Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1919

OUDEWATER Raadsvergadering op Donderdag 31 Juli 1919 nam 3 aar Tegenwoordig alle leden behalve da heer Heasen Besloten werd de snbsidie van het Vrijwillig Brandweeicorps te brengen van f 125 op f 800 De jaarwedde van den inoasseerder der Oasfabriek werd gebracht op 1 150 het loon van den bode der gemeente op f 19 per week De geloofsbrieven der nieuwe leden van den Baad werden in orde bevonden mitsdien werd tot hun toelating besloten Besloten werd tot aansluiting aan den postchèqueen girodienst Vastgesteld werden de balans winsten verliesrekening der Gasfabriek en Waterleiding over 1918 de eerste sluitende met een batig saldo ad f 374 08 de laatste met een nadeelig saldo ad f Ba26 75 i Tot onderwijzer aan de Openbare School werd benoemd de beer G A v d Wilt te Utrecht met hom stond als no 2 op de voordracht A J Dhont te IJzendgke en als ao 3 P Hendrikse te Woerden Tot ambtenaar ter Secretarie van Hekendorp ca alhier is benoemd de heer G A v d Merbel te Dinteloord heel olgen de woartield Hy cc t geen oogenblik een anderen vrede t hebben gewüd an die het Puitaohe wik zyn bestaan verzekerde en dat hy teeds tcigen een wapenstiUtand wtaa gewceet die Duitsch Lind weerloos maakte De ryksregeering en het legerbestuur waren het er over eens dat er desnoods verder gtnrochten moest worden Desie eenagexindheid duurde tot 17 October Toen liet volgens oordeel van het legerbestuur de tweede nota van WÜson geen twyfel meer over dat men moest vechten als men niet wilde capituleeren I e regeering was yaji een andere meendng Ludendorff wilde de onderhaj eliii en niet botweg afbreken maar eerst eens zien wat de vijand eigenlijk wilde daarmede konden dan maatregelen tot voortzetting van den stryd gepaard gaan Niet te weerspreken is dat het witboek de buitenwereüd een duideiyEen indruk geeft van den wanhiopdgen boestand van Duitschland op dat tydttip den eenige vroegere publicaties De heete bespreking draagt het karalcter ran een hulpe ood rondtasten Aan atle kanten dreigt gevaar In het Westen wordt de strategoeche positie onhoudbaar en waar men leeervea weghaalt dreigen nieuwe moeiiykiheden te ontstaan Ludendorff Vingert in zyn vele nitktingen tusecben hoop en de dieipste wanihoap Hy weet dat ieder oogenblik alles kan ineenstorten hy ontveinst dit niet maar heeft een oogenUdk later weer alle verwachtingen van nieuwe lichtingen die de niiniaber van oorlog hom belooft terwyi hy toch tegeiykertyd het waardel ooze van deze hulptroepen erkent Feitelijk is de heele bespreking een opsomm np van gevaren waaraan geen ontküm L n is Hed bétangryk is o het relaas van den kroonraad op 14 Augustus Nia d i voor het Duitsche leger zoo noodiottigen 8 Auguutua na de peasimifttische beschouwingen der anderen neeir t dan de kroonjiirins het woord liy ia het met den vorigen i preker eens maar hy weet een middel Sterke t icht u bet b nnenland De keizer il van dew dc mening Hy zal aan zyn commarleeiemi e generaals in het ijk een bevel zen ra om de uitingen der openbare meeniog beter in toorn te houden De burgeriyke overheid meende de keizer verder moet medewerken om de mocht Van deti staat tot haar recht te laten komen Dan geeft hy voor een voor den vyand zeer oombere schets van den toestand aan de andere zyde van het front Maar de vorige tprekers hadden toch géiyk men moest naar een geschikt oogenftrliE uitkyken om heft met den tegenstander eens te worden Verder moest er een propaganda commissio worden gevormd om het volk weer vertrouwen te schenken PaHaculieren van naam de keizer noemde o a Bi ilin en ook staatslieden moesten geestdriftige redevoeringen houden In de propegamdacoommssie mochten niet alleen ambtenaren zitting hebben maar de leiding moeet toch van buitenlandsche zaken udtKraan Natuurlyk verklaard i even daaxna von Herblimg en de anderen dat in de eerste plaats het gezag gtrenger moest worden gehandhaafd Het Witboek maakt w t ook de bedoeling ervan Is bet Duitsebe volk ten volle daideiyk dat de debacle en de demoralisatie niet pas door de revolutie zyn veroorzaakt maar dat integendeel de onwenteling en de verwordin jr het gevolg waren vom de nederiaag en van de verschrikkelyken toestand waarin het volk langzamerhand was geraakt Uit Havre wordt gemeld dat er tengevolge van de werkstaking der bootwerkers een groot aantirï schepen op de reede van Havre op lossing liggen te wacl en Al die schepen hebben ladingen leronsmiddelen aan boord De Nickerie met koffie geladen 70U ongelost naar Ameterdam vertrekken evenals de Nora wier lading uit verfhout bestaat Andere schepen zyn reeds ongelost vertrokken en men verwacht schepen uit Argentinië met bevroren rund en echapenvleesch ladingen die dos aan bederf onderhevig zyn De Belgische minister preeideint heeft geweigerd de gedelegeerdai van den landeiyken bcHid van ipoorwegaibeiden en van het perscneel der verschillende departementen te ontvangen die hem om een onderhoud hadden evrzocht ten inde te Vra gen welke maatregelen de regeering dach te nemen in reiband met de geformuleerde eiechen waarvan de termyn op 1 Augustus verstrykt Daarom beiw wiuwt het hoofdbestuur de houding van den minieterpresident ale een weigering v n de regeering om de eiechen van het er oaeél te onderzoeken en ie er een fltaking aanstaande De Londenache metropoHtoansche en ste dëyke politic die beboort tot het politieverbond hekt gisterenavond in groote vergaderingen te Stepney Pbomstead en elden een oaverwyide staking ui4 eroepen Deze actie was de bekrachtdvlng van en vroeger besluit van het bestuur van het jwlitie vel bond dat er niet in geslaagd was een ondertwud met den eersten mii ter te hebben om de voor de politie nadeelige bepalingen van het reglement afgaeduift te krygwi De naderilge bepalingen verbieden de potótie beambten tot een vakvereeniging te behooren ea bedreigen de organiseerders met gevongeDimtraf Da I L TjI Oaie Awatewtamsehe eomspondeat meldt oas nog Sa de ettteieele openlag op de wande g zaK van het rapport van d tt betrokken attibtenaar die uiting ontkend Met allen nadruk protesteert aürasaante tegen de juistheid van dit rapport omdat daardoor wordt te kort gedaan san d ar van dan notarti tagen wlan da iaapecteur dit heeft geiegd Fr iM gaat adreiaante voort bU de geneentebelastingadmlnistratie een zucht om aan da IO enaamde x geheimzinnigheid van de notarissen een einde te traken waarby men niet schijnt te beaeffeo dat van lieimzinnigheid geen sprake mag en kan zyn indien een wettelfjke verpUchtint tnt geheimhouding bestaat Ka in den breode te hebben uiteengezet dat overlegging der boeken niet kan geschieden O K omdat de aard van de sotarieold praktik meebrengt dat de inkomsten eenig en uitsluitend worden geboekt op de hoofden der verschillende cliënten en niet worden n specificeerd naar de soort en aard der akten verzocht adressante het daarheen te willen leiden dat de notarissen t Utrecht die immnrs zjjn openbare ambtenaren uitsluitend bevoegd tot het veriyden van authentieke akten welke akten een volledig bewjjs leveren van Mf geen daarin Vermeld siaai niet langer o de gemeenteUJke belastingadrainiatrati worden lastig gevallen met verzoeken waaraan zij Diet k u n n e n en niet m p g e n voldoen maar in de gemeentelijke inkomstenbelasting worden aangeslagen overeenlcomstig hunne aangiften Nederland en België De nog steeds in België tot uiting komende annexktieverlangens die ondanks op 4 Juni 1 1 door den Raad van Vier genomen besliMïng nog niet tot zwegen z n gebracht doch Integendeel nog vr moediger dan vroeger tot tütfng kcnneit en die zich nu ook uiten in bet zenden van telegrammen voor de herziening van het tractaat van 1889 te ParÖs heeft het protestcomlté aanleiding gegeven tot het verzenden van het volgende telegram in Franschen tekst ZUn Excellentie Laroche president van dè Intenmtionale Commissie van Veertien voor de herziening van het verdrag van 1889 ParUa Het proteateomljié tegen annexatie van Nedértandach grondgebied te Temeuzen vertegenwoordigende de meerderjarige bevolking die zich bij het petitionnement heeft ui1 iq roken Nederlander te zijn en dat ook steeds te willen bleven onder de regeering van het roemruchtige stamhuls van Oranje vertegenwoordigd door H M Koningin Wilhelraina voelt zich gedrongen naar aanleiding van de nog steeds in Belgil tot uiting komende annexlonistishe verlangKQ hoewel de Raad van Vier op 4 Juli besloot dat blj de onderhandelingen over de regelingen tusachen België en Nederland souvereine en territoriale wurgingen luiten bespreking zouden bleven opnieuw uiting te geven aan z jn trouw aan het Vaderland en aan zlJn Koningin Vfilhelmtna spreekt het vertrouwen uit dat de Raad vmn Veertien overeenkomstig de beginselen die aan den Volkenbond ten grond lag liggen er tegen zal waken dat de eeuwenoude territoriale en souvereine rechten van Nederland op Zeeuwsch Vlaandere en de Schalde of het kanaal van Teraeuzen zullen worden gekrenkt of een aanslag zou worden gedaan op de nationaliteit van de bevolking onzer streek protesteert tegen den indruk die verschillende Belgische annexion stische kringen trachten te vestigen als zou toepassing van het tractaat van 1839 ten opzichte van de Schelde en het kanaal van Temeuzen nadeelig z jn voor de ontwikkeling der havens van Antwerpen en Gent Van de inzending van dit telegram is mededeeling gedaan aan H M de Koningin aiui den minister van Buitenluidflche Zaken en ook aan den heer Loudon den Nederlandsehen gezant te Parijs Door den gemeenteraad van Temeuzen welko toevallig juist vergaderde is besloten cea telegram van adhaesiebetuiging te VflftdttD lügetnikkeR uitvoerverboden Tabak rubber bier ene vrU B4 K B zön ingetrokken de uitvoerverboden vaca Inmaakpetten en dergelijk geglazuurd aardewerk hetwelk voor den inmaak kan worden gebezigd pijpaarde tichelklei porceleiaaarde en dergelijke Voorts is tUdel k op h to het verbod van uitvoer van bier llKiloid in eUcen vorm kaliumzouten en magnesiumzouten voor zoover betreft magheelumzouten met uitzondering echter van magnesia rubberafval rubber gutta percha en daaruit vervaardigde artikelen liet uitzondering echter van auto en rijwielbanden en dontalrubberi sigaren clgaretten en verdere bewerkte producten van tabak en van ruwe tabak Haximumpryzen voor kalkeieren De Minister van Landbouw heeft de navolgende maximum pr xea voor kalkeieren vwtgesteld In den groothandel prima kwaliteit 11 cent in oen kleinhandel prima kwaliteit 12 et A Deze maximumpiijzen gelden niet voor kalkeieren die ten behoeve van gemeentebesturen met toestemming van den Minister van Landbouw z n Ingekalkt Nederiaada handel en de Duiteche export Van het grootste belang acht de Haagsehe correspondent van het Berliner TageMatt het rapport van een gezien Hollandichen handdsexpert zoo juist in Dultschlaad ternggAeerd Het oordeel van toonaangeveiide firma s over de vooruitzichten van onzea handel met Duitschland Is dat deze het Ust kon geschieden wanneer een direct verkeer tusBchca de handelaars onderling mogelijk was Wel werden in enkele gevallen door het afsluiten met Doitsche regeeringslichamen hoogere prjjzen verkregen maar tegen het tiJdverUes dat aan de eenvoudigato tnuuoctiea met die bureaux verbonden waa woog dit voordeel niet op Als een belangrijk artikel voor den uitvoer naar Duitschland beschouwde ffe segamon van den correspondent groenten In de kringen der Nederlandsche exporteurs voelde men dat de slechte stand van de Duitsche valuta een ernstig beletsel was maar aan den anderen kant zou men niet graag de Duitoche markt verliezen zoodat men tot groote tegemoetkomingen bereid was en is dan ook volkomen bereid den Duitschen handel met credieten te ondersteunen onder voorwaarde dat de Hollandeche banken de Duitsche biljetten met een bepaalde marge financieren In Nederlandsche bankkringen is men niet ongeneigd dit vraagstuk In overweging te nem en wanneer maar de zekerheid bestaat dat de toestand in Duitschland zich consolideert De betaling zal dus in hoofdzaak moeten gescMedcn in den verm van waren waart J afgezien van de groote uitvoerartikelen als kolen kali enz nog een groot aantal andere in aanmerking komt De correspondent denkt hierbü b v aan de vele artikelen op electrotechniach gebied die Nederland op het oogenblik dringend noodlg heeft Een andur zeer belangrijk a rtikel Js schrijfmachiuee Hetzelfde geldt voor drukkersartikelen landbouwmachines enz De Duitsche regeering besluit de handelsexpert moet zich voor oogen houden dat het er thans om gaat de Nederlandsche markt met Duitsche producten te verzorgen anders zullen de concurrenten een geweldigen voorsprong krügen Internationaal Congres voor Vakvereeniginsen Na aanneming van het bemiddelingsvoorstel is in de Vergadering van gisterien oök goedgekeurd de paragraaf betreffende middelen waardoor bet doel bereakt moet wordien Zy zijn als volgt aangegereai a uitwisseling van alle gegeveoe en erwaringen door middel van officdeele publaoatiea en conferentie an die van Wang zjjn voor de vakbeweiging c het aanleggen van s tatietii ken volgens uniform syateem e het dioen van ra beroep voor gecombineerde hulpverleening in geval van nood d de bevordering van de vokvereenigjngspropaganda in de aangeedoten landen wtuineer hiertoe door de betrokk landelijke centrale het voorstel wondt gedaan e beaniddelingeacties tngewt viua geschillen in de beweging f de bevordering vtan de vadLvereenigmgfidoeleinden in de landen doe niet aangesloten zijn voor zoiOTerre al d mogelijk biykt g de verzameling van maferiaï i betreffende de sociale en economische we gêvingin alle landen ih oAnmoediging van het atreven ter bevm enog en uitvoering van de sociale en economische wetgeving In aile landen i regeling van de immigratie eo de emigratie in het belang der v akvereemgingen j wederkeerige overeenkomsten bevorderend de vrijheid van beweging in het be l ng der aangesloten leden door middel van regeling der voorwaarden voor overschrijving van leden van de eene vakvereeniging naar de andere k de uitgifte van een internationaal tijdschrift Besloten werd de zetel van het Verbond m Nederland te vestigen De statuten werden in haar geheel goedgekeurd H bestuur van het Alg N L Vakveiv boud staande op neutraal atandpunt heeft aan alle algevaardigden een protest gexumden tegen de niet toetotmg van het verbond Het dringt er ap aan het ailenog aan het Coogree te doen toelnemen omdat d uifa kutding van het vedMwd duizenden werknemers buiten de gemeenB 9iapi ediJke internati Naale vakactie stelt De oootnbutie werd b iaald op ƒ 12 peir jmr voor elke diuizead leden Sen voorstel om bij de regeeriitgen aiftn te dringen om aan de diverse geaautscfaappeE attache s vxwr sociale Mikien toe te voegen die door de vakvereenigingscentrale beiiooren te worden aangewezen werd met atgemeene stemmen aajagtsuxavL Tot president werd g koceo de heer W A Appleton uit Engeland De Kloetramp De KJoet GommisBle deeït mede dat zi deser dagen wederom In staat hoopt te zijn ƒ lOOXWO naar Indië over te makwi Volgens de uit Indië ontvangen bwichten mAg worden aai eoomen dat de aladan in E l and büeengebracbte gelden voldoende zuUen zijn tot het herstai van de schade wedke da rvoor in aAnmerking komit De heer Van Vollenhoven S redacteur te Bnissel van de Msbd Volgens de Jitoüe xal de heer Van Voltenhoren België spoedig verla hm mt beri t zal zoo t het blsd mei oprechten spijt vemom a worden want heel België kmt de groote dienst door den minieterresident tijdene de beuttiag be eaeo De heer V n VoUenhojven zal tot gevnlmaditigd minister benoemd woc den en eeo nieuwe post krügen Tot mi toe hebben wü no wen beveetiging van dit bericht kunnen bekomen De beer Van VoUenhovéa is luAr Nedec and Tertrokkea De Hongaarsche Sovjet regeering treedt af Tegen de Russische Bolsjewiki De Duitsche grondwet aangenomen Het Duitsche ritboeiie Stakingen Algemeene staking In Zwitserland ONS OVMMÜIIT oo juiat komt een tdegram uit de hoofdstad v n Hongarije binnen en meldt dat in de gistemamiddag gehouden zitting v an den Boedapeeter Oentralen Arbeidersraad de rctvolutionaire regeering van de ra denrepubliek is afgetredexu Dat beridit komt niet gtüMfi ooverwachtB De aocialistiache party wee vooroernene ees eocïNpwmiie te luiten met de bungerlijke partijen en een nieuwe regeering in Hongarije te beaoem n om definitief met het bolsjewiatüsch syeteem te breken Er zou een instituut worden gesticht onder leiding van Engelscfae Fransche ItaUaansohe en Amerikaansche hoofdofficieren dat over de handhaving van de orde 2W waken en onder beisctoerming van d © commissie zou men nieuwe verkieaiing i in Hongarije uitet irijven Boehm wm reeds te Boedapest gekomen om Bela Kun over te haien zich vrywillig terug te tretoken Maar aan den anderen kant wae er weeir een onder bericht uit Boeda3 est dat Belo Kun in een oproep aan de proletariërs van aüle landen verklaard heeft dat de sovjetretgeering niet zou capiiuleeiren Hij nooóagt tevens alle sociaXiatiBche organioatie uit vertpouwenamannen naar Budaipeet te zenden ten eindf den toestand aiLdaar te beatudeeren Hij Vil zoodoende bewijzen dat ndet het communisme mooj de IdoMoade de schuld van de vermóndepde productie Imoigt Intuaschen werd uit Boedapest ook gesneld dat de toestand van het roode leger met dm dag slechter wordt De Roemenriërs spannen ai bun knaehten in om hun oipmarBch over de Theiea voort te zetten Groote afdeelingen der loode troepen die aan het Zuidoiyk front strijden Bchijnen aich te hebben overgegeven Men verwachtte ditzelfde by aanvallen van Fransche en Servische troepen die by Szegechn liggen Aan de grens zou Bela Kun aan de besprekingen raet de Engedsclje en Itaüaanache commiseie deeinero i Orersie Cuningham heeft met de HOTjgBareche aociaüstiBche letldeite Agosbon Wettner en Payer te Weonen onderhandeld Hy bdoofde de vooratelleu der Honga arsche tooüiaten bjj de ententeregeeringen aanhangig te maken Deae vooratedlen zouden inhouden dat Boedapest van levensmiddelen zal wowlen voorzien dat de entente van elk nuOitdlr optreden zal afzien en dat de radenregeering door een gematigde sociali tisohe regeering z al worden vervangen Ben congree van arbeiders beidersen Boidatenmuien zal echter bl Ten bestaan In de ententekringen te Wecnen dacht men dat het voorstel kane van slagen had daar men tftgen een militaire expeditie erg achjj t op te zien Inderdaad schijnt men nu tot overeensitiemming te ziJn gekomen Bela Kun ie vrywillag heengegaan gelijk vnoeger graaf Korolyi vrüwillig de regeering overgaf aan Bela Kun Beiden handelden onder den druk der Entente Be regeering is nu overgenomen door vertegenwoordiger uit de vaücvwneeniglng De leden van de nieuwe regeering beloeren tot de 80C dem party Minister peeaddeat is JuUus Beidd Men tracht het den Bolejewiti in Rusland ook benaiïwd te maken Biykens een officieel Engelsch stafiberacht heeft I en ïcin fl leger een groote overwinning op de bolsjewiki behaald de belngrykate stad Karaifljin aan de Wolgia 110 mül benoarden Tsariisin genomen en 5000 gevangenen gemaakt De aanval werd den 25en JuH ondernomen en slaagde Toütomen De boleiewiki stelden zich wanhopig t weer doch werden niettemin uit hun etelliqgeo geworpen Denikin s leger veorvolgt den vüand en staiat reede 12 KM benoorden Kamósjin in de richting van Saratpof Aan den anderen kant nuQden de bdsjewiki dat zU TeJeUahinsk genomen hebben By de algemeen stemming in de Duitsche Nationale Vergadering over het grondwetsontwerp wierd dit aangenomen m t 262 t gen 76 stemnten é n blanca Tegen stemde de Duitsch nationole voUo party President Pehrwibach veridaarde de grondwet dus voor aangepomwi Miinister preeident B uer hield daarop een toespraak wsojiaan het volgeode ie ontleend Na de eooven gehouden stemming is de gronidwet van de Duitsche republiek van klacht geworden Zy is de geboorte acte ven den niaiwon staat Ben nieuwe tijd begint Moge het ook een betere tyd zyn Thans zetten wü voor het eerst weiier den voet op va ten bodem nadat wy vyf jaren door een moenw van bloed hawt o ontbering zyn gevraoid Vandaag hebben wy gckeefl vry een nieuw verdrag gesloten dat niet meeor kan word i opgeheven Het voik heeft zijn rechten en plichten overwogen en een ver rag met zich If afgesloten cy h 6 yw iMt volk een opdracht ontvangen gy legt aas het politieke wetboek inTïanden va AetTolk Op dit oogedbUk woirdt de vlag van d Bleowe republifi op dit géboam geheeeheti Dat is maar een ulteriyk teeken Hoe er dader deze nieuwe lianier zal wonien gewerkt daar komt het op aan wy hebben gisteren onder tdegrttnmen een overricht gegeven van het pas versc3ienen Duitsche Witboek Uit het oordeel der verschillende Waden biykt dal het Wttboek een diepen indruk heeft gemaakt T ude dorff bartrydt In de tx k l Anie ger de voontiUing diü het witboek wil wekken Hy no itdie wtiüüt enniet ge i De staking kon enietice geindgen hebben Men meldt dat de rereeoiging van werklieden in het elecfriciteitriiedi f gedraigd hebben den geberien aanvoer van broom voor de verlichting van Laaim at te den om de politie te steunen en oo ds loeomotief macbinijt dreigen met dt uUerste maatregelen De Dafly Herald zegt dat de otaibag een volkomen succes is én deelt mee wa t nanweiyks te gelooven is dat 66 000 beambten buiten dienst syn Te Baaej is een algemeene stiJcing uitgebroken Donderdag na afloop van de burgeriyke en Bociolistisdie vergaderingen kwam net in de stad op verschilleiade plaat sen tot botsingen hoofdzakelyk met opgeflchoben jongens De politie maakte herhaaldeiyk van den sabel gebruik en de soldaten vuurden De luidruchtige betoo gen duuirden tot na middernacht Viydag zyn og de voornaamste punten van de stad machinegeweren oï gwt€ad en hubomobielpatrouitles ryden door de straten De idgemeene toestand is gedurende den nacht blijkbaar nog ernstiger geworden Te Zurich wer n Vrijdag van s tBorgena vyf uur af strooibiljetten van de A beidersunie te Zurich uitgedeeld waarin tegen dien middag om 12 uur de algeniMM staking verklaard weid De water guen eOectriciteitawerken en de tedegrut uwden blyven werken doch mocht het conflict nog heviger worden eveneens stoken De staking wordt een solJdariteitadtdoing voor Bazel gemiemd en verder een bebooging voor de bekende eischen verlagiiv van de pryzm inbeelagnemilng van de schoen en van de stoffen voor eedingBtukken en van de leegataende woningeo BOITEm ANI SG0 NIKITWS FRANKRIJK AraerikaaaKhe voorraden Er ia de laatste maanden tuaachen de Fransche en de Amerikaansche regeering onderhandeld over den aankoop van de Amerikaansche voorraden die in f rankryk zyn achtergebleven Deze koop is thans tot stand gekomen en Frankryk ia daardoor in het bezit gekomen van een massa materiaal dat voor het op de been helpen van sommige takken van industrie voor den landbouw onmiebaar is Tot den aankoop ehoortn locomotieven bagagewagena hospitaaltreinen vracht auto s gewone auto a aanspan wagens Verder een voorraad vleesch en groente in blik gecondenseerde melk chocolaad suiker jam Dan schoenen dekens sokken lakens onderkleeren hemden regenjassen knoopen gwren enz Karren paardetuigen landbouwwerktuigen Schryfmachines Vwken papier kantoormeubelen enz BNQSLANfi WenfaigBoed Het ministerie van gezondheid heeft de huizen die te Londen leeg staan In oogenachouw laten nemen Naar verluidt is de regeering van plan de groote huizen over te nemen en ze in etage woningen te verdeelon ten einde zoodoende een onderkomen aan honderdduizend menseben tegen eeo matige huur te verschaffen De Lafaards Nu de helden van dezen oorlog allerwegen gehuldigd zyn heeft het unionistische parlementslid kolonel L Ward een schoon daad verricht door In het Lagerhuis een goed woord te doen voor de 4afaarda Spr zeide dat hy gaarne van den minister van oorlog de vsczekering zou oatvaagen dat er geen verschil gemaakt soa worden tusschen de graven van de manma die in frankryk en Vlaanderen gesneuveld of ooD wonden geweken zyn en de graven van üv ongelukkigen die door den krygsroad gevonnist en doodgeschoten zyn voor lafheid of desertie in het gezicht van den vyand Die mannen waren geen lafaards geweest Velen van hen hadden In het begin on den ooriog vrywiUig dienst genomen zy hadden het beproefd en gefaald Stellig was het beter om het beproefd en gefaald te hebben dan het in het geheel niet beproefd te hebben In vele gevallen was het noodig geweeat aan die mannen een voorbeeld te stellen Een divisie had bet er by een aanval slecht afgebracht zy was een beetje plakkerig en het legerbestuur had ingezien dat er Iets moest gedaan worden Kort daarop Werd de divisiecommandant naar huia gezonden twee of drie van de brigade commandanten gingen snel denzelfden weg op de batol jonsconunandanten werden vervangen door jongere hardere mannen van andere eenheden mannen voor wie de levena van hun soldaten eenvoudig pionnen op het schaakbord waren De divisie werd afgericht en opnieuw ten aanval gezonden Men hield de manschappen in het oog en als er e hunner teekenen vertoonde dat hy aW zelde waa hy er by AUe manschappen dit aangetroffen werden achter het hoofdkwartier van het bataljon werden in etó kooi gedreven en moesten zich den volgenden dag verantwoorden waarom zy niet dicht genoeg by de linie geweest waren Spr verzocht het Huis niet te denken dat hy toegeefiyk stond tegenover opwellingen van laffe overgeveiykheid Niemand wist beter dan hyzelf dat het volatirekt noodzakeiyk was Men moert den oorlog winnen en dit was da eenige manier Als een divude niet wilde vechten moest zy gedwongen worden om te vechten Het was echtd goed om dit nu bekend te maken opdat de menachen in Engeland zouden begrypen wat oorlog was opdat zy zoudea begrypen dat de oorlog van het standpunt van den Tommy in de loopgraven niet een kwestie waa van eer ra onderaeheldingr j e nvoudig een hel Hy verzocht ook dat allo bescheiden over deze proceaaen voor den krygaraad m de oort g voorby was vernietigd en nist biyvend bewaard zouden worden in de archieven van het ministerie van oorlog Hy achtte dat een daad van gerechtigheid jegens die mannen die hun best gedaan en niettemin gefaald hadden MiddellandKfae Zee Noordzee Cela ondei ataatssecretaris voor bet traasportweien heeft een ontzagiyk plan ontfforpeo dat de instenuning heeft verworvea van alle belanghebbende personen en iDStellingen Het betreft de verbinding van de MiddeUandache Zee met de Noordzee door middel van een bevaarbaren weg Voor dit doel moeten da Rhone en het BhoneKonaal naar den Ryn worden verbeterd zoodat schepen van 1200 ton er door kunnen varen Cels schat d kosten der werkzaamheden op drie raiUianl ITALÖ VliegongetukT Uit Spezia ordt gemeld dat het Engelache vliegtuig Caproni F 3 bemand met vier personen van Londen via Marseille op weg naar Egypte in zee is gevallen ongeveer op een myi afstand van Monteros80 naby kaap Mosco tengevolge van een machinedefect Een persoon werd gedood de overigen wisten zwemmend de kust te bereiken Zy waren licht gewond GEMENGDE BERICHTEN Sigarenindustrie Naat men van betrouwbare zyde aan de N Ct bericht is thana aan alle sigarenfabrikanten welke zyn aangesloten by het Noordeiyk en Zuideiyk Verbond een exemplaar van het ontwerp collectief contract toegezonden zooals dit aan de vier werk liedenorganisaties in de sigarenindustrie is aangeboden Het contract bevat o m bepalingen omtrent verplicht lidmaatschap de 46 urige werkweek en kindertoeslag Ook is In dit contract gebroken met het oude htelsel van loon naar opbrengstprys De staking aan de j ienw Amsterdam geëindigd Het personeel van de Holland Amerikalyn besloot gistermiddag met 166 stemmen voor 16 tegen 2 blanco en 17 van onwaarde de staking aan de Nieuw Amsterdam op te heffen Zaterdagochtend half tien werd weer gemonsterd Een commiaaie zal worden benoemd om de grieven te onderzoeken De eehippersataklng Vft Groningen schryft men aan het N v d D Zoover het oog ja het gewapend oog reikt uren ver liggen in de Groninger en in de Drentsche venenkanalen duizenden sefaopen ta wachten otdan eindeiyk de staking wordt opgeheven en de vaart weder be nnen kan De aanvoer van turf zoo hoog noodig biyft uit De aanvoer van steen van hout van yzer atles wacht Spoedig breekt de aardappel en suikerbieten campagne aan en ala dan de staking nog voortduurt zyn groote onheilen te verwachten Gisteravond werd een schipper die zich nadat zyn schip waa gevorderd bereid verklaard had vracht te vervoeren door een aantal stakende schippers gemolesteerd De stakers wierpen den werkwilligen schipper met ateenen waarop de schipper en zyn vrouw een moordgeroep aanhieven Toen er lïolitie kwam namen de stakers de vlucht Twee hunner liepen een bolwerk op De aldaar op po ataande schildwacht riep hen aan In plaats van het bevel te gehoorzamen wierpen de vluchtelingen hem een stuk hout tegen het hoofd De schildwacht loste daarop twee schoten op hen Of zy getroffen zyn is nog niet bekend een der vluchtelingen ia wel gevallen doch hy stond weer op en verdween met zyn maat MUitaire vielrydera naar de venen n verband met de schipperastaking zyn militaire wieïrijders van Assen ter versterking van de marechaussee en de politie vertrokken naar Coevorden Nieuw Amsterdam f mmen en Hoogeveen Moord Onder de gemeente Rozendaal heeft een grassnyder het lyk gevonden van vrouw van der Broek van Gaans Het lyk scheen er reeds eenige dagen gelegen te hebben Een politie onderzoek bracht aan het licht dat de vrouw vermoord ia In verband met deze zaak zyn reeds twee verdachten aangehouden De Justitie wordt heden verwacht B niehte miadadlgen gearresteerd Woensdagmiddag bemerkte de landbouwer F te Hoensbroek dat een paar personen kippen trachtten te vangen waarop hy de hulp inriep van agent Ousters die hoewel niet in dienst zich In het veld bevond Toen de agent die in buigerkleeding waa zich ala politieman bekend maakte bracht een der kippendieven hem met een ploertendooder een slag op het hoofd toe xoodat hy bloedend neerviel Inmiddels schoten de landbouwer F en de loon van den agent en diens hond te hulp waarop na he ig verzet de arrestatie van een der dieven kon plaats vinden terwyt de andere hoewel gewond wist te cntvluehten De gearresteerde ir een der beruchte broeders D Duitschera verdacht van mishandeling met doodeiyken afloop van keren M te Heerlerhelde vöór circa veertien d geti Met zyn broer stond hy gesignaleerd als een gevaariyke dief inbreker en vervaardiger van valsche papieren Donderdfltoehtend i in wa huU vu de iiit aw rlrer koloiile Orarfaroek de tweede der benichte broeden D gearresteerd De kerol zat iüKenaaid in een stroozaJi H4 beeft bekend dat hy en zijn broeder de daders zyn van de zwai mishandeling op M te Heerlerhelde Veriuudfaigen De Jaarwedde van den veldwachter te Montfoort Utr is in de Jongste raadsvergadering verhoogd Goed Maar nu verdient die veldwachter per jaar ƒ 1 meer dan de burgemeester en ƒ 800 meer per Jaar dan de secretaris van MontfoortI STADSHEUWS GOUDA 2 AngnstuB 1919 De KIndercoaraat Bg de oonrant van hoden kan geen Kinderconrant verschgnen daar de copie daarvoor niet tijdig genoeg in ons bezit is gekomen De jeugd lal bet deze week das zonder haar eigen krant moeten doen Broodkiart De 106de broodkaart is geldig van Dinsdag 5 Augustus tot en met Woen ag 13 Augustus Voor het 106de tijdvak zullen de paars gekleurde kaarten gelden als wittebroodkaarten aanvnllingskaarten voor wittebrood en dagbroodkaarten k Zal t nooit weer doen Voor een geheel uitverkochte zaal ging gisteravond de dorde opvoering van Ter Hall s revue Ook tbani heeft het pnbliek zioh weer dol geamuseerd met de grappige uitvallen van Nieuwenhuis en Buziau ook thans wekte de schitterende aankleeding aller bewondering Wie deze revoe nog niet zag heeft veel gemist Door een flets overreden Het 7 jarig zoontje van de M aan de Spoorstraat alhier is gisteren door een wielrijder zoodanig aangereden dat het kind znn beentje brak Door Dr Broekhuizen werd het eerste verband gelegd Valsche aanglHe Zekere W v B die aan den Boschweg woont ia bij de politie komen vertellen dat hem een portemonnaie Was ontrold met f 11 welk geld aan zijn patroon toebehoorde De politie vond het verhaal echter zoo opgemaakt dat zy aan da juistheid daarvan is gaan twijfelen met het gevolg dat zij het noodig heeft geoordeeld proeesverbaal tegen den aangever op te maken wegens het doen van valsche aangifte Verjaardag Kon Moeder De kleurige aanblik dien de Markt deze kermisdagen geeft werd vandaag nog verlevendigd door de vlaggen die uit den toren waaiden bij gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin Moeder Een hardhandige kermisklant Bij de politie is aangifte gedaan door H wonende in de Doelenstraat alhier dat een onbekende hem op de kermis een vuistslag in het gezicht heeft gegeven waardoor zijn bovenlip bloedend werd verwond De politie heeft een onderzoek ingesteld om dien hardhandigen kermisklant op te sporen Oas zonder betaling De politie heeft nog een gasver bruiker gesnapt die bet voordeeliger vond het gas vóór den meter af te leiden om bet zonder betaling aan de gasfabriek dan te gebruiken Eet is H v B alhier die daarvoor procesverbaal heeft gekregen Alweer een rl wlsl Thans is er weer een heerenrijwiel gestolen uit de bewaarplaats van G K H aan den Kleiweg £ en onderzoek is door de politie ingesteld De Spaanscha Vlieg Het HoUandscb Tooneel directie Louis de Vries zal hier Maandagavond als besluit van de kermis in de Scbonwburgloge één enkele voorstelling geven van bet succesblyspel De Spaansohe Vlieg dat hier en elders met zoo groot succes meer dan 200 maal is opgevoerd BOSKOOP Mej L R Pb Stortenbeker onderwgzeres aan do Openbare Schoolalhier ia benoemd tot klerk by hethoofdbestnar der Postergen en Telegrafie GedurMde de afgeloopen maand zgn in deze gemeente voorgekomen H gevalles van roodvook 5 gevallen van diphtberitns en 1 geval van febris ty oideft Uej Brouwer ao Eriiww slaea Mej Fwrtman en Mr de Wilde 5 7 t l t Mej van Wewdt en Smalt aUaa Uej T d Ylugt n Goymans 8 2 6 Mej r d Plas en Hogeraell slaan Mej Rooa en Booe 6 g 2 Mej de PUper en OUflord idaan Haj w t Hof en Bax 0 0 4 Mej DoBW en Pouw slaan Mej na Weerdt en Smalt e Danea aincle Mej Fh Bab slaat Mej Sprayt S t O Heerea slncle Douw slaat B F van Rede w n opk XIUMae slaat Spies 4 6 fl Feith sloot Oat 8 1 4 84 Gaynuuia slaat A Blom 8 4 Drijver slaat Vent he 4 8 4 8 Eriksoa slaat Van Kn Jk 4 i t 4 4 wrtke laalate party een zeer spanseBd veileep had PREDIKBBURTBN Zendag I Auguains GOUDA NED HERV KERK Idhi u yjn Ds H van Aaseadaltt ST JANSKERK 7H u v n Ds E v d Broek te Haaatrsekt 10 u v m Dr M M den Hertog den Haag 2 o lANDBOUW PUtteUndenkeail It Ltreolit iö l oüd©rde oo i r voorz tlonjdisp van deo Hoof A Brsat Ie Uel i ltn oii eeoe vorgsdoniMfi geduiMdOD van dett 1 lAtte anderebOQd De voorzitter opende de vergaideriQg met een Itottetoespra ili waasia bij uiieeuzotte mat A twiiuiil c jtroMuciee de üood d propaganda ter haod zal moeSeo nt uQ opdat tiet don landbouw goed A gaaa ViauA gaat he dcji boor goed linn gaat bet ook tder goed Do Bond dleot niet alleea te ooopereoren dooh we moeten ook to het partenioot vertegeuwoonU il ijn Spruka spoorcLe aan otm den Bond naliunaat zoo sterk inogeUjls te maiieni om daarna Ie iaternatlonalfl organleaae ter baad te iieinea Dan kueaieji we eeuvan de tnaohti e UoJiaraen der Vert4d vormen I e beer F Bos lid van de Tweede Kamer det Staten Genersal deeUe mede dat het bem speet dat hj tot hjmxnM waa gokoaeo omdat hij voor deaolmiotle nlela voolt Hij met hart en ziel boer In de Kamer ie alles pgMek en spreker ia geen reelameaisat Ala dua do opvolginlg bier Ie gerogelS zal a Mkw bedanken Do vooiTalltor ze l dat hij kan bewijpeu dat lomand die d meer boer gevoelt zioh iu die zwijndBrlj la Den lUe Uiet thitli a Jovooit Bot WW zwijnderij weid later door dm heer Bxaa teruggenomen on vorvaoigi l door dB i genaanilge zaak la Don Haag BeBlolen werd dat de heer 1 Draat d ii beer Bos ala Ktwnerlid zal opvol LXnrHERSCHI KEKK 10 u v m Ds Brtthaim te Hoon HAASTBMaiT NED HERY KERK 10 u v m Ds E V d Broek OBREF KBRK 10 u v m en TM u n m Ds J L v d Welf BOSKOOP NED HERV KBRK 10 u v m Ds Nteuwburg RiaiONSTRANTSCHE KBBX 10 u v m Ds A Jager WADDINXVEEN fS NED HERV KERK 6 n n m Dr M H den Hertog den Haag REMONSTRANTSCHE KBRK 10 u v m Ds Uademan STOLWUK NED HERV KBRK 10 u v m Ds D Boer te GrootebRMk ffVANOBLISATlBGEBOUW 10 u T m en 7H u njn De Leemans te Meenkun GOUDEBAK NBD HERV KBBX 10 u v m De heer C Maller te Badegraven MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds Kalkman te INeuwsrinik a i Um ONZE DRAAOLOOZE DIENST D krttK KevuKcn i ei Wolgens leiAle de heer Boe io Ue OOI peruliove mêlkverzorgilnlg der steden Spreker zette uiteen dat de boerwtprini i prodHWtejy moeten leveren laar andei de gemeenten zeit me fabrl £eak zullen fpiin oprlobten waartrij ze teuaven do regeof mg raxllon ontvan n In Lonneker beelt men een ullatekendu Inrichting de groote pta leen Steen dit voertHjeld te volgen opdat de ooAperaUave melk en botcrvoorzienlng in ggoede benen Ml komen Voortd ilient er eeo oemrale verkoop Ie komen waardoor we ook behoorlijke prijzen kunoea vord eak De hotT J R Boeraoia uU Hunteodam apraJc o or het opriobten van werltigevere Ü bonden l i het hoeronbedkljf Noda de heer K F ie Boer uittMdeburnn bepleit had dat de rooi In het tjozlt van don verbruiker moot iiomen wctrd de vcrga lerto geeloteu BERLIJN 2 Aug De Nationale Vergadering te Welm r hield zich Vr dag o a met d kweitie van de Duitache gevangenen l wzlg De DuitBch nationale afgevaardigde WaElich vestigde de aandacht op de ongeruatheid der familieleden opgewekt door het onweersproken bericht dat da Duitsche vertegenwoordiger voor de commlasie tot de huiq toe zending van krtjgsgevangenen burger geïnterneerden sedert weken In Versailles vergeef op de benoeming en het verschijnen van de commissieleden der vDandcn wachten Een iiociaal democratische afgevaardigde regeerfngaeommlssariH verklaarde daarop Het vredesverdrag wordt eerst dan van kracht wanneer x n ratificatie door Duitschland eenerx ds en de drie geallieerde en geasBocieerde hoofdmachten Is geschied Kerst dan kan formeel ook de uitvoering der bepalingen over de huistoe sending der gevangenen volgen Do Duitsche regeering venocht In twee biïondere nota s in Juni en Juli de benoeming van een commiaaie t r voorbereiding van de tranaportaering der gevangenen maar tot dusver ontving lij op dexe verzfietfa geen antwoord In Hengatile WJEDAPESr 2 Aug De nieuwe mlnisbT van Oorlog heeit te Boedapest het standrerhl afgekondigd leder Se zloh Ie gen ie wet vCTZ 3t ot do gegeven bevelen niet opvolgt zat op de plaaSs wor len doo igKï iobotett Na 8 uur e avonds nia or niemand meer op Mraat aijn BOEDAPEST 1 Aug De ndeuw psgeenng heeft een prootauatfte afgekondigid waarin geeegd wordt dat zU het baar eerste plicht acht de orde in het binnemland te herate len en onverwijld zal pogen in onderhandeling te treden met de Entente BOBDAiPEST 2 Axig Bet Boogaamche eorrespondentiabuteen dat tbens in h Rden van de nieuwe rtgeeiinc is meldt dat ttians te Boedapeet orde en raat tiear sebeo De leealaad van lulL Bakker Pe toestand van luit Bakker die b het vliegongeluk gewond werd is gunsUg Hij was middags naar het Binnengasthuis getransporteerd Hier ontving hij bez ek van den Minister van Marine Hrden w rdt htj n ar huis getransporteerd NeedlandiBg Een trawler heeft hedenmorgen te iJmuldcn drie vliegers aangebracht vaa het Kederlandsche watervliegtuig F ZI dat op tee een noodlanding moeat doen en bij Zaudvoort op sleeptouw genomen werd Men heeft bet vliegtuig tusschen IJmuiden en Zandvoort op sleeptouw gezet LAATST nmCMTKN SPORT Nationale epen Lawn Ta b wedatrjjde op het S peiUHnhi Op len derden dag vsn deze wedatnUdw liep bet niet zbó vb t als de beide vorigen toch waren de ontmoetingen zeer spnnneoid sJ deed de wind geeo goed aan het el Voor heden biedt bet weditrljd eaniJM een bowlavond aan de spelen en ipeelsteni aan in Blaison BUI De uitslagen van dsa derden di zijn als volgt Heeren double QnnW n SeMui V d I e slaan Erfaon en Van Knük 4 4 6 4 4 2 Dit wu een mooie pertti WBiattd de beide eerste klassere uit Dm Kaag door onze stadgenooAen wenden geklopt Hommes en de Vooijs slaan U 4 ertz en Wellers 7 6 6 7 4 4 C vem Rede en Koomans slsan Mr de WSBê en Hr Fooirtman 1 4 4 1 4 4 Damea double Men de Bmyn es Mej de Brarn eUaa Hsj Tan Ueertai Mej V d Vlugt 4 a 4 1 Mej Tk Bub en Mej Goudnreart slaan Mevr BaeUng en Mej Spruijt 4 2 7 6 Luotitwaarl Mixed double Mej v d FU en Hogenei slaan Mej Geifcers eD Stok 44 1 8 2 Mej Roos en M J Roos slaan Mej Sprudt en MUnBeö 4 2 4 4 Mevr Becking en Van Rijn van Alkenude sUain Mej Voorstad n Spies Mej J J Bub on Vries slaan Hej Goudawaart en Sdiim v d l e 7 6 4 1 M T de BniiJn en Leaer slaan Mevr Clifford n Van Deaden 4 4 4 2 Uej van Meerten en SeUcwtJn Gelpka slaan Mej Y an OiteMr retired ling ooor de eigeniyke tentoouUlling begav m de talrijke genoodigden sieh naar het vliegveld waarboven welliebt een iMfn vlieger kruisten Stuk voor sluk kwamen sy omlaag TerwtJl de thee werd aangeboden ging het Donderdag gearrivaenje luliaanacke vliegtuig naar boven Vol bewondering werden de aviateurs In tie lueiit gade gealagen StsU steeg bet toestel tegun den wind in naar de grUze wolken ea voerde daar allerlei evoluties uit als looping the loop tonneau en hoe al die verschillende prestaties mogen beeten Na dezen Itallaanachen vlieger was het de beurt aan cnaen Hollandsehen militalrsa vlieier Verstu ck ons te tooaen dat wtJ niet achterstaan b j de buitenlandsche collega s wat betreft de vUegkunat Tenslotte kregen wü Fokker te bewonderen In ziin mode maehiae Dat overtref neg alles wat daarvoor gepiesteeid was Het was dikwijls brutaal gedurfd tooals deae vlieginier langs ten grond scheerde Men bukte zich onwillekeurig als Hl daar op u kwam aanstormen om dadeiyk In een enkele minuut in de wolken te veidwünen Plotseling hield het ronken van den motor op en kregen wii deseUde gedurfde tonneaux en looping the loop te alen als met aangeaetten motor Langzaam kwam hU neer toegsJaMit door de talrijke bewonderaars Bem welld een krans aangeboden Vo het terrein verdrong zich intusscben een geduchte meaigte die om 6 uur on wolden toegelaten Uet beaoek belooft ock al dezen eerstw avead al btjsonder dnik te worden Een Handley Pago verwacht Hedearaiddag tusschen 6 ea 8 tt w uitl te Amsterdam verwacht een Randley Page waaiiilt bU aa rt ko m st Iemand per paraciMte op het vUegterrela hoopt te dalen Op de EJ TJV Heden Is op de Eltt aangekomen de ItnUaanac M aviateur Brack Papa met hel vliegtuig Flat Bij kwam van Calais welke tocht hij ia éa uur volbracht Men verwacut nog meer buitenlandsche vliegers ïelegratiscta HtarborieliL Verwachting tot den volgenden ém Zwakke tot matige suMeliJke tattweetelUke wind awaarbewolkt of betrekken mogelijk enkele regenbuien zelfde tempentuur BURQgWUJKE STAND aouDA QI BOREN ao Juli aria Joftawia V P J van A en J J eeUe tmrB 81 Juli I i ro ke Emello i V S de eeuw en 18 A Honlnge Piettr z V D v an Dsja en X C Kroone ONIMORTROÜÏPD N B VWWk en V van Vlaanttligto O Bode en C Raapla jVEIU ESeN 30 JuU SbpUa B klinten gek mei B BMelsen f ChHkttna van As wed ran U 0 vsn Oer Kind 86 j 1 Ati Maria A Roolnga geil niet a A do ietuw 34 j Ho ter Tlmborgeo 20 j Aria SoWppsr S j ADVERTENTUN WORDT GEVRAAGD een JUFFROUW voor Kantoorwerkzaambeden Kennis van typewriten en moderne talen strekt tot aanbeveling A nvutgssalaris f 85 per maand Brieven onder No 0440 BorenaGOUDSOHE COURANT 14 PRIVAATLES 25 CENT Pee po Nedetl lul Rekaeen loekb Ptsasch Dullwh Eal Orelli pnef Adrsi HOLARHOP Amnardsm 3217 4 Etablissement Pofton PoffMl M Wahltn n Balgnats is MAANDAG nog gsopanit Standplutt topMOvir BEBR BISPINB Aanbevelend L H0EFNA8EL H l Beards NM aeedkeepato lueemlddel slja de LazeaipUba vaa ApoAsket BOOM Priji pet dooaji vaa 30 pillea 25 ct van 60 pillea 50 cl Verkn baar io dé meeale Apotheken ea Drogiitvvinkel 267710 Veikiljgbaat Ie Goed b4 ANTON COOP TURF 3441 voor 20 Haardbrand en industriB prinMi kwalllMli p r Wagon an par SoMp II V VEENDERU Enm Mr I A VAN ROUEll te BEROENTHEIM O