Goudsche Courant, donderdag 7 augustus 1919

maaiavtaking tar rerkriwinr nat natiooall atie der mtlnen In Wales wordt d zer daffan bMloteo wanneer de majaaatak i ny 1 hesdnnen Men rekent er op dat by een duur van 8 dagen aUo fabriek spoorwegen ook de gehWimwiPt Btilligigwj De staking kan om hare groote ge Vo g n BleehtB korten tiid duren en xal volgens inziclit der leiden att Ung succee hebben Het meerendeel der lelden hoopt lelfa de regeering bti deze lelegealield tot aftrwirn Ie dwingen Te Liverpool zijn n c 7000 aoLdAten oacgekomen In de haven deden lich verscheidene gevallen van aabota e voor Een Ame rikaansche boot met veesch ww d g deettpeayk beroofd Van een Engel he Btooinboot met graan werd de lading over boord geworpen Versehedden schepen z n dooi handgranaten en pringatoffen bescjiadigfl In het Itlkenhuia van Ldverpool liggen de lijken van 4 politie affenten 2 soldaten en 11 burgers die hij de onlusten op straat tiia doodgeschoten Meier dan 400 gewonden l gen in de hoapjitcUen Do gerangenissen zUn door de talrï ke arrestaties overvuld fiU huiszoekingen in het hftvendiatrjct werden groote voorraden munitie eo dynaQilet ontdekt Men zegt dat se voor lerlanc bestemd waren en binneokort da i4ieen gezonden zouden worden Aan de verpaktangen bemerkt men dat het gestolen waar ie Bü de onlusten in de straten zün ook duizenden revolvers in beslag gmomea die van het leger afkomstig zvjn Aan dit allee kan men wei bemerken dat de rust nog lang niet tenigigekeerd is De Daily Herald zegt de tie is begonnen Thans met vereende krachten strijden tegen k taaJ en regeering want wU zifn op weg naar de wereldrevolutie waarvan de kritieke dag n zijn aaitgebrokao Er Is aan het licht gelromen dat in Canada een organisatie van grooten omvang lïestaat dae am communisbeche regeering aan hot bewind wi hebben De leiders xljn ni t aUen eoaimunieten of arbeiders maar o anti Engel aoi kringen steunen de be weging met kajiitaa om Canada van Engeland loe te maken De beweging steunt op de meerderheid der Indiutrieele arbeideri terwUl de tegenstanders gering in aantal xUn Op eea lijst staan 914 plaatselijke ccwité B die het beheer op i h wiiLWi nemen Het oorspronkelijk vermoeden dut Russische invloeden zich lieten gelden ia onj egrond De oorzaak is ia de ontevredcnbeJd der teruggekeerde Canadeoeche aoldaten gelegen waarvan het meerendeel in Europa tot het oommunisme is overgegaan Door werkloosheid duurte en veronai tEamlng der regeering heeft deze beweging zich tot een organisatie ontwikkeld die over het heele land is verspreid en waartegen Ie regeering weinig kan beginnen men thans In tegensteUlng met vroeger precies nagaan hoe vele vreemdelingen one and herbergt lederen dag wordt preciee bügehouden hoe vele vreemdelingen ons land inkomen en veHatep Het totaal aantal vreeindeUiigm in Nederiand beloopt thana 105 000 Terugzending van deearteon Naar het Vad verneemt zullen de DuU9eh deserteurs die gedurende den ooriog ia ns land zÜn gritomen bian ak rt genoopt worden ons land te veriaten De gedachtengang die tot dit bes uit heeft geleid ia deze de vreemdelingenwet eiecht dat een vreemdeling hier wordt toegelaten op een buitenlandsch paspoort Hieraan hebben de deserteurs uiteraard niet TOldaan Zij zijn hier niettemin geduld krachtens li t asylnecht uitwijzing zou gedurende den oorlog voor hwi de kogel hebben beteekend Dit Is nu veranderd Er is era algemeene amneetdle afgekondigd en dus kunnen z j terugkeeren De reden dat de Nederlandsche overheid tot dezen terugkeer dwingt ia dat velen van deze deserteurs hier komend In een t jd dot tienduizenden Nederlanders gemo bjlieeerd waren zich In de p aats ran onze landgenoctcn hebben gedrongen en dat dezen gedemobildaeerd na largen tjd het vaderland trouw gediend te hebben nu moeten zien dat vreemde in ti die in hun land niet hun plidit deden van de afwezigheid wegene militairen dtenetplicht van de Nederlanders hebben geprofiteerd om hun het brood uit den mond te nemen Pat dit gevaar inderdaad niet zoo gerdng is biykt reeds uit het fait dat het aantat deserteurs wel 6000 A 7000 heeft belooper Begonnen wordt thans met het terugzenden van Duitsohe deserteurs Zoodra blükt dat ook voor deserteurs van andere landen geen lijfsgevaar meer bestaat zullen ook zy wonien fceru rezonden In verband met bovengenoemde overwegingMi is van overheidswege bes oten de Procureurs Generaal in de verschillende reeeorten uit te noodigen tot uitwüzing o ver te gaan wanneer deze autoriteiten het oogenblik daartoe geschikt achten behoudens eventueel te maken uitzonderingen Voor de blliykheid van terugzending pleit nog dat tegenwoordig geen paspoort wordt verleend voor vreemdelingen dde hier willen knmen werken ten emde geen landgeixvoten te benadeeden tMiztj de distrlctsarbeidsbeurs tot toelating advleeert op gron l dat er behoefte aan een be wialde soort arheidakrachten bestaat Wees men de deserteurs niet uit dan zouden zij die nJet angs den voorgeschreven w ons land zün binnongetreden een voorsprong heWien op hen dde wei verlof vragen hier te komen ft a I r1iiiff Tan SduutNnaa dj nu ze f moester gvwor n een ii rMd ia tmi d kiatiioli W StutapartQ li dan osrvimoeiden werker dis duLPdaor In f heel Nederlaiui een nrriieffend vüortMeld t b onbaatKchUg w rkcsi h eft gagwrco Namena dad eikd D en dulModan arh d ra van Naderland bradit spr den beer Aalberse dank roor den 8 ur nkc en nimeiu duizenden rrouweo wtJl hU de mainen aan het gedn hoeft tenigffev nran De rederoerinx w rd h rtiaaldatyk door lanjTdurliT appiaiu onderttrofcen wmana ook aan h t riot een dawread M enlIuMiaiait applaui weeiUook j centrale drJiikwatannDorzteQdng spoedig tot stsnd moge komen Het rapport over dit plan ral binaealaort versehifiMn Overigens meent de Regeering dat centralisatie In geen geval verder moet worden doorgevoerd dan voor de techs ek en de econoimle iin eene goede di akw tervoorziening noodifjp Luchtvaart Nietiwe vUegtwlgen naar de Elto E n EngjEOaob AvrorUegtuiig dati gMeravond uit BrufSel kwam to bij vea gia Hhig op hot zajidterreioc axMcr l rompenburg geland en zal vanmoalgcnj de reiB iMude B L T A voortzetten Ven eea noodlanding zooala aonvanikelijk yermoed werd is g e en sprake Qifltmiamiiidaf haJlbcht aorflv eerde een Gapponlvli ptiuig 0€t toest 4 kwam uk üiruetmi He4 zweelde eedlgen djd loven dt tentoonateUSug en lan toen vkK maar kwam Mj het naaf Ikakm dïaalen evon vat a zitten een euvel dw echter spoed veB idpea wsa Het internat SodaUstlsck Barean naar Bntiieir Kaar V D verneemt zaT Itet Intenwtlonale Socialietisch Bureau dot ttuuH te Amsterdam geveetigd ie binnenkort naar BnuBe4 worden oirerg Edaafest Kaai Officieel In verband met de vele aanvragen om vergunning tot uitvoer van kaae wordt nogmaals oltdrokkelijk onder de aandacht van belsLii ebbenden gebracht dat er in de eerste tijden vwi uitvoer van kastf geen prake loan sijn Vliegongeval V a meltU uit loonden Een vUegtuigi beetuufli door een lul enaat stortte pkitaellng tijdene een vaiolii tü Weeterhom aaar bemerlen De ofilqier u rd onoddtiellljk giodood doch de aÓr geantwaarnemer ooLkwam op wanderiikD wijze den JoiDd MelkvoorileBlag N r de MetMi verneemt staat het tluna vast dat d4 T bemiddeling vu bet IdiiBterie van Landbouw voor den aanstaanden winter aan de melkveehouders eeo aparte hocrvee eid veevoedee zal worden verstrekt ten b Keve van de meUcvoorsienliiff 42le STAATS LOTERIJ 2e KUm TrekldDi tu Dondcrdilt 7 Au PiUmh TM ƒ SO H 197 621 1441 1648 1807 2228 2S45 2841 2381 26 2 3271 3811 8540 8699 8652 8688 4276 4407 4496 4606 4633 4789 6082 6170 6282 6286 6302 5676 5909 6975 6061 6651 8960 729 7877 7424 7680 7737 7996 8789 9029 9134 9449 9662 9963 11074 11283 11699 11980 12175 12M9 12955 13026 18301 13349 13694 13661 13716 14038 14090 14181 14266 14304 14359 14497 14929 16043 16360 16685 16626 16740 16116 16420 16660 18876 1712 17416 17666 17669 17978 18258 18277 18820 18918 18922 19866 19471 19619 19728 1982D 19916 199X6 20696 21169 21203 21806 21624 21628 21814 Caoebw De minister van landbouw la voomMnens eene partij caseïne groot oa 80 000 K G welke zich bevindt in het Cantnul Ftokhnii te Leeuiwoiden Meelflabriek Portana aftt Mo en het Lam bÜ mschrijving U verfcoopen met rec t van uitvtoer naar alle landen benevens ongeveer 882 kjetea geschikt voor verpokfldog van ca eioe NederL Fransche handeL Kaar de Tel verneemt ia in de vergadering van de Oommiasie voor den Neder landsckFranschen handel bea oteo de commissie te ontïiindea Hokliglng Prof dr J J Sadverda de Grave is door den preeldent der Franscha Republiek bevorderd tot Officier van het I gdoen van Eer Ter eere van h t eeuwfeest der Universiteit te Bonn heeft de Jttridiaelie faculteit aldaar prof mr S J Fockem Asidrea te Leiden tot oere doctor beooemd SEMENOOt BEMCUTBN E KÜlKiil omtMlaiol In hst louiasl door WiUcifaKai oMj de IcMrsluis te Vljj8iii eii is loaéagmoigaü een nieuw wi jftdit t dens de beproeWntr omgeelaevn en gezonken de Uutg masr steunt op de glooting AUe o mireiiden bereikten gehjllkif behouden den ootoï zoodot een jxnoonlülce ongeliiUHi te bttroir o xijn Prijsregeling doer de regeering Het Ned Corr Bureau wijst er nog eens op dat de N U M niet spoedig zal ophouden te werken Werd aanvankelijk verondersteld dat de vrede op economisch gebied ontspanning zou brengen in tallooze artikelen houdt de duurte aan Zoo zijn er h t l voortgebrachte voedingsmiddelen die in het buitenland een aanzienlijk hoogere marktwaarde hebben dan hier zoodat het te voorzien ie dat ophe ng van de uitvoerverboden die noodsakelUke levensbeftioeiften zoo niet getf uit ons laml zou doen wegzuigen dan toch de prezen bovenm tjg zou opjagen Om die reden Is de opheffing van uit voerverboden over de geheete lini uitgesloten en eischt het algemeene belang de handhaving van vele ten einde naar omstandigheden den uitvoer te verbieden of te beperiten Werd dus do N y M opgeheven den zou de regeering zicji gedwongen zien daarvoor andere organen in de plaats te stellen om den werkkring der N U M over te nemen Niet alleen zoudwi uit den aard der aaak de nieuwe regeeringskantoren bü gebrek aan ervaring in den aanvang b den uitvoer veel meer vertragingen veroorzaken dan thans het geva is doch de regeering nou daarmee weer belanden in de toestanden van het began van den ooriog met zijn exportvereenigingen later maximumprüzen an dietributle EMe richting wordt thans ongewenecht geacht Zoo Is men op de gedachte geüKmien die nu als leiddraad kan worden aangemerkt De regeering stelt zich voor om in overleg met de N U M en zooveel mogelijk deskundig voorgelicht door middel van N U M hefffingen prijaregfllend op te treden waar zulks uitvoerhaar zal hlifken Nederlandsche voortbrengselen van groot belang voor blnnerdaodsch gebruik en waarvan de buitenlandsche marittwaarde grooten uitvoer en tengevolge daarvan Unaettlandeche prijsstüjing mag doen verwachten zullen worden getroffen door buitengewone heffingen Grondstoffen die niet van Nederiandeche hnkomst zijn wettigen niet zoodanige vrees en het ligt deriialve in de bedoeling om hiervan de uitvnerveriioden op te heffen Te aover de hoogere N U M ftefflngen bovengenoemd zal het mogïdijk b ijken om voor die bedreven waarbU uitvoer levensvoorwaarde is en welke kunnen aantoonen dat de nonnole N U M heifting van 1 prohibitief i in ov rieg met belangheb benden en de regeering deze beffSng te ver minderen In aansluiting aan bovenstaand bericht vernemen wij dat biwienkort de opheffing kan worden tegemoet gezien van de uitvoerverboden voor ruwe w ri ruwe katoen en hennej MaximumpriJfl zuivelpradiwten De prijzen van de zudvelproduciteft 0 den laatsten tijd zoo enorm gestegen dat de minister vatt Landbouw sqmIs mso weet zich genoadzAAkt heeft gezien den uitvoer van kaas atoip te zetten Om de prijzM der zuivciproducten voor binnenlandsch verbruik binnen redelijke grenzen te houden mo het in de bedoeling van d a Minister van Landbouw iggen om in overleg met de organisatlee maximumprijzen voor melk boter en kaas vast te stallen wnaiboven de producMiteu niet zullen mogen leveren op gevaar ikat geen uitvoer van aulvelproducten ml worden toegestaan Op die w4jBe hoopt men de binAio a 3npojL f Apiz jen naxftid eitaepovioau een bepaald peil te houden Voor dm tusechfnfaandfll n dw kleinhandel in zuivel en zuivelproduoten nülen geen maximumprijzen worden vastgesteld omdflt men meent dat wanneer de prijzen door den producent gesteld een zeker max m im niet zullen orerschrijden de tusschenen kleinhauddiiprijzen door de concurrentie vo doende naar benedtti xuUen wor iei gehouden PerKtaUet Naar wö vernemen ie door dn heer PafttMtr Soevótfl te Booftldorp HaarleMunermeer een Idacht ingediend by d ai officier Tan justitie te Haarlem tev n den piaatAeyken redacteur van het Boc teni weekblad De Volksme ri de den heer J P Kruyt onderwijzer aan de openbare school te Hoofddorp ter zaln van smaadschrift Door den inhoud van een pla tseijjk beitiaht in g Doemd blad van 26 Juli 1 1 onder bet oiuchrift JSaonisclie inikUiM aehtpastoor Soepnel zich ia zjjn eer en goeden na n aaagerand FRANKÜ CJ nte Q au proaldon v n FrankrIjltV l fi New York Herald de lt alt W IfoumIjSto bron mode d U Cl nenceau n t g nawf het preel llntsehap dingt BNOBtANa Hoe d propagaudiN ia geurganl erd Du orgttolsalia van den Enjju diictiun i roItaJKuAduflonFM tUt g iiraiul di oorlog UI lift iitiikM H au Ekti4enkbndrK be Za kfu jpi e tij d WM wordl Itialnh ji ïTwr gftiilsifrd en voor do hinm niüiulHolio propa udn fl rulkt Dwxo aJOitwlling g c i wtfkPlijim een oHioiecl tljkJwolirih met bul b A Dti40h i harlolitm itlb dat door do go i iMtolti fCnig t 14 hRi pero door don luuidieleii du iNuifIcen gt ruQill al worrlou om K ar geinikl lepr Iwlwrat li makett nidt het bnln ila nd en don buitmlundisehoiii hawidol Vtrd ir ZJiiI dhf ftttlt lïngf aJle ongiunwiiige berichten die over KngaiaiuL verB ff ekl wordoa mtrolewett en verbütyren waar oor ook hef Routerburoau oik do draajdlooze bclog tUlo ifuikt wordoii Em on dtrafdwUn die pcciiwil do proi puida van andere landen tog w ïlN laikl l entrijdfn zal wordt op richt daarm zullen ook die permuen workzaont zijn dh Of d gseildflf Wijze gtnlurciuiin deii uoirlog d r vijaodléu projwganda bititreclen Ihebbei Jn bf44le atdeeUngcu zijn o n 374 Eng l olu jMirnaliMtent workicwom erwijlnog 16H joiirnailiflUm In hM buMeubmd la Duno e zijn De Buidadw U tm IvMiij de legorpls+ts to ÓldebfoeU la jbtcmaxaltt een dor vemioedeliJke i ftf vaa dra nKorüaa aMag op 2 mMeoluiv etef e Daveotór gofvrrOMeerd het iS d Hm ZoUcnr die naai de kigiirpliHHa telug raobj ef Ie keei u Zijn ipaleptljllbd e Knumw i3 vermoAleliJlr gamjai of dood ocderweg blijven Hagen l en heeit hem nogi nieit gevonden üinilTeot de ari la11e van dBu Hm ZotkuM vern eoit het Hl d ootf het voJg Q do fOftstetAvond om iwmlt uur deedde eea der g6ï nteiv erden anu deo wachèooffloHDdant van het lnteimeel IJ iliamp Ie OUebroek mpde doti Zotkow in hdt kump aanwezig was Onmlddeliljk gftven de tntomeenji 9ooimnaadBiijt koïonei Vai Alphen en de ooannwidaut van het twwa ktcKpsdetaahenysnl luUenmt Van den Uriel hiervan iq kemM gceleld Utt het kamp af Ie zetten hetgeen ta vijl minuten gesoMed waa De duislBmJs tangemiïje van de g bri3gilge veillckUn l i maatite hel vloden vw dta nlMMlKeT moeilijk Qel werd een wilde aoWelpartlJ waarbij leder die ilch huilen dei barsOcken bevond gev ar liep Den geheerien oaoht zoohl menwuohtelMW EindOIIjk greep de waohtMOiM dan den Ruft ZolEow Deoe rukte zkh weer toa en vhichtte het kamp uit nagezet door een ue ental Infaalerlaten die tem ta vijt uur s nfrgbn vtxjveiMS vwlgTepenl H e bet dtn booedoener In gelukt lm het kamp te kBmon 1 een raadsel en bewijB dat de berwaiiingj waarvoor trouwon veel te welnl mHMbappeti beacbikliaar zijn eheel onvokloeiide i HIJ anhijnt de keukeni te zijn blnneiige paaA waar ht met de BuaniMhe hiktt g n egellik hoeft gepraiaA en gekaart Ook laadde hij daar zijn revoher Toen hij ziclt ontdekt viM vluchl e hij OM rAe hxweedzaai oni daariu den geheeden nacht door het kamp te zwerveo Hii stond gun stig bekeoèC en maakte deiol uit van de lluMoohe oenimie van golnWrineidea Blj zijn verhoor te JMobroek door den Dovtstter MmniAsartei vin pni lks verHau hij Me Zolkow la zijn dooh Trepo te hoeten Eegt juielo Uendncatte be nwlend op olfloieele g veven0 was ontDogeiljk asuogeclen de goMlerneafden In hiit kamp ouToidonade wprdcn gsreglAtrewd AI i JD kweMden bsiteidst hem EERSTE KAHEB DrinkwaterMdingen Aon de Memorie van Antwoord oiver bet wetstontwerp tot bescihikbaanitsMJag van gdden voor den aanleg van drinkwnterle dingen wordt het vnJtfende oottoend Het verheugde de Regeering dat het doel van het wetstmtwerp tnetenuning vond Terecht wordt in het Voor oopig Verslag geiwezen op de waarde van drinkwatervoot ziening voor het platteland De koeten van aanleg en exploitatie van driplcwaterleidjngen zijn geategen Voor da mktablllteit van de ondernemingen zal het dus noodig zijn dat het product duurder wordt verkocht Hetzelfde geldt ecbter voor alle nieuw op te richten endenMniingen en voor zooveel de expioitatiekosten betreft ook voor reeds bestaande ondernemingen de verhoogde koetm zijn overal oorxaak van veriiooging van prijzen der prodnetsn Het is voor de waterieidingbedrtjven niet noödig dat xij op dezen rege eene uitzondering vormen De verhoogjng vnn het in geld uitgedrukte iidtomeo stelt de bevolking in staat hoogere prijzen te betalen De meeste waterleidlngbedryven hebben dan ook den waterprijs voAoogd Uit t feit dat dit ook hij de Zuid Bevelandwihe waterlel ting is geschied kan dus niet worden afgeleid dat het door deze ondemen g gegeven voorbeeld geen oaiunoedjfliiff nm ople Deze oodememing die tijxkne den wriog nog In hare eerste ontwikketingisjaren verkeerde heeflt meer dan andere bedrijven die reede een voldoend aantal afiMmen hadden geleden door de buitensporig hooge materiaa prijzen die het makno vnn nieusn aonshiiting verUnderden De Invoering vui eene ooeimereleelf boekhouding zal worden ov frmc B De Regetrteg dtsU im wmaéh dat d BINNCNLAè DuitKhe prinsen Naar het Ved verneemt zal de prins ron BeUcher zd metterweon in Den Haaf vestigen OoTverluidC dat de prinsen van Ysenburg BUdinger en Cpoy sicb ier zullen l Dm DaeC raap Man mel t dat door de Twentaoh industrie ongeveer 80 000 1 bye webrackt I0t leniging van den nood teogevK ge van de KJoetranV 0e Belgische vluchteUngen Naar vfij Temernen zou de Belgische regeering gaarne sl i dat de Belgische v uchtaljngen zooveel mogel li snel nHweliJk weer naar Balgi ziUIen terugkeeren Zulks zal van Nederlaadache züde worden bevorderd Het aantal Betgen in ons land bedraagt thans 47 000 OPVOEDKUNDIG CDNGBKS öifltenniddag heeft in het Gymnasium te b Grnvenhage ds G J Slrioi geaprokott over literatuur en godadienstwïderwit wit UeaPspeoiul wilde spr babandelen Ome biriteBluidscbe gaaten Dank sQ deo RtOwpupoorteiwUenrt ka de plaats van het boek biJ de gedadienrtlge voiTning Meer dan vroeger wordt het boek bü deie vorming betrokken Spr ging uit van de stelling dat het boek een buitengewo Ki grootw invloed heeft op den Jongen mensch ook op dtena godadiaostige vorrojng Tooh moet mea de tcA daarraii niet overschattM Spr gwg na hoe bil vencUUeocIe stelsels van godsdilenstige vorming het boek Aen plaats vindt Daar waar het gétót een meer dogmAtiadbe orienteering cn meer inte lectueri stelae Is het boek een groote plaats ingeruimd het bo Je van de leering gelijk het volk zegt In andere gevallen evenwel treedt bi de godsdienstige vorming meer de persoonlijlohead dan h t boek op dot voorgrond Spr ontveinsde zich niet dat lieh bij tiet laatst genoemde pe soonlijke onderricht gevaren voordoen In e eerste plaats kan van perso aili ce vorming vèrvorming komen dan kan het ziJn dut de Jeugdige eerling zich te zeer hedit aan den persoon van den vormer Daaibif kau dan tevens een onzuiveren band iete van erotiek zich voordoen Dit is vooral sterk in onoen tyd by de godsdiensten waar het mystieke vooral naar voren treedt De zui verrel igieuse eerbied kan zich ÏM de vierde plaats in stede van op het bovenzinnelijke op den vormer overdragen Het boek zou in verband met dit alles als correctïfïf kunnen gebruikt worden Het kan weidedig zün voor den Jongen menst dat tuaschen leermeester en leerling een Mek wordt geschoven Het boek kan neutkailiaeBren waar het persoonlijke onderrioht tot vèr vorming zou kunnen leiden Achtereenvo gens behandelt spr hoe ook ten aanzien der overige door hem genoemde gevaren het boek i kan corrigeeren Het schoooe van de hijbelsche sfeer is dat leermeester en leerling samen hun eerbied richten op het allerhoogste De perfioonïijke vorming is de beste maar het boek is middel om de gevaren aan per sooniyke vorming verbonden te Mltknwen Daarna sprak Mevrfpw Ros Vrijman over Opvoeding in het licht der theosofie Na de inleiding over den p icht der gemeenechap ten opzichte van de spraakürebrekkigen heeft de heer L van Lier nog t wood gevoerd Spr meende ziJn meenlug te moeten stellen tegenover den inleider die doofstommenleeraar is Als hiJ zich binnen het raam der tentoonstelling houdt dan leeren zyn aatete 357 leerüngen boven de leerplichtigen leeftijd hem dat er 111 stemgebrekkigen en 246 spraalEgehr klgen under waren Van dezen stamelden PO of één achtste en stotterden 210 of zeveo achtsten waarvan njl2 mannen en l 12 vrouwen waren Het hoofdg rek is dus stotteren Veel van hetgeen inleider opmerkte dit spr onjuist Zoo zijn de meeste stotteraars zeer intellectueel Een onderzoek In Den Haag leert dat een stotteraar met door zÜn gebrek schteibliJft soms wel door gemis aan Intellect In Amsterdam moge het aanta stotteraars toenemen omdat men het gebrelt ndet tot zi n aauvangs stadium heeft weten te beperken in Den Haag zün de genezingen talrijk r heeft 1276 kinderen ap de gemeentelijke curffu aeii genezen en 3 terugvallen gehad Het Bpreekonderwijs aan oï eidangsscholen vooi frK elonderwijzereeB©n beteekent wein en kan het genezen van stotteren niet t hulp komen De inleider edireef op 4 Maart 19 16 dat de resultaten in Den Haag de vakmannen haUxn verbaasd zoo hoog war za Er moet een weteiwchaj ieljjk centrum voor spreekonderwtje ontstaan Aan onze universiteiten moet eer t het stotteren worden bestaideerd Dan kan over een halve eeuw aan de vraag van den inleider worden V oldaan Mevr Aefje Sluier ikker uit Anste dam hield hwlenmlddag in de aula van het Gymnasium te s Gravenhage een demonstratie van rfaytmische gymnasticAc en solfège volgens het sytateem van E Jacques Dalcmze Z j hield eerst een korte inleiding over het onderwerp Wat kan de rhytm eche gymnastiek van E Jacques Dalcnxf bcteekenen voor de volksopvoeding Ben klasee van Jonge meisjes gaf daarbfj toelichtende oefeningen analyse van een fiuga eenige plastische studiën e d De Bchoolbioscoop gaf om twee uur H even der bijen Gouda en Artéme sla huisknecht en om half vier 5 uid Lim burg Schoenfabricatie en Sneeuwschoenen Buide aan minister Aalberse Gisteravond I hulde gebracht aan mm ater Aalberee door het kattiolick s Gravenhage ter gelegenheid van de awuuining der Arijeidflwet De groote zaal van den die rentuan was stampvol Bet plan waa opgezet door het plaa tselük comité der Xatiiolie ke Sociale Actie voorbereldfaig en uitvoering geschiedden door vde Kath Garde In de zaal waren o a eenige katholieke Kamrelden leden van de Staten en den Gemeenteraad en voorts de vcrsdiUlende organieaties met hun banieren De voorzitter van de Kath Soc Aotle dr Deckers opende de bijeenJramet en be sprak de beteekeni van de nieuwe Arbeidswet waarvan minister Aalberse de geests lyke vader is De ministers Ruyt d Beerenbiwick K nig de Visser en van IJsseleteiJn hadden doen weten dat zij door ultetedigheid verhinderd waren aanwezig te ziJn De R K VereenlgiAg Kunet en Goda dienst bracht het Domine salvam fac lïcginam noetram van A Greven ten gehoore Daarna verscheen romiater Aalberse v n gezeld van liJn ambtgenooten de beerwi Heemekerk en de Vries Met damrend v plans werden s j begroet Dr i flc4ce acMM minlstor AtüberM oclitw Do Rii bi i ol erl laarden Jut hlj DitWiagauMi Lml blootwroetS jle kmikon was blnnen fekomon om elen verzoekend daar hij in drlo d Bn geeuftni ludj gehad Tegeiiovor do poMoot ler liowetrde hij bel kamp ivlot to hobliMi ïurlsteB Hil was bij zijii aanhomUng zeerkatai Aanviuikeltlk l n pta iJglgondo oon rontade roei h l l j sn don vermoord tal jachlopzieoar te DooroapIjK bleek oniMgoUik wgeaien dit roe doordejuemie Ie Zwolle in Iwtilag vftut gonomon IX aoogt ioudone iimaiit een zeer ongun fltigeu ludniK en zijn cyiU jbo kaimte ia uitermate stuitend Tegen dten iiispocteuir van poiiüe de In do auto naaet hem plaole genooi i had mBalile bij de opiiiar tiiigen dat het SBIvtai Wotler waa Pfl hij iniorineordo bolangplellond ol de lollüeniaiuiati wel geniakiBlijk za eui Pe gremeiwaoht te Denokannp heell gtotennlddag osti ander tweetal Ru een aangohouden welke er vani verdacfit w6rxien mei dit tweetal m lielrekklng lo bobben gentaan De belanig tel ing vBib het iXn enier publiek wnfl zeer groot Reedk om 3 uur 10 den iiaaniidag beigoii het zioh voor t poUUk ureau te verzameidii tiet moest echter zijn geduld tot bij negenen op do proef teilen Uoii vermoedt dat do andere Ku Krau w aan zijn VM wonllogen beeweken Ja flf Bioh aililbanfl niet meer keu voortbewegou in elk gevut dat hlj ztob nog In een der om Oldebroek Uggmle ooeMhen ophouft wenko nog viljtig mrihu algozocht Ned Plantenobterfabriek Up de Bakkertl tentocnstelling weke van 4 9 Augnetua 1919 te Dordrecht wordt gehouden is au d Ned Plantenboterfabriek t Amsterdam den len prijs mei gouden modttUi toegekend voor luira iiuending grondstoffen en daaruit verkregen prodncten Door een auto overreden De hoer J v d GfiftieQ vl ndwatrleal I U n tetLk Idlo Ainbadtt i fiiMareiL bij li ij word toen tuj aJ Iiewenda vogr een luuto uitweek door eeni hem aohl ropltoir nijde auto aengeiroden De liiefer van dar GKeae w teren ufin d bekouien verwonJin en ovorlcdiai Wcflsnurogaat uit kurk ol4p iis Tertili i World TourruaÜ inaa t 4H n Spaao lie firma uit itiirk oen tftxtK l ot dfo fflWT Bocd voor uwillraiaBfta kuifweiw gefitikito d kens on dergelijke gebruikt Jian worden teven goetïkoop lltht iMi geeond la De Kurlö ivocdt bahandeld ftiL + zeer fijne scM lGiJ4 die door Riieinisbhe Inwerlcing rtlle lutrftaioh Jjge bf tanddeeten verlieeoa bulgzawn wordeit en tooh nlt lic brel D J Oiitna worden zij fcifecW IwSe liïg Mow inecflTiüiW ep rf Doodeiyk ongeluk D aJïlo m deu heer U tced tö Heerhm op de Hod lerbaaa hei dtjc orfeje van 1 womeudo te Caumer aan terwijl het op den weeg ape de ba het boepitaal Xe H pjlen tfi h aan do bakonieo verwon itgen oveitledwa ü tc iH door de polilie ijl beslag genomen Auto door een trein vernield Bo auto vpn óm henr i to Minaetrlcht Atoind onbeèiQfTd vota oe hotoJf op dan itfrk holkfidon Wf g naao Heerlen nah hot e a4 n to Vafkcaburg l o n dat dii remiiiOQ njiït vaHt ftlond a rood de auto oAs rwacliW aclUeruflt bergaiwaarte tot aan A u poorwfigflVOTigaiig Door een jutet paaftüeroiideii glO ieroatr 4n weed dp ito gehwsl vi splii itÉTd KËNMSQËVma INRICHTINGEN WÏJLKK GEVAAR SCHABE OP HINDÈÏH KU B BN VEROOKZAKBN UÜRGli MEJü6tpai m wmüOUDBKS an aOUI A Qrtaen art H der HMerwet Doen iB weten l Bt alj veffgnmnlng hoWboo verleend aan N van d r Wouden te GOBUta i jsijn r cMwrbni ulen tot het C pfficWieoi vap otii tHiikorljoUonkokerij In het pocOedl phiBtHdijk uuv Kt Zeugatroat iM t H ka Ipfeiraal bokeod gemeente Gouda motto C No 6Ö0 oude den 29 JuU 1919 Bnrfftxmoeetw en WotfuuderH vdorn ULBO J MUS De Secretarte R MOERKERK Lo S r STAMNIBUWS GOUDA 6 AognituB 1919 OndenHjwUpknna itenograne Gitóaren werd te aUiraveiiibage et o ïlwwije diptojne StenogiratioRientai balt h9hMU dooi dm lieer H tC fk Kok al Aanbeatedin Narnoaa h gemeentebeaKuir nn Aioere oor te Dlnedag aanbesiwd het bouwen an een veüingggebouw voor nMieaen friöt Uagste ïiachrijver 7 J Uuljm al M met f 24 448 Eindexamen H E S S J c Giateren slaagden te VGravanhage voor het eindexamen H B S 6 J c de volgeny candidatw in de 7e groep H P Pwr R Bertwigen J v d Bovm f Toih D Hogendoom J U P C Veraoboor en K P Hoogenboora allen van de K H B S alhier De examen z4jn hiermede geiindigd Beed8 n een gedeelte van de vorige o laag opgenomen DrUfrlenen gestolen Door de Reoderij Do lJ er ie aangifte gedaan dat vauil liaar tnolorvaartulg dl IJs e4 V daio irij4 ieia a ïi in onivreen i la vwband Idermode i A J dq ü aolilpper woueode aèiner alb verflaoU t atw guiiijoudeiii IM ptÉititf Um l uog oiuierzook In het water geloopen GiMiteniiiddag outstreeka 4 uur i eea wagen vaii Van Geiid en Ijoob bL etnurd dooiT J dm O door bet aoh ruifiooiJeu van hal pimid in hel waiar geraaikt vaa de Pepi5rs a L Dootf het doorsnijden vao het tuig golj clo liet etikoUi welwbUcMde voorbijfau gois die to hulp gewoUoUMi wai ou hot paarde dat de liieétaia E lijk aar n kl tutiïTMesajit vwkI weej op üo eitoOTien te hr ngien Alvorena nten den wa éeaeit t ewiTkiii dcoil ondorgaao wemd eerat brec l Met het oog op de afWozigli 4d vaiiveic huievadonï die dan toch inoetca be lilfaiB nt fOÉ 4 oin de dut be o6 ga U iiton ew be aTs0fog ni et epoechg ge ncoen Hordm en toen moest men door den Wi en er uit te llcfcten M water ijn vnjh höflgeven Wat jamnwr was Pe atakbig Pe iden van de efialnnde atouwvekar bedders heèben aan den burgemeeeter een BchriJven gericht dat luidt als wrigt Uit de WIS door U verstrekte mededeeiingen over het ataM punt van de patroons In zake een te houden ccmfereotiie kunnen w niet anders afleiden dan dat de patroons zulk een conferentie met adle middelen willen vooiicomen of van te voren tot onvruchthaarheld willen doemen W re dit niet xoo dan zou uJt het schrijven aan U Bd een andere geest iA eten spreken dan thans het geval is Er is door een onpartijdjg mensch en zeker door de stakende a beddera geen andere conc usie uit dien brief t trekken dan dat de patroons de machtsjcwestie stellen en geen ander einde willen dan een aliaolute neder aag van de arbeiders Wü betreuren zeer dat dit het geval is Onze geheele houding gedurende het conflict 1b ini geven door den wflOfch om het conflict mite ojt MonemelUlce voorwaarden zoo poeiUg mogelÖk te beëindigen Waa door de peitvoooa a ü voorwaarde voor eCB conferentie geeteld dat hunne voorstefen ala leiddraad in plaatip van als basfa van de besprekingen dienst zouden moeben doen wij zouden oiok thans weer over da formeèle bezwaren zyn heengeetapt Nu dat niet het geval is is eene bespreking in onze oogen vruditejoos als de patroons net ii snog duidedijk te kennen gaVeu dat het hunne bedoeling alUén was hun e gtn vcor tellen van weleer als eiddraad by de b iprekinig te gebruiken Mocht dit niet kunnen dan rest ons alleen U onzen dank te betuigen voor de bereidwilllgheid waarmede U trachtte bet conflict tut een voor belde partyen aanneonelUk ted te brengen Het is oveibodig ü te zeggen dat de onwil met bti 01 a zJt en zullen dan ook verder ka m afwachten tot de patroons een redelyker en menscheiyker standpunt iniunien Gnwevt Soc Omi Genoegen HH Rted lijic Muziekkorps dkeotmr de heer Jok G Areniz gfiatt op Zondag to AugufKue dee avoudff htt3l aobt een concert in de Socioieit Om tJeiloogea voor de leilen en huwe buiigienootoa Orgelconcert Koalagtamedag Trj goliigen heid vnn Kooln gfone VVrja rda z l door die h er J H B Spfl ii Uruw np Maajidtig tieiptt it r am orgeihi sppKiig woirdffli gieiUoaiden In di Oroote Kerif woao bij aJa aoliBten zullen mfttcwprkm Mefvr Wa Bejjbei tï Kolb H enlns ti SoptnetQ M f r vian Tlea hovenKairwBl og H arlen M n A B flt den Haag nuJt AinK a i BUN Te e lrav niha e i gn e l aegd voor ket 03cam a Hoogdujteeb M O meaulTrOttw ïC tieymenei alhier maSZONDBN Buiten verantwoordsiaicheid der Red Bet Vaa ItcrMn Zlekenhuis nfcele i merkingen naar aanleiding van de bestrijding van den heer L J C WcuBtman Geneesheer Directeur van het Tesselschade Noodziekenhuls te Amsterdam vim de motie der afdeeIlng Gouda en Omstreken van de Nederlandsche BCaatschappij ter bevordering der Geneeskunst t Zi OBS vergund nogmaals een beroep te mogen doen op Uwe welwillendheid thaoa voor plaatsing voor woorden van verweer in uw blad naar aanleiding van een proeve van verdediging van dan heer Wortman tegen den inhoud der motie van d afdeeling Gouda en O van de Ned Htf ter bevordering der Genceakunat opgenoan in het nummer vaa 26 Juli J l Befffafbe wfl 4tt met 4 heer Wortman er tjp wöien dat hy door het opschrift boven a n antwoord 4e motie der Goudsohe Geneeskundigen bij het publiek de schijn wekt als zouden alleen de te Gouda wononde leden van den Genoeakundigen I Kring door een motie uiting hebben willen geven aan hun grieven over de onwaardige wüze waarop met de uitvoering der reorganisatie van het van Iterson Ziekenhuis ten opiichte der tiuuu in functie zynde geneeskundigen gehandeld is Niets is minder waar dan dati De motie werd aangenomen in een goed bezochte vergadering de afdoeling waarin evenveel medici mt den omtrek van Gouda als uit de stad aelf aanwezig waren Dit ter vooricoming van misverstand En thans onze repliek Wat ons het meest getroffen heeft in het betoog van den heer Wortnak is stfa verschil van in icht mntient l ijchcn van bdcwaamheid waaraan een Geneesheer Directeur van een Inrichting als het van ItersonZiekenhuis moet voldoen v ó ó r en na de benouning van den hee Clayndert tot die functie Waren het in de oproeping van sollicitanten naar meer gemelde betr Eking xiekenhuiservarlng grondige kennis der klinische bacteriologie bijxondere kennis van inwendige en besmettel ke ziekten en Röntgenologie enz die de sollicitant voor een benoembaarheid tot die Betrekking moest bezitten thans wordt om de keuze van den heer Cleijndert goed te praten het s waartepunt voor da geschiktheid om als Geneesheer Directeur op te treden verlegd naar de kennis va sociale wetten menschenkennis organisatievermogen etc Verheugt het ons dat de heer Wortman toegegeven heeft dat de heer Cle ndert de geneeskundige bekwaamheden bovengenoemd mist met welk recht kent Dr Wortman den heer Cleyndert de andere eigenechnppen toeT Heeft de heer Oeyndert ooit de leidende functie ia een liekenhuis bekleed beeft de heer Cleyndert ooit In geschriften getoond meer van sociale wetten e d te weten das elk ander medicus die vier jaren ten plattenlande gspraetisserd heeft Ons is daarvan mets bekend Trouwens organisatorische en andere bekwaummheden mogen misschian de doorslag geven bij de benoeming voor een betrekking als die vsax Geneesheer Directeur der ziekenhuizen ta Amsterdam of te sGrnvenhage welke functie uitsluitend een administratief en beheerend karakter draagt en waar de behandeling der zieken aan een eersten en tweeden geneesheer met een staf van assistenten is toevertrouwd voor Gouda waar de Directeur de e eni ge geneeskundige ia aan wien de behandsUng der Inwendige zieken is opgedragen moet wit de inrichting op den naam van V or treffelijk aa apraak kunnen maken zulk een arts de b cwaamheden bezitten die de heer Wortman in de oproeping voor sollicitanten als eisch voor benoembaarhetJ stelde Wanneer wij in verband hiefmade verder bedenken dat de on en minvermogenden wat de getalsterkte betreft bet grootste deel van den verpleegden in bet van Iter sonZiekenhuis vormen nu aangewezen zullen z n op dien eenen medicus lie niet de genoemde kwaliteit bezit Jan vinden wtj net op zijn zachtst genomen getuigende van gebrek aan gevoel voor recht en eerlijkheid zoo de heer Wortman zyn gezag bij K en W durft aanwenden om de benoeming van een Directeur als de heer Cleijndert met alle macht te bevorderwi door hem zooals blijkt uit het stenografisch verslag van de Raadszitting van 4 Juli no 1 op de aanbeveling te plaatsen en later nog in bet oog van het jioblick van Gouda in geruststellende nietszeggende termen de keuze van den heer Cleyndert durft te rechtvaardigen Gaan wfl na wat de heer Wortman ten gunste van den faemr Cleyndert kan xeggen in verband met diens veriede n als geneeskundige dan is het dat de laatste als as 4isteat te Amsterdam In drie opeenvolgende functies heeft uitgeblonken W ij weten slechts dat de heer CUyndert ia 1918 arts geworden tot in 1914 dus gedurende ongeveer één Jaar als assistent op de h e e Ikundige N B afdeeling van het Burgensiekenhuis is werkzaam geweest om zich daarna nog in hetzelfde jaar te Mlddelhamis te vestigen Welke waren dan toch de functie waarop de heer Wortman doelt en hoelang heeft de heer Cleyndert de gelegenheid gezocht om in elk dier functies zlJn meerderheid te toonen De heer Wortman gaat verder doo onder aanhaling van het oordeel vaa een plaatselijk te Middelhamis versehijnend blaadje te getuigen dat met het vertrek van den heer Cleyndert weer éénvaade groote mmnon het eiland verlaten heeft Wit te denken van den ernst van eea man als da heer Wortman die alch zelf wat de capaciteiten betreft cm van raad ta dienen b j de benoeming van een Zieken hnisdirecteur op één lijn durft te stellen met een Hoogleeraar in de ir wendige Geneeskunde en die zich niet ontsiet voor den heer Cleyndert een medicus die eenigen tijd op een dorp gepraetiseerd heeft en wien naam in de geneeskundige wereld behalve dan misschien ia die vaa Goeree en Overflakkee geheel ta al onbekend is zulk een onwaardige en valsche reclame te maken Dit en de zooeven besproken ongemotiveerde verheffing van den heer aeyndert deden ons besluiten om kan de heer Wortman oas nog van dupliek dienen die te nilten beantwoorden In het Nederlandsch Töd= hrift van Geneeskunde opdat ook onse vakgenooten in w den kring hun oordeel zullen kunnen uitspreken over de meer dan oabehooriyke wijze waarop by de beooenüng van den heer Cleyndert gehandeld is Na deze uiteenzetting sal het den heer Wortmw stellig niet verwonderen dat wö het autoritair gSMg vaa dsa heer Cleya i dert als Geneesheer Dinetaur vaa het van Itarwa Ziekenhuls niet erkennen en de afdeeling Gouda ea OmstrekeB haar motis onverkort haadhaaft Namens de Afdeeliag Gouda en Omstrekan van de Nederlaadaehe Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst T BEEKENKAMP Onder Voonitter E J HAHBUBGER Secretaris Not t van de Redactie Wi roeenen naar aanleiding an bivunstaand verweer een opmerking te mouten maken waaruit bl kt dat er len up iihie van ae volgorde van aanbeveUng van de candidaten voor geneesheer directeur van het Vaa Iterson Ziekenhuis ewige tegenstrjdtgheid iq de verklaringen l e taut De medici beroepen zich up het Stenogral ach Verslag van de Raadszitting an 4 JuU waaruit zou bl jken lat Dr Wertman de heer Cleyndert no l op de aanbevtil iig zou hebben geplaatst Dat l eroep IS ermoedeiyk gegrond op üe erkUuiog van den heer Knuttel aan het eind der zitting waarin deze vraagt aan Dr Wortman publicatie van sijn rapport te verzoeken opdat dan zal mtkomtn dat Dr Wortman in de eerste plaats aanbevolen heeft den heer Cleyndert Deze verklaring vond zijn oorzaak In de verklaring van andere leden van den Raad die betingden dat Dr Wortman den heer Cleyndert pas in de Eooveelste plaats heeft genoemd Ër vas trouwens meer verschil van opvatting omtrent het advies van Dr Wortman voor de volgorde van de aanbevoleneo De heer Usselst n wees er op dat het rapport van Dr Wortman heeft uitgemaakt dat no 3 de minst aaabevelenswaardige was hetgeen door den heer Dr Broekhulzen werd bestreden Ook de heer van Eijk was van andere meening Deze zeide toch Toon ik het rapport las heb ik den indruk gekregen dat volgens Dr Wortman no H de beste was en dien had ik dan ook gaame benoemd geaien En de heer Jongenburger verklaüde Wel is de slotsom van Dr Wortman dat hy geen keus kan maken tuaschen no 1 an no 2 maar als men het rapport leest en daarom zou ik er pr s op stellen dat anderen meer deakundlgm hst zouden kunnen lezen dan moet men er uit opmaken dat de heer Hintswi eigenlek de man is Uit deze uitspraken blijkt dat de meeningen ever de volgorde die door Dr Wortman zou zijn gvweaadit tegenstrijdig zijn geweest Verder wijzen wtf er op dat Dr Wortman in zifn ingazondea stuk ia dit blad van SU Juli J 1 zegt Rekening houdend met alle bovenge noemde elschen heb Ik Burgemeester en Wethouders zonder rangschik k i n g drie eandidaten aanbevolen en het College verzocht uit de drie geheel zelf standig een keuze te doen Ten overvloede me n n w er op te inoe en wiJssD dat dr Wertowa niet aMlers dan een d v l e s had uit te brengen de aanberr iog dus ook de volgorde daarvan is een zaak van B n W Wellicht geeft de tbane bestaande tegenatr dighfïd der meeningen Dr Wortman nog aanleiding tot publicatie van tijn advies toestemming ts vetiesasn AIARKTBëIUCHTEN GOUDA 7 Ang 191 KAAS Aangevoerd 152 partijen Handel flauw ie kwal ƒ 75 78 Se kwal 71 74 xwaardee met Rijkamerk ƒ 79 BOTER Weinig aAnvoer Bbodel vlug WeibotM 1 45 1 60 VEEBIARKT Melkvee goede aanvoer handel vlug f 400 6 MargA varkcni goede aanvoer handel fntrw 80 100 et per half KX3 Magere biggen red aanvoer handel flenw ƒ 4 60 6 per week Vette schapen weinig aanvoer handel traag ƒ 00 86 Lammeren weli aanvoer handel fUuw 40 60 Nuehten kalrvea weiD g aanvoer handel vlug f 26 40 FoUcalverea ƒ 40 46 EIEREN Weinig aanvoer hanM ving Per 100 stuks ƒ 14 14 60 Cooperstlevc Tnlnlersvereenigiag Geads ea Omstnton Greeatenvelllng VeiUng van 6 Aug l ld Komkommer Ie soort ƒ 4 80 6 80 idem Jle eoort ƒ 2 K0 ƒ 8 60 idem 3e soort ƒ 1 2 hloemkoot ie Mort ƒ 16 38 idem 2e soort ƒ 7 18 Idem Se soort 4 T andtH 1 Mort ƒ 1 80 ƒ 2 60 idem 2e soort 0 60 1 20 iim per 100 stuks tvinboonen ƒ 3 20 4 50 snöboonen 14 23 stokeperaleboonen ƒ 26 stamboonea ƒ 16 23 pronkboonen ƒ 5 80 8 roede koot ƒ 7 80 10 spitskool ƒ 0 60 ƒ 8 10 witt oi SS tauMtai ƒ 10 ƒ 30 Bjalotten ƒ 6 8 20 aardappelen 6 ƒ 7 80 idem poters 2 8 allea per 100 KX peen ƒ 2 40 70 kititon ƒ 140 6 80 uien ƒ 1 40 4 per 100 bos softerpsroa ƒ 17 18 oomekinderen ƒ 21 80 per 100 K G framboaen ƒ 0 38 0 89 per pd meloenen ƒ 0 84 0 per stuk NIEUWERKSRK A D USSBL 6 Aug Coofwratieve Tuiabouwrtiling Nisowerkerk a d Usesl n mstnfaib Ek hombommer ƒ 8 60 8 40 dlbo dito 2t soort 1 f 2M Kleine halve konbommen OJO ƒ 16 0 groMi gele dito f 0 80 1 60 Uoemkooi 10 22 80 dito ee soort ƒ 3 60 8 dito uitschot 1 iiKes per 100 grof stek komkommers ƒ 2 Qja dito dito S graote boenen f 8 70 8 00 princweeboonen stok ƒ 27 dito stam 16 18 alles per gr bon peen ƒ 2 40 4 60 per 100 bos dito 2 80 2 80 spitskool ƒ 1 40 2 60 wagenaars 9 20 10 90 proaUboonen 4J0 ƒ 6 40 alles per 100 K G tomaten 16 10 i ƒ 16 90 dito 2e soort ƒ 14 60 16 dlte mkm f 8 6 alles per 100 pond rao W Imd ƒ 9 U 9 IMJ m mmm f M 0 9i jm tak kntw ƒ 84 4 40 ONZE DIUMU 002E OIEMT Ds kelenkweslle Uli KmN 7 Aug Onder voorzitterschap van minister president Bauer begon Wo nadag de groote kolenconferentie waarin maatregelen vourgeateld en besprokea zutleii worden om de voor den winter drei genlfl kolencnsis te kunnen vermeden BU tie besprekingen lün vertegenwoordigd de rUk mimsteries het betreffende Fruisisehe ministerie de r kskotencommissarls vartegenwuurdlgers van de ondernemers vereenlging en van de arbelders organlsatiei niet alleeu van het kulengebied maar ook van de meeste maatschappijen en i poorweg andeinemmgea Men gelooft dat de beraadslagingen langer dan één dag sull a duran UEKiajN 7 Aug Met betrekking tot de kolenconferentie wordt er in de pers de na druk op gelegd dat de koleanood een KuropeeHch vragstuk is dat in den geest van gemeefscbappel ken wederopbouw moet wordon behandeld wanneer het Ëuropeeseh Vasteland niet door gemeenschappelijke inspanning gemeenschappel ke techniek a gemeeoschappel ke voorziening van ruw materiaal uit de voortdurende crisis t boven komt zal het in verarming vervallen en gaa het terug naar reeds verlaten vormen van techniek en wetenschappel Ie ven De kclenkwestie is de noodlotkwestie voor ds Europeesche industrie De beperking van de EngelBche kolenproductie beteekent een gr ut gevaar even goed vour andere staten van het vasteland als voor Uultschland Door gemeenschappeiyke bestrUding vaa dea kclennood wordt den weg vr gemaakt voor den practischon politieken wedaropbouw in tegenstelling met de avontuurlijke plannen eensr wereldrevolutie ZwUacrland m dea Volkarenband BERLIJN 7 Aug De Zwitsersche Bondsraad besloot aan de Bondsvergadering ia de eeratvolgende samenktnnst in September het volgende wetsontwerp ter aannemiag voor te leggen Zwitserland oDdsrschriJft het Volkerenbondvenirag dat op 28 AprU 1919 door de Parysche Vredeseonfetentle werd aangenmnen en het eerste gedeelte van het op 28 Juni 1919 onderteekende vredesverdrag der geallieerde un geassocieerde mogendheden met Duitschland inhoudt Voor ds goedkeuring van de in art 26 u het Volkereabondsverdrag voorgestelde vê visiöbssluiten even als voor de aanneming daarvan komen de door den Bondsmad voor aanneming van staatsverdrsfn opgemaakte voorwaarden in aaamerkinf Besluiten over afkondiging van VoEttMBt bondverdrag s of over het iatrekksit d van moeteu aan het volk ca de standen worden voorgelegd Na stemming in da Boadsvergaderiag ifel buitendien nog een algemeene volksstemming ea da ma een stemming in de standen d w a la de verschïllends ka tMs provincies worden gehoodsn over Ito kwestie van de al of nJet tostiedlng tot Volkerenbond en de ssnasmlag van wetsartikel £ en beerealSfpfe lÊ BERLUN 7 Augtts w MM setM I kej en b jlen gewapende Hoogaarsclie 1 ren richtten In vemebaideDe dorpen 0n groot bloedbad aan De boerenbeweging ehynt een t gÉb revolutionair karakter te dragsn In iMe dorpen richtte de actie der hoeina sich la het bijzonder tegen booi eden n wial lieru en kreeg dBari if het aanzien van 0 Jodenvervolging In beaehnldlglng geateU IIERJUN 7 Augustus Zeven oo plaatete Zweedsebe diplomaten worden Vfgfne berichten uit Stockholm vervolgd nUt i als leden van het ZwewlBche getalt chap In Petnograd en bet Zweedseh hoofrlconauLaat in Moekou hun positie mjsbrudit umden hebben om knoelerijen met roebflbilietten en antiquiteiten te beirarksn LAATKTW NASIOHTKN De Hongaarsehe regess veer T afgetreden P BOKHA EST 7 Aug D legeering Is afgetreden De Qiteate miesiee hebben de macht overgedargen aan aAtsdtertog Jozef Tot minlfcter presldisrt is benoemd Stefea FriedrJi CORRESPONDENTIE Ver i la if t w Mut iuiu lu dl i vorm tl onfoteekemk niet wonk tt nppiiniiiea RkI Tf raJuHch Weerberifht Hoogx MnnH 7IÖ S li VIlWiijMi Ua e a MuA 7M 1 li N i rhlrnMW VwirdoMnjf M dm t H m i taf rIdiHwnj half lot 2wau Kwolkt w liii of JKIL rv ra zAfM U miK ramuf BUROSHtlJUe STAWD GOUDA 01IB0iUi N f Au r iiiK t T J Anhn M M d Kod 1 Mmm Mmü V P C rta im VaMcn m A Ootmih JobMn AMhwl lUrl l V A S BiKt B HL A A fit ftai ü Kim v p uaa m I W ta UETHOl WO A J B ito KelJ n Bewttnijlw U UiUlMi w 8 ua LaeuwiB J Tan dn Hnral m A A ttiniiiiwilw a larMt m 8 OofIrkA OVBRLEBBN S Auf UMit J B ïm Murtrlfi M 4 Ai na te l T 5 1 5 t uli A SmOvnn S H aMk N Ubil W J r l Énu J A A mhoU W