Goudsche Courant, maandag 4 augustus 1919

Afie Jaargang Ni I407S Do opmarftoh g Rusland Stakingsn Hat vp d sveriira In Frankrijk an Amarlka Ean boodaotiap van WÜson Uet de v r Bd riiw wm re eef 8 sht t de toeetaiul m Homffarlje y ei on n rJ i dl k iAiibeterd nubar nog niet bMit m lofigeiieldeiid I e roio Bitter van d n centralen ubeidersmad te Boedapeet hMft trouwene In ees ojul rlioiul meit eeia vertec nwoordl r van de Neu Frene Presi al giSK dat de m uwe reffeering een voo popig karakter draagt Z j berw t TredasonderhandeÜDflren vootr Hei blijkt oojc wel dat de Entente jiut Hongaarsche minüterie beschotuwt aU enorergaagiJEabJBet 3 meent dat m denieaw gwoonnde receering grootendaeUperBooen sitüflt gaiomen hebben die bcti £ d t iMèben gvnamsa aao he t comrnu oÓAtiflch n me en ml eene coalitterege Xing door opnemmg van led n uit den weg r g r 1 boarenetalBtf Een onci oebaiar proUeeau aobt ib heteng daan maken der veixleeiUng van enbod n en van de socieJiseenng van de bediJiJTeQ De sierste taak moet z n het uitBchrijyen van verkieaüngen voor de NatioiuUe Verga ia a Zaterdaff te fioedapefit giriiowleii vengvulering vtua d a Centraien ai id raftcï U erop g ezen d it de Honigaarf he pr etariérs t n zij zich op d n i roaidllag rt iMe a va te iHrtaÉww Ta 1l i iMateri at op dne dingvrn rekenden Zij geloofden MC een Bne41e Ten rHdinig van do w Idrer fAMtae op een v ovB D dig in o mftv h van het Ruaalsohe leger en op de offerv r4if haid van het Hongiaaivcbe proletariaat Daze v rwachtia en zijn m t ooiver yerTuld ais 24 verwacht hadden Het proletariaat uit de Westelijke moeendbeden Ue de radenropufaüek in den ate De oleem ne leading van de Fnuiisohe arbeideiTB zaïg van d staking van 21 Juli af toen C1 nieneeau belooifde dat er geen miJitaire fcus enkomst in de radenrepubtlek wu plaats vin en dat de duurte besti éïlen zk i y oV Am Hert Ruesische leger kreeg ni t o geluorde moedlijkheden te luunpen en kon jilet zoo imel oprukken diat het Indei daad aï an bood E n Mangr k deel van hST Hong rKihe proletariaat was al niet bereid om grootei e offers aan de zaak vaa de we olüre Tolutie te brengen dan de proiletarië in de WeetSïuropeeeche landen Oiider d zd omstandi eden mowt de kleine Hongaar sche radenreimbHek h ar geweldigen s r d voeren tegen het machtige imperialjame vu de entente en n o ontstond een toe tand die tot ei ovcr rinning yw d ra ik i o p da vveij ÏMi maar een groot ge IS cm te ontslflTDe t lat IS osn te ntsl PI De Daily News var on ratelt dat man dan aMkan og an laiMi Wto idw tf iwrf j oekVMlie te dimat te treden Ta tirerpool iq het percentage aan stake hooger dsn ta Loiülett en het schijnt niet eeker re ziJo dat hat C sl g zich ook tot hen aal uitstrekken Vrijdaff hebben ongavaer hooderddultanu man van de i poons r werkpJaAtaea n nu district Ch cajp hel TTk neergeiegd Berichten ujt Atlantla in G di raeJdan dat fiertigdu i nd weiklteden n d qvoorwegwericplaateen van da Zuidoostetijka Statwi eveneens Htaken Verd taken zü te Philadelphia Bostoci D nnr r en andere belangrijke kruispunten Wilson heeft het Congres v nocht w aommisale van ondersoak In te ataUu on da eiaehen naar hooger loon van alia qioo wegbMunl en ta bekaadalea is hiJ bruin geworden UefJe zei Ladj Mary op den toon dien men aanslaat tegenover een ktttd van twaalf jaar men spreekt niet over lamand als hij er bij is Dat wist ik had Ik er maar aan gedacht zei Marvel berouwvol Nu verbeterde 7 i haar Inbreuk op de étiquette kaak Wriothesloy vrfahdetyk aan richtte ieh rechtatieeks tot hem en zei Wat ben Ja geweldig bruint Wel zal Lady Mary vroolijk wat woi Je dan toc wel Ji dwaas kind De Indische zon zal haar gelaat toch niet verbergen om Jou en mij plezier te doml Denk nu niet dat ik uw les niet ter harte genomen heb zal Puike vroollJk Maar Ik moet nu toch aaas spreken ever Marvel ofschoon ze er bij is Wat is ze veranderd tn alle opzichten 1 za aadan gewerdanl Ja zU heeft mij de vorifs maand overgehaald goed te vinden dat zij haar hana opstak antwoordde Lady Mary Marvel aanziende met aen aeaigszins bezorgde uitdrukking in haar oogen Dat heeft zoo n groote iJtfiiai ik bea toch zeventien Jav tanteUe en diut hoe groot ben ik niet v weet ho Juffnmw Natten ille er met hiuur zuster dien Zondac u heeft gelachen ik hoo e het wooid staart he l duideliik Jb zoudt toch ook niet j ntttig hebben gevonden Fulke als je baar een staart werd genoemd En taptatja U utrimiart yjak toch wal tie dantlBM aal Ken ovértraaste stap UU bai ËBgHm verUtaid vowr het Soerab Uaodetsbladr Urn Mevr J P WES Sa dlNK VANKOöèUM Nwlruk VMtMMleiL uZeg niet jete wat je niet meent riepWriothealey driftig HU greep haar handen en drukte di tegen zijn lippen ïk snwek je wees b ven allee eerlijk tegenover ay Hii was zelf volkomen oprecht Z n g ivotebramlonde ougep erne len een wereld vêa Buivore echte genegenheid Waarom zou je me wantrouwen vroeg 4i riendelJi k Zü bestrafte hem niet om z n helt eid en beproefde niet haar liandec los te maken uit z jn g eep Z j genoot vm jjn schoonheid terw l hij daar Meek en ernatlg voor haar lag neergeknield en op dat oogenblik was zfj tei Qiinata vrouweïyk genoeg oic het tot te vV ekcn dat Dawtry xoo anders had gemaakt dan Wrothealey was Geef mij één woord van hoop uueekte Wï i rig Morgen ga je naar bui zei zU zacht pZal ik je overmo icgen b j mij ztenT ffWaDt Mu Mttwigheld Ugt ar tuawhen M en dan aatmmdda btt hartatodiUMJk Waa ik in haar plaata geweest ik zou niet grehuUd hebben Ik had geruliefat mei een verrukkel ken liJden onderrok een stukje kant laten sien en hem de rekening gestuurd Als wQ onxe kleeren too ver uitfFeaneden dragen dat zelfs Salomo een verkondheid opg oopen sou hebben dan doen we dat och alleen ter wille van den man Bü vormt immen het publiek tot walk onze kleeding spreken moet en de vrouw die in paradoxale overdrijving gez gd heeft Ongetrouwd kleeden wij ons goed om een man te winnen en In het huVellJk om en anderen te verovenn die vrouw hmft den sptjtier precies op den kop geslagen Het ledaal van eiken echtgenoot Is zonder mankaeren een vrouw die de rol van het bescheiden viooltje speelt maar zijn opmerkzaamheid richt zich niettegenstaande dat slechts op de vrouw die de kunst verstaat de aandacht te trekken ledere echtgenoot wil zijn vrouw natuurlijk hebben ze mag noch haar ouderdom och haar vet bestrijden houdt een vrouw echter haar mooie figuur dan weet hij dat toch te waardeeren De man haat poeder maar de gepoederde schoona bewondert hij een laag décolleté ontstemt hem bU zijn eigen vrouw maar streelt z n oog by een andere Ove geverfd haar maakt hij zich vrool k m voor gr s haar achrikt htf terug l man spreekt wel over de leeiyke vrouw ïrnitar hy babbelt met de frivple De ma oudt de mode voor totaal krankzinnig aiir een vrouw die haar wetten volgt noemt hy verstandig Met andere woorden de bewondering van dezen man Is even pradox als de kleeding der vrouw Het ma r waar z n dat de mode gek 1 en dat de vrouw die veel voor den spltijcel staat zelden aan het spinnewiel zit Maar ze spint ilch vaat la het kart van den man Medesnnfjea In Engeland is het thans zeer chie gekl ur ie schoenen te dn en di met de raeeet bonte stukken en kralen versierd zUn De Louis Seize haOc heersdtt onbeperkt en men ziet alle kleuren in brocaat en damast Hemelsblauwe stukken op roode schoenen z jn volstrekt niet buitensporig Dergelijke schoentjes kosten al gauw een 8 i 7 £ Aan de mode van de rokjes zooalt de Parisiennea thans alom dragen daar wil de Engelsche echter met aan Dat vindt Albion tfwh een beetje shocking ook al ia het preutsche Engeland door de great war In dit opaieht toch wat ver anderd ADVERTENinai Sen beicb jongmenioh in hat beBït van een praktök diplomn boakhonden en oede hand schrijvend znkt plntsJDi ip eei biitiir Hoo Misiii geen Tsreiscbte 10 Br oader no 3401 Bemra QoadMhs Couraal Oyfliaasioite Gouila De 2 Toelatingsexamens Kulleo worden gefaoaden van Wt 4 pt ml f Aanttieldinji daarvoor moet vóór 15 AUGUSTUS lohrifteiyk wordsn gedaan bg den Rector 3426 17 Dr M A EVELEIN Openbare Verkooping ten oventaan van Kotarii R W H PITLO te Ooads op Maandag 18 AugUftus 1SI9 dea avondi te 7 nnr in het Hotel Dn Zilh aldaar van de volgende te Oonda gelegan oaroeradde goederen Ie De DISTILLEERDERIJ eoSLIJTERIJ met Open Teriein gelegen aan da Gloaire noi 146 en 147 geheel groot 6 78 Aren met aitgangop de Raam 2e Een BOVEN en MINEDENHDIS aan de Ckinwe o 149 verhuurd tegen 6 par ite jk Be Een WOONHD Sr aan da Hontenitraat no 16 verhsnrd tegen ƒ 2 06 per week en 4e Een ANTIEK IIKENHODTEN GEBEELDHOUWDE DEUR met KOZIJNEN Aanvaarding en betaling op 39 September 1919 iiii 36 Beciobtiging volgena gebrnik r Hebt gij i Bloedarmoede neemt dan MIJnhardt s Staaltadletten Dm geacseo nwe bftM araioede ea gevea aa f sonde gvluiikUor In Ax ea vansflK ceat Useht HérvkkmUik 3413 19 HVaharéft StaaMablettea VgkriJi MjlW deDrjggM Cbi Keet MARkr a en 4 GOUDA Gpoote HalfJaaHilksoh Uitverkoop BIJ dezen Uitverkoop lijn al onze prijzen bijzonder laag geateld Van de meeate artikelen welke wij heden aanbieden ia de nieuwe inkoopaprije 25 tot 50 o hooger dan ONZKN VKRKOOPPRMS terwijl alle er op wijat dat de prijicn van nu af eerder hooger dan lager zullen worden Van enkele artikelen rolgt hiert ij de prija Prachtvolle Karpetten rood wart 8X4 f U 90Tapia Beige 3 X 4 20 76 Emige prachtige partg Azminiter Karpetten 31 X 4 89 Satinet Dekena groot 8 peraooai maat 14 90 Hooienkoopjo in Uolton Dekena ieti voil geworden Traploopers bnitengewoon aterk ier el f 0 69 Vitrage enorme kenze vanaf 0 84 Matten itnk 0 76 Kapok Bedstellan allerbeste Javakapok vanaf 88 60 Engelache Vioeraeilen met rooden rag 188 C M breed per el S 82 Prachtige wollen Dekena iets voil geworden door elalaeran vanaf 8 90 2 peraooni hontan Ledikanten 11 25 Eitra koopje in natnrel Karpette 3X1 voor 13 25 3 i X 4 voor 18 80 Een gra la iiarlij ooupoHS Vitpag voor van den koatenden prijs Groote Serrematteo f 3 90 Afgepaste Engelsche Tafelaeilan groote maat 2 90 Prima Graniet 2 U breed par el 5 60 China Matten o 69 Echte bruins Kamper Uatten n 079 T pi try voor vaate kleeden 176 Vaate kleeden woMen gratia gelegd en genaaid Vloerzellen worden gratia gelegd K3 ZIB DK BTALAOK m Pa W l V ZANEN 20 0 Haven Atelier voor II Moderne Portret Fotografle e fe HET KOKO cto uiÉMK heldere en nietfvctte vloditoll bevordert dea huqroel versterkt klieren en haar orIelL voorkomt het iplUlen en uitvallen Hootdxeer ca root verdwijnen nadst men KOXO een pur malen heeft gebruikt raen sprenkelt cenvou dig KOKO op het n sr dan wrijft men het ucht in aederwaarticht richting en borstelt Blak Varwaarloos nooit Uw Hurl V stellen geen dwaitf of onmogetUlte tlKhen uu wU zeggen en houden vol dat geen t KOKO als Ml aalTw gen KOKO maar ader HT arul viMH wl Haat kaa cveaarcn WAARSCHUVCHNGI Let op imdentuiid Handeltmerk voeriiomcttili op elke flesch KOKO wordt nooit los loader verte gelde bultcnvcrpaUUog Kt Haodclsncrk vtrkocfat Pr ff IMkWiH t lOiiiMH t satrMnfleicli KOKO gfcaay o Pwam f 0 18 per pikje VarkrVtkM W AVMfcakwt DngMMi w raif MrtthuuUkrM Verkrggbaar te Ooad bij ANTON CX OPS Wndstraat an te Sahaanhovaa by A N Yi ZE SS IN Handels en Landbouwbank ÖOBINCHEM DOBDBECHT 60UDA ÖBONINOEN Maatschappelijk Kapitaal f 5 000 000 waarvan geplaatst en volgestort f 2 500 000 De DIRECnE bericht dat zy van f lel n IIM tS AMStU lua IMS t haren voormelde Kantoren de inschrgving openstelt op f SOO ODD Aaoileeleo aan TooeÉ in stukken van f 500 deelend voor een vierde gedeelte in de winst over het boekjaar 1919 110 op de voorwaarden omaehnven in het Prospectus waarvan op aanvraag exemplaren gratis verkrijgbaar zfn bg 4s Inschrgvingskantoren 8895 82 De Directie ï BNHOtT I14 M Passalon ter beschikking J W MEKKINÖ Het Advertentiebureau Tan de GoüDSCHE Courant TELEF 82 BBZORQT DE PLAATSINQ VAN ADVE TENTIËN In aUt Nederw landacbe en Buitcnlandacfae dag en wcebbUden en andere periodieken I xonder cenlge prijeverhoogbig i V Inxandina wan n f ehplii i cls vol io nfl Inlichtingen worden GRATIS vcretrekt MARKT 31 FAIIIEK H IHSTELPUm m lEIITUIIEI u MITIIEN MUUMO van Eleetrisclie Üclil ii Uiiilallatiii MBUBBLBN TROUWBNIII Prachtige oliedg mattbaleaCaleuwe a 2 haBda te koco als Tttélli PcoiAai DMH vaan joüacLui mkt iiii n ij snjiBaM IMONtniUT 441 MaiMs astf s IsM a J aasii TElEFdM UMI Adverteert io É Blad Maandag 4 Aiigimtus 101 fiW iTi© cL w exi A d v ©rte3a ti© bl© ca Troor Q 0 va d a eaauOaaootacelceaa VERSCHukx DAGELIJKS i ÉtÉLê BEHALVE ZON lEN FEESTDAGEN DtOBZOMmi inU BDMU I Mi 1 4 lacala l W alka neai maar Ml 6c da faatpadsa M kaoMh Oamaa adTariaetUa m tsia n eds e adadaellagaa h aealraat lat aaar laratfaaaardaa Hts Sraala lattars a raadaa watdaa buakied aaar pleataaoiail AdTartaatlia kuajUD mtdaa lataasaOse daar tassskaakaout raa sallada Baatkaadataïaa AdraxtaaUakoraaus aa aa IMMCIiVMTarilJB far kwu aT TM tn mak It at aMt iMdaisblad far kwartaal ƒ ue par waak 2T cni aTaial lai ds ba gia tai loayar nadMt fatm KT Mst per kwartaal 1 M f aedajrtilad ƒ 4 AbauMointan warden datalilk adwawlKa aaa mm BunaailiABKT 11 aOiTIM M Kua acaaitn im ksaUasdsl aa de pasBaatarta ADTXSTIimilVUS Srit Ganda aia i flWuV aa bakaatsada tot daa baaari ai l S ratals UW alkarai naar ƒ t M Vas bulta QHda j daa baigr vUci 1 r ai lJft t a ragalaiaari AdTartaatila Taa faUUk TannalulDkhtdvi ïWi taat pn ratal AdyartaaHfri la kit at r4ar a n r 2 toa lag ap daa r s Int re 83 AéadtaHn Tglcl Bureau i MARKTIBl GObüA U iH Wji v spoorwegen De butgerU is oip da hand van de politie en de troeyen I e dtaklng is au ook te Kttridi uitgabro n waar de oourantm achtai nog ver ebiinao daar de typografac 31e onlangs eteaktan w hat waHc tM Baff U d h th ban Hat tramvatkaer staat stQ Da staklag l flftkondlfd uit pretest tegen de hoogs pr zan der ieveiumuddelon w m h t bjj amdar tegen de aangtdcondiigde rerhoocing der melkprtjaen Het getnaeatcbaatuur van Zurich haeft aan de refeering troepen naar Zurich te i Iw wij ons t r syda kmdes Wy zuilen trachten d dwid V a d atbeidei aklas e te bewaMo Geiat dat nieit daa wlla w j op en andere wijxe fltrijden m t iMer ervaring n In gunstiger otnataodlfMMi met een rjjp geworden pn l t rl t én strijd voor de dtktatuur van het pnolateriaat weei opnemen De minister van Bultlttlaodaclw Zaken Peter Agoston heeft aan vertegenwoorii gera van de buateniandacha per e volgen Da toeatfind in HongaHJ laakl Vapandarina In Rual aa A I 1 tP ke uiouw beeluit uitdruklcitljk b nalt dat xü hebben opgehouden van kracht te zijn D ministerraad dJe vannacht gehouden ward kon zich oatuurliiV 4 htii bemgh u den met d dringeuste aangelocenheden sooBls de bandhaving van orde en rust tmtte moest leidw Deze overwinning b t ent echter met sttflde men uitdrukkelijk vast dat bet hoe dan ook een iMaliaeendeti slag zou hebben toegebracht Het heeft de owerwinninjf behaald omdat het voortzetten van den strijd voorlooipig geem ujtzicht biMt de mwledeeMngen gedaan Chite buiten Weoenlijk komt de verandering ia Hongarije hierop naer dat wij van dietatnur overgaan totjit doomroarea nu aan Mi vere democratie landsclie pMitlefce txxtttand vloeit voort uit de stappen waarbij wii verViaard hebben dat wU owvoorwaardriyk vrede wenachen Van het raden systeem g ip wy over tct het systeem der detnocratte Tbgttnover de Entente verpUdtten wfj esti t uitwerking van een nJeow grondwvtÉODiwerp en iot bijeenroepiing van een eooatlfcieerende Nationale Vergadering Aan jpeditieke veruordeeldcn heMwn wU aimwafa verteend De niouwe r feering zal voor de levondinlddeleövoorziOTilnjr zorgen De voomemeiii der Entente ten opzichte van tM bl n duaruit dat zij ommiddeUijk rratA de nieuwe rrgeiïi mg een wapenstilstand Bluit oi vrede onderhandelmgen begin Tot staking tan éa vijandelijkheden zijn rfeds in den Itwp van den nacht maatre lfa genomen Kolonel RomaneUi leider faa de Itallaansche milttaii e miaeie en eniige vertegenwoordiger van de Bntante in Boedapest zond officieren per awo naai bet Roemeensclie legercommaadwj met instraebie dat de vijandelijkheden ooMddeliitk moeten venleit gtestaékt Op dtt ltenliUk inüM wararhijnljjk reeds geechied Wat de opheffing der Ueldude betwft hebben de leden der Shitente iniaffie in Weenen er hteeds nadruk op gv gd dat deze opffebeven of aithans vwvacht kan worden De Sntwtè heeft met de tagenTwolationnaire regeering in Sgxedin niet in vettlnding gutaan De nieuwe Htttgaaradie regmrinf draagt een zuiver social istisch karakter Zelfs stelde d eEntente er prijs op dat ettfcele mannen dfe tot de vroegere regeering be hooden in de nieuwe legeeHng zouden z tting nemen Onze beireU£ln ren tot Ooetenrijk zün aanzienlijk verbeterd Wij staan op het staad tunt dat de ialieatlemaatre len moeten wordtn gehand haftfd Over den omvang der sodaliaatie zal echter niet het kabinet maar de constibueerende nationale vergaderintf te beehesen hebben De gesocialiseerde bedreven zulten tot aan het bUeeokomen dezer ver gadering in dienst van de geineeneehap blijven In het algemeen i bepaald dat aJle beslissingen van de radeorogeering van kracht zullen blijven zoolanc niet een op succes In het krltiekste uur van de lic tatuur van het proQetanaat kwam het bericht van de entente dat zij bereid wa inpl Hon r e te Muierbandelen doch olleeh met een Hougariye welks regeering met op den grondels staat van de dictatuur van het proletariaat De voorzitter verklaiaAJe daanmttrent dat reigeering en partybevtuur zioh na riJpdiUke overw€ ing eenage nd op hef standpunt stelden dat de regeei ng haar plaats moet inruimen omdat Hongjirije bij z n is riatie ondei de tegenwoordige toeoVnden den ztr d tegen de entente niet langer vol kan boudem lïet Honjraarsche proletariaat heeft me r noodig Daar wü zei htj nog met door den vijand itemeergedrukt z n Jninnen wy Vaarsf niyk nog met eere n eind aan den strüd makwi Wö willen het proletariaat niet ter stachtbaóik voeren Laten w h t oiogenhtik om onderhaiideUn en m t de mtente te openen voo bijg aan ilan wot i het pi olotariaat neergeworpen en steekt de rMuai il Ia h knoM op Baai om dA g ittdenregeerine de macht aan de vakvereeaiginigen over die ode aan de entente den meeeten waartwrg biedeo De spreker maakte daarop de namen der adeuiwe ministers be4£ead en bAoogde de noodzakelijkhedd van het haodhaven van rust en oHe Ijaat ons aan de woord van Fredenk AdIer tot zifn recli rs denken den geeat Van men niet dooden Degenen die zi hiiden veibHkgen owre den v i van de proletariërsdi tiaür kunnen er verxekerd van zUn dat de aociale revolutie toch zal koihen In het belang van die socaale revcdutie moéten WU het Hongaarsche proletariaat redden Toen Bela Kun de zaal binnenkwam weid hö door den arbddersraad met geestdrlj tilg en stormachtig ge uddi bc rroet H begon met aandoening te spreken en zeidat dat hij liever gezien had dat het praletariaat op de barrikiaden gestreden had Staar het is de vraa r of de offers tot de overwinning geleid zouden hebben Hy verwachtte van de regeeringsvcran dennig een oi leven van de productie Zoo er niet in deze verandering toegestemd waa zouden alle productieWddieJen weggenomen zyn Br zullen moeil ke tüden aanbreken Gedurende den OTeivanffstyd zul Door da potittastakiag haUvM ta Uvarpool wauordelüliheden plaats gi ad waar4 tj grooie hoeveelheden goederen in de havens gestolen werden nulitairen zijn aangekomen otn bet aigandom te besohnfnen IntussdiM Ia de i tt aale poUtdestaking mistukt Volgens de door de aubonteiten verstrekte gegevens zijn van de metropolitaanselw politiernacht van 21 000 man 9t maar li i w jrableven bi g heel htA overige land heeft de politie zich niet aangetrokken van de opwekking om fee staken De beambten van de matropoAHaanscha politie die gestaakt heU en züa oatsAagan met veriiea van penrioen De Daity Herald bU ft ehtar wUuwdttD dat de staking van df politie geslaagd zou zijn en cef t dat de o EtcieeLe cUfera t laag zÜn en dat 3000 ageMM thans staken Het officieele eiffar wöA ttbamt opgegeven als BSO wat natauriiliMluag ia om mdntk te Hongaarsche bladen vernemen ran bevoogde zijde dat het Koeweansche OMiei bovcl van de entente bet bevel kreeg iet Bomeensche offeneief te staken Het R me nsche leger gaf aan dit gevel gevolirtan staakte zUn oftemties Hierdwr is het garaar voor een vreeande bez ting van de Hongaarsche hoofdjitad afgaweerd De Voasiscb Zsitung veraeemt uit Sto kttelm dat ook da dac van het boJsvwisna In ItusLaiid geteld schijnen te zijn In iv everre ük madedeeling Juist m kunnen fx met beoordspeileii Lenin zou meh witten terugtrekken en nwmte willen iaten voji aen sociolistieche coalitieni eeHng die dan om trachten met het buitcoüaud tot overeenstemming te Icomen Xs tsjerin zou echter aan het hiMfd van buitenland che za en blijven en Trotzki aan het hoofd van ihet Ifegflr Hoewel het vrü aelfar ie dat de legers van Koltajak DeniJda en Tsjailcofakl er voorloopig niet m i i en zullen soi tRasland er militaii oa r te kr igen echjjnt men te Uai oU toch aog met een inbenfent e ran AAnenkt Fn nkrijk en zelfs J iaa ie rokwHSM Taoral akit Quém a intbal ZuKUkOaten Ta S peterobung loopt verder het 5 rucht dot de entente weldra aan de regeenng t Usakou e voor it l doan al Koltejafc zou zijn tro en achter een bepaalde afbaken ii4r8li u moeten tcrUfftrel en tand zouden voorloop worden gestajikt en alle vüandel01ihe4eu tegen owJetV s Men zou dan de mogelijkheid overw en om ergens bwten lïualand e n conferect van vertegemvoordigers der verschiilande regcerinjren en partijen m de vertegenwoordigers der entente te doen plaats vinden Men zou dus hier 6tu nieuwe editie van de mislukte conferentie van het Ib inseneiland te zien krijgen De eommiisle voor vradeMaagalaiaalMden uit de Fransche Kamer h eft hlt tv desverdrag bArachtigd roet SS lAemoian tagan 1 stem Te Wa ngton haeft Senator BaracA voor de commissie voor btütMilandscha kan vdt dan Senaat dia hat vradMtraetant eulïfaiona De alcmnna wenkstatong te Bazal he sich ttitcebreid Het kwam tot botalfgen met de stakees In bat cmtnun vatk dr stad zijn maekinegeweren owaateld I9 de wi k Klein Bazel kwam het tot tot Uoadige gevechten Eea mdli aire auto die aldaar patrouilleerde wraxl met eea regen vtm steenen ontvangen De sol daten gaven toen vuur an doodden 3 pf 4 betoogem Alle staatsbeambten staken be halve het pensoneel van post tciegraaif en HOOFDSTUK V Hij had besloten van het statiob te wandelen naar zijn huis dat slechts een m l verw derd waa van het dorp De geheele weg ging door een heerlijk bosch afgewisseld door weiland Alles als t Vare overvloeiende van oude leifeHJke herinneringen ï lke stap wekte In hem een vreenid gevoel van de onwerkelijkheid van het tegenwoordige van het verledeir dat nooit uitgewiacht kan worden Toen hij het huis in t gezicht ktteé toch nog een eind er van verwijderd was ag h i den groeten ruigen jachthond die at maar een klein hondje was geweest toen hij vertrok langzaam door de open deur van de hall gaan en peinzend k ken in de richting van den Oceaan Het wachtte Pp iemand en alsof zUu niets doen hem verveelde zette hjj zljn voorpooten tevig op de bovenste traden en schudde zich krachtig Een oogenbUk latar voegde tieh e n slank meisje bQ den hond boog zidh sn streelde hem liefdevol met de band De hond stond op in antwoord op deze vriendelijke begroeting en zette zijn groote pooten OP baar schouder Wriothesloy kon dit alles zien toen hy door het struikgewds naderde De meisjesgestslte gekleeS ia t wit met het prachtige dier dat rechtop stond en haar met groote blijduchap Jn het gelaat zag kwispelend met zijn staaH dit geheele toóneel was waard in marmer gehouiren te worden De struikon werden nu dichtei en het treffen Ie schouwspfil weed aan sffn blik onttrekken toen hiQ mnr nianaitücfatknag WM im dicht bi hut huis Het meisie wa er nog maar de hond lag nu aan haar voeten Wriothesloy keek met verwondering naar baar Kon dat Marvel zijn 7 Het kind dat bij had achtergelaten t Wat was sü veranderd indien zÜ het wetkelijk was En wat was er in haar gelaat dat hem herinnerde aan wie Hij kon het zioh niet te binnenbrengen Ook zij had hetn gezien hun blflikan ontmoetten elkaar eerst veri leekta zü daarna bedekte een liefelijke blos haar wangen en toen sprong zij met een blijden kreet de stoep af en sloeg haar armen om ïijn hals Ben jii heti Ben Je eindelijk gekoman O Vulke o beste b ta Puike Zij kuste hem harteiyk zonder eealgen schroom Waarom zou zij verlegen voer hem zijn Was hij niet haar broeder O denk eens zcide zü een weinig beschaamd dat Ik je een klein oogenblikje zelfd niet herkende O dat wai afschuwelijk van tt j Maar koan binoan kom gasw binnen Tantetje sal zoo bliJ too gelukkig zijn Een oogenblik zeide Wriothesloy Hij hield haar zacht bij de beide armen en keek haar aan Dit meisje dat hem zoo vrijmoedig gekust had ea hem nu lachend recht in de oogea zag zonder een zweem van verlegenheid scheen hem werkelijk een wonder zooals 10 daar tagenover hem tond Dua Ja bent Uarvel lal hU taa laatste Zijn toon was zoo vol Migeveinsds verbazing dat het Uarvel buitragewooa vroolijk maakte Ik berin ta galoomi dat JQ m ook Mlda p b a ft Blat gegroeid Tantetje zegt dat zO een zwaar gewicht op mün hoofd zal zetten b b ik nog meer zal groeien n dat terwijl Ik nog maar zeventien bent Maar laat cm hier Diet blijv praten Kom mee jtiaar Tantetje i heeft zee heel erg nav J verlangd I 6 Zii nam hem bü de hand en trok hem haastig de stoep op en de groote oude halt binnen Al dien tijd werd hi gekweld xloor het terlangen om te weten op wie zij toch geleek Waar zat Ah gelijkenis toch in Zat die m haar oogen haar haren of itaar mond Toen U aan het eind van de gang kwamen dift naar da kamer leidde van iady Mary hi enigszins buiten adem door het snejie gaan zi frisch als een ionge bin Ie riep zij reeds op een afstand uide het btyde nieuws uit d tr ze niet langer zwijgen kon ajk heb hem gevonden tantetjal Het is werkelijk Fuike Hij is ikomen Ik kreng hem hier bü UI Aldus aangekondigd en lachend ovartbaar kinderiijke geestdrift werd hij binnangebracht in Lady Hary s kamer Zij lag tn een grooten ruitstoal eii hij ging snel naar haar toe n knlflda naast haar neder vat la domlnaa zal Mijn lieveling fhilsterde sif MiJn eigen Jongent Ztt drukte zijn hoofd tegen haar borst en streek met haar bandw vol innige liefde door zijn kort haar twee dikke tranen vielen langs haar wangen Ik was zoo bang dat ik r niet meer zou sija tel zU het haaft zoo lanc Z04 lang gedaontl M Vai TaitaMa M Mimi pMaaUMr jm