Goudsche Courant, maandag 11 augustus 1919

hopea dat u allen aidt msdewarkan aan dit praiMt w A Tan aaaataaUefile loodat da adraaaaa In niima mnta mofaa Inko Zear Gaiw Haar Dakaa DB ORAAT ïutorie Veeratnal Delft Zeer Kenr Haar Baatoor VAM KBBSBL Faataila Bairml IMft Damee L8BBER8 Biall TartnaiM M OaUt HaJ lUBIA Korta NIanwatmal IMft att Uard Ooroalale Tan Nerfatt naar SaitirTla Ttr lak I Aag vaa Part BM htria Tartrok Aug Tan Hottaldaan aaar BaUTia en wta nam n U la aaa BalL AMika LVa Baukrisdljk Tertrek Aug T a BaMan tal dè hidit gtvloffML D bvMiUiiBff vu beid nuutiÜKMi tm fttal t b onipmor 100 man ii om htt lenmi ttkamm HUITCNLAMOICH NUKJWI DVn$CMLAH9 Üe reltatjewia i hemaltz l o tflivinwnniddeleiHiiUwitca te Obaamtlz bi l a n eco poioioti k raJiter aaoffMUHn i ooD er t iikifwttirtrotrffeat vm tHiuea la bnt slwion xouflaa wontcii uKfelAtai Ui lea t oproflTKraiaie ciiotta iuea kl luo trofpeoaftieelkig werd cevaji tia gmooieii Aaa beide ztjdea itcnteb pËOMH aa g dood w fewond bea giede to vooi de M ftpeoea der njiuvwecTCpo a vlei lu banr dwi der m veroiioankirt fio toC dusver ak hW iv4 iiUi bioa t et houtlieii Z y eUiclHii oi i lta vua dea staat van bchOtf hei terugUraKkea der riji we ctro i €ia iverbc4c rui4 v Bo de l raD uiUdfli voorxloDiD ü euMlun iljn telc pUWHi uaAr Ure do dtooJC gmootiiint i oa txegetiJtyiioa be IMTiicu zAoli tot de bujtouwijkeadermtui In da bsdiilaatö Nouiteiin ziju drie bloeieude flpoetolutM Ëen da a ftotu gOLeüeu Hohooc er zicb aea 0 c dood nwtat liij K UOU Uark verloreo ütul ea een pau éor tem later wetdi em oun dw 7Ü U X Mk Kewflkwen tiad door een ab MLokT geKieal Di rwyi80h lm en b Mob vwnwodll en beroo d Kea dama wdooc i UUUJdk eii kon toon haar bo 0Lr Keu i oktmeer bfiüücm Y rledien Z ad vt rloor een beer 00 001 ÜEo lc £ D aibd r apekr w aiEioh bu bat apelctth zooibaer opi dat bij eea hartVflrI nüitai g iareec m olette euêtaiuido dit aUea worden de peclhtuaeQ door da plaatKlijice auuwiuitefi oog mand gi O In Fiymclon be de poüite iu latlea gedaaa ki de p olulw on ze oiitfebe TLQ terwijl dB lioteifl w aar w gimm wlar gealoèen wankm Nlqt felukt tto UwubuTffer Nüoartabiou veitwuit uk MaiwOi ii KiQB ddi vwiab oii een I ul acli Wievtuiff borco Oatort aaa de ZuiëapM van Zwedeni Uen bemarkia dat M vti4g tuito verüotieidfla paioiBUm aiiwterp w 1m dmtr twea Duitocttw o aedvrt eeoi da la een vlamtiaradiorp op do ZuUkuat van Zweden ffewoood baddm opgevangen wiordea Uet douane kantoor m de potitie to Fröitaboaw werdpn oniolddWIijk vaa het voorval verwittig De poiilie armleertte da beiifolAiUKAm en iW pakiceiteu werdua door de douane geopend U t bleek dut EiJ talrijke iuw elim en staatHfondaen van gmvKa waawto men sprwjlut vam 3 udlilom krc bert eB die aan den pnosTon M d toehWioonlen FSAMKRUK De Uhdae Do rvKoerius I van plita Mitea door nm itigi electrisohe Lnatalifüies tot een bewmtben nlvie tu makea i w urk zulU ia Jaren dux a en 13 fmUfiani traiM koateo la iut plan enmaai ui vnvoerd dan zal b moeiaUJtc IJu det acliepaa vm 1200 kon zocAiar te nrtadco vau Oeof Daar Maraellie vareo ti demobUl atta H FMnnbe leger aaj te betebwl vani 3Qptetiri e r e l gedeuiotjlXlmerd zija d w R efm maand vroegnr daft eerst ga dHiOltt wa Fraaaob Ieer ent Alle DuJitiNfta ooiierwljaerft en onderwlj Ecreaaaa In Ëbaa totbülnffea twbtMtt van dvt FraofloM rcgiBering aauv gigiogi gekregen list xlj op 1 OcMnr boa onfalagj kirijgfu ata ilj voor den tijd nM aan een taf touMu deelgtaaoniea bei beo tJUa door de r eaplo wordi opcisno fc I anja aijo deaer daffeo WO DuiuHbeooderwljzera amifUaiam om de taakursusara te ro tfetu BNOXLAIW 2ou t waar ajjur Kan f ttauwAureou mddt uM I fSdKU la ldlti tmft de r ti riD g oon de Ëngelmfaa valtita ka neubraia tandeo te v Hrti ao froota boeve beden effeoteo die p rilaidtaHti op bank a ludflen gedepor e vd MMider huQ iMdewetea bij do ban bn tatan pciaobBu en aan tjultenlaodac a boUTMü laten verkoopeo Later doeide hft wlnMeriei van tioaoaëu èm becittera deii verkoop mede en beualde d ea gedeeltelijk beoedCQ den w ke41jk n koers I nfiuwotiaa Kijn echter de me oste papieren biku rük ffMt geo m daar de rflVeeria Oüg oeu gnoot AM heeft aic4uterg itioudea oatviiilK d flcèatUNt da wisHb ea niet de rechtmnHfa ai NMM deier papterea Daartegen proteMMren da beoadeeide c4g Mr ras GroaMMiaaL Oa M Vent Ot bet btad tcb dan haar N n aebr fft In wwrkaiyUuid kan de KailioUalDa KamMdab hem raada au uitatootan Sn de f ha a Kamer kan ban faoycottaa Da ia all ndaa oor X iB aar ala Naderlandaeh vollvrertafVBwoatdi r haift h4 veibeuni n wQser Wordt hy nooit DM waat fader die den man kant Toet veTooria v B we ona mr dr fieori Tan Oroanaadaet aan raad ta wan bi da bralakaal beeft bQ bi paar Jan aoffaTMT aa paar wOSkam nrdJand W $ fa ylltllbi 4aor im eaikc b naa ia boats g wèaa Wst lat b a m kn Madtriaad im f toe ia draaden en in s Ja twaada vadartaiiid xUn in bet domme Neder and Twdicsid kapitaal pToductiaf t maken Hy en z n freliefd België waLTCB r mee gatMwl en w waran bem g MHc de ndksnwnd net mUM go d fataocn YariÜk Sm prataat ran TaraiMiW Da Kamer van Koophaadal in TamtusM beeft gisteran ten qpöadeiadMUM r iv demig geèoudan op Tarsoek van de ledm Geelhoedt en Nolaon dóe van meeniny waren dat de aan de Kamer toeirertrouwde belangen bat ndodjg maken bat fflac I Jke te doen tayen de ateeda Inidar klinkende Belgiadie eiaehen Mrrand op ackaere voorebalUng ran laken Uit allea bl de laatste dacen betoogden deaa haeran dat de lucht ver van xuiver ia en er ontstaat onniat coder da Zeeawadi Vlaamwrhe beroUdng Tagcnorer dl fauitenlandatiha actie welke tan doel heeft afeenuning te maken van Toor het bere m ran het door België beoogde doel is h t noodiff dat ook uit Nederland at nun i kUiÜLen Vooral be4ioort da TeroBtwaardiginc te wordm uittgeaproken over de memorie door de Kamn ran Koophandel te Antwerpen aan de GaaJJieerden ge nden die u ts noodle acht do neutra iteit ran ons land in verdenking te brengen aooala In die atad in Aufiutui im van officieele aUde geheel In atr d met de wtwili werd bericht Et kan niet genoeg gewesen worden op de rechten van Nederland niet alleea op den Zeeuwach Vlaamschen grond die voar het grootste deel in den loop der eeuwen door onze voorvaderen polder toor polder op de zee ie vvrorerd maar ook op da aeuwenr oude rechten op de Scheide Ercnfflin ia aan aouvereiniteit van België op bat kanaal van Temeuzen toelaatbaar Niet toegelaten udsledan Oedfputeerde Staten van Zuid Holland sullen aanstaanden Maandag in het Godveniementitcebouw aan het Korte Vooriiout U Den Uvag in openbare vergadering behandelen het bezwaar incabracht tegen d beelisaing van den Raad der gcimeente Cape ie aan den IJseeJ d 26 Juli om bjj ile op 21 Hei gehouden verkiecJoe tot leden van dien Raad verkozmen ndet boe te loten Rajiporteur over deze umk la Jbr mr L E M van FieeiMc Onaa j eatan JAra meldt aan het jffltld Het bureau voor den biduatrieeden Girendom he z n peiraoneel uitigebredd en d wet cal herilen worden Men ia daar veil iaren ten achter en honderden aanvragen wachten op bchamSaling Na heeft men het radit bbmin een r na de wuumddibf in andere anden patent aan t rraffcn all een patent hier te lande varlaend is maar nu ar aonu tiwee of meer Jaren Terloopeoi eer het patent verieend wordt ijn de lütvindere niet in taat in het bgitinland patent aan te vraigen Hat ifl dilagvnd oodig dat daarin wordt voor E a hafffaig Inecna B en W Tan Den Haag sullen op aanbevitlng van de commiaaie voor de finandihi UiJkana d mamorie van to diehtüig op de heden verschenen begroobing 1920 den raad vooiatetlen naaat de geiwone hefffinc op de inkomateoibelaatung in 1920 en 1921 een b zoadere hefiSng te doen plaaU hebben ter dekking van het nadee ig aaldu ran den gierwonen dienat 1918 dat rond 8 200 000 xal bedragen Op deze wlJze zal het nwgalijk z jn de oomiddeUiJke laaten van dfl erialB In twee jaar af te loaaen zonder tot een permanente veihooffing van het heffingaperceiktage der Inkomatenbelaabing over ta gaan Het Maadbaakl van ïïaaa NaareAant ontknld Vliaitngen vierde Zaterdag Üaaat ter g lagenlwid van de ontbu Ung ran hat atasdhadd van Fnuu Naerabont t B gon mat san r rv r daarna ratiwadatiijdaa ca det middag trokken aan gtoot aantal ¥ nifjngea in optoeht naar d a Boukimrd Banehcn In de aoeiatcit Uadtaa rereeoigden dcb ia den namiddag een aantal antordtadtan an verdere genoodigdHi Zij werdaa walkom ge heeton door den vice roonittar ran het uitvoerend comité den luiteoant ter km aerate klasse P J den Jogw uit Dea Helder die in het kort da bedoeling v n deza huldiging flchetate Het gesriachap begaf xieh Tervolffem naar buiten waar rond h t te ontbntlea ataadbceld de rere nigingen waren epge stelp aliraede en gemen koor onder efdinc van den heer J F Oljf dea ZiekSi Hat woord werd bier frvoezd door den roonitter van het comité den heer J Stamperiua arroekdiaaemanta achoolopaieoar ta Hilvaraunit die eveneena N erebout i verdiaaaten achetete en hem een veibevaa roorbaeid noemde Tan eenrvoud plidiitabetraehting vadeiiandaliefde en V uw aan het aaa gegeven w ord Eert dn Naerebout die in al zijn anivoud door wat hjj daad da maaBcbhtUi fcatft bawisaa dat otia ook la vmleatya a hrfd haa ifla ds saéllsdaa de viaaehen da looéMip ét m Bk sa vadera die aUea strQdaa ast da lm en daarbij ook h Id i tooaaa ta sQa aarvalle pvolgera van Fimaa Kaenbovt aldus bariooC de baar StampsiitiB Yiea ndmlnal Boodnta nttnddt daarop oameas H M da KoaJi ia liat laadbaald dat den stoeren iaaman wo y iaaftp dsa aoidwaater op het hoafit bet gaunt aaar da ffoArca ganieht H t Toastok vaa het door dan Haagaobea ba dhouwar A O vsa Lom T rMaitli da nmmmaat bawat ooa da voorsQda aaa afbaeldinr vna da Woa tllaiB hswyiBrif iftgm da laossta falria ia daar boren da joartolUB 1748 1818 en da waorden Fnma Norebout Heliha tig Redder i Ka Schipbreukciii ian Kundig Zeeman Onverschroklkon Loods Aan de achterzijde prijken de woorden Woeatduin Zuiderberg Voortand Hulde van het Nag alacht Op z da staat de datum van onthulling N de ontbulling bracht de heer Stainperius dank aan allen die aan de opricMing nn het standbeeld hebben med g werkt insondei bead aan H M de Koningin Moeder waarna hiJ h t baald aa de g m ente VllHingea overdroec Da aatevredeab der aaabtaaareB Uit onderofftcierikrinfen adir ft mes aan JIet Volk Ala antwoord op de nitlngw ran tmatige ontevredenheid in bat korpa rijksambtenaren wiat da rageering ni a beten te doen dan de cireudaire te publiceeren waarin altdj4 aid en taetlooa wordt betoogd dat men ndet teruf mnadit ta getsn voor bedreigingen raa de z Jda der ambtenaren Wanneer van regeatdngai modit worden gemeend dat hianiMda reeda een op komend verzet b j haar aoodlijdenda ambtenaren za ziJn gesmoord moet heldeen ien laatatMi tiJd In het kqrer voorvalt haar toch zeker wel tot ernstig nadankea hebben gedvrongan Wont in de week waarin desa circulaire verscheen had ta Utrecht een congre der onrderofficiereavereanjglng Ona Belaag pioota waar talrfjka afgvvaardigvlen met baitenvefwona kracht aaadroi an op het voeren van aotia voor salari r rtiooKing Van al h t rijkapeiwneel wor het eer zeker de onderofficieren die tot nog toe een beruatenden boon wisten ta bewaren Hieraan la op t onverwachte een einde gekMnan 66 onvervnadibB zeUSa dat het boofdbestnur van Ona Belanc er op het congrev even ran ichrofe n een dagr noodig had om sich te heratetlen Op de esdcele d r n geleden vetiaende audiëntie by den miodater van ooilog waarschuwde de minister het hoofdbeatunr van Ona Belang vxmt evmtttede abddngapoglngen waarvan htf reeda i aader scheen te hebben vernomenWie voor ecnigan t tamgr kou hebben gedacht aan een attddnir van onderoCRdereu had ongetwijfeld bltJk gagerren van ongdcenden durf En toch het woord staken la in allen emat genoemd door v onderofMeleren Hen heeft by de beaturen aangedrongen op de meest a erp actie Bxib onderofficderenkorpa ia in beweging g 4eoniaa n heeft a fs naeds de podtleve nitapraak g daan onder de huidige omstandigheden niat den winter te zullen Ingaan Terwijl wij dit schriJTcn bereikt ons het bericht dat de onderofficieren stappmi deden om aamen te werken met de baigaranVbtenaren UJ d salariaactie Ofik eea nHrkwi Tdig Luofitvflart De K L T A Zaterdagavond half zeven sljn op het vUegterrein der E L T A twee Itallaanacbe vUegtttigcn aangekomen aèn BalÜlatoestel mat Ansidvo motoran van 220 P K en een S V A eveneens mat Ansalvo motoren van 200 P K Bestuurders vaa de Balillamachinatta ren de luitenanta aviateur A Farrarin en van de S V A luit aviateur G Maaiero Da beide aviataurs habt en de laatste etappe hunner tocht uit Italië n 1 BrusselAmsterdam in 69 minuten afgelegd De landing geaohiedda vlot Te sea our Zaterdagavond daalde op het E L T A Vllegterr dn eoi groot Engalaeh passagiersvlicgtaig de Kat taroo van de Blaekbnma North Sea Aerial Navigation Ltd piloot Reginald Kenworthy Da machine was Vrijdagmiddag 1 uur uit Londen vertrokken Te 2 4fi daalde men te Marguise aan de Fraaaebe kuit Daaruit vertrok men aa een tamelijk lang oponthoud te SJ S om vervolgens te 8 80 te Brussel te dalen Zaterdagmiddag te 4 uur vertrok de Kangaroo weder van firusael Zij legde den weg naar Amsterdam dus in 2 uur af De machine welke ruimte biedt voor zeven personen voerde behalve den piloot en twee petssagiers mede den architect A 3 Baanden en een collega van De TUd bafdon uit Amsterdam Geladen veegt het toestal 8000 Ëngalacbe pondm leeg 6000 Het is 79 voet braad en wordt voortbewogen door twee motoren alk met 12 cylinders m elk 2U PX Da laadiag gaaebiedd laar voorspaadlg Zaterdagmiddag b ft nv A R Zimmerman burgemeester vaa Rotterdam een vliegtocht gedaan In ck E L TJL VUai VMi ia Zaterdagavond aangakomaa da verwachte kleine GosportFlyfng Boot voor twee personen De beattturder wak luit Aah de mechanlcien Bluett Het toestal veriJet Soutbamp ton 11 80 Dover S S6 Ostenda 8 47 Zee niega 6Ji7 en landde 7 16 in Amaterdam aUaa Greenwich Tyd Totaal Is 4 uur gerlogWL U a meldt aas uit AiwtadndMi TH B3ta beeft tham aen alganMana aavniariteit dit i althaaa Zondag dnidaltifcl UAm Vna dniandan kan maa niat vMer sprefcaB mat oatai baar w a da m ri rt dia sieh tfidaas dien praditigatt AiwMtusdac naar da JH Rujrtwfcada beBof om sieh TCrroIgens per £ ltaiboot naar de KItn te laten ewibi a n gan Verder waren ar noff een groot oant baotan ran aUaitad portfenliera onderaanen dft ywr 14 d 16 o nt hnn rradit l ia dn oa nving vaa da Sta niiém flMttan Ds mnvUfc ran Qi als harmoniea k zorgde voor aeaige nttmotia op de min of meer smriHdooae adiuiten H nta tarrcda mlda lich te n dan imddac met al ta rüke beaockeia dia gekomai waren mn de aanjetwiwligde rUeirderaonstrattee gade t slaaa De zoon rnn Generaal Snijden en dieaii vrouw woran de aerate paaaagders die voor fcortm tyd aan paaaagiamlaeht medemaaktan met da JICangiuv aan da Blackbume die Zaterdag bier gearriraerd waa Daarna waa da Gospert nyinc boai dia Cffenaana Zaterdag was aaagijpoman aan da beurt Yoor haar aerate vlndit Hat opatd g en uit de hydro baven trok van d xfjde der rapende menscheamassa groote belaagd stelling Nadat de Gaspart gedurende drea een ha f uur om het rliegterrein had ga ciriteld n weer i de hydrohaven waa gelaad steeg het Fokker toeetci op waarm Fokker die vergeze d was van züne echtgenoote de aangekondigde loditeniluttes vartoonde Toen hu nwt goed sucoes ffalaad waa werd hij door het p ak lenndiff toegejuicht an vanwege het Elto baataur mat aen Icrana g uldigd Eveneena ontring mevrouw Fokker dle g acn rreea roor de 4oor pings getoond had e n ruiker Uocmen Op FoUier rolgde l udt Versteeg Üa nog stotttmoedijTer staaltjes vaa hubbaérofaabiek vertoonde terwijl Haior Drapar in zijn k eln B A T toentel het in stoutnwediffheid nog won rui Ventaeg Groot was de geeatdrift bÜ het publiek to tt Major Draper daalde en ook htf ward met eui kuiwvrkrans gehuldjcd De vilegdemonstratd U ek rcavind noff niet tea einde want om 6 unr atoeg Luit Boulord mat zijn Coudron toeatel op Zijn loc iaga brachten hat publdak dat nog steeds in grooten getaia op het rUfffvatd aanweng w s In extase Oiok hem wadttta toen hü WM neergedaald een groote onratie De heer Fuld oi u4iaiidigide hem namens het Blta bestuur een krans Deae vlieger was voor hen die reeds meermalen de vlieffdeanonstratdea hadden bijgewoond geheel nieuw ünmeni htf was tfeehU eeniga uren ta voren reehbitreefcs uit Parijs gearriveerd De Franache saetls op de Blta begint üA daa ook ta compl teeren zoodat naast da andere buitealaiadsch rlicgers er voortaan ook etaada meer met Fraaache madiinea door bakende FraaBohe aviatoirs gevlogen aai worden Kwam Zaterdag Bogat op xija Bragautraachine rechtstredos uit PariJa naar de Btta rliegen Zondaf arriveerde Boulord op een Caudroa rU tnig efrenaena rechtstreeka uit PariJa Met deae be vtochten wordt de practsache m ie ykheid van reizen ov r vTiJ groote afstanden op bet Buropeeache cimtinent nog eens opnieuw aangetoond Ro et kwam Kv ndet alleen maar bracht per v4JagiuIff tevena ztJn vrouw xtfn m ca melen hond em bagage over De gehaele reis tnet opati gen en landen inbegxvpm duurde adeehtg 8 uur terwijl per spoor reizende het traject tfaaw 16 uur neemt Binnenkort worden nog meer vliivbuigen uit Frankrijk op da Elta rarwocht o o de groote Aen bus Jioiia W van Farman W at de damonstratiea van Ztmdaff betreft deu werden beatotm door da schltberegade demonstraUea vaa een tal ttoUaanaehe v iegem £ r is dan ook Zondag volop genoten Boowe Hottandaeha als FmMcha sa Itallaanscha viaiaaiii b Wt msa in hnnae acrobatiaeha rÜegtoeren kunnen bawionderML Het ISta bestuur kan over dan afloop van toien dagr wel tavredHi sUn rooial wndat de bezoekers een gioedm indn ran de tenteonstcUixv hebben gekragan Da two aeotr Goq art fIying boat wordt heden op den Goapart atand geplaatst en hI dus niet met paaaagiars rllegen ofaehooq aonvukel hiertoe b roomenin bestond Dinsdag a s zal tegen 12 uur op Sehellingwoude per Flying Boat nit TBngfiand aankomen generaal Sir Frederick H Sjdtea coQtroteur general of Civil Aviation in Engeland Hü zal officieel op de E L T A worden ontvangen Doarby zal mede tegen woordig zijn de Britache chargé d affaires Robertson Ter gelegenheid vaa bet bezoek van generaal Sykes zullen diea Dinadag buitenge wone vlieg demoastraties worden gehouden luitenant C J Versteegh op Spijker ma joor C Drapar op B A T Bantaa luit nant Guglielmotti op Ansaldo Om half elf s avonds nachtelijke Wlegdemoastratia met zoeklichten Ban vUagbavea mj dsa Haag De N Ct ma t Op initiatief van dui heer Frans Guil HanM die hiertoe in Engeland rertoeCda ca daar de voornaamste vUagiuunpen beucht beeft zich aan oonAiaatde gevwrmd mat kardtaalkraehtiga personen achter zich walka besft besloten tot de oprlcbtittg van de Eerrte Nederiaadache Vliagharen Oekenbur en roorWx g In explodtatfa lal nauen M H A ran de bekende temlaen gelden aaa dea wegvan Looaduinen naar Kf dula in da owntddcltttka n t heid ran Dan IbM dus Da combinatie stelt aich adat uita uUwid tan doel het inriditaa van aaa r1i4 TW maar terens bét exploiteeran van de daarin befaoorende terreinen door bet doen bouvpes ran eea aantal villa s cottages en we oende OogenschiJn fk Hgigen de Ockeabuvseb temOnen vfit vat gi toolaard maar da N Ct kan tsrana medadaaten dat bat pka tndart dmr den areUtaet ran UaAand sntvwr aa om de Laan vui Meerderroort door te trekken en soodoende een directe raibdadiag te vormen met het Westland tkua teer roei kana heeft te slagen Laaga een brasden botüarard ran aleehta ti paar Idlometer laag is Oebeabargb doa in n wipje ta baraUooa aa kan de aenigermate ctmftoehtig w g vat rmrdan vmnadan OBJMMM BBKCHTIN Daad gaUevaa Gisteyfarond orastreeka hidf zeven is ta Sdierenlngan een zwemmer bjj de geauengde baden plotaeliar doodceblevcn Hij stond ihfl een groep die zich Idet fotogrofeeien in in zee waarbij hjj plotaeling in alkaar lakte HiJ werd door de omatanderB onmiddellijk naar den wal gebracht doch te laat Hat bleek ean onderwijzer uit Rotterdam VrtJÜBgr n Zaterdag heeft het personeel der gemengde baden ste lic eeB e baders gered die ondanks herhaalde woaMchuwlng la de sterke stMNuning waren geraakt Zjj kcmden tbana b4Jtij b buLten paraar worden gebradit een hunnar mat behulp ran een b M ti Per aata oatvoeHi Hen meldt uit Nymegen Een 20Jarig meisje dat dow baar sttefrader die haar aantreUnd r rond don ir moeder doch wiena hnldebetudgiagen rergee sch waren ernstig werd mishandeld oa dagen lan in eea kamer opgeal aB vn ii gebouden is gistereooohtend door een jongmenfch voor wra z4i liefde had opgevftt per auto ontvoerd De vlucht had omstreeka negen unr plaats ra eerst in den natnlddag bemerkte de stiefvader dat bet rogriija zjjn kooi waa ontrlucht De nrhutljjlniti van het mtisje is niet bekeoid Anl ig Bk BU sen bodit in den weg ven veor bat dorp Doom is gistermiddag een auto ia woeste vaart omgeedagcn Eea dame Ia mn stig gewond fjehedelbreuk een andere dame brak een arm en eoi been de drie overge aseagriera beliepen lichte kwetsuren De ïïwaarst gewonde zal naar Utrecht worden verroerd Zelfmoord op de Elta Achter de bar Obez Gaston op het E L T A terein hoeft gïabemacht tegen het sluitingsuur ran het Limapark een 20 Jarig jongmensch zich met een reroirerschot ran het leven beroofd Geldverlegenheid it da oorzaak van dit drama De oudere van het Jongmensdh wonen te EUndhoren Brand Vrydagmiddag ontatond door onbakands oorzaak brand op de boerderij van dan andbouwer Wennekers aan den B nnebrockerdiJk te Haarienunermeer Tw e geheri gevulde lUK hergen verbrandden De spuit uit Bennpbroek waa het eerste ter plaatse daaraan is het behoud der bélendande ge bouwen te dnnVen ToeaT de moborqimit Eureka uit Hcoft doip ter ptaats reraehaw nam deze het blifischingaweik orer De hooibergtii en bat hooi waren eet laag rerzekerd zoodat de langrijke schade Itfdt PoatscgeldicfataL Op renoak run e en brigada onunondaut dar merechauBse te Oldenzaol Ia te Tubbergen gearresteerd J G 21 jaar kospman te Geesteren de bedr fVer van den dszer dsgui vermelden d cfstal van een groot aantni postzegels ter wharda ran ongeveer 4 K C te Oldeniral ten andeele van een DuJtsdur gepleaffd Ean deiri der itvreemde legeia is opgeapoord verborgen onder den gnmd in een tuin te Aittaio terwijl em ander deet door G ia rarkoeht aan een poataegelrenanwlaar te Ilengelow G heoft b end De zegels wam luat ms r gsMIg xy werden uitgagoren door de BolaJewiU tijdens hun regoering in Eatti and en hebben alleen waarde roor renwmelaara Bnodpryarerlagiag Te Leiden is ider de broodbakkan de ooacurrentia bezletfd Sen der groota fabrieken heeft aangekondigd kftar broodprijsen te zullen rerlagan tengevolge waarvan de bakkers met ingang raa Maandag hun broodprlfa ereneena solen veringen on wel met IH ets per 400 gram waai door de prUs vnn het witbrood wordt gebracht op 16 en vmh het tanrebrwd op 8 ets par 400 gram BaedarV afg raad Ta F4are n Is da boerderU bewoond door C Martenr tot dea groad toe afg bra d Man vsrmoedt dat kwaadwüUgheU dt oortaak in STADSNIEUWS GOUDA 11 Aagastas 1919 AanaebaffMi aloaw aarwarfc la d Vraawstoran I e opwfasW der kk kkea van deze g oieento de beer J D Vetter beeft san B em W meritogedeeld dat het uurwerk ki dan Vrou wok pen wegieus zijn ondwdom e ooostruotie niet gesahakt meer la om ale opeflikaar imrwerk dkosD t doen Hm stolt daarom voor een niauw uurwerk Ui dien toren aan te breonna De beer Vetter doet eest tveetaA wijaeo aan da bamd waarop In da aeuwichaiflng van een oéeuw uurwerk zal zijn te Vooralen De eerete batrclt eea uurwerk dat eens per dag zal moetesi worden opgewonden eo dat geheet aompleet en bi den toreo opgarteü in totaal t MO aal koeteoi de twaede batrelt eem uir iW eens ki de aoht datfaamoet wordtan opgimtMideB ffk dat ilMibj zal koeten Vfnoetrdwd met een gwrbig bedfeagvoor het njouteerftt en voor het aanbnqgn dec vfljzora met bduüp van een d mu m m a n Op jp oud van bat advtea v n denheer V 4ter stden B en W au d n Raad voor over B gpMtt tot de aawwHaWng raoeai aieuw uonreCt dal asnri U de aefat mort woidaa opi wooa o L i edtregi van 1300 Waal roWwnde IM bediagl moeten wordm gadekt door vei ooglng van de plaatedijka takoiDfiteobeliwttng met f f 1200 Vaerdracbt y ra Ci tert ieewar ki db Hod dultMbe taal eq liflÉttskuiKfa aM do ö B 3 te Eiadboiveo komt als w 1 voorop r Mit vooidra Ai voor learaar aan A H B S t Haartem Oaa Ptditieeorps Het heeft onze aandacht getrokken dat in Haarlem door B en W voorstellen worden gedaan tot salarisherziening en tot uitbreiding van het politiekorps die er op wijzen dat men daar afdoende regelingen wil treffen Er wordt daar door B en W voorges dd het korps üit te breiden met 61 agenten benevens het noodige kader Tevens ligt het in de bedoeling de salarissen dan als volgt te regelen Hoofdinspecteurs ƒ 3600 ƒ 4000 s jaars Ie klasse Inspecteurs ƒ SOOO 8600 a Jaars 2e klasse Inspecteurs 2600 ƒ 8000 s Jaars klerk f l OO 2000 s jaars Hoofdagent ƒ 40 per week agenten mat 8 dienstjaren 38 agenten met 6 dienstjaren ƒ 37 agenten met 4 dienstjaren ƒ 36 6 J agenten met 2 dienstjaren ƒ 33 60 agenten met minder dienstjaren f 82 60 per week Voor diploma s en voor recherche dieast worden toelagen versti ekt De 48 urige werkweek wordt ingevoerd Biuienkort er is toegezegd zeer sp dig is een salarisregeling van B en W vui Gouds te wachten voor de ambtenaren en beambten in dienst dezer gemeente Nu Gouda zoo langzameriiaad is udbgebreid met gedoedten die nog al wat ran wat wij noemen le bebouwde kom af Hggen Bou bet wfi aanl eevldi verdieoMi dat Baast oen afdoende saiariarcveling voor onze politiemannen ook aandacht zou wordoD geschonken aaa het aantal hunner in rerbond met den dienst voor survei lanca en voor de oj eiding en bevena voor een huisvesting die meer dan tot nu toe rekening houdt met de eisohen die aan a goed poditietnoa moet i worden gesteld Het ia weritel k roor een gemeente van niet geringe beteekenia als het politiekotpa bestaat uit fUiüoe ontwikkelde mannen die staan voor hun taak de handhaving van yorde en veiligheid En die taak ie weikeiijk geen geringe Hier zoo goed als elders de couranten mriden het dageiyks neemt de criminaJitedt toe en het ligt op den weg van de gemeente ijke overiieid zich daartegen zooive mogeJtjk te wapenen Kunnen rooratellen sis die ttians te Hoariam worden gedaan daarboe medewerken dan ia het waarl k geen orevbodige uitgaaf die daaraan ten boete wordt gelegd Het poUtiavraagabdE ia een belangr k vraagstuk ebt van groote algunaaae iMtM Is Een JabUeum Donderdag 14 Augustus aai bet 25 Ijaar geiedea zijn dat d be r I Bjbobeuoemi werd tot Directeur vtA het Teihud vooi IwaM erten inNe Wand lUbler Het zad dezeu peacditËD juUilarie dien dag aeker oJ t aan btiangiMkiig ontbro De atafciag In de boawvakken De Bu tt Kestcr van Oouda Jbe aan h t ooJiilkA uit de wurxliedfSirOrgoauaades voor de bouwivoicken i Ö Aug 1 boricb dat na hei beui abeit ia iaoi0a geluiiJieak de geweoacke toeuiadenog so verkinJ4 tusBcdien da bij d e atsiUutf btr trokkau pauoona en woricllodaa oreiaaiJsatiee hij lan vtncdero p4 iaAea totiwmiddtUng loeent ta looeteo alieteui Vau NtakeM ijde wordt Ou getoedd dat nn de buivpcHneetiter gemeend beï t zijn l niiddbl ngspog3ngen te moMen opgeven bet zie Iaat aanzku dot nek uo eengoruiuiea tijd zad duren vooidet er een eii aan bet cwofUot z i konwn De BtaJters Ue sinh overtu bouien van bon goed recht zijn vol goeden moed BEIWENWOUDE KaaadlalataL lat ikn naofait van ZoBtia op MüMidag j i ia bij den Undbomer Q Suij4 r albtar fltur opaoboiivjzigi va Ml nma Lngehrokea aa oa nog eea deur oo rendeld te hebben zakar ai veHmJtMMJnmaairegel beeft taaa mitia etuHoesL e n I24al aaaeo Eer oog deuaeUdes luorgna aaa t werk if g zelto pojidehobd tiad geen leaultaat Deaa liUnaak ia zaer bnliaal onweden meo ze van dea opeaberen wes af had loHUMa ztcOf ea yni met Itt v € paaaeeraa Tan rij wielen in den ooda iaohl out IM waogiUJlL ma eweeat InhMKl van den dM ot dlnen halaaa nde aen qwor OOUDESAK Doof taiMhiailiomrt v d da aU Oondenlc TM Het Omen KryóT to klleza D eaDte een becva gemaajtt met het u JIxoden an Undam naar ean teaoÊir Hedeamirgaa lijn vooi ds iw kindwen vh RoOenkia noiKl aan Zee shnolit waar itl 8 w keu znnen TarbOJvea MOORDRECHT In dieoe gemeegitq beataKt aen groot oonouxyanlia oud r d aacdappefiuiidfitaraa GmA de eeal zo toot 11 oeot p r K ü tltm ti dB and r xe op 10 D ot ö oeot pbr K Q Tbaoa Uet een vuikalkr door itot ouuoeper Iwkflild majcan i dlegaDe di KG tturdappelea bij bem Koopt daar 3 K Q iKMaöa bij cadeau krijgt OUDeWATBR Da Uv vajn der ZalKkai te iliaaiiktm heeft vooir het becoep naar de Oeaef Uameenta alhier bedautt SPORT Amzterddm a dibade Het waa giateren eflai glovlerljka dag voor Gouda Zoowel de voetbalvereeniglng Gouda als de Goudzche Zwemdub wiaten in hun kampioeaawedstrljden over de Amatardamache kampioenen te zegevieren terwijl nog kort geleden de SUngerbalvere ilglng Excelaior op het Stadion het kampioenachap van Nederland wlat te b halan VaatkaL Gouda I Neerlandia I 1 3 De belangatelling voor deten Wedstrtld waa glateren zeer groot en honderdan hadden de groote hitte getrotaeerd Ook de apelora gaven zich trota de warmte geheel en ded Q het publiek genieten van ean apannende ontmoeting In de eerate heUt speelde Gouda warkeIjjlc in kampioensvorm ea leidde met rust reeds met S O In de tweede helft leed hun apel eenigszina onder de tropische hitte Neerlandia aciiaen daarvan het minat te lUden oi het liat zich aaaui dat zjj er allea op ze om te winnen De wedstrijd Om even vbor drieën kwamen da Amsterdanuneia in 2 autoVi aangeanocd aoodat veel publiek reeds waa verdwenen is dè meening dat Neerlandia niet opkwam Toen om kwart over 8 werd aangevangen was wederom veel publiek toegestroomd Direct werd de GoudavenJadiging aan het werk gezet en vielen de Anister dammers met vuur aan en scheen het er donker voor onze atadgenooten uit te zien Spoedig neemt de voorhoede het apel over en oefent een hevlgen druk op het Neer lanJiadoel uit en in laatste jnatantle redt de keeper vaak achitterend 20 mbiuten na den aanvang moet hlJ zwichten voor een achitterend schot van De Jong en Gou leidt met 1 0 Telkena probeeien de Amaterdammers zich los te werken maar stuiten op de verdediging die haar voorhoede aan het werk zet In een kritiek moment maakt een der achterapelera hands binnen de gevreesde lUnen en C insnalty dooiRoza genomen wordt zacht in handen van den keeper gegeven Daarna brengt Bakker goed op zet prachtig voor en is van Dijk er als de kippen bij en deponeert onhoudbaar no 2 In het net terwijl de Jong kort hierna met ean harde aehnlvar no 8 scoort Zoo gaat de reut in Na de rust is Neerlandia wederom het eerst aanvallend doch na een kwartier ia het Snoei tlie uit een mooi doorgegeven bal van dtf linksbinnen no 4 laaga den keeper zendt Uit een acrlmmage wordt de Neerlandla keeper onklaar en wordt een invaller toegestaan die zich goed van zijn taak kwijt Nu komt Neerlandia duchtig opzetten en valt er bU Gouda een insinking te eonatateeren Hiervan profiteevt zU en drijft de Gouda achterhoede tot kort voor haar doel terug In een kritiek moment maakt een der Gouda apelers hands en de strafschop die hierop volgde wordt onhoudbaar ingezet waarmee de Amaterdammers im ipn i ivrai anp y oaoedo ojoas vm zien want aangemoedigd door dit succes komen ze geweldig opzetten Onverwachts aeemt Bakker het leer over en zet mooi voor wat Roza niet veel moeite geeft met een kalm roUertje no 6 te maken Allengs werkt de hitte op de spelers in en wordt het verder kalm opgevat Plotseling weet de tegenpartij de geheele achterhtMde die ook aanvallend Inplaata van verdedigend ging optreden te passeeren en zendt z haar 2e doelpunt langs Groen woud waarna ren voor het einde ecai 8e Tolgde Bjj Gouda waa de voorhoede uitatekend en het geheel aansluitend zooala we van haar den laataten tijd niet gewoon waren BU Neerlandia vielen de kaapar en da beide buitoapalara aaar ap ZwaaaaMsk GXC I kampiaea 4an da gekeek la Uaa Het sprekende cijfers 4 1 hebban giataren oase stadgaaooten het Amatatdamsehe team geklept zoodat een beslliaingswedstrljd niet behoeft te vtroiden gespeeld en zjj hiermede het kampioenschap dar ga faaete 2e Idas hebben verworven De wedstrijd Onder prachtig weer en groote balal stelling stelden t p den vaatgeataldea tfjd heide ploegen zich op eai oogenbuttelljk ia da Goudaehe aanval in actie met Bokhoven aan het hoofd Schitterende schoten werden door hem geloat dia apalara aa pu bliek deden aidderen van de geweldige kracht die er achter zat Ook de aahterhoede kwaat afch o altatakende wijze van haar tank aa tiet gaaa aeoonda daa Aautei4amaelwi Mwnri aai dekt Met mat laidda G Z C mat t l Na da raat moeat de A Z keeper nog twaanaal iwiditan en werden da A Z meaaehen dermate bewaakt dat hun eakaU aaavdla gemakkelijk kondon wotdaa fakaenL ia IB Im lilllH iwl da oatisMtinx aaa da Haatmaliamdil auna Drie van da viar ptmtea nam hti er stfn rekeainx Twea aivan werden op soo aeUtterende wijze In aehtarwaartaaba liehtinf gemaakt dat ze apelerz an publiek ia axta brachten Het vierde punt nam daa Boer voor zfjn rakaning De gahaala ploaf apaalda op nUa kta t en in absoluten kampiovuvoinn la da pr motieweditrVd tagan da Amenfoortaeha Zwemen Poloclub zal het haar n o m niet moeilijk vallen deze te kloppen en aaar de eerate klai te promoveeran n zal onza adaahta by dea aanTang van da eempatitia aaariaaehiavea tea volla i4a bawaarkeid Eindairgden am den F B baker ta Amkem De hier welbekende Haagaaka Sportvareeniging V E L wist na een spaaaandan strijd tusschen Blauw Wit van Amaterdam voor den tweeden maal de P H Bekar ta vrinnen met K tegen Blauw Wit 48 punten Haar estafette ploeg wist op de 4 X 100 H met 2 6 sec het Nederlandaeh noord te verbeteren en te brengen op 4 1 6 sec Bulten verantwoordeUlkkald dar Rad Nog eens ket protaat dar OaodsdH audicl Een elAd woord liJ mV nog veroorioofd op het liwesoadeai stuk Tan da medici uit Gouda en Omatrekan in uw blad van Donderdag U Ik zal mlJ neet TemMeien mat het liouden Tan een kng betoog om hen Tian hun oadieuach standpunt ta overtuigen Rat zou boter aan de aai geanaeid aUn De Heeren rerlanga duiMek in kat TijdBohrift Tan GenaealaBada Wafam aan dat Ter angen is rsads Toldaan Zl sullagi intnssdien kennla gthoman hahban Tan wat Ik in hat laatat varseiiaoaal nummer ran dit tijdschrift plaatate Naar k maeoi ia ook de afdeeUng Goeroe en Orerllattaa nu da Ned Maatschappij tot bevordariag der Geneeskunst reeda doende hara afkeuring OTor het optreden der ooUega s Tan Gouda aai Omstreken uit ta sproken Ik Terwaeht lulka eveoMns Taai da groote meaidariield der Nrdarinndachevgeoeeakundlg 0 A het meerended Tan da Ganaeakuadicen der afdeeling Gouda ai Omatrekan adlt ik te goed om te proteateereti op de wijze a s de motie en het li anonden etuk van Donderdag 1 1 doet Qngatwllfeld ztja zij aleehta tijdelijk banrangen door de agitatie Tan Mn of mm heethoofden loon a H aalka la den regfl zien gebeuren Het aodailiaTtge on ieraerp leert zich r aulk ean agitatie omdiit geen van allen er gsaloag Terataod Tan heeft De Heeren Icennea da kwaliteiten ntat die een G snaealieer Dlraeteur moet bezitten Dat is TergeefUlk maar onreN geeflljk is de opparrlakUgbeid waarmede slj den tot Geneflifaeer Direetaar benoaanden eoltega deynderi bdiandelea neen mishandelen BlOloena Kun ingezonden atukJnuMt het hun ter Kore zjjn gekoman daf Olayndart een jaar heelkundig aaaiateot in het Burger ZlekeadiuJa waa Mbar ia dat warkllfk alles wat zjj ten Toordeele Tan Clayadert kunnen aanhalen t Ik moet bet aanaamaa want ztj durren zelta bewei n dat kat allaa ia wat Ifc ten gunate nn OL kan aasToaren Ik zou inderdaad Tan da mij toarar trouwde taak ale adTÏaeur mU aeer slecht gekweten hebben wnaaaear ik gaan aadar en meer ToUedlge g s g Ttaa had aaa da gaBchikthNd Tan den Heer Cl naar af ta meten Het elnk waa mil nar kat r e iki B ge n aan gegerena dienstig mat drie chsA onder wie htj gewerkt haeft ala aatlttaat waren m i Tan nabij bekeodén Hon lof inrer a had dea te grootar wtaida Toar mg Ook van zijn vaatiglng ta Middailiar tUn narowkeurige gagereaa TerzamsW Dat hV aldaar eenigen tUd daqaganaaakaar gannest U heeft niet de Ueinearwia bateekaala die de Goudeche medici eraan hechten Ik zalf waa 14 laar niet anden dan dorpsganaii heer geweMt toe de VtreebtaAa fhculteit Tan gameaknnde mH gaaifcikt aektta Toor Oeneeahear Directanr T n da PaJTWaltaltaUisadcen Anderea wetdcn van doipagaaaai heer hoogieeraar Roe t ook all da Ooaida d e medici hebben een Uaam op sieh geworpen door ten Ie een ee lafa ta Toroordeelaai zonder dat hl daaitea aaalg aanleiding gaf en ten 2e door e a vonnis orer hem te Tellen dat op geen of elechta ean opperrlakklg onderzo steunt Het lust mU niet Terder orer da aaak uit te aniden Ik meea dat de onbarotmenleaUa laaar ook na mijn Torig aehrUTaa Tsldaaada lagallcht la om met mü alle lai U a u ir a a a aa daa HeerKIl te kunnen aciiaalaa Heardara hizonderheden ztJn Mar n a Ina plaata Het is Tddoattde dat it taa kat Oaaaeirtabealaiar hdwnd alfa Br tola daaaa taada taraal aaa de ogMahaariiaid piWagefaitu j u c moxnuM GaaaaakaarAltartMr t kal Amatardam Aag IM Daltaaka kMaim Hat BJL EalaraatiarCaadti t L Dalfl miaakt eau nada Ie daalai dat kat imtaa haraJd la lifa ka aaid dall M la aaal aw aa en la kanaa tat ptaaliiag aa OahaAa Mnihi te OaaAk Inl aal i dl l l wUaMi kat kanla M dar Dultaeka vaar 4 k wabaa la TtnaeUaa ëck Taa af hadea lol Talgaada wtek ii iij g 17 Aa M aakniaaada aHa aan apgaeaa Daar dt aaad aanr la ala alt taraiea doaa w aaa araaNglaraav ap aller HtfdadiglMM aan aa kiad fadaraada 4 k I wAan ta aaai t ia ala la t a nn bd da uitvoering dar vradasToorwaanha to ngalaa algemeena transpaitkinatiaa Er werd een lijat met ïerscheWeoe zeer omTaagTÜka vragen opgeateld Over verachlUende taeknlacha kwaatiea op de apourwagen betrekking hebbend in het bizonder de weer ia gabtuikatalling van het vMr dan oorlog geldende dianatraglenuat v or het gebruik van waganmatorinal wd ov raaastamwiag banlkt I C IM IfVAA R TMW C irrBW Da beapraklngan aullaa aa vardan b atodaaring Uaaaa veartiea dagen voortgaaat wiurdaa i Aiwr ssioats glakkig dai Ba akk aa a i W a a HAllBVBG V D 11 Aag D b+anbton van da graoto baakaa to Haaiburg De TtedtaTaarwaardsa Noonlnm tbb Rottaidaa naar Haw York paaaaerda i Aug nam u da Oalkver Aotlanlam tan Naw York naar Rottardam werd Aug a mlddaga 1 uur op 870 m Tan nnaautk gaatgaalaard Eea Nad glawkeat Ml Dkaa Tertiok Ang Tan Aanalardaan aaar Handwrg Faama vertrok Aug Tan Aanataldam aaar Uaaakoa Gaaimadea arr 4 r Naapoit to Gftral tar Baba Tortiek Aoguaka vaa Anatardam naar Spanja Omtea arr 4 8 t Oardlft to Oibrattv ntan arrlraerd Aag Tan Hare to Umui daa BiaamT Ml J t V Saipaten Tan Aaartaidam aaar J a pas eaarda 4 Aug Farim BERLIJN V D 11 Aug Ta Varaaittea heeH Vrijdag de aaiato baapraklng plaata gehad over de tot de uitvoering van da vradesvoorwaardea behourende lagellag van algemeene transportvraagatukken Er werd een program van vertchlllende ear uitgebreide vraagatukken aamengeatold omtiant aenlga proUaman In verband met het apoorwegverkaer In het bijzooder het herateltén van het reglement hetwelk vdör den oorlog gold voor het gebruik van apporwegmatotlaal waid uitMMrig besptukan Da ondarhaadallntan luUaa na verdere vooilwreldiag Uaaaa 14 dagaa wordn voortgaial De Dnltaelie verfateffea Zatocdag hebben de eerste besprekiagan plaato gehad mat da Entente omtrent d n verkoop van varfatoffan la vertiand mat da vradaarooraraaidaa KUNST De ondarhandaUngnn worden Toortgniat NaaadUad Teer Mariak Hat HaandUad Toor Huilak dat met 1 October a s zal Teradiljnan onder radacHa Tan mr H Viotta woidt tomaa het orgaan dar Nad Toeak V r LeoncaTallo t Da Itallaaaseha eomponltt LaoaeaTallo die zich met zijn compositie van zijn opera PagUaoel Paljas wereldberoemilheld verwierf is Zondag to Rome op l Jarigen ouderdom ovarieden Leoncavallo componeerde vele and ge werken doch geen dezer had het aaecea dat aan Pkljaa tan daal gavallaa Auto aangehaudca Glstaraa maakte de procuratiehouder Ttn de firma U te Uchtonvoorde een autotoehtje nnar de grens Op den toiugtodit Tuunle een der patrouiUeaoldatea een aehot af op da auto omdat da chauffeur geen gevolg gaf aan het bevel atll to houden De hoer U werd aan het been getroffen en U naar Arnhem vervoerd MARKTSemCHTBt Ratlerdaniacha Vemaarkl 11 Augustus AanToer 841 Tatto ruBderan 818 Tatto en graakst iaran 80 aahapan en laanmaraa ONZE DRAADLOOZC UeNST Tegen de dnurto UEBI tSN 11 Augui i Potollken gon Vrijde de oote prljaonooai aaeotla uiijt rtBB a oonUger van ooo iroon oneai produCtat eai eroepcn De vertegmiwoor di van deal Ooiidmud gpt Ie vcrataaii dat de Boodsnad zoo noodlg mei dwangma tr4V l c optndan tesoa alle oomblnatlo die opgerlotit zowleo kuSMMnwordeb alieeai met het doel bet war banadeu gaan vaa de prijaeaa op wmm4 aaii ter iian4Jllet te vprUndacen Prijzen Ie kw f 240 300 U kw ƒ 2M I 230 Se kw ƒ 1 200 Oaaen Ie kw I 206 226 2e kW ƒ 190 206 Se kw ƒ 170 ƒ 180 Kalveren Ie kw ƒ 220 236 2e kw f 200 210 Se kw ƒ 180 180 Bdiapan la kW ƒ 190 136 la kw ƒ lU Itt Lammeren Ie kw ƒ 186 146 KAABMABKT 4 NIBUWCRKERKJL D IJ8SIL Aag V Ungaberielit der 3o ieraM T Tuiakouas vaNiag JIlMwarkaik a d Uaaal a Omstrahn Ca komkammara l 4l IdJO dito 2 soori 2 80 r 20 kMaa halTa komkommers ƒ 1 40 4 10 groengala koankomman l 0 2 30 hloeïnkoor 14 20 dito 2e aoort 4 1 7 uitachat ƒ 1 40 2 70 per 100 Grof atek komkommera f 2 4 fijn dito ƒ 2 8 grooto booaten t 8 80 f 4 10 princeaaaboonen atok 12 13 dito atam ƒ 7 40 per 100 KXJ paan ƒ 1 60 I 1 M per 100 baai paan ƒ 2 80 S 40 per 100 K O WaceaMBia pri na a faboa nan f 4 ƒ 9 proakhoonen ƒ 3 10 8 90 per 100 K Cr l tomaten ƒ 1 19 20 dito 2e aoort ƒ 16 80 18 60 dito bonken ƒ 4 6 par100 pond roode kool ƒ 9 20 par 100 KXI OUDEWATBR 11 Aawualua 11 Aaavoer M partijen 8106 atuka g wlcht l6U6 ILGPrlla Goudaehe kaas la aoolt ƒ 70 ƒ 7 3e aoort ƒ e 7 l Kallajak UEHLl IN U Augiulua PaUdeiun geelt ent Rusaisoh bcriiÉit vso SkxütUohi Dli l f1 dat de B lai Kokslak B la sUdeu helbbeo veratagen Hu beviww iloh ln vot toania oofUndlog aa in iden 0 rek i oTeiral boecenopTütten I k KoMok sou aeli den gi arlUei rd ai meegiieeld HaUxo dat zijn potaltle SfaopcioCB W Toenadering as CORRE ONI ENT I i4 buKtknatalapitar a Mar Uw atukja 1 door hrtgoen wij over d rlHe kwealle aohrevA nrtjwt4 overtiedig g Ttraid l BERLIJN 11 Aug Bü de besprekingen in VeraalUaa OTer de kwaatld van dea vradeaopbouw kwam van balde kanten eenige toenadering De Duitaeha eonuniaaia onder leiding van gehaimrat Schmidt van hot Duitache mlnlatorie van Bultanlandsehe Zakea reist a ar Welmar om bat rljkakabinet van da baapreUngea op de hoogte to brengen Teli tf1iflHrb WrH bericbt Hoogato ataad 7 6 7 te Vllasingn Laagito alaad 7MJ to Memel VaimaakMng tot den volgenden dagt Matiga noordweatalijke tot noordalUka wlal gadaaltalUk bewolkt aanTankallik weinig of geen ragen later meer kana op regen of onweer ieto warmer overdag Vaar da basladaariag vaa da verachllleada kwaatiea batreffeade uitaeading vaa arbeiders ent werd een groot aantal aubcommiaaiaa Ingaatald De baapnUngeai zullen op 18 Aug In VeraalUaa Taartgaial wordta BEBUJN tl Aug Ia Vartaillaa had Vrijdag da aerato baapraklng plaato ot da ADVBITINTIIN RAAD VAN ARBEID f B e T OOUDA Werkleven die werden uit enoodigd om op te geven het ten behoeve van hun petsoneel benoodigd aantal iiMftMiiissförmuliar voor de liivaiMil ll w r sahf ring worden verzocht hunne opgaven ten p oa élmUm bij den Raad in te dienen aangezien all aawraada da leaaaaëa waak nog formulieren aan werkgevers worden afgegeven Gouda 11 Auguatu 1919 De Voorzitter DE BR U