Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1919

o 14077 I 1 317 met 4Ö 18 18 48 Haotaran ultfflontsml bestHrsl MHoBHandJ nabij liet Beuersche Wene aan den Gooderakacheu Dyk te OOUfMIItAK ongeveer een half uur Kaïns Tan digemeente Gouda Grootendeela geschikt voor Tuin land Vairhuiird aan den heer J M van dar Baa voor ƒ 1876 de woBlarf tot BO April 1920 d teadonjen tot sS NoTember 1919 In 9 perceelen die omschreven iflH in Notities die te bekomen itjn bt idtn Notaris i jmÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmiÊÊÊÊÊÊm NOTARISKLERK GEVRAAGD in da omitreken Tan Oooaa PO Tan fatsoenlyken tand en Mn goad band tojiryrenda Bnavan onder no 82i22 aan ha Dagblad Tan Oonda 3171 t PMIITEEIT viiiilii hp MailwÉnirs binmn eenige dagen mar OaHtahtMnl vertrekkaMl vrxgt nog aatilge orders voor het koopen wan H KAWASAN 2535tf takend l eii ird middel Mttn nli ke Iraobeli ol edun Urii laa ia 4 j n i I 40 en f I M N V MIJ SANITAS MDUlJk iitil tttlird GOU04 Liale Tiendewe 11 l EN HAAQ Herdeiloneitr 9 11 Machines Werkfuigen en Oereedschappen voor olito bronQM Brieven onder no 3460 Bureau QOUDSCHE COURANT 40 Openbare VeÉoping t GOUDA op Donderdaccn 21 en 28 Augoatus 1919 s morgens 11 uren in liet Hotel De ZALM ten overstaan den te Haastrecht gevestigden aiai is J KOCMIlM Fabriek vsn ONDEROOEÜEREN en BEDRUFSKLEEOINO rensetit TOor nm werk goederen ter confectie oit te geven BQ de anMedlng aantal madhloea op te geven U ook genefgd om met een zeer bekwame aaaiiter een atelier te beginnen voorloopig op kleine schaal Een onlang nieuw gebouwde goeif oodwiiouden Brieven onder letter H 6i Adv iBur QBBRS OEVERS WtInbaTan 4 Rotterdam 3477 30 worden apoedig en xeker genezen door d4 Suelpiitllle ven Apotheker BOOM Pnji par Secon Ten SOO MbleRen f 1 1000 tabietlea I 2 Weii aM eerknjib ar wardl na ontrangit van f I 40 of f 2 20 franco een Itecdn Uegeaoadaa door Firma A bl UUOM Arnhem Verkriigbaar te Oonda bi ANTON COO S 3 3667 20 Jf JURGENS JWilk i Voor lijdenden dit Tinwakl ii a door koortien typhai lafluea SpB tiMb griep of lcr li k oaderm Madc xlekt a ds Saafnaota bet middel dct het iént de l T iuop tewektheld uru braii i Herstellenden Toor wie bet er op een koal de ver loreo kricbten epoedil Ie beroveren wier eetluit moei worden opgewekt die en di pett eo Tcrkwikkenden ilup be hoefte h bt bat middel dit u enel en aeker deerMn helpt U d SBDgttlnais In gevellea Ten lenuwzweklc roorelo de influenza lypholdeen dergelilkeondermi D nde knnkheden ichriif ikgeregeld de Sengulaoie voer In geenenkel gevel bleef si nnder uitwerkingHeetten BruHel 3470 45 Dr Pol Demide Van de 8ni uinot behoeft gl geen llInarKluilos te gebruiken Tweemial per dmg een eeilepel te voldoende Bij alle Apoibekert n goede Drogiiten BANGUI NOS E koat p r fl I 2 de 66 fn 12fl f21WACHT V VOOR NAMAAK VAN DAM ft Co D Riemeratrut 2e 4 Den Hiag Pleaacbeo worden t ru eooaMn PLANTI NBOTEItl HoEZre TISNÜ ffiBITOüDEDOCN DE PLANTA 12 VRU VAN RANTSOEN S R Maagkramp Het Advertentiebureau Tan de i I aeagpUa e opgeieMe M oprlapen tafBinlB la hetetan mleaatljkhald krijgt men door het Bultigen van voedacl det de meeg niet verteren kan Komt dan Uw maag te halp met een paar GOÜDSCHE COÜRim TBLBP 82 Abdijtabletten voor tie maag dte uiutekeod helpen De Abdiitabletten beTiltea geen Tordoovende beetaaddeelen ooei sOOTel der meedmiddelen Koopt eoor f 1 25 een dooi AbdquUeuen bij U dn iu ol epatbekeren or t 10 eoacMa alliid bl U Ie kebben ElicU rooden bend oaie hudteeke L I Akker MARKT 81 BEZORQT DE PLAATSINQ VAN ADVERTENTIÊN in alle Nodorw landiclie en Bultcnlandsche dag en weekbladen en andere p e rl od Wc ea I mader cenige prijare Mglng i KonerJaai ÉT masnaina van n af eiin ift wtweKls wo Kio nt i U 33 ORATIS laliehtiagui JekHiMiBk Hi l Mn t Zul II UMW Stake WAAISTEENEN 9S00 MNSTEENCN I Outfe goed echeongemaakti 17000 ARDE MSELSTBENEN ctaanw 40000 ZACHTE J f phm BOOO HoHendsche Pannen U ba chtigeo op het lenram der Ebninkl ke Staarue Eaaiaanf abriek Ooadh ta Oonda op aliawerkdagaa van iaorge i7 12an amiddagsB 6 ub Aanbiedingen worden mgewachtaten Kantore van boTengenoemda Fabric aan de LEEKEBSKADE te Goada Betaling der Kooppenningen dilect na toew zing Alle wat niet binnen 14 dagen na toewgzmg afgehaald is blgfteiga dom Tan de Kon Staarin Kaar n abnak Oouja 347g igi i Wat is dd Neten In hst haar Wasch dadcluk Uw haar met den heuvetzotger LAX LAX verwydert loo aioC neten en alle onrein LAX bevordert den hierpnel i geeft gdens en golving Pet dooi 25 cent V kleende voor Utei hygi nUch lioofdwatet L d m £ Eiaoki afeluUbeed met aaee beadteekealng L I AUEK Rotterdam Verkriigbaar bij de meeate drogktea GOUDA Anun Coopi S H v Loon feOSKOOP O J Spijker J G Mena Wed JSprui l L n A Blonk BERKENWOUDE G den Hoed QOUDERAK F y Dam J JSpekanijdet MOERCAPELLE C Slri dh l 1 v Tol W Helder MOORDRECHTJ J y Gennep NIEUWERKERK a d IIJBEL P Gele n G Verkaik REEUWIJKL Verweij C Verbeek SLUIFWIJK C Verereij C Verbeek WADDINXVEEN Ara V d Heijden C Tijaterman ZWAMMBROAM I W Hogeyeen 2906 W M k KANTONGERECHT GOUDA Uitepralkott van 6 AogiK IMS W ons overtreJug ViaBoScnjwei A te Gouda veffzet vervallen variïl rd Q K to Gouda venet b naliU O A S Ie OouAi 110 ibs 1 i W H eu S H te NlSttwwteirit 4 IJsel led 1 1 mix 1 d 1 F te Qmlla 11 aiba ld J U H Ie Oouda 10 mbo d N T V te Oo aa 110 mbei 10 d ï de J to Kottordmn 10 60 BttlM 1 d UiTK JBooFdeUteB lordam elk 11 euba 1 d I eg i3 baad td h id G K en H E j Wanrder eUc 16 aiil 1 nad tucbtecbMt De Fain Ex ieller Il een kpacMig repkaMd ge Dcesmiddcl dat gedurende een lwlv UW niilli naii rhmms tisk n jiohtlijders van bunne pijnen verloel heeft Prija fï40 en 95 cent bij ApOth kap en DrogistsR F Ad RICBTKR A C Rotterdam Te Gouda bij Ant Goopa Wijdetr en 8 B T Loon Markt 333 30 r IVIijnhardt s i Geneeskrachtige tabletten tegen Bloedarmoede rugpijn blecke gelaatskleur Mqahardt a Staaltabletten wm mmm In doozen vanaf f O 90 Zenuwachtigheid examenvreei onraat overfpannlng lapalooekeid MÜBhnrdt e Zenuwtablelten m Êimm Koker 60 et Gal en slijm MUakardfa l aieer tableuen Zlja bloedaulverend regelen den WegBiM oïorlr Pol Ver GouA V W A te WaddinxTCea 13 eul 3 w tuiït fbool J de M te Gouda 11 sub 1 d A J 8 te Reeawijkfl eub 1 6 N J W en H W to Gouda elk Jl ibe ad J E anA mte Ueala elk 0 60 autad 1 il G A H en U M T V d H te Gouda ellc I eutf ld W van L te Gouda 2 eub d G K te Mooidracht 1 subsj 1 d J A V te Qowta 5 sobs 10 d Ü V 1 te Gowda 1 m tatihteohool Toonf pros 1 J P C B K te Gouda 1 tuehtacdiaot voorr proeft 1 i H i N A K te Goud Jt 1 BO be I dogen Wega ov rtretti Leerpllohtwet I T ta WadSuKVeen 15 sutie 10 d Wegene ovortr Motor en Rijiriïl tut en vojacdien tuaam opseven B J K Goud 1 w taohtaolMoJ voonr pmaMl 1 jaair Wegens overt Motor en Rijwiel Btj 1 aib 1 w tudiUeboal G T Waddtanvew 1 in a 1 J D 11 Gcuda U O T te Waddkixveen eUli ibe a d F B te Gouda t OM au 1 d P R te Zevenllalzen 2 Uw I d J O te Bookoop 1 1 aub 1 we luoWaihooJ J V W te Boskoop 1 1 suJ 1 a A P te Wadamveoa I I ub a dl l J O T K te BoeuwIJl J N te Stoiirtik en H V H te BeWwtjk elk 2 aube 2 4 Maagzuur maagpi me waler oprlaplog geen eetluM aiechla apiJBVenering 3312 60 MUakardfa Maagtabletten wmamm Koket 60 et Koorts blnnenkoorta Malaria konde rillingen kieipijn Hllekardfa KoortaublettenaiBB aB Keker 60 et Rheumatiek nehu koude ea pijn la do ledenaten apler en gewricblapijn InflaeOM ungealehtapijn ea kieaplja aANAPaalN Ubletten Koket 60 Cl Hoofdpijn MMakardfa Hoofdpljeublelten HUB Koker 4S en SO et Let bH koop op dan auai van den fabrikant A MUHBARDT Pbermac Fabriek ZEIST Bij Apolk ea DM leta Ta O Anton Coeea W datr 39l aakoaakavaa A N v Zaaaan laekaop Wed I Bpnilt I F Verkade Waddlaiveea A v d Helde Maordraakl 1 V Ooneep 8HM k B Nataijl lllS 12 WegeoBl een trekdler onliebeerd laM Btaan f 1 oubs 1 d Weg as opeDb dtonJceuMbap F de E V wfl J V A N H A n L H B allen te Ootid I 8 ok d N A E 2 m gepL 2 m 1 Inlk m 6 d Wee ti0 loopen op verboden pood J SB ta 3ouda I 1 suba 1 w tncUplk B V D 10 Hekendorp en B v i ï J te GouS alk 1 anJ 1 d AlMnaeert U op dit Blid 8 Aug 8 uur BUuwa KroJ V ti ou w H B O 10 Au 7 4 u nm 800 flna Om tm Unout ated Mo k wp 18 Angnatua 9 nur Oolionw Bouip Vbiiln toe ildal Oiflii iiilliiii Amanuarr B lee d varaoekan wtj gereaeld tlM mededeellac ta mogen oatvanceB van V cedKlncn oononten vannatMlikkeda eu ara doM in onae a enda t Drakkalj k BBonatAi a looa aooBfc r l f J 5 Jaars iiu Vrytln 8 Augustus ittlW miwm MRANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 i ila I 1 ngtla flaH itté ti il MMv f U XTi© a Txris © aa S cL v©xt©aa ti©TDleucL voor GI o ULca eu © aa OxxistxelcexL RedBQtie I Telef Intero 545 eMainlttrMlflt TelAf Intora 83 Bureau MARKT 31 GObüA loeaiDff van het voédaelvrui tuk van Eu ropa bil de oplossiaff waarvan de Am nkanen de leidende roi apelen ï p econoffliaehe zUde der kweatJe aal na uttrl k ook bij de oploeaing der politiek vraafatukkw een grooto rol ai lfliL Voor de Hon UMB Hif la bet groota nieuw dat de groet Mwl te FwQi bf8 oot de blokkade p ttt beffen BoTK t wordt dat de leden van de nrec g e Hongaarsche aovietregeering voor c n ataatagerechti f zullen worden gedaagd De Ooatenrliksche gemeenten waar de gevluchte Hooffaaraehe volkscommleAarifeen aiju gwntaraaard kondigen BtonnachInge demonstraties taipn het verblijf van deze mannen m hun niidden aa De regeennc heeft beloofd de geinternaerden spoedig naar alders over te brengen Groot opzien baart Ut Weaun de arres tatie aldaar van aan uan wiens naam nog onbelüend is wi die btijkbaar een aw ag op Se tc en Renner in d n zin ad £ lr Bchunt een groot oon ot te liia beraamd De ziik ia nog met oipgehelderi Htt on dei eV ia npc niet aJBgeloopea De s ategreep in Hooyti ye weLi opxien V Ie lurgerlffke tooVe a i b J d socia hetische pers m Duitscbland d a hierin het oorEpel ziet van he herstel der monarchie in Hongarije én wellicht ook in Dut thOo rnrijke Het Berlner T eblatt wiJst er op dat de atente haax plannen rug net tpg Lev a beeft om n Donau fcJeratir tot atandT a ta i win plaats in moet nemen vefi de oude Haib burgsche monarchie en als een gewiUi werktuig in handen der entente er e moet meewerken om Duitschand te varzwakken Het regentschap raa aartsherto t Jozef in HoBffarije is de eerste sciirade oj dien weg De Voea Zejtun betoogd dat aartshertog Jozefs mederwerkars voor on vervalaohte redcöonairen doorgaan De VorwËrtB maakt van de HongaArache gebeurtenissen gebruik om er op te wijzen wat de gevolgen zouden zijn g weest sla de onafhankelijken er in geslaagd waren ia Duitschland een radenrepuWidc volgenB communistische recept tot stand te bren gen Het einde zou hetzelfde geweest zjr ale in HongarQe want de itente loert er slechts op om de georganiseerde arbeiders de poaltla die si zich in verschillende lan den door de revo utie veroverd hebb n weer te ontnemen Om dat doel te bereiken souden de leiders der Wesbersehe democra ten zich ororal net als m Hongarije zelfs met de leden der eerst verjaagde en vroeger vi andige monarohien willen ver staan als eerst de eomraundstm en onaf honkeltJken het tertan voor ben schoon gweegd baWaen U Amnrifca werkt m i hard om de onruat onder de arlK ders te doen bedaren Want de stakingen breéden lich uit Die van de gawooe en de naduct apoorwegen te Kew York heeft een aijreheelen stihiUnd vian de dianatan tengevolge en iwniddas hebben veertlan veraattigingen va spoorwagarbedders die te zamen tnree mUlioan arbeidera vertegenwoordigen gwameniük een verioak aan de spoorwegdirectioB gericht um oen onmiddellijke loooaverhoo ïing Vandaar dat men probeert aan de fneven vin de arbeidere tegemoet t komen en daarvoor moet onmiddellijk en daling van de levenamiddelenprijzen plaata hebben Nadat op het Witte Huis te Wasfahwton een kahinetsvergadenng waa gebouden fs m egedeeld dat president Wilson binnen een paar dagen een definitiedt vooratat t tt ver agïïig van de koeten van laveanoadarhoud aan het oonffres sal doen Barnes de directeur van het graaabureao heeft veridaard dat ti n organisatie tar weroaal voor 10 dollar bÜ karvrachten zal verknopen m elke atad der V r Staten waar de priJa van het meel te hoog is De minister van Justitie Palmer zal een oam Birne beffinnen om da ooriogawinatmaken bü da wet te treffen O a zal een vervolging worden ingesteld krachtens de antitruatwetten tegen viJf der voonuuunste Amerikaansche vlesaehfirma s De arbeiden sljn atn eampacne begonnen ter vorming van een pTop randafonda VU SJiOaOOO do lar om het Uad in U lichten over de voordeelen van het Plumhplan van nationalisatie der spoorwegen De leiders der bewevmg vorklaren dat tenrf het Congree hun eiachen inwilhgi xij b devolgende verkiezing eeo Congrsa stUlen k e zen dat daar wel vóór ia De bladen voorspelen modliJkb den De New York Times dat Mt nf zoo raakk uk ia om mUHoen aande noudera aan d i diJk te zetten en bet apitaal te itbgen noodlg om da oorwogea te koopvi De World acht het een avontuur in Sov ietstaatkuiule Voor h t wordt g pr moet het Amenkaansche volk nitaiakrn of de aouveredne nuacht bjj het volk ia of bU de ipoorwegorganisatJea De Ncw York HenOd egt dat betgeMi de vtJcorgonisatiee willen neerkomt op een vermeerder ng van de schulden van do belastingbetjleja sonder d minste gerin rste vemc onlermg van de inkomii en van den bond Een vo k kan niet r k o welvmu zijn door al een z n schulden ta vergrootcn De New York Tunes laakt den radlcaJan vleugel der IMteche arbeiderspartij die het denkbeeld heeft gehad om de Amerikaan Bche vakorganisaties aan te nw edlgen Dit ia aftn stap saw Lain m Tntakar m Uftrdan oorioc mat sita wsnhaltflte rraftef a m wek ltika redan D Mdna d r vftkorganiaatlaa m wnasban v vwnteBd wgatónvan i U i kdakattiMtr4awiMB akrtig u U Sngaand roau da fa ira lntf oa4te d arbeiders nog ataada De miiidairmfhte Twr arbeiderssaken vao da DaUy News h I dat la d eemtkomenda dagen nb lair ktlttdta ontwikkeling kan TCrwwht wordfn vooral wanneer de oaturredealHldi onder het Incomotiefpersooeel ob in dadem uit U d havenarbeiders van Uverpool haft inad gedeeld besluit ten uitvoer brengen ow da Hongarije een Monarchie De regeering treedt reer ai Aerteherteg Joaef Tegen de Roemenen Oe blekicade legen Hongerija opgehewen Meatregelen in Amerllia tegen de duurte Mationalisatle der epoorwegen Oe beweging in Engeland Een orleie Sucoeseen der BolsjswilKi Een Japanaolie SjanteoengverlKlaring Vliegen te Luxern ONS pVEXZICHTa j atakeado politiebwunbta te iImumi in hju eiaob OU weer la dlwat ta mrém gm maa Inmiddels beeft het altromnd eonitd dtr spoDjrwegarbejdeni na ea vcrgadennir v n langen duur besloten geen actie te ondernwnen tot steaa van de atnkeade potitl agenten en t n leden die aog stritoiiit aioigeraden om dadelijk weer a n bat w rtl te gaan De Ttmea slat in wal ar ii gvbanrt keerpunt in d soolalc b w ii Men begint stakingen moe te wonl B wanneer men er meer biJ vertiert dan wint Hfft het blad Stakingen zulte aoeteag a ie auecos hebben aan de orde hlifven kkk ai da ladtate negen jaren m r teeitalUk ook gedur tde □ tydens dan oeiiag Als M beginnen te mialuliken la aan baarpoAt bare kt We zUn nog met lOO var toeb m sn wandering iagatrwtea lanatetent bi gelscha b Social domokratm htt Stoddudmsehe sai IiatiBch orgaan verneemt dat de bo aiewiatisehe troepen er in riaaigden da verUndia bisechen Moanten n Anditf I te De tofBtand in Honcwijs veruM rt m t tottacm de Itai en irbrMd op de hooff vlakte n Doberdo en de operatie op zeer onhandige wijze leidde zoodat hi en den chef van z u staf van hun ambt ontheven werden Men maakte echter een legende van de genneehten yp die hoogvlakte en zoo w rd Jozef nog een aoort natt Hiale held In de laatste periode van den ooriog werd hem het oppeTcorasumdp tegenovwf Italilt Dog toevertrouwd Na de revo utie deed de aArtahertog af Btand vn ön titel noemde zJdh eenvoud jf Josef Hababurg en zwoor den eed van trouw aan de Hongiaarsche republiek D radenregeenng verbande hem naar Boeda pest Later werd hlj op een z Jner goederen geïnterneerd waar hQ ook t jdena da heeischapplj van pei Eun vertoefde Te Boedapest w rd g istorea een boodsdiap van aartahertog Jozef aan geplakt waarjn ataat dat er een ramp draagt in dien de HongMraehe lntellectu ele wepld niet tezamen met de arbeiders en de boe mt orde sche Verder wordt er een voor loopiff ministerie in bekend g madtt Over eenige degen ztdlen de burgert arbeMers en d lan ft oawende bevolklni geiuKvrd worden over de am nsteilUnff Van het overgangsminiflterie De oipperste gea lieerde raad heeft zich reoda met de Kongaarsche zaken bezig gehouden Maarschalk Focïi woonde de beraadslaeingen waarvan het voornaamste onderwerp de optnarsch der Boemoenache troepen was b De Amenkaonsehe r geering heeft van het Hoenwenache opper wrel reiüseht dat het aan HongarQe oprf egde wapen stilstanasvoorwaarden in zou tmkken on der bedreiging dat anderci alle aanvoer naar Boemetód atop gezet zjh worden Het Ib een troost dat in de coonnisaie van vier generaals di de b an en der entente te Boedapeet zullen beharti ren d Amerikanen le cHng zullen hebben d ar het open houden van den Donau en bet vervoer van rcven midde en n t het Banaat en andere vruchtbare atreken van ZuJd HongiarQ van groot belang la voor de op Khoikicen M n etaat daar bljjl iuir voor aj ts meer en uw E n we cofreolfjk bMlemafll met venronderd wttvneer wij hooren dftt de regvennsTi die enkcie dacen oud i tot h eticeajt i edwon rei werd oa de rsira bJiiefc een monarchie geworden Ie Het gin nogd gemoedel lc Dmsdag ftvond verschenen In het kabanet van den monibttorpreaKlent en geoefaal de hoofd commiesana viin poSitie e en vroegere se cretarifl van den n4ti aaien ntad en een ge wesen afdeelm sohef vaa het Honffaarsche dspartenmit vau oorlog en euK ten J tt ie ju 8t byearzUnde nimisters zouden aftre den omdsl x naet het geiieele voK verte genwM daed n De mini lrre kaken eUew een aan betTAft uff et kort en besloten af te treku De Lntevte imBsiw hebbeo de hoogate macht uan rjirtshertog Jcwef opgedragen die den gev xen afdeehngsehef van het d ptrteroent vau oorlog Stejdiaii Frledrich tot mdnibter pi sident benoemden Met de le4dang van het departwmant van huitonlandsehe taken werd genenaal Tanc zoe belaat met dat van oorioff goneraal SchcetMr ïlh Russische Noorder corps heeft ep 4 Au fLittUi onder sterkon druk der ht HJewltt sens troepen Jamburg ontruimd Ook de Efuiuidsche troepen die in de nehtlotf vu Ojirvv vet ten hebben slab tmmatrok1 mededeeUng uit ToUo vte Loodni dat de Japansehe ndnister van Bo andeehe Zaken gisteren aen ver tg heeft a elegd waarin woHt g J dat Japan met van plan la aanapraak maken op rechten betreffende het grond bied van Sjonto ng en belooft dat de Ja inache troepen su len worden temgfetrolt ken onmddelliJk nadat de overMnkomst met China is groten De vco l topige stetutaa 41a de soeiaUatlaehe onferentie te Luzern heeft vaattesteld bevatten de vergende punten 1 De poiltMke en eoononiisc e otyufw Da mlBsiee der Entente hielden s aronds een gemeenschappel ke bereadalaging wel ke ook aartshertog Jozef en moiufitor preeidenl Fr ednch bewoonden Daarvan wordt verteld dat zjj le ldde tot ve komen overeen Btonunine Natuur4 jlL De voorartter van de vredawoafieMntio Clemencaao en de btutenlasdaebe regeerlngen erden onnidddedlvk m keuu geetield met het resultaat dezer ondertiaadfllingen Het zal nog moeten U ken d de aartehertog de tt enwe regent de ware Jozef Ie H j la 47 Jaar oud en een zoon van Olot Ida Tan Ooburg een zuster van Ferdinand den geweztti komng van Bulgarije De aarte herto £ is getrouwd oiet de BedaiMlw prin see Aujusta d e een dochter ie van ne raaveldmaarachallc Leopold vian Beieren Tljdéna den oorlog klom de aa i ertog vah dlvieie ixHmnaadaat tot dea nukg van veMmaarschalk op De Beriiner Zedtung m Mittag hennnert er aan dat de aartaher luu gen weiE4 k bmobt hem een tedegraon HIj opqnde het half alapmie op tra vijze zoadcEf eenige vrees te koeaterea voor dMk lobeud Maar toen hij het lae v wecn adle klew uH zijn geiaat Het wM vaa de halatumdeer vande lbwere ea beiSfifatte hem da t I y Mary was overtedaai Zij vra den vorl r nacht ilot 6 lin0 hoaog aHU Imr atoodl er niet in da med lealiinc wan ev ak tooH ato ver echnkkelijk B it WB t wik een Nbok voor Witothealey dat hl la het begin ato rerfltijld been Toen pron hi alt het bed e bf oa zich haMtl aan te kleedeo IVwIjl htj hiermee bezig waa weid hij gtpijodêd door een gevoel van h bj betrouw dat aich met amart venneii0de en zelfe sterker ww dMi zijn vehirlet De ewotA tr éa gfaig over een balf anr Hu diatalM er niet aan 10 ontbijten maar eaelde saar t ataUoa sprood n ofl jutot ia den brtln fUe laa aam het laiiMioa uitetoomde en aai drie u r bevond bij sloh m da Tonnm Da halldeur dtood wijd t pen n hij tftag het ibuifl Mwen mei Vatmaohi heel vnieg ki den oaobt wi elooven dat sijr one la haar ataap veolaten heeft Zij eprak met diepe aeorslaahH tkaid er klonk werkelijD wai opi la dlo jonje sifm een wanhoop te groot dan dat ze vericiïtlnig zou koiuien vlndea a tranen Jo win baar zeken graac £ W roc zij Vrlotbeatey boog sijH booCd ennogpiaato g ngen zij ter ssraeo do tra op In de kamer vad de doode waa het buitengewoon e i etO VrloUweley knleWa by het bedf en verborg zijn telaat in zijn hjuuka maar Mairrel trad naar het bed toe waar de onhewet itjke gwtal K eni toen zicto erovarheen boog keak ze tac ea UeAlavol la het vredige geiaat dat eruAzag liaol tui bt alalmeoH lag Zij voelde zich luatlc la tasaaweenUr hBid vaid do ffOifAilk ma eeta i vanden dood maar toen VrfoOwiley opaload üav bij de huA aata en uit de kamer t ttciu D0 da vol mww ginc lisnffttiam vmtbij t Waa eeo feltlerenite da warm door zoaw loed dooretraakl m blij door bet Hed vsn vele v Q Bla 4 Waa een dss vol leven adw s irak M hen vaat dat beorlljkie eeiwlge I v ti asQ i ene zijde van bet gnt la vett U kiag wsnrvan ma kort beitua hier niet ïSKW dan eeo vluobdfi nor eohiji Olaofaoon M at lovoa unr atoeg wsa d JmlsoB oef baet toen Wiftittieatefr net ea enwM i A a dooffep Rmttletoffi iMraad had hem verleid dat Marrel al leen wm tü effon en wel naar het kljdoe ros fttilntj waar tante alKJdl biar bl zoiKl re Kxrsen aan gtmiid b d Atia ea zaam liAnd t fin groot oivleHJdea met baardaetfham laar t otertap pen votyan en n eenoogen blil vond hij haar verlaten n ten prod fln wanhoop mtddm op een iproen graa eid waar em ootete In atomt welker wa4 rabf te eeat kaobende NaMe orergotea fiaar armen idagea tap neer de hs0dea iMd sfr ijt elkate etesgen Zoo na Wrlothaitay hur toen biJ naderbij kwsm wUde teta tot haar z endat htuur wekken aou uil haar atomme smart inaiar zija vwheehttaff aHlMOt nu piat te korf eo 0wn gaaobikl woonl wikte hem t binnen BoUeiw leo tentate kwam bij op mat geitAkSigfi gedachte hij wtUa een berotp doen op haar ijdelheid alle vTonwon Bljn iJ W Manve eet bij wlendeKjk et g luid vaa BiJB atMi verraste hair bh k b ar ZIJ wa soa venttept inbaaroverpfdnslQften oweoat dat aij bMB ntet nad hoor naderen maar nu kaek te naar hcai op KfiSnf Uel kikid l set hij ben JA nkfi bang dat je annaa fewaldMp lui ko v rbraMten at ia er wo oolwdakl In da zonf men lilljlt staM En a4 dat gt beart zei ze wat geelt h dan 000 f Er is na EÉemwid meer D n er oaaif te kijken oiofDMid I Zij Bl met e si waaöoplij gebaar baar banden om aiob heeib 7og itk € tcB lm emrita banik 0 Ml ly terwijl MBca fa ba I oofea kwaowB jl be Een overhaaste stap uit het Knceêeoh vertaald voor het Soorab flandeWdatf door H vr i P W£Stfia INK VAJ4B0aBUM IMrtik veitodin lOi Maar Ik ben tooh teominete je vriend hlc l bij Txd ofaohooa w t uM bet vald ge da aa rrteoiJ ibap moet je op prtja steüe fin vervolfte blJ amstts 4aof e dat slj b pretalc wm vteden al je nu niet meer voor t if S Otiil tot nu alj OM owar Usr 4 m X Vu wm m ikt l krfMMM9w i t hij OOK besig was haar Uwiw ia bc4HuideUm en dat bmabt WêM warrin Todb vwinmw Ut ia oot Ik aie antwoordde Wj met em en dit zijn myn laatetef wooiKktt ootooud juk goed Goedui naolit Uol e oedan tfoht Zi bleef no laufl zitten nadat hi wefp I eegaan wa oof maakte bedaaid haar pro gram op v or da voigecslo week die deo bwogi elodati aan baast voeten zon brmgeoa T i laatatö waaiMhawd bet zwaar wwden van tear oofftedeo haar dat het al dlap bi den ïuobt was en dat do ateap liaKr waidni la ztjD hoede sou uvBMsi Zij stond o $ m reUe haar laiv c witta annea xéü eeaai ucht vaa ver ZDoeleDis oHtaompto banr Ja de g beolo avood was een mMhdüdogi en waei z uuua venooeJetod ffowaeet zIJ zou nu maar Mar bed wan Haar er wa Mn duig dar zij n éik gevaA eeral doen wikie Zk trok haid aan de bel a oateloeg dm buiflknaabt die Wrlo beri y Mj ba r bad toe elatom nU haar d O maar dit fa bot lUMT aal m dat b b t wjs Bk SOO hindert Ik weet oM c M ar au iwic om geelt Ik weet alV ea d 4 si van mij te mtgaa mm Jaff sou ij nu likeal n ai van oiM Sljn wnnm aan Y dve bi vrien OttIJk aan Zoo het oi p ikhifsr row 4mi en mij aUn Marvil aan bMTtedsok ateol sa ona tel sh at verlatan had maar ala ware e aó § l ten uui ilg t hf oudi hds dat tli iM tan IM had Toen bij atttetoad balf twlJMenl we 9d aan um ofl mX iua bet eerst I doen stoiiii veracbfwn oit do falbUotheeilt Bon fijn reofatwlkaad een slaaka gnstelte en kwam ta bet baJfduiisler van ri i hall QtMr ham toa ifet waa mmi maar vHk m vei adcird Ifarve I ZJj kwam toi hem ate ecM iüetnfi vwondv vogel kroop ia zlj airwo ea lajpila baar wang tefpBiL de cyaa Vttmeeit te Imi fAMii f vnNe Mf ftademk mat eaa benMwl h t haar dM H0EPD8TUK VII nai di Wriaaml0f dm TolfMilea De looa btj tiitgespfokao had k A se hem bevi emsMe aaa HU dat iCe daohke baw troo e en bemoMBfjirg gal Kn nog eens ht vocwt Jeraoat niet daokan dat nwl baar al d lu4 uU jo leven ver wa Is Date ladBdonl tv oen oareobt viAond van ie dleaT r g e i toob Biet te t wel f Ën daar iBatM beb t noff een veel mdercn vriend aia heel v a B je goaA ttt dio het al tijd leed aal do n als reiot n tia zal deel te Je vceo