Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1919

NOa 14089 Dond r ia0 n Vri l fl VERSCHE SCHOL ai oet an kl ln SckeM en Makreel RwlMtiai TpUt latMo S4S t a n BI P 6 SCHARLEMAN Zn 33 NIEUWE MARkT 29 Ook morgen op de Oroote Markt standplaatü over de Oroenendaal Bastolliageii worden thnis beïorgd Da Enteate heeft teren Soe mi de Tolat gebaU en een bMi leelgii nieU atrokkeo Deaoodaakt nept Mt itja l r Biet uit Boedapeit lanis Wat óott m de aatentaT ZV tradit kaar ho dai te redden os der troepM Niet BoemeoiS maar de Or teste draait b zg i et de zaak wc ene aan Het RoameaitMha luskoord op de aota a vaa de vredaeconferentde is b da Soemcen Khe dtlegatie te Partje aangekooieii maar noa niet aaa Clemenceau overfaandlrd Het heet dat het in zeer tegemoetkoinendaa toon la gesteld De te Pary verteerend Aaneri ganen vvr eerea in a fwaehting van bat refiport der tntergeallieerde miaeie wier voorzitter generaal Ouïzimi Maandag te Boedapest ia aangekomen Zij z ja zeer OBlabemd op de Ronnaaiire noa het autellen van de centuur ea da Volfkada tlil Reenen komt het beriekt dat de Roeffleaiër voo Mn fH wn ea zijn om Boedapeet te verlaten leadra dur pm defiwtieve regeenng i aamengaa ld Ze zoudea ich in dat geval aehiler de jO Omii ii tan 1 KiivanW fa gtmS Ot Amerika ijul aaw zi a pg i ga W d De ParOecfce coneflxndent fn tie Sn faint Vermoedelijk ngevolje opdracht nil het Witte Huls is de houding van de Vereeoigde Staten tesrenover Roemenie gewijzigd De Amerikanen dnn n er met meer p aan dat de Hoemeniers Boedapeat onverwijld zullen ontruimen ofechoon z j nog wel tegen hun daden rotee len In 6 eeniVro4x ide tigg tn zal pipeten blijken of de Xoemeniïra weAeltIk van plan z jn onafhapjcelijk van den oppersten raad der Geallieerden op te treden en zoofioe de dien raad voor de i t rat moeilijke taak te plaateen zyn J efag te p dhaven De raad zal t vjens een uaing JWieten nemen over de vniag of Se genoteerden aart ertDg Jozef zull Aeopea e ontiw haiylelinjiea t hem 0 iKn Haastrecht Abonnementen en advertentUn voor de GOUDSCHB COURANT en da HAASTRECHTSCHE COURANT worden t Ibuwtrecht aangenomen door onzen Agent J SCHEER 1 te HAASTRECHT Als md t JdaHin hafnaty bu eniapd iphe zaken Graaf Julius Andrassjr landbouw Ste 9mf E § J Fmedrltjli han FSSÜ £ 0 QXpf Mi e mP m bat IfMilink JMMM iear Jw Soerak C S I W nvrljndetijk l jre tf vr zij Vla t 5l ii H fia tlulelerood jj b oH pijn Wt jgtaraken aatj eeL heel teeür Wije maar jMb wsaj i i V W y van pahmjüSuirV TMIM RHEUMATIEK at Da PainaExpallar § ffi li eo kraoMIg aiarkeaa tP A4 IGHna t c RMtord T Oowl b4 Aai Ca WijdMT vaiaehHkksllikea iet h asa adasbt asa tl aaM tlap Il v hr i i a fc ym mtm wi la H i a ovarlevd na mo l a url ro ia rtell k l den ztchl en ktlm ongebeile Vrouw m lieve lorndraiende Moeder Mej 2578 17 Henderika Gravelsnd lo d a ottderdoiB vu 48 M C MOLENAAR C W MOLENAAR W C MOLENAAR BerkeBWOude 13 Au uiiui 1919 mink M l s Voor spoedij gevrsand een paar dpgalijke MEISJBS mot ben 20 jaar voor lioht werk en een meiaje vonr hnlp m de keuken Aanvangloon f 4 0 an f 1 wasobgeld por week WekeIgkn esnige rrys avonden Brieven ondar No 3921 Adv Bar Ned Kiotken Mg Wnabavan 86 Roltkrdam ISST IJ j N y Qroulardtrll tM brtMvtvan Mllltolra CintlMt gevMtlgdte OOUDA BUITENQEWONE an Aandaaihaudara Ondergetaekenden maken bg deze bakond ingevolge Art 17 derStatnten dat enne Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeefhoudcri aal worrkm guhoudon op Maandag 18 Augustus 1919 teu 1 30 n m in Hotel DE ZALM Markt te OOUDA 3556 30 DE COMMISSARISSEN Ol Ol Ol Wat hak Ik aan Jeuk Da Walwlaoh weltil jedeponaerd belpf 4inct ieoeeu l uiduilllt puUl ei Excemcaruxte Tlekken t 1 95 Ptoeffltich f O 85 N V Mi bANITAS Kon d ek GOUUA linji Ti nd x I II Hl OaN HAAQ HerdaiiDMIUMl 9 1 V Voor een leder di la ec l VH tljn kracht itvergd ha ft wlene taifuweii i n uitgeput dia da ▼ nchlioielea haeft van anacinia bloedarmoede of neuraitlieiiU Keouv swakt Il de Stfnculiiove hst middel dat aael de verloren krachlen heralell Door dat d SANOUINOSE bet bloed vernieuwt verrijkt en veriterki rijpt gfj mei vaite band in lal van kwalen die allen aamenbanitcn mei awikke tenuwcn of arm bloed Neemt er de proef van I Friifl per ffacon t 2 6 é f 11 12 fl f 21 Twaemeal per da een eetlepel ia voldoende Bij alle eer te Apotheken en voor name Oroglitan 3555 30 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De RiemeraUaai 2c 4 Den Hea FlaiBcheii worden leru enomen LAX IS aeu hygiëuisübbaat poeder dat iq water opgeloat aan haerltjka hoofdwaaseliing gaaft onmiibaar voor ofaoolfaande kinderen L4X doodt levend onrein en verwildert neten rooa en atoi voorkomt onreinheid op bét hoofd en geeft aan bet haareen mooie glani Prga f 0 25 per doo voldoende voor Vi liter hoofdwaanohing Bij alle drogiften BM9 43 L I Akker Rotterdam rHoecteo en Heeschheid nc a tp ilt enoea door di HaaatplllaD t Tia Apotkakar BOOM Dtmt jiiUfc mik de tüjm ai a 4ilt loi en doM d hocil apocdli u Dfi l lak lï ia Mlaua aaeoai i Mat VfMU ma u Oaila Ml itMTON COOM t 4IT4 Mmuü TimPPERSDRUKKEIIS JONGENS en MEISJES QEVRAAC 0 Adres I De Papierhandel 3569 4a M A CATS Fluwaalanaingal BS 88 TROUWBNill Bilaiali nmtiM MUMirlm BaatMkariaa UKtraktaldi TraparHaaa Baditaltaa WallMMMi l8iia0almi UinlaaK a i ulMdlt Mu lbanalWi aalll 20 ai L o c vooii joaaiuii hct N wH iJUPUiaa a WEST INDISCHE CACAO BN CHOCOLADE UZI CHOCOUOC M T DIN NATUIWIUKIN CEURIbEN SMAAK VAN DE CACAOBOON HUFT EEN HOOS VOCDINGSWAAROK BN VERO OHIAAW QCEN DORST DE ERVE H DE JO NG WORMEHVEEI tmOWTWUT 441 gavaaHU aam U MMf mTEUFmN IMO V u IM rit n i t i ï aaoorênmtmöat Uf a lJAzq auiAJTHit Rs Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keiiartgracht 15 1 Amiterdam L ia raahi M CURATORIUM Mr A W Jaaomattl Oud Ad iK il la Nad lodlt H J Calkoaa luliu a Ud Oad Btatao Bur Bie iler ud Rdam an 8clioolopil n i OarHIa Ond Rmildaiil tm Tanula Haart Palak Ud Barna KWar t Poatmna Ickaolai P J Raarnuücara Oud Bucaiaria Oaauu dar Rljkaf araakarimilxak W N Wlatarakavaa Gap UU Kol O t t Amerifoort StfrtUHt Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Oodw laldiaf So kakaada laarkrackUa ondw Jak Baamaa DIreaMar lai Handaliacbool Mr Dr J Sllltaa DIncteur a ur Tacklukool Ar Jaa Palth Jouraallal Dr A A Pakker pfirial docaat UalvaHluU Or A J M Oarlaaaaa laarMi H B 8 P H vaa Quatal Iwrau Haadalaacbool PMI W C 4a Oiaafl Haa wnar UalranIMIi Uirecbl Ur A HaikarataJt aud lMtui Ormaaahin Dr J M HoagvllaC privaat doceai Uoivaiaiieit Dr G nnyaioaa accoaa laat au aadare maaoaa vaa naam 30 loaraara H B S 7 tin Ia d Rachtaa 7 laKaalaun 6 accountaau 3 artasa asa wurdea door oAa MrlaBliMrd awar 4aa 4oa lakriltaUlka aaraaaaaa e ai BOEKHOUDEN HANDELiOORR ADMINMTRATW BEORUnRECLAMK ETALAGE OKOANnATIB BBUÜTBCHNIRK TBI bORAFtE CHOONiCHRIJVEN NCOERLANOICH FRANiCH DUITICH RNGELSCH 1TAUAAN9CH PAABUCH ZWBIDICH DEENICH NOOI RUHIICH MALBItCH LATIJN ORIBKtCH EIPERANTO WISKUNDE CHEIKUNDE NATUURKUNDE WRRKTUiaKUNDB ELBCTRO TKHN TBEKBNEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHrrOEICA ITUOIETBCHNIEK TAATB WETENiOHAPPEN TATENORDE MUZIBKGKICH HARUONIELBBR lOURNALIiTIBK QBZONDH LEER UETH tPRBKEN GOEDE ITUL HANDBCHRin TBRBBTERING VLUG EN GOED O p la t a par Mal voor axaaiaaa vaar alia aaiblaa aa baroMaa aLlB actaa UO aa M 0 AUJS nM l k4lpiona a Maataaiaaaa ffetar Mr la 4a Raataii dMMaetfAtelaMratIa Actaark Aaaan aa a OaJar RERENEN PRUELEN LUD u MMw vaar aiia amuaa aa Mnaaaa vaorALLB actaa UO aa M 0 ALLB ractl k4lploau a taataaxaaaa fbUrlaat Mr la 4a Raekiaa OaaMaeta Atalala atla Aataarto AaaoaaUata Oi Uur BoawkaaSt Onüchtar aa Hpakaaaar Opalaktar Wataretaal 4rl MaMar a ratarlafea4agtaar aal aai 71 tst Ciuwaaea vear bagiaaara aolgsaliu gevordardan maeigar o r dandan aa vargavordardan Aaagename matboda Pa r aee n Ujk contact tuaachan docent an cunlit Ultatakenda eerractie coUactlef en IndlTldnael BIIHJke conditio minver ogenden kuooen Tan na Sludlafood proJHtaeren Ooeda ra Itotcn wla wartct alaagt Ss Adrieian buaka Baroapakeme roer Dodere mliehlmfen eng ima it i w t r M ia w 4 frtlu hnehtrC tm MhM na 144 partnJt Un mrUndi aM lumbtr M Ma KOSTELüOZE OPLEIDING tot Korporaal bij de Vesting ArtillerJia do dan Q pftty 0 AU ga cl i dt da opl d r Tr ö PlÏÏÏkorf V ui f P f ri rd d i N H OIB biJ 4e i chl n ov r n it korpiaa T dl lT a l W ahradTloHorp d jJi j fa or Poaioaol daarbS S De opleidmj Ie Scboonhoyen opMI dm WM tot d n J a intoaodui d laatmctia Compajol te kooafcoTaa Hiiiti II mmpuiiTs Hl irÈïiii AAMLBQ vmt Eleetrisclis Ijclil en Kratliljostiiljatjtt at Adverteert In dit Bfad JKENNISOEVINOEN Ong n ran mllttaire kteedlot en uitn ttasiHukken by reriof lasaprllKmi VerkrOgluuu by 3560 De BURGEMEEfflPR vaa OOUDA bronst ter fOgetaeamo iCaoois de volffwU Kkwr dm MUnXatBr rm Oorks vMgiMM da bapalfoffao Aan atot benxtpumli ilAli ea dio vwUtitowfige van borw m oodiearicleeAof MDoei B eh uUruflUogiS tukJcea woirddS oat 2Am fi zoo ZIJ ia hot geotA van oiitw pawU idain vmlot lai 0lui tMptuOa Hefe v rlof don wel vau oen dar Vïr k i heAiHA hy de sodort wIJzige L erorder li 16 B fSh su ofwordMi stckl hflt drA oa van kl eaingi d t acho iseJ m tte ultrusiLofpAuKkan tijdaiM d L vcrlo bol aii ifsduwml da reto iiL hr t ijyrpa oaar die woa lI3allfll a terug verboctieu Evonwiia te bet ruiaaueu v a wirtalr kU mg üoioeiael en uüruflilniffslnlckoQ aloïii lie ht ebrutk ouikoo va ipe laTaida nllttadrd k io ldini ooz vetrbodtuii Zij die zich aaii ovoriredlngt xmi óm hftpfillflifceu kutd fuMeia ij Jiotook Hl lit door bet draigjen ol teMwn veaa dibke l i mi ngiAiak ot mtm4o0 ak 2uU d s T wordoQ gealtt tt oakUMMo m beLoaom maf itiif ag vm duo MfritetflC m Oatiiot vm oabe sMid klea var lot lwi durJ bepaald iikin loJ o var Ëin odeir verlof termgisarwpen w dc4 t n eijie ile vr B ge t t te wor ai Zij dUs inel oubopaiüdl kKla v r M Zjn ziillwr bovCTid ea voor e o acid j onder da vaipenen worden gviKWdeD Wd 1 AirJ biopMid Wetft verioP sal ywr 1 7 Tieifns acn maand wonlcov gr wAore i De pQ Mie zal oezlolii a i fc eeJwQoiii op naïevlttg v deze bepaUngea Goudia U Augua ua vldl9 i Do BurgjöBweefeT voornofliWl A J IJSSELSl IJN A U B HtliawiMrtazenfliag ran dieaatpliühtigcli Da BUIIOEMMaTBE wm GOUDA brengt iiopbli hel volgeiKte ter mganwpo keaviia gij begint te vermageren All U lichiam at T r v kk a Mjliitiw Hevetogen Bt kei lebruik hlarraa kunt ij TUI auccM renokard ijn la buHaa Tanaf 90 caot P Wk ot A MUNBARDT Pk rm c Fabriek ZEIST Bij Apolh Q Orollatoa T Goad Aotoo Coopa W dat 1 SohooakoTao A N r Zeueo Boakoop Wad I Sproit J F V k de W d4la A d Haido Moordraokt J f Oaaaep tolwllk B N i r 3504 h 4 ui da bg d lauukuaobt dknveod 4iriia tiltoblitgs muadiavpeii u p H ai aa bekleofora rm iooeeron raual ili Silll rei lol lie naiUte de laiUnriw ol lUlltoudBtonn wonit na 1 Soptamber mSlè Teg g vn iTer uioii vwleemH totmolVgew4 ot hemlieiiwd verblijf bij deü tHWpna d n diatiun waarop zij fuuitfpraalc h b i nafcregen op oobep iii iMa rarlo I l i l Ucl ti n Ue op 1 8ey inlt ar 1910 r le aaositfiiak bobben o oaba puad Meia verjol dixA oiailHlitii daunog bij den troep u amezig zijn vontaa op deaen datum bulswaar eeoodea UitioaderliK op den UerTorta TarauMta regel Vaortgeaet ol iernleuwd verblijf DU tro fi na den datum waarop aai praalt ts vorlire a op oobe iaaatl iililii VüTlof kut door de daaMoe bovoegdald Uuiri uitMll wwdeu loageetoam aia t n tpUob lgeit te wter a um de ba Uneai van den dkenat het verteMun no KKKlanigs MSIemmliv ooodaaüoUjk maJ ea ANKER x b Toealemmkig lot TOor ga el vwliUjl bij deu tmif aJa omkr a bakieid kuiinr de Mrwe bevolk milkaiKl nutortltU woidea nrleend aan dUiiii pltelittgoii dl alek zijn en wier toatmid hol laadaaau doet zIjD hm r xirk opig aoy Met buts WMlrt te zeiuleii Ooeda 11 Anguaua 1 19 D BmaenaaMer voonwod A J IJiMKl IjN Aa Lo U mmm Anneazoii j r f u i f u M a ania aatraafn v aa fia la vw i Bn£SïtJ2ÏÏ IH NHii niiK iiiiiimiw WIJ Oondcnisif 14 Aii ii liiii Hliw ÜOIIMI GMMIVT VERSCHIJNT D AGELIJKS an A K a É pwajl a r éa hmm0 m laaaar yiM BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN laatja laekkaailal aa da faUfeMMlpu numarmUii au Oaaia aa IMlÜ a Nlwa ladata 4M t 4ra al l4l alkaa alBiarfU lTaa kato CMa ia l mNbJ Lub Ika n al aaar f Ji AAntti kadaa UM aaat ar n al A ndMaih k M 3iTie u ws © aa pA a v ertoaa tie bleud voox Gho va cL © aa OxexMtcmlÊcmxi Bureaus MARKt 31 Gtk UA ▲ teldbmdoi T M Intw S3 Afschaffing v n Dienstplicht Hal aatwaard van RaanpanMa Hat Hansaaraeba MInialaria BaUi Kun ifianit warwalod Urn 0 it aeha grandyiral pfgakaafllgil Oaan dieaatvluohl Oa arbaMaoapifaraatlaa Can anilara aariaga Da balata dar Bala a iki ONS OVXSZICHT voondtueht dat ever een Jaar Bafslawl ia Dnltsdüaad de twee eeadge greete adItes vril van dianalpllahl adOsa aHa Htt is de politiek der rsfwriiat m la haclasel tsrug te keeren tot bat ptiiati vaa eek kMa vrt sril i mi w f l k v r di i oerlog e Wilwn haift la kat vtadsaverdiac v o tiKikrevaa lattnatbawla aiMdaeonfereatie ia October U Waahli ton bijaaag van da abenitmlysB msi l k met een kort bei opsaihaar miaMtrW Ie Boedapeat mea te deelen wie ar ki hm ÉKnasnts of ambtsteUed tydens ds d lu l a t Wl van het prtdatarisat i n gedood M 4 dat dit gsMiUet de op Iaat van een dtr alfttnaanide rtvolntdonaire mhtkaal kttzg op ladei ri dan nMetsrraad disida dt mialttar van Justitie Baawp nM dat asa strafrechterltjke verselglK l t Mald werd tegen Beta Kon en 4a kantridsa Er werden stappen reticaB a aa nitlevering rsf de naar Oosten IJk gavHthte eommunistep te verkrljgsn De politie te Boedapeat zet haa onderzoek voort n komt t treurige ontjekIdaren Fr moeten boiMleiden menechen gemarteld zJJn Kerckes eta eemnussarls van eer revolutionaire reekthaok zou eigenhandig 70 lieden hebben gedood Ssamnelr en Ijn vriewten zUn slat veel menecheluker operetreden Vele honderden zijner aanhangers i jn reetta gevaagen genomen Ia hun woningen xtfn vaak jaweelen en groots bedn4 en aan geld In beslag genomen la den ertratrein waari fe uelj verWuf placht te houden zija W OOOO kr gevonden De aaagehondeaea worden ssui het gerecht uitgeleverd Bet na dikwijla erg moeilijk hen tegen de valkswneds te be rt beaeHnifkHi tak da gevechten plaaU viadta Aas kat fMatvan KoltaJak winnen dt Bel lt Od lamla B l oflbaalsd tesea WkaU mint tatd fMdtt dt v IrMw tJlMMtiiiJUMM 10111 Ftrd vaar d a taakttr J e N v Xtteacha om vaa ds II H Vtt astlrljk dal Eraat Gsnuni lodale hHlritiacea Jiv Una FtadI onderwji Call Himar De evoijge portdUdlIea 4n n Mat veideeld Graaf Aadraair la vnldofoda in het baitn laad bekend Stafca Bal leider dar boereaparm en w raede minister m la d ouw IS het kaUnet Karoiyi Oarami is de leider der gesnaticde aoélaaidemo eiatsn dn t jdeoa da hoUjawistlKlie heer aehapjiij naar Zwitaatlaad waa gwlueht JuUns Peiil waa hat lun l nn de soeializtiwhe legeeiinc die oandddeUyk na dea val van de raden rnwUiak aan het bewM kwam Carl Hnasar la Ud van da chriatelljk sooalf party Iiniiit r fn aident Lofaaiy is njim N jaar oud H j vertegenwooidigde een ZuidHongaargch district m het vroegere pariement waarin hij behoorde tot de uiterste Jinhnillde H waa een der letders der niaftas1t i jU ds rt j n een partijgenoot van Kami met wien hij tijdena dea oortog een ententegeaiiide polIUek voerde In de hwtorieche HM van het parlement van October IMS toen graaf ITaza het bankroet na ït nuaarehje wakonlKde en toeBif dat gan dea ooftoE had verl rfn kooi Itafaaay ensiillk parüj voor dr ententa Z n Yreordsn weklten een storra van verootwaardliiing Ter bestvBdME van het hoiajewianis wmarva i h j da k9 nat roonac verliet hg de partij van Karolyi m stichtte hj era nieuwe partij die er in slaagde de heelt Hongaatecha kurgerlj te rentaigm Toen kwaden de liolaiewdld aan het bewind ea üijDi zy werd gevangen genomen Na tiwea maanden iretd h j iwer sp vr je voeten ge V gena de National Zeltung ia hu ite ei l e voLkfileldér die in Hongarije in aanzien staat daar de aristocraten yan Szegedin roeïU lenir hebben gedaan en de So eia dainoer ten door de r deniieend yHiU alle jrerti ouwen l e ben verteren De benoeming van Loftusy tot mlnjaterpresi dent u e gvnetw tecken daar ht rieh nicer nooit latTfêam v r e poUtiak van reaftje pet staatsblad k een w olglna JfBËfS möóld rpof en valeehe nHint r j aan t ren Bela Itun dn zijn vo iIiigen en beviff hft verzoek aan de i lM eIne overlejfen en Ie pt tlë om onder b sduijvisg Tk pewWWIaek kan mea ook n D AaUoa Fiaagalse is ket maar aakiur lijk niet voer Frankrijk Hat blad segt dat EOMi in AsnerUa een raaasai sn burgerooilsc venraekt waarbU SO mllUoen Aslatea 20 mimoen nsgere en 12 mütloen Hsiucanca tegen SÖ miltioen blanken zul len vechten om het beatt van den Ameri kaanschen gnmd De neger onduaten ztjn ontstaan op een oogenhlik waarop Juist dt veriiouding tuaschen Amerika en Japan spannssid went De vemprsldlnc vaa 20 milliocn negaia over de Asnsslkaanaeht statsa vormt voor de Manke fc n Ikk hal grootste genar De nagtra habbaa In dea oorlog discipline en orde galeerd die zB in den oorlog tegen ket bUnka ras goed kunnen gebniikao Japan s politiek la nt sluw in elkaar geaat dat mea haar la Wa hington moellUk hagrljpea aal e Aan da midden Datepr habbsa ds balabsdki ten Osalaa van IrsmtnlaJoe soa atderlaag gelfden ta H t 00 evangenen en I kanonasa bablwa vsrleHB Naar eea drapdleaa kMillt stf Lsadaa meldt hebben de vrijwilligers vaa Daéikil hij de verovering van Poltawa olasveer ia loeomotievw 1200 va oM 2 gaüln deerde tremen en 20 kaaosmea met mu mtie buitgvmsakt De bevolUng van Poltawa beeft hen evtnals die van Ckariuf en andere jievrtjde ttedfa Mt naatt geestdrift IngAaald Aan dea nder i kant inata da BciaJe ikJ De Times verneemt uit Reieal dat dt Bolsjewflü van de Betlandacbe regaerlng den terugtocht der Bstiandsche troapea binnen 48 uur ge iseht hebban Daar dt Bstiandsche reyeerlng ifelfert hieraan te yóIdoeA ijjn de Bols ewlfa orar di Luga vooru edijingen en litfetMi tea altii fn pt un Wdtn van U Ün BavalPt terebuig VerzchHlsade beritlitta nét Bnshnd bevestigen ilat de SelMtwikt aan Me rosten de offenaieven zl Mtosa ai blijkbaar met succes B0 den IfoêÏTttaBak apoorweg rukken z j geregeld naar notrdca Of In cont t mA de Euetl itiügtrsMifndt V 9 armeA v rtdi rtad Ilenrt tosvl a vaal wal da sau vaa die piaiajasbo oedaoope autoa bestt I giK bit datfblad Ibe CïMk A lf bunewl gioa auHMKlHonrtk een et n vaa l intlllaw akka ate aehadeia aiitlu bifepieod Itae tjnlts iriiune isin uir iMd cueud ai snanbail as esa ouaelend Ueaslei Het aas sgwaaait lijk de eei e kwakAcadr v t tldrala t booMr ei wvw kaar redattbMeel arafcal die Ikïiiri Poid soa boos ssaatfie De iwUtw eft ou geltveoksM saocig oil d uioMalKeil vsn dsasa san vaal Is Kufllan door vw hel ontli i kaas savaade uAoatooop eeu mlUt geonilk Ie uaaaa £ siatt uitgemaam worfen ol rerdb al 4ai t eea iwetBOlFord woia opelld naar zgahlj ea d i a tsa t e a exaaMa iM dat ilia adveoaat iiatai antat apnait vsa iéiinn Iniw Het Oultscke staatthlad maakte gMtien de nieuwe grondwet oim i i aar die mataef van kracht is gewnrdas Dt prssldeat heet Bauer dde tot duavar aiMaktf preaidsnt haatte bnoenid tot H iik ailtir Dt groBdwetgsvende rtllls Jai tenadaring heet n SU weer Bfkadaa Oa Staftncommlsue de ve it s g a a w ooid lg ln a van da landsregeenngm bU de regearina dea rUkl houdt op te bestaan es ia vervangesi door d WIkarsad De preeideat heeft een bealuit afgekondigd dat bepealt dat alle ambtenaren van hst ryk der gasneentaa e van alle andere openbare ineteUls eB evenaU de soidaten onmiddsUSk dea sed op da grondwet moeten afleggen In het Bngelsche Lagerhula heeft Chnr chiU san verklanng afgelegd betreffende de vermindering van de sterkte der Bntsche strijdkrachten HQ zeide dat op SI November het Britssbs BtjaUfar gandu ceerd zal ijjn op 1 bllgad an 44n kichtafdeeHng De repatniering der Turkachs krijgsgevangenen a Qitns toegeetaan maar de Opperste Kaad heaft nog niet toegeetemd in den terugkeer dar Dultacha krüglgevangenen Hen mag hopen dat de troepenmacht in Uesopotsmlë Egjipte en Palsatina belangrijk ingekrompen aal kunpen worden door bet nbni van gepant erde automobielen vliegtuigtn en groote tpnka Chuttbill opende met geestdrift l et Nu la bet akUrtSa 4 lasar alMk gepeild la waids hw lija ksanba Er zijn t sae weMPiaetr aensausl dt niet iMlvMwhil Sa kNaibsa Baiadla Arnold ea Anold TWasitl dit nManarfaboost habtw vaa dt kikia oI istt da boO le zljD van Ifc am asaa nli s kimHiilia dsn wel seMr Anm aaen ord sMiroordl op da vrs Mi nel Sk viK bel atei el IK kaa ma al her kniensi Br ts nlanaal e hst hem kwa ja aeanl nn teder weel dal hIJ ep de boafie Is ran eU alteosllalljs Itbilea Mts weet dal Ford s giiMtI i op sat n preaae ts een wUlekenrIg obatilfair tvar werk en vak SSS s Zells dsB waaswr Ftnl soovir aaal ds UJ zijn oorihtl ovsr de aaatdwl tollKjhe wi lenaehap asmoovw In dtkwa lifloade bk a aèl J l et de mtasts waarde wU heiduea aan kunst waaassr hij verUoait In den nrt nW msar Is lesen na eourdUea4M kclen dan de op sclin kea dan kan nin hem deae nar aMdtm kwijt asiieMea omOat hij een andere eoetmhrlt wiet op Ie bouwen n I de ionHualaeeeL Hoe haniheadig de rseb Ier UI werk lal en kit MJabair b dll geval te werk ma t pun nii t bOJb n uk n rolgenda Ondn sdnihwaa nke Is de awxeliaaasl i i de advetaat van de k enpMtlJ Oir 8l SMa a kr isian no zoo Vroolijk oa nu een paar uur later beiï je dood nngV alJitx en bt laies igm hei en ol and re nare Mtensel fu dfe gnxM leeVKe lad U waAt maar lot ïk oud eenoog ben om lOftr nsör toe Ie gaao Wr op Ie gaan oeke en aw iÏMr wreedbeid togeoover Joil te verwJjIea ibn zal zlj eeosztenl Ple v oeeeiijie b driilgfg verge Belli van oen eUunp op dea grond van Kur Uel satijnen ehaen en zij wierp ïser tiooU fe d i elc als een beleedi do koningin J r w 8 bepaoH e strijd lu jB uUdrukkig ki h za bteco eu Tij Zfl er aïlorliefei uit iooa s zij daar In do aidioiiieruig stopd gpvuf eoi roet al haar Mie loor Jiem n voor hon to trilden B nk Ie wel mijn kleine lUdff zei WHel e ipet fn zmZken nlack IJSjlpêET je er zon liiUet Je oen zKh ran iKar af en wég eide mC zijn WÏPruK XI d r S e f4 Irwnwfde hij het blad net een kramp ach jge greep tezamen Blond op venM do ksmir ea z jn bad aetkidlgd oodiiji en l ig aar de bBUkDhsea Hier l c bij In roote opw ad v p n neer J ildat da ei ale edHk van ket nkliwa dat UJ l tns ki dpK voor iMi erim had vootfiij was tin waa atlaa kidordsad ulil Ook de kMp wia Ion eknte dDddl Len veziinfea tuiar de tw ol a ere be 4g ie l Maï e z di Tsn Hem nfealer Maar waar kon luj naar e aan wal Jm Uj T c in De wereld van de eKld wae voor nem oeelotaa HIJ vpelde dat hij zldi daar niet kon vert90tMn ikubij lai t voldoende dik ven buld waa om met oliJkmoedigMd htt j wapet waar te nemei kt zij bieden zou waaneer zlJ dien ouden rasn aehler haar trtondvaceQ meeeleepte Hij verlaiii nsar bewadafsa an dl ikukte vilnihei Isvtn en bier saalaas vsn dien asrd geen kmide del mnieii van denKteeékn Ie wlsartm 1 hek sackle alsm kloak w de In Besriee town whsre I wna kon There was n latr OBid dirarja Male all the bdsotr wel ad 7 Ver nan sa Bar ra AHao Ha i iasrdi 9 Ireurife nnlje mi zijn ooren t was zeker vel Een moot kind maar men ook nM Uil nm l n nut Jk voor hssr kKfismsl riit sn die woorden zsobljM sa sa Hsl kaw w VS V d ten Manf Heb Je te werken 9k r He Jo nj en kan wS weer Veown BIIjf er hier zei WrlothMle TVmia achkn b i ik het Ae Jou stoor en miJ zIJu alle plaal n betzeUda al kon je bier jg e d te 4if V i tot Oi acb tl sdfn lot iwc Alleer Ik ni n teoke i doe Ik kiter wasmeer K g wandelen be j igrr s r tljdf i4 bij tut eoMgo vtroazhtl U nml anlwoocdlè sIJ t a o gepóeerd Ik lüb iOt l n Misflameer TIen Aen dJNÏÏJtJa T H Ik e l VIsa omÜTlklwI UIIJd e dam M en fc tended M IS 4o on Uroif zijn ♦ ir i Ik i Jn tfld b ledi MéU doMbraiait T rê ktctDe z O ftfyr tMmhr en liel er na e pcraaje op vtstgéln Jwti Ik W blQ du S ZJ j kuK lieeteda en dal irsi 7 V P tMek kTi biboat ït3r miftt n Ik er te M li nuelen dnHU dat dl lm kt dbdnkkMI a t r s gesie tan mar ama Inml Wannéér Jf Vjr Bfatf J l tft bean ienii rteh a HU waahiCf M i ysabllk ta i tl Itaa i rk tlltNWi Jiaar ksl telMlIHr i eak k baud die op de ialet nMlIe dasrrao al lallen woi die lo ia Isofs hellUhaan hl g Wrlolhealey keek nkt naar baar soodst hIj ds ttl 4ntUk vaa haar f tiobi nlK zm ca pk bta ite dal l er stem wal dol kl nfc vaalsr Ms Ja wqg van Msr nas BwslMri ergraa beeoi Ik n t k dat Ik h U Kt i S m tot bea Ik Fr waf f nioi kan iddawhai Dia Madeato van fMvm beek het mlJ daUsilJk tinaitH teven Uer voer Mij sstdMnalIJk isn njn Ik ssl kipallM wt dljvsa Ik WK wel sftcni aWR H i tli tiktap HM o s liep naar htt laiaiadnkle hm voMioM Itr k ktsla ém AMjiT wMe XJ Dat waaalMwsl zIj vwauaui bad En Je bekael flap zg l 1 rakia hsb la vtr fotoal J n b j lltl V M ïl i st k D je nm ftp aoa vtrtplsa dM a b rr bM n J zoa b Jna m vsea mH irlk uUa wat iMtstle was U ka slta pne t Je fat adj Ik aaoA eer i aai pou Üj ea tal Bl Jf i 9M a WOB ksto amfmji M IM 5 9V1 Je asi dal Je adi btatkanasr waa Een heaetaesOMr It leBtad dkl bsKkama en boe kan ia san je naar bdt MiaiMI Mtl vaar alKjd b h3 h MaMi fsduniiide dl lan Mï O Ie ksn STlfM itanaï