Goudsche Courant, dinsdag 22 juli 1919

vèel vrachten hadden en altijd vee vruchtiu conserveerden hebbon Uts u moet a laten bij gebrek aan suikar o hebi n nog wat suiker klandestien moeten koopen voor 60 i 80 cent het pond De regeering is wel hardicerschl Voor ecnlge wekon werden de bi anJst f ƒ enkaar ten uitgereikt met t verzoek zooveel mogeIflk turf aan te vrag iw en twee dagan daar ni stond er in de couranten dat de turf vrijgelaten was ffoe 14003 A Jaargacig ADVERTKNTlëN Publicatie De DIRECTEUR van het LEVENSMID OELENBEDRIJF te GOUDA brengt ter kennis van belanghebbenden dat de aanvulllngsbroodkaarten voor kinderen beneden het jaar an het l05e to t met het 108e tijdvak benevens de aonvvUIngsbroodkaarten voor moeders wipr Idndèren nog niet ouder zijn dan 6 maan d n w verkrijgen zijn In het boterhuis on kr het stadhuis en wel op a s Woensdag 2S Juli van 7 uur n m tot 9 uur n m al Iden op vertoon vaft trouwboekje Bedwatepen WV RADICALS Wl Uactiat ook bij erouderde CAV Meil I V MiUfSANITASEQn gQedgekeurdCSOUDA Uaf Tmdnrct U 11 DBN HAAG Hndoinieunu 9 2 RMbotie t Telef Intero 545 Het Vredesvardrag door het Lagerhuis aanvaard Het kalBnvMMgsluli in Engeland Het DuitschOonteni ijfcsoh vredeetraotant Zw8i o efsohen Poinoaré In Brussel Haf kabinet Clemenoeau opnieuw aangevallen Het fiasoo van 91 Juli He lUwUaolio Sovjetpopubliek an Roemenië In Polen ONS OVEIznCBT Viö ook daar te lasKle Tw r h t yeiwht zou komen lou wordeu belhiut lelri overeenkom st3g te Terheveuste tracHtiet vim de Snsel £ Khe rechtsipraak die zoniier weerga is i lo I Oeoi e sprak zijn volkomen vcrte uwe uut in de hoilaafli uitwerking vwi he feil dat een man Hie oipzettelyk een orlor op touw had gezet uiUluitvTHl om de prsitie van ztjQ persoon aaiizjenlUker te naken erf uit ijdele eiuzttKt t v dadon 40U zien jre4 rsndiDier3ct als een acMirken fftrvedc Lloyd George s rede is m het Pariement Ivide toegejiucbt lïet zal den buitenstaander wel eenigermate vreemd aandoen dat Lik y l Geoige loo buitennaatfl boog i eeft von de vei beven traditie van de Engelscha recht aprauik die zooder weerga Is miaar die och al Ixy voorbaat wordt gAzet voor het feit den ex ke Zer ats d cJiuldlg voor den oürioig te straffen De toejuichingen zjn vtrklaarbaAT uit den roee van het o verwinningafee t dat jfewr ËnceaAiKl k gevienL d n utu aleiL be itfeo deze zaak vaa wat nwïhterder atand punt Ijloyd George moge a n hei Jnd 03 ner reae w er groot enthoiusioame der parlementdidden staande houden dat het vedee verdrag re tvaArdig 13 n aau de wereld voor eeuwen zal leeren dat inen de nationale rechten met raet voeten kan treden ftooh InbreHjk maisxsD op plechtige over aeokomisten t moge meenen dat met het wedestractaat het Dmtsche Ryk heeft ver nietigd maar dat het Duitedie volk ïichaeLf ten grojide heeft genoht wie met door haat 18 verbbnd iaX de reohtvaardigheüd naar de Juifite beteekenis weten te schatten l iiiso§iito de Nieuwe ïleesclilia Wlolenwerf 14 Uw inkoopen en beatelhngen te doen PRIJSCOIUUMT per 6 on nUNDEELAJPPKN vuud SOSTBIEF en RIBHAAS en BIEFSTUKBAUW RUNDVETgESMOLTBN RUNDVET 3B24 32 Aanbevelend E Folkertsma Co door m Het vredesverdrag voor I uitBchIand Is door het En eüsche La eiihuaa na derde leziDff met 163 tevm 4 stemmen aangemo m a Be Jersche aatumalisten hei d en stemming verlangd om uatiiife i geven aan hun protest tesren de houding der Rogeenng in zaloe Ierland Woj d Geongfl heeft de spnekem over bet vredesTOMira ie woord jfèsTtaan Hti heeft het verdraig verdedigd en verklaard dat IDageland aanzienlijke vergoedingen had verworven al waa het onmogelgk alle oor logekmten terug t kru ren Het was onmo geluk het bednaflr v n de vergoeding en de BohadelQosstelling vaet te stellen omdat op het oogenblik de heratelliingefcosten niet konden worden begroot Ook venledigde Loyd George de tem tonale herzieningen en de mihtaire voorwaarden die aim Duiifschland worden opgelegd H f legde den nadruk op den over heeS de wereld ge oelden weosoh om een ednd te m ken aan den diMWtpJjcht en h j sprak de hoop uit dat einde 191 BNreland door het vrqwUliffers stelsel zou beschikken over alle str Jükrach tem e noodig ziJn om de ovenal m de we reld verepreide Bntsohe belangen te he pcbermen Maar het wa wimogelÜk om aan den diemstp licht een emde te maken voor de huidjge toeetand tot klaarhead wordt gebracht Uoyd Geoiige teade wng dat h volkomen bleef vsiEttumden aan zün vroeger afgelegde verklaring noptfu de pdjti ten opzichte van Busland HÜ hieW vol dat van die politiek door Ohurchill den maniater v oorlog Diet wae afgeweiken Betreffende het vooi het gerecht brengen van den vooroaylagen kenzer zeide Lloyd Georipe dat niemBnd had geopperd dat de man die aansprakel k ia voor deze moo d P rtd op groote schaal zou ontsnappen Maar zoo ivroeg M weilk recht heef KB el nd om aan te nemon dat eeu neutraal land het towied zou wezen van de ierechtaitting De newtralen s n met op de TxedeecQ erontde geweest en ook met m den oorlog en indien de kwcetfe aan hen werd overgeSaten zoa de voorma lige keizer met voor het gewcht worden I e geallieerden hadden voJdoendo veï trouwen in Engelaad om te weten dat f 110 125 140 150 150 V behoeft met meer te ïï heeft I a vond n een goed en yertronwd ndtes voor Jlenbelen Beddon Matrassen Tapijten Gordijnen Zeilen Loopers Matten enz in den naam O OB RAADT En ala U onze Magazijnen bezoekt vindt U een mtjfebreide sorteenng welke U tevergeefs elder zult Momttmn Bovendien vindt ü twee zaken tegelgk twee vhegen in één klap Let wel Eeraten Een Menbel naa sl n Ten tweede Een Menbell i Pl K En wat dat zeggen wil behoeft geen nadere verklaring maar beteekent in t kort dat wat U in t Magazijn vindt in de eigen fabriek werd vervaardigd Een fabriek waar de werklieden niet onder aangenomen werk staan waardoor menigmaal de kwaliteit van de artikelen beneden peil wordt doch waar allea m up nloo wordt vervaardigd zoodat er de noodige zorg san kan worden besteed Alzoo geen mastaprodnctie geen bozarsgoed geen 2de of 3de kwaliteit maar eht oudMPwrataeh handMrapk doch ala t ware aan den nieuwen tijd aangepast daarom obk wol machinaal geschaafd geboord gefraisd enz maar toch ten slotte met de hand in nrenloon afgewerkt Maar genoeg laat ik niet me r zeggen vraagt slechts Uw buurman famihe of betrekkingen Sinda 1873 hot oprichtingsjaar dor firma zijn mtjn artikelen heinde on ver geleverd Wie van mu wat betrok is steeds tevreden geweest Dat kan ieder getnigen Electriaohe Meubelfabriek en Magaaynen voor complete woninginrichting G DE RAADT v h a l P Oa RAADT h anlraat t Soiiws 17 Iwst Papentraat QOUDA Telafoon Intan 46 82 Het recht der moeder I P 48 iTL T 8ftnsoheuv rr ta vergeet vrouw dea liï IT vergeeiook tZr hetgeheele huls ulMd u hei Slaperig door dege J J teapkamer MaT I ineiWiJde uLlsfo J 2lin vriend e KT is P 1 M Ün jj j er Ker to asar on hwgeko i i a e LuohtvMirt D eU hfwfdatedcoWht p r icftotf Omtrent de overlandvlucht p r vtiegiulg door Nederliuid op 16 Juli door lulteumtvlteffenier Koppen als bestuurder en luitMumt Koopman als wBamemer met oen D F W machine met een 200 P K Benz motoi worden nog de volgande b zonderheden niftdegcdeeld Klokslag halfKevan ging te Soesterberg de grooto vogel de lucht in Dadelijk werd gevlogen in de richting Utrecht in 10 nvl nuten op een hoogte van 1000 mct r Van Utrecht ging t naar Arnhem waar men om 1 uur 10 min waa Daarna op 800 M hoogte naar N megen en toen ooitelijk van Maeaeyk naar Maastricht waar men om 8 uur aankwam Door de xware oewolklng die op 200 meter aat was Haa tricht niet te onderscheiden en riaar er geen landingaterreln was zocht de bestuurder de kalmste luchtlagen boven d wolken op Van Maastricht ging het over Kindhoven en Boxtel naar den Bosch dat men om 9 uur bereikte en toen naar het vliegkamp te Gilze RIjen om benzine in te nemen Na een nog al lang oponthoud vertrokken de vliegers weer om 1010 over GInneken en Bergen op ooni naar Middel t urg koersende waar se om U 10 aankwamen In Zeeland zware bewolking met regen Van Middelburg ging de tocht verder naar dbn Haag 1166 Haarlem 1815 en het vUegkamp Schiphol ten nfldan vaa Amsterdam alwaar de Inwendige menaoh versterict weid Het bUek dat nog ba i ie noddig was maar die was in het kamp niet voldoende voorradig zoodat de vllegera besloten te koeraes naar hat vlieglwmp de Kooy b den Helder Van het oorspronkelijke plan om van Am sterdam over Enkhuizen naar Leeuwarden te vlicgeni moest dus worden afgeweken Na een omweg van 60 K M bereikte men 2 16 het vliegkamp de Kooy Benzme werd Ingenomen en om 2 56 steeg men op om de ZCÏderzee over te steken vla Wierin gen De waterroute was 72 K M lang men vloog op 2600 meter en was S26 boven Workura biy dat de Zuiderseetocht zoo goed was geslaagdl In de Noordel ke prch Tinci a ondervonden de vliegers ook veel laat van de zware bewolking en werd dus voortdurend op kompas gevlogen Van Worknra ging t op 1600 meter hoogte naar Leeuwarden 8 46 en vandaar naar Gro nlngen 410 Toen over Assen 4 2a en Zwolle 4 68 naar huisi Klokslag halfzes rolde de machine weer over het Soesterbergsehe vliegveld Over dezen 960 KM langen tocht door Nederland was 8H unr gevtoaenl L ohtpostz egels De l id poMt e el heeft zoj do Hen thêster Gusidtan in de v illii zael zijn nMrede gedaan en de verBamelears zullen zijrf lotgevajleu me igrooto bolMi p telling voWen De beer Hawke wwde senMe AUautledie luo oetbode HIJ bad Mn klefine po4 vso ongeveer honderd brieven bij zJob d e Mie goltraokeerd wa ren met bot dirioceiit9 03ti cf ol van Kewloundilaiid dat voor dia geltigenMd ow drukt vaa De dramaüsobe reddSng van het vUeigtuJg maakie hei mogelijlc de poet et te levco m oadBi de inhoud van denpoetzak door het hoofdpomkaiitoor geeortocrd wae De couverten met do poetzegel staan al hoo0 geprijsd niet saloon als herlniterla gen aan de gebeurt iJii maar ook van wege hun rooto zeèdaaamhcidi Ëeci van die brieven zal deze week te Londen vetr kocht worOan Verder zijn er postzc slK voor de poet ao kapke n Alcook he t overgebnioU Er Ui en overkn J op aaogcdbrAcht van een dollar hover da nonasle vsardoDan heeft mm de po t dlo de R S4 aan gebracht heeft Er behoorden ook paket tMi en itaraoteoi toe maar ditmaeil waren zo ge raokeard met gewone Amer aaoBche po aa gete SCHBEy VAARTBEWCHTEN ST MW NEDERf WU Jftn F1e4ersB Cooa iftnii pasAeerdo 17 Jnll E sp FlnkiMTO KON NED STOltMJ M r AJmcdo vertroik 1 Juli tnn New Yarlc MM AatAerAun Mftn arrireon 30 JuH van Hnnibur I Amteidara ROTO liOYD Tomboi uMroto T rtrok 16 igll v o Gftra KON HQLL IXOÏD FrW Hxihreto v iro4 ti Juli vin I tmambuoo HOU AMBiniXA LIJN NooidMn Tonrok 16 Juli vui Ncw url our Hottertam UIT 06 PERS WaaroB wader ta laatT Volsrena de courantenbenchtan aal xattt De Veldbode er wat sulkor worden vr golatan voor dea inmaak A ƒ O 46 per pond Hier xal toch zeker wel bedoeld worden de Inmaak van vruchtea het maken van jam irelei CQ dergelijke Welnu dan is het ook Bu weer te Iaat dat die suiker vr gelaten ia Voorlcruisbe n rhabarber kersen en aardbeien is de tyd voorbij de rambozenoogst ie in vollen gang en als het nog enkale dagen duurt voordat al de adminiatra tjave maatregelen genomen zUn dan ia het ook daarvoor te laat Wat schiet er dan nog over om In te makanT Wie zUn toch do pientei raadgevers van de regeering 7 Voor dat doel had de suiker van April nf vrijgelaten moeten zijn maar niet hafl Jnlil Inderdaad sQn er een massa men aaliaa gadavMnl Towal d t M dl i Maagpijn Wlaagkrami i sxxtmx Zuur Hirtwster en Skchte Spijavertoerinif wordfii tpoedig eri zeker jcncacn door bet Mêug poed r vin Apotheker BOOM Uit Mna poedèr heeft lederende meer dm veerlitf jaren duiiende Maaflijderi ch el uexcn Prifi per doot 90 ceoL Alleen ccbt nt t den assm APOTHBK R DOOM Vukiillhsar M Qovdi bij ANTON COOPS 1 2753 18 HU PLAHTp BO l Prlmi Cheviot toet atnssair bir kf3 iü eo 110 cM 0 20 lITTERlrftiil 15 Waddinxveen AdrertenUEo en abfninementen op dit blad worden aangenomen door A NQTE900M f Soe i h ndel Waddinxveea Efnslachta eetlust 7 Uw mas il va Bireeken migert danrom voldoende lappen af te ichctden om h l voediel teverteren Geneeit Uw msa door geregeld na het eteneen paar 3212 48 Abdijtabletten voof de maag ia te nemen Dat v riterkt de tnaaj en Uw eetluil zal ipoedig terugkomen De Abdijtablclten worden algemeen geroemd bi een tieobt tloat mlBtaliJk li ld eaa opgevatte maag maagkraoip maagpljiii en bedorven maagi opriipingcna het bowt to Haal eena een dooa bij Uw drogist voor f I 25 Eischt rooden band met onze handteekening L I Akker RoMerdaoi Bestj l Uw Drul werk bij A Brinkman Zoon w i wwii mi l I I ll Mi ll Bureau tot Pi bliciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keizeniiraoht 15 Amstctrdam Leiiejraoht 30 CURATORIUM Henri Polak Lid Eante Kaiaer 8 Postmus Scboolopilanar P J Raaymakers Oud Secrataria Qeneraal der Rljkaverzekeriolabank W N WUtarshaven Oep Lult Kol O I L Ameiafoort SicriUrh Mr A W JaeemettI Oed Advocaat In Nad Indi 1 H J Calkoea Salua ew Ud Oed Butaa BurtffliDaCBter vao fadam n SehoolopdeiKt J OuHU Ond H ldeM ta Terasla GOUDERAJL AdvertantiiB eo abooneaienten op dit blad worden aangenomen deer VLE66EËBT Gooderak Afd SCHRIFTELIJIKE CURSUSSEN Onder leiding van 8o bekeade leerlcrachtw ondv vria Job Bonman Directeur eaner Handelaflchool Mr Dr J Bllstaa Directeur eeoar Tuchtacbool Jfar Jan Pelth Jouroallit Dr A A Poklcor privaat docent Unlverillelt Dr A J M Qarleaue leeraar HBS P H vaa Qi atel leeraar Handelxcbool Prof W C da Omaff Heosloeraar Unirerailelt Utrecl I Dr A Halberstadt oud leeraar Qyn naalna Dr J M Hoocvllet privaat docent Univeivlteit Dr C Hnysmaa acconn tanl en andere maanen vaa naam 20 laeianra H B 8 7 Mra la de Rechten 7 Inlenianra 6 sceountMtte 3 nrtaea ens rorjcB door oaa ieorlsniaaerd m r tla SANGÜINOSE HET BESTE MIDDEL TEGEN BLOEDARMOEDE EN ZENUW ZWAKTE Sanguioo e grypt met vasla band de ooruak van een groot aantal kwalen die In achijn verachillen maar inderdand een elfden Ooripronl hebben Doordien de Sanguiooae hel blo d vernieuwt veroteuwt i ook het leven en geeft u dat beerlek gevoal terug van jeugd en kracht waardoor het U een lu t it te leven 6 fl f 11 3211 30 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM a Co De Riemeratraat 2c 4 Deo Haag I 9 Te verkri gea biJ Apoth k n ea Dro 8 V BOEKHOUDEN HANDELBCORR m ADMINISTRATIE BBDRUPUUKn Ak ETAI AOE ORGANISATIE SCHOONICHUiVBN NBOBRLANDSeil FRANBCH DUITtCH ENOBLSCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZWEBDBCH DEKNSCH NOORSCH RUUISCH MALBI8CH LATUN GHIIBKSCH ESPERANrO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WBRKTUIOKllNOS ELECTRO TEOHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALQ ONTWIJK LOGICA RHBTORICA STUDIETECHNIEK STAATS WBTBNSCHAPFEN 8TATENORDE MUZIBKGESCH HARMONIELEER lOURNAI ISTIEK QEZONDH LEER UETH SPREKEN GOEDE BTUL HANIWCHRirT VERBETERING VLUG EN GOBD REKENEN PKSBBLBN SL ID PriJB per flacon f 2 U fl f 21 OpMillu per M l voor alle axanans voor alla aahUa ea IwrsaiMB voorAU B aet UO aa MO ALLBprai ll k l loau ItMtanuwa NoUrfaat Mr la da Reehtaa aaauMta AdinlalatraUa Actoarla Ac oaat at Oadai wUur Beawkaadls Opalcktar aa tael eaaar Opal ktar Watantaat B drIJIaMdar eeratarlsRadaeteor ea eax 173 150 BOSKOOP AdvertentiSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen dooi P A W ILLEB Zijdeweg72 Curauaaen voor besiniiers eenltcs aa Kevorderdea roeergevordenden en verKevordcrden Aangename methodfi PeraoonUJk contact tuaachen docent en cunlat Ultatelnuide correctie collectief enindivldHeel BiUiJiK condiUSn i wrer ocanden lauwen van on Stndldopda prol4t w n dood re Itatco daiWktaliMKt Advteun Inxaka BeroeiMkemk Ftwr nadert tnUchtmt ragt nwn dé mterluanit gtahfbnthim IM teaMlMl Mn IM pafm t lla iVtrhnit tteh hterdoor M tuêtt I WojBüsdog S3 Jttli I0l eOIIMHE GOÜRllVT i©ia xrs VERSCHIJNT DAGELIJKS üWNNnatimsnu DAGELIJKS = c © ©3 to ia istrelc©aa rnmoL ir tmUt vnowi wht d btduntear mi Iwtiw r ehfarii BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 99 d TMipiifftaui U k ADVBSnNinVBUAi Kt ütnAa m Mfcrtkw Moumd Ut d n b rrkii li Iwrtiitflfci I mm4m imMhUu b MtrMt tot u Gwrti MteM m nuuU wevdm bw hMd AdTNtoBttfa knsBM mmOm m mwrlwlwwrt i A4tainiitr tie t Teivf liic r 93 Burewi MARKT 31 GQCJDA doen om de my non te behouden en zal z elke boschcmimg verleenen aan degenen lie bereid lün om hulp t rerleenen De Westminster Gazette d n ntstanen toestand besstniceDd zegt dat men b j dit aHbeidersgesehil niet te doen heeft met een wjlde stftUng Z is goedge keurd door den plaatoalUfeen bond die on fflwnkeli van de mÜBwerkenifedepatle optoeedt Hot bestaan van de o nfnonderlUke bon 4en in alte ko leadd9tricten die leder voor ioh aanspraak nuken oip plaatselijke auto $ imie en zich ook aatset k autonoom gedragen maakt het onderhandeJingswerk an de reg nng Ingewikkeld De regeering beeft voortdurend met de Hjnwerkemfederatie onderfiandeld Inder daad zijn alle pdaataelifke bonden daann OPgMMmen Maar die plaataelijke bonden tjTotseeren vaak het gezag van dit groote Uchaam AUe onderiMndelingen over de toepassing Tan het voorstci van rechter Sankey z jn gevoerd met beetuureleden van de federatae Heit vojgende moet ter beoordeeiing v a de situatie goed worden begrepen De Sankey commissie eohatte dat de ge nngere werktijd die zij voorstelde de productie van kol tmgeveer met 10 procent ifxa doen dalen De rageering beejoot dtenovereenkoïttstig het loon voor het stuk vrerk met 10 procent te verhoogen l it naa a van alle mjjnwerfters werd toen ge pacht daar lo somnuge mijnen reeds 7 wur weid gewerkt dat dit bedrag moer ifcin 10 procent sou kaïuen x0n Hoeveel pJ 0Oles i nu een punt ru i4erhandeling De mijnweriwre v n Yorikiaiire nu eiaehtÉ 14 procent wc iuwt tegen de vennin fenle productie opwoog Toui dit niet dadelijk weid toegestaan z jd zij ten slotte Ipt vermehDg van de miiv m ovengegiaan y lieiditen met tegen de patroom maar tefren de regeewng Wordt hun eiflch iogewjlljgd dan woi It 4e steenkiooil nog duurder boiven de be re voornaamste bijxondet4ieden gvmdd Omtrent de te betalen schadeioossteiaog opflalt het verdrag dat de te betalen mmn in de emtUnen waarin ze door DuitschCtoatonrijk moet worden botaeid m de eerst Yioigeade 30 jaren tul worden bepaald loo de eamntsirie van herstel die voor hM v rir g met Dwtitchland In het laven ia g o pen J ezo zal in de eenta pdaats da bedragen va ttetellen die het in de Jartn IDlit tot en met 1921 aal hebben te beta len ia goud koopwaar sohepen papJami fan waante enz £ 3iaarvan zullen in de aerate plaats de onkosten van de beasttingatroepen vnrolgeas de laveuamiddelen aa grondstoffen betaald moeten wonten dia da geaikeerde groote mogendbadan DoitseliOostenrijk lullm toesttaan om in te Inw Duitsoh Oostenriik moet afbtand dom wn All zi n koopvaarduschepen en de oerU gsverhezen aan b nnemtchepen vergoedeai doch tot geen hoogere maat dan twintig procent van z n bezit aan schepen ia Hovemher 1918 Duitsch Oostenrijk moet Tas nutohines en andere voorwerpen vsrgwdsn vnarbU er op gelet nioet worden dat Jiet Vhdnstrieele vermogen met msg worrlen iMHgedegd Aan ge n enkel bodrijf al mser dan dertig percent van z n Inrichting ontnomen word i Voorlooi g moeten WOO melkkoeien 000 stuks jong we 100 stiaMA 000 kalveren 2000 trekpaarden 1000 schapen m 1000 varkens grtêrerd wordenj die over Italië Serviè en Roemenie zullen worden verdeeld DtUtsch Ooatenruk nmti Yevder e i ader aan ta gev n dsal van tig in dat land t a verkoop aanwezige voorBaden huisraad allgeveo taduremle vijf jfi r moet aan de geallieerde en gaaMoelaenls regeenngen voorkeur gegeven roer liet betrekken van hout zer en magnesist tot de prijzen di in het binnenland tuUM gelden htn e vnmissie van drjs i cÈtiag la rd i mi ooder M ken of het Ri k met nanta dè n het verdrag genoemde schilderyen n museumstukken met op onreohtmatige wgxe mt Italib heeft Veggwleept rooni ten aanzien van de Italiuansehe kroonjuweeten de madonna van Sarto vier aohiWerüen van Correggio de Bibiia Vuigata het Brmrari m Ronianum en h4t Officium Bortranan ais Voor het nakomen van de verplichtingen die uit het vredeevenlrag voortvloeien wordt een eerste h pothe k geJegil op het bemt en het InStomen van den staat Fa hpoeverre het betalen van de voediAgsm ddelen en grondstoffen den roornang ml hebben boven de Jmeten van herstel zutlan db groote mogendheden uitmaken De verIvpothekeerde ataateichuldcn worden verdeeld onder de staten die qp het g iad vnn de monarchie zyn ontataatt De commissie van herstel ml basUsaen paren Wo de troepen la traakruk en t elgië betreet deze wontM geleidelijk t iggetrokken en men hoogpi dat met 1 Nov de troepenmacht hier iiWt n dui 100 OOU al n verminderd De ootnuttung van d i Bjaiüumia zal ia ket najaar plaats hebben AJle troept in Rusland faahalve he vrijvilhg zich beschikbaar stedieo voor d mi tftaire missies auUen voor deo winter aar huis ziJn teruggobraei 1 Zij die in iloord Rusland zyn zuüw In September vertrekken met uitzonderiBf van hen die vruwiUig Willen biyv n Geen miliUeeoldaat abI Voortaan naar Indië of Mesopotanaüri woTifen gezoncten terwijl geen CN rby num s de rijwiliige ïecruten tüd na Gen ooriotf n dienst ge gaan verder van buis zaüeo worden ge ouden dan naar den Ri n Het kolenvraagfltiA te EngelaiKl is Jtaandag in het Parlement Wnx onderwerp tan emetige bespreking gw veet Zooals flien weet moest de veriwaiifing van den koienpriia met 6 sh per t Maandag in verkmg tre len Daarmede vielen samen Ie abakingen in Derbyahire vai 46 000 man Noord NiOttmghoushlre J0 000 en in umley 4000 Uit hetgaen Lloyd Georg i over den toestand in h t belenbekkeo vaaiYorfcshire me dedeelde U kt dat deze x er ernstig is Voor zoover a Minfeters Uü htJogen gaan 18 die toestwnd aldus In K mUnen zyn de werkl eden die de pompefc geregeld be dienen aan het werk g Ie4it in aö mÜf Mi Itaat dit werk geheel stfl m 35 ge achiedt het pompen door beambten van de jpijn en in 22 waar het water noodig is voor algmieen gebnuk is een regeling getroffen wardoor het pompen wordt voortgezet Dne mönen z n reeds volkomen overstioanMl twaalf andere suJleo verraoetjeliijk m en paar dagen vol staan Het is Juideiyk dat daar een heei gevaarliike toetftand door outetBAii ie Bnke e mijnen n Yorkahira MiUen Kinnen zeer weinige da en veraieid zjjn door oveiwtPoomJng en wo oir mwwtier boven de be andere zullen voer langen ttjd buiten dienst shilling De kwestie waar het dM aeateld worden Het kolenbekken van P aankoant w deze f de beeluiten ire haeft ean nmè vtia nwo E 1 Wn d miMw i li rlo i w i i r u m wi uc oeeunten Yorkshire haaft een productie van 35 mil lioen ton in het jaar éte na de grootate m het Vereenigde KownkriJlE en vele tak en van o vntiead haafiHi tr van af Weliens de eoutige geveigen K te verwuh r n zon was de regeenng ÏMoAtig gedwonBfen mansdiappeiB van de vloot te naden qm te helpen b het pompen in de nmnen Maandag had de minister van arb en boodsclM gezonden aan h m anwli wrb id vragende wat hst vui plan was te doen om de gereg ds woUiedio te bewegen het werft te hervattio Als weer fljUi tte weriL gaan 9tl de regeeriatg de i anechappen dadeiyk tsrupwnian Voor dit gebeurt zal de regeeiuig al h mQgel Uke Minister Ohurchill heeft een mededeeJing gepubliceerd waaruit blykt dat teifen l et eind van het jaar het legw dat nu nog tSOOOOD mftn on fveer tolt tot de helft zal z Jn venninderd £ r z n twee dee en der wereld waar voorloopog niog geen ver mindering van troepensterkte mog ijk is 4at 18 bet midden Oosten roet inbegnp WA Egypte en Indlë waar AJgiianen en ItolflJewiBtiadto agenten onrust wekken Aian den Rijn in Frankrgk i Vlaander i n er nog 420 000 man Maar het R n leger dat nu tien diviaiee telt zal tot twee divisies worden venminderd Hierdoor zM men ongeveer 160000 man troepen be vian de m nweriieiafedenitie bindend zullen abn voor het heede land De Staatskanselier Renner die het Oustenryksche vre leaverdFag in ontvangst l eeft genomen is naar de Zwitsersche grtiu vertrokken om daar met Bauer een onder lïoud over het verdrag te behbim Renner heeft zich uitgelaten dat hy dit verdrag dat Oosbenr k vernietigt met ihixir hem zal worden geteekend Oostenrijk k geen voorwaarden onderteeikenen die t et niet kan naltomen FtMilHeton Renner heeft verlenging van den tenniin van antwoord met twee weJcen gevraagd Omtrent het vredesverdrag worden thans hoor Vergeef mtj genadige Hij least Crolle de boeir DmiiH Atexaiidnowtechl Monaen iOi de vrot ti als de lieve zon HpgHW wodd ik oj o u eD Daarom hebliea zij méi t t et taau te eotirij ven geliefde heer PaAXn AlotaBdrowitaoh Uaor 90O doo ben ik meü dM ik bun den ltri ef ov andjg k keu rn Jn wegen wol wwijrlaD ik a zal fejiretken als gij nog leeft Dmitri AlexMÉrowitadi Hoor eaif zy ffiaoHMl poo iMrd aan éf S ti op M plain vift de venting ids qf ZIJ mij t ajig wikte iMken Zij liul Ua ooft allen Daar Petersburg gpzoiidou VeorUen mau Allen iu ketenen moot wlj wikle die pti wflreii Onze vrouw zijn met ons mwgoloopen ar w vee v rik blJ ftat jelui viTworpenen Jelui hebt jelui ifimthter vornio jrdt MaX weidoenerl Je ui QiW Joovlgen Jelui hetdenant A Waarom vervkiek lé ons moedertje Wij h i bcn ft t iQoetea doen VZta e twuiitl uur heelt bij n ge koMI Toen wxA Jk Vier en twÉottg uun Vat zijn vieren twintig uury Vier en twintig Jaar heeA hfj oaa gtvurteldl £ oa rie Geed zoo elaat ee ajien doodi Alle moet andem wocdenl 4a r de 104 eaten waren wekladif fn gaven ons gild zaiflten vol kopergeld Die daohten zeker Dat zijn veroorleelden die In Ketenea goaa moeten Oagdukklgeu tijn het maar geeu aJec e ineuMhen IVoov den reohtar kret g ik Itett9 kwaad Daar verootmoedigde ik mif en wierj iitij op de knl n en kuste voor litfm den grond QzAaf hou ander x Hij wilkv denDuttHphen reouiwater doodenl Nien z ik wij wHJen bent z df dpodeu nipaiin SkiipanuowiMinb wiUsn wij doodeij Ja zeigsgcn alJen irlj vtllsn b sa dooden Va dBtHg fa iiij er wte we t waaneer Wj terugkeert 1 Toon mattklvm wiJ aÜco een kxula en IMar kouit utlju Jot ifa Ueinkinoa au9 kM f en gnjpt mlj bU den vlogw eu iwu k rolj vast Grootvader tetgt aij JhiTitiwk ma J duUj sei ik 4peel op U weide iJAAT staan UoemenToon Bwbrofcle slj Goed zeg Ik kwn mee Je wOt M ook sioD enlknewD Iiaar dan rfa Voor btA sM wae aJl H leeg gsan anaar Idtdd om legen Altea was ais uit geaiorvcn olUehuon er tocb anders Pe tarsbuirgk r lunuuel t genocig waren AUeo weg Ta de duiven voor een sperwer Vli merkten alien wat ar gaande was ezUpaon örtipanoow tsch zit fe n tauw ztiden obambreclo voon de theetalej U st oouran ea voert zijn kanaftsvo gjel aiiiker AUe veoMere staan open n de xofl sütiijDt uMr blmieai itzttpaam asttpannowltflcb z tk anadige beer en ik buk mij Maar da kMoe op mja arm fa eliiiJdiB iKor vtrgwef mij Wij zijn allen zondaren en loooten otkoaar vorgeiven Zij hi bbin m i iediir aiCzoudcrIUk op Oceiolen En honger eo dor laten Iljdeu Hoü höot je Iioo heet flo Zoo OU zoo heer Van waar Uoti sf V u het gouvernement Kyewsbfa Mw ond ben joV Hn loon hij mij zoo dooi door zijn bril aankeek 7d ik Ouder dan u heerl iocn faKid u eend moeten zien hoe tMj urivocial8 rf hij mij 4Ue opeten ik iiiocKt alles vettellon Goed ffle hoeft reoht op den rondV Ood of de monecöien God Da nienaotieQ 7ijo dieren Erger dan dlure want Aa Itond is trouw Bij Qod ia gerecbilgbeld idf t bij de uieiMitieD IIiJ tweft omt miAandeild hij bsdxiefft tjn zwagur onsen hoer ffij wniou hem in SI P 4enbüffi aankiageo egt eeo Zie eet blar zeg ik weotiewal lat ist en Ik wlja op oOu blok beckeiiP bput Ja zegt Uj dat k een bk ber keuhout Iui6t zi Ik dan blok boTkeoboul Is wijcer ddn jullie Koeten de Ukvoceehm zioh bU de eemkn bekbip r Wij wiUeo ham bij dea Uuar aanklagen Mgl hij Ja wij wUlen hem bU den OuHir aanklagcu z gao aUsiC Acbl Jtkd meUcbawdsn Mol tolga Hees welkom 1 Eu daarna met al don trots v a do on e motdeir ha hier ld one kiudjel Kor groet heel Brnatag doet ean stap aaai voren ca flü eel met zyn bruine Vurmagwdo Wagere langs de zachte ron de wangetjes vaa M kindje en wndt aloh af zoo wit atd de dood Petar Fubka moe4 het kind VBSthMMton Hij t doet h heel oubondlg eu kiopt an atig torippolcnd op en neer ma r zto bet kind stanpt dadelijk De mooJer steekt op een klctee tafel in dfn hoek de vlam van het petraleam I ati aan zeé water op en w dia borrelt M beol geaellig Hot kind wordt in bed geteeï Fultks idt weer op do leuning vaa da sola üv tafel wordt gedekt en de tbte gebnobt Eindelijk heelt Kcr Kijn hoed sfgiuoo men Do kachel heeA werkeUlk haar uutersile beet gedaan Ker voelt zloh ook w mw om ht t hart Hij 1 de eeivtein di k te boven gekoooen en betont te efi reken flij vertelt leven en diep aangedaan wal hlj heeft geledea hoe Uj éfivangtn gonoinai werd en van de bul tenworeld algesloten aan het etndeder wiexekll Lange Jarsar Peter Fuhka i geho oog eo oor zon Iet4 wat in bet mi en willen weftgen maar zwijgt tocdi Het kiiMi e in de sJaapkamer aohtettmet zulk een woedeode energte dat de bezorgde moeder snel aAsobcid neemtr en In de slaapkamer verivijni I e twee vrieofea sija weer aileen Qetf nfj als het Je Uieft dat bclel VUI Jennlik 0 Eer WU mij den wsft Nanr ém ymnü Ik ben Mholdlg Ml Ik ba i UntM