Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1919

dia het kiaaw lal kat latanasaot atja da TaraakniaiUa nwi voor lidi ta aiaa Da typ aa si ag aa grime voeral raa Vitalla m Driaenll waraa nilatskand zg ea ar uM alaa i j raa aaa pta tia w na afta WrUMth ngecrivf en mMMlmK ultfegêMM D Toorstelluiff van rzb rg r is e a TinhraBÜnc fwi de muuiieid ladien RÜwt a verlduinf iuiiifc Is daA foltift r van da oatbulUi ea an minister Bnd rger ai hc J walnif poadtiaAi rar Want daaniit uykt dal tiu eo vrades abpd van £ ng l eh xijde oieit mac v dw gesproken Da vwNrxicfatigheid ws rtaeda Uiefaatflis dai iMk haaft bakakm UUkt dan niet avarlxMUv t i n fawaaat Da NattoMla Vartwlaiinc haait iitawnmidday baalotain iuti alfamMB debat voort ta natten aft dnaman te wbinden de bahnoddinr van itct watstontwerp betreftelde het staataffaraehtiahof Ia dew verfndenng da e minister MUller mede dat da talut vian het Engelsehe tcd ram aan dan Paus dat by het sdirijveo van den mntiui Pacelli aan da Doitache Reeeering was reroagd aldos luidt yfij hebben nog geen gelegenheid gehad onie verbondenen over de nota van Z H te raadplagan en zUu niet in staat ons over de beantwoording van het voorstel van Z H betreffende de voorwaarden voor een duurzamen vrede uit te spreken Ook is het niet mogelijk dese doeleinden nader te bespreken soolang de Centralen n hun boodffenooten zich sit in officieelen vorm over hun oorlogsdoeleinden hebben ol rasprokan en hebben verklaard tot welk herstel en tot welke sehadetoosHtelting zü barald ajjn en door welka middelen In de toafcomat de wereld voor een herhaling van de irrawalan waaronder lU thans leidt kan worlen behoed Zelfs met betrekUi tot Betfië en dienaangaande hebben de mogendheden self bun verklarinfc uver haar voornemen bekeud geworden om JBelgië a algeheele onafhunkelUkheid te erkennen en de schade te herstellen die zii het hebben laten lijden Z m xal umder twüfel de TK klaringen kwincn die door de gealbeerden in aotwoorJ op Wilson s nota tiin afgelegd Noch van OostenrijkHongaiïje noch van Duitaehland Is ooit zulk een verklaring ge TOlgO Een poging om de oorlogvoerenden tot orareenstenuning te brengen is vergeefsch jsoolang w niet weten over welke punten de Inzichten uiteenloopen Dete nota nu zou dan volgens Ërzberger het vredesaanbod zijn Frankr k dat met den inhoud zou instemmen moest hiervoor nog worden geraadpleegd Dit bl kt ook uit Bibot s verklaring t Is werkeiyk senaationeal Het Oostonrljksehe vredesverdrag Is In da Nationale Vergadering te Weenen besproken De viee kanselier Flnk verklaarde dat het niet aangaat Duitsch Oostenrffk allaan te laten opdraaien voor de oorlogss uMwB van den vroègeran staat wat de bepalingen in het vredesontwerp ovM het herstel betreft zeide de vieekaa alier VÜA erkennen dat Servië Roemenie en Venetltt aanspraak hebben op vergoeding vwa de schade die z hebben geleden Maar het is D O de kleinste en armste opvolger an de vroeger qonarchie onmogelijk die schadevergoeding alleen te dragen Wy kunnen ons dagel ksch brood niet eens betalen hoé zouden y ij dan mlUlarden schade kunnen vergoeden T Seherp gispte spr de onbarmhartige voorwaarde over het uitleveren van 16 000 malkkoaien n de terrfteriaje voorwaarden dia spetten met het beginsel van zelfbe t lff ng Niettemin blijkt uit alles dat het vredesontwerp een compromis is tusscben het brataie egoisme der buursteten van D O en het betere inxlcht van de groote Entaiite mogendheden Zulks wettigt de hoop dat dl groote mogendheden dat egoisme in die mate zullen breidelen dat het O O althans mogeiyk wordt te bleven bestaan De vradaadelegatie zal in haar antwoord uitaansettan dat de bepalinfen van het ontwerp eeonouiaeh onuitvoerbaar en so elant gcvaarl s n In dan Italiaanachen Senaat is na een rade van Nitti waarin hii verklaarde da blnnenlandsche orde tegen elke agitetie In te zuilen handhaven en na er op te hebben gewesen dat de betrekkingen met de landen iv armede in don str d in samengewerkt moeten worden verlevendigd een motie van vertrouwen aangeuomen Het verdrag van VeraalUes Is bjj de Kamer ingediend nï verzoek het naar een eoBunlsaie van 24 leden te verwUian BUrrfiNLANDSO Nunjws DurracHtANn De takingen H t petmneel dnr StetmasiffwtTken heeit een motfa aaoigenMnen die hM op rxlrtn dflr arbt disrrii aLs ongepsat vi rooraeelt maar het al atraf Ia KaUowlic hvMn n Zondetf opnl ttir Mideelhiiiidellkiefn plwaM gehad nut de negende werktiedeo der tatytUUetk Ciirozow ta Zaborze M ti Iwsioot in Ua bhflek érlef arbeider af t vaard en naar den miiUetftr van Arbeid t HwlUn met vt rzoHÉ In hH geaobdl tusMhpnbalds te komen Dit v oonMei werd aMafsoomaa onder voormuinlp dat dr OotthlU Maan dag met lU bedoHde tm arCwldef naer Berilio coa verCrekke Do Mofew werd toen voor vetfndlgd rerklsard Hwki ZondagBUrgm vier uur brandt hei iiebt weer Het gevaar vonr een aJcmeene tcamstaUpc la de RAltaaoli VsMlaaiaöbe nljvwMMtresk M al ewen4 doofdat een schekl oreoht in het gmciÜ tiisscnen het personeel hv fer nidlr cttei een uitspraak heeft fedsan waar beide pw jen zioh hIJ veertE4e di bobben Over dn sÉXIrm der tn qpMlu tmi ia terooUeod bij de opperste poAdireadt een nieawt vtvigaderlDg g 4uniden t e verie g UMoorditsnrs dn toiografinlen bebbeo era verKiarmg ondertoeJiend volgenftwelku tiert telegitaalpersoneel van girootüer tiJ4 ch voortswi zai omhoudim van poUt eke desooMtTmUfla tijdens den voor Mbrcrven dleoattild Zij hMiben bewi rut dal do kwceiTS van ilbeta ng van Tke ioon aan bet wegene de s i t ig oi t Ugoa pervwooeH zal w r Irn uverwtgcr H 4 bulppw Mneel der poel ti do lagdfo pofltiM uubten he ioei gi toravjud in fdD voogeilaring 000 uioU ut ivf 4ioiiiMi wA ria zij zioh solidur verklarvn mst ie rK graflMtensteklng Dn lir htet kMig in Oppef SHul ts op gclioveu oBdnt te l er ija di ouduri anae IJMgon varoi gehouden iauiriidddag is bet y 4it wet T aaoffffltoiien De boete voor den moordFooh heeft zila eUch dM Beritji voor doti moord op O nnheim een boete van eon mUIIofm mark zal I etsjen gehandliaafü Wulke houding DultscbJ nd nu zaj samnenien Ia volgnna de DeutAcAie MgetiiMnet Ze4tuDCf nog n t niet bepaa d Man zal eobtcT lii g t a ge Al het reoht v ti foei erKmnea om een ui foh ab 4eae te sttdlen MKÜZLAim D mljnwerlïer tftalng Bona Law heelt fai het Ligierbuisi verLlserd dftt de mijnwwkers In Yorksihlre hel wiwk nog n H hebbeo horvat en duut vijf mijnen ievaar kKkpen am blnjéen enlcete daigeu oiulpr te lo0f V indCen er nJet spoed geitiaodeid wonlt AUe mijnusrltoTR in l rbyeiiire Lantjaublre Choehlre Nottlngtuunehire heiiben bet werk h4 rv8t UM4 uMwmderb van enkele aciuu ten ill N ktit i wwtiire De loeatand iir de anile re mijnstpelien te normaaJ mei uitKondoring vef dlr te 8 tffoKMiilre JJo matpoi Pn van de vtoot zijn op veie ptaatxm geen oogMiA ttk te rrofig gckotnen om dn jKUi im in de koloniaijrkeii aan ht werk In zetti n en het gevaar ai U wemlMi Een mijioedgon iu t 1Ö ourti zMdet te en een tnnn van de Tim Onze eoiiio t frr mi gertvï Als hei nog n week gedtUird had b ubfan wij haar nooit iiii e Ictutnen openen Siookolie ter verva glng van afeenkoien In dezolWe week waarin de prija vam Bt enJtooI In Em ftond met 6 eih per toa vorho id i Ifl itïnxwiden ie prijs Tan Wooltolie gelaaid vfo fi 7 10 sh UA £ 7t per ton f T HmfitH do booCtealActeur m de Oil Nrt veaög de aandaoht d merkwrtftrdltff vw v JtMwJ eo x itel tookoHe nu vooc jfodustrleelei fJiseJeladen binnen hM Imiw van de llsbrikiuUen id Al I d prijfl nog lO gh daalt znllen elo lakilien van nijverheid die olie ivunnen eiitoken bun ovens iarlobten voor bet blaken van die brftndwflof Bovendl n kan mei nM een ton oHe eraofv warmte krijgen aln met twee ton steenkolen andere vooni seJen nog daaiig 4aten Ook voor keiibengelwul k Is Jis bijzonder geeehik zei Smhh Men moet al 6öa maar een j ijpl ltüng naar de keuken aanlegden Een aftraei sninenei erflte hwht door eeu liandponip bi hewi ngig brftoht z l de olift dioen verefcilven menkrijgt dan een Inrwde vlam om op te koftm Ma r eoni 00 n t r A het nritivohc Rij k Nft een procew dat ai lon ét m gediiüM h i t in aan de Maroonlf Wireless leli aph Company een ohadeveirgjoedlng van £ 9O OOO uM de AChatkUM toq end omda dpt pofitmeeAter generaal door den aanleg van eeei keien van draadtooeee npofltfn in het Briteche Hijk ti ui dcu oorlog zijn oonltract met da vennootsKAap had gehróken 1 De Marconi maettnaappiJ had aanspraak gemsatof op £ 7 nrfHtoen V8BEEKI0DS 9TATKN ervoe rverbod van wape nen naar Mexico IVmIdent WUson heeft een pnw atnafle uitgervaardi d waarin verboden wordt net vervoer van wapenen en muotiie naarMeiioo I d reden daartoe ligt tüerindat do bümenlADdaohe toestand ia Meoloo zoodanig re olutionadr D dat het niot wenBchetijk i door oanrvonr van wapeneaen niimiiio te bnvorderen De ukvo vu nspeuett en munide komt daannn onder coDtrMe te etaan Nieuwe negeranluttteD Te Objoa o hebbm opnieuw verwMllen dt oDluaf plaa i gehad In het ne erkwartier VeiweAtebdene rtafièuoftem waaronder een neger die vtréuoalt Mi éte die doodeUjk gewond wenk Men ie den tooMand meoater atakUig gejR Udigd De ntaiklnc d f matrosan stokam ena dor Aah p per oiUMil tegen de traaesttootifwfae en kustvaart onder Anierikaanache vlag ia New York I Zoottag J l ge incUgi toeo de New i or cwb y plaateejtjke bondH de VjrijdaiE gelk offea overeen Komst tuMcheo hiu Inklere o de vertcgetfwoordlgeH ym den Sb plhd wfrd et de reederrt van atooiaaati eo taskaor den UU de voorwanrdw btijkt datbaid parbjeo ooooeMlaa hébben ffsteto perepaHrfoei e AmerikaatiBohe soldaten De fiomme LVbre meldt dal in JuU l 00a AmerlkaaoKiha aoktatea tn de Vereentgde StMen terocg iaanl aijik In AuguAus zullen ar vla Brast 1 6 000 terugkeerMi Kcitek ntplof Mng In bet Panamakanaa BiJ den dooptoobt van de oorlogsschfr pan door iM Paoamik kanaal beeft op de MerviUe een 0toaaifc teL4c4 U finf plaats gehad wmartiij zes mui gedool zijn vBWNfcMLANq TWXXDE KAMDB achrifteUlk beantwoorde vragen Marechansaeas en aUklng Op de vraag van den h er Bugg of bat Jai t ia dat van het in de ganiMnto Termunten naar aai eïding van de landarbeidersataking aldaar gestotionaerda detachement marecbausseai een aantal manschappen eenige dagen laad rbedd hebben rerrieht voor de landbouw rs Kremere en Bcinders of de minister zulks oixbaar acht antwoordde ds Minister van Justitie dat voor zoover uit een ingesteld onderzoek is kunnen blaken het antwoord t p de eerste vraag ontkennend moet luiden Gerapporteerd wordt dat bet in die vraag bedoelde voorval betrekking betft op het maaien en veiroeran van klaver door marechaussee van een d f eheni nt te Termunten ten behoove van hun edgeu pdarden een handaling die noodjg was om die paarden van het noodige voedaei te kunnen voorxlen KuMttctJde Industrie Te Breda is opgerixrht de NaaniloDze Veonootsehap 4Iollandsche Kunstz de Industrie met een maatacbapip ijk kapitaal van ƒ 5 000 000 waarvan ƒ 2 O00 O00 onnuiddiellük Is uitgegeven De fabrieksgeiMMiwen well een oppervlakte zuUen begaan van meer dan één H A zuillea verrlJxeu op en terrein ruim 5 H A groot aan de UJarkt gedegen naast de nieuwe werkplaataen van de N V Intemoitensle Gewapencöieton Bouw De fabriek wordt aanvanbrilJk geikouwd voor em productie van IWO KXr z ljde per dag en zal aan ruim 600 mannen en vrouwen werk venchaffen Het initiatief t stiditBi ezier nieuwe industrie uitgegnn van den heer Charlee temetfer die sja gedelagaerde vut den Raad van Bostuur zal optireden De technisctte directeur is d heer Henri Sinelair vn €ger vertkondon aan een der grootste kuasta deflabndMn in Belgdë Wajarjaml en België Naar het Bbld venieMnt staat Z Bxc Sicei Busattl dl hesMemd is tot eeitfte ofgeraardigde van Itaüë in da eonunissie voor de herzlsning van de verdragen van 1839 bekend als een diplomaBt van veel doorzicht en l nis Hy is en sympathieke figuur en stelt in ons land dat hjj meermalen bei ebt veel belang De dank via kanllnaal Merder aan Naderland De radacteitr van d Mabd te Braaoel schrijft djd 2B dexar Mavrouw Otdeweit Dtten prasidaite van het liefdewerk het Nedeidandach paiviiljoen In het ir al H M d Koningin duBelgen voor Belgische oorlogeweezen die gelijk wjj reeds midden vorige week door koningin Eüsaibeth ontvangen w rd is hadeomorgHi in het aarUbaescho p 4yk paleis te Hechelen door kardinaal Mercier in audiëntie ontvangen Z ne Bmindatie dankte merrrouw 01deweiit Otten voor h t heoriyke werk en was zoo zeide hU zeer gelukJug dat liefdadig Nederiand zidi ook liet lot der anne kinderen alaebteffers vaa den ooriog had aangetrokken De kardinaal betuigde temaa zijn hartelijken dank voor ailas wat de nobtie nabuur xao grootbartiig aan de Belgen had godaaa Bij had de hulp van Nederland Mar gewaardeerd en elke geste van liefdadig Nederland rteed met groote blijdschap gevolgd Kardinaal Marcimr sdwnk aan niamtaw Oldeweit Otten een gvteekead portret en verzocht haar betBeUd bewts van dankbaariieid voor nMa kaOtoUeka Nadarlandsni en eeo N d riaadaeh stichting te wUIen meenamin Da telefoottkabel Ansterdam ttwdan Naar de N Ct ywmmaA is VriJdj JXtl kabel welke beooodigd ia voor den aanleg Aansterdam Den Haar Botterdara van Lmden te Amsterdam aangekomen Deze kabel wenl rijt jaar geladen inDuitaehland doch b in Eweland be told De kanaka voor dsn kabelaa cg aljn reeds drie jaren klaar Alle Uaiide m de verbindingen tusachen da hoofdsteden zal wanneer de kabel gelegd ia grootaadeets jn opgsltaven Uitvoer van bloaaribaUen Da Ministar van landbouw boft tot nadert aankondiging dtopiwatia veriaend van h t uitroerret od nn bloamhottw UltvtMT van raggie n tanra De Mittlsfear an Landbouw Heeft dan xiitrovr van kooSuuuI wintergvrat wjnterterwe én raggn voor den xaai toegestaan mits de partisan van erk Me kwakers afkainitic i fB 1 baattmoniM aaa dow M R JlulHirean voor de dietrlbutia van gman en meel te rtellen minimum edsehaD Hiertoe moet de betreffende party bQ Inlading worden gecootnrfeerd door een contnrfeur van den Regeeringaeonunisaaris voer da SUkagraWertatnalIng in de provincie waarin de varlading jriaate rlndt Mr J WJ van den Bieaen f Te Ginatken is gistaniaeht oprwrleden de heer Mr J W van den Bieaisi oud lid vac Ie Berate Kamer Met mr Ven den Biesaen is een bekende politieke figuur een bdcende Katholieke persoonlijkheid heengegaan Mr J W van den Biesen vestigde zich in 1S76 aiM advocaat te Breda Hij werd lid van de Provinciale Staten van NoordBrsbant weüke functie hij bleef vervullen tot op het oogenbUk dat die Statten hem tot lid van de £ erste Kamer koaao op 1 Dec IBM In de Eerste Kamer is de l er Van den Biesen die steeds door sijn eigenaardige en vaak geestige manier van spreken de aandacht wist te boeien een trouw en bdEwaan verdediger der Katholieke begiasclen geweest W a van Uefland f Gisteren Is te s Gravenhage overiedan de heer W B van Liefland architect lid der Provinciale Steten van Zoid HtAand De overledene was ite Leiden geboren in1S67 Tot voor eenige jono wae hy Hd vanden Gemeenteraad Vooral verwierf hy bekendiheid door de talrijke groote bouwwerken welke in den Haag naar plannen van zijn band werden uitgevoed Vooral in de tofbstandkoming van het meuwe gedeelte der ScheveningBohe badplaats speelde de pdannen van den heer van Liefland een groote rol Hij was de iKHiwmeeeter van de OranjegialeriJ het Palace lioted het circusgebouw het wandeilioofd Verder is een zfjner meest bekende bouwwerken de Icaitbedrale kerk aan de Hobbeniastraat terwijl bU nog veider aan tal van bouwveireenigii pep i jn bijstand alv architect verieende De teraardebesteUtog zal plaats hebben Wo isdag a s te ongeveer 11 uur op de R K Begraafplaate nadat te voren te 9 uur een plechtige uLtraartdieaeit zal worden gecolebreard in de keric van den H An tonius en LodeAryk aan de Prlnce egraeht Lichamelllke ontwikkellag In bet Leger Men meldt van betrouwlkare aljde aan het Utr Dgbld Het omvangryke rapport dat de eonunissie ter beatudeerii van de lichamelijke ontwikkeling in het leger eenige weken geleden uitbracht begint gevolgen te hei ben De minister van Oorlcc u u zich m t dat verslag en de djuirin vooriconiende conelusiën hebl en vereeongigd zoodat te verwachten is dat als stelsel van de hygiëniacdte gymnaatiek in bet leger verder zai worden gwolgd het z g Zweadacbe stelsel door de conuniseie in baar ven ag ontworpen Op t September ajs zai een cursus beginnen tot bet vormen van instructeurs voor het nieuw in te voeren stelsel Het geheeje onderwijs in lichaamsoefeningen zal komen te reesorteetren onder een hieuw aan te stellen inspecteur der lichamelijke Ontwikkeling in bat Leger bijgestaan door een 6 tal subalterne officieren die ieder een aengeweoen reasort krijgen De opleddingB iurichtingen voor o cier en onderofficier zullen veel meer dan tot dusverre de lichameiljj ke ontwildoeling op den voorgrond moeben teilen en de eindexan en programma s dier inricbtingen zullen o m worden aangevuld met den ei ch dat de candidaitt geschikt is yoar het onderwijs in lichaameoefendng n aan tecrutea Koninginnedag De Commissaris der Koningiu in ZuidHolland heeft aan B en W der gemeenten in die provinice beTacbt dat op verzoek van den Minister van Binikenlandeche Za ken eenige Jaren geleden ie ntedegedeeld dat H M de Koningin den wensch te kenneti had gegeven dat er met het oog op de I ydsomstandigbeden geenerled openbare feestelijkheden souden pdaate hebben ter gelegenheid van de verjaardagen van d ledui van ht Kon Huis Uit een door mijn llAschMikonist tusachen een der bui emsesters in dit geweet en den Minister van Binnenlandsche Zaken nopens deze aangelegeidieid gevoerda correspondentie is miJ gebleken dat tegen bedoelde fasatalükiieden titans geen beswaar meer beatoaft Verzocht wordt daar 31 Augustus op Zondag valt eventueeie feestei ldiaden op 1 September te doen pJaate hebben De ComndssaHs der Koningin heeft aan de burgemeeeteirs in Zoid HoUand het volgende bericht AaogeiSeti 31 Aug dit jaar op Zondag valt Hare Majejrteits verjaardag gevoerd worden op I September Het ligt in het voonvenien van de regeering de kefricg ootechairpen uit te noodigfai op 81 Aug In de openbare godadieMtoefemngen te doen herdenken dat Nederiand buiten den Mxriog bleef FeeatalJipdiedui in velband met het sluiten van den vrede suUen In verband daarmede ook oi 81 Aug n 1 SepR warden gduwden Ten einde drankmlabrqik op die dagen te voorkoman hsb ik de eer U naniena den Minister van Arbeid dringend uJt te noodigan daartegen noveel mogelijk maatregalen te nemen Da aetfe van bet B kspenenesl Het BoofdbestuuT van den Ned Bond van Lager Perseoeei der F en T bericht 3Bt in vereehilIeadB biadeo g poUiceerde berieht vaarby de regeeziag meent itaatmiiig te QtoaiteQ maken teven de daor de RIjkaambtenarcBorganiaatua geroeHs act e ven ioonsveilioogiftg nwet in nie oa zichten als mieleidand wordsn gebrasd me riet Hot ligt in de bedoeUng d r Be erii bet bedrag dat de rlfloambtenaren lug tegoed hebteo van den duortet jsliv in ske ljkacbe oi maandelUbache termijnen uit te kiipren Voor seer velen beetaat geen restant aan dtturtebjjalag meer Ook zijn er vede and tensren die slechte bec agen van ƒ 2 £ eo of ƒ 75 tegoed hebben zoodait van een mloedjjkseh l edrag ven ƒ ü tot ƒ 10 waarru de regeering t reekt geen sprake Is Vei ter zal worden bepauld dat aan de ambtenaren wier salaiis ƒ 1200 of minder t edraagt en die dit wenschen van 1 Augustus a s een wekelijk ich voorschot of indion 2 hun aalaris ena pet maand ontvangen eea maandelijk ch vrorschot ui women gegeven op hetgeen hun al toekomen warneer de Stuten Oeneraal zich kunnen vereenjgen met het reeds aangeVondigde voowtel om de nlmmuin jaarwedde w iarop geen kori Iug vo r t ïr peosioen lil worden toe r MWt vm ƒ 400 te verlui gen tot ƒ 1200 Het gevolg van dezen Uatitra mattre ol Eal zijn dat de groote me rdeiheii van lijkitperfoneel zijn we O U mec ƒ 1 of iets meer zat sien verhoogd Het gevolg van beide maatregelss ui zijn dat de lagere ambtenaren nwt pi m 10 dienstjaren hun inkomen per weik zien veiineerderd met ƒ 5 tot ƒ 6 zoodat het geheels wcdceJijkBcbe inkoraen dan ongeven ƒ 26 zal bedragen Het lijkt boivendien een bespotting dat de Mimst rr van Waterstaat begin Juli bü indiening van zlJn voorstalen tot v rhooging van heit salaris voor P en T personeel bet niet langer verantwoord achtte dat personeel nog langer te latea wachten op hun salarisveriioognng terwijl deze Minister enkele weken daarna verId art dat invoering op 1 Juli niet mogelijk ie om hnische redenen Voor de laatete groepen zou invoering op 1 Juli 1919 een weekloon goven van ongeveer ƒ 29 de duvrtebijiidag medegerekend T Arnhem verdient een muntmeteropnemer kantoorlooper ens ƒ 1600 s jaajTB Te Haarlem een rioodworker fitter enz ƒ 30 60 per week Te Amsterdam en veile andere gemeenten gaan de loonen verre boven deze bedragen Thans tracht de rc ieering met lapmiddelHi het personeel tevreden te stellen Met Id n zullen de organisaties dan ode protesteeren indnen de regeering meent in de pers voorstelliageai te moeten geren welke in de practgk voor de groote müaaa rijksambtenaren en weridieden weü etnlge tegemcetVoiming tiw ± aVprmiaat een rede lyke verbetering brengt Een Nedetlandsehe Jaarbeurs te Brufnel Ven 27 September toit 11 October van dit Juf r Ml er ise tjk men weet dqler het pxtrcnaat vaje Belgiache overiiet ei te Brussel e ïn ec w Nederlanddche Jaarbeuri worden geèiouden Zü gaat uit van de Compagnie Beige d Ëxpaoaion Industridle et Conunerciale Belgische Maaitechappij voor Uitbreiding van Nijverheid en Handel Het bestuur orvan zendt ons een aaniüsl in het Nederlandsch gestelde dmkwerken waaruit wtf kunnen opnuaken dat de zaak met zorg i opgezcA Vooreerst ie er een aAieelding van het gebouw het S portpaleis met een verdeeling van de groote ruimte in standi In een mededeeling aan de uitetaitera wordt verzekerd dat de Belgische handeiswereld ontelbare en kost Kure bewijzen van instamnüng met het plan heeft gegeven sn er reeds een groot aantal insehrij agSB van Nederlandsche fabrikanten en kooplieden is ingekomen Dan ie er een ngle ment waa van het eerste artikri voor inliditingen naar liet bureau van de Compagnie Beige verwijst 19 Armand Steursptaate Brussel Een ander Uad geeft ialichtingen over versduUcnde diensten t a behoeve der exposanten enn Uit een begeleidenden brief van den bestuurder van de Motutechappij vernemea wlJ 04 dat het Sportpaleia met omliggend park een oppervlidc van ao 000 M2 bs slaat dat alle i Nederiandedie voort brengselen en flabrlkatsn er tentoongesteld mogen worden inacbr ving tot 14 Augustus De verwachting woïdt vooria uitgesproken dat de Jaarbeurs een guastigen invioed zal hebben op de liandelabetreldcingen tuascfaen ons land en België Wy hopen dat onze handel en niJveAeid te Brussel flink voor dan dag niUen loomen Het Volk Naar wQ vemnmen aal aan het aasrankelük voornemen om met 1 October lA Het Volk opk als ochtendblad te do verschijnen nog geen gevolg gereven ka nen worden Vermoedrtök sal paa op 1 J nuari a a bet soc dem hoofdapg n ochtMiden ftvondedltie kunnen oËtkont INTBBNATIONAAL CDNGBES VA T VAKVBREBNIGINGBN Giaterenmiddag is in de Idalae taal van bet Concertgebouw het IntemaailaBaal Co gres van Vakvereea ngen te Amaterdaw geopend De laal was gevuld met een guoet antal afgevaardigden uit alle landen D halve de mdel eerden van de vakbcBideCr die Zaterdag do oude Internationale hrftb h pen ontbinden waren thans ook de syfl dicatiatisehe bonden vertegenwoordigd De leiding was bij het Nederland Ae Bareau De heer Oudegeest presideerde In zijn openingswoord wide hü dat h voor ons Ideine land een groote eer is da de hieterische samenkomst vwi arbeiden uit de geheele werejd plaate vindt la Afflaterdani ITarb dera kebbn gadurande den dagen het oog gericht op Austerdam en wat wiJ hier doen sullen Deze ariwdera He weten dat w bet niet geweest lijn die de gruwelen van den ooriog orar de warald hebben gebracht maar dat het de kapitalistische regearingen geweeat z die sinde jaren den oortog hebben voorbarëL 3pr groette de aanrweiigen ook namens de Nederlandsche arbeid die bet geluk hebbm gehad geen dooden te verliezen in dezen ooriogstijd die het gieiuk hebben onfebivken daar te steon dis alteen den nood gékead hebbeo verooraaakt door den oorlog maar anders onverxwakt cijn Het Ijrandmerk van schande n miedailtd wordt gedrukt op het kapitalistieche aytteem vervolgt spr Dit coi res zal de belofte moeten oBeggea dat de proletonérs niet weer zullen dulden dat de schande der laatete Jaren lich heriiasit Zij moeten zich 100 reorganiseeren dat het meer mogelijk zal zgn deze misdaad over de wereld te brengen Dit moet de eerste aaak van dit congres a jn Ten tweede xal dit congres een huis moeten oprichten waann we in de todcomat zullen wonen zegt spr Daar ztl heel w it over te spreken z jn Voor Amerikanen Dui tscbers Polen Hollanders enz zal er plaats moeten z n Het aal tevens té moeten zijn ingericht dat iedereen zich ar in zal thuis gevoelen Op grond van de Bemer besluiten z n tder ook uitgenoodagd bonden dje tot dusver niet hÜ ons beèoordon maar tegemoet kwamen aan de groote lijnen te Bern getroldcen Hun zal gelegenheid worden gegeven m one samen te werken Verder zullen wü dew dai hebben te onderzoeken of het arbeldacharter te Parijs samengoateld voldoet aan wat wy ons vooretellen omtrent de arbeidsregeiing Er aal behoorea onderzocht te worden of w ariieiders genoeg medeseggingschap hebben gekregen en of er een weg te vinden zal zijn dat d paM gesitichte Volkenbond met het Inntemaitooaal VokvaritKwd kan aamenweakian Wat verder de taak zal zijn van dit congres is niet minder gewichtig Het Bal nj hebben na te gaan of de oude tactiek van de v berweging onder het nieuwe systeem kan worden gehandbaaJU Die tactiek 18 geweest te streden voor hooger loon en minder arbeidatijd De heer Tobi Amerika kwam er tegen op dat de schuldvraag zoo gesteld is dat de kspitalietische klasse schuld van den oorlog zou z iin het xijn de monanhistiüche en mjlitairistische systemen die er de schuld aan ztjn De voonutter meent deze kwaatie te moeten laten maten oondat een eoaunis e bez is te trachten een uitepmak te kr en die nader zal be iandeld worden Legien Duitschland komt tegen de bewering van ToWo op en zegt dat het Amarikaansoh kapitaal evenveel schuld heeift au den oorlog lUs dot van Duitscbland en Ooetenr jk Do eotmnüaie die de Duitsche resolutte xal samenstellen zooels Zaterdag werd besloten is niet gereed gekomen Hedenochtend zai een vergadering plaate hebben van de Onda Intern Centrale om de redactie goed te keuren Verder wordt medegedeeld dat 14 tanden zijn vertegMiwoordigd door 9 afgevaardigden met 17 740 000 ledtei Jt u Frankrijk verklaarde als het waar is dat door den Franschen consul te Milaan he visum op de paaeen is geweigerd voor de Italia Bn che gedelegeerden de Fransohe dtiegatie teJegrafisch Wj bet Fransche gouvamesnenC zal proteateeren Terwijl de vergadering reeda gesloten U proteateerde Lansink in het HoUandech enSneevliei in het fingeliach tegen het beaoek aan het Amaterdamsch geoneentebestuur Het gesprokene gaat in ht ruim verloren Gistermiddag te 4 uur agn de afgevaardigden ten stadhuize ontvangen Met den waamemenden voorzitter den hew Wibaut waren vanwege bet gemeentebaatuur aanwezig de wethouders de Vbigt VUegM 1 da Hertog benevens den waamememlen gemeenteseertaris de heer Bovws en enkele gnneenteraadeleden hoofdzakelijk van de soc democratische raadsfractie De heer Wibaut sprak de afgevaardigden eerst m bet Engelsch boe dan in bet Fmnseh en vervolgens in het Duitseh Legien Duitaehland w nywrs Amerika dankten voor de ontyanget QEMENQDe BËittCUTBN De BioonI te Groealoh Het slachtoffer van den moordaanslag deae weA gepleegd op den voorwerker der Helde Maatscbappij Reindera is na en hevig lijden o verteden De politie heeft den moordenaar Broekdtter naar Zutfen overgebracht Brockfttter was algemeen gevreesd B de minste aanleiding dregde hü mqt en revolver of mee 1 bij deinsde er met voor terug deze gevaarlijke wapenen te gebnnken Vooral onder den invioed van sterkan drank was bij voor zijn omgeviing een gevaarlijk sujet Nadat htJ 20 jear g deden in Duitschenimhtairen dienst een onderofficier met z jn ebal een slag aan het hoofd had toegebracht nam hij als deserteur de wjjk overde grens en bleef hier wonen Hij is gehuwd n vader van een grwt gezin Eenpeer weken geleden dreigde htj Reindersvan kant te zullen maken nadat ze kwes hadden gehad over de uitkeeriiv vanJet loon Maandag beeft Brockffttar Benders royaal getracteerd in een caf Beidenwkaerden dan ook aeer onder den Invioedven sterken dnank toen se on rif uur deaavonds ai twistend naar hnia güwen Voorde wowag ran Baiiidiffa hvA Broeköttorua mat em doUanM riar iMkM tewabiweht Geen geteige waa 1 da aawwMtiag aanwezig Beiden begaven zich naar buis De vrouw van R achtte hat echter noodig geneedtendige hulp m te roepen Brooektttter werd tet den nacht door de poUto uit ziln woning griiaald en bflk wde volledig Vardnlateriag van een brief Twee dogen geleden bemerkte de boekhouder van Heemaf te Hengelo di 6 Juli een aangeteek iden bnef uit Maastricht aan het adres van Heemaf versoaden met was terecht gekomen De inhoud bedroeg ƒ 377 25 De bngadiar der riiksvnldwacht sUite stelde een onderzoek in Hut Ucak ham dat de Jeugdige kantocrloopM J N v W van Hawnaf de kenniagering van aankomst van bet aangeteekende sUik vaiscbeluk beeft onderteekend en daarop den bnef ontving ƒ 177 26 gaf hii en zekeren B A C ter B Ofschoon deze wist dat het geld ge olen was uani bij bat aan 147 A3 werd nog b h n gevonden Het de twee banldaljeten van ƒ 100 wist de joA n geen raad Hy verscheurde ze en wierp de stukken in de elosetinrichting waar ze gedeeltelijk zijn teruggevonden Beiden h Htten bekend Te reet van Par s Te Middelburg vwHoefde oen nit fiindhoven afkomstig man die te Parijs bad gewerkt en nu te voet van daar was komen wandelen Hij was door Vlaanderen gekomgiB en reeds £ di en onderweg Ook de veredere rris naar zijn wooiqi4aate zou hiJ te voet afleggen Koeteunaefckelaan Te Bnacbada sljn aangebonden 2 slagets uit die gemeente en 2 laa wuwers uit Lonneker verdadlit van het smokkelen fan koeien Vermeed wordt dat deze smokkalar door hen reeds jaran is uifgeoefeud sn mog ijk was doonüen zij de dieren valscbelijk voorasgen van bet merkteekan hetwelk door de Nederlandsche douane wordt aai eforacM en daarna lieten grazen in een weide onmiddellijk aan de grens 4 koeiea van het valscbe merk voorzien benevens bet ijzer waarmede het werd aangebracht sijn in beslag geoonian Ben orervaUing in de Sehev Boediiea Men schrift aan het Vad Een paar dagen gejeden ontving Iemand per telefoon he veraodt te komen op een riXta bij de Waterpartij in de Schereningsche Boschjee Daar hü binnenkort voor particuliere zaken naar t buitenland moet vertr Lken meende hij dat d oproep wellicht in verband zou staan met die reds al was t uor van afipraak wcA wat laac 11 uur s avKmds HJj gaat Bil de Wateiiwrti w rdt bjj plo seling aangegrepen door drie individuen Hij wordt beitsst maar door eon handigen ruk wist hy zich vrij te maken l en hem de pas plotaeling werd afgessieden rende hij naar omlaag nam een koen besluit en sprong in den V4jver Daar stond hii onder t geroep van moond moord Toen hij merkte dat de aanvallers vluehtten kwam h naar den kant steeds schreeuwende Niemand kwam opdagen geen poUitiehulp was heinde n ver aanweaig Doornat gjng het sLaehtoAer zeer voorzichtig natuuriijk Iwiswaarta Ook op dien terugtocht m Belletjea te Utreckt Sedert langen tüd werd te Utrecht op de Zaterdegavondinarkt op het Vre urg door de Comnumiaten gebniik gemaakt van de vergunning die de marktiaeeeter aan de kooplieden verierade om hun koopwaar in f opeoboor aan te bevelen Zij nielden don lange redevoeringen vdgecw het bekende recept om dan te eindigen met een aanbeveling van J e Tribune of hun broehures T en die opeolucbtvergaderingen waren reeds lang protesten en klachten gomt door personen van andere richtingen TOfiA bet gevolg dat hedsD op laat van gemecntel ke 1 poUtie autonteiten een einde daaraan is genuaXt De marktnteeater verbood aan alle iRmplieden het Lt r des Heils en ook aan de Communisten grond van artikel 6 der marktrerordeniiv het luidkeels aaubevden van hun koopwaar E n en ander gaf aatiiurii k Mnleidlng op het Vreeburg tot een groote drukte De gewone marictventars die natuuriijk de dupe van deze geacbiedeoia üa waran over de geroigen van het oomnuiniatische optreden allesbchidve te spr en en klaagdw teen en be L Het Leger dee Heils moest mt z n attributen aftrekken sn de Ooounnnisten konden alleen atiizw g ihd hnn lee tuur aanbieden Toen de Communisten bet op andere drukke punten in de stad wtidcn P rabeeren werd hun ook dat door de poÜtie belet Een tweetal hunner we d door de politie die oitgebreide maatreg en genotnen had iagarakend onul het de bevalen vi opvolgde Een groote masan nieuwsgierigen was op de been om te sieOf wat deze maatr el evMitueel im uitwer De staking am de MImw Aaulwda liet beirtuur van de adbeepvaartv eei4S og i aaar de N R CM vemesnit voornemeo om lodlm bsmaaii4a van de NleuwAsurtet ni ook in bet begin van deae week blyh w barden Wj bare legeawoordtge hou r alle andere in Roüeidam aanweetge seeifedea met uitsluiiini Ka twee U Ht t vraotakstaaffMKALy Kjrakatev van dt Maatet afipij NederUwl keerde i eieren na eane liwmiif ae van ruim twee Breo van Balavia te An Merdam tsrug QeoiDenlS etoome o blp beeft gedureule deaea tijd steede gevsren tewobeo Ban Praneisoo en Nederlaadiscih IndkMte ens Onlvhkht pp galMal oDirwMcbMrbftrs wijae zMn uit bei arreeisntenlotfaal onder het gaiueeateUuls te Oklonzaal Irie arrestantea waaroader een epsntaelst UoU uk Gronau onteoapt Ze alju spoarkKiN verdwenen Verdrankan Etn aO iari Mon van den vtawbu Toll Ie Vdeodam is la de Zuiderzee over boont gestagen s in d diepte verdwenen MaU naar Nad ladUf Ds directeur van het Postitantoor Amsterdam brengt ter kennis dat brievewutp len worden vanoAdea anar IM Ooetln dilt per m Grotius WB de stoonivaartmlj MNedsrland Het leepoatteriaf is 9 dase ssndingen mn toepassing Laatete boslicbtiag ten Hoofdkantore aldaar 1 Augustus a a 12 u s nachte aaa etaekeada stuUEsa tet 8 uur s avonds Luolitvaart Berste dagelUfcache luchtdienat Het draadloofv station AjutapoUs in de Vereen iittates eekit dat boden de BWsta djiguJlJkecito lucbtdlsnst voer paetiagierfl geopend wordt tusiKhen New ork m Aflajitlo City De dieiwt sHotond r leicbBg van drte mJiUlalre v1teger die reetiii iJOO ol 300 uren BrUaoheu eu AiiterikaftDHUdHti dkiDSt beUien gevlogen Dfi iiegKuigg n aiju van iw4 lirootaiinesobuitjo type en kunnen wee of driepae Hftgiers me den beetuuirder vervosren l e weg IdopC htaigt de Hudson en ver loi langs de IcuiBt LANO EN ZEEMACHT OlympiKhe iftlai Voor lieu vijlkMup voor olUiinm w iki U 15 en IC Auj ifAue te Aautnloori lal wonim Bkottdao IHMien ll a olUiiruu iugtvtcbreven Dit aantal i kloiu omdat bijna allo rceerve lft4 lef ii luiar huis zijn Ue u iuw der deeln mera ijja 1 A Coilja reiMiHuit 2 B J thmni luit vei l t 3 H J H WynoMy DMW liap dor gf nie 4 J J vw aanloii kap ari i 6 Nieratrui l luU HS i Walraven 2o lult laf i 7 J H v i IVuppen U J 8 W L Suidien le laU Ij lul 9 U M BoRli Se lutt Inl i 10 J G W Zege liviult M KBNNISOEVINO Ovargaiig naar des laadatvm vaa dlMatplichtiyeu dar militaire au darvbgkqJJ plicfatifen der militie en dar landweer De BURGEMEESTER van GOUDA brengt hierbt het volgende tar algamfefta kannii De dienatplicliUgan die 31 Juli Uln wegens getindlgden diauttgd uit den dienat bij de mimiitie ot de landweer worden ontslagen en van 1 Augustus a s af tot den landstorm worden behoona blijven voor loover sU in het genot van onbepaald Itiein verlof sUn dit verlof voorloopig behouden Diegenen hunner die nog onder de wapenen zyn Icunoen voorloopig ook ais land rmplichtige onder de wapenen blijven voor zoover de algeneaae omtrent vrijwillig verblijf onder de wapenen geldende regelen dit toelaten en niet een b zondere beschikking het tegendeel venischt Tot het bekomen van verder gewenschte inlichtingen kunnen belanghebbenden zich vervoegen ter secretarie van deae gemeente op eiken werkdag toaschea 9 en 12 uur voormiddag Q iid 2 Ivli Itl Pa Buyaaiaastar ui Bo X uua STADSNinnVS GIOUCA JoU ItU De heer Willem Saqgar is niat bawMEld tot direetaur van da Ma iial iTlwol t Laldan maar te Nijmagaa Op d m Zoudiw U fdwndaii taukwnWnjd uilgèaohreven floor de Nieuwe ItotlirrdiuuMhi Sohaaknceentglnc te Botlerdson iieeft de Vr Vermey Idviu de Sehaafadub U ii i a n ii fi ir alWar te de denla hhaao den eaiMi ptija bitiaaM auaaiUe SInrtecaaa Braakaviafc SclMWtarglagib NImva HarkL Du taraii de aarsta apnailit hala raa Ailaaa op da warald dmau ia 7 badrtfraK aar dan rviMa m Haater lUst t bal irackt daar Ma i ai p r da VtakaP Vaaeluar dat gsiKMUfl da la w Mlw a lt avond vaar kat nalUakt aal wvidan fbraakt MaiToow da Vnkar Vanahnr kaaft ap haodifa wlfaa daa l i t i i iil i rnmai en mitt aa kaawal af aamiüK ladaaHaa wal iaia iniaila aaa ta l u sa t aa Ja liet awr het fehael tear aaanamal Had lïkt ons on aaadig daa iakaod Vm mnwala ta baaprakM kal iitnl li nirtitiarl as mar kaa kUan i araaala da diaom Orar kat 1 ai a iia imm 4a JcaaMa A av dia kat gantaad da Uaiaa rnlmta Ra spat dar koaldpeiaoaaa waa la foada haadaa Hanww M Tinntt Braakaaaiak dU awaalB Jlaria OVawït aa Uaa raa Raay traveati railaa Tamüdaa waiaa ia da nracUUaada kaïafetara aaar gaad Of kon plaata iataa kaal aaak ta keaiao Da Kkrtlfstar vaa kat drama dia da nl van Merrauw Hilligaa rerTuMe wist rmsja RMVf R Kloppenburg ook in haar douIdura dan Julatea toon te traftsa sn warden daarin door aiasr Maria da Baar laar goed tm iQda gaataaa Ook de hearannllan waraa saar goad fardaald De moeligke nd van VttaUs had da r Jae Slaytars 3t war lijn rakaalsg gaaomea en hij faf hiaraan zUn baata kracktaa waardaar kat ham fliukta by kat pnbUak Indrak ta nvkaa De baar Bmakaaaiak ramilda da miular zware rol van Brieol dale nl was wal bdzondar geschikt om ar den lach in ta houden wat ham dan ook ttltnamend gelokte Goed sahar spd lavwda da heer Jah de Boer ais Jamaa MilUfaa Atlea btjeea wana de hoofdnllea aooala hiarboven gaxegd in go d haodsa Halaaa kan dit néel getuigd worden vsaa dan sang door het quartet dat achter de Klurmea Kerstliederen tan gehoore bracht dit had noffai eens mat onnuveriieid te kMnpen Ia viana handen de regie waa rarmaldda het programma aic4 Halt puhIiA heeft aich goed gaanuiseard n ilat is met kermis toch maar de Hoofdk Graden de aoinu waarme i € het gezelaohap bat atak mor hat voetlicht brengt wenschen w het eielschap gaarne iederea araad aaa oltnikadit huls toa OUDBWATER üe Raad daaer gtnieeiife sal op Donderdag a a dea nam 3 uur bijeankonien I fl agenf Ididt st4 volgt 1 Onder soek der g k ofcl rleveiu van de a citwgekozen leden vm den Read 3 AaiMdulIlr g aan de portnhètiup en fi rodlenat j i RalanM vinot en verHeerekenkig van de Uas abrlek en VaOerlflUlng rer 1911 4 RenMulttg van een ondenvljaer Voor de betretlUng ven wirfjlmaar ter Secretarlft van Hekendcn p g n wi4 alhier hebben eicfa 2A sollIoltaniiHi aangemeld ItraBZONDBN Jwtfaii naraiitMioorJeljjIHaid inr Üad l Een tegenalelllng Er hl ean nieuwe geest In de arbeiders geboren ia de laatste Jaren Vroeger ge voelden sif zich knechten tegenwoordig vrSan Vroeger smeekten sU deemoedig da pat in de handen aan den patroon om een loonsverhooging van twee kwartjes per week tegenwoordig stellen sü hun eisehen en onderbandeIn ala warknamars met de werkgevers op voet Tan gelijkwaardigheid Er is een nieuwe geest in de arfaaidars gsboren Zij voeten sleh n e n s c h Het is karaiia In Oouda de eerste dag Op alk kantoor staat de deur niat atll vaa arbeiders die den patroons een prettige kermis komen toewenschen ZtJ ataan weer ia dezelfde houdmg ais voorheen deemoedig da pet in de haadaa Verleden Jaar toen er geen kermis was wansrhta mea God betei tl den patroons een prattigan zomar tea Ik vraag Is dit ean uiting van dan nieuwen gaast ia da arbeiders Of is het ean misselUka manach oawaardige hedelpartij Dubbel atuitend nu de verhouding tusschen wariowmar en werkgever zoo gespannen ia Zouden de atakande bouwvakarbaidars hun werligavers mat wie sij op voet vaa gaUJkwaaidichaid waaacha ta oadarhaadalaa ook aaa prettige karmia taa QEEN PATROON Oooda M Mi Mil MAian BEinCHTCN aiglag CMp TaWaï aa Onutrakaa Kanokonuaars la soort 1 lOM idaei aria aoort ƒ 4 10 idem Se loort 2 10 ƒ 4 Haeaikoel la soort 12 27 idem 2a aart l U idem ia aoort ƒ 2 aadtfvi la seort 1 90 tJO idem 2e ssort ƒ 0 70 IJO alles par 100 stuks Paan LM M ktotaa 2 00 4 10 Mea per 100 baa Aantamataa ƒ 7 10 idem potara iO tanwtaa ƒ 20 70 tuiabooaan ƒ S 10 1 10 atoks p a ra lalnesai ƒ i 41 ala mb a a ii i ƒ M U pranHwaaa t 10 IG sa HMaaa ƒ M 4t allaa ft 100 TLG Franbaaaa ƒ Mt OJO iwarta haasaa M par paard Malnaaaa ƒ 0 71 per atak KUNST Alax Aiaa Paaasaa kéa l Aafnatas itja tarklifaten rarjaardac ta Tlarsa Taaaaalaiwlan barailiea vri aaa baagaa l a naar werden aie end Ftaaaaaa b dia tradtlet o ia da laa a e r paalia h j aeg bV da Jiaitij J lr a4 k I Ha Haail VMbsat Zatard aToad trad da kaar VWawr dia tja O Jarig artiatlaka laoffeaaa kavdaakt vaaaf daa da dat k ita ladlfiaaaaota nar vioolaa yiaa pai kat Xsa Caaaartatarlum varliai mar a dlahtln atta KorJlaal ta MlaMaiaaaa ala aatiBt a ia hat amat eencaM vaa kat B aal d aa m a aikaat v laUiai vaa pnif I okaaaaaift Uitgrroant ward het eoaearl tkmal af IT t b A ItubtDateia ONZE ORAAOLOOZC OKNST Mackeaaea s tMopeai aaar knia H W UN i JuU üuilaihe Maden meiden dal o tg ns Ixrioliteu uit VlKlapfM do powMire naar bulMendli vaa da DuilHvh ItrlJipwevaogeQen ran h t leger van Miïehenaen MV vaa m vattaaar challi srii te verwaoktm la UaukMMvit M nog Inhetkaaleal Pakak eo wardt amnfl bewaaiit Braallag drtaigt aaa ay raviala vaa hM Vredasvardrag ilFliU LIN fl luU flr Stookkolmi aaotaal duoiooraüMti hlad a limiting bepraat de ociuMoii van loenaderlnt luaschni Je RiMiaahe Sbvieategeeriaa nM Dullaehlaod eu waaaoakuwl kat HapHaU nje der nitCeutoplaShiMi e a a iaedlfa aa itriindiii larMa vaa hal vradaavei tag ur ie btvikiett om iM samaafaan reu dl ItuMtartM aa Duitaahe nnmnaialalsa t vcrhoMvn Faek aa da RUaaaapafclIak BBRUJN 2 Juli Beiignacha Uadaa melden dat het generaal Poch aeéf ia die in de Vredeacammiasie van da riaia Kamer het pfan heeft ontwikkeld csn aaa lllinrepubllek te slichten dia ala aektartaad uitneniMid zou kunnon üiaaan tot atnua van de door ham gaplaataba brafgjjfcaofdaa over den Rijn Clamenceau ca de opperbweBtH Da draadlooza dienst van l yon tiekt lat C emenccau gistaravond n laaga conferen U heeft gAoudaa owf mnaiaahalk Poch maaraekalk PMxft aa gaaaraal Waygagid Dt Oaalllaardaa ea Bala Kna PAIUJt 29 luU l e FraWKiie btodaa vi rii Htg R er zioh alfw dat de geajliaef di n ecu nota h Aieo feaooden aaa Bela Kun waaHn erwttig gawaariK wd wordt liigim bel H ii i fi a rael bo liitawiihaih rs M De boloelde nota wijat er op dat ïtongartje zic4i niet houdti aao i bepaia eo van den waftetMHilHtand Haor wovalland o t te treden iict l eUt Jooi tn datd aa luM uiet allNm de c poellie In Bndapea nwnl zal gevrn maw ook aila aiiU l k w t aühe polkie te grwpea dia t r u Weenen tA Mare MMkca aljii scHuevAAirramcHnN tnv MIJ NBDERMNIX el ja iulri i twirok U Mt i an l on tald Ijimito i Ihuiareia veiarok 23 Juli vaa Gibraltar iladja van New Vork naar Java nrirok 31 Juli vaa Eurbao Kt N NBl arooMB MIJ Aiaor arrireetde 7t Jall vaa SoiManUnoprl l Ualla I iio arriveerde 24 Juli aa Aawleitfal lt Newport f a Me arrlveerda m Jak van Baalaux t AuMteatdani KON E8TI N1X An BlBMtr Krfcui IIJIl i I arriveerde 99 Jak Vaa W lnd ie New ïor Bl du van AnaMxdam naar Oawnra PXMwda 19 M Tliwt ViJli AMEKIKA LiUN AiDWoldljk verkvk 7 Juk vaa KoMerdam naar Newport Nam oordani airlreerda 27 Jak rw Raw York te RoUankaa Sloierrllji arTive iTie JO Jak Tan Om rdam I Newport Vm Boogwia batoawlarstaad 7 1 ta VUaaia a hutata 7 0J ta Maatil Varwaehtia Zw dl m a tiaa wiad W a wWïka rid S TUa ka wolkt walait af gaaa fa aai lata iranaar BWOSBUJKElrrAWD HfflORKN m Jak OaartnMa d thi S Raaaaasa A naak U JaN Coraalia s vaa a na dar Bad G M aa Waal Akrak H TX M da Korte aa li U 7 Patroaail BaieUaa lloins i jm P vaa thairaa aa G jTdaJaae OVCHUtDEN 7 JoU Oardaaiar IS ar AovssremiNi Da mnCTKUa vaa kat UCVKN taoDBLSDnsORUP hnau tar alMsI a kaai qa M wnka h k aa d dM kaa 11 vaa da amaakaaigaiiaakaart caUIg U MlatK dia aamnahaarvfita I da l ag a kna aa beav 10 vMnUk f S Mtmtmit t TMi i ililali l amiL