Goudsche Courant, dinsdag 5 augustus 1919

yo 14074 OLiSIKA TRKURNIET SS WILLEM 0 TREURNIET O adidaat Notaris M22WÏ5 5i 2 A ga to 1919 ROTTIBBAM Rodenrgaohelaaa 19 d VAN DUIN A Co Qouda Vael IM lll lia 270114 1 ABOMMtMÈHtnimint mr k mÊÊJ f tm nêt nA m m md gisiijai y Tnmm pat fcwttztaal t M mM iMrIatftWrt ƒ Il Vit Oasda aa aiattrtia bahaaiwla M dn taMorgM ra riMa fm Ya JmUmL G ida j das ktMrgfertwi Mi ÜH a it lar ib AémtmtH i ml JEUdMtiei TeieT Intwo 545 Roemenen bezetten Boedaflest Miemire vsrordsnlngtfn in do llMi a i che Volksro iubli k Eon dwaso kriof Stakinoen Wil son s bomiddollng Do voedsolvooraEioning Do oonforontio to Luzoi n Engolsoho bolangon In Rusimidtf Jlk kont Dooii wdtei heeft het HoeBMMtKhe opiwrbewi waAnichynl i c gwkcht toen liet last gaf Foalapeac te bezettan Het if niet aardiff vau Je Roemenea Ket doet denken aait de Ital i a d e toen de OoetoniijkerA aan de l jave c elfien met rechten toch doorroebteA n een offensief begeonen dat Bchattei Dd reriiep omdat er ceen T jand meer was Ook de Hoeiueneii hebben ran hxin vünn Aeto In dit geval het roode Leger d r Hongaren wgeattdoig Laag gehftd Van daar niura en dat au de geleigeniheid zicb 1 anbieclt om tot geen pr a een hooifdstad te betettMi de militainaten het wfit ijn vin den gtLCh den sch n tie geven aleof a dat aaakje krani gtiebben opi jciajpi Reeds Za terdagavond laep te Weenen t gerucht dat de Roemenen Boedai esit bannengerukt wa TWi aZterdï vond waren de Roemenen in derdead de rroegere komnlukje zomerrea dentie GSdoHo op een diagmarach afstanis van Bótóapeet blnnengenikt Hun voorhoede atcnd nog lechte 20 KM ran Boeds pest In den nacht van Zaterdag op Zon dag begaf nch Romanelli de lewler van de laiUa£hM3ie mlaaie luuu Gfidolto o m o naam vtua de enteute Tnn de Roionenea in M etpe woorden te easchen d t aeae hra ïmnrach couden staken Zondag tegen den nuddog ontvang RwneneUi echter van het BMmeMuehe opperlwreï de mededeeUng dat dit om Btmtegüebe redenen had moeten beelndtea Boedapest toc h no 1 bezetten De hflffldigheid ran den ItaMaanscben off cier mst aan deze bezetting het karakter Tan een v iandelijke daad te ontnemen de Hoemenen atelden ch ermede tevreden 2 regimenten m kazmes m Ie voiorsteden on der dak te brengen raubrich de m nlster Tan oorlog die bevelhebber is wui de roode troepen te Boedap t g nar Je Roemeensche troepen tagMnoet en be oofde dat het roode legeonmiddelH k edemobihseerd en ontwaipend zou worden Jn do hwfistal Boe da t Kouden elecuta 40 3 man en in htt wenge Hongarije rfechts 20 000 man onder de wapeoB bWvwi om de orde te handhaven 0e berichten omtrrait den indnilc op de bevolking zijn leg n8trdd Lg Aan den eeoen kant wordt beweerd dat de Roenieenache troepen door de bevolking met bloemen nntvangen rerden aan den anderen kant wordt mt Weenen geoemd da de Boeme wardan ipoadil ea zaker ejiazaa doof de StaalpaitiUe v a Apotheker BOOM Priji par flacon van 500 tabletten f 1 20 1000 tabletten f 2 Waar met verkrijgbaar wordt na onlvaojit van f 1 40 of f 2 20 franco een flacon toe eaondan door Firma A M fiODM ArnhMl Varkrijlbaar te Gouda bIj ANTON COOPS 3 3667 211 Ms SS i ASTHMA Da Poeder van Dr PIETERS geeftdireot verhohtmg 1 11 Pro f 1 20 N V M SANITAS Kon Goedgekeurd OOUOA Ua e Tieodnaf 11 UTRECHT PottKilrMl 6 DEN UAAO HmlnliimilnM HaastrechL Abonnementen en advcrtentiCn voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomendoor onito Aïfeftt J SCHEER te HAASTRECHT ir Mijnhardt s Qeneeskrachtige tabletttn t C a Bloedarmoede nitpiln bloka aUuikUur Mllalunll i lliallibicllu iMa In dooian Taaaf 10 90 Zenuwachtigheid awmaavraaa oaraab venpanolnl Upalooabaid MUakardt a Zeaawtablatun Baai Kokat M al Gal en slijm MUakardt a Laiaar taUetlaaZilo bloadtuiveread n alait dan I laaltaaiaa Dooi 0 at Maagzuur maaip maa waiar oprUpiot faen ealluM lachla ipilivenarinC 3312 O Uahardl a MaallablMMn o K Kokar 60 at Koorts Rheumatiek uck kpuda ft pijn la da lademalao apler B dairricht pl a lafluaoia aai aalahuinla au Maapl a f NAFEUN ubl llaa kaï 60 CL Feailiaton Een overhaaste stap uit hel Ën eiHlh vmaaJd roor bet 8o ab BaadMilad door lieyt J F ISagBLIMX TUUIBOIiaUII Nadruk nrto4an 7 J K M IJWlSr ry baar fax de rede WiJ weten nu eeonuudi allamaal dat U ie legt door den djonünee wordt beaamd Uaar mt mil beCreft Ik vind he beepottelijk du een klein meiale als lij de gewoooten aaiuwwmt van vohrae ei meoMbw Vrlotbealojr hdelarde naai dR ailer mei Twbaalof vermengd met pleder Het woa kam doldelljk dat Lady Harjr Itkrvel nog f bed ab eea kind beecliioiiw het kM dat zlJ zooveLeluieagele Den een plaaiw In bur liart had gege opgevoed en met ïeMe omrinal bad Da dat Harvd zelf ziek het lelt noc niet bewust waa dat zij den vergaiv vu klad tol vnuw doormaakte Zonder twij M k im dU allea zoo iSoor hd allgezoii dada leven dat zij geleld Ud aleohta een ooda vrouw eo een ouden man tot CecelaQhap om haar dagen te vuUea Er vu nleuwsflvIgMd in den blik e Putte op HaiTol wl ri en terwijl M keek moeit bU beKesaeB dat ig f Van der M al n i GILIAD Tvbercnlose en Haaglijdfsrs dia dooi bal abnikT0lkoaian eiiaa n Yilnda Alle kwalen dn haar oorzaak In hal bloed alodoa werdaa net drool anecea er door baatradaa ftH tPüM tJarikomMt aiTda Okeahah MtdiMin MutMb arari la WATERQRAAF8URER VaiWldbaar bi ANTON OOOI S uaaraaaT aaaaa Hoofdpijn M aa r4l a Hoofdp Ufclatlaa Mai Koker 4 an DO Lm bil koop op den naam nn ilea fabrikant A MUNHAIDT Pbarmac Fabriek ZEI T Bij Apoth en Drotffatan Ta O wla Auoa Coopa W daW 3 i lobooakoTaa A N a Zaaiani koop Wad I IpniU I r Varkada WaMlaiaaaa A r d Wam mui l ft M i n I I i Qm atwilt B Nalalil 1111 32j la iMaaU aa kaartaa Verloofd s MARIANNE HABTOÖ 1 L 8 CATS i i Den Haag Qouda sua 13 la plaata aa haartaa Verloofd Met beste a res voqp het Oferlekfeeileii u leppereD nier ZilinenlielGfl u w BelmigerswerUÉii is P BERLIJN Kopte Tiendeweg 4 Pracht stalencoUectie Bebangselpapler 2271 3U VAKKUNDIGE AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN Jijiinjr M l ijse i Lii t u IILISSHÜUDCOhD OORDRtCMTiCHE eTAftLWAReHPABRltlt I voorhten Wed J BEKKERS 4 ZOOrt DOHDHECHT 1 FABBIEK n Umimm m tUKTinCEN in MDTOIEK AANLKO van i ri iintf f ma BAzamitAAL hilversum I391j 60 BioedapmocKle Bleekzuchf Eljielristifs Lielit en Kncliliiistallak PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK fH VEHKOUDHEDCN AdrertentUn en ibonncmtaten op dit blad worden aangenomen voor BeikeuwsadeDorp door A BOOM Berkenwoude Toor Berkenwottde Achteihoek dow nuuii iMftthi smviuL G VESTIGDBN M A Aga i uit Utrecht Markt 66 J P C Boot uit Alphen a d R Grooneweg 9 A M QerKin wed K Uljee uit Haastrecht Oosthaven 37 J Graafland en gez uit Rceuwok L Dwarsstraat 7 J M A Oroonendaal uit Schiedam Boelekade 68 J Ilu brechtse uit Barendrecht Kamemelksloet 30 K de Jooile uit Mnprdrecht Pr Hen drlkbtraat 111 C S Keizer mt Haanm Katteneingel 41 C A Krelfer en ga uit Uütterdam Pretonaplein 4 P S Uuocij uit 3 Gravenhage Lethmaetstraat 84 A Mjtaer wed D v d Want uit Woimor veer Dubb Buurt 7 A A Signer n gat uit Utrecht Corn Ketclstraat 38 W 1 an ïlulken uit Reeuwuk Spienngstraat 96 A Verbuïg uit Hekendorp Spieringitraat 65 W van Heimngen en gez uit Katwijk Pretoriaplein 19 A M H Crecmers uit Venlo Boelekade 289 VBRTKOKKKNEN Mevr A M Wolf Beikelbach van der Èpi enkel uit Regentesseplantsoen J naar Amersfoort L Th H Baron van Bcocop uit Oosthaven 57 naar s Oravenhayf J Both uit Kamemelksloot 14 naar s Cr venhage P J van der Draay uit jiuwe 2l2 naar Boskoop P Hoogendooin en gez uit H Sch Duk 7 naar Gondorjk J Lehman uit Krugerlaan 67 naar Botterdam M F Oosterbeelc uit Turfmarkt 6 najr N m rdwUkerhout A Stofberg uit KItiwpt liaat 32 naar Reeuwük M 1 Thewi£ en uit Gmal Florisweg 2b naar Mi aFtrlcht H Thorbrogger uit Houtman gracht S naar Amsterdam J J Verfooig uit Boschweg 32 naar Oorlnchem B R vidson uit Turfmarkt 69 naar a Qravaihage W L Hartog uil Flnwealeniinl 109 naar SUedrecht C de Jong uit On nendaal 96 naar Zwolle J A JongtaM uit Gouwe 8 naar LeWterkerk M A vu Overhagen en gei uit W jdBtraat 22 MW Utrecht H J B en J C P Bobhe n aonwe 6 naar UtMchtj J M Schrav Kuiperatnuit 1 naar BrKhk 18 Auguakyl S aar Qaksa VbaIn toeidoU 041ar aiiil iiW l Annenzor Beleefd renaakwi vij ersfeU I ll mededealioi te aioc i oatvaafen TM n atoiatai aHUMftan nraaJI UjkM enz om deze In oaae acenda te Drakkwi A BBunaiAi a soon potnu 5 JMartiraii4 Uinsdaff 5 Aiii iistiis ittlH VERSCHIJNT DAGELUKs Ufc ZZ aaastxelsi ari rH lMBlwtp4a Bureau MARK Adainitt f Telef Intciro 82 éIAI BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN kan weiden dat bij tm kring Tan beteskania achter zich heeft Van de nuchter deedanda Skwaisehan mogen wij eehtsr verwaebtto dat a kat dollu sahedgsrinkal mat groot gelack milia ent De aAeideie te Havre louden vanJaag hst werk hHvatten omdat ia boafdsaak rersenateinraing bereikt la De stsUngM In Aasrika brtidsa iM uit Ds oonaak van de stakingen die a 240000 i ooTwegart eiders In aU Amsrikaanaefas staten omvatten schrijft oise aan de duurte der leiren nnddel n toe Da alMdersleiders hebben weken lang driagïade Tsraoeken tot de directies gericht dl teklet afgewoaen werden Door een altrosrlg tde ara verkregen ztj Wjlseaï barolddaling dia zich echter tot rsgesringnmaetmgden beperkte daar ds spoorwegmaatschappijen zioh zoo machtig voelen dat zit ook den president gesn bemiddsUng toestonden De staking kan zich volgens opvatting der regsering nog belangrijk ult breiden en de politieke onlusten zoo doen toenemen dat het geheele trein en KheepTaartveikecr stH komt ts Uggen waardoer ook ds vsnorglng van Bnnpa gevaar Iseg t WUson zsl lijn veergenoaMa reis ellslsllan daar bij den teestakd tssr erasUg vindt De voorzitter van den Amerikaanschan Bond van spoorwegarbeider William Lee publiceert een tatiaUek der looaen waaruit blijkt dat bij de enorme stijging der levensmiddclenprijaen een onmiddellijke loonaverhooglng van 60 met terugwer kende kracht vanei 1 Mai noodzakelijk ia Lee zigt dat AmalAa akn den vooravond van groote onluatM fltaat die slechts door gezamenlijke maatÜcèlen tusMhen kapitaal en arbeid voorkoonnlninnen worden lïe geenng en kapitadlpn dus gewaarschuwd Inmiddels heeft Melnde de duurte ven ta teven te verminderen hst dQnitaaMat van oorlog lest gejgeven dat alle overge bleven voorraden VWMlngaartikelen van het leger unmiddellljk aan het publiek verkocht moeten worden Ds voorziening van Europa loopt door de AmeHkaansche stakingen gevaar De opperate economische raad die ts Lnndsn vergadert heeft over de moeilijfcheden der voorziening ven Europa mat voldoende hoeveelheden steenkool voedsel en grond stoffen beraadslaagd en besloten met t oog op tie onvoldoende productie van ateenkoul de onderscheidene legeeringen op t hart ts dnjkken de vooi renging van steenkool ta vermeerderea en het verbnilk te beperken Op de internationale KiclalLtiKhe eoofereotie te Luzem spoorden Cachitt Frankrijk en Hacdonald Engeland tot san vastberaden optreden tegen de regeeriagen der Intente aan Macdonald keerde tich scherp tegen een ondersteuning van Kolt sjak door de Entente Troelsira Nederland belsagda M kal nieuwe program der Tweede Inlematlenale een uitgesproken revolullonair karakter moet dragen om het vertrouwen der arbsi Het Berliner Tageblalt i t Hst is ledsr verstandig nnnsch duidelijk dat knung Oeorg na dezm brief van zfjn neef Hen drik hselenianl niet mmr In staat Is iets ten gunste van Willem II te doen Da indruk i vrij algemeen dat de entente tot t isver nog weinig lust voelde een proces te veeren tegen den gewezen keizer Zoo zij thans nog tot dit pdoces besluit zal de brief van den Prins daartoe miMciiicn nog eenlgezInK hebben bügedrsgen Men ziet ook met zeke re verbazing dat Juist Pnna Hendrik zoo goed IS ingelicht over de ooriogstoebereidselen van Engeland en vooral oieer ds v aadel ke jannen van komng George Dat heeft hem merkwaardigerwijze tot het uitbreken van den óbiiog toe met belet bUacnder intiom en vrlenilicliappeJiJk om te gaan met dezen koning die de vernietiging van de Dintsche vloot beraamde Prins Hendnk verklaart ook in den bnef dat de Du t sche geest eens rekenschap zal euchen van lijn beulen Het Duitsche vedk elscltt de herziening van het vredesverdrag maar hst streeft er naar met vrecdzaime middelen en zal liJn doel ook bereiken als het met beleid te werii gaat dat men in den brief van Prins Hendrik mist Ds pohtiaalnking iMftt gsvoigen Bij wilde tooneelen van pUUdenng io de ariHi derswiJk te Liv a tiin SCO aisibin gavangen genomen Zaterdj nacht etr Zoedagochtend z jn er nog 600 man nieuwe troepen in de stad snngeiuunen waanmee tie oveiheid vertrouwt de orde te kunnen handhaven De vakvereenigtngen te IJver pool hebben besloten tot een adgemsene staking van symiiathie met de pokbe Het gepnupai heeeft gisteren winkel te Birkenhead geplunderd waar 100 polltissgenten staken Te Londen zijn zeshonderd msehlnisten en stoicers werkzaam aan het goederensta tmo Mme ESnui te Landen In staking ge gaan uit sympatine met de poUtieTereenignng De dienst op den London Southwestern Railway is dientangevoige beperkt Ook in Baaifl ta Zniiib duurt ds staking voort Het staUngaeamitd tan den artieiderrimnd heeft aan de regeenng meegedeeld dat de aiteiden der stad Zuneh de algemesne stskmg zullen volhouden totdat ds volgnide eischen ingewili zun lo onis i ia i l td e pnjeverlagir van alle lerensnui delrn en artikelen van dagelijkscii gebruik ia afsduffing van den bijslag op de radk prijzen 3o Inbeslagneming van stoffen en schenen 4o vsmundsring dar ataeschprij sdie regeeilng daaen ae og sedert irea heeft Toorbereld cm de Dnllacliera ala a tlga concurrenten uit ta sdiakelan ea dus deza regeering alle acMd heeft aan het ontstaan van den oorlog en alle gsvoigen daarvan Ik zou Uw Mljestalt nog wiUen hennneren aan de ontuoatlng die Uwe Ma jastait in Seiitemhar l tS te Balmonl heeft geliad met Saaonof ea Mgaen Uwe Ma Jarteit toen heeft opgfnatkt aangaande het lot dat aan de Duitselie handela en oor logsvloot was to g uadit nan ta Boed Mt au het itoiderM z jn ewleffao Rrnda aUn door de nieiiwe regeerlng waarin tbans ook drie vertogeawoordigers van de burg riyke partden apgenomen zijn aafteje bealuitan bekend gemaakt Zoo ral de Hooguracbe staat voortaan Hongaar che volksrepubliek beeten volkomen am neetge is verleend voor allo poJatiefce delicten gedurende de heetwAappS der raden regeenng bedreven de officiers en onder officiereteekenen mttgen weder worden g dagen Ook de titels van openbare ambten worden weer ingevoerd met afochaffing ren de verordeningen van ds nulenre Mnng op dit pun Verder heeft de regeering bedoten de kieswet van de regeemnr ran KawJyi nilgc aocg ongawtWgd te hividhaven en de rerkiez ngen voor de gront etjrevwnde natlona Ie ve gadenng onmid Ie l k uit te gohröven öe vroegere voajcscnmnuseanaaen BeU Bun Vago Landler Vargo gfafi Len Ml 4B Kmia a i ondag Biet htm ezliinen met een extra trein te Weenen aange komen Zy staan onder Daltsch Oootenrgk acbe en ItaUaansche beecherming Misschien waohten zy daar een geschikte gelegenheid af om wanneer de gelagenheid gunatigorgeworden is opnieuw het comjnumsnle in practijk te brengen I Pnna Hendrik van Pnuaan do broer van den Duitschen keizer heeft een bnef aan den koning van Engeliand g ncht waarvoor zun landgenooten h m weinig dankbaar zul len zyn In dien bnef wordt o ra gezegd rjtoar de uitlatingen van tie itent ierfl aangaande de uitlevering van Keiizer Wil helm n niet ophoiiden ncht ilc ton vervolge van mön tot heden onbeenitwoord gebl ven telegram van den 7den Juli dezen open bnef aan Uwe Majeatelt waarm ik aog maals een beroep doe op den reditvaardlgbeidazin van Uwe Uajeéteit In geval Uwe Hajêateit en haar verast woordelgke readalieden nog in het tfflzeJcere mochten vetlceeren over d ooraaiien van en de schuld aan den oorlog dan veroeedc ik er aan te denken dat de beschikbare docu inenten en de bekende folt n er sooder eenigen twdfel eji wijaen dat alleen de Engel lerwiji Lagiiaud ai Iwofdaeh i 1 aan dm oorlig draagt z n alleu die si i met dit tinl als vcrbondf n beacheawden matle verantwoordeitjk Indien men in den ongehoorden uch tot uitlevering van een aowrerem den wensch mocht iian de waariwid omtrent het ont staan vnn dan oorlog nader te komen tk kan zulks nlat doen dan moest men ook allen voor het forum degen die in de eerste plaats ten teerste lerdaoht z n tot het breken v B den oorlog W hebben meegewerkt Daartoe behooren in d eerste plaats de leidende ataaWieden in Oigeland ea de met Engeland verbonden ataJen De prtas geeft vervolgana in overweging en geie tsbof van neutralen in te stellen wel te Madrid m de toofdetid van een land welks regeeriag en vorst er eerlijk naar gestreefd hebben neutnurï te hieven Dan zegt de pijna dot DuLlacMand niet door de wapenen maar daor de zilveren ko gels en door de hongeriilokkade die merkwaardige uiting van BaSelsche menachel tklutd la ka d i ai iaa nj iliraeitaia tan de wraak en hebzudlt van zQn inbarmhartl e Yiiairden ie oivergeleferd Kaar Dialtschland otKhoon Iwaar getroffen ia met dood De Duitacto geest Oiana in duiatemi gtiiMd lestft nog voort en zal eene lijn vtjanden rekenscliap vra gen J aaroni verzoek ik ter elfder ure nog maals aan Uiw Majesteit ndet in de laatste plaats In haar eigen belang er van f te zien Keizer Wilhelm U voor het gerecht te dagen of haren grandwetUgen Invloed daartegen aan te wendaa Dat men in DuiiacUand vnt het alge meen weinig gesticht ia over den brief laat och begrijpen Zoo adufjft de Vorwüitn Dat Hendnk het voor zijn broetler opneemt ia menschslijkerwijze begrUpeliJk en wij souden van dat feit ais het een sulver particuliere aang egeohaid was niet de minste notitie nemen Als hü ecMer in dien brief Engeland zonder ew qinor van ImWDS de hoofdschuld van den oorlog geeft ala hl dreigend er vnn spreeict dat de Duitsdie geest een rekMuchiip aai eiwhen ilan wordt Hendnk van Pruisen daardoor gevaarlijk voor het Dndtsche vdk omdat maar al Ie gemakkslijk de indiuk gewekt de kadm reinheid van hasir Uppen en HIJ vond haar heel mooi maar het Iroi faeoD aiet zoo als M geval zou sijn geweest wanneer zijn hart vrij ware geweest van den wiUen hartslooht die iiel vwteerde Hij begreep vaag do reinheid die zijn huis vervulde de oude dame die zlob met blijdaahe i voorbereidde op een leven aan gene ziide van het gral en h t jonge mefaje dat op den daaoipei van Hel leven etiltid onbewuM van het deohite uiet groote kalme zachte oegen ol vertrouwen en zonder eentgo aobter doohl En na de oonte Tret ile van bel weerzien van haar dia meer dan een moeder voor hem geweeat wan frwam er ces ongeduUüg gevoel o r WriothJeeloy en het verdongen groeide alerk in ham om lerog te gaan toi baar Se lijn hart gevangen hield In Iwar koild4 bcreka nende lunien Uaar onder hel vriendelijk t met van dezr twee menaohen dk n aeer naar zlia komet verlantfH tedln hnicde hij die andere diepe loUunle aMn en voel de hij do aanraking van hiu zacMeen looh dwingende band Dm voigendeo morgen venen hij een oitvluolit spoelMa zich naar de stad ea ging uaar bet Imis van Mevrouw Boar lef In Parklaan waar hij haar tehuis trol nrlnei dmr vele beaoekera alt de eerste kringien ZIJ ww Inderdaad thnla en iiet eenige N hU van haar merkte waa dal hij twee wnonlen van baar kreeg de wliitMrloc vas haar sognn opTlig ai ao nraUna ak nn tauel als Ik er nlat meer zijn zal Hoe komi ü er bij om zon tespre ken F U hebt nog aooveet daoen Ie leven Miet rMé mew Dal lastige hart waar schuwt mij leikens zeide zij haar band er op laaiend metf een flanw kwdi e Ua Ibrvel hoe aal het melMarve haan als mijn lair shaa mocW f Dneenl ge op wlen Ik vertrouw ben lij Vrlo UissleT Je zuM dit verbouwen waaidlg maken Je solt Irouw voer bur zotten ledere wsoMh van a g iiof iniJ tMlIrtje t mij hetiig ad Wrkxkeeky emelk Uaar ai lüadt u hierover nlat nw uM gesproken dan zou Ik tonh Ireaw gArg hebben voor bet kleine vriendin ncft uiii mijn Joogeoeiaren Wees geni l ililzal Marvel aUlJd als een zuaje MIJ lil be obouwen Hij ie een Uef Mhd lij heelt ein hwlo eva natuur zeide de ondo 4ime droomerlg Otsoboon haar geboorte In duisternis getuid U sou Ik lacbiennwi die baar hart won buHengswoon geluk kig aeètsn Dien nacht dien itorn vitl zir k helt vMdaag weer Isvsndlg oor mIJ I Het behooTUjke belrauvla vwlehle de bartslonbleiyke kretan toen se oaai t imrkte e de ogldeJililnc van Jal nedalHon Hsrhuier je je dal aUennog tjl ke ZU draagt kal alUJd om haar hals Ik hei zoon freand lomanttwh Idea dsl dM op zskwen dm krt laUdel ral ziin om baar op bel Sfeet na beer Woedverwsnten Ie brengen Haar bent u nootl ban mt Vrlotbsslsy op SKMen toon dat ksar mt k uw eUaois n kmaM tn mr hMd Neeq zei Lady Msry droevig daar wd ik niet aan denken Hoewel ik ucii bekennen moet dst mijn hart dtkwljlsbeloogd over haar ie Weel u wel rloChsal T ondwge d glodadMmi mei bet èMtdtaetreu rlge edadUe uM haar briin Ie verdnj ven dat o mij san beetje jatoeraob maakt ay Marvel 7 At uw gedsetaan bebbw iloh blljkbanr af hut geooMMMreerd In er geen plaataje meei voor m j overgeMe ven Ik denk wel aan jou beste longse msec ever aaisk ik ndj nietbsawal Dsarin ljf bel vssMiU hMKliiti Mis Aki Joegen was je serlUk trouw oa Unig wisnua sou ik vrsessn veer je toekomst I En van de ledMen daaerweTtlt bilnelt men T oiel meer toe Ie wemohan d Je boslt Br IsdsanoiaMip cnkeie raden nm bsaergd etsr Js ttütt htt senige wal je Iretlea feu a n leveu lelARStatllngsa die geen maneeh kan eMwl fca i een vriM k lia p dlsTtr broken woi UW oahraksn aesanktaglljkea droom Ml bat vsrta meaaetafca Uffde Wrkakentar dnkla pMssHeg lam kadi stond op Ids In ba laatste vvw den S I VoonpiNiW 4s r keer nisl zoo bedoeld Wt dsor hm genetd tml Bijn hart jtlMrf alssc vanor zaaki door kws M se rf a veese dsoitooi O dM nisit eeids H MJ iMmV Allsi tnn hu evfaegsn aanr 4 t niel I sermit BIJ gii tdeurgesteld leng naar de T owera tooh in zeiur ofiainMt voUaan dal iilj haar tenmintte gailiw had e dat haar oogen vifendblijk in de zijne gekeken bKidea Na dU beaoek oIlRde UJ ahdseU geheel op om een geheela week het taiiseUlk loven mede te nakw 0 l den tevenden dag vroeg Lady Hary ban na don lunaU bij haw U komen In kaar eigen kamer Den bwoh wnonde alj zei den bij Toan by am hMr venoek gehoor gal en UJ haar kwam waellij ver woDderd haar slteea levlnden Dat wa eei OBjewoon vecooWjn daar Marvel meestal in lianr nabijheid wan Ik wensch met je Ie spraken zeide iij toen hij nusl kar ging lillea Wece niet bang t zijn sleolue twsadin gengen die ik te zeggm heb en beeft niets te maken met dal hatelijke onder werp ken Eu nkttemin is bal leb dat mij ivaai op hel ban llgt devreM name4IJk dal nsju arai kinl te groole reden zal hebben om nij te m lai ro ais tk ben heengetauh Wat meen D f Dan wil Ik jou bddllen bebb i steeds een goeil vri nd voor inar te aijn Ik ken Je hart Fulke w kmtut geen beter maar jnotge monsoben niijn ilevelingfr dll zeggende legde zlJ haar Heve beven du handen op da zijne Bk om aieh te verroulsohuldlgen ov haar waoidan ilJn soms zorgeiooa Als je mij aobter Je woord will geven in p haar luH beachermen dan waM k 4tf Ik Toorbaar MkoMt iM aH taÉsmn ta ntmn