Goudsche Courant, dinsdag 12 augustus 1919

plaat vaa kaartaa irloof d JO VAN VEEN i o 14080 WESTINDISCHEl CACAO EN OCOLADE CH9C0UDI MET DCN NATUUrIukEN OtURICCN SMAAK VMN DE CACAOIOON HEEFT EEN HOOSE VOEDINaSVmiWM EN VEROORZAAKT OEEN OOWST 4 ta PuUs aan de RoenMetUKhe regeering gezDnden bekend ie bl jkt wel dat het Kabinot te Boekarest een ongemakkeljjk stamlje kr ft De nota luidt De vredesconferentie heeft tot nu toe ftog geen rechtstreekach antwoord van de Rt emeenfiche regeerJng ontvangon De conferentie verneemt dat Roemeensche generaals weigeren de tnetructiee der geallieerde generaals op ie volgen en de publicatie van het telegram van den voorzitter der vredesconferentie aan de Hongaarsche regeering hebben verhinderd Bovendien staan y hun soldaten toe particuliere eigendo nmen te plunderen en nemen e levensmiddelen en rollend materieel in beslag Zij onderwerpen Boedapest waar hongermood heerscht aan een onnoodige i blokkade en vernielen spoorwegen o a die van Boedapest naar Weenen in één woord zij begaan tal van handelingen in strijd met da besluiten der G en G mogendheden en met do eerste beginselen van menscheltjkheld De Opperste Raad verneemt tevens dal de Bocialïetische regeering In Hongar i door een staatsgreep is omver geworpei dat de ministers z n gearresteerd en t da lefreering is vervangen dooi een niei Met ttwtaherteg Joaef aan het hoofd De vredesconferentie ia genoodzaakt aan ta nemen dat de Roemeensche regeering besloten is de conferentie te trotseeren en Ich van de G en Q mogendheden los ta maken Mocht de conferentie zich hierin vergissen dan verozekt zU de Roemeen efae regeering deze mededeelingen terstond tegen te spreken niet door woorden doch door daden waaruit openlijk blijkt dat Roemenië de politiek welke de conferentie besloten heeft te volgen aanvaardt en te goeder trouw wil naleven De vredesconferentie heeft echter op deze nota geen antwoord ontvangen daart ntegen z n er Iwrichten ingekomen waaruit blijkt dat de RoemeniSrs voortgaan de bepalingen van hnn ultimatum aan Hengar a uit te voeren Uit Hongarije wordt gemeld dat ia de Itrovinclëa overbl faelen van het roode leger plunderen es strooptochten houden Het is reeds meermalen tot retletjeë gekomen De National Zeitung beweert dat de entente er emitig aan denkt de Hongaaraehe kroon aan hertog Abraham van Teek A aan tv bieden indien hettog Jozef die zelf IET BLOCli mtM vaa tijd lot t d esuiv rd wordM Onrlolli d ta tlUm WMMB T rw fd d Een wd fcra ld ttoel M Een overhaaste stap M nrtt vareiKht D l u rpillen vgo Apotheker BOOM T krij bt r in gevlolea dooiJM k 25 et en 50 et in de meeiie Apotheken en Oro MwiDkeli suiverea het bloed ca ▼ crwijderen de vuile eioffen utt hei licbeam en voorkomen daardoor vel naklHi icdarcnde HET LEVEN arkrlJflMar ta aawlé M MiTOaiaoora 269S 30 18 Ai haae kenoiaeen zeffffai dat ook bai bec k 6 iie DMldja haar pn Afi boa la bat mal baan Dac la lata dat om v oI laoaita Tar oofzaakt wei bii 3UJ la otog aoo o kind ilBt bat flHiw Jk lia baar aopi mlge dlogeo aan bet vecMand Ie brangen Eo kioh kaa cij 09 don itasr aaluurUJk Dial tu de TorweM blijrai woDHi Ik weet wHkaiUk abt wat Ik met baar wiaK begkmea Wel O trouwt aakiurUik dM kaar zei mavToaw Buarlek bobend Dat bde faaate ea kottata wa on milt aaanaaeati k op ta baaaa H Kimt aatuoiyikr ui Ui hté lai zaaiD Hauscb niet Wtearaia daak je diu Al tllK waar I wat Ij boanMaaa dera hoonn bali II kaar teteala HtiTil genicmd Zij Ia aeo leer IMelIjka TfTaoMjutitï la bet tUtfi Ik He dat aaa je geaidit en Ik geloot dat dll tnnwv plan Uj jaaaU al oygakiiilTMB la T Bat ataidj waar Ik f 3 I Aiiguaku S mu Ooboair Boow aa C aifaiJkMdaM nnimaaiial Sjmemzaac AbooiMeTt U f dit Blad E D MEETER Art Piaw Singol 88 85S2 14 Ooada Ralterdam Ziakenliuis CooliiuKdl Heden overieed t Hoorn in den ouderdom wma 77 enr onao geachte Zwager de Heer 3 VAN DAM Oad dlrealear der Mikila 4boa r Mbool ta Waganlacaa Wad J 8MIT8 OoiMw AO N A GOXDEWAAGBN A J H GOSUEWAAQEN VAN MAAMtVtVN 9S33 18 Gouda 9 Ann 1919 Hcdco orerlcad Ie Hoorn oaxa Broeder an Oen de Heer J VAN UAM Oad dlrealaar der Leadboaira kool ta Wagaaingaa Ia den ouderdoa ren bijna 78 jaar Wed A VAN LIT VAN Dah J 1 VAN OAMa C VAN OAM V woi D an Kinderen Heailreebi 9 Aa I9I9 3534 18 HEER ZOEKT OEMEUB ZIT EN SLAAPKAMER of Zit alaapkaaaap mat peniion Brieraaondar bo 3536 Bureau Ooudecbe CourantMariajll Uouda 6 T e OOUDSCHE WATERLEIDINO MAATSCHAPPIJ zoekt eene ïrouwelijke Klerk Toor llohta kintoorverkuumheden Tertroawd met maehiaeaofarift A Dbiadiagen vordsa scliriFte ykvetcoofat 3636 15 HaHey Davidson TE KOOP GEVRAAGD 1916 of 1917 2 cyl Brlevannel uilr lal en priji aan H DRIES9ENSoaikada II den Hai 3531 6 WaaOBLOOPKN EEN JONGE HOND Rottweiler reu wart mft bruin enUugH ooren luiucereiid naar den naamT n Leo 3535 14 Tegen goede belooning terug te beiorgpn bg L v BIEKE Stoof teeg 14 TURF 8441 TOO 20 Haardbrand en Indystria ppima kwalltiHt pmm Waaon n p f Sohipe I N V veeniJerij ErvMi Mr I A VAN ROIJEN I te BEROENTHEIM Ov Net beste ad es vooi het DO Bepamemo over Zil efl w UanierswiirbiinliiÉD is P BERLIJN Koi te Tietidemreg 4 Praclit stalencollecile Behangselpapier 2271 30 VAKKUNDIGE AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws KeizerKraoht 15 1 Amiterdam Lelieiraoht 30 CURATORIUM Hnrl Polak Ué Benta Kanaf S Poatmoi Schoolopxiener P J Raaymakara Oud Secrelarla Generaaj der RljklveraijieringabBak W N Wlatorakorea Gep Lult Kol O I L Amenfoort S ertl rit Mr A W JuoBMtU Oud Adeoeaal In Nad ndll H J Calkooa Buitengew Ui Oed Buten Burgenieeflier van Edam enBcboojopxiener J Oorrlta Oud Reeldeal ean Tamala Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN onder Iddlag ran 80 kokaada laorkracfctaa onder rie Jok BoüBao DIreclanr nar Handeiiicliool Mr Dr J Bllataa Diraoaur eener TuehMcbool Jhr Jaa Foltk Journeliu Dr A A Fokker priyeai docenl Univeniieit Dr A J M anrteaaaa leereai H B 8 P H vaa Ovatal leerear Hendelitchool Prof W C da QraafT Haogleereer Unlvertilell Utreclii Dr A Halbaratadt oud Ieeiaer Gymneilum Dr J M HoogTllat pnriii docent Unlrenileii Dr C Huyatnaa acconn lenl en andere mennen rea aaam 29 leereer H B 8 7 Mr In de Recblen 7 laaaaleure 6 accouounte 3 aitien ena t iroidea door on georganleeard Bioar daa 400 aekriltolllka auaAaaa o in BOEKHOUDEN HANDBLBCORR ADMINISTRATIE BEORIIFSRECLAME ETALAGE ORGANnATIB BEinBTECHNIBK 8TENOORAF1B CHOONICHRIJVBN NEOBRLANDSCH FRANSCH DUITICH ENOBLSCH ITAUAANSCH PAANiCH ZWBBDSCH DEEN8CH NOORBCH RUa8I8CH MALEISCH LATIJN QRIBKSCH E8PBRANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNDE ELECTRO TECHN TBSKENBN BOUWKUNDE ALG ONTWIKE UKMCA BHSTOItlC 8TUDIETBCHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN STATENORDE MUZIBKOBSCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK BZONDH LBBR METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBETBRINQ VLUQ BN GOED BBKENEN VRHSbIN IMJD Oplaldlar par kllal voor illa auBaaB toot alia aaibUa aa baroapaa voorALLB aataa L O aa M O ALLB praatllkdlaloBia a BtaaUaaamaa Notartaat Mr la da Racklaa Oamaaata Aiimlalatrana Aetuarii A Hraataata Oador ilaar Boawkaaot OpilekMr aa uakaaaar Opilahtar Watarataat BadrtlfaloMor BacraUrlallodaataar aaa aaa STS ISO Cumiaaen voor beelDnem eenlijrnliu Kovorderdeo meercevordenden en vercevorderden AanKename methode PeraoonUJk contact tuaachen docent en curalat Ultatekende correctie collectief en Individueel Bllll ke condltlïn mlnver opendenkunnen van ona Studiefonds proflteeren Goede re Itnteo win werkl alaact 1 Advleten Inuke Beroepskeuze Voor nadtn uiUchlttifim vragt timi it mitrtatantt fraMt irMAura w oalidMil van HU pofina l lUn vrInmU neh hitrdaor M nuti H TIMMERMANS Fippia H OIESTELHOIMT Isatr Biljart sn Msufesllabrisk KIEIWEB 97 TsMms 1M WUS DlV£RSfi r MËUfiEkEERWOEIV MBUaKLBM TROUWKNIII Frechtife eoliede dieubelea nieuwe en Sfe lwadi te k M Wallaa Mmh fat al TaMs StMlM en 7e liaBda te koop i MkMtM Umrektotttl IM UanMtMili MC I rCOIAAL JIO M ¥ JONSCUII HST HUmMUiMMmjkmt€WU tlWNSTlUAT 441 mnlwlft Htkl U leftMktët kTaEFOON ItflOlL In dl 2620 46 Het Advertentiebureau van de GoüDsiCHE Courant MARKT 31 TELEF 82 BBZORdT DE PLAATSING VAN AOVERTENTlfiN in alle Nedei landsche en Bultenlandsche iag en weekbladen en andere periodieken zonder eenlge prlj verhooKlo V Insandlina van n alsohrlfi Btaadis voldoand InUchtlacen werden GRATIS venrtrekt i ASTHMAa 4 Do Poeder van Dr PIETERS geeftdirect Terliohting 1 11 Prlis f 1 20 N V Mli SANITAS Kon Goedgekeurd GOUDA Lange Tieoderteg H UTRECHT Potleritraet 6 DEN HAAG Herderinnaitiaal 9 Fjjna gevuida koeken zoete Rrakelingen Zoet Roggeen Krentenroggebrood Eerste kwaliteit Als gij begint te vermageren AU Uw licheam jeat venwakken iy ijnhardt Lev etogeii Bij Ket gebruik hiervan kunl £ ij Tea mccet vcrxekerd aijn tn buwen ▼ anaf 90 cent Fabrikant A MUNHARDT Pbasnec Fabriek ZEIST B Apoth en DrogietMia Te Gouda Anton Coope Wljdetr 39i SoheanboTen A N v Zeseen Boekoop Wed I Spruit I F Verkade WaddlnxTeen A ▼ d Heide ifoorArwahC J Gennep Sw wgMft Nauqi jgo4 27 3109 20 Broze Beschuit jn Theebeschuitjes by iW J V Vliet OnaaiMMMlaal sa Haastrecht Abonnementen en adrertentibi voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomei door onzen Agent J 8CH Efi te HAASTRECHT Waddinxveen BataaU ranoekm tt tareceld tijltg nwffeu batTaagiat tab rar TonaataUjUbedeii la TW AdverteatUn ca Bbennementen op dit Uad worden aangenomen door vla 4B a ODDacTten u aa lamt la H MOTEBOOM BMKitMka OkakkaKI MM MOM Bockhaiidd Waddinxveen I A 5He Jlmn rmt Dinsdag 13 Aogustiis IttlH I t l lL J J I l Tiè JL Txrs eaa ci v erteaa ti©Tolet i v oor Gro utcLso eaa Oaracxstxellc © VERSCHIJNT DAGELIJKS BfilVlALVE ZON EN FEESTDAGEN IMKQII O da raoriMrlaa bS 1b haapw Oawaaa adrartaallia aa laaaaaadia n ead u llataa H aaabait lat eornea prlJi Qraala lattara m raadaa rantaa b ai akaad aaar plaatamkata Adiarlaatlla kuaaaa wardaa lafiaiaOia daar taaaakaakaaut raa aalMa BadAaadalaaaa AdaartaatUkt t iaaiia t M ABüNMKMIMTarBIJBt par kvaiiaal tSSi far waak M aaal Ml aafcgiMail par kwartaal SM par waak aaal amal waar da baaar laf par laapar caaaMadL t raaaa per faat par kwartaal t B IS aal loadacaUad f d AboaiaaaDtaa woidi Ug I k iwa a a aai a a a aaa au Boraaai MABKT SL dOODA bil ausa acaataa daa baakkaa lal aa dh paatkaataraa ADVISTBNTIEFBMS Uit Gaoda aa niJtrakaa bakaoraadaiat daa baaargkrias l r ragalB l ft5 aika ragal aiaar f 9 39 Vaa btiitaa Gauda ja daa baaargkrlufri l b twali ƒ t SO alka raxal maar Si Adrartaatitu raa pubUaka nraakaltkkadaa i3J t fcat par ravali AdTarbaalPK la bat latonUfBummar 20 taaaUg aff daa pm Redactie I Telcf latere 545 Adminiftnrie I Telef latere 8 Bureau MARfT 31 GOljüAe kaa bealist worden tagangaaprokaa de Liuitacbi finaneltta ataan ar niet zoo slecht voor Het tMitscke element in Amerika aal eer spoedig in een finasciael tekort bijapnagea Amatika self staat er niet zoo bijster goed voor er B jn belangrijko w zigingaa ia de wereld ta verwacbtaD door de ouder dwang vaa da ragverlag gedrulcte prljaea moet Voegen Bovendien zullen leden der rogcering ultgenoodigd worden om be treffeide bijzondere punten nader medih deelingen te doen Wellicht zal de Kamer om de ratificatie te beq oadifeB baaluiten alle dag zitting te houden miasehlon zelfs s morgens De Soit sehrijft dat de VUuuosebe beweging In Oost Vlaanderen atewU la kracht toeneemt en dat het om zoo te zeggen alleen de geestelijkheid is die de beweging aanwakkert De katholieke vereenigingea staan onder den invloed van dan een of andereu geestelijke die idle gezag In handen heeft en wiens eenlg doel de Vlaaan sche beweging is £ r schijnt van waar weet men niet een consigne uitgegeven te xljn dat tot in de kleinste gehuchten opgevolgd wordt Uen dreigt met eigen Itjzten uit te komen biJ de aanstiuande verklaiiagea De leus schijnt de talenkwestie in godadiMatlg opzicht t zjjn De hisschoppelüijke colleges zUn de middelpunten van de Vlaam che actie Die te Thielt Kortrijk en Brugge mochten wel door An Telligheldsdienat bi het oog gehouden worden Hat geld kMnt In verschiUaiid vomuu uit land Da geallieertien an Roan niCa Da Honaaai sahe kroon Strijd an handlei in Rusland Het wradeeverdrag in Franiirijli Da Vlaameolia bawegiaga Stalling ta Tokio Da Europeaaohe Induetriea OIU OVERZICRT No de tekflt vaa da nota door daa Raad burgerlijke parttjea W tal van gemeentabeaturen hebben zicki reeds tot de ragaering gewend roet het tartoek aan de bolajawlkl geen toevlucht ti achenkeo Nu loopt echter bat gerockt dat de Hongaarache regeeriiLg de uKlaraliBg dar radaoleidera zal verlangaa niet begeert D Honguurache moaarclüaten rekenen erop dat onder de monarchie Qc vredesvoorwaarden voor Hoagar e veel gunstiger sullen zyu en dit vooral als do hertog van Teek tot koning getroond wordt daar deze tot een Engelsche familie behoort Het blad herinnert eraan dat er vroeger reeds sprake van geweest ia de Hongaarsche kroon aan den hertog van Connaugt aan te bieden Dit plan dat tijdens de regeering van Karolyi opgeworpen is mislukte omdat de sociaUstisten d republiek niet wilden pr js geven Daar nu het verzet gebroken Is komt het oude plan weer op Do Tsjechen z jn ongerust De Tsjechi aebe pers zegt dat de hoogste waakzaamUMid en gereed zijn io pohtieken en miUtiaiJma zin voor Tsjecho Slowakije gelooden is rdaar het waarschjjniyk is dat de monarcbistische propaganda naar Ooatenrük zal overslaan De Venkow vermoedt dat aartshertog Josef evenals Bela Kun aatl Tsjechlsehe propaganda in Slowak e zal voeren en zich daarbU op de instemming van de tente zal beroepen Dit gevaar moet iotjfds onder de oogen gezien worden £ te Cetdw £ ttovo verlaagt een uktblwlzinnige verklanng dat de vredesconferentie de reactionnaire beweging In Hongai e niet £ al bevorderen Tevens moet een commis de van alle demokratische Tsjechoglowaksche partijen tegen den terugkeer van oe reactionnaire momtrchie protesteeren omdat daardoor niet slechts TijechoSlowalóje maar ook de Europeesche vrede ernstig bedreigd wordt Het Heng Korr Bureau meldt dat de vroegere bestuursambtenaren in het heele land hun taak weer opgenommen hebben Het ministerie van oorlog deelt officieus meie dat aan dé overzijde van de Donau onbeteekenende uitspattigen daargelaten die geheel op zichzelf staan met en orde heeraChën Oe politie en de burgerwachten nemen door het heele land aanzienlek in aantal en omvioig toe Alle atfdeehngen van beteekenla van het roode leger zQn reede ontwapend Alleen enkele kleine afdeellngen z n nog in het betit httoaer wapens Te Ween t en in het overige DultsdiOostenrykaehe gebied duurt de beweging teg n Bela Kun en zUs vrienden voort De eoii KNi AMUM M MiiiDwa DUIT8OBLAM111 Ot alt de luoki gevallaa Juw eersn IV 3aaHn r Zetaaigi am UWae varneen uit Kofantia 001 owr da g lioluBlumge vUevuaobkM dat da ikuHohe beei eo ikuua oiidar een visiaohan naam lu Zwaden vertoeven i n aul0ril itian zoudtu hun naam oU wUko bal ad maken daar IwtiUu iu zeer hooffa kziiihgon Uiule belworen £ ki Mer apeeUe een eroote rolii ti lm ÜjkalMha be au da ibuuedraaglwv iiaau die UjdaM daa Mrtog aaar nakend gewoMea Ik Uiidv da loorwerpen lüe in de pakketten tllB gavoadeu waa aan pearlMi oollkw dat op een waard van ilUHO l Viaodaohe kroneoi anrdl Mitaal IMlMIeeiio heer eti daa i gea om naar Stookiaalm laar luar liet beet te auimen aveneg gi i mat i m lAdMOkiiiu eeaant Ifc Voaaia ilie ettana bec elke alratlett dsu jpattaan kswkia bu neai vuur alja pagkie tot auaikjtelMi s den kusasni woiden nKHsnl HIJ baA oflevtett soadev tuaeahanuonwt VMeanVbak naar Jiet liuitenlaaMl trflobtcn la ntkktiMi wal hem allwn air eeo boela van 100 lot 100 000 Hark kaïk koaten Bev dien kan bij IM 8 jaanovangeiilasuat a o varllw van zijn Uuigastüke aei aeli ton worden veroordeeld L advooaat vao d jiwaatu koning hiWi lutuoaaben reed veHlaaiil dat bet iKfle liemiAt onwaar I Sr la hoig iiKl ge n atgiaOom Tan dan koningvan Haliaen luAr tM tuiieolaiid vemMid ien editie meldt de Abend nog dit hel WW d iwei nou g ln v i dtn prina von Wied dan beroaubu Hbrrtvau All udp dte atnda tang gaas IMieali ataairbur r maar la m die o aaoradaa Tan eokuie viiendan sou getracltt bebbea op desfl wijze aijn lortuki naar Zwi den la kMo Iteze itna v WI d woont hl Zwkaerlaad an ta aea btoai va daa pwna von Wied die te Mockbotm U ia spmatMlIk dat dtaa vMaiHda Oeenaate bkalea aBikale w M pJedai h Zuldoo van Zweden waar de pA iirpeB sija aea vWa kad De Britache troep van Ardumgel naar Hoermansfc terugtrekken wordeb sind eenige dagw dkr een sterk Sovjetleger in de flank liingevalleR om van Moermanak Bfgesnad D te wordea Er hebben daarbij hevige R sten plaats gehad waHrdcor de Stagelaew terugtocht tot staan ia gebracht De Rafwn beschikken over een gmot aantal vll cers Rawlmsoa deelt nog mede dat de m der Britsche troepen titendvastig is en hij hoopt dat het nieuwe gevaar binnen eenige dagen geweken is Kt zijn nlprinetroepan ter versterkinp van hot landleger geland T Yoor de eerata maal In da van Tokio zijn er ton gevolge van atakklg geen dagbladen verachenen De oorzaak 4er etaking waa de weigering van den bond van dagbiadeigenaars de eiacben der typografen die hoogere loonan en een mlntmumloon chaal verlangen in te vrilligen Dezo staking ia een aymptoom van da arbeldereonruat in geheet Ibpao Alom gen dd arbeidere betore looaen koiieren werlcdiig en meer vrije dagen Terwijl aominlge werkgevera tr naar atreven de belangen kapitaal ea arbeid met eikaar ie verzoenen ia de regeering tegen de erkanxang der vakveraenigingen gekant die In Japan niet de eldera vaatgeatelde wettelijke erkenning genieten Ken criaia is mogeliik ten gevolge vga de arbeideraonniat de hooge prjjzen en het in gebreke blijven der regeering om tagen het maken van woekerwiaat op te treden a Men ia in Amerikaanaehe beumkriagan absoluut niet zoo pessimlatiflch met betiekkiog tot da Europeesche induatrleüo en baar productie als in Europa zelf Men begint nu reeds te merken dat de Europeesche industrie gaandeweg aan de eigen behoefte gaat voldoen en zetfa naar Amerika tracht te exporteeren In Frankrijk zal de industrie ook heel apoedig herleveo Kleine leeningan z jn gesloten door Amerikaansche bankiers met Frankrijk en België het hardnekkig gerucht als ao i Duitschland een leentng trachten ta plaatsen in Amerika van 100 millloen dollar De New Yorker T bune stelt vast dat de offideele verkWingen der regeering volgens welke Amerika zich met de geallieerden uit Rusland terugtrekken zou onjuist zifn De regeering heeft inderdaad de Amerikaansche troepen uit Siberië teragger wpen en hunne mobilisatie bevolen maar dezelfde schepeti die deze soldaten terughalen brengen nieuwe troepen naar Rusland die zich intusachen als vrijwflhgera voer een jaar wéér verlxuiden Mt ben Het Amerikaansche apitaal heeft 17 milliard Roebel in Rusland voor onbetaalde oorlogsleveranties ta jk orderen Ook werden negen milliard Boebtd aan eredleten niet vereffend en voor anjjnconceasies op Sachahn M in Oost Slberië door Amerikaansche firma s werden 2S milliard roebel aan voorschotten betaald Amerika heeft op deze wijze zijn roebelvoorraad gunstig bele d De financieele instellingen die tegelijkertd de belangen van de schatkist behartigen willen probeeren de conceseieB in Siberië te benutten Amerika heeft om deze rfden Koltsjak steun toegezegd en wil door een Amerlkaanseh leger in Siberië ook tegenover Japan de uitvoering der Amei tkaansche plannen waariwrgen Het eiaeht van Koltsjak niet dat hij optrekken zal tegen Sovjet Rusland alleen dat hü zich in Oost Rusland staande houdt opdat Siberid rustig blijft en de nieuwe ontwikkeling daar ter hüd genomen kan worden Door den handel met Siberië en de ontwikkeling er iildustrie hoopt men in Wasblag ton de Russische schuld in twee jaar te vereffenen kelleu gehuutdl De Fransche JUmer beeft dan datum voor de bespMkiag van het rapport Barthou over het vredesverdrag op 26 Augustas vastgesteld Ëa sUn reeds 16 sprekers Ingeschreven waarBiJ men nog den voorzitter en den rapporteur der commiaiie 1 j barbaat Feuilleton mee aan gedbobi beb y een huwelijk mei Oti zei W Kotheeley bleek wordMuL 0 t prOfK owleirbrak zij Iwin tia ol baar pleteeiiag ietfll to bUUMo ecfeoot dat zij diïdeliik moeet verioHeD oiodat bet baar weer zoo gamakkelijk oob aata kon lk beb er begc aen0 over gedocht maojIk en lol bit beelalt gekomeok dit ket niet gaai Bet caè onmogelijk gaabi Je meent geen woonl van alle wat lil daar zegt zei M t lutste ast oi deKlrukta beltlgbetd kl zijn atwi Uol kuu je atot meeoenl VoHba je me UikumeoMlI Zij deed een pogaig om tr laoben Maar hoeieail je het ook boIWI XeH Ik BK bet Zoo au dat dut Ja mij ta z esda je kal ateeiitl Hertaear je w el iltt Dat Ik Ja geen belolta do l vM tij bem baaatlg ki de nStt Ia dK dod allea I dtt ket ida Oen tk bier baneo om dit te boo nf Toeik vanuwlBrda cija aten alj ward kakav oaur hard Wat i argebaurdy vroeg hij Dfla t tttMabw ona gDltanaor Zij maakte een atwetenflB bawa ocmet de hand Ik aelda dat Ik tijd wilde hiiben varklaai4a zij anel apnkemla Ik vroeg eau week bededktijd en nu aan Iwt ekide ar vao moet Ik de eer dte me wiMet aandoen atwijzaa Uaar ia niela ia waarom Ja mi een verwijl loodt kuonan makok Er la ieta tHamt klaU MJ a la bet Ab ie werkelijk ew ander antwooni bad fan ik alleen maar ug art 0 Uakowl M Ik bal aaar muil die iiitjt jou tronwok wU bil berdueüdg Zijn toon v jontwaardj g ii t mee voIbainUsiA Weet ht anl riep all met een plotBtlhigie ttdi i s t giliitf vaal woede bent loe dc beetoii vaa Iktwtqrl 1 i oiheeb laitaittta ktaot uuat ban eeii sohol algine Bij wnt dooMJk bleek en er kwao auUt aan vreemd kohl la aiin oqgw dat alj er van aehrok iiiaar fa giag vwrMJ en plolael og viel h J wjor haar op zijn kiai n eo greep baar kleed tilj rook den geur van vioolIfJi toen hij voor baar knielde debieaoKn die zij alMlii droeg Mijn UeveUoc dat niat riapbiJwllA niet itien oudtn maal O dat laahckuwihjkl L tenle kikMr oMr mIJ weea kelin Je denkt dat atand g U die ankkelooaa vooidaelaB die bij Je adienkau lan je aulka niUMn galiakUc nll ti maken Ik ag je neaa Lolaternaar mil voonkit bet Ie ImI Ik la UeUa zulk een kekte ata flt a kM favea mija ikbeule hart en laraa Aal aLala voor jo vivgeleken bij HIJ aoa sQn doorgegana bad niet Ma la aMrgMltbt hen Uit ki werkelijkket leiii it O lt aobteronr la baar aloal aa laeUe luid Bel waa eoa haUtr Iwh niet g s d wen ol ar vrij en vol trraraoad Zil aaaMa kaw kleed uk zija vlaeara lo m pal kan ta kmnen tkit bij 04 aueal ataaa Ja verbeaidk Ja baal wat vaa dbVtfdo TM4 Jou lei aa ninjaMl Ukm umt dan 81 bat daal U oabnehiatda km 1 ai tileek Ok e wegr vmc e aMnj mar ikt otaie vrkodadsip p deaew jao ke I Ja ügea la aet veeidt ali ar loa larwljl ij ka aHmudai op II ± 1 weet ook tgri lili eM wad ieihoht lai aa bnuaal Ik dielii dat k Je nknaetr waii aai wBdda m iwl Ba k mm eek il nie aM aoeknig beKOnwda Over t geen JIJ deedl ba a idletn I teekt la aeH la be baJ gHu Waar vluala dl vTCemde loom hi ka e Hoe daiHa M kiHir la remdw MQ I Zg dolr diep belreuT sl n n ii sobuM Zoo apij bat i Deit üheel vrknd lilk van Ifi Het la raaer daa men zou kunam vwwmotAm det Jij bet zeM diep betrwiirt rartnald raar aoarab UiK ViAM lUWSUII Nadnik TaakoAas Qrootó hemelt bankte bij met ulk aan butefeodil uH dat t baar boe ongevoe ij ook 9 abOWe te dieokeo dat de wuds vrouwea ale üJ bevatl Jij dtq ia nija aroKm gétagm bebt b jo dor nWj hebt iMca tumm ett süj gekk hebt Jij die mij tot don prooisitea dvaad hebi gemaftkt en dto éaciM mei Itjdefi hebt met bat sHcUiMterK Uto bet oo nblÜ gebomea ie om hem weff te rappeDt lia u de kaïBir 1 ZIJ keek hnn iM btU iaittt oocl den aaa ket bon waa wierp ai e da taM voor beo aaaM ta Juweelaa riBAa iBNbaodaa anaaone aiarodan WM ia aa maanaMa aal Ik ia Ie le f mug flet wa aUta aea i fce l ai i lM k aaa aa rw i aaa mladarw ar g At WrtaA t een M Trar fti lo i iluiii v onid oakuwMai eaita k ea ul fc n wal w gaoaaada jMa aoc aea velaig var Hoonwrot x Ik beo met bt zouèsr e eU op dU naleufopvoeriAiMk set zij mot ge krulde ftppm ëb dto hsHooMttw mtu iets t tawdun ond ebeord ie di rvnu aou Jou nooU beMMo durvea verdenken Ia b ma ver H4oof4 te M gen dat bet ossvelgka Vie 1 het vroeg bMortbetfptwiifnd wrwlit bad raakt Hij eteUe sileoa nof belang ita hi t aiatwo HÜ Dp deze VTMg dat bLtn alUe duidelijk zou inakeo Zij k ek b s een o eaUlk ao ak aan Ut geloU dal bet benr to Iilenao sen eind te oMken Mi u 9at aal Bbeorei al Ik wait wie n ljn pkMrta heeft tiuwMaiMm legea Bil Aoraa kt eekar atalekl C MI en bnwbt b lot Sktattratv Je jAmtf telbB planar taw heb i bet io h oiver Ik meen dm Ik TMnlat tk dk M wikul éMi aaa