Goudsche Courant, zaterdag 26 juli 1919

VITALI lACKJUeS SLUIJTERS Jr DRISCOLL CHARLES BRAAKEN8IEK REMI r MARIE TIMROTT MEVRqUW MILLIOAN Meir DE VREKER Vimc uu Ja daarvoor geea bekoor JÜke raadsmeerAerheid te vinden welnu daszuUenwQ ons heel wet bevinden in de oppositie Wy patieeren Red G Crt Alm duidelUkheid laat deze mededeeling niets e wenschen vover Trouwens uit de houding van tal vai S D A P sehe afdee hngen in ons land liUek rSeds voldoende dat z het standpunt der partij in deze huldigen Delft Apeldoorn en Amerafoort deden daarvan Jalgken Ën in Leeuwarden stelde de S D A P sche raadsfractie aan de fracties der vr zlnnigen aati re plution nairen en roomseh katholi en de vragen Is Uw fractie prki jfteel bereid g durende het eeratvolMBide vierjarige tydvak het dagsl wh bestuur der g neente op een nadey overeen te ko men werkprogram raot onze fractie wte vormen Is Uwe fractie bereid aan onze fractie twee wathouderazetela toe te w jxeaT Hoe hier In Gouda het wethoaderaeotleire zal worden bezet is nog een groote vraag Van de grootste raadsfractie die der S D A P werd hieromtrent nog niet venio men welk standpunt zij zal innemen waar de part sprak zal de zienswyze der afdeeling daarvan wet met veel afwijken van roomsch kathoU n zjjde wal een geluid gehoord doch het gewaagde steefats van ondersteltingen en waar er in de roomsch Icatholieke kringen in liet land zeer afwjj kende meeningen ten opzichte dezer aangelegenheid gelden gevefHt a onderstcllln on geen grond tot het ontdeldun der richtinx die men daar wenaoht in te slaan Wat c antirovolutionaire raadsfractie die m den nieuwen Raad uit een zoo klein aantal heterogene beatanddeelen zal bestaan in deze zal doen daarvan is op positieven grond mets te zeggen al geeft het advies van den grooten leider en wat wjj om ons kunnen aanschoswen wel aanleiding tot eenig vermoeden Wat de vrijzinnige raadsfractie doen zat IS evenmin bekend dat deze het revolutionair motief zou aanvatten ora den 9o ciaal democraat tö keeren is al even on waarscliiinltjk ids dat z aan een prlnct pieelsoclaliirtische richting steun zal ver teenen Da komei da wethoudersveriüezifigen m Gouda kunnen een zeer moeiltflw idtuatie scheppen Op dit oegenblik nn de versehitlende groepen hun standpunt nog niet hebben afgebakend kan hierover nog niet in beschouwingen worden getreden Intusschen de tijd voor de beslissing gaat weldra komen De Broodsoorten van de 2602 25 Brood en Beschuitbakkerij Q J Goedewaagen uBien uit door kwaliteil MACHINALE BEREIDING TorkryRbsiu by den beer P e VERHOEF MARKT hoek Oroenendaal KERIMiS GOUDA Qroote SciiouWburgloge Slandpiaata Mieuwe Marlet Ensemble 8LUIJTEBS en BBAAKËNSIËK DE PLANTAGE S CHoÜwBU RG AMSTERDAM Vmif MAANDAO 29 JULI tot an intt ZATERDAB 2 AUQUSTUS Ikaii avoari 8 uur en Dondirdagmtddag 31 Juli 2 uur Bulteng wona Matinee Alleen op de Wereld Drama in 7 bedryven met zang naar den bekenden roman van HECTOE MALOT Bewerkt door Mevrouw DE VREKER Vebsohdd BMiii I Keal iror4t rnkoakt 2 De Limii u Tku 3 De twee bmttjei 4 Mat Vluln de wer l4 la S KeMMMkl BM kol tui Priieoll T Moedor o Uod tel jk terrein tusschen Engeland en Rus land Onze positie in Azië zal ongelooflijk moelijk worden wvaA de samenhang tus Mhen het treden der Wlejewisten In Turken is omaiiskenbaar De bolsjewidten Buaiand en uMMvel de Afghaneu n Jong Kbe heerschappij ia dit imt mo dikwijls tot op h t uiterste geschokt geweest dat en krachtdge en doelbewuste politiek z n val tengevc ge zou hebben gehad Onze re geenng heeft door lukar aarzelen deze kan ten voorby laten giaan maar niett mn zoo weten te handelen dai de bolsjewiaten ons beschouwen als hun gievaarlijkete vijanden Als het bolsjewisme standhoudt zal Rualand Hiie vijand bleven wordt het ver TOngen door een andere en betere rege nng dan zal het Niaawe RuMand Eïnge land toch besehoawen als een macht die het m de ure dee gewaara in den steek 1 eten Wie zal daarvan in bade gevailen de vrucht n plukken Niemand anders dan DuitscUand en de Duatschers Dat is on vermudel k als wy onae polutiek met wiij zigen Onze eenige kens is gelegen tus chen het opnemen van Rusland in d i Ikoud van ue vtAiamB of 1 te laten vervallen tot een toaatand au aihanikeiykkeid van Duitschland In de Nationale Vargadenng te Weinxar irerden na beepretang van den rooetm van werkzaamheden waann werd vastgelegd dat vanaf 5 Aug de beiaatingontwerpen in eerste lezing zuU i worden ttehandeld waarna half Augustus de vergadenng voor 4 wek i zal worden verdaagd om dan t kaU Octol er zitting te boad te Berlijn de regaeringsverklanngen beqm cen Het centrumlld Dr Braun veririaarde dat het centrum en de aoc flemocraten hun oalitie met lang te voren tiriiben voorbereid In een zeer moeilirken tijd voor het vaderiand ia de eoaiitie pilotMling ontotaan wt jdichtagwoel tegenover het znraar beptoefde voik en het vaderland De etixjjd om het vredeeverdrag k erat b j de nieuwe veriaezingen voor des Btfkadag wordien uitgevochten Onder stormachtige protaaton varidaarde Dr Braun dat het neen van da raekterti was e i Men diU wt en opweUiM voortkwam kot waa atm ogfaêsMreade dMMt VfH sittaK aM ühBwIsi da vmMs mn Verder de Uauiei R Kloppanburi As Hque d Beer Lisa T n der Raay Mari Oljewljl idh Mulder Lé Nabwro Kllly R d ker en de beeren Joh de Boer Ast ran B An H Kiminei r J Slenoeke L Zetwatrd A Nabwro P C abrind r t Verder Koor eo fl uralie Minlek onder leiding van J VAN DER SPEK Kopelnooeter vea bet Clfoai O Carri te Avatardaai B Me medewerklof veo bel dubbelmeoaeakwertct FIDELIO VS Uea D aori Taa alt Aaiolardaa CoMomoi raa do trmm A iara Zooa JAeer dan iaO opvoeringen door bovengenoemd gezctichap met enorm luccet te Amiterdam gegeven OEZEUCHAP MONTEERINQ n DECORS elijk aea da op o ita aa la daa PLANTAGE SCHOUWBURG ie Amuerdai PRIJZEN DER PLAATSEN KlarMoelea Uo Kaa I 1 Parkei ea Froa Lo o lo Baad f l ZU Lo o f l BO lo Baad f I W Oalor I O W Torkoodd mt I vOt 3282 aatoararooktoa 130 Uiubeapreklat vaa II tot 3 uar oa raoaf 6 uu i 10 c al pei pUati BEZOEKT avdurondo dO Kormio Hotel eil luiiclirooiii ÏOLUIIBM Do aohoolo wook CaO Chantanta Optreden van het trio FE Dl 18 AujpLuMtw 2 aur Qebomr Bmxw AruieiMOirg Beleefd Tflgrao fcea irij wefcU Mk nialede bw ta omc i valcnagco t b 1W eaderincaa aonoaztan yemudt ij lAift i eau m dcse la ouw Cauda t v LAOHBN Oyvoal liiv v a 4 KlaeMi BEN NOOTLOTTIOE BBWeOINOI Wil fiEVEli DEN HOOGSTEN PKIJS voor OUDE VENTIELS IS CENT PER STUK Ml Ik kwantum groot of kioln B J VAN MAAREN 3241 s WESTHAVEN Vanaf PAAMDAO 28 JULI gedurende slechts enkele dagen zullen de Restantéli van Zomer Dames en Kinderkleeding l 0 n a T l a pp x n worden uitverkocht Gebps Hlinpe mt 1X1 Hoogstraat 343 349 hoek Spui 8 MBUBKLBN TROUWBNIII Prichll e oliede meubelen aieuwe eo 2e Iiendi te koop aU TaftU StHtoiL KntM lplt lL rimtaiftli SeMMwItii iMkinkutn umnkWili TwupwiMn MiMM WiIlM mam Satljii Dikna LMntMlm UwniilMilli mi RnuMikoopJuMI ü PEOUiai DRU VOOR JOOQCLUI HET Na KLIJKSPUa EO nHOpTRMT MS IWNhllt Mt U UMOatt MTEUFN IMOO Rotterdam F L TA Eerste Lnchtverkeer Tentoonstellilig Amsterdai tllil lMi Passagiers en Demonstraiievlnchteii OPENINd 1 AUGUSTUS a s PRIVAATLES 25 CENT Per poat Nederl taal Rekenen Boekb Franicb Duilicb Ea Oralia proef Adrei HOLARHOF Amateidam 3217 6 NIEUWE SCH0UW6URG GOUDA Van 30 JULI tot en met 3 AUGUSTUS OPVOERING van Henri ter Hall s Nieuwste Revue X Zal t nooit weer doen in drie Acten P Grootste succes te Rotterdam Amsterdam Oen Haag LBGS DB PBRSTBRSLAQBN Baraau gaopend 7 nnr Aaovang 8 aar BNTJtéB Stalles Lofa Ladaa I 1 NItt Ledaa t s l Balcon lafadsalta aden r 1 60 Nlat Ladan fa Baboa aa f adealta Laden f 1 js IJlatLadoB f 1 so I Oalarll f 0 S0 VarhooKd mat is pCt aataarfrecliteB PLAATSBBSPRBIÜNa bl lotlns Inldlvavond S Bur voor ds voorstalUnsvan Wooasdatavondi ovarlfo daten op dan dag dir voorstaUiet s mentis9 vur 331 W C b oeft niet meer te Ü heef a vonfl n een goed en vertrouwd adres voor Meubelen Beddon Matrassen Tapjjten Gordijnen Zeilen Loopers Matten enz In den naam O DB RAADT En all U onze Magazgoen Mioekt Vindt TT een uitgebreide aorteering welke V tevergeefs olders zult xo k n Bovendien vIncH U twee zaken tegelvjk twee vliegen in één klap Let wel Eerstens Een Menbel mmammUn Ten tweede Een Meubel Blauwe druiven l epzlken Dessen Kersen Bananen Sinaasappelen anz Couiscle Dieislverrielillii beveelt siicb beleefd ua Toor beta transpertearau vm FI ao s f Orgels ea Braadkaetea cm e VKItHUIZINOBN Becfing van INBOEDELS 2X3 A tib0Teiead IS U Ha f 0LDERVAARTi TIL 344 TURFMARKT t RONVi fabriak En wat dat zeggen wil behoeft geennadere verklaring maar beteekent in t kort dat wat U in t Magaz n vindt in de eigen fabriek werd vervaardigdEen fabriek waar de werklieden nietonder aangenomen werk staan waardoor menigmaal de kwaliteit van de dtikelen mneden peil wordt doohiraar alles in urwnloen w rdt veryutdigd zoadat er de noo I LANffi TIEMDmVEB 27 aOUDA Tal 113 dige zorg aan lean worden besteed Om het Liehaam CckiAid te boRdeo hst voor deminicben BOodi y a lijd tot tijd eee middel te acmcn De Lixeerpillen vu keit BOOM kuDnen U helpen Det Bulverea het bloed vervrijderen overtotllffjen iliim co bevorderen een foede pMf Verkrijgbaar m de meetle potfaeM Dro ilwiakeU lo geiloten dootfei i 7 $ 50 Cl 7 2W Verkriilbear l Gouda bi ANTON COO Alzoo geen massaproductie geen bafarsgoed geen 2de of 8de kwaliteit i mMr eht ou l r if laeli iMUldMTMTk doeh als t ware aan den nieuwen t d aangepast daarom ook wel machinaal geiohaatd geboord gefraisd enz maar tooh ten slotte m t de hand in nrenloon afgewerkt 3 = Maar genoeg laat ik ma meer zegden vraagt sleohts Uw baarmsn familie of betrekkingen Sinds 1873 het opnohtiagsjaar der firma zynmgn arbkelen hemde en ver geleverd Wie van mg wat betrok is steeds tevreden geweest Dat kan ieder getuigen UIOHBH QROOT SUCOBS Ëleotrisohe Meubelfabriek en Maga zgnen voor complete woninginnchtUg G DE RAADT v h OUrtBTb DB RAADT EHeoIrtKii DnUurij BBZMXHAN ZOON PffODM PsimkMl tMI IHM tT 0Mrt NrmIraMI OOUDA 888S leMooii Inteni 48 82 De WerkondcrsveriiieziiigeB tlUT uUiridin vM meardere perast m0 soB antiiKvoIutloiuuiTe en roomsch jg h tke ï d omtrent bet door de 8 D Aa P iBfenomen standpunt ten opnchte van het aanvaarden van wethoudersMteU in da femeenten waar het aantal raadsietals dier groep daartoe aanleiding 0e£t doet Het Volk thans een duldelÜk ge Itad hoown wat de S D A P m deze wil In de hier badoelde reehtaehe organen irerd het standpunt naar voren gebracht dat afgeiieB ram de vraag omtrent het bl of met revolutionair karakter van de S DAP door de aanvaarding van de be kende Amhemsche motie geen andere van bdlÖkheids en evenredigheidaoverwegingen magen geiden bU de beaetttng der wethou derszetela Het vooropstellen van den S D A F adten eiach dat die party alleen dan aich voor weibouderszetels beechikbaa alelt indien door de andere groepen het S D A PjKhe vPgeBtteprogram wordt aan vaai draagt de consequentie in zich dut dte atkdere groepen van de S D A P uitvoering van hon prmeipieele prognunpunteo souden moeten vragen Tegut dien eiacb konuftdie r htaoJip organen op Het Volk ataokt nu tegenover deigelijke overwegingen front en zegt Wy hebben ons gemeenteprogram gemaakt om het uitgevoerd te kragen Onze Wethouders in het b zonder be schouwen w y als de uitvoerders van ppons gemeenteprograin Zonder dat Un wethouders ons mets waard zyn zy voor ons zelfs een nadeel omdat zij ms in onze vriijheid van posit e in en bulten den Raad Jbeperken zon der ons daarvoor iets wezenlijks m mi te geven Men moet ons dus niet aankomen met praatjes als deze dat men ons wel wethouderszetels wil toestaan maar zonder een onzerzijds aangebo len progrram te aanvaarden of met afw zing van belangryke punten van zoo n program Wanneer men ons dat zegt dat moet goed verstaan worden beteekent dit dat men ons geen wet houderszetel wil toestaan Men moet onze wethouders mèt ons program nemen of men moet ze met nemen Zonder dat gaat het met Want het ts ons niet om de wethoudersbaantjes te doen maar om de verwezeniyking van belangrijke punten van ons ge meenteprogram D iiosUio dor Engolsohen in MooPi Rufloinde De debattiiii in do Quitooho Nntionalo Voi gatforïng Arb ÉdvrsoonfKoten in OMitsohiand Hotnnnbod van BoihmannHoliaiog gowoigarda Borooring in Voopd Sleoowijli Do mljnworltoroataiiina In EngoJand apgolost Poinoaré topuggolEOord Vlaamsoho activisten Hoagaren on Rumoniërs OMS OVERZICHT Het ataat er vaor de Ëngelschen in Noord Rusland zooala w ststeren reeds m dddeii tang niet gunstig voor Integen dtéi de Itonchlen die vandaar komen hebben ie T m s aanleiding g tgev i tot een beschouwing 3BnnL de conclusie ia dpt daw voor de Engelsche © en giyote mih tufe ramp dre gt De voornaamste oorza luKL zegt het l lad z n twee nadwiagen van KoStsjak m de aankowUcing ipian ot besluit om onze troepen terne te trekker Wy zijn doorgedrongen in het ooguBstigste teiredn langs d Dun m de hoop oiae nuet Koltsjak te ▼ ift eCirigen HtJ zOn dan Ardiangel hebben ktmnan Itezetien en onze troepen hadden xleb Inumen tcanigtrehken De yai van Ferm heeüt alle uitzicht op een vereenJcfng te met gedaan en de aaaklDndigtag van ons Tooraenan om weg te trelckco he bij de Bttuen die ons anders wel fenegen zouden 1 geweest de vna doen rtjaen hoe z iieli het beat aan de wraak der txdsjewis ten kunnen onttrekken Na onze terug tocht bleek dat de aditiergebleven Russen met m staat zjjn de steilliiigeii te behou den die v j veroverd hel ben en dat ieder die ons inderdaad trouw Ue groot gewar liep om gedood te worden als h j met sft ons mee wegtrok Met andere woordu onze politiek om terug te trekken is Mr de Russen een directe aanleiding om te muiten en onze trouwe vnenden over te leveren aan de bolsjewistiflche moordenaars die onvernMJdel k ons op de hielen xuUen Tolgen Wd moeten op merken ó t het om onder deae onutandE eden oanu g iyk is oij öBs terug te trekken xMader onsen Baam oneer aan te doen Het is thans het twbilk ora openiyk uit te drultkett iat te Arthangel meer op hat el staat dan de nUigMd van het Britache t er en van de Bueei u waarlijk onze vnenden z n I aehaoda die ow treffen al oU wU fHI Uk dit gebied wrlatm zal het bolsjewisme in aanziMi dcMu winnen uet al l en in Ruadand maar ook daarbuiten Het 1 in de hecie wereid de partüen die voor vtor c n van een i gelma1ag n democra tiadmi itoonutcang oatmoadigan au en toade kom i aas dekinditoa die op da i ontbiixUnff naHsMi Het nl voorttwd 1 aiiMi aiakaa ua kat fooraititckt op wnnsdwl MiMWjiiilitty ta po het vredesverdrag tanga vnodmnan wtg W edschen In de buitenlaadadia poUtitk moeten wy streven naar de b aa cfa arnung vaa do Duitschers In het buitenland en vereeiugang van Duitsch Oostenrijk mat Duotschland Onze christelijke begiaoelen doen ons op komen tegen het prediken van vijandschap tegenover andere volken De oude leus van den © rfvfjand moet met m or troef worden Wtj houden het voor b zooder belangrijk den wil om te werken weer op te wekken In dit opzicht aal verbetering van onze voeding een goede uitwerking hebben Ook moeten de wilde stakingen n ord n bestredot Wei4Den is een aedelijke plicht Dat beginsel moet weer gemeen goed worden WU verwerpen een volledige centratlaaöe van het r Het compromus m de sehood kwestie is een practlsolia oploasii van duurzamen aard die oon l ew s is van staatamanswiJBheld gegrandwfft op politieke verdraagzaamheid AiU het werk van de fMndwetgoving g reed is kunnen de reg raig n de Nationale Vergadenng geruet voor den rochteraboel van de geachiedeoia verschijnen Onxe plicht schrijft oi t mar ook venlor aian dezen ophouwndan iUMd nu te wtrken Daariu qirak de Piuiadaoha mimtter van Landbouw Braun Reoda masnden geladen toen hui gevaar voor kÜodatbaideTsatakln gen voor het eerst begon te dreigen heb ik maatregelen genomen tdtgaande van iiat feit dat in geen enkel bedr f de regeling vian de toonen zoo achtflriÜ is als in het landbouwbedrijf Waar men mfju verorde ningen loyaal heeft ben uitvoer g egd is het rustig gebleven Alloen in Ponuneren waar de werkgevers ondar Invloöl van den Landbouw op het ouderwetsche standpunt bleven staan dat zij faaaé In eigen huJs waren a n er stakingm uitge rtAeo Bat l de tegenwoordige stakingskoorts van de miUloenien andatMdera slechts eenige duizenden h riiea fto akt Is in de eerat plaa t aan do maati gicden van het mjnistene ven landbtfuw en z n com misBanssen te danton Wij hopM dat het gazond verstand van d iHKbH eidera loowel d provocattaes van HAitB als de op hiMng jvn de commiiBilnn zal afwljsen als wiBd cinnig e tnis li p H l tegenover h t v k In de namIddagveiv HHiNI verUaarde mevrouw dr Baumer dam dat haar par tii de regeeHng zou staanen voor zoover met haar democrsAlache en potiiieke over tuigmg was overeen te brengen De volken bond zei tij heeft voor ons sleohte betaekienis op den grondslag van gelQko behandeling van Duitsctiland Wij eischen dat het reeds der door ons opg worpen denkbeeld van een inlerna toonale rechtba k voor l t uitma cen van de Bchuldkwestie nog eens te berd e zal worden gebracht W wijzen een r nmchepohtiek van d0 hand wit zullen meewmikien aan de pog ngell om een gnndoUg te rarmai voor het samenwerlccm Hat landsche politiek meen wel ondersch de schoolkwestie h cot lieid bi ons voHc In de opvoed elkander scheurt nnngezindhead et t n de rogeenng tfö over hel alge n de oploMiDg van echter emstlgo b rekt daar doce h t van de jeugd uit ten gmndiAag van iedd zuUan w trach steunen De tot de DuitiBChe nationale partt be booro afgevaardigde Grafe sprak daar op De huidige regeenng ondeischeidt zich ran hfta voiorgangeter alleen hierdoor dat en deel der vroegere medeweiten over boord gezet is De ivdevoeringen van de jnindsters hebben f M Mt gotaëwi De val van de nwoaivlUe beantwoordde mot aan den wil van de meerderheid van hei Duitsche volk een beroep op d meerl derhdd van de vergadering ataat gel k met trouwbreuk Deze kwam tot stand dooriait men het Dultcche volk geweld aandeed evengoed als men het ttiaos een repubhke n sche grondwet heefb pfedrongen tegen den wil van zQn meerdeibetd in Het aanbod van BeiSunann Hollwog aan de geallie rder om in plaats van den keizer terecht te staan is door den Oppeir ten Raad algewezen Een andere beafliissing was ook niet te wachten Immers lndl a dit aanbod zou z n aanvaard zou geen genoeg doening aan het volk worden gegeven dat ftteeds is ingelicht dat de keizer en nieman dan de keizer de oemga achuldige is Hei clo t er weinig tot of inderdaad de keizer zat terecbtstaaa vrat uiterst t vfj felachtig is men heeft hot dan todi gewild I arbeidsconflict noeoit in Dultachland grooter omvang aan Het bencht ons door Naaan draadloos geee nd dat lOOOO man b Slemena Hatske zija ontaiagen ia aan leiding geworden voor de arbeider dor beide fabnekeo in Siemonastadt hot werk neer te leggen en het geheels bedryf der maat schappij in Beriün SiwnwiBstadt CharlotteidMtfg Uchtei wrg a Gartenteld i Spaodau waar SO 000 tnan woAon aal au wel k m n stc te rtaan De strijd wordt niet aHaan gevoord in de metaaljndustrie In hat bruinkooUlistrict Boma is Dondenkw ook de otaUi t tge braken waardoor bet bedrijf galiael stop ligt Alloen wordt er gewerkt om aokada aan hot bedrfjf te voorkamen Ook in alle bedr jv n van do poat an telegraaf van Berlijn hebben de ariMden h t woi neergdogd Ook hier gaai het otn de briteade kwestie van hot ontalag vaa 297 aitialders die op 21 Juli aan d dasMMutra loatak ag hebtmi daslgoaoaiMi Do otkderkandi ingvn nut do poatdiroetle xuUen nog hedeD bogJaMu Ala da diMetio weigert de aiHsoidon woor aan ta aamoo m kun tavcM het loon voor d a atalHagadag m to bftgtae daa ia bet waantkVsU dst do Wdn tm do MasMMhih dwB de st Ui TCor kMl DuitM Uad nilloa proclamooreB Hot ziet tr tkw wel food uit B al deize atagnataa in bot roricoor wroorzakenife berichten ia er oan vao juist tagenovcrgestelden zia Do draadJooao tolagrafische gomeaaaehap boaachoa hot DuitBcho station t Nauen en de Amarikaansche atations is hontold en er zijn roods een oantal handetataiogrammen vorzonden Wanneer wÜ zim welk e n enorme lasten de Duitse bov iking moeten n orilen opgelegd lo liet verüos van arbend doaar dagen vortchnkkelijk Nouen soiiff lat Dui schlBnd ongerekend de fmancieele verpiichtangen die ut het vredaovenlrag voorvloeien vt gens UMiwkounge barokeningon jaarlijks 24 mfiléard noodig aal habiMn Als men do inkcanston zoo hoog mogelijk schat bl ar nog on jaarlljkach dafieit van t n minate zeven milliard In dion de heffing op do vennogons geaa wat wordt wordt zou nam gdwocwni lo njn 4n uittachrijvon In StraaWwrg hMm or blMNÜgo b toogingtn plaata gehad taiaaefaon Pranacka militairen en burgeni omdat do een to tMchton het vorkoor nwt do tram gaande to houden waarvan do atafcazs niot war gediend Ze gooiden steuHB iffMr i tram oa braken de draden door Bui aCfieJer on v rscheiden soltlaten moeten aijn gadJkoA attalijke andere t ianscben uMoton iflB niahaikdedd Er werden vtiagendo hl i4joa wtiqireid waana 4a zatMaadigMld na tuft vroegere r kaland w i4JMiMt wtf n i tmmm d k ai tocht ran Duitoeha ooriogomlUiIoaaini na r Noord SleoowUk waar een sterke propa ganda sch nt te wortkn gevoerd oni do volk tcmmlng dkkr te doon beoHMten lat dit lani aan I ene tnarkwt zal wordoK toe gewezen ttianH komen er berichon die er op irijzen dat de Deensche bevolking daar tadi 1 niover de Duitsdters gaat stalen In SondEHmrg moeten op 2J JqU ongeveer 1500 DeeiMche padvinders onder lojdtog f A oAeieren zijn gekomen die niet van Ikossen fMiren voorzien on die faur een Iwtooging tm gunste van Denemarken kwa men hoAtkh Dultache hevolldng werd dooiT d t r den aoer geprikkeld vooral toen in een biioenkonuit op de tnarict besloten werd an commiasie naar Kopenbagw te zenden w iike de Bïntente moest venoeken Moord Sleeowijk onmlddellUk to doin beMttoA ter bovoÜJging nm d bovolkuHig welke naar hot hoot beKdtomuBg V an noode heeft BU deu gebeurtonka n kwam hot her haaldelijk tot mudiandeling van puktscbers In Du bche knngeo te Sondertwirg wordt thai 9 an de aubontoiten een nauwkeurig onderzoek en een atrenge bestraffing van alle rustverstoorders geinscht onvorsdulUg of aij Duitochcni of Denen zijn Zi protss toaciui VM Éa g fc 4MaalnMitdga Hpid tiEMT en togAt de Deemcba betoogjngm o Poénearf is na a n triomitoriit door Bdglë naar Fmekrijk teruggolwerd BU het Verlaten van den Belgischen tkodem hoeft fatj tot de bladen d volgende boodschap gericht BU kat v riaten van BolgiV Uijf Ik m der den indruk van do onvwg it keliJke ontvangst die aan den eeraton overhel is persoon van Frankrijk ten doel is gevallen Overal n dorpen en steden heb ik dezeifde geestdrift aongotroffon Hot lo m bokond hoe eenstemimig de Be4gischo pers bet s Fransch of Vlaamach uléh b dece hartelyke betoogingen voor m4Jn land hoeft aan gesloten Ik dank haar daarvoor en ban van overtuigd dat zü in de to nnat evenzeer in gedachten an govo n mat trankri k oen zal zijn Aan de N B Crt wordt vut Brussel J9 BMnd dat da aJ evaanhgde Lc toige de Tolgendo vragan tot de Belgisch regeering heaft gericht Sinds oeirigea tjjd duokt in votaehUlende bladen met hardndckigheul hti baridit op van meer of mnnder bolangritka g4dzeD diikgen die door Vlaami ette activisten naar Bolgie zau Ien zijn inzonden van HoUan l oli i waar deze een toevlucht hebben gevon den Soma gaat he bencht zoover te on dentellen dat dit geld uit Duitschland i i u komen Voigons een Viaamach blad dat te Antweipen verschynt zou men onlangs iDiJ Hoogstraete oen kooner heUwn aangehou den die ui laai van een lid van den zoo genaamden ntfid van Vlaanderen verscheo dene huaondan frandcen die zokor met jit de e r n nudde4en van zijn latfgovor kon den luunen naar België ov rt raeht Deze leiten z n vermoUi in een artilSot van De T dqpiegel Voor wie ia dit geld bifttomd Wlo vortchaffen deze bijdragon die door inidd l van deae landverradero worden overgebracht De aandacht van de militaire vel Iigheided lenst nu op doae strafbare fel ten geveittigd wordMi Acht de mialBter wet den t d gakomon otn mei krocht en beslistheid hiertegen op to komM opdat de openbare meening goen vardenking tul koeoteren c goe rnlndo B lg en op Int de medofriu tigen aan fit vernud worden geotr ft Do regooriag kMtfl o a oadoraoék li stald as ui liinsMilrwt iW naga bnii voordoe o De b4 fikoe tuMOuk U Gcorg fin de afgevaardigdM na de mÓnwirkarfledomtlaa koaft gooda raoollatan opgolavwd S la een bMia vaa ovwoMitommiag geroadoB omtnart da latetto vak hoi tarief van kat ibikwark Bit tackf vwv itakmrk aal mtrdM vttkoatd tot aan bedrag g a iiMd ii d aoedit Ml tQ om do wlsrWri liiiMw dt ka pwa lal van kat vasiagon dor opbraag met Dan poreoat t doÜcoa Da mijnworkanfiadaraltas gaan daarmode actoord zoodat dit eoaflict daarawd tot ojpioming IS goko mw s Do Rogearing heaft kat v rhed vaa tvoer van Caidlff koloa isgatrokkaa o th IS vnar oon li triMriobt wa aiat overal ntttm do wi oooa Hoiii rUe troadt togen Runwiuë op dat nM goodoehika wil van hot torroin dat da Honffaran waaschaa De Hoagasmicho troopM zoo aagt het Hongaancbe tagozborickt tntkkta n ottegeno aaade sterken togonstaad ataodi BvixmsLAhmiüÈk nuKUM KoordAB van varzoonln ca Duiupuh vfooweaawidfeiit IM NMlerl atMAO OQiütté van vvo wroa r ar atuiraaiuon vr d hiMit tar 4pMDaMriiaaiüg In de NodeHaadaoin dagiiakta een rundMÉinjvon outtrwngOti vaa do imomauonjo imutoidga krr IrlMldi tiiul l reiieH welKo ia DoMtMtriogkd i g vna waurkt uaao o ra aakrgvon lUitdvlijlc is do v roda gaakKeitl jto ok rooMH vrede nuar een vr 5de die td v r oorttoolau k ut 4 omdat aij xwo odkttld Hü MKi na miatir tndat Mj mJ uitniwo vijaadoohap draagt Uj til nioowe fOMwbroiik oodw in voUe rt U zal nlouwtta hairt doe v lt udt geon rrtkealiig met oH aafiisaakili tl ngsTHOht dar volaeMU tvij verzooicoa onon aMdJvbaldataro la lic lAMlm tifiinvi Ut makon dat r m u i htand isaatkon tm Vrouwen ztja dio j ittJiHohlaiida wmila aan den oinog ea liiiiMihiandM pi oiti dsr voraoMiinR raia 1 n in ook oBiltT don tndruK van avn t iMdlgtfli gt weCdvrodo geen haat leg a tenige iiOitle gevoeien nauu ai i lljfc van gonJ u wïtle aijn ohi aan na oJnttvna volkorengvoHMjiMabap BMdo te wwiti n Wij L mttM e vrouwen weten ou wlW tin In Uttlkocliland vei oiidi0eu UU t ir de geajlt rdu en g o aw w deerde taaUa oaiinea va vtouwui zijn dlo hot voorbuekl hunatr regoeitogen btj ht t atmtMt vau den vrede Ion oh4 rpate veroordooioa eit erttysn protoMtooron die tiK m olkonrocht strijdan vao waüca lijdo hel aak komt Uwe wedenljrkioho wortfiawnhod zij onze serMifl vrodetiffroot I l o govoigm van nm vijrjatlgo fmwoU b4 r K wppiJ en van den guwfMivralo akai Ike zij wcwdi bt 4ot r L i haMTijdeo H dl zware laaik root we k v vervnlltttg allp votkertA 4er nardo staan wy vtott wen wltlm lie ee t aijn dlo net ver4 ado l E den ov Bor m land pmwm Im Hi ti ainen dm opbonw h gtikoon mUNESUMD Ucktlag 1918 Kal klola voriof Het HaagMche Corroapoadeatiebureau v meemt dat de vulgendo bepaltngon ge troffen zijn ten aanzien van het aanstaand vertrek met onbepaald klem veriof der lichting 1018 Bij de korpaoB zal man een zoodanig beperking of samenvoeging van bUsondera functien moeten nastreven dat vaa hot op 1 AugusUu a s vertrokkoado lieh agidaol steehts b hooge uitzondering dianstpUchtlgan t ehoev n to worden achtorgobouden Dienstplichtige sergeanten mogMi aadat hun tichtlngsdool mot onbepaald klohi verlof is vortr koa aiot oador di varponen wordoa griioudaa uitaloltMid tor voorziening la kot gabrrit aaa baroiqiafcader DtenatpliehUgo sorgoaatea a adaderaa mogen nadat hun liehtingadaol mot enbopaald kloin verlof is vertrokken sloehto dan op grond van onmisbaarheid worden verplicht tot langer verbluf onder de wapenen wanneer ij een bijaonderc betrek king Da oloetrialtatlovoarakmiag vaa Nasid Brakaat de giirtonaorgea hoodoa alluag van do Prov Statoa wordoa eenlgo algamoeae beschouwiagoe gehouden omtrent daa stand vaa do eloctrieitoitsvoonlenlBg dor provittd Voor kot vorotrakkm vaa taUektlagoa v a prot Vaa Swaay dlroataur dar P X H M In do iaat aaaiwaafg Do boMchouwingMi hierover wotdaa oprad door don heor De Rroodwrt Door hem werd besproken de kwestie gerezen kisMchen d firma P de Wit te Hetmoml en de provincie inzake hot ott etrisch provisoriura te Helmond Ia dozo saak kad atar aUn moening de finna P do Wü gaaa UVk gegeven van goeden gamaonadupadk Vardor wijdde spr oea godeolte vaa z a betoog aaa ze re manipulaties der Hoorn aT waardoor naar goraehtw t paa d provincio ontaaglUke aekada aoa kobboa goMen Hy o tstoerda dat arm krt goaieon bij hot puUfok aoa aakar vutnmmn haoraeht taa epalahta dn P N B M Vardar iMrd door kom aeg haapwifcaa da sa a a rh a ffl ag vaa kat m ata ri aa l dan raad sla kkUag vQ baliulaB aa da gosahtHka vaa kot taakaiaek paracmaal m itt voor dat do States Jaariyitt vaa OadapMtoaide Stataa o Jaarvoralag aaUoa aiaahait omkmat de rriehUagoa dot P N fi II Prof Van Svaay waai ar ta iS aab voord op dftt da kvasUs tMaahaa da Itma Ds WK aa da pnvMa tok Ml krrMdl ift