Goudsche Courant, maandag 18 augustus 1919

KANTOOK ea WOONHUIS Mp It WBMSMftt IMvosaat Proeiiraur t aoada siin VERPLAATST aair REOENTESSEPLANTSOEN 13 Talaloaaauniinar klijH 40T OOUDA IS AuliHlu 1919 8S70 S Ta koop aangaiioilaii m Burgerwooiiboiii met TUIN in bat centrum der aUd Toorsien van gas eo lectriciteit Direct te aanvaarden Brieven onder No 86i9 bnaraan aondaohe Oonrant 14 CURATORIUM I I Mr A V 4a onattl Oud AdTDoillaNed Isdll j J CaUcoM Buileolev Lid Gad I MK Suiep Barlemeeiler vaa Bdani en lekoolopalenet J aerrlta Ood Reildaal raa Tenet Haart Polak Lid Eente Kamef Poatmas Schoolopzln p J Daaymakara Oud 8eer O I L AmetifooB Vw Ierti ML SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN rfecfGnhtiiSa Tegen 1 October een HUIS ta liuHi g r as4 bevattende mmateni acht kamenBrieven franoo No 7 bureau Gond oheOonrant 86jl 12 Pia vo Brandkast Te koop gevraagd Duitache Piavo aolieda Brandkast en Schrgfbureaa Br met opgaaf van prijzen en merken onder no 3622 Bnr Ooudaohe Courant o f n vaa IH J da OraaH Heoaleereer UnlvenUeil Uirecbi neiiom Dr i M Hoogvliet priT et docent I tent en andere mennen Ten nei ta eolenrf 6 eceouotantl 3 eruen I 400 ackriltalllk caraaasM drs i s fcj vejlt t Dr C Hayantaa 5 endere on nTmrMlSii r £ eeco len 6 cco n nt 3 erteen n j J Mr In de Rechten 7 xkrlltalHk i TO a omT i d war daa daa STUDmTECHNIRK statTn oK huziek0e8ch harmoniilbbr JOURNALISTIEK GEZONDH LSBX METH SPREKEN OOEDF STIJL HANDSCHRIFT VLUGES SSlr FRSBELEN 8LSJD SS MALEISCH LATIJN KSPBRA WISKUNDE SCHEIKUNDB NATUURKUN WERKTUIGK ELECTRO Tl TEEKENEN BOUWKUNDE ALO ONTWIK LOGICA RHETORICA I O enbar0 Vrljwftlige Verkooping bfj inzet en afslag op WOENSDAOEN 27 AUOUSTUS en 3 SEPTEMBER 1619 dea morgens ten II ure in bet kofflehms van J VAN ma PLAS te Krimpen ad IJssel ten overataan van den NotarisJ VAN DER LEEDEN te Ouderkerlc a d Jssel van 3628 48 de BoyMffnaoswofiiiig A ar 4d met HOOIBERG WAGEN en VARKENSSOHUREN BOOMGAARD BOUWGROND TUIN en ERF en veraohillende perceelen Wei en ïïooiléid itunde en gelegen onder de gemeente Krimpen ad Ussel polder Langeland famen groot 17 Hwttrm 72 Aran G8 Ctntlaren Te aanvaarden de Jandergen 1 November 1919 en de woning met etimmartea en erf 1 Mei 1920 Breeder in veilingboekjes die te verkregen gn b l den Notana 7 ISO Advleaen Inuke Bewepakeiue r r rtr T z t Trtrr Kz mm M HEISTELPLiJlTS vani WEIIKTIIIGEN in MOTOIEN AANLBq van wMi Ijclil gn XracMiiisljIlatJes J VAU DÜW eso Oou 703 24 ASTHMA 4 De Poeder van Dr PIETERS geeftdirect verlichting 1 11 Pri s f 1 20 N V Mii SANiTAS Kon Goodgekeard GOUDA Lenge Tiendewe II UTRECHT Potler lre t 6 DEN HAAG Herderinoestra t 9 V Voorheen ieder lie t veel van zijn kracht gtytTgó leeft wleni lenuwen zijn uii epm Jie de verschifDielen heelt van Auemie bloedirmoede o neurailhenie eauw Ewaktc it de SsDgulnoBe het middel dat inel de verlorene krachten herstelt 3oor dat de SANGUINOSE bet bloed rernieuwt verrijkt en venterkt grijpt zij net Vaite hand iq tal van kwalen die ilten aamenhan eo met zwakke zenuwen af arm bloed Neemt er de proef vts I Pnja per flacon 2 6 fl f 11 12 fl f 21 Tweemaal per dag een eetlepel i rol doende Bij alle eerate Apotheken en voor lAne Droglatdp 3SS5 39 WACHT O VOOR NAMAAK VAN DAM a Co D RlenMTitrul 2g 4 Den Haa FleiHühea worden terug eaomen PAfNEXPElUR TEGEN RHEUMAIIEK S EN VERKOUDHEOEN Fijne gevulde Icoelcen zoete Kral eiingen Zoet Roggeen Krentenroggebrood Zeeuwsch Tarwebrood xondar bon Eerste kwaliteit Broze Beschuit en Tlie liesciiuitjes no is bil M J v Vliet OromnmntlmmI a Oe Paia Expaliap een kraebtig warkand e nee n dde d t ed u rend ïU 5 k i Ttoh ïU rn FAdwaHr Rac R rf 5 t B T Loon M erkt 333 i 30 m Ig Haar i dlnah en waren tebeel vervuld vaa le Mary op 4ea n huweVlJnaag Op de eau of aoilfre vreemde occulte ma nler aobeoi lij heel dloht bij luor te aljn Taan baJi VUe gereed wan and aii haar kaooenleir was en knloldo aeer voor een hoogeo olkeabootea stoel en baa viiti gedurenlo eonj eu tijd Aattnlke eltljd eiukld zou mogen alju eik zIj ook en kraal bov adiHi en iM hl baal alUld lou iao eu hefliebbea Ie de imi kwam Fulke haar leaenual ZIJ gUmkölile tegeo bem ea gaf bmluar kmd m Uj die zoo sSweod was aaa baar onjB4ulnil0e manier vaa doeei gewelde eenigo verbazjagt oea U seen aan statte t maakte hero haar gnwouea morgen aoen e even liu Kboa veegnC zij het Ia Ieder geval was hot goeei nieuw ont waakt evoel van neuwdijka aduoUer heU omèit het i4el UI haar op cwam seboahler te Dln Zli wsndeUon samen door et boash naar de parOoulterti kapd Iteuv Bneh 4a Tea tqd lm fl d e iieefd worden OeerloHlse iel an llja Een toede sere elde etoelcan ISI een eenta vcrelaClHe De Lazeerptll D v o ApAtheker BOOM Nrkrijfbur q MtMia dootjea ï 2S tt ea 50 cl to de ncetle Apotheken en DrA liMviKkeb uiwrfln Iwt blD d s Terwijderen de rulle Moffea all het Itcbaam ea Toorkomeu dMfdtmr rcle iektea edureade HCT LElVWENr Vvkriiik ar f aau a M Toa SOM 3S0S 2S Abonneept ü op dft Blad alif SS Drakkacq A Binuui MM aanBA I TT Van af heden r Wit Melkbrood 32lcer t 600 gram s g Binnen enkele dagen lever ik edel als vroeger prima O I Zeeuwscli TarweM boereiibrooii 21 Bestellingen worden gsarn aantcenomen voor besorging en tevens verkrggbaar gesteld aan 3630 66 KoHe Tlendewwg 8 Aanbevelend J KOETSIER I i ii boekhouden HaNdelscork Administratie tUH IJPSRBCLAMB BTALAOa OROANISATIB EUaSTBCHNIEK STENOGRAFIE JCHObNSCHRIJVgN JJE0BRLANDSOH DUITBCH CNOBLaOH 1TALIAAN8CH IPAANICH ÏWEEDSCH DIVjU9 £ Vaat lautll lll AtEUfifikEfiJ afil e e adnes vooi het OrerlieUeedeii gd BepareeieD iiwüf ZjlneHlieleo n I I RP is P BERLIJN Korte Tiendeweg 4 Pracht stalencoliectie Be iangselp aler 2271 30 VAKKUNDIG AFWERKING BILLIJKE PRIJZEN BLIK EMBALLAGE OOnORECHTSCHE METAALWAReNPABNIEK yoorhein Wtd J BEKKtRStZOON BOHOHECHT 4 Als gij HET BLOED nrwiider4 orden begint rt vermageren jLla Uw lichaam aat verzwakken Gebruik dan MünlüüËïLevetogeji 269S 90 B4 iet ebrniki h ernn kunt ti len ucoe verzekerd sijn J In bunen eenel 90 eent Pebtikent A HMNHARDT Ph rm c Fabriek ZEIST Bi Apoth eo Droflitea I Te Ookde Anton Coop W dMe I Ml SakaoakoTen A N t Ze en J Boeloop Wed I Spmili J F no 14O80 A§0 laargang Dinsdag 19 Au ufttua 191 GOÜDSGHE COTRAlVTa VERSCHIJNT DAGELUKS ie u ws © aa A d Trartoaa tleTDls d voor CI o vxcLsL aasb Oaaa ©tr©lc©M BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN mCBZONOEN MEOEDBBUNGENi p de eooipasiwi SO luoear l ratels t W elka refd meer ƒ M Oewoae advMtaatlSn en i üt H B ds ii mede lBaUi aB b j ceirtraet lot aar faawti iseideB prjjs Oireote latten ea randen aonln berakaBd laar plaatsnamta AdTartanUlla knanaa wanlaa lataaaidaB dwr taaaekiakamat vaa aollada Brikhai aWana A erMatMtaraaax ea eaie AfsaliB ABONNEHBNTSPRUS per kwartaal ƒ 280 per week M eaiil met ZolulacaUad fn kwartaal ƒ S30 per week 27 eest ore waar de beiOi ui per looper reschledt Fraaco per poet per kwartaal ƒ 8 10 met E da eblad ƒ 4 Alwnnemeiiten worden da eltjks aanzetmnm aan om Bureau Harkt SI GOUDA by onze ejfeaiteii den boelibandel en de irastitantoren ADVERTENTIEPBIJSi Vit Oouda en ottutnken bahoorande tot dm bewrckriw 1 e roEtla ƒ 1 05 eiken ttt meer f U Vaa kuiten Gouda co den heeoisfcrmi 1 e rwats ƒ IM elke retd meer ƒ MS Ad artaatiCa vaa pubUAa nrmakaltikiMdaa 11 Mat per ra AdverteoiUto in ket Eatardaeluaimer 80 Imrfai f dan prtjs RodMtle I Telef lataro 545 AAiriaiMMdai Tclaf Ibmm 83 ureaui MARKtjl GOUDA 1 Haart za wonlea te uitvoer aakncht e De All Ned Tjipografeaboad lal Woeaidagavond te Amstenlam In een boofdbestuuravergaderiny a n alaadpuat bepalen Door het verttrokea xilq der arbeldaoTer iB i 9 a eSP WBPW BHa moate4 nader trouw aeiikDmat maait het hoefdbeatnur nu vr fatroou breidde dt stakmg zich jiit en Weid ook den Htag door de staklngsbaell aangetast Ia Oit stadium heeft het faoefdbestuur 4er werkgsversorganisatles gemeend van 4e werknemersorganisatie te mogen eischen dat deze haar leden zou houden aan de Itepalingen der overeenkomst dat de statingen zouden worden beëindigd dat de stakers als leden der vakvereeniging zou den worden geroyeerd En de werknemers erganisatie der A K T B heeft daarop geaatwoonl dat 4iet hoofdbestuur van den A N T a zich niet b machte gevoelt tegen de weAstskers krachtig op te treden omdat al wordt het staken afgeteurd de reden waarom de stakers ontetreden z n wordt eriiend Tot royement al waaraehtial niet door het hoofdbe tour worden besloten Door deze antwoorden is het collectief arbeidscontract geworden tot eMi dood ding dat van nul en geener waarde is Het hoofdbestuur van den A Nt T B eeft z jn eigen onderteekende verklaring Verloochend en daarmede z n krachtige positie van mede eontraetante voor de retfeling der persone bdangen prtti ges Ita veer bet b tuur ia Fenl affielarMi n ajt w a lin gs a te versebaffaa vner ae Fanlaeke legennaebt tea elade de orde W kandhavea tm leeniiw te venekaffe M niet de Perzische regeëilBg aaaaea te warfesn bij het aanleggen vn tpooiiwegaa e andere middelen vaa traaepert Er zal met teestaanaüng vaa b de rageegagea eea gamengde eonunMe woide leaoemd om het beUeMi tarief te karden Dit wat het poUdeke deel vaa het vardreg betreft Het tweede gedeelte Is vaa Unancieeten aard en bepaalt de blawder keden van de leenjng van £ 2000 000 tegea 1 aflesbaar in SO jaar dia Ikgalaad Ma PerzlS lal veiatrekkan e Wilson heeft den Senaat bitea wa n dat geen aaadaefat kaa wordea ga ebonken aan eenigertei voonatal of voor bskoud nopens het vredeaverdrag Weidt bet tactaat verwoijwn of geameaideerd daa aal een aieuw vredaavardnig maetea worden aangegaan Daar de groote mogendheden en Dultachland het buidiga vredeaverdrag heliben aanvaard souden de Ver acatan ib de poaitie komen van zich met tien hoed in de band tot Duitacklaad te moeten wenden met het vemoek een afwaderiük tractaat te willen aamaardea DuIbKMand nou tot het ulterate party Ikeidiea uit het feit met de Ver SUtea alIcaa la doen te hebben De V St loolle OitBwlotta a vaa de Dultaohe kleuiatefflan die verkrggbaar zijn voor de kaoiili den van andara aatlea De preeMaat keepte itet hij bet lanpcart deer de Seaaata eemifiaile over hst vaadamntrag alt te kantfmsIMaaa II dagaa mI oatvaataa De toaataad Is op het oogeitfik aUaa 51 smatoraa atja tooi oaroerwaanMlIks goedkeuring M wor geaateoriat eadar voorbehoud 81 voor verweiTlag Naar beweerd wordt zijn de eealga pua keld te hebben soo noodlg tot eeii aliemeeae werkataklngr over te ffaaa Da werkfoveraorffaniaatiee tullea Don denlaf te Anuteidam in algemeene ver tadafSw bUaeakomen tan einde dea tooataad te bespreken Cnlict JB het DraUnrsbiiriif Er is en ernstig oonflict ontstaan in het di kkarabediijf O i sgvering te BpailapBSt Engalanil en Perxil De Sanaaf tee i Wtison De toaataad In Rualanii Oevaotitaii in Op iar Silexil Da rad waa Uoyd Saarga Afliarika an Maxioa Ultlawaring Dvap laWBlahi ONS OVERZICHT De Collectieve Aii eidsover enkonuit die er tusschen de werkgever en werknemersorgamsatiën den 27en Dec 1916 ia geslopen en waarvan de contractperiode xou ein dlgen den en Jauuan 1920 is door het uitbreken van stakmgen bü verschillende drukkersflmia a te Amsterdam waartegen door de werknemersorganisatie der A N T B niet met kracht is opgetreden door de hoofdbesturen der werkgevers organi saties beschouwd als te z n ttthroken door en met de wezknemersorgaaisatie der Alg Ned Typografenbond Dk aieowe Hos xtanx legeenng heeft bepaald dat de ondeiateuaing aan de wei llelooien met langer aal nviden uiüietaald Be aoeuüiaten proteataeian natuuri k tegen dit bealuü en het zal dea UweawoordigeE beeiaellera te Boedapeat wel aiet gidukken ls aocialiaten voor zicfc te wumen De Weensche Aftx tsrzeitailng sehrüft dat gehoed afgezien van het waiutrouwen dat men tacen aartskerlet Joseph koeateri de krankzinnige vergeldiaiskiAt der re geeiteg tegen de aeciaUafta het den socia Haten omnogeliik miaakt deel van de regeering uit te maken ISen vervolgt niet rfleen diegenen die meal van miedaden kan beschuldigen maar ook de velkscommlBea lissen van wie men zeer goed weet dat 14 met de terronatiaehe daden aiata ge nieei badden en se zellti dikwUlB hebben wrMndenl De talrijke aaAmdtawen had dea reeda miBhandeUn n gl 4 dood ven dat hij nog geen gaiecMiitid had gaeeadaa aulk een stap anmtig In avenweging te aemen en dat zooiaag de tegeawoordige ttieatand beatond aUe beeebouwlagaa ia die t tiag aU oatUdig maeetea worden gekarakterlseeed Naar het mziebt vaa den aartalMrtog Waa da oppoeitie tegen een regecnng van teldl gaorgaaiaeerd in overleg met de RoemeniSra Verder sMde de aartaketkig vast ikt jn ingrüpna in Heagari e geen deal ult wakte vaa eoa voorafgaéaaakl plan aoedat er geen apiake kaa alja vaa aea millIwr of taaeUoaaair oemplet Op eea goedaa dag aeide aalMMThw lo Bf kwsaaen vi f officieren mü opaoekea ia mijai woning te Alozulh ea vaikUarden dat bet vaderland in gevaar waa ZH vroagcai mü om Je landing op mij te nemen Ala gevolg van deoen staj reiade ik aaar Ode deze werknemers organisatie heeft biykens de berichten het standpunt aan vaard dat de huidige stand van zaken directe beëindiging van het contract met zich brengt Het feit ligt er dus dat het door velen zoo hooggeroemde contract in de dmkkersbedrjjven niet meer bestaat en de rust m die bedryvoi wordt bedreigd De eoUeetleve ariMddM vv tt mst is door ie houding van het hoofdbestuur van den A NT B tot een fUsco gemaakt Eet vertrouwen m die overeenkomst is door a n optreden dermate geschokt dat dit niet al x jn te herwinnen Wat thans ia geschied is van groote be eekeais voor de arbeidsverhoudingen in de toekttvst ook m andere dan de drukkers De besprekingen die reeds aangevangen waren voor de nieuwe contractperiode die 8 Jan 1930 zou ingaan zijn hiermede te vens van de baan ttenKblHende riadittiteHk Xlal a Mh rt i ly ia ei n rt At ï iM n d kende de bevrÜdbig vaa kat lani aan de bolaJewiaNeedla 0Bdenlnikkii Ifg was een ateric taganabaadar vaa al les wat gnieek op aao witte terreur ea hij kon met toeataan dat politieke tegenstan tiers ala zoodanig gearreataard zouden rtie wordt in baar op ndaai door de overheid nog voortdurend aai ewak berd De Boedapeetseihe autonteiteai hehtaen zeAfe aan de Weeaiache poditae gevraagd om aUe Hongaren aan te houden geïnter neerd of niet Aan dit veiao wordt natnui4 jk te Wee nen geen gevolg geceven De a rtehertog heeft eeii corr van de Timea meegedeeU dat bil zich terug zou ttekken loodra het kabinet definitief ge aormd en voldoende In zun positie beves tigd xou zijn In dat geval zou hij zedfs het bSjeenroepen van de Nataonale Vergadenng niet afwachten Hi legde er verder den na druk op dat hU ieder minietene gevormd buiten ie socialisten can ala onaannemelijk beschouwt Het waa zijn bedoeling alle elementen van het volk ook laBdatMdera bun vertegenwoordiging in bet kabinet te vera ereo Toen de correspondent hem vioeg of htj geneigd zou z jn de kroon te aanvaarden oidlen hem deze door de Nationale Verga denng zou worden aaii eboden antwoord de de aartshertog onlwUkend H i zeide Naar aanleiding van dexe coatraetbretik atelde de Ni euwe Courant na een beschouwing over deie kwestie dese vraag die wei de aandacht verdient Hebben de patroonsbondea aiet met het oog op een eventueel uit te keeren Bchadevergoetling doch teneinde de waarde te kunnen vaststellen welke aan het collectief arbeidscoatraet voor bet geheele bedrijfsleven mag worden toegekend reeds de vnutg overwogen of hetgeen nu is voorgevallen te Am sterdam hun geen aanleiding geeft thans tot in hoogste instantie den bur gerlijken rechter de vraag te laten be antwoorden of ook een groote en be langryke werknemersorgamsatie onderworpen is aan het bepaalde itt art 1874 B W luidende Alle wettelijk gemaakfê overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aaagagaan tot wet Zil kunnen met herroepen worden dan met wederz dsche toe atemmiag of uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende ver Het b het contract van 1 Jan 1917 vastgestelde loon is gedurende de oorlog jaren toen de ingetreden prgsst jgingrai de Waarde daarvan deed verminderen meerstere malen aangevuld In April van dit jaar werd opmeuw een belangrijke toeslag toegekend onder het uitdrukkelijk beding dat tenzy zich nieuwe mvDonrioie mstandtgheden zouden voordoen oorlog zou een dergel ke omstandigheid n geen nieuwe toeslagen of verhoogmgen meer voor het emde der loopende contractpenode ulto Dec dezes jaars zouden worden geëiecht worden Slechta tegen moordenaars en roo daarop amendementen etaatig woidea verlangd a h punt betreffende SJaa toeng en b een betere vetteganwoordiglag aan de Var staUn la den volkaakead vera t vu eea atrafrecfateriUke actie worden mgaatald Ben Weenaek blad veraeamt dat ma ér te Boedapest over denkt om graaf Kamlyl te vervolgen Hij wordt beachuldigd uit het oommumstiBch regime materieel voordeel te haUwn getroklcen H j waa tijdens de oommumetische beerschai lj commlaearis aan een groote coöperatieve inatelling B I alJn vlucht heeft h 11 mIlUoen kronen meegenoanen die h j te Wecoen bij part culiore banken wisselde voor doUara Uit Kopeahagen wondt gaanald dat bat IM der Rueslstilie Sov et regaarii bezegeld zou z jn In Deenadie kilagen moet men betrouwbare berichten ontvangen hebben volgens welke de leden dar Sovjetregeenng over hun aftreden beraadslagen De gebeurtenissen in HongarQe aee varluidt hebben Lenin ervan overtuigd dat de verwachtingen van een wereld ravoIatiB niet verwezenl tt zullen worden HU wH de raden regeenng door een geanatl d aodaliatlach kabinet vervangen tea einde de tarugkeer der reecke te voorkomen Met tie liquidatie van het bolsjewisme aai h j zalf een aanvang maken Een verbitterd tegeaietander vaui Leala s Aaa die voorwaarde heeft de werkne mersorganisatie zich met gehouden Z heeft onlangs opnieuw tot de organisatie der werkgevers een verzoek om loonsverhooging gericht op grond dat de atbeidersonmogeiyk van het overeengekomen loon behoorlijk kunnen rondkomen Dat verzoek IS door de patroonsorgamsatie met een beroep op de voorwaarde der jongste loonsverhooging afgewezen Over de nieuwe loonregelmg voor Jannan 1920 waren toen reeds voorloopige besprekingen gevoerd Bet verdrag toaachen EhigalaBd en Perste geeloten la nu ook bier bekend geworden De hoofdzaak emit la dat Ik eland zich heeft verpiidit em de oi afhaidiel jkheid ea integriteit van Perztd te reapec teeren deaikundicen ter beacbtkkiiw te stel Toen de werknemers orgamaatie de geeiachte loonsverhoogmg met heeft kunnen krijgen hebben een aantal werknemws m Amsterdamsche drukkersbedruven hunne looneischen zelfstandig gesteld en zyn deze toen daaraan met direct gevolg werd gegeven zich met bekommerend om de bestaande arbeidsovereenkomst ia staking gegaan Door een gedeeltelyk toegeven der FeuMleton vroolijk en terwijl zij hem op deaianD Mopte vroeg zij o Mj dacht datFnIie een boeman was VttnH en hg gtngen allean teni naar IM hi hun weg neDlM di aiiet1 acli aooala zij gekomen waren en naar de heil waar juUrouw launch eo demeeete bedienden mannelijlca ea vrouwelijke ver aameU waren om ben te begroeten Ik wenach a dok IMsdr zei jul lanlelie zei mij altijd dal Ik dalmedall Ian moeet bewaren aaageaien het mij zou kttsaien taelpao om ta onWekkaaK san der eo el ander ap te aporaai die aao nu verwaaal la Jl waat dat Ik geen vader ot breear ut aaater hebT aal zij eenvind Ik hak tal weclia llikhaid nle mand ael zV aaisb belialve toul Nu dan zal Ik vader en moeier voor It vervangen aai hij vifaadilijk Hij ouden bruigean Het waa Büea even vreeaaiijk voor hem en do voorttarendo speamfag bet voortdurend dmktn aan een en betselUe oadarwei deikn Htm geeetelljk en Ickata lijk Itwasd HIJ werd tdealt en meger vi riokl ala aaa met een IksMe die niet eterven wMo voor Mn vrouw en eea beilge wroeging wegene dk llafje wan neer UJ doh de aodere heriauavdr totdat ten alolto de aeve Itehende vMiCliilnliic ar Marvel hm oodrafalljk ward ZIj voeUe dat Winolmali now loo vaag dat het haar neuwatljk vinat rudte maar eea verlaagea om leta ta doen dat bem aeagnaaan zou zija dat hem een gthnlaek zou bezorgen bracht baar er toe de eerste te zUn oaa e jo In oumngst te nananl eo 4e aeU laier hem toe te bieagen VHotiealey dkl loevaW juiat net leta bezig waa verouderde van kletir kien bij tear zag bkuenkoman met een graal pek n een ge fcrlevtai en hraotsa Zij gal han wat zU getewU kad heni sakuobler aanslaaile voor een mord var dank maar ar kwam er geen Het laitMe blad UeU all ki haar baad nier BeUe zU apeelHli brwljl zU tean dit voivbleia en wat krijg Ikhiarwor mijn baaa en geUedarf Haar biJ vmkwd haar a a aXIa niet BIJ kad ikh terwijl hy hMatIg hl den band vaa de knul a al haai iMtsl g anai had Bat v db kU aea la Een overhaaste stap uu tet beete kleeren hen reeda waa voocgegaaai ofidat Ukrvel daar nlit zoli zijn zoodhr taulp van haar eigen sekse aD dat boraidien nog op £ ar hunrdljlndalg de arme Uevo sidiBir YAlliUMUll rouw Bundi terwijl sij wat naar voren tbnlite den heatel dal alJ alel om aijn kiwam en aen diepe eerbiedige ttjt iMde viaeg fM zou een laopIniSge al Makte le aa aoedtskalijl Irkben gnnaafet een zij bet die na bovaaalien zeaiaar eetdg nut zou H zei Marvel zachtjea eiaol niet boi raeip ea loen Mykdy I wal klinkt dat vrewr I Zij laeUe aaiigeakis nw vtnis en toen k auMU er tranen in haar oogen Dal was de Stal geweest die meo tar taatetje gegeveu had I Daok u zei zij vriendelijk tegen de oude Juttnouw BonoR die van haar hltiil TO die kutale gedaohte begreep zocali nUnkad alle ttdieiidea deden Zij bigde hear beide bandon op de ednAidece van do oude vrouw boog zich vmw baarbeen en drukte baar Irieadie onge waag tegen het rirapeligs oude gezicht ZIJ atoaslen ki de bibüetlieek ongeveer geraud om te vertakken toen Wriotbre ley het medaUkm bemerkte dal Barvelom haar lala tkroeg Rat waa helaelUe oude iagedeufele eteraed dat tU galca u had 0 den nacU toen zij door kam uil dtn storm waa gered ee laaw k het aiedeD dat k dat g zei Uj larwijl kU tM hl zljabaa den nam an wat waa e toen een pen te I Heriimer Je Je det zdlg V Ik beainnr m lat Jij mj ledte grweeat IJn HOOFDSTÜ XIV Het waa een pracbdge morgen tnenslj Oibrakar In bet zioht kragen De wereld wae drie weken ouder giewordea dan zij op dien gewltlitl n wss torn Mar vel voor bet eeraC iHsn naaa ontging Hot ware drie weken van eaiT nna 0te vreugde vwv baar geweaal geen aehadanrbid die dagen vankiMari dia maar tftoanel waren vnetbija aaa Ir OibraNar verwaoUten zij e ICBfart v te vtnrien die bnn koaalen zijn nageaioiwlen en Vriotkcaley Een reeds twee dagen viMr bon aaakemst inaalHIk bet ongaduM bedaAigen waarmee hij oilaag gaar het nlatiwa dat b bK bijaenderde laoilBaUaden loudan knanea beaaan m ec i arfltatea al voor shh dhi besIËllrevaii hoe Ljonla ir als bndl nil zag k iler ondeadeal vaa haar bruMskloed de lijat der geuwiWkat anbetvi Dominee Bainbrktee wacElte In Sroetoc at bet hnadspaai el onder het terk pcrtaat iHet wee geheel tegin de re e eti Mtelljk nil In oide maarbymawie dch zoo wt Erust oirer Itarvei dathij itfet kon nalaten haar even te leo vóór bet 0XL vait de careaa ale Eveawd kieai hij haar zagl gekleed b het wi der brut dm eo toen zij haar hooldje o lidblle en lieve vredige g lmkudi op haar Hip pen zlchibear watfd verdween zijn vrees zoowei ala zijn wroeging ea bet waamet een Uare hn volls stem dat bij hal bw L rflneeI voorlaa WriaHiGeley zoU zag bleek en wee een vroeandie onnakmifljke gisaia la aijn en maar Uarvel stood daar kaimea ustig aailwowdde af de vra en meteen za Me duidelljte stam en hiMerde naar allee wat de geestelijke zei met een gezicht dat enM ea onlaag u Ulukle geen tvIJIel ol vreee maar dal eeovoaldlgwaa dat vaa lemaul die koett wat alja fïcbisu Zijn In de ooneuteriekam toafcaaal alj haar wam Uarvel draven in bsav vaateen mooie baudwM aai daaana knsla zij daai eeea t lijke en toen baar maa het 4ioi zegene ie ui dnoSnae Bakibridge hartelijk Bg sahesD ap aweaden en dnAle Wtbitkesley a baat eswiji by op gej i a ip laa t taes tet haan aeUe WIsm goedvner baar isaar aicf aao g ia ka ii p t oi MwvX kad k4 ifeeaMi aij