 millioen De beursbelasting leverde bijna ƒ 276 000 op tegen ƒ 180 000 in Juni 1918 En verder zien wiJ niets dan stijgingen bij de invoerrechten die van 688 0O0 op 2 697 000 sprongen biJ de loodsgelden die van 11 800 naar 151 000 snelden bij de belasting op gouden en zilveren werken die slechts weinig onder het recordcijfer van Mei blijft thans 76 000 tegen 69 000 in 1918 bij het stotistiekrecht dat aanlig wat begint op te leveren bij het recht op mijnen dot ruim twee ton gunstig bij veileden Jaar verechllt bij domeinen en staatsloterij Zoo werd in een half Jaar in totaal opgebracht 289 millioen Nederland en België Omtrent de NederL Belgische onderhandetingen schrijft de heer F Deckers in Het Laatste Nieuws Met alle kordaatheid mogen we uit de beate bron verzekeren dat de Belgische afvaardiging niet zal aansturen op een door enkele heethoofden aangepredikte politiek we kunnen tevens verzekeren dat de Belgische opvatting van het Schelde eu Rijnvraagstuk evenzeer ten voordeele van de Nederlandsche gewesten lal strekken la ten voordeOte van Antwerpen Maar om tot een gezonde opvatting der algemeennationple belong te komen zu er ongetwijfeld beiderzijds en vooral onze Noorderburen wezen daarover niet vergramd vanwege Nederland een einde moeten gesteld worden oon die handelspolitiek die in de laatste jaren vooral tot uiting kwam In een willekeniige en Pyiv rhasachtige bevoorrechting van eijpin vaarwegen ten nodeele dikwijls van heele gewesten Van louter economimsch standpunt uit kan er geen strijd Rotterdam Antwerpen zijn aUerhande kunatmatigheden schiepen hem Zonder deze kunatmatigheden geen ongezonde naijver tusschen beide havens zonder dezen ongezonden naijver die zich hoogstens in meer afgelegen gebieden zou kunnen laten gelden waren de Limburgsche aangelegenheden op economisch gebied ten beste geregeld Kik geweat heeft het recht tot zijn volledige economiache ontwikkeling te geraken en geen natie bezit het recht welk danig harer eigen gewesten door een eenzijdige politiek tot economische minderwaardigheid te doemen Hooger dan van Juridische doctrine uit moet het pleit dat thans tusschen België en Nederland hangende is oonschouwdl worden de algemeenheid heeft recht op de gezonde uitbatlsg ller nationale mogelijkheden Antwerpen is niet aUeen ten deinste van België noch Rotterdam ten I dienste van Holland de heele menscbheid I heeft door de gezondmaking der fiscale regimen en de loyale uitbating der doelmatlget aongelegde natuurlijkheden In t n etymologische beteekenis rechtstreeks en algemeen voordeel te holen uit 4e wereldhaven Rotterdam is niet Holland en Antwerpwi doelmatig ontklnisterd kan evenveel voordeel voor Holland opleveren Met Nederland s belangen strijdig la deze eeonomtmsche onderhandeling bepaald niet en selfs het feit dat Antwerpen van a cnneen eeonomisch stoiulpasl alt en met I STAD8MBUWS SPORT aOODA 22 Jttli 1919 A d Gouda vait Mercurtua De afd Gouda van den Nat fiond van Handelsen Kastoorbodlenden Mercuriua houdt oen ledenvergadering op Woensdag 28 Juli In het Schaakbord Organist Door de Nederlandsche Organisten Vereeniging is op het gisteren te Amsterdam gehouden examen het Getuigschrift als Organist uitgereikt aan den heer J Kaasschieter te Schoonhoven leerling der Orgelklasse van de Stads Uuiiekschool alhier learaar de heer J H B Spaanderman Examen M U h O Voor hot examen M U L O lijn geslaagd de dames M L Btjl N van Krimpen en R Tulnstni leerlingen van de 2e Burgerschool voor Meisjes hooM Mejuffrouw Snoep LAATCT BitMCaHnCN Uwa Roollficatie ito wedetrijden wa trin do heer Jhr van Ixuinep het kao iioenschap eokei harreu spel liebAaJde zijn itlst ge0pe 4d le Aoi etivdtun dodtf to Arn ïem SliagerkaL K X ue i Hii erf kampioen van Nederland luwgoiu iMjslistBiiglffwtvIstrijd vsngisteren legei liot M dBen Oewoi4 van Frleiiland iieefi BxooiU or zich van haar beate zijde ialm icn Jlet eeti e rlge S OI wi ae hfi ksiiipiaensDbap vMi Nod rland te be tialiu ynn voWH aar een pzwhtige preeta lo bi4 korte tijdsverioop van 4 jaar h ett ze aioh in het eerste eeizoen No 2 weten te pleatsen in de oompetiie en 8 maal nohlcreeo kaniptoen van h ewost ZuidUollanl zoodat de wlBetme daiil 1111 tevens defini1te in baorliezlt t gekomen Na afloop ontving ieder speler een zeer aardige ftrmpnedalUe Het was Jaaaner dat ds eludatrljd ondor zulke nlteraiaie lechle weengeateMheU plaats veni Beüedlging van raadsleden Aan den minister van binneniandsche saken is de vraag voorgelegd op welke wijze op den eersten Dinsdag van September de belediging van de nieuw gekozen raadsleden moet plaats hebben in die gemeenten waar op genoemd tijdstip om de een of andere reden vacature ziekte enz de bui gemeester voorzitter van den Baad niet in de raadsvergadering aanwezig kan zijn In verband met deze vraag meent de minister er da aandacht op te moeten vestigen dat de t meentewet den raad onmiddellijk bij zijn eerste samenkomst werkzaamheden opdraagt HÜ witst bijv op art 88 voorscfarüvende de verkiezing van wethouders op den eersten Dinsdag van September De raad kan zich van de uitvoering van ijn werkzaamheden niet kwijten tenziKde functie van voorzitter vervuld is Ia da burgemeester niet aanwezig dan behoort naar s lainiatara meening i c art 77 2a lid eerste volain van de Gemeentewet te worden toegepast en zal mitsdien eventueel ook voor de beëediging het oudste lid in jaren van den raad als voorzitter optreden totdat die functie volgens art 77 eerste Ud overgaat op de oudste van de aienw baaoamde wethonders Veiling Notari Camblor ran No t D ullsiwg van do gisteravond ia H tel de ZHUn gebuuden verkoofiinc van Notarns N f Cainbler van Noote s la volgp No 1 WfakelhnJ lelwog 6 te Gouda keeper de heer J Obwerttne aldaar voor 118 ISS01 No 2 Wink lhu Qouwe 7 aklaM nliet verkocht No 3 BGis fiaam m li aldaar niet verkodht Nas 4 en 9 Buizen VlamlnflBiraes l en 6 aldaar ntel verkooht N 6 Bula Eeizeratraali 7 94 aldaar koo ter de heer J van Dam aldaar vxww No 7 floSs pW de f MO No 8 l m u de Poort 7 9 De Lageronderwüswet Stbl 498 bevat de wet van 14 Juli l91 tot wijziging van de wet tot regeling van het lager onderwijl BUROKHUJKE STAND Rnsslsche effeclen OOUDA OËBOilFJJ Oeene GVERIJinEN 19 Ju Hemt Beshulzea 60 i Minister de Vries heeft op de vrogen van den heer van Lanschot In zake de belangen van Nederlandsche houders von Russische Staatsschuld bij een eventueele internationale regeling dier schuld geantwoord dat de Begeering haar aondaeht bij voortduring gevestigd houdt op de bedreiging van vermogensbelangen vaa Nederlanders in verschillende landen met name ook in Rusland Zn verband hiermede worde er aan hennnerd dat reeds in Februari 1918 aan de pers hier te lande werd medegedeeld dat het gebeele corps diplomatique te Petrograd aan den Volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken een nota heeft overhandigd woarJn er op werd gewezen dot het geen enkel decreet von annuleering inbeslagneming enz van oon mderdoDen von de door het corps vertegenwoordigde Staten toebehoorend waardepapier erkent en zich het recht voorbehoudt volledige schadevergoeding voor geleden nadeel te eischen De Regeering zal zonder tw fel soodra de omitandi wden ich daartoe leemn verdwe itsfpen doen teH KUNST ONZE DRAADLOOZE DIENST De sUklng hi Ooet Gronhigen geëindigd De stakers In oostelijk Groningen hebben met 812 stemmen voor 727 tegen 47 blanco en 16 van onwaarde het voorstel der be middelingscommiasie aangenomen en zullen heden en morgen het werk hervatten De overeenkomst wordt Woensdag vastgesteld Ook is aanvaard de loonregeling voor d veenkolonie op den grondslag van de loonregelingen In oostelijk Groningen Staking bU de Centrale GraanfaeiorJil te Rotterdam Gisteren stookten te Rotterdam een gedeelte der vrijUeden en assistent vrijlieden der Centrale GroanfactorÜ ongeveer 140 man De ChHstelijke bonden deden niet mede De eerste elsch is uitbetaling van het hooger loon vanof 1 Januari in plaats van 17 Februari zooals thans geschiedt Verder wordt verlangd uitbetaling van het loon ook als aaslsUatenwerk door vriJlleden wordt veniefat t 0 begraienle van den rormoorden Franseben eergieant Naven edode draadilooe aog bijzooderbcdcct over de bagrofoDisi v £ den yerQwordea Franmhen sergeani MaonheAm De leden van de Fran whe mltttaGre conHnl si en de eukeJe Fransdieo dio voorts nog to nerlijn vertoeven hadlea zWi Za ttrdn obtend opi t i Aahaatew arfon vereenigd waar ook do ledten dör oudere j allleerde ninmes en Entfetsohe Amerlksanacho eni ItaUaanectie detoc iefnenten cger pooidig waren Een afifeeün loft lerle van het BwHjne e goraizoen en een Duibmh ndtltair muzle4 faorpa waren opgffïtcild tpg nover den wvggoo die bet Ujk ver oea ea zou Om elf uur kwam de lijkwagen bet perron oprijdMS vooralgefMte oor bereden polMe Zes Fnuwche Telegn h Weerbericht Hoogste sland 767 M UuuAaa Ijaeeae atanl 758JS Is HeUer VerwaoM ng tot den volgenden dag Meert maaige wtnd i fftotrtljso rich tingen zwaarboirolkt M betrokken met tijdelijke opklaring waaiMhiJnliJk tm 1 nlgo rt gon De Conaervalariaakweatie Naar aanleiding van het door oaa utt tb M R Ct ovelgenomen beticht omtrent de ovsmama door het Rük van een Ooaaemtorium hetzij het Hasgsche heteU hat Amsterdanuche vemamen wij het volgeade Het ligt in da bedeekng van de Regeering een Staataconaeriataitiun voor muaiek in het leven te roeven Daarvoor vaü liet Haagsohe Conservatorium reeds omdat het semi taatsiastelUi kjiet eerat in de termen Voorloopige ondetbasdaUngen moeten daarover reeds zijn gevoerd maar men begrüjit lichtelijk dat die door de direetetxrswiaseHng zijn veKraagti Staat dtis de overname van het Haag he Conservatorium door het Rijk binnen afzlenharen tijd vast dat wil niet zeggen dat daaruit niet gelijke overname van het Amsterdamsehe Ocilservatprium zon kaanan ToortriealaB Over den Atlanlisehen Oeeaan Een li ng lsOb draadki station meUt det de vllegfr Le en Peikec Hie 20 dezer uit Bra via de Azorea neer de Vereeol le Ststeft zijn vertrokken op 22 dezer 1 PoJHa IWgeda op de Azoreoiijn aangekomen I ea hoeft msH bij zksb en is weder vertrokken MaximUian Bsaden BERLIJN 22 Juli De bibliotheek directeur Dr Friedrich TUmme maakt een uittreksel uit Harden a oorlogsartikelen openbaar waarin de grofste beschuldigingen tegen den tegenstander zijn opgenomen Thinime constateert daarmede dat Harden in ds door hem zelf in het licht gegeven publicatie van zijn oorlogsartikelen de i p vijand betrekking hebbende gedeelten m I heeft wsggelelea jMs Kulperetraat 6 aklaar k o r P de Jong aldaar voor ♦ Ier hulcm indeWijheor j a i kooperde 1 voor r a20 13 I wars trair im J N lSfT ï i a t bU de Jm verlwogd grt d t p f3ga 23 lull 8 uur Het Schaakbonl Lalea vaa iltniigl Hawnaa DeleeM veneekon wij getegeU HjAg mededeeling te mogen olKvangen van vergaderingen a noerl n vermaketijkltedeu eoz oia deae la onze agenda te var ElseMaeiha Drukkerij BBl aDUN ZOON pomu m BoldMen droegen de Wat to den waggon en Jc en ar de tadrijko krwwen op van do Ij ranashe en geallieerde co nn i eiee i e muclef peelde de iaead Funobre vas bofU ei e fi korael van Baob Ocnenal Bitvott spraic eon roereode hjürede uit waawp de Duitecfce a a e AHSRIKA Een luobtpo0ttaiieJ Het Ameirikaaneobe depsirteiueDt der pu 9terijea heofl bekoacL gomaalcc dat oeii brie ot aatóffr poAfttuk der eef te niasee bij VKrtocr per vlleg meehliie voortaantoenl per OM zal loofltea dal ia diia ovmTtel al per tröoi Men beeft berekend üatecn vhegimaohane viior den poAtdiemst per rek 4050 pond aan poetatuklcen ofl 8 000 brieven kan meenemen Viooirw zullen er proeven wo dea geikomen m wel op 9 Aoigintusl met de aiBdon vortreitkendo AdilMio van do Hbite Star line om poatetukken reobf ereed dioor w terv li Dud g ni aaa boord VAQ vsrtrcfkkende mMlbooten te doen brengen Wilflou zFek lliajken bericht udt Waflèmg o in pre fetJeni fflteon oogioerteld hij lijdt aandi fMMilerio Zijn toestand ie eobter nietern Dp besprekingen met do repui JteiDWho eenjatoren over bet rreH eevefxb ag en den volkMibond zfjn ttltfasteddi HNIWAJUÜ Alg Ned Typografenbond Het Volk heeft mededeeling ontvangen uit de huishoudelijke vergadering van den Alg Ned Typografenbond Bij de besprekingen over het collectief contract werd vastgesteld dat geen con ceptcontract aan de leden zol worden aangeboden omdat de onderhandetingen op den grondslag van het bestaande contract zuUen moeten worden gevoerd De eindtieslissing zal echter aan de leden zijn Ofschoon verachillende afgevaardigden bezwaren maakten tegen prijszetting het vastleggen bij stakingen enz werd dit punt aangenomen met alleen de stem van Zutfen tegen Wat de aamenwerking met andere organisaties aangaat werd na langdurige discussie woorbij het hoofdbestuur adviseerde ook de andere thans mede contracteerende werknemersorganisattea bij de eontractsonderhondelingen te erkennen in den geest van het hoofdbestuuraadvies besloten Over het loon werd een zeer uitvoerige discuBsle gevoerd waarbij de gemeenteklos seindeeling een hoofdpunt uitmaakte Loonen werden genoemd en de grootte met verschillende feiten als noodzakelijk betoogd Algemeen wenschte men klasse inkrimping doch zeker wenschten verschillende ofdeelingen in een hoogere klasse geplaatst te worden Na bestrijding door den voorzitter van de verschillende voorstellen omtrent loonen gemeenteklasse werd een motie van Utrecht na een kleine wijziging door het hoofdbestuur overgenomen welke inhield Ie een grondloon van 76 cent per uur 2e Zes gemeenteklassen met een verschil van 8 cent per uur naar iedere klasse Se Voor Aftchlnezetters zou een hooger loon Mdongen moeten worden 4e De indeeling der klossen aan het hoofdbestuur over te laten Na veel tegenstand werd de duur van het controet bepaald op 8 jaar mits een erisiscommissie wordt benoemd welke om het half joor bij economische verslechtering de loonen zal nagaan en zoo noodig herzien Bij het niet krijgen vos overeenstemming zol een arbitrage eommissie moeten beslissen Goedgekeurd werd dot de bond zich principieel zot verzetten tegen schichtwerk Een motie van Rotterdam over nachtwerk werd aangenomen Waar de Arbeidswet nachtwerk voor drukkerijen toelaat en toegeeft oon vermeende bezwaren in han dels beurs en eeheepvaartkrlngen acht men de noodzakelijkheid van bet verschenen van ochtoidbladen op Zon en feestdagen niet oottwezig Er werd oon het hoofdbestuur opgedragen te traehten dot geen nachtwerk zal aansluiten aan den Zondag Na toezegging van het hoofdbestuur om het binders controct te doen aanpassen rekening houdend mat de toestanden in dat bedrijf werd hierantrent blanco mandaat gegeven Na verdediging door den voorzitter om den last Ton het venekeringewesen op het bedrijf te leggen i omjerfaaadelingen daarover te voeren en na bestrijding door Amsterdam op prindpieele en practische gronden welke door den voorzitter werden bestreden werd het hoofdbestuur machtiging veHeend om onderhandelingen berovtt te roeren m N M I 8T0LW1JK Gemeenteraad GisteraTond vergaderde de Baad dezer gemeente Tegenwoordig wat s met den voorzitter alle laden uitganinderd da hoer A Verkerk De notalen der vorige vergadering warden onveranderd goedtfekeuni Ingekommen waren 2 adressen om salarisverhooging en wel e n van mej D A Boesberg telefoniste en een van C van Dam gemeentewerkman alhier De Voorzitter deelde mede dat in bet college van B en W voor belden tol salarisverhooging was besloten mits de Eaad er zijn goedkeuring aan wilde verleenen De Voorzitter stelde daiurop den Raad voor het aalaris van mej D A Boesberg te brengen van ƒ 175 op f 200 por Jaar en dat van den gemeente werkman C van Dam van f 80 op ƒ 60 per Jaar Beide verhoogingen werden goedgekeurd Ingekomen waren Goedkeuring van Ge deputeerde Staten op een bestuit van den Baad tot het aangaan van een leening groot ƒ 26000 Goedkeuring voor den bouw van 10 ar beiderwoningen Goedkeuring op de bedrljfsveioldening voor het eiectrisch licht Ingekomen was een adres van B en W te Haastrecht verzoekende adhaesie te betuigen met een adres aan Ged Staten met het verzoek geen goedkeuring te verleenen aan de gemeente Gouda tot tolheffing over de Haastrechtsche brug onder de gemeente Gouda De Raad kon zich met dit adres geheel vereenigen aangezien personen belast worden die hoofdzakelijk te Gouda komen om htm inkoopen te doen De heer Verdoold merkte op dat van uit Gouda zware vrachtwagens hunne producten te Stolwlfk brengen zonder dat door hen uit tSouda iets betaald behoeft te woitlen voor het stuk r den der wegen Ingekomen was voorts een schrijven aan de gemeente Bergambacht naar aanleiding van een schrijven van de N V Willem Smit en Zn te Nijmegen betreffende Ie levering van een hulp transformator dielater bleek niet noodig te zijn en een extra uitgave van de 3 gemeenten vorderde groot ƒ 6000 Zoodra dit ter icennis kwam ya de lichtcommissie waren de heer O Kroon alhier en den ingenieur van het electrisch bedrijf van Bergambacht en Ammerstol naar Nymogen gegaan om met de directie te confereeten Het gevolg was dat het bedrag van ƒ 5000 met ƒ 1800 werd verlaagd Daar de gemeenten bergambacht en Ammerstol tot betaling van htm deel hadden besloten stelde de voorzitter voor eveneens het aandeel te betalen Aldns werd besloten Ëen adres van den t ntralen Bond van Bouwvakarbeiders verzoekende in het aaubestedingsplan een uurloon vast te leggen van 46 cent voor metsel en timmerwerk en 40 cent voor opperwerk vond bijna aigemeene bestrijding aangezien de Baad van oordeel waa dat het niet op den weg van den Gemeenteraad ligt hierover te beslissen Aldus werd besloten Aangeboden werd daarna de Gemeenterekening Tot het nazien daarvan werden benoemd de hoeren J Kruüt en A Verkerk Bij de rondvraag vroeg de heer Zijder laan het woord naar aanleiding van een gerucht dat hem ter oore was gekomen over de benoeminmg van een ambtenaar voor het uitreiken der broodkaarten De bewuste ambtenaar zou zijn benoemd op een salaris van ƒ 4 per week De Voorzitter bevestigde dit en zeide dat ü en W het voornemen hadden dit na de rondvraag aan den Raad mede te doelen De beer Zijderlaatt wees er op dat In verschillende plaatsen het uitreiken van broodkaarten nu de distributiebureaux zijn opgeheven aan de bakkers wordt overgelaten Indien men dat niet wil had men een ansbtenaar van de Secretarie er mee kunnen belasten De Voorzitter wees er op dat het ecretariepersoneel werk genoeg heeft De heer Zijderlaan was deze meening niet toegedaan De heer Verdoold vond de belooning van ƒ 4 per week wol wat hoog Nadat opgemerkt werd dat het alechts ƒ 4 per keer is en de uitreiking maar eenmaal per maand plaats heeft weid de benocmimng goedgekeurd De Raad ging daarna over in besloten zitting ter bespreking van de benoeminjr van een opzichter van het electriciteitsbedrSf e Korkeraad der Ned Uerv Qemeento heeft In zijn jonlg to vergaldjcring besloten afwijzend te hescÉLkken op het ver aoek der Bvang eti allie alhier om vior middegbeurten te wUlen afetaaa voor doopebnüoningf door een prcfükant ven Qorelormeorde lieginselen omdat deze ver eendgkig geheel loB staat van do Hervormde Gemeente Op een eventueel verzoek van lidmaten zal ecAter dtader zeker beding gunstig beschikt wonlen Aan de kerkvoogdij z l wortlen voorgestold tot elet isohe v UobOng van de kerk over te gaan Ten 4ndo de tending bij te Btann la haar goldolijken noodziiiien Jonge dames uitgenoodlêl worden een Inzaroeting tang de hulzen te houden De diaikon ei ie lid gewecden van de vereonigllng van diïStonloen voor oulle liedoMorg d e 30 JuU to UtrecGt zal worden geoonabltueerd D voorzitter IS aiHovurdit neer devargadering tot stichting eenor nationale vredeaoigiüdsatle te ak 3 venl age op 20 Juli a s IDe kerkeraad buloot dat voortaan een dsopwaeedenexpktll noodig aal zijn ft aüi f