Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1919

v BeneeMing IMgwaclitar aan da Cornelia Ketalatraat Voor de betreUkdng van bnigwachter ran de aalbnjg b de Cornelia Ketalatraat wordt aanbevolen J C EilerB tfaaiu tijdelijk brugwachter aan daa brqg De penaioengrondfllag vian den te benoemen brugwaohtnr lal voorloopig worden b w op 416 ptr JMT Eindexamen B H B S Te s Gravenhage aün gaalaagd voor het elndemmen H B S A W Btfl M W Treurniet G Sibbea en L van Langw EBIMPKN A UaSEU Bij da Staatacourant van giatamvond tjnopgenoraMi de Statuten van de afd Krimpen a d Uaael van hflt Ned WerklladenvertMoid Patrimonium LEKKERKERK M j G van Halewün te Dordracbt la benoemd tot onderwijxarea aan de gamean telijke M U L O chool aAUer D Laadbouweonunèaiea te l feÜMidcark Krimpen nan de Lek en Berkenwoude zyn met ingang van 1 Augustus opgebeven Voor deie drie gemeenten is één commiaale aamengerteld waarvan tot leden benoemd sijn de baeren A Smit Azn voorzitter C den Oudsten en B Streefland Adrazn allen te LeUiertcerii C Dogterom te Krimpen aan de Uk n J de Groot te BeilEenwoude Tot aecrataiia b heoacmd de beer H Sebenk Hsn alhlar REEUWIJK Tot opKchtar boeldiouder aa bet a ectiaob bMlrljf alhier ia benoamd da haar J W Beiogna te Gouda TeiegfiQbu h Wet rbaricht Hoogste barometerstaad 769 4 te Maantricht laaeste 754 8 te Gnmia ett Verwwditlng Ueaat matige wind utt weataUlka richtingen awaaibewolkt batrokken met tyddilke opklaiiaaas waarKhUnUjlt reiieabiiiea nUdt tamyewtimt welk deel van die schuld valt op de overgenomen spoorwegen en de andere ove ge nomeiD bezettingen De met in een hypotheek omgezette schulden van voor den oorlog zuilen door de canumaaie van herstel over de verschillende landen verdeeld worden naar den maatstaf van de v erdeeHng deistaats nkomaton in de aren 1911 tot 1913 wat der comnuMie vooi omt een rechtvaardige maatdtaf te zïjn De aande len in de ooriogsloeningen worden afgeistempeld Het bezit van ile provinciën gem eaten scholen hospitalen i boeechen van he vroegere koninkrijk Polen komt wmder betaling aan den nieuwen staat Polen Voor alle vraagstukken die voortvloeien uit het oiteenvallen van de nioiwrchie en de reorganisatie van do staatsschulil door bet vredeeverdrag zullen overecolconuten getroffen worden vooral ten aanzien van de hankeu verzekermgijmaatschappyen spaarbanken Ie poihtapaarbank credietbanken hypoitheekbanken enz Binnen twee maanden itioetw alle staten de bankbiljetten die oip hun gebied in omloop z n hebben laten afstnnpelen en binnen een jaar mtoeten zij door geld vaa d i t t zelf vervangen zijn De aan het verkeer onttrokken Iwljetten moeten aan de conuniasie van herstel ter hand gestijld worden De OiMtenrijfcach Hongaarsche bank moet dadeltjk haa zaken afwikkelen De bankbiljetten die in het buatenland in omloop zyn motten door DuitachOosteo rük en Hongarije alleen woi den overgenomen ledere staat bl ft eigenaar van de pa iniunt di zich o zijn gebied benndt Ten a anz eii van de verkeersvi aagstukken zijn de voomaajn te veraodenngen ten aanzien van het eerste venlruig dat het concurrentLeverbod is geschrapt dat I uitBch Oostenrijk deel zul mogen nemen aan de confeivntie over de nieuwe bepalingen voor de srlieepvaatt op den Donau de internationalisatio van het Ht nMain Do naukana l chmpping van de algwmeene gehouden verpliehtang omi het aanleggen van spoorwegen toe te staan voorts het upnemen van de M i ch en de Thaya m de intemaitonali tie van den Donau de bouw van n Eniwe gren fit itiona tujs chen DuitschOoatenryk en do omliggende gealiieei de mi geassocieerde staten en de dien t op die utaUona 7jd door overeenkonuiten tusschen de betroikken apoorn ogdirectios geregeld wolden Itttija fcan vijf iaar na het sluiten van d i viede den aanleg van ftn spoorweg doior Tcibchen en Predl piaehcn Italië moet de kotóten dragen doch een door dea vulkenbon 1 benoonvio schfidfirechter inoet beslissen welk deal der koeten Ooflbeniyk aan Italië moet terugbetalen Ten opzichte van da ijrenzea van Tjrol zijn de vi oegere beiwlingen heihandhaufd zoodat Zui l Tirol lot aan den Brennerpas Itaüaansch Kat moeten worden In Karmlhló wordt een zone voor volKarftenimmg afgeWkend die het heele bekken van Klagénfurt oimvaL IMt gebied v or tt verdeeld in twee de len vuor elk daarvan wordt een Btemmin scammiasie benoemd waarin naobt vertt genwoordigera van de groote mogendheden der entente voor lie Zuidelijk deel een ald Slaaf voor het Noordeiyk doel een Diwtsch Ooatenryker zitling Bullen hebben Eerst zal er dan drie luaaiulen nadat het verdiïig van kracht geworïlan is in het Zuidelijk deel woi den gofetfl jïul Valt deze slemming uit ten gunste van Duitse h O oslonrijk dan zal het Noordelijk deel zonder stemming aan dat land komen Beslïtit het iïuideiyk deel voor de 7 uid SIaven dan heeft er drie weken later ook in het Noordeiyk gebü ed een volkaetemniing plaats Tön üpaichte van Stiermarlten heeft men van de beswaren dtr Oöitenrijkflche delegatie geen notitie geiywnen De grenzen ten opzichte van deze streek zijn dezelfde gebleven Hot Diiitsche Weatelilko deel van Hon w y wordt evenwel voor het giwotate deel tan DuitschOostenrijk beloofd Zoo komen Ocdenbii en het Neueieler meer aan dat land De grenzen met Tajccho ülowaküe hrf ben in zoover een wyziging ondergaan a s de grena van den rechteroever van de March midden in de rivier i verlegd zoodat de flchetpviuirt van Duitech Oostenrtfk op dat water nlot onmogelijk wordt gertiaokt Het verwinningflfeeet in Brufii el heeft zich niet in de war laten sturen door regen en Btorm ïvecr Ben omnetelyke menschenmenigte was op de been om getuige te ijn van het défilé der troepen Zoowe de troepen der geallieerden al de Beigische troepen werden lerendig tjoegejuicht Voor het défilé lieten de koning Poch en prins Leopold onder daverende toeiuicliingon de revue pusseeren Gistormot en is Frankryk s prMident Poiincaré in het parleinent ontvangen De vooraitter der Kamer herinnerde aan de glorierryke rol die Frankryk in öen oorlog gospeoid heeft en aan het Kransche aandeel in de bevryHing van België en van de onf erdrukte voJken De wapenbroederschap bezegelde de vriendschap tusMheai befie landen Hoincaré antwoordde dat België aan Frankryk even dierbaar geworden is als aan zijn eigen kinderen Nadat hy herinnerd had aan den tegens and der BHgen tegen de verdrujddng besloot hü met de woorden beide landen die in den oorlf ver enigd waren zullen dit in den vrede bijjvcn Frankryk zal voor België bewondering en anJdwariheid Wyven koesteren welke het steeds door daden zal willen toenao Gisteravond had tro paleóKe een fee itmaal plaata ter eere van den Prwjechen prealdent Koning Albert hield toen ec oeepraak waarin hy s ewaagde van de bewondering d e België voor Frankryk koestert De vrede kon iledita de banümi van vriendschap tusBchffia beLde landen rer terken België rekent op Frankryk s teua om het de zegeningen van den vrede deelachtig t laten worden en om het te htipen door passende handelaovereeokonutoi zlJn economiacto lev i weer op te bouwen In zijn antwoord zeide Botocaré dat Fnmkrijk en zyn geallieerden r wrt voor zouden zor gen dat Duitsehland s n Tcrpliefatingeii vlug nakomt en dat België inderdaad zijn gerechtvaardigd herstei krügt Frankryk zal Belgié s weigering n de kciMri ke vei4angens om den vr en teugel te laten niet vergeten In het Heht van deze onvepgelyk ijke herinnering isX bet voortaan trachten alle econo mi ehe n flnaneieele vraagstukken toeken ojf te Icoem De in België algemeen geworden klachten dat Engeland België met afgewerkte pioducten entroomt en Bel rfë z f do grondstoffen worden onthouden h bben than tot een imbtel k uderzock van do zyoo k i Helsche regeering geleid Do Engelsche mimniater Herbert Samuel kwam in Brussel aan en deelde den vertegenwoordigers der pers mede boe de verhouding zich tusachen Engeland en België ontwikkeld had Ook liet htj zich over Engeland s financieele positie zeer verontrustend uit daar Engeland thans een schuldenlast van 175 milliard heeft Toch zal Engeland België helpen en de noodige machines voor zijn industrie leveren De grondstoffen zouden door de Britsche kolonies verzorgd worden en de cradioten namen Engeland Amerika en de Dominions op zich De Admiraliteit zal de verwoeste havens weer in orde laten brengen zoodat Belgib a toestand in korten tyd verbeterun zal De onrust en de onvriendelijke gezindheid ten opzichte van Engeland moeten verdwijnen waartoe Samuel de hulp van de per inriep Heden zal In de Franache Kamer de str d tegen het kabinet CSmenceau opnieuw worden aangebonden Verwacht wordt dat besprekingen zullen geopend worden met de intercpllatie van de republikelnschaocia listiache afgevaardigden over de opvatting van de regeering ten aanzien van de motie AugagneurLemery die de aanleiding was van Boret s heengaan en over haar algemoene politiek Do intorpellant zal verzoeken om de interpellatie onmiddellijk te behandelen en Clémenceau zal daarin toestemmen Het is mogeiyk dat tUdens de bespreking een bekende politieke figuur Biiand naar men zegt zyn politiek tegenover die van Clémenceau zal stellen De strijd zou don van beteekenia worden en de uitslag zou van verre strekking kunnen z n en diep gaande gevolgen kunnen hebben Volgens de bladen te Straatsburg is Frankrijk begonnen met een vestingnet over E Iza e Lotharingen waarvoor binoiA S Jur twee milliard francs zal worden uitgegeven Uit de nadere berichten blijkt dat de staking van 21 Juli vrijwel een fiasco Ik geweest Het eenige effect dat er mede ia bereikt dat de Duitsche arbeiden In Berlyn elkander heftige wüze hebben be kampt en zooals de Vorwttrts het uitdrukt hebben veroorzaakt een broedertwist vol haat De i eJletjes die er in de vergaderingen hebben plaats gehad komen hiero neer De bezoekers in het gebouw der vakbonden waren voor het grootste gedeelte onafhankelijken Zij verlangden dat een bureau uit de vergadering zou gekozen worden De voorzitter trachtte dit te voorkomen en gif het woord aan Kuttner den redacteur van de Vorwftrts Men liet dezen echter ntet aan het woord komen Het tumult werd steeds groeier Een communist wilde toen spreken op het podium Hjj werd echter door de meerderheidssocialisten afgeranseld De vergadering ontaarde daarop in een algemeene vechtpartij M n bediende zich van tafels en stoelen als wapens Een goedgekleed persoon schoot pi itseling vanaf het podium met een revolver de zaal in Tal van lieden zijn daardoor zwaar gewond De man werd ontwapend en door het publiek erg toegetakeld Toesnellende politiemannen namen hem in hechtenis Honderden bierglazen lagen in scherven door de zaal verapreid Een tiental gewonden zijn nog ter plaatse verbonden De overige vergaderingen der sociaal democraten werden door onafhankeiyken en communiaten in de war gestuurd die daarna hun eigen redenaars het woord lieten voeren Kr srhijnt weer een nieuwe staatsgreep op handen te zijn om de Rjjn republiek te vestigen Dr Dorten die zich reeds eerder heeft opgeworpen ala president heeft zich alvast met een lijfwacht onuingd van SO man die echter weldra tot 100 man zal tellen Sinds Zaterdag is liet Alteen Qiaar mogelijk handelatelegrommen te verzenden andere woorden niet toegelaten Met het verleenen van passen a men In de laatste dagen ook veel moeilijker geworden Volgens een In omloop zijnd gerucht zou de geheime regeeringsraad DrSge gearresteerd zijn zijn plaata zou door Dr Koter worden ingenomen Een geschrift van dezen laatate is hi fen mtllfoen exemplaren verspreid TusHchen de Russische Sovjetrepubliek en Roemenië z Jn vredeaonderiiandelingen gaande Te Kisjlnef ia een afvaardiging der Hussischi bolajewiki aangekomen die in opdracht van Lenin den commandant van de Roemeensche Dnjester tro en den vrede kwam aanbiadMi Lettin ia bereid Beuarabltt aan RoemenlS te laten op voorwwwde dat geen Oeknüa ache ondudanen noch aanhangers van Koltsjak nillen worden binnengelaten In verbaiul met dit aanbod is op het Bessarabische freat een wapenstiLrtand van cht dagen gesloten De boUjewiftiache vredeidelegatie ia naar bet Bovneensche groote hoof dkwar tier vertrokkaoB In verband met een dreigende kabinetacrlais in Polen is Paderewski naar Waahington vertrokken Waarschitnltik zal Pilsudshi aan Paderewski vragen een nf iw kabinet te vormen Paderewski heeft na de ondertedtenlng vna bet vredesverdrag z Js handen tegen ottgelxikken van welken aard ook verzekerd welke hen zouden verhinderen weer ala pianist op te tfedeo Volgena Poolache bladen in Duitod nd ontvangen ia het te Warschau verleden week tot ernstige ongeregeldheden gekomen Duizenden arbeiders mannen en vrouwen in dienst van staat en gemeente trachtten het Landadaggebouw te bestormen om van het juist vergaderende parlement loonaverhooging te eischen Politie en militairen hielden hen tegen Maar de menigte wilde niet wyken En dus werd er geschoten Vele dooden en gewonden bleven op straat liggen Mimster Wojciechowaki verklaarde in het parlement dat deze onlusten het gevolg w ren van een levendige bolsjewistische propaganda onder de arbeiders van Warschau Krakau Czenatocbau en het industriegebied van Drombrowa BÜITICNLANIIBCH NUflUy OOSTBNRUK WoningeUeade ia Weeaea De wooiuigoood laf in de Losiisie maAnAfv iu Weeneat deroMte vereraenl dat hel ouvermgdcüijJt tot een oataetropihe moei koinw al0 er niet spoedig hulp op kontt diagen Er beeiwfat fpebrek aüa kleine en iiuddeleoort wowngen zoodot in de reuztiDtttad met hare 12 dMriotea dikwijls inoaudietijaing letHvUjk geen enkele w emcubtleerdei wfudiig te buur ataat Üileehts gjootore villa fl met een huurprijfl van jO k 80 duizend Kronen per jaair en ge miubUoerde kamete die wt woeiketiprtjii n worden verhuurd kunuen voor de anne tfemairtedde woidngzoflikenden inaaaaieirk ing koinea ma bijaa uiemaodt k a zich die weedde varoorLovea en daarom luoeteu velen waaronder oaW hn tenigkoer ido krtjg sc e vangenea aoodgiGdkwir gen ervan olzien naar feuo g eioooriee ad terug te koeren i o fFon ngKx nin bai9deM f eivea al en toe een béisohrijviac v u deu eUiudigaa toestand in de fti elderswljUea Van buden markt men het kiet zoo dadedijk IHebaiju liuunkazepieGt fim ate ze o entf iudegiw te steden govonriea worden de buiteor baander kan zMb daainMO oo4 geea vokHielllng nuu i en van de vreeselgiEe verwaarbozinQ die iu deze huizen beerwbt Du bekekene g Mi vond ewxionjljk üi op uU Met genzia wwdi i zij toegelaten ea knjigea onMate loUaliUngea ilij det schijn van eeo laotatum en ia eeu onizettend benauwde a noefeer wordt de waiudeline door keukenet en gangen ondnrnoaiiea wair stads uiaaoden geen irismdie KicflH 1 binnengedrongen In do Icamers ziet tiet er bet erg e uit waar QKinaohen en diiereQ meest iconijaea als iu een sial bulzflo Ilalf oaakto kinderen CT huilende miceli eii Iggen op den ond In de boeken van de kamer luiken de voiwaaMnea als dieren tn hunne holen samen ea antwooidea op Jcoppigen vfifolÉMdetif toon Of de vr naar Uun eeftijd CU beroefi Het zijn meestal geen dlreote huurdwa maar kioBl aQger3 dio alleen enaohil ie ellendige siaap elegenheid kcoMn opowekeo Ookf hier Is atnds weken niet sétucht i geen enke e van deze apoAiLacihe vrouwen aou het luvatlan de opigehoopte atö w f te vigen Jonge medvjea met gUuaterencke oortiedlea eabaUkeei agen zijn rUJ die geeeteUjk en Uobftmeiyk reeds zoo dUp zijn 9ezo i£eD dat het vreesejijkei van baxt omgeving niet eene meer tot hMv doordrmipt en zooder gevoel de Mnderen en zuigeUugen aan eeu UoftEaonea dood pnjriig ven En toob zijn de men etiea noelUJk te bewegen een beter woDingi te beuek keo Dit allee i te wijten aaadeueorlog die b u 5 jaren heeft fefkiuid en met zijn honger en eHaode demeaMfaaQziel bedorven beeft De stad doet wat aij kan om deze Ueode te keeren maar het is zeer ntoellijk m voor deae menscnen geechlbHe woningen t vkideo De bouwvakken hcA bw vele yuren stllgteiegen en er zijn tha st zulke hooge laoeten aan verbonden dat er aleobta beperitt ge wawd Monft DüITSCBLAND Ees sohtp mat 40 iQ i Mo6n aan goud De Haiuburgsdïê pottUe hedl Ujkeua een parL tedegran uU Bedijn aan da N R Crt een teleignun uit HetMngfors onivangeo wttaria geoneU werd da4 een aohip zoogenaamd mei ceneut geladeu lal wertcelijUicid eobter met 40 nüllioea goud aan booni reedai vit Baniturg wm vertrokkea koen zetteod naar Hrir elngfora He sofatp la ttBügetaouden en wordt onderzocW Dreinende Tramfftakln In het Rljoaob Westfaailiaoba tuduatciegalited drelj eaa dtfemeen trametaking De Miiployeea va 28 traia admtnlBtratieei hebben oieuwe kioneisclieo geoteld waarvan dtf dbaotlee hebbeo verklaard dat aU niet bij raacAite waren d e ia te w1U d Dfi employeee wilden mocbüiu de eidobeii Tüei worden ingeftilligi ia ötakiug gaan Te Em ia is bet tranirverkeer reetls itopgeKet daar het personeel er een ecefnnung ü er wU houden ol ar zai wordicn geetaakt of niet Eei oorlogsmuaeum Te ürliunfliler la een oorlogt oiuaeum voor Westialen opgericht teoednde de maaitaohappeUjke hervorming die da revolutie ia Westtolen heeft teweeg gebraotit aanectiouwelijk voor te stellen en voor het nageslacht te bewaren Hat zal o m zooveel mogelijk aillee omvAitten wat aan grondstoffen voor euxrogalen in de provinoie werd gewonnen en verwerKt Hulp aan de verwoeste Yaerstreek Naar aanleiding van den oproep van het Utr Dagbiad om hulp te verleenen aan de verwoeste Yserstreek is naar het blad HiiOldt dezer dogen eene veigadenng van belangstellenden in deize zaak gehouden De heeren prof dr G W Kemkamp rector magnificus der U tr Univeraiteit prof dr H Vhseoher prof dr C G N de Vooys mevrouw D Boogaert de StUrler de Fneniaberg en de heeren A J van Veaaem en mr P H Ritter Jr hebben zich o a bereid verklaard in een comsité dtttiy te nemen Het comité is VDoroemens ie trachten oioik in ander eted i ympathle voor den bertwuw der verwoeate Yeenstreek op te wekken en eventueele in andere Nederlandsohe steden te veetig n coimté a uit te noodigen samen te werken tot de vestiging van een algemeene Nederlfuidsche ot aniaatie voor bet bovenomachreven doel Het comité stelt zich voor in het hyzonder hulp te verleenen by den herbouw van scholen daar hlykt 4at daaraan op het oogenblik het meeate b ioefte is Uiet coamté zal xich strokg hoiudien buiten alle politiek en in verband hiermede geheel zelfetandig wer De RUkalevensmiddelendiAributie De Minister van LaudtaNXtw hoeft met ingang van 1 Juli J 1 eervol ontslag verleend aan den heer H A Tromp Financdeel Directeur van het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distmbutie van liovensnxiddelen en met ingang van dienatelfden datum benoemd tot directeur de heer i M H inaan Prof Hector Treub De Telegraaf deelt mede dat Franache regeering prof Hector Treub wegens de vele djeneten Frankrijk gedurende den oorlog bewez i de hooge onderacheiding van Commandeur m de Orde van het Legioen van Eer heeft toegiekend Opheffing aeüiveriMd fn gehaim advift met en ovw Bngeland Volgena bericht van de Britsche telegraafadminiBtratie is met ingang van 24 dezer de in Britedhe gebieden sedert 1914 ingestelde censuur op de telegrammen opgeheven en zijn dienteDgevoLge v an dat tydetip af de Britsdie beperkende bepalingen betrffende het telgraafverkeer buiten werking geeteld eui en ander g ldt ni t voor het verkeer met Egypte In verband met vdr nttiaande wordt het in Nederiand beetaande veriwd van geheim schrift code en cjjfer met betrekking tot gewone telegrammen in het v erkeer met en over Engeland mat ingang van evengenoemden datum Ojpgebeven mder voorbehoud dat indien de telegraafdaeost dit wenecht bevredigende inllohtlAgen omtoent den inhoud van het te verzenden tel ram worden versohaft Er wordt de aandacht op gevestigd dat de toelating van telegrammen in geheim Bchrift en met verkorte adreasen e d voorlB afhankeliijk is van de todattng van zudke telegrammen door de landen van bestemming en eventueel de niet BrJtsche landen die tot de oyerforeoging der telegrammen miedeweikoi Rijkainkonutenbelaating Naar wjj venumen heeft de minister van Financiën met ¥ W op toepassing van art 6 der wet op de iiUoonidtMt belaeting ter kennis van de inspecteurs der directe belastiDgen gebracht dat hem gebleken is dat de in 1918 door de KJoninklij ke Maatschappij tot Exploitatie van Petraleumbronnen uitgegeven bonusaandeelen niet miiddellijk of moddellyk uut de winst van bet boctkjaar 1918 of een der daaraan voorafgaande vier bodcjaren zyn of ziullen word i ged t Mitsdien zull i bij het Taatatelilen van de aansLagen in de inkxim teubelaating voor het heJaatingjaar 19191920 bedo de bonusaandeelwi niet als in 191A genotni diridend m rdan aangemerkt CMigrea Opvoeding der Seagd bov i den toerpHchtigen leeftijd iu de AnU van het Gymnasium t Uravenhage lan de Laai aa iKoer L rvoort atdaar werd glsttirftvoiid het cougrta voor de opvoeding vso de Jeugd hobjvtn den leerp chtigen io iti jd plechilg ettiCDd De openingBrcd fSii eTd uitsi v ipirokini door den Haa0nc4ien wethouder vsn ünder Ije den heer Albarda die verklaarde dat be OemeeatebMtuur vua de T iMcnÜe zkdi er In veriieugt dat coop ro ea tentooniKeUing te Den Haag worden gehouden Die teubooiKteÜia en bét congres beteogde sipr verder zullen Kiidn op gelukkige wijze aaovuUen De temoou stelUng geeM een beell van be op Jkot gebied van bet onderwlja berel L e dlte ei wel f d r QrWek He o r M zatevft fffl da cuiüek leveren op ► lerflkte Die crltiek zal eobter een OjiboiiWönde zijn Het coniprea zat doen lun itatmeu nog niet b iL zal mogen bbjven staan Ui hetgeca door de tentoon icoliiig al reeds verkregen wordti voorge it jid la Aa ooii4endxlititlu van het cong ei leidde do heer Kos de besprokingen la over L u chamelijke opvoedilngi iij ver band met de oatwlkkeUng van geeat en karakter Hij flReilde ia heS hffU den voorulUgang bij twintig jsAT geleden ea deed dnarbij uWkoineu hoe veeJ meer gewloht wordt gehecht aaa dei Ucheanelijka opvoed ng hoe de bedoeling wae de Intfllectueeie ontwikkeling te brengen op de juiste plaatfl la bot bijzonder veetigdo hij de aandacht dp de be cekf kifl van de voeding voor het gemeenechap leven Het karakter van het geboete oongree zai moeten zijn van groo4e waardeerfingi een begrijpen T ielkaers atandpunJ Men looeut inzien dat er veel meer is daib bindt dlan dntacfaeidt er telde ten slotte voor oen telegram te zenden aan H M de Eonlngin waarin dank woïnlt betdigd voor liet zenden van de vertegoiiWbOipdligiBiler Hij gaf daarop Iw t woord wm den voorzitter dan heer I uyil van Serooekerken die eeoig ieo keo gttf voor de algomeooe gedngaüjn bil het oougros Vervolgene j 1 1 het Aioord aan prol H Zwaardoniaker Ozn di het ojwiwrw erp hohandeMe Wat kan er geïlaan worden voor de llohaimedijke onlW ltkeling in verband pwit de Intelieotueele oii gKiewteiiijke vorming Dezehegen mot een algemee no uitoenze ng vaa d beleukeninl vwi Üe lichamotijko Intel leclueele en geeirtolijke varming Hij wees op het l eilang van btoedaomloop en zenuWi talscl voor liot hiüivHiu Hij befiandolde dflarop de xylfri gellng van ht t or nmnne Bij den ötrijd van het leven woorden vöa liioogere i t en gestelden kan higrijppu iioodaaikelijk ziju zor ier dat daarom do normale ot wlktoeiUnig magf wordwi bideraunörd Spr legde d n nadriik op do prsicüsche beteekends en de hygiöne fllj meende dJU dHeirtoe in de aohool naast de gele enheil tol getssfelijke oefening gelegenheid moeöt ziju toi da gelijkalch ÜoiiamelijKe oefening lift bijbrengen van kiuni 3 H tenalottF niet eiideira dan geeslolijke oettjnlngf € n men keint Indeaehool hpt belang dar dagelijkeoKe geestelijke oefening iletzeifda geldt voor do llchamelijke oüiening alleen is voor de zwakken noodllg een rusldag m hel midden der Spr bf fiirok de moeilijlkheden der piaotiF Che tOË jS jiiKj van een goed steJaal van veardeeliug van geet edijke en Ili anifiijke oefening in de opvoedlm en meende iM dOoT een goede a wieeeling van geestelijke en liobamelijke oefening en de rustd a i inl het midden van de week toch op de inooUükheden werd tegeio etgcdc ïntdi Nadat Prol Zwaardeiaak r eenige ge U lde vragen bad beantwoord was het woord aan Prof B Caalmir e b b adddo h vraag k L io hamel IJ ke opvoeding In viM l ftnd met do ontwikkeling van geest en karakter Spr plf tto voor een eenvoudige opleiding om den arhedkl laterser te maken en buifen de school gelegejuheid to gevM voor de lichamelijke ontwhlckeiliag Alleen door vooiptdurend O Verlfvï kan bereikt wordi±a dat de Uchamelijko opvoeding op de juiste wijze tot haar reoht koant Do lichamejijke opvoeding moet voorde middelbare school curafiej zijn De school Ui vooT den leerling het voorbeeW dar onvri ihold der onbewegeJi tkhodd Spreker liehtte dit nader toe liet zitten ifli tot7fkere liot gte noodzakelijk makt tJjvraagt zich a oj hot niet raogeüik 1 metlioden te ontwerpoo waarbij het yeivka meeu lot zijn recht keoiit V ei moest Lomon buiten de vt r muren m hetvoUe lo eu tÜiiratle boedoelt ook diat de 11chamelijke opvoediing moet ten goede komen aan den drangi naar bewegiing en den ViTijbeldszin en zij moet daarbij doelmatige spieroefonlngl geven De llchanwlljko opvoftlThgl heeft verder aeii flOdaoJ doel zij veraterkt dlespfMgroepen dde voor de eifleben van bepaaido beroepen noodligl zijo Spr fuM het van BOciale beteckeoi d t Ijijdi jeugd dte liefde voor llohsan ocfeningeo wordt gtdcweekt met het oog op hun l ier beroep Spr wees lilerbij op de beteekenlB van epr goed gebruik vsm den ft urlgen weekdag Noodig voor het sociale doel Ie ew zorgFValAlge keuze dor lidhamelijko oe etrng eii Daarom moet de opdeddlng d tlüsohp en Hnancaeele posltlo van dan opleider in Uchamalijke oef ilogea daaaltde zijn als van de andere leeraren llT de toekonkit moet hij als da adKOoiVf de geregelde ad v ieeur worden omtrent 4 kSndereo Hij nsoeti daartoe aan Wa8 SK werlae en tijd hebben voor voorbereidlat en noBtutSe Hij den wholenbouw ook ambacfit haralelsBcUolen nsoe worden gezorgd vo terreinen voor HchaamaoefenJjugen ËIk leerttngl moot f psiek worden ontteffO en bestudeeird In afwachting van wat kan gecvbieden moef er belang tentog iljo voor de opiijei ng buiten de sohool Spr legde er den nadruk op dat de iiJchanielijke opvoed n met alle sdioo ro blemen som ihai De waardeertng aa lichamelijke opvoeding s een quaeatlavao etfiipolie opvattBbg maar pr bertoot iw de samenvatting wij ieid soboonhdA ea bracht Zijn rede vatte hij aamen to Oê volgende ateOlngen 1 De liohem ijke opvoeding aan oom mBl lbare soholen dlebt afiereeiat preveo tlefnei el te iljn nen ttiee Tv et ïija curatief ia algemee zin r de soholen voor lateUeo i onderricht compleauentóir aan de vfli Aolen met iWwmolijken TAari do Kweekscholen heelt zij nog eon ioflitniclieè doel 4 Zil verteigenwoonigt verd r een na tonale ethiBohe en aeetbotlache wawde aan alle Inilditlngen 5 Bii hot onderricht moet rekoamg gehouden met M aodale doel Om dk dtHi te 5ecei en moet a da leeraiar In de Öch nciijke opvoe aiBg lU eploUlng en bezoW mg een po dm bebben volkomen gelijkwaardig aan der andece leeraren b by de BtlcbÜng van soholen en den bouw dient rekening geEbuden te woïden met de mogeJijkbetó van akijdige Ucfcaamst oafertog 7 In afwachtfng van de vervulling deeer Idealen moe door steun aan desticbdng van sportterreinen door oursueisen voor leeraren ratssftipendia e dt door steun aan de buftetöfAooiac e Mdhameiijko opvoecUi in deze rlohtiiig g r verki worden 5 De ËlebanKiüike opvoedOng moot niet tU eon sanhangiBri bij de overig opvoeding woffden gegeven maar in hot leerplan als Jntegreerenid deel worden opgenomen Bij het debat kreeg metf Ida iTeyermam het woord die verlaagde deA be congre zou aaodringen bij de autoriteiten om hun goedkeuring te ontboudea aan a pmgrauuaai s waarin de llchenielljke opvoeding van joneena en inefeijeö ontbreeikt Majooir Vaih Everdingen sloot zich aan bi4 ie woorden van mej Heyermaii Hij kwam 0T trgen do ovordrij ving van do zurg oor do soho jeugd ea meenfledat Io jrtiupd in ft Uflkraoht on zeifbelieersohing moest worde gooeifend Wij moeten bet ook liebben vaa de iniel ectjaoelo opvoeding Oefening in attl en en luisteren In noodigi voor d tegenwooirdigo Jeugd De heur Feith sprak vervolgend over cipel Hport toerisme eti kftmx eeiren Dr C P Gunning had tot onderwerp de padvinderij en verdedigde de volgende HtellingeQ Onze tegenwooi d g6 maatisicihappii eïBChl vooff de Jeugd haven den Iferpljiciht en leeftijd nog een derde nffTteu van opyoeding naast Hui jgezln en Scbool Samenwei ng tu cihen deze drie Ir een eer rte VMïiajcOte Twee kunnen nimmer een gieuioteu keten vormen De moeilijkheden en de mogelijkheden van den pubertwtaleeltlid zijni de eerste faotoron waarmede dit derde milieu rekening moea houden Persoonlijke leUlng m vrijwillige organiBBde zijn haar ulbgange nt R ZelEoD ilo iig door onderlinge z fopToedUng lat haar doel Wat de jeugd boven den leerpJitóbttgen leeftijd noodi g heeft zijn tirfmwnten Sletcfhite idlealen kunnen redding brengen aan het jonge leven BereikbareIdealen nortelen In tradille De 21 JuU demonatratie Naar het HbM verneemt znlleii de dlrec euren de afemeenlewerkUeden Ie gisteren gestaakt hebben bij B en W voordragen voor het ondergaan van de reglementaire straf weike op het zondier verlof wegblijven stoat Dere glomentaire straf be sitaa uit sobDTsSng voor eenig l u on De opleiding tot reserve offider an de Uohling 1916 zulilea geen inllicleofl worden aangewezen voor öo opleiding tol roserve ottoler horkompaög fll t de militie OEMENODC BERICHTEN Belgische bankbiljetten In verband met de aanhouding van vier Belgische ve tandelaren 6ae op een bank te Gorinchem Belgiieche bankbiljetten van frc 1000 ter verzilvering aanboden vroUce biljetten ais valsch werden aangezi i vestigt men er de aandacht op dat de Belgische regeering na den wapenfifaiktAnd vcrpUcbt was nieuwe briefjes der Nationale Bank te doen aanmaken en dat deoe briefjes van 1000 m 800 francs niet het watermerk hebben hetwelk de oude baakno cn uitgegeven vóór den oorlog wel drogen Werd op de oude bdljettten het watermeriic gevturmd door het getal lt 00 francs of 600 francs de nieuwe biiljetten v rtoonen het watermerk in seberphoeUg golflijnen Uit onbekendheid met £ e veraUderinK wordt als men zoo i faucet ontrangt dadelijk aan bedrog gedacht Het is tbana gebleken sebrüft de Tel dat d biljetten die hö Scheurteer A Zoonen a Bank te Gorinchem werden aangaboden en die als valsch werden basehouwd no valach warai De Belgische kooplieden xijn oomiddeliyk Trije voeten geeteld Gestolen motorrüwiet Gisternacht werd van den heer J de PijP r te Alphen 4 Ryn zijn motorrijwiel Harley Davidaon 1919 uit de naMt aUn woning gelegen achwir gestolen De dienn ren mo brutaal eerat het ledige ben wreserroir te vullen en daanui weg te ryden Oa em meCaje GiateniTond kregen twee joiw U daa oud i en 20 Jaar lü de Sp rodimHDerwtniat te Amsterdam rusie om een measje De twist liep zoo hoog dat de 19 iarige zgn 20 jarigen tegenstander met een sakmes een messteek toebracht De rerwaade werd naar het Binnengaaibws vervoerd Z n toestand is niet emstag Aangehpoden De pobtie te Itotterdam heeft aangeboud n een koopman en zjjn vrouw wier aanhouding was veraocht door tie Hatagsche politie Het echtpaar wordt twrdaoht van een benxwing in Den Haag gepleegd van ƒ 4000 en acht pakjes diamant ter waarde van ƒ 32 600 I e vrouw as bij haar aanitouding in het aantal gouden ea zilverw voorwerpen Chantage Naar het Vad verneemt hebben twee rechercheurs van pobtie vtan hot bureau Huygenspark aldaar zich schuldig gemaakt aan chantage en zijn zg deewegie geschorst Rubinl Eugen de Kubini de bdionde telephaat beeft zich verloofd met een Haegsche jongedame mejuffroutw Hetty de Waart De juweelendiefstal te Botterdam Zooatfl men zich heniuoert werd door den chef van het Maasetati m in den nacht van 12 op 13 Juli aangifte gedaan dat dne kistjes inhoudende diamanten tot een waarde van ƒ 200 000 werden vermast daar zij door een onbelKnde ontvreemd waren wareb Dez kisitjeis waren ter verzending afgegeven óioot den Duntsoher S verb gf hoiudendft in Hotel Coamane waarheen notaria B te Amsterdam de kostjes had gezonden l anB is de inspecteur van inlitie de heer Rosbacb er in geslaagd deze zaak tot klaarheid te brengen en blijkt men met een ingewikkelde swendel affiaire te doMi te hebben Een Amsterdaniiach koopman had te Amflbewiam handel gedrevM in Kaapeche robijaen Voornamelijk verioocbt hij deze edelsteenen aan de Duitscheis doe ze g bniikten om er oncterdeelen van kanonnen mee te slijpen Toen de ooriog gedaan waa bleef hü met eene groote party zitten waarvoor bjj tervergeef afnemers socbt Om er nu toch een goeden slag mee te slaan sloot hu een gefingeerdeu veriüwp raat wn handlanger Deze verkoop had voor de som van ƒ i04 00 plaats bü nobarieele cte Notaris B te Amsterdam paseeerde de acte en hield de kistjes meit robijnen wdke hg onder strenge bewaking naar ziJn huis vervoeren liet in sijn safe Gewapend met de7 e acte slaagde het tweetal er in de drie kiatjea met inhoud te verzokeren voor de eom van ƒ 204 Ö00 tegen diefstal en vermissing bü vervoer Eerit werden de kist ea per stoombootdieaBt naar Utrecht vervoerd De kapitein kou onderweg de kietjea stelen Doch op het laatste oogenblik kreeg doze berouw en wedged hjj d £ dafuL te volvoeren De kistjes werden toen naar Hotei Coomane gebiacht Daar bevond zich echter en achuldedecher vian den Amsterdiamachen koopman die de kistjea niet uit het oog verloor daar hy ze by de eerste gdegenbeid gerechtelijk in beslag wilde laten nemen Toen hy echter op Vierdag 12 Juli even uit was werden de kistjes fluks naar het Maasstatdon vervoerd en als vracktgoed naar Amiaterdam ingeschT ven aan het adres van notana B Toen d schuldeischer des avonds kw un iizfiormeeren naa de kiatjw werd de vermissing ontdekt Het onderzoek heeft nu lütgemaakt dat de ladingmeester van het Maasstation voorgaf de kistjes in een wagon t hebben gezet In werkelykhdd had hjj ze afgegeven aan twee beruchte Rotterdamache brekers Th W en J van K die iw per vrachtwagen naar de i Warte Baardenstmat vervoeroen De kistjes konden niet meer opgespoord worden Toen de inspecteur Rosbach Zaterdagavond i2 Juli zijn onderzoéJc begon herinnerde lil zich dat hij zich dat h j dies middags den ladingmeester was tegengekomen in gezelschap van den inbreiker Tb W Dat was het uitgangspunt van zyn onderaoek Des Zondags kon men hem reeds vertellen hoe het signalement van den voerman waa die de kistje vervoerd had Niemand werd intuaschen gearreeteerd Nader bleek dat de ladingmeeeter tydens den diefstal toevallig weg was gaiweeat Heden kon men nu tot de arrestatie overgaan van den man m t wien de ladingmeester Zaterdag gesproken bad Oob zijn kameraad J van K werd gearrevbeerd benevens de ontrouwe ladingmeeeter Te Amsterdam zijn de robynMi 4oopman en de pseudo konper evenaens in verzekerde bewamig gesteld soodat men dit geheelflj zwendeleomplot nu vaat heeft KENMSOEVINQEN Steonverleening voor gedemobiliseerden De BURGEMEESTER van GOUDA brengt hierbij ter algemeene kenms dat door den Minister van Oorlog in overleg met den Minister van Marine by besdhikking van 9 Juli 1919 sifd Dienstplicht no 1 L is vastgesteld een steunregeling nopens militairen wier verblijf onder de wapenen eindigt in het tijdvak 1 Augustus 31 December 1919 Voor het bekomen van inlichtingen kan men zich ter secretarie dezer gemeente vervoegen elkan werkdag tuascben 9 uur en X2 uur voormiddag De Butgemeester ULBO J MUS Oi fflng van de CommJaetea vaa voorUchting De BURGEMEESTER vaa SOUDA brengt bierbü ter algemeene kennia dat bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1919 no 62 mat ingang van 1 Augustaa 1919 xjja ontboaden de provinciale eommtssiea vaa voor lichting Io zake beawaarschrittaa over de door de burgemeesters genomen bMllssingen nopens aanvragen om vargoeding wegens kostwinnerschap Bezwaarschriften als hierboven tiedoeld moeten na 18 fali 1919 niet meer door tusscheokomat van genoemde cummiasies doch rechtstreeks bij den betrokken minister worden Ingediend Gouda Z2 Juli 1919 De Burgemeester ULÜO J MIJS INWltéTl INUKN Wei Kt L AAit dCU ADt UF HINDER K ÜN LN VKHO ZAKiË BtliGtaiEESTBtt isi wmnouDEfïö van GÜUDA Gezien art 6 dei tÜiiderwst Doen te wf ten Dat zij vergUQidng heljtoa varleeiid aan tu M M J Gooiiuteen te Gouda en zijne recbtveiirkrijgMiden tot bvi uitbreiden zijner beslaande tabakskerverij doorplaatHii van eeu eleoiromotor vaa 1 P K ia Ikm pcii ceoi plalalti elljk gomer t Kltttweg no j3 kada traa4 bekend gemeente Glouda stHlae B No 23b9 2ii de ffrina A Sl to ioudseuhare reehlvorkTijgenden tot het i tfareiden ha rer I eflitaaiiide brood koelf en IjewbultbaLLerij door plaatsing van een he deiuchtoven in het perceel plftatsdijk geineriU Vroaweotrteeg no 30 32 en 34 kadttlhraal bekend gemeeote Qouda eaotie li Nü 1923 1922 en 1931 o A Broer te Gouda aft Bijue tfcHverkrljjüende tot het uitbreMeo zijner begaande Aiikerwarktabriek door plaaMng van 2 electromoiarott in het peroeelplaatbolljk gemerkt Nieuwe Gouwe no i kadauKraal bekend gemeente OWa aeotie G no 12228 Gou la den 14 Juli 19X9 Hurgemeeflter eu Wetboudere voorn IX BO J MUS Dh Sfloretaile H MOERKEïïtÊ Lo Öeor KiUDA 28 Juli rm B K Werkmeeaterbond Tol lid vab het hoofdbeatuur nn den R K Wei meestersbond la gAoMa de hwer R Terhorst ailbier t e VoUuomcAii il l Medelgk MuziekkatpB direoteur de heer Joh ü Arentz geeft op Uondei ilag M JaÜ des avo nde te ueilf aohl la Ix t HoutmaiM laiutUOen em conOart lift proisriuuma luldi 1 tidnvToeh AoJaiiouse O Kiuer Uuvertore Le retour aux Paye U Lioquiet ó Vai e Ihóreeeu C Faaist 4 Fantamu Ld pelu DwT L eooec 5 Gzardae Miohl Üresa 6 Ouvenu Fraoadafisohe Lueif piel Kjtier BéCa 7 yals tjotwelaa Ütwv J itofiOA A FanJM B Jt lv 9 Chaiutp H V Peroa g H flSicti L ent des Gladiateur JuiUUai b Vfilk 2e Org beapetiBg tik de U roote of St Ja Nbicrk gaf de heer J 11 ü i paambenuta zijn tweede or lbeupellog in dit aeizoea liet programiM be atte ecu aputal ouinmers zoowel oor kooren Hotozang a ii voor orgel Een giroot aantal damee en heeren werkten hiervoor dan ook moe AUe erst willeu WIJ noemen de sopraaiytoliMe Mevr Marina uit den Ooag Diize zangerea heeft vooral in de hooge tanen heel veel mool 9 een geluld dat m ikkAlijk aanspreekt en lli de kopsteni eeu stralenden gilafflie feflft De uitspraak ntoet eobttffi nog beter nünrden De artlculuUe y te slap ook kllidot de a en 1 fM nk4 wat geknepen U zoog eea viertal nummera Wdarran ongl het meest bekoorden de Arloao la Clocbe du Soir THU Hdndol en bet Motet O Dulcie Anior van Uampra Het eerste uusnmer c tii aria van llach kon niet voldoende gewaardeerd worden door hel voortdurend hinderlijk Unncnkomen vta een groot aan tal laatkomers De 2e fKAhA de beer 0 P Backers Jr vÜ KoUevdom ie voor de bezoekwa nn k koo cerien geea onbekende Knbt le jareui lorug hoorde i wij hem in da at Jan Toob kon bij oa tfateren nlM zoo boeien hij heelt eeu inooie diepe m maar zljm atom kltakt stroef en geelt nie altijd aan zijn oardtracb d e warmte die oooi te t Sa4e zong Uj Ëooe IVinia van do K aer en hi t Oebet van Hdler a deze twee soJM teOi ons oogde koorklaoae te noemen v n da Stad MuziekaohoDl die met beff ei lng van den heer P i0 Jon tree nummere gemeivd zong D het bekende koor uk Jud e Maccabetta Sebt er koimnt ïm Slogesglanz va HiUade sa uit Faulu0 van Ui nd 4slBohn Wie liebUoh nd die Boten bf den Frieden verküodiged Het vrouM enkoor eong ze r zuiver en loool de inannen wareu maar lieel matig vertegenwoordigd maar gtrrm toob hunbeMe kraobten He gebed Idonk dan ook heel goed de twee vrouwaifcorcn k cayelia waren zuiver en nkooi De heer Spaanderniaii gaf verier nog t nigo orgcdnummersv vooral da Sonate no 3 van Guiimaol de re aiie in het Ada moHo uit deae aoaate aa de Pa lorale van Oaboia waren hael la ytii Ook tn ZIJU bege ei t g waardeerden wij het apel van onzen organtet Ver het gebeat ean OD o t da b el goed ia geweeu en aan de tairijke aanwezigen veel aoboona beeft do genieten Het Dcikljnt Aé de medmrcrking van voorvale te meer IM om de beaioekea I do KoorklaeHe der mrnJlahi een anU i ergeloonceilen nienceau lijn rade bracht Clémenceau op nieuw op de tritHine Do premier gefeen uiteenzetting van de inoeil heden waarvoor de regeering als gevolg van des langdurtgen ooriog is kjoanen t staan H besloot sijn rede door er op te wijzen dat allt afgevaardigden wier mandaat t i einde liep ziob aan de verka iingen moeten onderwerpen die moeten plaats hebben vöór de verkiezing voor bet preaidentaGbap van de Frai be r ubtiedi tn Februari a Nu de strijd op de siagevlden geëindigd ia en de vrede is geteekend moeten nieuwe mannen worden gedcozen om zich te geven aan den nieuwen tijd Het ia uw recht n uw plicht goede krachten te eiacboi doch alleen onder deze voorwaarde dat de Kamer zoo spoedig mogelijk wordt on bonden en de kiezers zullen beallasen Oe Regeering behaalde de overwinning de door haar aanvaarde motie van or werd met 289 tegen 176 htotnnien aaj enomen 4aie aTAATS LO I KRIJ LAATST BEMICaiTliN Amaeatie in Frankrtlk Naar de draadlooM dienat van Lyon meldt heeft de Franache regaaring en de Kam r een vooratel ingodiend tot amneatoeverleoniiig aan de overtredingen Inoake deelneming aan verboden vergaderingen werkatafcingen manifeatatriM perftdelicten en Bekere rajitalre overtredingen uitgezonderd daaer a Peraoneel van Traaawegco De Minieter van Wateretaat beeft een besliaaing genomen inzake de vmatatermg van een loonr iDg voor het peraoneel van interlocaletramHinen en heeft de cürect es van verschillende stoomtramwegmaatachappijen aangeschreven om ten spoedigste een nieuwe loonregeling te overleggen op basis van een minimumloon ao ongeschoolde krachten van ƒ 19 26 per weA en voor de V D Noord HoBandaehe Stoomtramweg Mi van S IB M vvt week Moordaanalag te Woeaael Men seint ons omtrent dam moordaanalag t Woensel bet volgeode Dinadagnamiddag had de i 4 jange Wagemana een ematigé woordanw ia a al l n g m t zijn vrouw Deze verklaarde niets meer van hem te willen weten Wagiemans heeft toen 1 of 2 soboten op haar gelost waardoor aU licht gewond werd Daarna riobtta hU bet w pen op rich zelf en schoot sieb door bet boofd Hii waa ouniddeilijk dood QHlt ORiUOLOOZË UIENST LH de Nationale VeriaderliK BERLUK 23 JuU Oe NaUonaJe Vergadering heeft öinstlagavona bet compron 8voorstel van de deaaocraten hei centrum en de TneerderhwdMoci liaten over het art 18 betreffende de temtonale indecding van bet Rijlc aangettomen Ook T rldaarde de N tionaJ Vcrgadenn r zich voor de paragraaf betreffende het radenayatecni Voorti werd aangenomen bet voorstel der Onafhankeiyken waail U werd b aafd dat de leden van d 1 U het uitbreken der reivodutie in EHiltachlan regeerende voretcnhuazeo voor alttid voor bet prealdentaoh i der Duitache repufcllelt aouden warden uJtgealotcn De Nationale Vergadering beaüate oog met over het tijdstip waarop de eerste Rijkadag aou worden gekoxen de Onafh uikoUjken itelden voor ala uiterl jk i termtjn daarvoor te bepAlen 18 Januari 1 20 Ie U Trekiring van Woenadag U Juli ZOO nos 14156 lSa04 ƒ 100 noa 18 7486 9291 19817 20 75 123 170 282 308 31 332 433 4S3 620 1 81 617 713 730 802 972 987 llJOl lUdU i036 lOJT 1123 U84 12 i8 1367 138 1438 1608 ISIS 1715 1821 183 1805 1 3 I 1945 2008 2078 2078 2097 2123 22135 2316 2310 231 233V 2338 2354 2363 2372 2456 2578 2632 2671 2683 2685 2727 2945 2986 2 8 i 3076 3214 3237 C272 329 1 3354 3538 35 3 3703 3722 3751 378 3897 3937 3941 394 3958 3 68 3976 8988 4058 4064 4072 4095 4124 412S 4197 4214 4287 4385 4446 445 4640 4698 4672 4677 4692 4922 4961 4 86 4996 5861 6263 ÏS08 5324 5382 536 5403 5504 56 2 6724 5762 5782 587 6068 6166 6231 6280 680 6443 6450 6456 6467 6470 6480 6507 6756 6766 6801 6804 6806 6829 6883 6884 e 44 6946 6954 6 5 7150 7165 2US 7231 7889 7369 7404 7408 7442 76 3 7693 7694 7712 7937 7962 8008 808 8124 8200 8354 8370 8421 8683 8600 8625 8640 8747 8753 8754 8781 8852 88 7 8878 8981 051 9002 9097 9260 9337 9357 93 051 9592 9658 9664 9675 9736 9807 9817 9899 9991 10005 10008 10042 10068 10148 10164 10157 10236 10367 10411 10477 10484 10565 10576 10639 10654 10760 10772 10804 10828 10836 11052 U062 11071 11102 11148 11151 11165 11282 11431 11433 11484 11502 11594 1I61B 116 11 11704 11714 1173 11786 11866 11 78 11990 12012 12070 12106 12205 12246 12301 12313 12321 12336 12355 12428 12472 1246 12605 12630 12650 12080 12804 12812 12813 12846 12886 12806 12939 1297U 12986 13018 13042 13061 13005 i i077 1826 13285 1 328 13328 13335 13354 13395 13898 1 1412 13432 13463 13486 13512 13531 13651 13686 18721 13747 13749 13770 137 13827 18844 13880 13891 13958 14028 14034 14253 14328 14409 144M 14485 14512 14665 14685 14600 14601 14611 14661 14694 14706 14772 14804 14861 14875 14925 14037 14972 15087 16067 16070 16078 1610 16126 16128 15171 152 7 16290 16300 15347 15848 15368 16462 15491 16504 15616 15664 16770 15771 16776 16781 16782 16786 1680 16881 16886 15847 16848 16860 15862 15888 16 26 16962 16068 16078 16068 16091 16096 16107 16123 16128 16188 16282 16207 16213 10248 16275 16298 16372 16447 184 5 16551 16553 16586 16695 16615 16672 16676 16729 16751 16797 16844 16881 16912 16 I4 16928 16960 1G9H5 1698 17016 1702 17128 17175 17188 17200 17261 17262 17387 17472 17477 17513 17631 17667 1760O 17616 17621 17750 17765 1776 17780 17811 17844 17852 17888 17891 17892 17904 17931 17964 17 8 18012 18050 18072 18074 18089 18250 1826 18405 18431 18438 18443 18449 18546 18630 18674 18703 18754 18849 18853 18856 1892 18944 19046 19060 19106 19154 19156 19207 19270 19296 19326 19370 19426 19456 1947 19644 19679 19682 1 730 19737 19868 19962 20226 20240 20268 20296 20353 20379 20380 20418 20427 20436 20617 20643 20644 20684 2069O 206 6 20712 20801 20823 20832 20 I3 20962 20996 21055 21079 21230 21326 21464 21603 21609 21618 21663 21722 21768 21804 21896 21931 21 71 21984 Vorige tüat No 10 91 moet aUn l 91i 21606 m I 20606 SPORT Zwaanacn Morgenavond balf acht ai t da O tl C 1 voor de competitie teg n de R Z C 1 uit Rotlefdam KAAaMARKT BODEGRAVEN 22 Juli 191 Aanvoer 179 partüen waaronder 59 RoktHneik 7808 etuk wegnide pi m 46848 K G Prt s Goudiche Kaas le aoort ƒ 80 82 2e aoort 76 78 met RUkawik ƒ 80 88 Handel fkuw WOERDEN i3 JuU Aanvoer 2 e pa tUen PriJa Goodaeha kaaa la aoort 7S 81l 2e soort n4 77s te soort mot RUkamark 77 ƒ 82 Handel traag Oraeataaveillag NITUWERKKRK A O USSBL 22 Juli Coöperatieve Tulnbouwveiling Nieuweiïterk a d Uasel en omstreken Sng komkommera ƒ 9 20 13 40 hto dito Ze aoort ƒ 4 7 70 klaina halve komkammera 7 8 40 5 groengele dito ƒ 4 40 6 bloemkool ƒ 7 17 70 di ol 2c aoort ƒ 3 9 dito uitachol ƒ 0 9O 2 40 aliea per 100 grof stek komkommers ƒ 1 4 fijn dito dito ƒ 2 4 groote boonen ƒ 3 40 4 30 allee per lOO ICQ i peen ƒ 2 4 10 per 100 bos ipitriuwl ƒ O t0 ƒ 1 90 pronkbüoiun ƒ 14 20 allee per iOO K Q tomaten ƒ 1 34 per 100 poül roede kool ƒ 8 50 Sl40 per100 K G MARKTBERICHTEN Hei DaitKh Oosleuttkadie vredeevenirag BBSLUN 23 JuU Do mlUtalre paragraien in het iredeaverdrag voor Ooatearyk vendlchten DuitsohOoatenrtjk tot afachaffing vaü de a g meene dienatj jcht en tot vorming van een beroepeleger waarvan rmmachappen an offideron vr jwilliger8 aljn De organlaatie daarvnn wordt binnen bepaalde grenna vrlfgelateii Het aantal officieren mag niet meer dan 1500 tlju ter wül het aantal onderofffioiereo op hoogatens 2000 wordt bepaald De dienrttiid lal l n ten minete 20 jaar voor officieren en 12 voor onderofficieren Da ontbinding van de DuitachOoatenrUll aehe atri dkraeht moet binnen dite maanden na ondarte tewog van het verdrag x n geaohied Al het overtollige kr gamateriaal moet worden afgeataao terwijl de aanmaak van materialen alleen mag geschieden op de itaatafabriek Overigens zys alle militaire bepettdagen e ro altg die ook voor DnitaaUand geldan ClenMncesa In de Pranaeiw Kanwr PARUS 28 Jsli In da Kamer van Afgevaardigden heliben heden de miniaters Noulea Clémenceau ea Loucheur da laat te miniater van wederofdMMW radevoeringen gebooden By het debat beeft de afgevaai gde van Gizende Cfcanmet een hanicen aanval gedans op de politiek van het kablMt Cle