Goudsche Courant, donderdag 31 juli 1919

Hel beste aérBS voop het Ofifrliiildiiiiileii en lepareereD uiifer ZiloeiilieleD BERLIJN KÖrte Jiendeweg 4 Pracht stalenccfllectte J ehangselpapier 2271 30 Een overhaaste stap Uit het Ënseiaeh verhULkl voor bet Soerab HandedeUfHS door M rr T P WESeEL INK VAN HOHBUM Nidrak vwboden EindeJiik zeide zij leiVijl zy i em een hand gaf Ik hil do hoop al opgegeven ik verwaBiiiite jê rfïëlS meer Bc had zelf ook ged aht ttet k niet meetr zwi kunnen komen anlwoorüde Lopd Wriothoflley Maar 4k heb eleoffd ïe wachten en zooale je ziet dodSngen kouten Ion slotte toch no terecht Heb je zooveei aan je hootó vroea ay baar mioote weokÖBBöwen optrekkend tKen BUS die zoo z k to als jij j al heel ondankbaar m hij zoo n ootevreitm eezicbt iet Zij Ifwbita pottend fsa ho akfli naar iiem toe met voorgewende deelneming Wie Ie zlj Kan fk je helpen haar te zoekeaxP Naar wio zou ik idUcijken Heb ik Jou nif gmtmdii Ml ftt 13 vcrtdoonde mijn beste nerf Ik henla je de rert antwoordde ij Wij keonea elkaar te giaed ea te lai daar▼oor ▼ Maar vfi een vraegi Waarfnn ben ie mi ilat In de Towei Daar louje toA doQ neigaatlflnden sija MZcften MriHa ufcen M TTtaNliJk Adverteert in dit Blad 18 Aii iutus 2 lui Ortoaw Bauw Anueaztiirg Belaeld yeM0 ls n il eW II n ed d elk ta toofeo ufitvaocea van W tteiliaaa aonaertea yanii teUili 4 a a am ata te aa agenda ta C Drinkt Usselsti fn s Rooci Aieiitfesse QEVRAAQD voor gotd Terkoopbtre trtikeles tan bata van chrhtelijke vareeniging tegen mime provisio goada verdiensten Brieven onder No 3384 bur aoudaaho Courant 12 V rlor n Dludalmlddit aen blela 3387 I gouden Dameshorloge Telen fovda btlooalDl t ni M bciorMn KARNEMBLRSLOOT 138 GOUDA PostzegelmzamelJng TB iCOOP voor f aooo een pracht collectle o a eente postlenls v n Moldmvie Walacbye Orlekenland Te bevragen bt Dokter NOEST Wlllemslaan 4 Busiuni 3382 17 MFBUBKLKN TROUWBNIII Prichtlgc ioliede meuljelen nieuwe en 7e Mndi Ie koop Ie TlUlt StMlwi Kaïtln Mifeli TtMtittlf SeMIdtflIan BinlimklltfB UKtraktahli CORN JONKER ZOON Tuplslnatil GOUDA Fabriek Magazijnen en Kantoor zijn wegens vacande vao het personeel gesloten van 1 tot en met 4 Augustus 3380 30 WederopdeKeriÉteUa THURINOER WEDERHUIZEN e ken e BEZOEKT aodupende da Karnnis Hotel en lunchroim JOLimiDU Da a Mi l ifvaak Cal Ctiantant Optreden van het trio FED Coed all Bntometeri vcrichlllende modelten en prljven Scb rarzw Ider Hangklokjes vanaf f 1 Ontvanjen een partij Koahoakklokkan vol ent afbeelding roepen ieder heel en halfuur koekoek ZooTanl voorradig ff compleet mtt gewiekt en ilinler Fnai handsnifwerk MAAST M daar de partij van deze aeer gewenichte klok niet roiM ii en wij door den te i woordiceDtoeitand in Duitschlan maar zeer weinlf omvangen 0rooto Schwarzwalder Barometers f 3 75 mat hunna v rmak IIJk opari LACHKM QROOT 8UCSCBS LAOtWN OpvoarlHo d Kluohti EEN NOOTLOTTMtE BEWEGING i nz Miai 3334 50 iapUati van 6 jid KlokMen en Barometer vijf jiar C nntie Ouitiche ObearlnD a uit Neuearide met haodleidinf ao en S5 o at 3351 100 STANDPLAATS Achter de Waag Am da Le rs van da Soudaoha Courant Haait U TURFUARKT 64 al aeaa baaooht Niet Nn dan raden wij TT ten zeerste dat adres voor Uwe inkoopan van 8385 28 SipuB TakÉ eo Siprelten aan daar haall j cle bette waar voor het minite gold Ken fijne sigaar voor 4 cent n tabak dia warkelijk goed rookt ran 9 ot per half ons Je kan er ook al da gevraagde Kngelsche sigaretten bakomen aanbevolen door ons Eemge gehrnihem Dus uw adres is Tupffnnapkl 84 Vertegenwo rdt er Joi Falleren Sohn Uhrenfabnk Triberf Bad Schwanwald en Edmund Mobr en Sohn Erffle Thurinler Wetterb u fabrtk ll meoan Thunngen Komt de ouw er uil dan wordt tiet joed weder Treedt de mtii er uit met de parapluia itecht weder Blijven man en vrouw in de deuropening zoo ii bet weder vcranddrlijk 6hiMb to bazlohtio M b 4 grootals WadarhulB tor w rald Koekockklokken fraai inijwofk met muziekwerk oomede Imitatie Scfawartwalder Hangklok van bet jaar 1640 KERMIS GOUDA Iroote Schouwburgloge ainndptaaia Nieuwe Mnrlit Ensemble 8LUIJTËR8 en BRAAKËN8IEK n Deze reclame Bon aa eii dagelijks te Gouda geldig tot avond I 9 uur voor aankoop van Echt Schwarzwalder klokje met por eleinen wijzerplaat compleet met ilinler en gewicht zeldzaam ierlijk klokje vaa f 3 50 met inlevering dezer bon voor f 1 75 of Koekoekklok van 5 gld voor f3 10 DE PLANTAGE S CHOUWBU RG AMSTERDAM Tat en mal ZATERI A6 S AUCUSTUS alkaa avond uur an Dandardagmlddag 31 Juli 2 uur Bultangawene Matlnéa HUISHOUDGOED Alleen op de Wereid OORDRECMTStHE METftALWARENMBRlEK Ivoorheen Wed J eERKERStZOOrVDOR DRECHT iHM B Ma HBBMaHar naar den bekenden roman van HEOTOR MALOT Mensohen Profiteert van da goede en goedkoope prezen van Limonade Snn llkrar maar hMi Sulk rllmoni ii f O SB p r finsoh Citroen en Frambozen Firma P COHN VOORWILLEMS ISa Pakhula KARNEMELKSLOOT t73 1895 16 PLAATSBESPREKINQ AANBEVOLEN van II tot 3 uur envanal 6 uur 10 cent per plaats 3371 70 Vleesohhouwerij KLEIWEG 36a pste KwalHalt i D laaante PPl nn is P In da van Ouds bakande WInkal van M VERZUL firma A Ultee Val Kalfavlaeaoh per 5 om 3386 30 per 5 om 1 10 0 90 090 0 9O 125 KALSSCHUF e FILET KALFSLAPPEN KALFSGEHAKT KALFSPOLET KARBONADE KALFSOESTERS BILLIJKE PRIJZEN VAKKUNDIGE AFWEEKING RUNDERLAFPEN en POLET 1 10 1 40 1 25 125 1 20 1 40 Blaas en Nierziekten pl oli ke moeilijke ledurlfe en troebele UnneiooiJoA worden apoedif feneccn door de SlDlalplItea van Dr Robert Pri i per flacon r 1 20 Waar niet verkrij baar wordt na ontTcngft Tan f 1 S5 een Aaron franco toefeionden door Firma A M BOOM Arnhem Verkrlj baaf Ie Gouda bij Anion Coopa 2 2648 10 WESTINDISCHEl CACAO EN CHOCOLADE Mzc cHOCouoi mr den natuurlukin CIURIGCN SMAAK VAN DE CACAOBOON HECFT EEN HOOGE VOEDINOSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST Ol Ol Ol Tal hab Ik Jauk Da WaUlaoh wettig gedepooevrd helpt direct leneeit buiduitilal puiiijei Exceraet roode vlekkeD f 1 95 Proeffleich f O 85 N V Mi SAN1TA9 Kon aed el GOUDA Un e TIeiidewe 11 10 DEN HAAG Herderiniieuiul 9 3 Wat is dat Neten in het haar Wascht dadelijk XTw haar mefc dan haarverzorger LAX LAX doodt levend onrein en rerwijdert neten roo en tof LAX be ordert den haargroei geeftglona en golving Onmlabaar voor schoolgaande kinderen 3373 15 Prijs per doos 25 oant voldoende voor j liter hygiénisoh hoofdwater Bij alle drogisten L I Aliksr RottArdsB Da Pain Ep ltor il een kraohtig taarkantf e neeinfiddel dat gedurende een haiva uw mlllioaaaa rhaumatiak liohtlijriara ven hunne pijnen verlost heelt Priji f 1 40 en 95 cent bii poIhakara en Droolataa V Ad RICHTKR C HotMc aal Te Gouda bi Ant Coopa W4 diR en 8 H v Loon Markt 3336 SO DE ERVE H DE JONG WORMERViaEa BIEFSTUK RIB en ROSBIEF LENDENEN ROLLADE OSSENHAAS Abonneert ü op dit Blad m AOEIIDA Ui AdrwteotUii n op dit Had irardeB eangenoiMa vver BetkcnwaodeDorp door A BOOM Berkenwoude Toor Berkenwoude Achtarhoek door I NHMEil liJineki UltiUL i dpOn zijn weder overat vmhfigbaar maar et td m deze intf DraMwiJ fTflMWat ZOON WOOk N W d4B4 r fiAZa FIUA HILVERSUM No l40T0 A§e Joargftag OontUvdag 91 Juli ilOlO wmm coiRAivT 1 BEHALVE ZON EN FEESTDAC I 1 4 fagala ƒ alk awai im VERSCHIJNT DAGELUKS DMnoiinDI Op da voatpaflu M k m i ABONNBNENTSPBUSi rar Itm t4a ƒ ISt far waak tl aal aiat ZiadacAlid par kwartaal ƒ I 6S par wa T Mal lafaal waar da baiorflac f laafar fwtkMt Praim par post par kwartaal 1 S l ast EoaitaiabM ƒ k Abonamntaa wvrdM 4agal kB s Waia aas oai BinaHi MAUET 11 aonDf M ante aaaatn ilaa liaa kk ai i al aa da pnOaaSaf aaardn ptOa Oisata UMn ia laadM atdaa aiahiad aaat plaakmiBrta Adtarlutiia daUna Adti ADVKimNTIBPBUBi Vit Claiiiia ia atartrïkaDL bakaorawla tat daa baaatglnlai 1 S lairsls ƒ 1 W alka lafal aav ƒ Taa boUn Ganda i dan liaBw krIi i 1 5 ragalj ƒ IJO ellu latwl iHac ƒ IlS AdvartaatiSB vaa putilloka ramakaUJk mnnm kadaa Ufi mt par ncab AinrtaoMa li kat Eatanlar a mai 21 f tawlat op daa ÏË i rin RMiaetiai Tslcf iBtnro 545 A4iBiiiian t i Tklal IbMm 83 1 9 da nlhiiliiiiaaiia Het Maatagarsohtshof Da Oultaehe wl a Tumilll in d Hatienaie V i gad dei4iig Staking naetaaiarbaidari gaëaindigd Staliiag loodapbaidaf èn andara groaiMn Tageq da danrla in FraniiFiJlia Qnnaraai FoOh ta Londan gaiiuMigd Engaiand poaitia in Noord Raalandj Da alakingon In Engala nd in da D$ R miiitandan ONS oi viOKirr tü Bureaut MARKT 31 GOUDA Dezer dagen hebbin t Weünitf tusscMB Centrum ea sociaal dMnocratan eenanUAs en de democraten anden baspraUngfn plaat gehad om tol o retn st an wi 3ag koenen over de schoo knrast4ai Na laagilurige beepTekingen w nl M ovcMeaatemmJng bereikt wasutU bi Maldwmrdt dat voorstee van de opvoadefs voUusoholen moetaa worden opgerldrt waar onderwijs wordt gagcven o ver e kunstig huB geJoofabaiydonii Tot de nieuws rijksmi vas IniMbt wentt zsl de bestaai d Mll isto atKnd WÖTfl gelden De s mUnff ood r d Doitieh mataalbéwerkcn In Beiiijn en vooMtadeo bahoott weer tot bet varlsdsn D artxédsrt J r SiemensSehuckert W rke hebtMs bi fftheune stemming het adHrfdaferecht aaavsAid en besloten tot hermMng vaa h t werk op baden Ook bat personeel der Phlllpn fabrieken te Beriijn gaan baden we aan den rbedjd hoewel de s nmlng onder de arbsiders mtwees dat velen ontevredoi waren ov ar de on lerhandelihtgen De stakingi eidera hsUwn toegezegd te trachten meer voor de arbeiders gedaan te kragen Zijn tleze stakingen weer bejiworen eldiers EÜn weer oniltcten owier antiere groepen onfestsAB In Karirtmrg in het distrtet OrsifswaU IS sen nieuwe ludarbeddenMbaUng uitgebroken ondankfi het feit dat men h t coitleetief contract vernieuwd had Adle stakers i aaiwesleten bij de vakvereeniging Z tiWhAn bet ontidag van den opzichter In Oldenburg dreigen ook nieuws staking i i onder de landarbeider Op verscTSÜtende Landgoederen zUn de arbeulers onte agen M Dwil ze oiwlar gieen voorwaarde terugnemen De stbïjd tusadien arbaiders en grondbezitters draagt san zuiver politiek karakter De oogst wordt er in gevaaJ gebracht vooral da ïerenaaniddeleinvioorziening van Keil dredgt in de a ol ta k mien Ook de arbeoders lïi de kaïti iadaMi e zullen het werk neerleggvn De anHtrage commissie voor de kali onduatriy te Halls deeit mede dat het uitbreken ifler at king oip 1 Aug onvermijdelijfa is daar de onderhand ingien door de houding der regeeHng zijn vertraagd En in Neurenberg tftakcn de handels en kantoorbedienden De actie van de retter i drukkers en het verder wrsoneeJ was oornaak dat de couranten niet verschijnen kondwt Alsof dat alles nog niet gsnoeg la is thans ook een actie ontstiaan onder de landbouwers In Oost Pruiaen weigarsn d boeren de melk af te laveren wanneej de veeregistratie niet wordt opgabevan Het ds Hesaiische landbouwers tUe ofilheffling van de gedwongen bebouwing verlang D woriK onderhandeld veroenigde ïlanzeetedeO De tien overige raadshoeren worden vo4t d eene helft do r de naitonale v rg ctaring en voor de andefe helft door de StatenConuniasie gekoaefi di echter geen ledien uit hun eagen lich a magen benoemen H A hof behandelt de km in het o tenbaar m kan alteen etfn aehul lg onsdittldiff of iwn Htiuwt uitspi ken Het kaa dus fSM irtvaf oploggen De Natmiale VeviAdering heeft gi t r i den levensduur van d i I jkisdBg bepaald Hat 106 tegen 188 stvmmen werd beoliat dftt de zittingapei ode Iran dm Rijksdai 4 jaren zal duren Voorts nam ij een beettaeing ten aaa5 i van de vla wfikB de Dm o e repflbiiek tel voeren De klaren d ir vlag zulten zi n vo9r de etaatavlac twart rood oud en voor da handedsvlag Mpatt wit rood möt een r wnrtrood gouden hoekse de derde leaing vin de grondwet hebben d sociaal demoeréfcen vooivreeteld om den preaidmt met door het heele volk maar door bet parl m tili en den r karaad te laten verkje Het loi Bet beraadtfaatide Dimdag te Weimar over het vr a itak Ër is in het DultBcbe R k een honget Btaking geweekt In da gevangenie te Werf waren een aantak pditteike gevangenen op sloiten die uit pnotUft omdat ze nid i werden vrygelAten all voeriael weigerden en zich keten veyhcd eren In hoeveire War overleg plaata bin wordt niet vornvid het vermoeden daarvan kan echter niet worden onderdruML nu de JVeiheit hr die hongvrstskln Ini aanledtting heeft weflien ta vinden om de airbeders tot een algemeene staking aan te aetten JM Uiteter Noske die niet veel voelder vooor de vrijlating van ongomenschte roerige ele menten had ïich aamnnkeiek tegen hunne vrÜlaWng verset maar ia ten slotte voor den drang züner geestverwanten bezweken Toch heeift hy niet kunnen nalaten de ottafhanketüken in de Nationaile Vergadering te verwijten dat zy van deze taak misbruik maakten uit paa tij overwe ngen Toen vai echter vé spel gaande en kwam het tot atotrmachtige tooneelen Mevrouw Kietz begon hpvig te huilen i riep De arme me Ken etuven van honger 7ü sloeg daarby wiad m de lucht met allerlei papieren en wierp lajh ten siotte languit op den grond Alle onaühankelifken waren boos van hun pJaats geloopen maar Noske sprak door en weM eri dat diezelfde onafhankelijken die nu jwnraenen oirer menscheu die honger Ifjden f en elfctriecben stroom voor de ziekenhuizen op den blauwen Maandag van de staking afgeaneden had len woanloor operaties dien dag oiimogelijk waren Het was een geweldig tumult Ds Fransebe recssrlng gaat maatregalsm nemen tsgen de duurte De Econooilscb ll ad die daarvoor is ingaetald en waarwan voorzitter U Mlteiatar asmancsau aam n dd meerders bcslultsn bs ir s M a d s dsai böuw van nieuwe vHgrainwinksla d a varkoop der door de ragaariag vs i ta sgalB Amarikaansche voorrodw dan Invoar v t sobapen uit Altars en wijn uit S Mn mi de suikervoonümiBg Haden zal aea antwarp bealalt bstndfsade de vavtatéHiag vut normale prüasn aas den miniirtwrraad worden voorgsls A3 betvftSA de Mdende atai t4lieden Maiw en TVQe8 r ran het Duitaehe Ryi tegenover elltander hetoben ontiiald wori h Oden dioor de p rs vim aJ leflcJ riclitin bespiro kKm H t fi D voorsi de oi SJien delOmihaaked jkev die Hel te loecn gaan niet aiUeea teiges d nuhtairi ten nuuar diie ook de niMrd a h i le ocuüi t on aoDnaLlen dat z niet zyn opigetred € toe het nManeiit daarvoor gunstig was I e vraqgwre volkscommisaons Dittmamf herinnert er aan in da Freiheit dat de Bociaaiidemocrati flche fractie van den Rgkedag toen dezfe nog ni t verdedd wai Seheidemann en z Q vrienden steeds g tradit hebbem d i rampzia en invloed van de Al Diutachera en rt militairifiten op regearing te loochenen Meer dan e in Wrzdtwde Soheidomann I e Rükskanselter denkt er niet aan de Al Ouitflchera faagemwt te kamem H leest hun Tooor te11en Aiet eens inaiu £ o ttt ze eenvoodig in de papdemiajwi Tetvergeefs wees dan de oppoaitie erop dit in 1866 ea 1870 lelfa Biemarck aan de geaieraaEa had moeten toegeven en Bethnnann Htrllwto toch lang niet de sterke posirtle van Bihmarck innam ScheWemann en aÜn vrienden waren niet bereid het volk de waiarheid te zeggen De partydtt8dï ÜDe was het midr del 6m de ojtpoeitie te bedwii pen Mett mocht niet tegen de Al Duitwhers opkomen niet eens hun annej atieiplannea brandmerkeo I e mtcterderheid der sociaaldemoeratiache fractie heeft steeds len w nscii van de oppoedtie om den rykskan elier te dwingen oipenlük aile Al Duitsche en nsilltalristisdie plannen voor Wt voort zötten af te wüzen m de wielen gereden ea ten 9lotte belet 20 Noromjjer 1M5 stelde de c poaitie in de aocdaal demacratische fractie voor de TOlgendc vtaag tdt den ryfcskanaelier te richten Ib de rükeikanselier tfnmiddrflljk tot vre deso nderh id rmgen beroid op grondfliag van het wrwerpen van annexafcie van welkten aard oök door alle betrokken I ndtcn Ieder die het wet met den vrede meende MU voor dH vooa stel hebben geatwnd Schtfdenunn David en Sfcert hebban er echter voofr gezorgd dat de sociiaal deraocmtiiBche fractie inpaaabs van dexe vr ag ewi ajidere vraag steïde welke aldus luidde Is dp rUkokanselier berdd mede t de Ie op welke voorwaarden h j bereid b vwh deeonderhandeliBgen te beginnen Dittniann wijst er dan verdier op dat Scheidemonn de pogingen van den heer DreseeJhuys fiteedis belachel fk wdide makefi en hoe hoonend hü Bchrefflf en sprak toen bekend werd dat de pogingen van den heer Dreseelhuys om m l Engeland tot onderhandeHinjwn te komen door Duiteehland werden van de hand geweoen Pas nadat de eocjaaü democrabisehe fraotde uiteen waa geva3 len en de önaitiatikel ken storm tie n teigen de militairiaten en tegMi de regteering veranderden de meei derheid£8ooialisten om geen aanhangeirs te vwrliezen ook hun standpput Toen vielen ïU de Al Duitschers heftig aan steeds echter trachtend de iPegeonng nog te beschermen öï zelfs toen de Al Duitschers dank zü LAidendorff Betihmiann Hollweg onschaideiyk gemaakt hadden diulde raen BÜdinë ks waarvan iedereen wist dat hy het werktuig van Dudendorff was Dittman herinnert er aan dat hiJ den 9 n October 1917 duidelijk v xMa rd b Bft daf het d AftiDultfichers waren die feiitelijk i Diiiitscliland regeetixlen daar alle be vreikkingen van beteekeniis in den staat en in het legw bekleedden 2 dicteerden hun wil aan het front en Idiuis en aorgden er voor dat eiTke vredes poging mijslukken moest Onder Bethmann Holtwe was er nog iets van oppositie daartegen te bespeuren onder Michaëüa vierdein de Al Duitechers hoogtij De rggeering besloot Dittmann toöi a n toeapraak ifl het willig werktuig van het militairisme en van de Al Duitschers Nu de Nationale Vergadering bewloot tot de instelling van eeüi SiUui tegwechtrfiof zullen de feiten van hetgeen r voor on tydene den ooriog in de Duitsche kringen plaats greep niet TCibongen kunnen blijven Het staatsgerechtshof zaJ tot de rechterlijfce m ht van he t rijk behooren tot den Hoqgen Raaid De voorzatter van den Hoogen Raad wordt ook voorzitter van het hof raadeheeren zuilen zijn de presidenten van het Hoog Militair Gerechtelhof van het hoogste Pruisische admüiiatratieve rechtecodlege van het hoogï te Beiersche gerechtBhof en van het hoogwte hof der Ds Franacha bladen zyn niet srg optlknlstiach over de uitwsrJdngan dazar nwaV mgaten n varwachitan sr al bsal wstelf ▼ an Maaracbalk Foeli ts mor ito d uur Londen geweest om de sarvolla oaderaebaiding in ontvangst te naman Hil ontving bet aartiwi faraelMii Tan Londen en werd door dsn ko ng tot valdmaarschatk vwi hst Brltaeha lsi r bf noemd In kat Eacalaeha la r1iuU a ia Diaadiw dabatten revoerd oi r da tnlUt M poaltlr van Bngolaiid in Noord Rualaiid Uit dua ilebattm In wel duuM V aUakan dat da EngaUcha R c arin er aM nr d ikt tvo€ en in Riutland te htaalM ant a daar Wl bolajewiame nlat u nrdafaa MJniater Churchill haaft am ultaenaaitlac van Enneland i poaitia ta dwa ajaven In da ecrtte plaat wtwa htl ar op dat de gaalUeerden bealoten troapan aaar Biulaad te iindw omdat de DoiitooiMn ia Aiwuti 1918 mv ateadi viuiil Hi t tivepen van hat 0 i lt k tnxit naar Franlcrük te a turen fUantan kwam a einde toen da xealliaanlai te Aireha ai waren jeland Daa m had die axpadttTe tot da onrwinijnc In iMt Weat bijt drasan In Maart 1919 it ilw Chnrthlll voort besloot het kabdnet de troepen van het Arcdungel cdungelen Moerman Hront terag ta tndc ken voordat de winter aou lUn gekomen Aan het depao temnt waa Oorlog werden de uit dat beetuit voootvloaiende ln tructie gegeven doch tcvena wertl er o geweian dal alle noodi e hulp moeit worden genatden otn ie ontruiming van Noonl Rualand met volkomen veidigheUi voor de Entfetscha troepen te doen plaata hebben Dit waa nog ateeda tie pdlitiak des regearlng ten aanaian van KuMand waarvan oe r raerlag ta Omak 04 de hoogte waa geatald Ohunhill voegde er aan toe dat de toaitead in Noord RtMiuid geen torg behoef de ta baren terw H Koltajak en DenlUa een aa r geleden geen troepen te hnaner beeohikking hadden hialdan li ihana on wwar SOOOIOO bolelewlU twe latda van Trotakj a str db i ten vaat Op de vraag of er troepen i r Noord FeuHIeton J = = l 1 iJ HtaW n i goede vilemdoo Ik hetnaobowd dal op eea ifii vf a v ien icéta Mbaiidea 8 o iig aangeknoo t worden Sij ayrak nti op den gewonrn onveratJülU ooaveraaHctoon laodcr Ie van de vwiea lljkheid van een oogenüllk te voren DU hetb ik ook Vnm da vriaad haiMban l wluir jij over preekt W temaiiwenwod aaa eknoopt Zaoala hel mi aat ilJn Mevrouw Soarliu en Ik niets meer dan kw0h eo ZIJ ziet er niet uTt 00 een keoiai ta zijn an welken man ook ati tnavVDaw VeniTiun viiag Uu zou naar K v roudt nXel alles voor haar laocMa ilja a nlete Haar ol oleia Itricahe ey wierp een an i bMk aa haar Je mag haar idi t fijdaa a hU Hmt nM lijden dat ol ITaMaalaoa Ik haar niet nM Mi lijden t Verba mij Am je haar Utf M geooodtgdt AJk eena aU wardt la ooini Maf lu Iedereen fitlnrlteerd It kan er dua ook oi l buiten Haar zoent ging haar w oa t En eM on wij weten M lij vaa alkomat rfecM de doshler van een kWnan landioaliar I aijn wo allan enragte om haar hij out aan lait la Hen J a Kwnf v Mi dk atAaanM I Ie iVn wal hij had opgevanrn AH de handtgrt ivlioonhelj vu haar Ujd Ibar huRJien twee haakjea wie h raat h aii taeM Zp scheen zeer gBestXrUitie t zljnovw dit oiidon erp en er nog heei wat meer over to kumien zegden maar zij zweeg oenaklapö toen zij iets in hot gotaat van Wrlothealoy opmortfte dUt haaf in v rwarring hraeht BiJ luiH € ie njet meer mtt aaudaohi naar baar en keek over baar eoboudor naar i dat achter baar waa Men kon niet ze en dat hij op ïcbrok maar t wa opvaiiertd zoonglana er in zijn oagen kwam H wae een licht dat door i aaod die zoon goeden kijk had op d menaeMijke natuur ala iiK rouw V emHaffl onmogeMik verkeerd ï on wfjnlon uilgelegd en het verried Haar wai er m h mi onigUHa O dus is zij toch liier vanavond zei ZIJ langttaam Zij wwmMo haar hoofd 0111 en keek naar een kleine gïoflp van Uer of yf peraoneo dl san het etad an df kamer atowien Zij warun juist df t oopkanier bioneageftomen die grocTïer wartm dan aodare rerbrekken de iniddeltite seataUe etak boven de anderen uh Het was eoa l age vrouw baitengettoon slank sonder mager te xti ii en gekleed in oen keofiéï brokaat zyden japn an maHni4 lanve kieur De evtrlgen a de j ixoep waren nuumen Ilennierkto hoezeer aillr tt sloh beijverden olDlMar t bnhngefi aan 3e wijze waarop zij naar tiaar hustenfm en haar volgden Haar gefóat was eigenaardig n nruicte zeker op het eerate tsfaim niet den indruk mooi te zija on to fak Hi men hM raoc ljk vprgeb s had men bet maar e er ge ion t ITai een g ftat dot ienuwd bijblijft omdat voofal ds uttdnikkms er van ODdoorgroodeUjk waa zondereend ge tovendlgheid Ër was geon kleur op te bekennen eo de oogen dlo groot en diep waren verleenden het een noggrooter bleekheid dan het wetlietijk beaat Het haar wsa ka anjebm n maar zoo Uctkt dat bet tuaat rood gcnoeraa kon worden En dat haar en die ondoopffondelljka oogen waren iiot die onujRwlHObbareii Indruk naliettm biIs zljzelve reed ianc vertrokken wsb De kleine groep ho mrfcers aohoof e a auteun naar baar toe o zij neetelieer zich met matte bevaltigihetd ki de lange whto arraen virf over hasr kniefin t Ie dus Mevronw Sturlette zet Mevrouw Verulam met ecnlge t nrindlncln haar etem Mljn beate FuJ lie Qe kaa e bezwaarlijk gedukwemoben Zeker niei Bat zou al te gtww zijn pareerde hij met een taoh en een opzette lijk miaventaan van haar woorAen Zij voelde Meter dkit er een befcenteol In zijn antwoord lag en dat hij ba wilde ketiMsr maken dat bet reedi mi verstandig zon zijn h van oovrtendeiijke uitlatmsmi over da beh ffende ïlamo te onthouden Zoo Btor zei zij een beetje noel t Ia natumüjflt fiëi teste ak wa sikaar goed begrijpen Heb je mevrouw ScarU lt in Indie geket Gedurende een maand of m watun een klein mooetit In snwniBicAen levsn Ik heb keanls awt bsar ganaakt ia at v66r tk Indte verttet Ze Is met deoeJIle boot naar Cofeland teriwakasld M f iriet7 Jt Dos nof SM s vduKl Wd aAa ste van allw Ik Awftt zeker verlol te zuUen krijgen ander zou ik den mgwi tienden niet genoemd heöbeu toen k aan Ia iy Dufi het etaal trok je meer aam zei ZIJ met een heel klein beefjo verwijt in baar ateni Zij waren neef ent ni cdit oit de adltrbesie vrienden en zij vond hrt met Bangeoaam te moeten aanacmen dat bij d litve oudo vrouw We zooitfW tiaar tanie vm ais de zijtte op de geiieMe gerold het rap t wn allen bewonderde bij iets of iemand achtersteJde J at ben ik van jon met gewoon dat jc mij afvaU zei hij eirnflügi 3et aal hoeft voor mij tó t wn groote lantrektótfig kraeUt da ïk er een bolottfaan dfl lielete aller vrouwen om zou verbreken Geloof mij de ureft yajim mij l n dicj mij van haar verwijderd hoiidwi vi van met een lacj e baartfcoetaU kind Nu zuJ je me niet UrngeT voriieerd heoofdeelen dal die 1ta L 0 neenl Op je woord kan mediatijd vertrouwen En t wa vwkeeid van mij er nu aan te twijfelen maar men hoort zooveel hv dit babbelend Bafcylonen Zij zweeg piolMingi En vat tantefcje betreet verrolgdo zij Je uit haar UevfiT vinden dan ooit maar wei wat zwaiSt k r Em gwet eoo naWj den haoefale di hare zou ook moeilijk kt oen steik lichaam kunnen wonen en haar ti ElaS jo znit haar niet meer kenoen zelali en elank giemvrden lenie maar niettegcnstaaode dat alles 1 ze ooa aldldeeo