Goudsche Courant, vrijdag 15 augustus 1919

inai + KAWASAN 25SS0 bekend p teiiUer l iiildöcl t f n plfnHjko troebele of eduri a Urlncloosin 4 Prij f B O en f I IO N y My SANiTAS XQDiokiyk gofliiitkeBnL GOUDA Lae e TleD la e 11 DÏN HAACl UaHtaruuuur 9 11 voor TANDCH Pa fen v ÏL Ï r D i eektal i L l AHEB otta daai Tecarillbner MJ da neoate drogiftaa OOUDA Anion Coopi 8 H t Loon BOSKOOP Q J Spijker J G Ma W l iSprulllLtn A Blonk BERRENWOUDE Q den Hoed GOUDERAK F D liSpakanilde MOERCAPELLE C S i dhor t J v TW aM MOolwtcHT v P NIEUWERKERK ad IJSEL P Geleijn G V rk ik RÈEUWIjJi H S a 3 rXS Sl UIPWIJK C V r O Verbeek WADDINXVEEN i T d Heijden Tllileroeo ZWAMMEROAM J W Hofeeeen ïw RedAotic I T l £ Intsfe 545 BOtDOOT 3503 2a FmiEI H ÜEISTEIPUATS lu VEHWN n MOTgiEI AANIpBQ van Eleetrisclii Liclil m KracliIJDstalliitJii af VAii DUIN St Co aomta V n der Maulen t GILIAD j ir Slr ae Bi de ooreeak ea vale kwalen we SewjjpeR voofiandea vea MW xaj bydnuUen Wel weten w e dat de Boe raeensche delegatie ter rredescoufweiitte het secretariaat van de vredeeconferentie Donderdag den tekat heeft doen to cometi van het antwoord der Roemeenscho regee mng op de nota van de Entente De pperete raad der gealbeerdea heeft Donderdagnamiddag om 5 uur beraadelaagd over dat document waarvan geoagd wonlt dat het vervat is m tegemoetkomende ter men I D Miatin doet alsof se er meer van weet Het Wad zegt dat Iwt KoemeeiiBclie antwoord begint met een voUtrekte logen straffing van de geruchten als h u Roemt wë medegewerkt hebben aan den staat greep van aart ertog Jozef Vervolgens zegt het Uad dat d opvo denngen door de Roerm ensche autoriteiten op Magyaarsch gebied gedaan zeer gioma tigde maatregelen geweest zun enkel strekkend tot temg ve van vee levensmiddelen en traneporbmiddelra die aan Roemenië op onrechtmainge w ae ontrukt en met teruggegeven waren Ten slotte verzefcart de Boemeenwhe re geenng dat alle nulitaire maatregeJen door de Roemeensche legers genomen zullen vrorden in Tolkom i o vereensbemmlng met de verbegenwoordiger der geallieerden Men zou dat kronm terij ran de Matin kunnen noemen M r vast staat dat de entente van haar lEant erg tegemoetkomend en Toorzicftitog is gewonien ten op dichte van Boemenaé Zoo heeft de c tperste raad aan de geallieerde generaals die hem te Boedapest vertegenwoordigen laten we ten dat z l met bevoegd zijn om bevelen te geven aan het Roemeensche leger De raad wil deze bevoegdheid aan zich houden Dr generaals mogen wel de boodsdhappen in ontvangst nemen die aartrfiertog Jozof hun zendt maar nlete ondeaTiemw waaruit een erkenning van c n regeenng door den mad zou kunnen moeten voortvloeien Want ten opzichte van de regeering van aart hertog Jozef maken de gealUeerden nng groot vooihehoud Er is geen sprake van de erïcenning van een stelsel dat met be krachtigd is door een volksstemming De geallieerde mogendheden zullen haar hou ding richten naar het resultaat van de aanetaande verkiezingen en onderwyl eens k ken hoe de zaken lotqken De l Jecho Slowaksehe delegaUe te r a heeft aan den oppersten raad een pro TibèrcBlose en Huglijiers die door ka fabnlt kiwea tmu n nadea Alle kwalen dia haar ooraaak in hel bload Tinden wden mei iroal luccea er door beitredea rrila par ftaek I 1 2S arkonatll een de Ckaaliak MiilliDht MmIioIi Airan te WATBKQKAArsUBER Verkr Ukea bl ANTON eoop iJBiraa T uoa Ss Voor een iedar 4ie te voel vin xljo krichi jfevergd heeft wieM seoawea sifa ult pul die A verecbiinielen heeft vtn naeinie bloedermoede of oeur lhenitt nBuw svefcM ie de Saniulno h feniddel dit inel de verlorene krechun hcnieh Door det de SANGUINOSB het bloed vernieuwt verniki ea vertterkl rljplsij mei veile hand m tel ven kwelen die Hen MmeohenfcB met ewekke Mouwen of arm bloed Neemt er 1de proef ve I Prlje per iBec n f 2 6 fl f 11 12 fl f 2 Tweem el dtf OW dcpel li voldoende T I Bi elle ewite Ap thekete en voor neme Dro itiea 3555 30 I WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM ft Co De Riementrtel 2c 4 Den He IFIeiecheiilworden teru jenomen itj uw j MAAC kan Hoeft U laan aatluit Knjgt U na het eten hoofdpqn prlipiiiiaii kat luar nuiiplja kartkloppIniaR f Ia U droefgaeatig gawoiden Dat komt alles alleen maar omdat üv maag met in orde is en het voedsel met goed vertisert Koemt de 3502 47 Ab iJtableUen voor e maag De Abdijtabletten zgn apeoiaal gemaakt voor maaglgdera en ze helpen mtstekend De Ahd tabletten bevatten geen Tefft3oovende beatanddoelen Overal verkrijgbaar voor f ï 25 j per doos jEischt roodenhjedr I joet jiiue jMndteekesiDg L I Akker Rotterdam Koo worden Verkrogl aar te Gouda bn AlfTON OOOBS Wnd tewt en te Sohoonhovap faj V N ES3 Waddinxoveeiia Een overhaaste stap bk het haUVelMli voruuüd voor tiet Soerab UaodetaUMf door Uevr J P WBSeCL INK VAN BOHBUM Nadruk verbodMi dit V TEIIEN RHEUMATIEK TEGIN RHEUMATIEK N VERKOgOHEDEN A MOTEBOOII Boekhandel Waddinxveen 16 Door de hevigjbeid harer eiaodMOTw ntatod zook zlJ neer op een toel inrloiheslloy vond sicb zeer in zUi plAnnea gadw t boo40d Hij bad wetlevaar nierMijden met baar mate hij voeideook dat bet hem genoegen zou gedaan het Mo hEwr een tUnU door elkaar ter liuddealieve Idnd zei hl men be4ooltdikwi e eoQ bee iie snel fets vat men na darhand niet kan houden Toen Ik dUall jr lei wttt je xeo predes hebt weergegeven geleefde ik ook dat a jn te tüela d to tea t hier in EngeJanl kou xiju mi u hst DQOtttot bet toeval de ocaeUadigbeden wei ie maar wilt hebben bel aiiders bealettn Ik mu miin belolte hou dtxDT wamiieer ik Iwn maflr boe kan Ik dat ZU qiroug op Jb kuM riep nj ep MnaxMilken oom xle Jo Dié Üue het kaft Neem mij met fi mee HIJ ug baer soherp ea m kwam on aUdellilk tot de oonohule dit lOOAkOMi TooMtel ki hMv ceval aleel nU 4 f t pa 1 V Aiw naune KriU VerbaodouiauaB H B O 4 IJr Hao b Wiw 16 iMflsHiua 7 mil mn CW He48 Sidi liflri LtjaedpeiwiasfeK AH Goud HoU Mi üe HPa n fC UL i p entJiieaaMIs laailiM ie a nwiiiUei diu te ide eaajiabia piljen Tei it teeA Tr i f 1 40 en 95 cen bit aiiehMW en OraglalM F Ad UCHTBRac Rotteedna Te Gouda bi Ant Coopa Wtjdllr en g H V Lo Merkt 3336 30 17 Auswta Soo 0 OeiKKsea 7 o Oeticat UuzleUurpei te Jagtn V Xnauk i wmi Oeimv Ban JdaasiKQchl Abonnemeixt n 40 drertantijb wor da GOÜDSCHE COURANT en da HAASTHBCHTSOfiS COURANT Msrden te Baaatraeht aangenomen door aman Affut la fiAASTBKCaT j met MasM araaakan Mledaalblf te Pdofaxen aooaateik vanaatalllkkatai uJm aa b aiM ate a a var wlJ MilliMnt 1 fiSÖ Haftdels en Landbouwbank GORINCHEM DORDRECHT ÖOÜDA GBONING Mtatschappflf i Kapitaal f 5 IH 0 000 waarvan geplaatst en voigastort f 2 00 000 Ds DIRECTIE bmcht flat sy van 1 at n nMi 1 Ausus lua ISia Ui haren voormelde Kantore de in ohr ving openstelt op f 50D DD0 üandeelen aair Tooiider in stukiMn van f 500 iMlaod teor aan nmi adaelta lo da iart o w ket bwkjiil 1919 Allï lo De EUrert TERNHOUT t j w MEKKING 8996 BI pp d voorwurdan osuohreven in het Proapectna vaarvan op sannaag exemplaren gratig verkrögbaar z n b i de Inaohrgvingakantoren Bleekzueht cilea ifKMilll ea nkar t ttim dear da luilpaidUat ru Anlheker BOOM Prlli per ieeoa tu SM ubleluo f 1 20 1000 ublaltee I Weer bI erM ibaer wordt e ÏT Wf ZM rancoee tcoo oe e o deadoorFlrMaA M BOOM Amhem Verkri baar Ie Oouda bi ANTON COOPS 3 1667 20 14 Het Adverliendebureiiu I Tanida GoüDscHE Courant MARKT 31 H TELEF 83 BEZORGT DE PLAATSING VAN APVBRTENTIQN In alle N lefw landacha n Bulta laii4 die 4as m mmékblmém en lara periodiakco aawiar eanlf i eraiiiooxinc i V lnx n flna van Sn al ohrlft taac veldownda Inllchtlofen warden I0RATI8 Tsntmkt 1 wmÊÊimm 5 JnnrtfMrii o 14083 S WP lNrie va w © ean a ib cL v ©rteaa ti© blsLd ttoox Gl o va d ©u © xa Oaca stxolc©3a VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN X i r Cfle ƒ 1 U lk revel meer Ml ABONKFMKKTSPRIJSi per kwartul 2 60 iwr veek 20 t mot Zoiulfl Bfa d per kwartaal ƒ 3 59 per week 27 oent overat wB r de becorgtog per looper ireschiedt Franco per pois t per kwartaal ƒ S 10 m t 2 nda blad ƒ 4 Abonnementen worden dafatulte aaftgaiamen aan ons Buraaa Hariit SI GOUDA by vote ajï citen den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoor ide tot den bewrgknnB 1 re j a ƒ 105 Iken reffel meer ƒ Q 20 Van buiten Gouda en dea bexoiigknng 1 6 reffelu ƒ 1 10 elk r ffel rnver ƒ 0 25 AdTertentiÖn van pufaüeke veiinakalUkili d o 12Vj cent per rsg l Aidverteutdën m het Zaterd BtUDiaer 20 toeslag op den prUe mCEZONDBN MEDEDESXINQENt C de voorpagina 50 hoogeor G wow odvMiMtUta ea iageaooaeM medediillt uii eontraet tot leenr g du ceerdeB prUi Qroote lethen en randen wordva b t k4md u r fdaatoruimte AilvartentiVii kuBMB w r ien l BoiideB door tUHohanlconft ran aelieda Bo kte delaMi Ad m te u Mel Mu wwpc en ona AgefttM A4miniMffad i Tel f latoro 82 Bureaut MARKT 31 GOIjÜA Hat antwoord von RoemaniSe m Protastan uit Tojaoho Slowakijoe Hst wiosolondo Kabinot Da oommunistisoha laiiara Antiajoodsoha ba tooglngaa Da Volkaranbond baorltisaard Oralganda staking in BalgiS ONS OVERZICHT ï eteede weten wjj niat ot Roemenie I test overbandigd tegen het toelaten vrede op aarde dat w j allen verlaagw bereiken Lodge eindtgde ztfn teeapraak mder grooAe beroering seowel MJ pubUnk als by de republikeansehe senatoren Z n rede wordt de bmte en wetücht de meest gOTa r lyke aanval op Wibwn s volkcnbcnd gt noemd die tUdens deze beraadslagingen gehouden s Onder den Indruk van Lanslnrfl verklaringen vun den vongcn dag nukaktOi Lodges opmerkingen over het Japanache gevaar een zeer grooUm indruk Het is b J na ondenkbaar dat het verdrag zonder beperkingen zal worden geratificeerd Daar de preaident voJstrekt geweigenl heeft om aan den Senaat verslag uit te brengen over de besprekingen ter vredesoonferentik tracht de commissie voor de faidtentasdeelip zaken gedaan te kragen dat kolonel HouM voor de commissie zal verschenen dW thans te Kent m Engeland vertoeft Dat tt de laatflfte hoop om inlichtingen te veriu ij gen over de geheimen van den bond De Belgische vereenigii v n qtoorweg personeel he ft een nota beken I gema xt waarin xU zegt De verklar ngen van de regeenng m de Kamer zullen ongelukkiger w jze den tot het umterste geapannen toestand met verbeteren o de vereeniglng er uit besluiten moet dat aX t middelen tot verzjignjng uitgeput z n dan zal zij met alle gewettigde middelen die haar t n Uenste staan de eischen van haar leden trach ten te verwezenlijken VoortB heeft de verseniging aan de IVanfiche N ederland sche n Luxeroiiurgeebi organisaties vna spoorwegjtersone het venoek ger dht haar afdeelinnn dS modi ge instructies te geven om te iorg i dat de treinen niet de grenzen van hun spoor wegnet overschreden in geval van staking der Belgische spoorwegbean fwn waard hlljft Volgens de Vwalache Zeltuag verandert de toestand B ff èlk uur Lofasiy self moet z n poging al faiiriukt beechoa wen Stefbn Pnedrieh Wil eik niet MUvea Vervolgens heeft men met een Üzerhande laar Frans Hdnnch oOdftthandeld Dese atanit uit een oude Hoatfurscfae patrloti scfae familie Ook deze pefl ng Is mi okt De arbeidera steiUen nu e n k tnet Aa drasa voor Graaf AndfBfl of graaf Ha dik sou dan de portefenllia v a boitendand sohe aken boheeren Te Boedapest duurt de witi joodsche be weging voort Een depui tie der studen ten der Boedapeeter Teehmsche Hooge school verlangde van dM feetor de verwlj dering van alle Joodsche studenten daar z niet met dezen in eenzelfde ZiBat wHIen zit ten De reetor wilhgde dït verlangen in eti verbande alle joodsche studenten Als pre test tegMi dflxe daad hebben nu de jood ache professoren van d Teehadsche Hoogtschool en van de Boedapester Universiteit hun colleges gestaakt Volgens de berichten uit Weenen zal de DuitBchODstenrlJkache regeering Bela Kun en de andere leiders der vroegere Hongaar sche Radenrepubliek met aan de nieuwe Hongaarsche regeenng uitleveren daar al aan de commumstisehe leiders het asyt hel ben gewaarborgd BovendieB hebben de Dufiech Ooeteniryil sehe autoriteiten nch dest de tot dé fee Weenen vertoevende ent omsile gewend die er geen heiwaw egen had dt t Bela Kun en zUn vriendfOjMar DalteehOostienr veriiulsden 4iiidat u dor ooriogNnwatiit Mippljen ver waoht zijn buhen rek nii g ttt n aartdiertog Jozef als regenit van Hongar e Het algefneen bestuur van de nationaal democratische party heeft te Praag hoofd efaad van Tajecho Slowakye een bijeen komst gehouden waann scherpe critlek i tutgeoefend op de leidiog van de staatsui ken en administratie Br is besloten een mannfeBt uit te geven dat aan de coalitie en de regeering verwüt dat Ü onb erkt heerschen in binnen en butienlandsche po Htiek dat zU geen kracht hebben om de duurte t beetruden en de productie wpor op gong te brengen en vooral dat z j de volkevertegenwoorddging miskeqtr die of ftcieel nog geen kennis heeft mogen ne men van het vredeeverdrag en met in de gelegenheid is gesteld om baar standpunt ten opuchte van Hongarije te bepalen Do staatsgreep te Boedapest levert voor Tsje choSlowakie e i groot gevaar op De en tente mag den Habebui er in geen enkel opsidit eriiennwi Het vraagstuk van Te schen moet opgelost worden in den geest van de histonadi gereehtvaardige edisehw der Tsjechen Do toowijziing van ook maur het genngste deed van die landstreek aan Polen mag door Tkjecho Slowak e nooit eskend worden De part Terzet aich t en het r eenngsvooratKÜ tot herziening van de Imeswet omdat daann zuiver DuLtsche kaeskrlDgen worden gevormd en de ver binding van lasten verplicht wordt ook de bsibandeling van de Slowaken en Roethenen uit de Karpaten deugt met m de kieswet In politaeke knngen beschouwt men ft manifest als de inzettdng van een strijd over de geheele lijn waarmee de partj aan koodogt dat zij by de bjjeenknmst van de nationale vergadering een princlpieele oppositie 7£X voeaen Is met het Hongaarsdie kabunet nog met m orde VolgMie een telegram uit Wewien zoti Lofaszy Beifs geweigerd hebben ministerpivaMent te worden waar htj met de sa menstelling van het kabinet met tevreden Is Stefan Fnednch zal nu trachten het conflict op te lossen Aiuishertog Jozef sch nt er veel voor te gevoeten Stefan Fnednch m syn ambt van minister president te laten De aartshertog sou reeds 2 agrarische socialisten hebben bewogen in de regeenng xttting te nemen De sociaal democraten moeten echter nieuwe moeilvjk heden maken Zij willen de zefcei etd hebben dat de repulriielceittsche stiaatsvorm be Kuil et jos te Qer lU n tut v don ij daa wentoa 4 luUlMHi ctu offJUarea waarvan dile In luMorm woreo uoor een Tirmrhijiianginr uMfasohoiUen voou iloouwu Mn r oldoienu gl don vcnor ij ganger een A m hut tf iülH Lluuvp Kwaui een eoana imvtsoiM luusnlgt de ouderen verrDl fen dlo ia iwtv aato moesien tIuoMhl Le auto uiri nog uMt a eeom niigfnrorpen Oeoln teruik wnrdoiL naar hi nabjHeitfen po lUa bureau gebracht on kort daarop n er vtijgetMen vyoemdatfïYond kvan het te BeniUn op dtn KurtUntjodamt Toor b t U end R a retKUtua d e Wee en t t ren aut a nkisctM mrto bk l aautiUongeJleden iro4 oorlwj OMt mi bofd wa ro U Vi o W iiir jonl Uit New York wordt geseind dat de re publikednsche senator Lodge voorzitter van de commissie voor de buitenlandeche betrek kingen een heftigen aanval op den Fre l dent en den volkenbond gedaan heeft Marine mannen op de tribune juichten z n etwat theatrale Amenkanii men uitbundig toe en floten later senator Will ama uit die aan Lodge verweet dat hU mch belachelijk maakte De oppositie in de comnusle uit den Se naat voor de buitenlandscihe betrekkingen kan plotseling elkaar zakken wanncei de President enftde onschadeÜIjk formu les overneemt De tegenwoordige houding van Lodge is ondermijnd door ztJn verkla ring tn Juni 191 die aldus luidt Het mag op dtt oogenblfk een utopie lijken aan te mwren tot een bond van beschaafde naties ten einde een contn eerende macht te plaatsen achter de handhaving van den vrede en de intemaitonale orde maar door het verlangen naar volmaaktAieid door h aoeken naar utopieén ia de ware vooruitgang bereikt In rik geval moeten wjj lan v dat pad gaan willen wjj ooit het do tan Onl tHng l it Ifeulen wof dMiiiiv M dat de ofwlag plriatd vAii het oSene tegw in de na Ujbetd aik DUren Ik de lutin U gevlo g u Du jiMite i 4a inhaAa ia aanaèvftijk lu dutiver zijn twaaU gübeol v raootd lljlcin vaak workliedon diu tot b depot Htfjizaj waren to voorecfiijn riMakl V io arbeidem die to dm omtrea vin hu gnbouw aau hot werk wat en sljnge woud TOÏTENLANDS0ï NIEUWa DuiTscaiUiro Het geld wjo zen Do Nationalo Vcrgeaeting beeft de iné iitrlo fla Irahergtr over do toeltwnetlgB f iiondLoJe bebovftcn vm het rijk en do afizondeirlljke fitateiu ontviangun wetK nienortc dl mlui teT Woensdag bad aangokondgd Volgionci df mc noidiq zal b rijk i de lo komeit pt r jaar 17 milliard noodlig uebben di abonjlerlijixo etaten en steden llf inillLard en do 17 inHliard voor bat rjk zijni 10 oor d ni siotiuklendi os Vk iplemd 3 oc T do invaJledeo en oortogs et zen en weduwen W milliard voor bot leger tn een milUaxvl voor het be yt ur OrMe voar€ ciba tton zulten aan poet ea tflegTBfll en Spoorwegen worden verleuiuL De 4 tot 5 tnIlUanI dio men van de IL Het vroftllJke MUnehen Do beJa tog op de vermektiijkhedcn braobi in JuJ Iö HUnohun ruim i mU toitt mark op wat moor Is dau In het 8 beo e j ar 1918 Dr Dortan Dr Itorten de zoogooaande jirwMnnl tan de Hljorepubie c veitoeQle V oeusdas bij dr Zaetaeri to Reuko Daar tt t ito Keutoobo oü inuisMrb4 van potiLe hem Uk ftt iiwni neoMu en ra t aijn tien auto mar het oonunissariaat breoten Op last an den koigicitBcbin gouvenbeur la Dor U U oaitsr onuEkkliiilIJk weer k wüheid g ld 8 AvoAto had er veor het lduW va4i dr Zauberl een be oogb tt ntiJor trti plaato Ua r ZsohA beitt daarin aaulekitog gevonden om al Hd VAD bet oom té ven actie te bechHiken FauiUatofli zag hij de U3 o oude vrouw me haa nwoi bleek g zleht dat kahn d naderlog var don dood tegonwtt zog hij lnooitlo hiar heiE met zachto ateni verzoekeneen lïlefïd lo zijn voor het verlaten icfind dat zi bad Us Jiod en gedtweeKt Haak oogon smcaU n heni Lu toen zag bij éci aibdere uw t dien dunveiaobtitfen spotluch in haar soboon gelaat weUe hNn dl opLoseiDg van h t probLeetn ioooile d e hem gcheol porplext deed etaan Uet vi w Ide Yreo diobt hij er aan tioe zU wp OU kijten wanneer j het voor hei porst zoii Iworeii Zoo gauw vergeten te zjn dat zou haar zeker tpelfen Als hij eonlgo tutoat met de zaak muüül zou btj nog tn Slaat zijn v6ör haair te trouwen Zi wu a voor lanffon Ujd aan hera kurnm denken aJs aan een algiewozen iiiir isefc de doodelijk gewoori wae zij zoi de aaakoaUgiiig ymn zijn huwelijk in alle blwtcn vinden zooal bij d een morgnn dnt vorvloeUe ou dit omtrent het bare gedceen had Tan werden zijn gSdacbl rwNIseree va ruiineren aard tora zij naar luly Mary fnyjkeerden zijö belolte aan haar kwam benk weer voor den 0e ft liJen be lofte san een doode gedaan moest beitig zijl de dooden kunnen net verirtjlea bï chuldigeni En boe zou luj sijnbeiilts beter kunaec vervulleo dw op die eenvoudige oigAaantrfre manl die Marv 1 bcia in hnair onWAutd hsd voorgasfagenr SSiJ zou ziin naam djtagea die baar een cekert besoheraiing sou U den i haar bij zijt dood waarun bij met een straal van hoop daobt ato Iets dat bem even aid led ander tem allen Jds koatrel fch alles z u geven wM hU beaat ha hij zou baar vrlpod voor het leven zijn dien eed zwocm hij bij ztot selve pteob tig Opnl niw Wvi t hebben zooads bij gidean had zooeis bij nog steals liet had hl was ten allen tijde eerlijk te grnoror zlehEolf ilag nbt in sijnvezv Qwgen Op die manier zou en een einie kc tnen aam allo Hij koefï eensiilaps naar de plek waar li rej zat en wat bij ca varbAastta zljr bes4uU Zij zat in een aag stoeltje met baar hooW v oorovor ebog en baar h nden geverwen op baar ktodeciljke Ippn las de df ist droeRieU Hij ging naar haar toe en terwijl hIJ zich voorover Iwog ovar de Inudng vaa haar et el zei M va beetolan Je denkt dat waaac r U ik bedoel wanneer jU mlJ zoudt trouwen de zaak dAarmee zou zijn ffei en dat Je dia geiukkjgctr noudt zijn Webu dia zij hetzoo Vit dat Bij alo g baar oogennaar hem op wil d t zegigen dat Je me dan met Je mee zoudt nemen wenneer je voof altijd ïMk h t bultenlznd satl Teer zeker Dat I preo wat bet zeegen wü Nlete meer d bij Den wfl Ik e itj plechöf ZIJ zs hem ernsllg aan on terwijl ilj ket stierf de emat weg baar fwlobt veranderde van t tlrukkiot en een gUn lach plooid Sb om baar raood k bet mar I bet werkalllk waar ric i eIJ 7al Ik heuste met Je mee gaan O FuUe t en e er van apmt om voor lAlJd weg to saao daettt Uc dot mijn hart loa bMKent Ea hst oa svl roken zijn U zou hier niet alleen hL bben kimnen leven ik sou gestorven zijn Donk ue dat Je gauw gere i soudt kunnen zijn vroeg hij nu geleel ver vuid van Ijo etgen verlanyea üengetairil en d vrouw dis hem Uida o cn bal zoo f mogorijk to vorlaen iJtreot bedapl ik Wettelijk gauw i ou e wiUgwlns Barzelen j aangeaden hij onie ker wna aoe zij het op sou ntni a zou Je mij b V morgen Kunnen trim yrvnJ Op dk oogenbllk nog ala Je wl elde zij van gansober harte Gr to nleto dat ono dat betet 7iJ ging oo van harto op alJn ven ben in dU bet hem w l een baatjs maobËi werd HU za g baar wentroii end aan Hid 1J soon baa t om craven te wordenl Maar toea hlJ haar aaakwA wist hij d h baar otk edbthad aaugvdaan on dat la baar tiet en utf bebKmd hodidje g w P Mt wa voorrpe rittevo ol eerzucht ge gedaobten 7x werfceïjat zet b£j tnUwbOi suUmi wij ons toK nog wel eailgentijd moeten gunnen om een en aoler tnocde to brengMi om enae zaken d r feton enz enz vervoigle bij mltoikwd of bet OM aang naam U ol atot uUai H lodi wel moetan waehtan totdat bet cbt ider to voordat vlj onze h ioib de wereld kunnen Mklemeineae jQaan wlJ mK h t Jadbt Tra aU terwijl nij bem net verrnkto o n aanaac zui erste onschuld Ion voorUuxaeco Ik heb niet beloofd dat te zuUcvi dtoeo zot hij uaunvelijks weuxid vat te zegigen Dat weet Ik zal zij op dl pbedroeUen bcKin meiar je werkelijke belorte kun je op dio manier vervullen Ik hecht er met aan ia Eogekiful te wonen Hf kan mij niets aabekn waar Ie woon Ik wil aUew n ar bij jou zijn Hoor eens Uarvel zei bij met q kcre seberpte je bent nog erg iong maar dat i0 gieea reden waarom je zoo fouiteni ewoon eh onoooael zoudtzija etii een oogjenbllk geleiten nam je het mij kwalijk dat ik daobt dat je no ia je schooltijd uasi je wilde dat Ik je zou beschermen BÜf een voiwassen vrouw maar a praat je aU een eoht bai jy het wordt Üjd dat Ie leert dat eea mei jo n jmiw leeftijd nlot door de wo rela kan zwerv i met een mao van Qtiju Iccütljd bohaive dAoi eniaeer bij haao zou trouwen Hij dftCJht dat ÜX een atfdoond argument zou zijn maar daarin bad tuj zioh vergif Wel waarom trouw Je mij den met zfd zij terwijl htur o en zlob met bekodifdè tranen vutdeu Hij staarde baar aan zonter in staat to zijn zijD verbazing te verbepoen ea nai weiyks wet q wat tkij zegaiea o oenken zou Toen eensklaps werd hij door de beteek e van luar woorden gétrof fen Wann fer bij huur eea trouwdel Hot ofurldlelHjk vn Ieden MitplooWe zfch voor slln oogien n hij zagi ojmleuv ge benrtcnissea en hoorde weler woovUien ToorUj en feaofaied waren Ueteetsl