Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1919

jso imm n in8ciag Sg Juli igm DlV£R K MEUKkEBBilVttNa ff8e Jaargang gelieurd la Vdena mUa amMatUd londar vaoriiamia van den miaiator vnn Bulten laalseb lakoa lata mee te ftiea Bm ep heldarlag aal alleen mogeUlk deer het oirtredan voor het a a l mt ikrf aooals La voorgenomen dak alle etamateriaal van de politieke giibtiiileidiaan ter baaehikking heeft en deze in ktt aamemhai kan ondersosken Ook de bnitanlandaeha pm bawnakt kat vredelMabod De Aaeociateil Praas éomtyoadaal Ie Rome meldt dat hst vradaaaMked aaa Duitachland door den Ihigalaehea gezant hU het Vaticaan Is IngCKliend en de Instemming vam Frankrgk had Hal vroeg aan DuUat lan l algeheelo onafhankalUkhead vaa a BChadeloomlelling tan Urlgli De kardinaal etaataaecretuis had toen gesegd dat alt deze vericlaring een bevredigend effect had hU van meening was dat 90U belang rijke atap zou z fn gedaan naar de vardera untwikktling van ondtrhandelingea Het is merkwaardig dat tegeftover deae mededeling ataan de verklaiiagan van twee Franwhe ataatebaden da gewataa eeratenriiuater Peüntevé en de oud mllU ster van Bultenlandache Zakan RIboti Painlevi aagt van de gekeelt g Kkiad ia nista te weten e Kibot verklaart dat Engrriawl maar ophelUonng geven ranet doch dat er wat Frankrijk aangaat l eta aan M hand IS aeweest Frankrijk heeft eeaiwidia de ontvangst van do nota m dta Heiliga Stoel door tujachenkomet van IhMMlaMt laten beveatigeo daar l Vankryk gaan lg gaunt b j het Vaticaan had Da Itai had in Augustua 1 17 een poginc el te iad rig beproefd en FronitrtJk voeratsilen gedaan die den groeidalaw zouden vormsa voor atappeat bU DuitedUan 1 WU dwz Engalanil en wU bsototea toe gesn geenlg te geven aan da voorsteUan nan dan Paus Niettendn beeft Engeland vU Mblw tie ie ontvangst van de voorattUatl ia de ho felUhate termen erkend Voor t jn eigen pereoon m in W l de II gielache gezant de opmerkieg dat i e vnorstellen geen voldaendt waalInMsn Teeg Oeigl bevatten Kaedlnaal On wW an nota vun deze verklaringen opdat DuIM land telegralSach gMiraagil kon wanlaa atck nauwkanng te uiten avw de awtrliorgen die het Belgt kon gava DM w a hat begin ma een gadaahteMHsstlIng die ma wilde veorbaraiden Baar da ttbeke f geaeiag auakle ar dadaM kaMkaaag een We aa De Eagalsidw gawil ie MiA eerder gataan H j heaft anemerkt dat het eeraba wist gebeuren moest was dat men idtvaerige waarborgea voor Belgig moest bafaben Toen nu DuitscUand door den Paus het mee op d keel gwzct werd wilde het niet azAwoenien enidat het 011 dat ooirtnbUk geen waarborgen aaa Relgl wil lie geven Er is oock vaa da z da der Eagelaehs regcering aatk van dia van de 0 oooiulhiyren ran Erabergw die aoDrankelufc m de N tionale Verg ennff ullc aa benKiniif hebben T roorxaakt blaken toch nader beschouwd met vrfl te t n yan sensatie Nu de b deze aanffdegei held betrakken perwoen ook zelf ceoi woordje fcunnm mee prekeo wykt uit het ffeen ly te berde hebben g ebrwHt dat Wiodster Ënberger aUermiQ t vrij uitg t Het gaat met des zaak zooals met Ike qaa Bti men moet se voa alle zydcu bexien Waar hier ££□ of mf er schuii lig n moeten worden réponden de verantwoor delfjik moetea wordem gestald voor den hAf den Trede die rHntschlan l thuns ia oi ekfd komen de betrokkenen tegren elk ai vp o werpen t de schuld op elkunier De quM ie waar het in Erzbersrer a onttiuUuwen allereerst om graat s of fran £ ng IaDd weirkeluk een poging Is ui efaan om door tusschenkoimfit van den Pbus tot een vredcAaanbod te geiakeu Daarlran Ikltlkt nu dat de Baus op xfjn potfingenttot bróniddeling is Augoetus 1917 na de oiannmdng raa d vpedemnotte ran den Dtii aehesB Rijksdag vian de Engelachc egeenng door bomoddebzig vns den gezant bu bet Vaticaan ten antwoord had gekregen dat r pausen voorst lm geen voldo ide waarbotigein t n Ancien van Be giè gaven De pauMdUke ateatweeretari heeft hel ted ffram Tan den Civ lechra geiwnt oen naar Berlin dcMrgwonden door bemiddeIjag Tim den nuntiöe te MUnehea me het Toorstej dat van Duitache £ jjde ter betur dCTdng Tan d be mddding des I usen een TerklawBg ale verlwigd omtrent België w wordw afgelegd Wt laten hieromsr dr MiehaSlis den toeoinaligeti Rijkskanselier aan het woerd wiena verklaring wu gisieron in wn ded maer opJage koaden vermelden MichaÊI b T vkl rde dan naar aanleiding ran Sr b rg r Manl Dt omdofia tukflMn emr d behaifdeüng Tiatt4en bmef dow d o nuntius PaMthi des SOvteo Aopieius 1917 aan mis encht xtfn niet tot m jD beechfkking maar op grond va nnjn aamteekeaingpn kan Ik hei volgend mededeelen Ik kreeg liet etuk Ia het begin twh Seprbember in hand D heb er toen met de staateaecretaris a on minutere ver gesproken Ik bfn isrfaa keiMT di als Ik m met verg den E n ovephtta9te stap int ka £ iiselwli Twlaabl Toor Het Okwrab aoMeUMr oor Hnr J f W£S8IiLU K WANllOS8Vll Nadruk TVbodaa Een Aaatrimweja wtnl I l ibald n auUeiluk wanieD ar klaeteBcAneU nxar de UMd beeailMiir wdar flrijfel s iflead door de goedo viouie in de portlcnw eiD vier kiaderen offer do heeje b ittiii zwenadoD HieHn wertld kliHiie vi tn laJii£e ettleed Bur RMMt kaar waa kitiiaiacdieii fedcoogd ea gtan wi ia het lanlplicfat al dnulen r a goud haar oote eraatMje peaozende oogmzrawmoetSge oogen voor e ii 8cllepBe t dat lUiMrellllB Tier laraa oral vw Terlevasdlailea het bgUeocenroca maow etWitje Toen ladjr Viry uar haai aoam muf kon lii niet audars uUtaescea daa eeif rreerade lettergreep dleoiemiuid koD ventUD Set klonk Ja atM ook het soherp e ohoor loa er Wlii I WalM p d z o om uM te maken Yaa valk wv id tut da nabootstnt m i Ik BKWÉ WoDnen dat he mij tagel d ia td lad7 Hlry ÜA iMt klnl op haar aduoi had on het loet Ifca aa kaekja neUa aat an MMai eonr Beleeld vtiioalna wU gUKVU UJA medodMllfli ta matn ontvuww na TK alnugeo omiwin TacmakaUitlHti ni om den la onae a ila ti nr Drinktl l seisti In s Ropd H 4 o ov rl d Mcbt o k oa CM lulduril doek eduMIJ lijilaD oma tallalda Doctlat Zaaier en VarlooMa iimeuiiu EiisuETi euiienei ia dao oodardOB v a 20 jalr Uil aiiar naam M OARDBNIER C S OAROBNIER TAN DER KLIU 3362 18 M laU Ml NiiHWiMliiintiktiScliigwN kaoii 3345 5 Ta l aTn aa bq MACOANIfiL la iwlwllk AARDEWëBKTABRIEK vraagt bekwaam Draaier Brieran met inlichtingen en oonditiSn A DORSUAN S Boekhandel Moordwgk letter F 8361 U ASTHMA 4 De Poeder van Dr PIETERS geeft diiMt TerUohting 1 11 PrHi f l aO N V M SANiTAS Kon Ooedgekeard OOUOA Laa a Tl idawa 11 UTRECHT Pollaralraal 6 OEN HAAG Hanlarlaaaitraat 9 EenMaagcatarrh ooiKMl doordat de in WMid door het ebrulk Tu verkeerde pltHii en drenkeo veriwekt ii Er worden du niel Toldoea de Mppea meer deicheiden om bel voediel te ver terea waardoor iaaa pljRea oatelMn Bevordert de afuhAdlnl der meegeappen door ae elkea maali d twee Abdijtabletten voor de maag io ie a en welke U poedlg Tio Uw kweel kuaeen afhelpeo De Ab dijUbteltea hcipca ultate kead bij Mi pl a Maagkranp ket mmmw opriep bedorra g CIC Koop ccna aan dooi Abdlilabletten voor I 1 25 Etachl roodcn band met onae liaadlaakaaiiac L I Akkar muUtUm 3111 42 IEDEREEN keo de goede we k ng vep de BloedaulverendeLeteerpilled van Apotheker BOOM kerenkeanea fl SRATIS an FRANCO aadaa wij cp aaarraaf aea oooalcr dooajadaaar pitlca Dexe pillen wüa acrkrijfbaar io lan dooa afl i 25 el en 50 c ia da macMaApolkakaa ca Dro iu iokaii 2901 17 Imli M Uriiii lu Ptlul lilicljiin Inlo VaAriMbaai la Oouda bij ANTON COOPa 2620 46 N amlooa V nnootseh ip Chemische Fabriek GEMBO te Winschoteoa Kapitaal f 1 000 000 werdaaid in 8000 Aandaelan wanf 800a opnaam waarvan 800 Aandaalen van f 800 gaplaatal zijn UITGIFTE VAN flOOM Aanileelenopnaaiii I In itukken van f 500 deelende In de helft van de winst over l het boekjaar 1919 tegen den koers van 110 o voor Aandeelhonderg on 120 o voor met Aandeolhouders lOPtlna 1 piambap iai0 Ondergeteekende bericht dat de INSCHRIJVINQ op bovengSBoainde Uitgifte il opengesteld op DINSDAG 29 JULI aaSa wan daa morgana 8 lol daa namiddaga 4 uur bo DE TWENTSCHE BANK te Amsterdam Rotterdam s öravenhage Utrecht en Zaandam on bg DE GRONINOER BANK te Clroningon Winsoboten Rtadakanaal Wildervank Sappemeer Delfsgl Emmen Veendam Hoogeveen Ter Apel Fa Timmerman Sasson op de m het prospectus vermelde voorwaarden Proapectumen en Inschryvlngsblljctten tJa ilj da Kantoren van losohryvmg verkrggbaar N WINSCHOTEN 17 JnU 1919 8186 186 N V Chamlsche Fabriek Gamlio Het beste adpes voop het OfurliÉliiedeii en Depareereo uwer ZilmeDleleD en ïoor BelangersweÉiiaÉÉn is P BERLIJN Kopte Tiendeweg 4 Pracht italencollectie Behangselpapler 2271 30 VAKKUNDIGE AFWERKING BILLUKE PRIJZEN WITTE BIOSCOOP KERMIS 191S HaaBdag Haandas 28 Dlniila 28 Woensdag 80 an Dondardag 8t Juli TWEE HOOFDNUMMERS De Ware Zielenherder Zssr fwaaeNtf dramma la I daalaa BillOUlUE EH DE LAARZEN VAN OEN IIAZILIAAN Brtatt klnkt In S daaltn Etn uur vm onMuriyk lithaii woEiSDaa 10 uoaoaBMa i juli MHcIclaavoopstalllnoen n t iMt a li i voiidprogr Mm 7 0 Mur AANVANG DER VOORSTELUNOBN ladaraa aroad tom BLIKEmBALLAGE ¥ J OORDRECMTSCHe MelAALWAReNrABRIEK voorheen Wed J BEKKeftitZOOI1 OORDREtHT 1 BBZOBKT a duiT nd da Kaïinls Hotel m londiroom ÜOLLIIIIDill De aahaele weak CaM Chantanl Optreden van het trio FED hHH rm k llik opwMtM LftOHBN aROOT SUCOKSa LACHKN Opvurlag van d KluoMi UN NOOTLOT nOE BBWEOINGI MX ai MIX 3334 50 KERMIS GOUDA Groote Schouwburgioge Slandplaala Nieuwe Marltl Ensemble SLUIJTERS en BBAAKEN8IËK DE PLANTAGE S CHOlJwBU RG AMSTERDAM Vanaf MAANOAB 28 JULI tot in mat ZATEROAB 2 AUBUSTU8 Ik avp d a uur on Donderdagmiddag 81 Juli 2 uur Byltoogawone Maünte Alleen op de Wereld Drama in 7 bedrgvon met zang naar den bekenden roman van HECTOR MALOT Etfu Ddaora Taa ait Aoaatardam Caltmaa ra d iroMl A BaMd A Z Aleer dan 100 oproeringen door bovengenoemd gezelschap met enorm succes tq Amsterdam gegeven GEZELBCHAP MONTEBRING en QÉCORS ielijk a a da oproerinlea ia daa PLANTAGE SCHOUWBURG la Amiterdam PRIJZEN DER PLAATSEN Uapalaalu la Rut I 2 Parkal aa V oa L a 2a Rmmt I LTS ZU Lola f l SO 3a Raad t 1 10 Oaiarl f 0 SS T rko dd aiat 10 pCl 3363 aalaacaraoU 90 Plaatabatprakiol vaa 11 tot 3 uur en vanaf 6 uur il 10 eant par plaatt Het Advertentiebureau vaa de GoüDSCHE Courant MARKT 31 TELEF 82 BBZORQT PE PLAATSING VAN ADVBRTBNTIËN In alle Neder landacfae en Bultenlandache dag en weekbladen en andere periodieken t onder eenige prijsvcrhooglng i g T Itiaandina van n aif ehplli at voldownda lalichtlogen worden QRATIS v rttrekt AdvortBertindltBlad AbonnemnUen en adrertentUn 18 Auewtitf 2 u Wl i n lii ll l l Amianzarg t aeboaw Boinr m OUtomanfrnwMi voor de GOIfDSCHE COURANT en de HAASTKECHTSCHE COURANT woiden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT GOUDERAK GkoMialia DnikkaiU A BSINEHAU a ZOON POUM AdvertcntUn en abonnementen op dit blad worden aangenomen doori L VLEeOEEKT hradenüi lTia s a= ertex ti 1=l o 3 Ca ö £ i3ö i BE HALVE ZQNJ EN FEESTDAGEN ivammtmn uumotatimmm s 4 tvfda tiM tst n i mm M Op d TontmriM r Omnm 8dTtrtmMk hiWÉilM Ullililh m M mtUrm m mt iwnia wrdM nVa Or U t Mvi m twnimhmim bmtaal auir iliilinHnU AdvvrtutiU ImaMa imdA i a fc i VERSCHIINT DAGELUKS FrEMo w nl p r InrwCuI f l l Ba gi a i g 8blid 4 AbtHMBMDtsQ wot m UfVOJkB i B giapB m MB OU Bmwaï UAm SL OOtTOA m fOM CWtM in bcMttjadal fmnmminm ADVKBTSHTnPBUIi ITlt GoadV 4wrtvAs kffcKaud8 Wt daa buwstrüttlt l5rec U 1 0S alt nfl tmMrfi3liV a haOm UMd m im mn MLt 1finvali paanr f iM r l 2I A t tüi vu abU kt nnutelllkbftdw 12 i cent Hr ngét AdT rt M b ktf Eate NEWwsMr 2t toMiit y dn kH ftgAwtic I I leC Itoterc 545 È HP Toorwéar ttbl T UI latora S2 Bufeam MARKt 31 QOlJDAe Ministep CpaEbergei Htftiiiillingen Varweer van den ou4 RiJksfcanfielier MictiaSlis H i mpp n vmn Oseritin Erxberger e vreegere fffclariiiB IHIIohaëli an Von KUhlmann Fran ohe mlaiaters over het t Vradeaaanlrad t Nota van EaiioUind aaa den Paus HetOoatanrUksoh Vredoatfertfrag In dan ItaltaanaiHian Senaat om dV£R0CilT m iden van den eoonontkieAen aarlog na den trede In mtenatammiHt Mt KUMiunn hah ik itezen war nor daa Juiatea gahnudan Hot wa noodiï om iehtig la lUnJ do owlerhandaiingea i4a Mn FaaaalUken Stoel konden alecbt tot Mkal giww wiltrouwelUk zUn Zd bodan g M wa oiir tagm lodlaereU Toen Ik den hrlW Tl den antlue ontving w at Ik trouwam dat de toenmajige ajlgeraartligtle Erzhargar ennee bekend waa en ik dmkta hem nog op h t hart geen indlsoHlM t tota an Daarom Itonden wil tegenover deal nnüua ook sle4hta aen afwachtende boiidbig aamsemen en ik heb hem dan ook na Tarioop van enigen t d elechta een MrtwoaW van algeneelfen inhoud laten to k m Welk een groot ganar elka mdla lie in da materie voor 4aa vatdarw hMqi Van de ondorhandotingn ha Utlkt uit betaken daarna ia geachied De bespreking in dea kroonraad en Je trekjung daarran bisfia met oailiekrad De ooriogapartüen m Duitaohlond Eitgeland en frankrijk maakten zich van £ t gevaJ meestrr en het ferdtf waa dab de vertegenwoordiger vao de Bagciaehe regaenng in het ogMntituir laochanda dat Hn de zijde dar Engetaoha regeening een vre eaaanbod waa fredaan Het Idaa om dear W 0 KieU van telgié vardar toe ta gyvM t t vrede te komen heb ik mat vrMfia ooUielad Ik heb ilaoicaaet gt mt In Be toon mgevelida kringen ten e ichta va4 ae kweatïe e iageaind ataUliw hevft ilwMn en ik keb mun best gedaan om den boeten wegl te vanden on de oaidariuuwl ngan venlei te brengen Dat het plan op mete ia uitgeloopen ia daaraan toe te chrijvea dat ohre vijanden niet wilden Da indlMMlia van Enbtlgw door Mlchafelia hjerboven aangabaald batrof het geheim rapport TMl gra f Caarain tn Ajinl 1 17 In dit rapport ne i Czemio aan territoriale offera te brengan om den oo4og te beëindigen Dit rapport waa uitsluitend bestemd voor de beide keizere en den ilijks kanselier Er bestond toenmaals gegro de hoop op oen vrede dooir veïg HJk ziJ het ook ten kötft van opo flerli ea Van iet rerantwoonleluke ziJde werd dit rajinnrt buiten Ozemin s wvteo achtar diens ug om aan ï zberger gegwven die het Aiet geheim heeft gehoudaa Dleoa weergave erVM Is mitsdien joist Volgeoa Oaemin heeft Brzlierger t goeder trouw gahanddd toen hü het geheime rapport beioend maakie Deze aangelegenheid zegt Ciemin twder IS een schakel UI de keten ran èen oogeloofeliike nevee fioliitiek wier omvénc Ik eeral een jaar later itb oatdakt Na tlie ontdekkingben ik alketndan Volgeni de Wiener Mittag heeft kei zer Karel zalf aan Erzbarger hot rapuort A L van Ciemln ter hud gMUld tg noni i l d dM deze nlal wu zegge van wienf kU hel had negenden van het froB t i kwiam toga mflöt gereiBd om hem rapport uit te breog ai Ik verzocht den keizer een kroonraad te belagen en de oï ierste leiding ran leger en TÏoot tot bywwnang uit t noodlgen Deze kroonraad heeft den Hen September op het paleu BelleTue plaate g Jhad Het roaultaat werd door den kaïser zelf onderteekend en ie in mün aanteekwuogen aldus laamengerat Annexatie van België kou hedenk MJk z n België kan norden hersteld WeUewaar is de ku t Taji YiaAOdeivtt van belang en Zeebrugge moet mof in Bngels die handen komen maar de BeJgiache kufit alleen Lv luet te houden E moet Oiaawe economische aaneensiuihng van BelgJé aan Dmtsehland worden beweiteteJIigd België zelf heeft daar groot belang b Roe nu Tcrder op den vredespnwifballon mio sit worden genenge ni wan een onderwerp van overleg toesehen staatosecret rk Von KUhlmann vu m4 We werden het er over eena dat ca daartoe geschikte aer MaltfUwrid aen moetea peieMi of Inderdaad aan Bngelsehe z de de wil beet xnd het standpunt van de orerdpevea rredeedoeleuiden zooala dae ons met zekerheid bekend waren prÜ te gwven ên btf de onderiiandelingen e n aannwnel ken mtddelweg te bewandelen In den brief van den nnntiiu kw m n te dezen ogwichte volstrekt geen owvrtolgetide böwgzen Toor Men moeet rekemng houden met bet gevaar dat men Duitewhiand tot een tegemoetkomende rerklarii walde nopen 8ond T z eigen overdreven standpunt pros te geven Wy lieten toen onze keoa vallen op een neutralen diplonieat met wiVn KUhlmann belcead waa en die bi oader geech kt scheen om ns in borea aaae dulden in te pdeea W4 deelden hem mede wAhe Msitle Dwteehlaad in den looerven genoemden kroonraad ten opeichte van fiejgië had fngenomen en brachten hem op de hoogte f n z n zending Voor ockleirtuUKlAUiww t Engeland zoo instrueerden w J hem moeeten wy het Tolgend voorbetuMul maken tDe greiuwo van Duitechland moeaten infiao hljjveai WU mMeten onze koiooien terug krugen er mocht geen aehadevergoedlng worden geeuwht en er moeab aÜgetien wor Da Duitache pers houdt zich druk t4ttt met al wat tot tie zaak Brtbarvsr ka i orden gerekisnd De lokal Ania r la e rgaraearveerd ook ton aanaiea van hot antwoord van UichaSIu cji het Khrtjveii Van dan nunUua H l blad wil eerst den tekstvan het Eng telegram kannen Het publiceert echter thans een vroegere veiklalingwn Erzberg r elke doia 2S September 1917 in de hoofdcomnuasie van den RUkadog heeft afgelegd Ik zWrger rerUai letoen dat de poeltie weika tie regeenng in de vtadeakweetie innam vxrikomen dufdeHjk was en geheel in o v recnstemming iietde meeideriieid van den K tkadag De ntwoordnrta welke kil haar nu tot verkijt gamaaik heeft bevatte voigena ham aHaa Wie dat mat vetalsnd knida het ABC der politiek aiat Na daza verklaring zal IhU ytaataan wtj ona achter da roaearing enlaten haar de laidiiy in de bVaiwleilietlaa vrvr Deze bonding is wel eenlgarmaM In stt Ud met die welke thans door Brabargar wordt aangaaomen £ r komen telkens nieuwe biJxoodaihalan san het Imht Zoo haoft de leilier der 7 idDui Bche D nocraten in een vergwi nng te ütuttgart verkloard ikt met alleen de c misaie vwi sevea uit den Rykadag mtur ook de rfice kanaeHer von Pajiar in t geheel geen madedaeling had onkvaagen Va riJkskanselier Hichaalij betreffende tiet door bat Vatlaaaa ovat aka hta vmteaaanbod van de Geallieerden Deze verklarmg iz voor de Vorwkrts a Joiding om te zetgaen dat daardoor het erniatigeRd oocdeel ovar da geiiaima dipia la Ue van dr MicfeaSUa wordt kevaiMcd t ite man heeft zich mrmaten dan gawicktigi m ataji van de diplonMtiaka ooriogngeaehii ielus geheel op oigen oordeel te doen ei kal UI overeonJtemnung nuft een klaine kjiek achter hem staande ooriogwi rij vers Dadnn ligt het Ngeftli ke misdadige in le bande wuse van MichoWU H J was verplicht g eweeat too Payer en de commisala van teven nauwkeurig m te tk hten la pllistr daarvan heeft hij de gewiehtdgate zaken I voor hen verbergen gehouden en op risre wtize het parlement en over het parleimit h n het v lk belogen en bedrogen ie hanclelwiJie moet voor hat Stiatagentht getracht orden Fattillaian BChtJiigiieid voor hoaveeUie Maar liet doet ör ook niet toe Zij ia on etwljfeH vacdJvaaUd da atmo k iae ea matsen aullen irlj haar otadecs opaoaken eallaar te ual fflti ea Aoh vat zal kaar Aoe moeder zlou lenl vofflT dezen 4én n luabt iJ lT z hy zloh naar helm le buigend be it j nleowe na niav nd knikte erwlg baarheid K Hot z h van den aOhao van tktv Mary Xglgden n waggo do naar a T i T J U t twr füopand k d dioBa é dieaen lAbUK tevoren d llad uitgeUnd de tamar weer j Von KtlhJmaaD laat aich n f uit Jij beeft In da Beitinar Zeituag het voiga da erllaard inzake de vredeavojrMe len aa den nuntlua Pacelli Het varaatwoordel ke rykskahanet ia mUna inaian geheel bevoagd om uit te maken wat over da belaagr ke gebeurtaniracn in den earatan t jd kan w orden gepubliceerd Ik voor mij paraoonJuk acht my niet gerechtigd over hetgeen er leaukaal En la skxte werd lad Idarj kakaalijk gaioaf dM bet Mod gUH opzet waa reelalen d algAne ae ep atdag Niet wreeddijk varia en nlixhlon oisdaake da T ae i s w U Jkela motoK m w ta klaa tekileai la de naWIMd va 1 ladr Uary la bel vertrwtwen ofi naar batni hantjfaeU ea IKMo waareiatieea lai van Verhalen la hit dorp van aw 4iwn ewl logvn mkMs UTMa t j de lleMa van de bevelktag had Ie dt eni Maat dit wan gew dorpakioel lie regelaiat e trskkeo bet m i naar ds etvefwcgde na Jn aan da laageietaadJes en loeten dk aiiao 4loot d niagf tijkheid daarvaa oU Dat aij orta i was daar l l niel aan te MIJ eKa Mardear srIenP ea waar kwam zlJ viadeaaf Irtd Uarr v aUe lok al varHiliiraariltiaa in zkik o ufftam ige sterker nd a a baar oogea niotoi ov de kMaa die ueolijk dsaaie hl bM tea loai ep bel lerrtM terwijl aU ee lsei J s pep viader oc en ea zeadar kareo tagaa zkii satttnikta Zij wee talk ee IMr Ijk Muk e tJUf bri hmtÊ werk oer iuua ir dat hei roer li Karf een vensWNMlti werd isi dlge levaa Mdtag Ie geven Haar rrisndetijke regen wardaa veottdi terwijl tij aaar kal klelaa Jlojtke k er iMdtr weaantja stel eed leatdif rtbia ziel vew wie haM Heer waa euwve MW bt on h kk garoe U leak dat ket een klad raa en treendatmca ia lai de jongen d op bet taaidkloed aeerlcalelda en he Motlji aanataude dat hem la vemilddlvbnKft door haar enutlgen bkk De bedieialen kennen tedi oon ia het dorp maar liaair kannen zu niet Kan tmf zei het fcioff Tfag end rondkijkend en daarna bdy Mar aMdewio Dezo laiAlo en drukte een kue op de Via aeigt m tdM ree4 zet ze Zie eens boe ze nu Iaoh t Vat een aakdlga aehalk Is zij Ik wilde dal Ik kon uitVladen hoe za heat Wasoliiea heeft liJ een aacdwhen aaM rae elijk kl lij nU den Ixmai noerfiavallenk zet Fldlca kufeend Iwiian dat zoo to dm zuUan vl er bar aen naatcB aren t Ia Biet org de baile watttt TOor I aron tlodl Je welf Joarel Vij meten tooh weten boa e baar zullen aanspreken zoolang zij onzo gaat Ia t liaat at aan Ujaoader awolei naam zijn wanneer dia bij haar ou pawan zei lady Uaiy torwUl tiJ Tiieodelijk I het tMne bdraerlljke gezlcUie keek Wat zott u ar van zoggen ata we haar Harral tweodcor liep WrI thaalar neomc uk AI m haioeknar door den ai iap En dat atuto kind ter volgil zij bij ihihzell bulten ki é n aorra geheel aUeen verlatoa Wol ina de erklMlqy swvan atjn T Zij apnk 1 ileb lelva en daietèa ving i H ec h t au an dan een woonl top Blijkbaar waa zIJ zeer verbaasd on ea beetje treurig Zij keek naar hel a pende kind nm aan getttd andara altdiukltu tn baar otacen vrlendelijkar Isa d rder dan t voren Ua I u hUi i IMwuw dal medail Ion wouden wiJ un den Uanankaot van do Jurk van bet kMtmie t l akl DK zeg ade Iel zij em eewotKlg üad gnndeo m l ilkin zien dat vrij deukt WOK Br q rak verbOilBg uK hel ge aM van l l Ifcr toen zij tel efanad uaa ZIJ keek er een oogMbUk wn ign olsoi ZIJ aarzdd en opaodo het tjeo Ij ls het portrel van aen joofoDlan me een Irak van IIII etooita d ea het iel e trek van ktagekmadeld en ieu naan apoHendl In de tMt iw gen De nxBd waa goad genxS en b voorhoold breed en opeo f l m de dleasHlode Wl w gezon den keek iad Har ad e r aga naar hat portret on naar hal kind Neen er waa geen jeHjktnV t U vreemd z i zij j knaa ora mb t le en met h aaar iat pottrel keek i keels naar kH Hod dat laaeoêiéo WIJ zullen e axirfan wel allee fan te Welen komen lei Falke die voelde dat zij ziob onferua maakte Hergrn uOuMm On nu aawV4 levirlng Zij trok lija IznoU naar dUk tot en knate hem balielijk Ea het k ii er Sooiero zal er vannacht voor zorgen Ooeden Hehi kleine Hkrvet zei de jDUüen lervrijl hl lab hukte ain en kns op de waai vao bal fclulla te drukken üerteo zaDen wU boere bo ware naam ia Vele Jann moeelaa WHar voorUjfun voonhl die bakani ward De ockmd brak aas vol baldereaioii negh en de aatuur wan zoo kalm alsof ze aocdt door een Mma als dien aa den vsitgen nMH bewogen waa lÉaar hl braeht geen amsUge meeder aan da Tewira e naar kaar kl 9 zoakll Dag na da 0at Tnoiuj week na week waeMlen zij maar nog aMUd bleet l iet kSni alleeo la de wataU aia l het arvtJ beleakiM a fMAuAjk tooika rnlka bad gwe a uU don hamel wa u iajl vaB in Advart nllaa weiden In alle tUda ainlUtU ea