Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1919

m DiSuBtfuuriDn van de 2602 25 Brood en BoschuttbakkeriJ G J Goadewaa en munten uit door kwa titelt MACHINALE BEREIDINO Verkr gbaar bij den hoer P Eh VEfiHOEf MARKT boek Oroenendaal atwnnua van dis nog lenreode klealieten worden gesmoord door danHmuxiefc en er unter mlt geroep Arm ais nooit een bedelaar arm was Zy dae beüMen kunnennóeite dan denken aan dat besit en hoe xy Ihet ziullen vrywaren en waar de wegen zyn om het te onttrekken aan alle og vordering en dat ia hun vreeseiyke armoede en xy die niet bttdtten en daoMDi zQn a Ue köiuhunisten en spartadaten geen knip voor den neua waard kunnen nieta dan zisnm op middejen om in fa t beüt van et gehate kapitaal te komen i dat id 90k hun armoede Sn nochtans wm nooLt een tyd too schoon om Duitscbliand de gelegenheid te geven op te staan en het grooAmeoecheiyk ideaad van Jezus dat van de men schelykebroederl y lEiieid opnieuw te verkondij en Op dit oogenbiik I wwirop Ihiitschland in het sAai en de modder van de wereldwegen veniedeni wordt en verplicht zjch op de aarde in aljn naaktheid en zyn schaamte te vertoonen als ec i geknieirle die om erbairmen schreeuwt onder de ruwe zweefwlagen van hen die de MeMchheid op de meest schaimtelooze wyse babben bedrog i moeat ook het moment komen om te toonen dat nog het ideoilisme leeft in het Duitsche hart dat DuitochJand zich van den weg der vemodering mu verbeffen om zyn Mesaiaa Fol op te nemen en der Menflchheid het ndeuiwe gelowf in zichzelf te verkondigen nu in alle laactan er stemmen opgaan telgen de vyanden van de Menschheid die te Versailles bet JMige geloof van alle volkeren hebben g ioond Maar dan moeen andene menseben spreken dan graaf Bernatorff die verte len komt hoe de eerste daad van DuiteoWand s buitenlandsche politiek zyn mo t om het m oge yke en otunagetyke te doen om in den volkerenbond van de heeren Clemenceau Co te komen die bond met onbepericte verantwoordeiyilcbedd en onbeperkte macbt daar VersaiUta het bewye eft geleveird hoe alle verdrag ook van de Bntentezyde slechts de boteekenda hwKt en hebben kan van een vodje papier De ware voikerenibond de boD van de Menschheid moet het w A zyn vu het volgend gealacht maar de vooi redding moet zyn het weik van hen die de ram hebben medegemaakt het Measiaewerk het werk van de naties die afaödig lyn gelaten door de tydeSiykie he ren van de wereld en die óf miirïcend fd vernederd zyn I geweest En ais DuitschJand te ziek nog van het bungeriyk materlillsme zich niet c werken kan bot deze rol van buitengewone beteekenis in bet lewen van de volkeren en van de Menschheid kan het HoUund dan niet Holland dat zoovele eeu w n vry en frank heeft durven aprakenl Of ia daar ook de bui ery aiek wn de aelfde ziekte T bevMit lid belwfd ani Toor bM n part r a INana a OiMlala en Braad k 4en ens cm VBRHUIZINaBN Berjlng van BOEDELS 2tU AanlicTclMd IS L M POLOERVAART TEL 144 TORFIIARKT 1 SOUDA MetoetiÊii Blauwe dPHiven Peraciken Tonuito BakUBnen Bessen nz i IB UNM TIENOEWEa 27 OOUOA Tal lit Veplcade s J C FICKWEILER k L VAN DER BEEK Maagkramp I maatfpifa ap$ 9ttm ma iMt BBMr opwUptm i a la ia h t tM mil lUkhcId krijli in n door bet outtijen ran voedsel d de m a4 oiet Terteren kan Komi rfan Uw maag W bulp met eea paar Onze Amsterdamsche correspondent achryft In enkele maanden is aan de Overzijde ran het IJ Noordweatetyk van Amsterdam als t ware een doip uit den grond getooverd dat ver weg ligt feiteiyk bui ten df bewoonde wereld Voor men dit ten toonstellingsterrein bereikt heeft een voetganger vanaf de bekende Tolhuiaboot nog wel een half uurtje loopen maar er bestaat g kkig een andere en betere verbinding met de boot die van de De Ruyterkade de verbinding met de tentoonstelling onderhoudt Dit nieuwe tydelyke dorp is reeSs algemeen bekend onder den naam van E L T A Eerste Luchtvaftrt Tentoonstelling Amaterdam Keeds geruimen tyd wordt met keortsachtlgen yver gewerkt om allea in gereedheid te brengen De groote expositie n zyn reeds klaar en maken een gewekUgen indruk Onder de inzendingen vinden wy ook een watervliegtuig der NederlaadiKhe Marine en het groote Eagelsch oorlogsvliegtuig Handley Page Wy moeten even de aandacht van onze lezers vragen voor dit reuzen vliegtuig dat niet minder dan 18000 K G weegt en vroeger bewapend wau met eenige mitrailïears In dit modem vliegtuig kunnen niet minder dan 40 paasa giera en 10 leden van het bedieningsperso neel plaats nemen Bezien w de madiine van naderbij dan komt men tot de overtui ging dat hier inderdaad een meesterstuk van techniek vervaardigd is Heel gegemakkelijk en rustig als in een restauratie van een D treln kan men een vliegtecht 1 medemaken Eenige clubfauteuils Meden den paËsagiers een rustig zitje aan terwyi men geheel ingesloten ia en door groote vensterruiten gelegenheid heeft het schitterend panorama der natuur gade te slaan ouK ij dit modem vliegtuig van een groote draadlooze installatie voorzien Langs een trap kan men evenals op een stoomboot het bovendek bereiken Er bestaat gelegenheid gedurende de tentoonstelling met dit vliegtuig voor liefhebbers tochten te ondernemen en zyn wy wel ingelicht dan hebben ree U honderden zich voor een tocht door de ruimte aangemeld In deze tentoonstellingHhal zullen worden ondergebracht verkeersvliegtuigen verkenningsvliegtuigen postvliegtuigen politievliegtuigen en toe stellen voor het maken van vliegtoebten De tentoonstelling zal worden vQrdeeld In 17 groepen en wel l HiatoriWhe groep 2 landvliegtuigen 3 watervliegtuigen 4 motoren 6 automobielen en motorrywielen 6 vliegtuigbouw ottderdeelen en gereedschappen 7 photo grafie kaarten en lectunr 8 telegrafie en telephonic 9 orienteering en verlichting 10 instrumenten 11 meteorologie 12 proefvliegtuigen 18 medische afdeeling 14 kleeding uitmsting en verwarming 15 weteascèappeiyke groep 16 marine en 17 leger Heden Vr dag had de plechtige op dng Pb tee Abdijtabletten I voor de madg m iu uiiutknid belpei Dt H Ab4ijld hll b T u e verdoovende bcuaiiddeelin I0 tzoo al andere oiMf middelen Koopl voor 11 25 een dooi Abdijtabiellen bi Uw dro iil of apo beker en lor l Be voortaan afitjd bij H U le bebben Ei cbt rooden band met onae bandteeke H CiNasco 9n Racatiout r tarklaasin l rtaih VnMMI M b S H VAN LOON 11 T k WOLFF a C 1 5 TtCEH RHEUMATItK CN VERKOUDHCetN Oa Pain Expsllar ii eea tvaahMg mrksn e neeiniiddel del fedurende een h l¥a mi ll ian phrama tUk n ilchllljaapa Tan hunne pijnen eerioat heeft P i i fM en 95 cent bij tiMkcM ea Orogiataa F Ad RICHTER A C Rotterdea Te Gbnda bi Ant C pe W dMr en g H T Lot Markl 3336 30 WHEUMIHE SOH eUWBUBG GOUOA Van 30 JULI tot en met 3 AUGUSTUS OPVOERING van Henriter Hall s Nieuwste Revue k M t nooit weer doen I i nm rin T rrnna Tn i nmriroirT t T r ir iri m tw r tajWe Aften i Orbotote aucees te Rotterdam Amaterdam Den Haag L8S8 DB PBKSVBRSLAOBN Bar a fcopend 7 uur Aanvaar S unr BNTK StiHu Lo Ladta t NIat LtilM ri Oi Balcoa laaadMlta Leden f l lSO NIet Ledan I 1 i Baleon aa zadeatta Laden t i aj Nlet Laden i so OilerlJ f So Varbooffd mat is pCt anteunreelttan PLAATSBESniBKINa bl lotin Oludaiavond 8 uur voor da voontallinfvan Woanldacavood overira dagan op dan dag dar vogratalllnf s morffani 9 aur 3315 SO I SchouMfbupglooe NI nNr IMCirkt N V Het Hollandsch Tooneel Ooedfekeurd bij Kon Beil do 3 7 18 No 11 Dlrecleur LOUIS DE VRIES v d Holi Scfaouwb Amiterdam MAANDAG 4 AUGUSTUS 8 4 uur Blaahia ééa aakala a laatat ooratalllng DeSpaanschoVlieg HET aWMTSTI LACHSUCOES In alt Balaaaa van alia aarmlaaaa PRIJZEN van I O SB i e m II verhooid met 10 auteurirecU 3402 50 loscoop QoiuDA vaonuiT Qadnrenda de kermis bren en wi kei beil varieer iide programma de meeil aeoiatioaeele ttlmi de dolite kluchien de oieuwste acmaliteilrfl Vanul heden sli hoofdfilm Het Brandende Vlot r 1 Tl nrrmrnrT r rn tt i i M l i liii i i ii a Buitenifewone Sensationerie Episode uit het leven van ttvee broeder Wondcrvoile opnemen van een Veneliaantcb Ooodelfeeit B n brand In volla Z Zl n drukJce dagta Klaahallnn kluaht in I aotan Laohapiagslbaaldkn 3437 BxplleatI JULBS RBNt DO Abonneert ü op diï Blad li JURGENS ÜË Ïl IWEERTOÜÖCDOCN f ilSVRüVWRANTSffiN PLANTf NBOTERJ 2 70 110 OeaMiairaa auila i Aanlag voor Llclil on Krachtlaatallatioa Rtparatio aan Dynamg a an Elaotremaiaroii Autsmoblalaa an Moi rrl wlalan Speciaal ailret voor Eleetrischei AuienwUsl VsrUttting j Uém u Imumi MotojiboQtdtenst Gonda Rotterdain W M ELSMOinr Taal aar OkHaww Jk 1869 20 OOUDA HaaSiT Een zennebad ia goed voor het haar maar zorg dao bij thuiskomst Uw hoofd ontaiddeliijk te reinigen met IjAX Lax ia oen uitstekende haarverzorgflr die 8tof rooa n andero onzciverheden en onreinhoden verwijdert Omdat LAX levend onrein doodt ia het onmisbaar voor schoolgaande kinderen + PIJN IN DEN RUG EN DB LENDENEN Jicht Urinekwalen n Waterzucht geneest lUBn spoedig door het gf bruilt van Dr Richters Rugpijn Nierenpillen Het geneesmiddel dat pg n ia den rag en de len ieneu van af de eerste doos doet verminderen Pr j8 f 1 50 M a a t s c h a p p ij S A N I T A S Koninklijk oed ekeurd 6 15 OOUDA Lan e Tiendewc 11 OEN HAAG Heiderta altaat9 en allen die met kinderen in aanrakin ï komen Prijs f 0 25 per doos voldoende voor 2 iter haarwater Bij alle drogisten L ï AKKER ROTTERDAM BiOO Hoesten verkoudheid keelpijn J Gebruik bierlegea Afl¥Rrt 8rt jn dif Btaé Anga bonbonSa Doos SO en 90 cent Verkri b hii alle jin H n jjjb Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keiieraïraoht IM Amaterdam Leliegracht 30 CURATORIUM Mr A W Jaiumatti Ood Advocaal in Ned Indii H J Calkoan Bnilen ew Lid Oed Staten Burgemecater van Edam en Srbooiopxiener J QarriU Oud Reaident van Ternate üenrl Polak Lid Eerlte Kamer Postmus Schoolopaiener P J Raaymakers Oud Secrelerif Oeeeraai der Rijkaverzekerinjabank W N Wintershoven Qep Ijut Kol O I L Amerafoon Stcrtlaru Afde SCHRIFTEUJKË CURSUSSEN Ouder leldini van 80 bekende laerltraclïtea onder wie Joh Bounian DIreateareener Hendelaacbool Mr I r J BIMtpn Direeteut ener Tuchtachool Jhr J Paltb lournaliat Ur A A Pekkait prlvaat docem Univenitcit Dr A J M Oarlaaana leereer H B S P H vtnrOiiatel leeraar Handeliicliool Prol W C de Oriafl Hoogleeraar Univeralteh Utrecht Dr A Halberstadt oud ieeraar Grm naaium Dr i M HooavKet privaat doceat Ualveraitcit Ot C Hnysnkaa aceounlant en andere mannen van naam 24 leeraan H B S 7 Mra In de Recfateo 7 inlenienra 6 accounianli 3 arl en ena vorden door ona teori aniaeerd tnaar dandoo Mhrlltallike cnrsasaen o ra BOEKHOUDEN HANDELSOORH ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEURSTECHNIKK STENDGKAFIB SCHOON3CHRIJVRN NBDBRLANOSCH PRANaCH OUITICH BNOBLSCH ITALIAANBCh PAANSCH ZWEBOSCH DEBNSCIi NOORSCH RuasisoH MALEiacn LATIJN QRIEKSCV BSPERANro WISKU MOE SCHEIEUtlDB NATUURtUNDE WERKTülGKUNDE ELECTRO TaCHN TEEKENHN BOUWKWDB ALG ONTWIIK LOGICA RHETORICS STUDIETF CHNIEK STAATS WETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIEKOESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL RANDSCHRIFT VRRBBTBRINO VLIKJ KIS C08 REKBNBN FJI eL N SLWD kunnea rao on Stadletood wK T SJïï ï e wie werkt laaxt trteB Advleieo lauke Beroepakeaie ir ss rütex K tcsstiS M voorSCHOEMCREAM I OORDRCiNTSCHi HETAAlWMieNrMWItK 1 rlies Wb J BEK KStZOO l O RPRKWr GJiStllE COVMIIT ZATERDAG 2 AUGUSTUS 1919 Tweede Blad bwevew pit DUrraCHLANP H Wat B0 OBtbreckt Van oown R correBiKaKient Duitsciüanti ie nog zeer xeer zii k En de wiïerl k materialisme Ik bier bur gerlük materialisme tegenover het h noodige bui erlüke idealisme Ware er dAt nos Koo kon men ettzmfi d ofMtsnding v Duitachland uit i n te caLwoordigen grootaten nood bojuwn afia nbaren tijd Tooi elleo Maar dat Imrgerlük idealistqe ia er niet meer onukt Duitschlflnd liek ifi en overal lydt aan 4 urgerlijk materiaUfime De Daitache bunger j ie lick aeif n haar ïiekte en kwoial benroet en vertrouwolyk zegt ze wel eene hoe ze denkt dat zU haar rod gespeeld heeft Wannee men dan antwoordt dat iemand die weet waaraan hÜ lijdt ook gemakkeJijk h t middel kan vinden om zich te geneosan en tOit nieuw leven op te staan dan giiraiacht men als uit medeJyden om zioh zelf Het jburgeriyk materialiwne heeft den willenden wil en het giecetdriftiig offer gedood En zonder deze gwvoeienB en zonder deze krachten ie het niet mogelyk dat een land een natie z j vaat en stevig aterk door broederiiefde noar binnen en eensgezind oaair buiten door een groote en waarachtyr diepe en eerbuedwaardflige menaohengedachte vwr welke ook Je fierste geesten by de vijanden van Duitachland meit ontomg bet hoofd buigen De Buitaclie omwenteling heeft nüet gehnacht wat z brengen kon tenigtevwige van het yburgerlük materialisme dat aile blasBen van de maatschappy heeft aangegrepen De Duiltsche Sociaal deraocmtie heeft tientallen jaren duizraiden en nogmoak duizenden m Mssc en onder lu kr vanen geschaard enkOi en aUeen door ze te vangen met het uitxieht oip vei Mtering vnn stoffel ke toestanden Het was een natuurlek en v6or de Duitache Sociaal Democratie zeer vff ii evolg van het buiveriü iQAteriel ttW tfet in den indu trieet at DQitBcblabd er alleen op bedacht was zkh aoo spoedig het maar kon r k te maken Nu deze Sociaal Democmtae voor de moBÜ kheid van regeeren siomK wree kt zich dat geM aan M ken iadioud op rreesdyke wyze De Socioal Deonbcratie woi t ten hevigste dcMn de Socitwl Demoemtie bdnuiq t £ h daar de zoos aiaamde meerderhetdseocialiBten nevens de nweélök beden van regeeren nog zorgai moeten voor MU aantal annhangets waardoior zg de IMenlerheitd en dwrdoor de maobt bebontei moeten zien sü zteh veirpUdkt aan de maasa materieele voordeelen te belo w die de bargwiijkvoeieoden meer en meer van hen verwijderen berwij de on Ibankelijken het bonderdimaal gemakkeHjker hebben omdat zij slechts een negatieve politiek voeran en des te tulider door de nÜJaoenen ontevredetLen toegejiuebt worden naarmate ze me r en seheiper de nseering schimpen Dfi Ehiitsche regeening zit gevangen tus chen He OnafhamkeHjike S D P en het Oentrum t iedereen kan zonder lanig nadenken begröpen tot wat onmogelijke toe tanden dat gevangen ziiten leidt Men denke goed na de meeo erheidc aoclaliHten door hun gebrek aan geestel k ideaal dat e verwaarlocHd hebban gedurende al den tijd dat zü op KMUitieparty waren eo door bun huidige machteloosheid by het r g elen van het land hebben siteun moeten vinden bij bet Centrum wait men wel noemen kam by den duivel te biecht gaan zij wUen zeer moeilijk partüvermeerdering rerwerven de burgerlijke lieden voelen zeei reinig luet om zich tot deze byna machteleoze en tot kotnpnmm overgaande partfj t bekeeren de OnaJhankaUJken die heeInnaal niet viattoaar zijn voor ïdealen en alleen denken ea denken kunnen aui verfwteiiiv van hun stoffelijken toeatand bib ïeo grootendeeJs in de hai d van hun leidere Bü een verkiezing en by velen ia de vensch naar een v rki zii re ds uitge lirnken k n de meerderheid van de wetgevende lichamen of de Nationale Vergaderjag wel eens in andere hainden overgaan Ka in welke huden Mdn nuike x h gefne f o ee Uea denke nkA dat jUiiathankeIjijkeai en kommunieteQ zoo ver van elkande staan en dat het bi de hu di a Reueeu ontBvredBeheod voor de leiders van deze partyen moellyk is bUna dogeïUks partijgangers te vinden De mogdyidieid staat Oï en dat juiet deze lieden de meerderheid vormen kunnen of geheel de macht in handen nemen Men rekeoe niet o de burg rlUkn Dy de laatete verkiezii en in Leipzig byv en dat geeft een doorslaand b w hoe siek de Dtiiteche bargezif m tengwvolge van het burgertak materialisme zyn rfechts 60 van de stetngepe Atiglien van de burgerlijke partyen opgekomenl e n weinig meer dan d Kdfttl Onverschillig staan deze lieden vuor aJlee at buiten den kring van hun zeer onmiddeUyke belangen ligt de dood van aUe idealimne beeft zoodanig bén denkvennoce verlAmd dat xy niH iniien of Biet inzien k u n n e n hoe deelnamen a n de ic me ene E ak de bek a r t i g i tt g van bun materieel bel ang betaekent Ik héb hst nog nooit l jgewoond dat het moedwilÜff dooden v n alle ddeaïen want i k wdoB ia geen tdeaaJI zidi op aulk u Teriek2ikk iyk wyze wreekUk VexsehrikkaMik Ja Waat heW DBitidiland ie daidoor m imRUB m de fpara am a i i Tal van Mtorileiten m ounnea vu f naam in de aportwerrid warm by deze 1 pleditigheid tegenwoordig A n de De Ruijterkade werden de genoo 1 digden door het dageiykech bestuur be I staande uit de heeren Uilt Plesman luit Hofstee en de heer Ful4 aan boord vwi I oen gepavoiseerde boot rfttvangen Gedu 1 rende de overtocht genotui de paasagie s 1 reeds van de vliegtuigen die reeds boven I het tentoonstellingsterrein het luchtruim I doorkliefden Een watervUegtuig daalde n I lie oamiddeliyke nabijheid van het bootje 1 stoof door het U waarqUB het de golv n hoog opzweepte en zl daarna weer naar hoogere sferen verhief 1 Aan de landingsplaats gek Mnen werdu de talryke gaaten door Generaal Snyders 1 oudopperbevelhebber van ons leger we kom geheeten die het doti en de beteek 1 nis van de tentoonatelltng uiteenzette I Terwyi de luchtvaart tot voor korten tyd zoo goed als uitsluitend ten behoeve van I militidre doeleinden werd toegepast ope I baart zich in den laatste tyd het stteven I om aan dit moderne verkeersmiddel een I meer algemeen karakter te v rleenen en I daaraan een gewichtige plaats in het alg I meen maatschappeiyk bedr f te geven ze I de spr Deze overweging deed in het bf t n 1 van Februari van alt Jaar by een paar 1 ideraemende mannen de luitenants vtie I gera Plesman en Hofstee het denkbee d I eener Luchtverkeer Tentoonatelling ryzeu I In vereenlging met deh heer Fuld d e 1 zich by hen aansloot werd dit plan nader I uitgewerkt en weldra wfcren zy zoo geluk 1 kig een aantal vooraanstaande mannen op het gebied van handel aekeepvaart indu trie eu bankwezen bereid te vinden krachtigen steun te verleenen door een belangryk kapitaal ala waartieiirfonda byeen te brengen Hiermede was de eerste voorwaarde vervuld om aan de Mrwezeniyking te kunnen denken Na den omvangrykea arbeid der oiganisatla geschetst te hebben zeide ttpr dat I ae verschillende moeiiykc omstandighedoa uit Jen oorloga en erisla toestand voortgevloeid n l de hooge bouwkosten de trandpfirtmoeiiykheden en de politieke verhoudi tgen in het buitenland en heeren die Ik t plan op touw zetten niet afgeschrikt hobban Indien zy erin geaUUigd zyn hun doel te bereiken of althans iot saby te niule ien wat het publiek zal weten te beoor lee len dan is dat zeker niet hieraan toe te whiiivett zeide spr dat moeiiykheden hun bespaard zyn gebleven Spr sprak vervolgens woorden van opreeht n en harteiyken dank in de eerste plaats tot het Gemeentebestuur van Am sterdam dat zich van den aanvang af met I het iplan Ingenomen betoonde en dat ons in elk opzicht op de meest krachtige en onbekrompen wyze heeft gesteund Ik denk hier tevena aan de bereidVilUge en doeltreffende aamenwerkinK tttsschen ons bestuur en de hoofden der Gemeenteiyke diensten en bedrüveSf met tu ana Bibtenaran zeide hy In de tweede plaats diok Ik de Regeeitng voor alles wat zU ter bevordering van het welslagen der tentoonstelling heeft gedaan niet alleen door het in uitzicht stellen van een bolangryke subsidia t maar ook door het beschikbaar stellen van militair personeel en materieel door het verleenen van faciliteiten teoi opzichte der douanebepa ingen door het bevorderen van bemiudeling onzer gezanten in het buitenlaati tit bekendmaking en aanbeveling onzer onderneming Het is mij aangenaam te mogen verklaren dat ook de Rykshoofdambtenaren en anabtenaren met wie wy te doen hadden ons eteeds met de meeste bereidwilligheid ter lyde hebben gestaan Uet groote erkentelijkheid gedenk Ik den steun der ver rhUlende buitenlandsche R geeringe i eu der luchtvaartindustrieelen van Enge und Frankryk en Italië die door hunne met grooto offers gepaard gaande inzendin n I cnze tentoonstelling mogeiyk hebben geI maakt I Ten elotte weeë generaal Snyders f t oft dat ook doze tentoonstelling evenalu de meeste harer voorgangsters nog niet geI reed is Door de voortvarende leiding van I den aannemer der gebouwen den heer Stam kwam bet hoofdgebouw tydlg geI reed door de onvermoeibare werkkracht en voortvarendheid van hot dageiyksch bestuur en den buitengewonen yver zyner I damet en heeren an tenaren allen geleld I en voorgegaan door den energieken voorfcitter van het bestunr den heer Plesman Het het zich tot voor korten tyd aanzien I dat deze tentoonstelling eene uitzondering I zou r aken op de gebruikelyke neiging van I derrelyke ondememUigen om te laat gereed te komen Maar tot het laatst toe hebben tegenspoeden o s vervolgd laatsteiyk nog I woe de btizondere slechte weenrgeitteldheid een havenstaking In Engeland en andere teleurstellingen in den aanvoer Niettemin vertrouwen wU dat binnen weinige I dogen alles geheel gereed en compleet ral I zyn en hopen wy dat het publiek en de I pert tot zoo lang hun definitief oordeel zulI len willen opschorten I Spr eindigde met de hoop uit te staken dat deze tenfoonatelUng nUn mate de I helangstelUng zal opmkKMi van hen die I do i ichtvaart als een gewichtig i n oumlsbaar eement in be maatiwhappelük leven beschouwen en velen tot Ie ring en tot waarileering voor hetgeen op dit gebied beU i t is zal strekken Applaus Hiima ver cbt generaal Sn gdo 4 den mlcih er van waterstaat de Eersts Lueht vaiirtTentoonste ling te willen ojHwen Rede van Minister König De beer Ktoig wensehte het bestuur der E L T A in de eerste plaats geluk met het heden reeds bereikte resoltaat Hy wees f in = tin rede verder op de snelle omkeer die in zoo n korten tyd op het gebied van het vUegweien heeft plaatsgehad I W9 iQb Mff gaèMl oaOrn dsa Isdxuk telde epr hoe nog niet zoolang geleden 1 het vUegtuIg by ultahilting was een oor I lugswerktuig waarmede de vyanden elkaar 1 bestookten Thans echter vesUgen wy reads 1 het oog op een hoopvol verschiet waann 1 het vliegtuig zyn plaats zal Innemen in 1 het vrodesrerkeer waarfay het begrip af I stand schier zal zyn venlwenen Daia lal 1 het ont In snelle vlucht ovsrhnngen faar 1 ne geaiene gaaten of waardevw tydingen I en wanneer de herinnering aan veraehrik 1 king of ellende allengs zal zyn vervaagd 1 belooft dit verschiet ons een juichende ver 1 welkomlug van het meuw verkeersmiddel 1 De periode waarin hetgeen ik sdietste I staat te worden verwezeniykt is reeds ge I opend dese tentoonstelling Is daarvan heX 1 tastbare bewys Maar er is ook nog een I andere aanwyzing voor n l deze dat het I geen met het vllegwesen samenhangt 1 voortaan zal syn betrokken onder de be i moeiingen van het departement van wnter I staat instede van geiyk tot dusvwr 1 ondor het departement van oorlog 1 Hierna werd een rondgang gemaakt en I werd gerubnen tyd stilgestaan by de reeda 1 boven omschreven reuzen vll pnadiine de i Handley Pagc Naast dese reuzen xna i chme staat een gewone vliegmachine die I den indruk maakte van etn eolibritje naas j den arend Ov r het terrein dat thans In 1 tuin 11 herschapen begaven wy ons naar I het elgeniyke vliegveld waar de noodlge I hanears zyn gebouwd om de nog anko I mende en reeds binnengevlogen vtiagtltlgen 1 een veilige plaats te bieden Hier was be I al drukte en bew ing Aviateurs met hun I ne helpers waren bezig hun machines te I bergurt terwyi anderen zich gereed maakten 1 een tochtje door het luchtruim te maken I Dezen dag gaf nog niet geheel weer wat I de eerstvolgende dagen beloven te worden 1 want de belofte is grootaeh Tydana d tentoonstelling zullen verschillende de 1 monstratles plaats hebhen als het opstygen 1 van verschillende soorten toestellen het houden van een geregelden luchtdieUst op 1 het buitenland het gelegenheid geven tot het maken van vliegtochten nachtvluchten met begeleiding van zoeklichten indien I mogeiyk wedstryden en luehtacrobatle Ook zullen r lezingen worden gehouden over j het luchtverkeer de techniek de meteorologie de luchtphotografie de draadlooiie telegrafie en telephonie enz Nadat een overzicht van de tentoonstelling genomen was verzunelden de genoodigden zich In het groote restaurant waarIn thee werd geserveerd Na afloop kwam men In een goede stemming op het Lunapark van Hugo Haase Dit Lunapark is grootaeh aangepakt en biedt vermakeiykheden op alleriei f ied wy troffen hier aan een achtspoor plane tenspoor achtbanen een lachhuis terwyi verschillende café a den bezoekers gelegen I heid geven na het vermaak uit te rusten I Een Atss grootste eafé s Is o a het KiUer I thai of Klein Zwitserland I De tentoonstelling di geopend Is gedu I renle de maanden Augustus en SeptHnber I zal opgetwyfeld zooveel opgang vinden I dat de terrayn verlengd zal worden I Het ongeluk op de Eita I Omtrent het ongeluk dat de luitt vlieseI nier Bakker gisteren met zyn watervliegI tuig overkvwn en waarfoy hy zelf Iloht I gewond en de sergeant vliegenier Kroger I gedood werd welk bericht nog in een geI deelto onzer vorige oplaag kon worden opI g Mman vemanMa wy nader Het watervliegtuig V 42 kwam van het vliegkamp de Mok en wilde op het IJ dalen Het kwam in aaniaking met een schuurtje de z g Erammery van de Uzer en Machinefabriek van de firma J Hillen deUlle en kwam gedeetteiyk in het U terecht Een groote rookxuil steeg uit het vliegtuig op een stuk van bet dak werd van de schuur afgealagen De aviateur had wel de fabriek mabr niet de schuur gezien Direct na het ongeval daaklen op het IJ een groot aantal vilegtolgsn om assistentie te verleenen Ook eenige motorbootan kwamen naar de plek waar het ongeval plaats had Het lyk van den verongelukten sergeant is per brancard naar een der zi l kenhuixen vervoerd Aan den offcieelen maaltyd gisteravond ter gelegenheid van de opening in het restaurant op het tentoonstellingsterrein onthield de Minister van Marine zich vw deelneming tuin het diner In verband met het ongeval dat de marine had getroffen De tafelpresident generaal Snyders verzocht by den aanvang van den maaltyd de aanwezigen zich een oogenblik van hun zetels te verheffen Hy sprak woorden van weemoed met het slachtoffer dat gistermiddag by de uitoefening van zyn plicht was omgekomen en uitte zyn deelneming voor de nagelaten betrekkingen Hy nitte de beste wenachcn voor het herstel van luitenant Bakker wien in een telegram daarvan uitdrukking werd gegeven Voorts bracht generaal Snyders een helldronk uit op H M en het Koninkiyk Huls Yetmndering straatnaam Mevr Ja J H voa MonVvwi YMi Santen eenige kleindochter van wyien Mr J C Faber van Riemsdyk hecA V t den Haagschen Raad een adres gericht waarin zy vraagt de straatnaam Faber van Ristnadykstraat zoo genoemd naar baar groatnader Mr 3 C Faber van Riemsdyk te willen verandersB omdat het haar pyaltfk treft de naam van haar grootvader verbonden te zien aan een stnui ttte beruebt is w f eaa hare bewoo iwt n ig Opv ediag hl de knast éeor 4e fU In Zweden wil men proeven neincsi met het gebruik van te film ter vmneerdenng van de kennis en het gevoel voor knnut liet plan gaat uit van dr Axel Gauffm leider van de achilderUeoofdosling van hM Zweedeche naUoaal nuMtuu die zich daartoe ki vertkindinc heeft ge t ld met de filmmoatschappU SkuMttn De door dr ioaffin ontworpen plarmen gevvn een goed denkbeeld van d wy e waarop hy zich de zaak voomtelt Als voorbeeld zy bier de film raa een beeldhouwwei ruwler bescfarerwn Op een wuid ing door het museum Wyft men voor een beeldhouwwerii staan Ope su veranderrt het tooneet en zien we den beeldhouwer in zyn atelier aan het werk Dan kryg men den ipeter by zyn arbeid te zien en tot slot weer het werk In bet museum By tbt laatete beeld worden dan eenige wooi den gwsproken over d nrtiatielïe problemen die de beeldhouwer by zyn werk geetetd beeft Nog een andef voorbeeld brengt Gaufftn te berde De film toont don wand van het nationale museum die aan den schilder Wilbelmaon gew d is Het wordt den besoekers eerst duldeiyk gemaakt welke plaats dese schilder in de moderne Zweedscbe kunst inneemt Dan wordt de natpf getoond waarin de schilder opgroeide nten ziet hem aan het weit gaat met haoL op bezioek by de modelten en ziet hem tyn sbudiee buiten maken Daarna ziet men den schilder in zyn atelier waar hy het in dan zomer vergaarde materiaal tot schilderyen verwerlD en ten slotte komt men terug in het mnJtem en worden Wllhelnfwon s schilderyen stuk wwr stuk getoond en uitgeltvd Een volgende film moet een Indruk feven van den Renaiaance etyi Het eerste beeld vertoont Renaissance poptretten waorby het kenteekenemle in de typmi en dracht wordt uitgetegtl Het tweede en derde beeld toonen Renaisflaince4terieun die m Zweden bvwaord zyn geUeven de vongenis van Joban III te Gnpeihalm en de kamer van Erick XIV p Kalmar Dan komen de Renaiosanee maubets uiit het muse ua aan de beuzt Ook worden modems vervalachingen getoosMl m op het versch I geweoen Schilderyen en pnuteu w lea getoond waarop nten de meiibeds in bnn oorspronkeiyk bralk ilet Tot alot de briekmatige oooehte Renalaaanoe etyi uil I de Jaren 70 tot 90 en de moderne pogingen om den meubetstyi te verbeteren in den geest der Rmalesamfe zonder daarom in I direo nwrolfing fee vervmUen Een jenge sndrdienaar De heer Ca Kcabbendyke muuekonderwUssr te St AUnalejDd schryft aan het N V d D Sinds ei isle weken xit in m n klas een tienjarig ventje Herbaalda molen was het my o gevatLen dat hy de ge k ltoiyke produeten van byv 97684 X 2607 zonder aorsélen Ineens van Unka na r rechte oyselurwf By het hoofdreksoen vnog ik hem 68 X M cnder zich te beilenken antwoordde by comjct 6528 Op myn vraag 7 X 648 had hy bat product reeda genoemd voor ik goed en wel uitgesptnloen was Even vlug Mtmde hÜ het Juiste aatwuord toen ik opgaf 6 X 9742 By 12 X 24689 bedacht hy aich 2 3 secomlen hoovsAens Terwyi hy met des rug natr hat bord stond schreef ik onder elkaar 8674 2697 8847 6894 en 2769 In den M dien ik gebruikte om de ry der nsaheden c te teüen antwoordde hy 24 881 wat goed was In het byzyn van het beele personeel der 8 kla aige school en van een woelige klas de kindefon juich n verf verbazing natuurlyk elk antwoord toe werd de proef gedttrende een k uur voortgezet Steeds antwoordde hy byna onmLddeliyk na het a ellen der vraag en al lyn uitkomsten war n steeds eorzeet Dek ny aftrekMtwen eii dee kW VhMkan in het lager In den regri wordt dne luaeatie t opgevat alsof het vooral de meerdensn sy die vloeken tegen de minderen Hier Is sMi heel ander gvnX Knar men weet is bet de gewoonte van dm togenwoordigen nunister van Oorlog om zonder voorafgaande aankondiging op tnspeteie te gaan Zoo kwmn hy loabt in een kazerne der veldartillane ar hy slle vertrekken doorliep Op een gereven oogeu bHk sprak hy een der monachappen aan en vroeg of er veel gevloekt wenl Uet antwoord Inlddei Ontsettend ve Vlodct to batteryconunnnduit vroet dnart de minister J4een die niot X t officisren dsn Neeo eofc ntet De onderofflelerwit lukkW de vnlgMide vraag Ook die niet Tsn haogst verbaMd vraag daarop de odnister Mor wie vloekt er din Wel wy wUf mafcaar oo aatwaonldede mkUat MOOe EN HVQIÊNE De psyefaotegie vss de made In het Deensche ydsebiift Suad sans in het Nederiandsch Gezond Verstand maakt de bekende Deeasehe echryfster A ga Amdrup een aantal juikta en boosaardige opmerkingen over de psychologise p zyde van de mode Modem zyn Is eeo plaag niet modem zön Is een tragedie zegt een spreekwoord Ik ben het doarm volkomen eens op gevaar of de to Hni v i alle mannen uit te lokken Da vrouw die zou bitter bedroefd was omd haar man haar niet m r liefhad vergiste lirh nlef hij b i iMor naMst k aangmd wollen oadeslttfjes met lange mouwaï te drogen