Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1919

derd ndlUoen rraoosr koMo Een Ktotgn deollr van da iMoaaoKereo vwt M likket vaa wti n ttH befiJMreod aan Bm inn IsiWiienhn leger aalleti benol wortkiL om de wegc ki doroma te bouwen l n MB si bruggen doer dan vljaod M ndi ki is men ook bariff te bouwen Vijl kMiwre hraggttt oVsr d zijn alwwT gy D v Hvlixbediliat aett nwel zU wdrien Een masM t MlopAuljg dat i r lu U die iateii vaA sMjd ir MeU t gera U inoet eruit wtoHen opttepriaebt oiiidnrt ht Imi De Rusalsdie boeren l f Kus ZoKOw be indl zlok nog ateeds in bet Hufe Bö Bewaring te Zwolle De bwliaalng waar hij tei eoht iai an ia nog niet gjevftllen vennoedobjk e Zwolle Hij iqaakt b oortOnring een zeer ongitDStigen indruk en Uijtt er bij dat hij ill Deventer r n Jn kMneraad I algeraakt en dien niet weer geakn heelt Uij iJj ent den rtetseodle stal in Ëhspeei en setdeiw cp marechauwee VaaOoewnmMr oiutif ent lete van den luoor opdenbos aciiter te UoomeipijJ ie we43n J heer A Dudok vin HmI kaïMor iriiiy Stoomzeepdedarij barasr houdt zich gaanw amdMn an voor Iwt ont nngen van trijdragen Dr toestand in meUtvcehoade p inltUbef van ie Coöp Prodnoeo Ham leis v ereenigl ig zal Donderdag 91 Aug as vm 1 H u een vt igaderlng in Uns GcDoegsn worden gieAioudm ter beeprcklng Itod den bukUgen to e4and bi de me voe imtderlj en wel epe ten MUMttaa van lt KoetemeLklevering en de weaecAielgk leiJd vaa het opriohtéi van InrfaMhigen t floöpHratut vorwerken van melk op f kt ii4 twter ol uMikprodaaten Ben klad spoerioos verdwenen iüwterraaldaet werd lo Aoutwdani vetTtiWi ri uici u t $e tuui met ee jongrtje van 1 jaar In een ktodem gen Het nieü e begat limit mot den kin d wagen naar hA wrMa mabber d6 loiRtraat on raakte daiar ia 8l aip Toen zij vakker werd bleak bet kind uU den wagen verdwenen te zijn Het meisje djirlde aanvaDkelijk niet tbuMuMuen en ILeT l i Wdgeu door een vriendloneiije naar ba ouderbjfce woi ng aan bet Ueraid DouplBifa breni Later eoffler to zij tbuld grkumen Het jongetje i3 nog steedK zoek D politie dioet nasporlngen Pretestvergadering Ons Belaag Gisteravond werd in de Harmonie een prótestveri ering gehouden van de afij Gouda der Onderofficiersvereeniglng Ons Belang inzake salarissen van de onderofficieren en het antwoord van den minister van Oorlog gegeven ter audlÜBtie met het hoofdbestuur De vergadering was goed bezocht Offleieren waren Biet aaBwettg althans alet in uniform De heer J A v d Hout voorzitter van de if 1 hield een betoog Hu aan te toonen dat do salarissen van oase êOOO onderofficieren te laag zün en drong er op aan daartegen te protesteeren met alle wettelüke middelen waartoe staUng niet behoort Er Is een noodtoestand gekomen en vertwüüfeling heeft zich meester gemaakt van sommige jonge onderofficieren wat misschien tot handelingen kas leiden die niet in het belang zÜQ van den dienst en van henzelf Ëen onmiddellÜke hulpverleeoiog is noodig De salariaaen bedragen met diiurtetoeslag voor ongehuwden ƒ 760 na 2 Jaar dienst ƒ 800 6 Jaar ƒ 1000 11 J ƒ 1150 12 j ƒ 1800 De gehuwden hebben ƒ 1450 eer serg majoor ƒ 142 2100 jwij onderofficier ƒ 1800 2400 Do salarissen der ongehuwdHi moeten met minstens ƒ 700 die der gehuwden met minstens ƒ 860 6 ƒ 900 verhoogd worden terwül ook de kindertoeslag dient herzien Op de audiëuUe die 26 Juli plaats had heeft de minister zich niet erg tegemoetkomend getoond Z Exe zei dat bem geruchten tei oore waren gekomen dat de onderofficieren wilden staken en dreigde hen soldaat te zullen maken We kunnen zoo den winter ivet ingaan betoogde spr Men voelt de woorden van den minister als een uittarting Haar staken zullen we niet ook morren we niet tegei do officieren die nog meer gekneveld xün dan wü Onze plaats is naast hen en zü moeten de onderofficieren zooveel doealÜk stcunai Het Is zei spr te hopen dat de regeering wakker wordt voor het telaat ia Hü protesteerde met nadruk tegen de houding van den minister en s n departement en drong r op aan de actie Zoo fel mogelük te voeren Daarop sprak de heer do Graaf voorzitter van de afd Den Haag dia het betoog van den vorijgen spr aOi wat aanvuldü en en wees dat de onderofflcierm van Vlissingen een telegram zonden aan den m nister waarin zü zeiden dat de minister hen alleen nog maar big aiet meer bang kon maken Wü moeten zei deze spr de hoofden koel houden maar wü hebben dan ook reclit op een menschwaardig bestaan Ten slotte vermaande hü den leden achter het ueatuur te staan M t algemeene stemmee werd laarop de volgende motie aangentmien De afd Gouda enz büeen om te protesteersn tegen de veel te lage salarissen en het antwoord van den M v O gegeven op 25 Juli 1919 aan het H B van oordeel dat U onderofficieren na een ruim vierJarigo mobilisatie en dientengevolge gescheld n leven van hun gezinnen beter verdiend hebben dan aan armoede en honger te werden prüsgegeven protesteert tegefi de gebleken onwil der regeering om den financ el n nood op te heffen verklaart geen genoegen te kunnen nemen met de door df rgeering gedane toezegging en besluit deze motie ter kennis te brengen van rie Pers en het H B De vergadering werd hierop gesloten CAATST BERICHTEN Niet da m im wel de alil N i l v LONDEN 19 Aug In bet Parlemwit heeft Lloyd GeOrge verklaard dat de regaeriag bereid is tot het v n staatawege aankoopen der nehten op de delfstoffen doch dat zü Riet gMeigd is tot het aankoopen en oxplolteeren der münen van regeeHgHwege De arbeklers hadden erop aangedrongen dat de münen door de regeeriiig sondes worden gejbtplolteerd Op algen b sensw laan LONDEN 19 Aug De rafwtring beeft voorstellen gedaan tot opheffing van den steun aan de Beurs behalve wanneer deze noodzakeiyk is om een inatorting te vo n komen Eagelsck fabrikaat LONDEN 19 Aug In het ParUmei t werd door Lloyd George eveneens raeegedeeUl dat het nUnlaterle van Handel opdracht heeft gekregen tot het togdsgaan van rfen overvloedlgai invoer van ItDopwaren tegen prÜzen welke bÜ evoitueale daling van den koers lag sÜn dan deprüzen van de b iaaealandaehe prodoetaa VemUiderlBg vaa bewapwlng LONDEN 19 Aug Vanier verklaMde M dat 1r eerste voorwaarde voor en var minderde bewapening is dat dn voorstaa ders van den Volkerenbond laarin vertrouwen Indien de voorstanders hun bewapeningen ermeerderen zal de Bond niet meer dan een grap zUa Engeland 1m bereid zün bewaponüig te verminderen als andere landen tat eveneens doen De ail eidadHur LONJ i£N 19 Ang Ër ia tM weUoatwerp ingediend op den artiekladuur Da rede van Ltoyd G at a LONDEN 18 Aug Uoyd Owrge keeft een rede gti ouden in het Lagerhuis die meer dan drie uren duurde en waarin hü een oversicht gaf van den toeatand op handels delsen IndoatrlegaUed HÜ dertd mMie dat de invoerbepallafea met 1 September uilen worden opgs k ww t Moofdaanslag te Breda ÜiftiPpimorgen heelt em reiziger Ui ti sollen zeker Sttarthouder uit ÉJouburg fn ï land eest aanelag gepleegd op luKrouw v Gooi idt Breda mot wie bij to ondwhandt ifiv w over den aankoop van haar hu erIDloed wordt dat liter roofmoord In hel i pel i Qroote brand te Grootebroek IV Orootebroek werdgMwnlldMjg bratid ontd U tn h huls van KI rieua De brand brc e zich snel uk Ëen naburig ptTCfwJ B de Zuidzijde van den straatweg bewoond door O Aleeater eiioiid weldri Ui Uoht laaie Dnama sloeg het vuut over naar dan Nooidkaoi van Se 9tr ai waar jol areenvolgiena oog ö wojimgen f i prooS der vlannnen werdi i Tragisch Midaig giuaakie J H T to Itott r liim te water Hij werd bewudteloofl op hci lrO giebraöht Nadat in het St Fran jisicutt wMIeht werd incde eekï dot de dlenkeling daar niei kon worden gieholpei werd htj naar het Eudokiage ht verboerd Ouili d ai kon db man niet w rd Mi giE boipen I den het Ywvoer la dtt ongelukkige overleden O extra LrUii die ZoQdaga vooa OoirttThoiU waar hH kermte wae Breda terugkeerde heoH zekeren v O u t Deo Hbut overredcdv Do man wae drontfen eu liad zksh tuseutten rail te slapen SBfi Uij mm r4ai M v mara d van naar STADSNIEUWS GOURA 19 Angastua 1919 Ttid IUke beneentng R Boom tot leeraar Ambacbtsavondsehoel De Directeur der Ambachteavondachool hee t B n V voorgesteld om ter voorzienli c ia de met 1 Juli j l opengevallen betreÜking va den leeraar in het vakteekenen aan die school C i P Spruit de lessen te verschuiven en dóarbÜ voorloopig voor één jaar tü elük een leeraar voor hand en rechtlünig teekenen aan die school te benoemen Op grond van de adviezen van de C nmissie van ToAsieht op het Middelbaar Opderwüs alsmede van den Inspecteur van het Middelbaar Onder ü den beer H 3 de Groot en den Directeur der school wordt door B en W voorgedragen de heer B Boom teekenonderwüzer aan verschillende gemeentescholen alhier die in het bezit ia van de akten M O a en b De jaarwedde wordt berekend naar ƒ 40 per weiFelÜksch lesuur N£ V YORK 19 Aug De staking der arbaklers in de apDorwtfifeiiM tVM is geMadigd naar de diraetiae m l leB Ds staking der type a Onk ondnr de Rott rdamseh typo$ntm begbtt de bawegfng te komgn Een elrtniair is door de afd Rotterdam der A N T B onder de leden veiapreid waarin gezegd wordt dat in een vergadering d resultaten van d Donderdag door de patroons te houden büeenkömst beaproken zullen worden Geateicn Vlk hut bükantoor Ooohdagat vM de Rott RaiAffereend giiw i 4 een bedrag van ƒ 8000 aan obligatie en effectan gaatolM I e kantoorbeiliende K is gaarrwtaen eveairis de Amat rdama he kooptnaa U B BURONRU STAND GOUDA GKBOBfiM iê Ang Adrifiu Mtein d V R van den Tooren en C Th Wieiar Reinardus s v A de Jong ea J Kamp 17 Arend i v A Vonk en J de Haan S081CO0P Van 1 tot m met 14 Aug Maria Johanna d v C J Lo f en Q A B de Oreef Pleter Hendrik z v A A Verkade en G de Groot Marinus Jan z v J V Ooatrom n K X v d Hoera Jan z V J Boerefila A BM A Mawia a v P D NomTw 8 V d BnMk BMdrieas Johannes z v W U HMMbflumw es H Rodenburg GETROUWD A BallM SI j en E v Gemeren 29 j J PeUahooren 2B J ea B I oot 4 J J V d Heidan 81 en P Pellekooien 28 j OVERLEI BN W v Ooü 4 i J de Bruün 4 mauida J WfMVMft 6 J OUDBWATBIt OVERLEDEN Derkfe Troost 9t U gnt aa W Knik ONDERTROUWDi M H Tlfbont nik Gouda en L van dsr M H SpM ea G Boel Een Ëlta Rondvlucht boven tiouda Weid gii eren onder de rubriek luocbtvaart mekling gemaakt van he4 plan om O M AufL door ËUa vIlegerd een roodwiijcht te doen houden van Amsterdam over Haarlem Zantvoorl Öoheveg en Hoek van Holland Rotóerdani Gouda Blreoh Htiveiearo terug naar het Eltaterrein theas kunnen wij mededeeien dal dl plfm aal worden verweeenMjkt en da Gouda in de rootlvlucfat wordt isgenomen Venwhllteitde prDfeeelofia tsebben ziob voor deze rondvlucht doen lowlirijive zooda bet een zeer Interesennt sDhouwspcl bekJoH te worden iJuiikk xi ftei Initiatief vau eeujlgie ond4 m mende ingeaetenwi zuHen de deednem rs aan der rowtvluobt boven Gooda etnlg evoluties uitvoeren rond d lioran der Groote Koik om daarna hun weg te vervangen dair zij op eea vworaibepuatdeti tijd te Ainrfardam moeten zijn terugaekeeml Pe vliegers wofden lüer vwwaoht Donderdag A i h a luflW Mi 2H en 4 uur IVneinde iowta In het ogram van d rcMndWiKÜil t genomen te krijgen 1 bet noodig ge eetf een bedrag van f 1009 voor dis leelnenMre te randaM eo Van dat b k g nu ia reiAt 1800 bijeen en voor de re wordl met vertrouwe een beporp gedaan op de iagipzeteor a die er iwde wat voor over hebb n omdftUoudsehe bevoktlng tn haar geheel ta stoat te sfc lbn de p estMl der lueidheUen bovin de eigen stad te aanectnowm VeUing Notaris Fith De uitslag van de door Notaris R W H Pltlo in Hotel de Zalm gehouden veiling is ala volgt Peiteel I distilleerderü met Slüterü met open terrein a n de Gouwe kooper de firma B do Jong alhier vffr ƒ 22600 Perceel 2 een woonhuis aan de Gouwe no 149 kooper de heer B A Boekraad te Boskoop voor ƒ 6800 Per eel 3 woonhuis aan de Houtenstraat kooper de heer P W v d Steen voor ƒ 1940 Laatste Orgelbcep g Het programnia voor de Orgelbespeling in de Groote of St Janskerk op Maandag 1 Sept as des avonds 7 uur ter gelegenheid van de verjaardag van H M Koningin Wilhelmina door den heer J H Bi Spaanderman met welwillende medewerking van Mevr C Wassenbarghr Kolb Sopr Wageningen Mevr A van Tienhoven Kauwling Alt Haarlem en den hee A Best Floit den Haag bevat werken o a van Liszt Bach HÜndel Dvorik SaintSaSas Dubois C v Reunes H ndej Mendelssohn Duetten G Biiet Sopr J merObligaat Fluit i Lemmers enz Telegnbrk WcffbwiehL Hocg auod Tijd u CuMnilw I at MOl 7i t I l m H llce Ui kranhicr luiMIj tit Ii4i k wM snartpvoltt Ml opklMa Gemeenteraad In de gisteravond gcfaoudcn raadavergaderiog waren alle raadaledwi mM den burg m ater de heer J K bnntink aan Van de Zangv ar esn g ing Bwwgiiind planMa i Tsjitojerin HU heeft echttr weinig asn nc Men verwacht dat het definitüwre aftreden éer SOTi rtHnegwring reedi m October ui plaate TJnden Of het terieht en mMMi ▼ Jai th id eft Iniiuwn jry slecht baoordeeien mur h t voorbeeld vaa Hongmrtfe heeft eon Taring gegeven die ndet tot iwvot nf uapoort Vandaac wiaaeQ de Roodeo mpt cen bun beirtrödew TbaiM wordt ujt EngélaM weer gemeJd dat d BolajewiW in de buurt van A lexBndrofakaja een groote nederlaag hebben K edeq lOorka heeft met nieuw genrganüeerdc Raaaiache troepen het iMbygele n station Podeevy beset Ben gehM wr èt rtgimen ia naar de Bsthtandüohe aferildkiiachten gor deeerteerd Oeneraal Miller de gouverneur van NoordIhirfand beeft in een vergadering van lemstwo s en gemeenteraden een red gehouden om de afigevaardigden op het hart tw dniticen Aea atrifd teg n de Majcwild voort te zetbcm H erkende dat de toestand allenrnnet rooeldeurig ia onidBt de Bïngelacïie tro ïen eerlang wegtrekken en dn uitfcomaten der werving in de dorpen onbevredigend ia De dorp infren willen met vechten ztJ willen thaifl bleven De g est in het le er is ook maar oo xoo de muiterÜ vnn de troepen in he Onega vak benvQatdiat de bolajewiatisohe propaganda niet zonder succes t ijft De muiters hebben hun front voor de bolejewiki ge opend vertrouwend op de beloften dat xQ oaar huis xouden mpgen gaan Zy zUn echter bÜ het iOoJe lager ingielijfd en naar imdere fronten iir xondeii Alu nu de Sngelachen onh verlaten rvervolgie ftt LuVaal Miller 7ÉjI en onze troepen denken dat d bolijewiki Dt t Htwrkat zU gebleken en xÜ KoHen geneigd ztjn huia toe t gaan in de hoop dat de bolsjewiki hen gMiadig zullen be iandelea Dat moet voorkomen worden wnnt ala de bolajewiki ier de baaR worden staan alechtfl verechrikking en terreur ons te waiihten Op een vraa van een der pügwaardig l n waarom de Bng echan weggaan antwoordde Miiler De Engriwhe arbeiderBpafttU dreigt met een staking over he heHe land tenxtf de E igeleche tronen uit Huelaml worden teruggetrokken De vergadering heeft daarop beeloten fen afvaaudigiag naar Rntfetand te amden om er den toeatand in NKton Rualand uiteen te aettcm Polen en DuitHchera verdragen elkaar niet V U den nacht van terdag op Zondag hebben Poolache benden in het district Plesi in Opper Sihrfitf relletjes georganiseerd met de bedoeling de macht te veroveren m de Duitsehe troepen te ontwapcHien maar over het algemeen zQu de pogingen niaiukt De Dulteohe troepen zifn meestir van dm feoeiitand en tij hebben geringe verliezen Het aantal aangehooden Polen bedraagt U Slechta fn PaproUau gelukte het aan de Polen om een batterij tp veroveren en te ontwapenen Verscheiden Duitsche soldaten werden b deie gelegenheid op beestachtige w ze gedood D n Polen gniukte het ook nog de fitad Tichau die geen militaire bezetting heeft gedurende eenigen tjjd td bezetten Het zelfde geschiedde vow lAzesk waar het station werd geplunderd Reeds ztjn troepen naar Opper Silezië verzonden Men vermoedt dat de Polen de bezetting van OpperSllezië door de entente niet hebben willen afwachten en voor Zondag deze relIptjes hebben gsorganiaeerd Men wilde eerst de macht veroveren om daarna de troepen van generaal Haller te kunnen laten binnenrukken Uit gevonden papieren bleek dat d tiücing der m nwerkers roet deze ongeregeldheden in verband staat Het station van Tichau kon om middernacht weer doer de regeeringstroepen worden bezet BerièhtOB van gisteren melden dat in den loop van den ochtend in het gebied van de hoofdstad van Opper Silezië de toestand aanzieniyk is verbeterd De militairen zUnden toestand volkomen meester en er bestaat gegronde hoop dat in den loop vaa den middag alle nog overige opatandelingennestHi zullen kunnen worden gehuiverd ZoobIr de toestand zich thans laat aanzien betreft het thans minder Poolscha legiocntroepen d i de Poolache geregelde troepen dan wel Poolache benden De verliezen aan Dultachen kant In het districtBeuthen hebben bedragen 15 dood en en 30 tot 40 gekwetsten t loyd Geoive heeft giateren in het Lagerhuis een rede gehouden waarover we zoo Juist eenige telegrammen ontvingen die onvolijoende z n inn een indruk te gaven De regeering is tegen de naasting der mynen maar wel wil sy de steenkool aankoopen zU is ook bereid tot vermindering der bewajwnlng Jndlen de andere leden van den Vollunbond daaraan meedoen Voor het overige zie men onder de rubriek telegrammen Morgen gaat de premier een week of drie met vscantie Carranvaj de preaident van Mexico is erg brutaal H zegt de dingen zoo maar ongezouten vandaar dat de Amerikanen boos op hem zijn Verbeeld u wat denkt u dat hy antwoordde op de verwijten ale door de Amerikaansche regeering tot hem waren gericht wegena moorden en andere geweldplegingen bedreven aan Amerikanen in UexleoT Dat er fn de Mexicaanache wilderniesen grooter velUs eid bestaat dan in de teifeii der beschaafde mogendheden Dit woidt ift de Ver SUten gevoeld als een hateiykheld over de rasaenonlusten van den lutateii t in Wndtli rtoa Chleago e a Amerikaanache steden waar bluiktft en zwarten elkaar ii het haar vlogen en ook dooden yn gevaUen £ n daarom vindt men Carransa heel bru taal es wiJ niet verstaadlg De Btriynsche eorraapondent van den Matin vestigt da aandacht op de derde paraprai van art 112 van de nieuwe Duitsche grtmdwet waarin verklaard wordt dat geen enkele Duitadier mag worden uitgeleverd aan een vreemde regeenng om gerechtelijk te worden vervolgd Opgemerkt wordt dat deze bepaling in rechtstreeksche tegenspraak is met de bepalingen van het vredesverdrag aangftande de bestraffing der individueele misdadigere Gisteren is reeds melding gemaakt van het overlijden van Iswolski den bekenden Russischen staatsman Iswolski was minister van Bultenlandsche Zaken t dena het Balkan conflict van 1908 Na de annexatie van Bosnië en Herzegowina door Oostensrijk en de proclamatie van BulgarÜe tot Koninkrük stonden de Triple Entente en de centrale Keizen fken in t bijzonder Rusland en Oostenrijk scherp tegenover elkaar Iswolski een diplomaat met groote menschenkennis een charmeur en buitendien polyglot was niet opgewassen tegen den zeer bekwamen en geslepen Oostenr kschen rainiEter Von Ahrenthal Het échec dat de Entonte leed I trof in de eerate plaats Rusland lat gehoopt had uit het fait accompli waarvoor het uoor Oostenrijk en Bulgarije gesteld was althans zekere voordeelen zo iata de doorvaart door de Dardanelton te kunnen riaan Het fiasco dwong Iswolski tot af treilen hÜ werd opgevolgd door Saaa n f Niettemin bleef z n invloed op de Kusi iHcbe staatkunde zeer aanzienlek in het Llvmiler vond het pan Slaviame dat Servië tegen de aanmatigükg van Oostenrijk wilde boacheimen in hem een zeer bekw oam leitlsroan Kort zUik aftreden werd hÜ benoemd tot gezant te Par s welks beteekenis als politiek werddcentrum weder nanziehl jk was toegenomen hetgeen ongeveer tege I lijkertyd ook rkend werd door Duttschland en Italië die er eveneens hun juiet afgetreden ministera van Buitenlandache Zaken Von Schoen en Tittoni accrediteerden Te Parys ie Iswolski s werkzaamheid van groot gewicht geweest voor de ontwikkeling der internationale gebeurtenissen vooial sinds Delcassé de gezantschapspast te Petrograd bezette Beide mannen woritien krachtig voor de consolidatie van het Tweevoudig Verbond en voor de versterking van de Entente met Engeland Nil den val van het CzarenrÜk bleef lawolxki zfjn land te Parijs vertegenwoordigen Zyn officieete Invloed taande natuurlijk aanmerkelgk sinds Kerensky voor Lenin moest wijken Wol bleef hü do belangen van de oude regeering te Parijs en dat op zekere hoogte ook tegenover de vredeMwnferentie vertegenwoordigen doch zonder eenige werkelijke macht achter zich geraakte hü langzamerhand op den achtergrond zoodat hy meer en meer de positie ging innemen van een aanzienlek Russisch partiruüer naar wiens adviezen men uit beleefdheid luisterde zonder ze evenwel op te volgen Zijn gezondheidstoestand liet het laatste Jaar reeds veel te wenschcn over Ook hierdoor kon hy niet die werkzaamheden ontwikkelen welke deze zeer ijverige diplomaat andera In aoo moeiiyke tyden aan den dag zou hebben gelegd BUITENLANDSCH NIEUWS OUITSCKI ANO V aitwc io gïuï ters It afiwilinc vkjor vaisidh geid van de l ijJtwlwnk l het galufcfl e btode valSL I1P mimtei te ontuiaeikoren en oieohaA A ii te makni dSe besilg waren da nleuHf biljAUen ven vijfOfc msric ua te makt u Zij badd i r iJa een root aantol vntuiche biliuilicn vervaardigd A em de zwarte 04 uk aan den sabterkant ontbrak iM Toob waren reedtf eenlgobUIHten aka proefdruk aftn inadep tehilgea toi zondea ÏM bracht de politie op t et 8j oor van de mleohe lauDtevvi dUo tijden Lii gTOot tiniil 0ei dk gearreeteerdi vw dn Onder hen bovvnd zl fli een l erucht iulTeJior dis reed lantf genoObt Wi T4 I oïtti deze bij h t verhoor voor denpoliljppreftident owkte dat hij eenapft wae wlldf Mi door M veoMeo 0 p straat ln rai Wetene bijsieiidlbeda bmibij eoh tei het ijzeren hek tot opipemerKt zoodal hij er met bei booM t ten aanrende Ill ijn woede aloeg bij Ue nütenahilc wierp Ie ts hnjlmaahinaa van da aleu en stelde z i zoo wild aan dat er vernclieidmo agf i i nood c waren om bmn te overineeeieren fk Itonde wsartoa ook ZwlWora bebooren i naar bet Hui van Bewaring Ie Bcriijn ovweebraobt D fdaking hl liea toeslHwll ui Oppor i lealg is een gutuAi e wendéi tfaluyó i zoodkt men verwacht dat de stalUii0 ai atloopen Aan dl Diljnworicers is ii ed ciad £Ad dattt ieo ti v 0txkiv9 die Mibanas het weric niet horvat hobbtni eir tuge mattregBléa zuilen weftlan ganonieii Oiider 3en indruk van ik e beJnsiaAoi hel ben tiO tot 70 proeoat kr arliöJdal S van do Laura mijn zich tog ii MoorfzetÜngi van de atBitiafi veikiutè AMq ploe eu hebboa beeioten fca aibetd i te hervali j let apoflrwegverkeer lüame 1 de hot eJeotr okebedrijf zijn renje hi I vollen ganttf FBAMKRUK Tejfen de O W dre De Franeohe overheid ireedit met uiter ale gMtr A M l op V 1 lerettHaUda ieiiwoakeraar Een b kfnd floanolqr ftmo ótnoimi van ie Banque d Al ce et Uwraino zijn proounaltctbouder Bhrardt sa de vroegere krsnteoktoiper die ia dien odrlogmet Hl pcu4a i H rijk genrordea wiw tn nu dlrtHïteur van imA Tbé tre ie l Üntott lo titraatsburg is hft ien giemeeoaobappelijk Do ex kranienJooper 3cboe rfefb r Veriaaotii ve waggons riker roor 6 0 tot 560 franc per lOO K G mul e n bct emü eo aan e a mujueichaiadetaHr SohoeniMbtir bee i bekend am de sQikar ranwiolle 269 0U fraocs bruto m twee woken vanUtnid t dibea l v rechtbank te Straatsburg veroordeelde ua ent altret requisitoir van Cura i f liBia toi zee mawiden gervaagooisebaf en odb Aranoir boete i iirbanU tot tO O0 J franoa boete en ÜtitoenSaebtm tot joat govaneMuAitkral en 6IO0U0 tremce boet De freudalcnze irtot a tot eenge mnenllik bedrag van enkele honderdldu lzcndpn francs zijn verbeurd vwklaard ZWITflBBLAV Voor het Communiame Zondn he b bet Us Bem gctbouden ootig rc dor ZwkserA he sDdaal dumocraèea ni t l togen 147 eiteinmeu bestotenyzich b i deffdfl rntonwitionale aan te rtulton Ut baaliiiii jooet m no 4an een refprwidum Ier partij on worden ondetrworpen I eee uiiaipraak vaa het coDgg en h gumte van he bolA ow tetne wae te ver atahU n De mlnderbeld In de partij zal zieh waAi clujnJijk niet bij het besluK ncorloggon ÉJeret waw me 4fi9 tecen 1 sleru besloten tnt ubtreden uit de tweetie lAtcma ionaie AMERIKA Koristen stak ing i rfiilg di ea na bet uütbrefceo van de flot UPB8i8toln r te New York aryante ftd naar de Tiui i verneemt Mnrlo UreeIer ifiï v k flrceni ing van vroumwlijie koTiiBt€ffl dlie oogenbllkkelUk een staking decroteerdü JesKeuud door een oolidari t tcitflbeloïte van d aoteua zuJlen de ko riste gean overflmkooftt m fde impre asrios en tfieater diTeotewren sduiten voor liaar wn miaimiun weekloon van 6 tot i pand ïerling verzekerd la Hij vörklaardi n ilat het tot öu toe bijn oiuMogeiijk vrior f eti koritrte wae om rood te komen m k gelijik efm ocThe br leven te Jenden BINNENLAND Nederland en Belgtö De correspondent van de N R Ct te Piarya eeint In een brief uit Bel U in de Petite RépubUqué chrüft Raymond CoHeve dat in de bioskopen landkaarten vertoond worden e van de pretenties der Bel abche annexiomaten spreken Na vertdd te hebben dat dece betooging slechts matige ineteming ontonoe iKiR iJft Oolley Dat ia maar goed ook Belgrië moet atin wuan nirt bevuilen dbor uiting te geven aan een belachelijke hebeucht Golleye zet dan verder uirteen dat de annexionistische theorieën weinig kana van Bla n hebben bü het vredeacongrea dat als grondslag voor de reconstructie van Europa de beiginseien van het recht aanvaard heeft Hü vervolgt De bewoners van ZeeuWiKdi Vlaanderen en Nederlandsch Umburg veriangen er volstrekt niet naar Belgdach te worden en er 1b in Limburg i £ Zeeuws Vlaanderen nooit eenige pro BeOgdsche beweging geweest zooals er bijv een pro Fransche beweging was in Lotharingen CoUeye wljat voorts Ojp h t verschil in taal en opvatting tusAchen de Limbuigers en de Walen en zegt dan Indien wij het nationaliteitsbeginsel zouden inroepen om Zeeuwsch VSnanderen en Umburg te annex eren dan zou Nederiand rrengoed Vlaanderen als Nederiandsch iBunnm opeischen Wat de miUtKÜH en eoonomische redenen betreft Colleye meent dat men op dat gebied nimmer h pen kan Wöaon te overtolgen Onze diplomait a zouden veel beter gedaan hebben nooit de territoriale bepalingen ter sprake te brengen Dat sou hun meer dan een kras 6cfaec en de reputatie ven imperialisten die xiJ üA te FarÜs rerwierven beqj aard hebben Voor Nederland bestaat in België veel sympattiie Alle Belgen wenachen met den ncftrderfwur in goe de verstandhouding te leven Men begrijpt emakkelijk dat Nederland gekwetrt is door obze houding Wü hebben e zijnen opzichte een etg Iijk ding gedaan Wü moeten het de verzekering geren dat die poging alleen maar gedaan is door diplomaten die geensKine de Belgische openbare raecnJng weergeven Na r de N R Qr moklt heeti de min van IwitenJ zakon aan ons geaantsdiap ie Bruslael opgedragen Octiom ïnUetillngen lot 3 B40 Sh reigeertng te HPiiden nopeiw het deeer daigeu Kcpubll ccwd be 4oh4 over een brie van den Öe gifuphwi mlni van buKeoftandMlia zakon vAu 5 TuM LI aan be altfooieen i ofd twartier van het Beigtoohe k srover 4 Bei tanh propaganda in Ijimburg Boalblitbig I auJHt4 biwliahting aan bet boddtwetkAïitoor te Rottei Eun voor Ned f of In e par ffMmerhtp Rembrandt v b de I sloomvaart Mi NederlaTid Vfrijdag d zer 12 uur ftnafcUw Kife eaie stukken en postpakketten l t 8 uur dfl avondst De vorzwuÜDg met dH rfoomflohlp geachieé aliem op vêraoek blijkende ifltde frenkeertng der iWwn volgene h aeepoe tairi of yit een deifce re iwd aanwiizlng IV poaillevair Nederland in he toekomstigf handebverkcer De Chiciigo Tribune te Parüa puthceert naar He Te verwesnt een artikel uit OoUenz waarin e rezen wordt op de positie van Nederibnd s iBtennéc aJr vopr den handel mei Centnal Surt M In de naaate toekom t Door bemiddeling van Koilandei ü vereffen de Duitadier al hun aankoopen omdat de wisadkoent daarvan het minat onvoordeelig is Oni oezelfde redenen staan een groep belangrïjke Enge Bche induatneeien in conaectfe met d Nederiandacfae Handel Maatechappü om in DoitschJand hun beetelllngen op staal te doen voor de fabricatie van artikelen welke bot nu toe docw de Vereenigde Staten werden gcdererd Een en ander heeft een herieving van den Duitsohen handel ten gevolge De exporthuizen te Amsterdam nnen I credieten op langen tennijn voor hun Duitsche clientele en leveren haar ehoc de tabaik m producten aardappelen lenzen apek tiiee koffie aardappelmeel dit alles tegen redelüke prijzen De zaken souden I n vlotter gaan indien niet de Duiteche regeering zich zoo aflceerig toonde om inToervergiunningen te verieenen De Duitsche ravitailleeringedienst zal met een luiis te Rottierdam een eontract luit voor d aankoop van 50 000 ton La Hata maïa op langen termün en tegen matige condities De Hamburg AmerikaLün heeft mat de firma v Ommeren te Rotterdam en overeeiÜDomst aangegaan voor het openen van eed maandelük chen dienst onder HoUandsche vlag tusschen Hamburg mi Indiëj Verbetering van positie van bet Gemeentepersoneel Oip 26 en 27 Augustus ck zuUen te Tilburg door den gemeenteraad de voorstellen betreffend e de salaris n loonregeUng en den rechtstoeetand van de ambtenaren en wericlieden in dienst der gemeente behandeld wordm iDe jaarwedden wonlen ak volgt voorgesteld Voor de arai tenaren ter secreterie Griffier dOO 4600 Hoofdcommies ƒ 340O 4200 Oommiee ƒ 2600 3300 V Kft de atiMenaren van PuUi te Werken Directeur ƒ OOOO f 7000 Ingenseuy f SfiOO 4500 ViOor de ambtenaren der Gas en Electrieiteitsfabrieken Directwir ƒ 6600 ƒ 8000 Boekhouder ƒ SOOO 4G00 Chef de Bureau ƒ 2300 ƒ 29O0 Afd Gaefabriek Adj directeur ƒ 4600 ƒ 6500 Aid Glectr fkbriek Technisch Directeur ƒ 4500 ƒ 5600 Ingenieur ƒ 8 00 ƒ 4500 Ambtenaren van deö Oeoneenteiüken Kuring dien Directeur ƒ 4500 ƒ 5500 Scheikundiga ƒ 8400 ƒ 4200 Ambtenaren en beamJbten der Gemeentepolitie Hoofdinspecteur ƒ 3200 ƒ S800 Inspecteur Ie Uaase f 2600 3000 Prins Hendrik op bemHt bit Mengelbelfl De Prins der Nederianden heeft zo i meldt het Hdbl Donderdag een bezoek gebracht aan Willem Mengelbeig in zün chalet bü Valsinestra waar de Prin overnachtte Het conflict tn het Drukkersbediiir In den Haag De Haagsche typografen van den A N T B hebben aan het Ned Corr Bureau uiteengezet dat de büzondere omstandigheden die bU het toekennen van den toeslag van April door de werkgevers als voorwaarde voor nieuwe toeslagen worden gesteld thans aanwezig zün waarom een nieuwe loonactie Is begonnen De katlyilieke christelüke en neutrale gezellen achten ée büzondere omstandigheden niet aanwezig en doen aan die actie niet mede l eneinde de organisatie niet tot contractbreuk te brengen hebben de personeelen zelfstandig geageerd De drukkerüen Luctor et Kmergo en Bootsma gaven hun personei een gratificatie van ƒ 25 het Dagblad van ZuidHolland verhoogde de loonen met 3 eefil per uur de drukkerü Levisson gaf elk der gezellen opnieuw ƒ S 50 toeslag Bif de Zuid HoUandsche Boek en HandelsdnikkerU is het personeel aanvankeiyk in staking gegaan doeh na de toezegging der Directie dat in afwachting van het alge meen besluit van Donderdag J l deze week een toeslag zal worden gegeven is de arbeid hervat Het HnlateOoon Naar de mededelingen Intten zon het Huis te Doom ziJn aangekocht r den IXiltBchen exkeizer De Tel veranemt ttuns weer ÓMt faü het alleen gehuurd beefit De eerate berichten over het Huis te Doom dagteekraien uït het begin der 14de eeuw toen het zou gesticht zün door den domproost Ploris van Jutfnas die in 1387 overieed De voltooiing ervan volgde eerst ider ziJn opvolger Hendrik van Heeriaar in 1856 Het wae met alle pmcbt van die dagen ingericht tot vert ijf Van de machtige proosten van St Maarten tot 1634 buniddela had het in 1420 en 1421 aterk geleden door de CMa i e bedden die in Doom en omgeving kwiaoieif bmnden en pOunderen en in 1584 boetf er Staataohe soldaten onder Philips Oassel la n In 16S4 dan wenl hot Huis met het hof en 24 morgen Iwid in vollen gendom gekocht door Re4nier van Goletey kanunnik ten Dom Hü maakte de goederen in het vtdgende Jaar wederom leenpliditig aan Prederik Hendrik prins van Oranje als graaf van Bonen Nk het ovarlüden van Reiner OolatcyB ging da bezitting ovtr aan zün wednve later op zÜn zoon Fiüpa van Goletayn die hk in 16fN orerdro g ana Bvrttaod ran Birakwlorf wiens soon Oa us ÏMmmtia proost en aartedlaben van de DnmhRt te Utrecht het in 1709 erfde Zoo kwam het Hnie aan zijn oude bezitters tenig Lang bieef het niet aan ben Ia 1702 v r ocht genoemde Cajne de gel eete proostdü met allM wat er bü beihoord onder goedkeuring van stadhouder Willem UI aan Prederik Wiliem van Ddeet vrüiwr van het Hamib Door huweïük zijner dociiter Amt Juliana kwam het in 1780 aan AT nt Karel baron van Hameiwtein en In 1761 door koop aan Herman Prederik Richard Lynsleger In het midden der vorige eeuw wae het 577 H A groot en eigendom van Jonklieer A C W Munter terwül het thane aan de rfiamUde Laboochère beboort De voorlopige lüet der N ederiandsclm m Mnunenten vanGeaehiedeniB en £ un 4t vermeldt aangaande dit huie Het Huie Doom geeticht 1356 is verbouwd in het laatste kwart der 17e eraw en later Aan een der hoeken ia een toren en een Üzeren hek tusechen hardsteenen penanten omsti éks 17J 0 Over den tegenwoordigcn toestand deelt J Craandük in zün wandelingen door Nedèriand uitgave 1883 het volgende mee iWz 222 e v Van het voetpad langs den zoom van het bosch zien wü het deftige gebouw tusa en he4 hooge hout indrukwekkend gelegen en volgden wU dit pad met zün groene hagen dan xou bet ons op de plaats achter het huia brengen Jtaar zoover gaan wü ni t Bü de vrienddüke fraai met UimptautCT en wilde rozen b To ade xhalet kieztti wü de prachtige wilde laan die uitloopt te roödden van heeriüke boflchpartüen waar uit den heuvelachtigen met dons en wuivende varMW begroeiden met bruine roode en gele bladeren b uiaiden bodem krachtige stammen oprijzen waar de heerlOke herfettinten schitteren in voUe heerlüfcheid waar de na arszon straalt tusschen de bonte loo ewelven en era opening in het hout ona een uitzicht gunt op het torentje van het dorp met zün scherp verlichte huizen OorlogHwinatbelastlng en hoofd ornudag Uen aangeslagene in den hoofdeiülien omslag te s Herbogenbosch kwaju van een beslissing van den Raad bü GedefMiteerde StatMi van Noord Biaban in hooger beroep omdat de Raad ter berekening van zün aanslag in den hoofdelüken omslag niet van zün inkomen had afgetrokken het be Jrag door hem aan oorlogswinat asting betaald Gedeputeerde Staten hebben dat beroep ongegrond verkl iard uit overwegaag dat hetgeen aan oorlogiBwin tdbe1asting moet worden betaald van t inkomen een deel uitmaakt en dus taalkundig en juridisch tot het inkomen is té rekenen terwül dit aftrek uit dien hoofde aUeen is geoorioofd als en in zoover de verodendng op de heffing dien aftrek uitdrukkelük toelaat j Da aak vui Oroenendad NaarldeTel vemeemt zal indien de heer mr r H A G van Groeneodael vóór dion tütl ün ontslag nog riiet heeft genomen zUn Louding ten op ehte van de Hol landBelgifihe kwestie onmiddellük wanneer de Twieede Kamer haar vergaderingen heeft hervat worden ter sprake geibracht Intussclien is sün ontalag neming zeer waarschijnlük doch gaat hÜ hiertoe niet vrüwallig over dan zal er ongetwijfeld een bepaalde uit traak togen hem vallen In parlementaire kringen ia men dit stellig voomwnens Luchtwaart Ofi ELTA hjT worden op de E L T A nog ïarwflcht een Oapronl driedekker en ean CaI proni tiweedekfrer Te iJaschwi zijn 17 agwis met aiateriaal voor de Italioaneohe alMeeUin aang omeih Verder worden daar og verwaOht twe avro H med drie eA vijI zltpteafe en De vereeini ing v ïoo verlofcMHioieiren der Nederland Rbe land en zeemacht houdt b Bei trtribeT aigomeew vargiatilering op de E L T A De heer Oobnl van de Handiey PaigeJabrifli zal een lezing hmiden urvaniaa 0oi Draper en luit VersÉMgbf zullende mona ieeawi O idank de h vl B wind ia g bermiddag B A T maot met patwagtoa naar bonden vf4trol ïen F n aterke wind stond op bet vwld DnwndafnkB stegen er aeaigd msiotdaeeop ïk enl kt de lucbt afl ndnider W id Toch wan he aan de sUibotmnBlende bewegin m der toertellen te zien dat de Wilnd t rkite aiet to or ie ciiatlen watf lü i paatr Nederlandsohe machines fcng en op D Avro aby dankte voorW aM oen klftirige harlekijn n de luK t fal tegen dm fc IIen wind inigtaonde Iffll dB vttefler 7J fi terugdriTv A w t een elgenMnUg f zicht opleverde lai de B 4 T machine wrike naar bondtn vertsroKkm lit bevonden zteb iwee poeeagiera D6 mfusiAnea hebben veel te Ujdeb van het opgewaatdé uid dat In de antorm dringt OlfrtermlddKtg dret den door den wSad tww hanigiarei te bezwijken de tenten werdc Mjüjdfi neergalaten zoocM d toeatêlleir de roode Fokker en een SpiJlMr onbffiWbui op hft ferrf4n tonden ii vlie dienet Engeland Nederland H H N meldt d d 18 A i mt liOtfHlen Oeneraa naéonr Sir Frederick 8g ea beet t te AmaltotdMn met NederlttidiMbe WOgNl Mrtteiten gesproken over do motfdijkqd van de insKt l g v eno laOA at tuMCben Eageiti e Nedtriaod H ViBVlaarie f at i N d laoder vol bflan f 4Hj vitor het pTaA waren üf d Kenat zai onderhüiidai wordK door i K lic ui w Feüxtown naar Aoomcfden ol dooc viiegtuigen ower do kort zeerou en vUegwuie over Frankrijk I Beigie l i o n zaak wrtke nu over wordt GatieraaJ Sykës beeft ook idörteiKi getiad me Oèo iTeRertandm h n mhiisfer van 5uit€nlandM ie zaken van JCannebeek ovw heU vüiegoo naar trndi Een teten vam vfiegkan en n Eng Au i naar Tndlö nadeti baar o toüiiug en voor de voorizeUng yen de route naar Au raiLl zuUen landlngeplaal fiu ia N 0 lDd4ë ooiodlg zijn i e Nederlendsohe mlntMer tooadf ympathleko betv BtP ling voor het plan en ook Mm Hordt g wup dat defitoiiüeft e vorderin£ ii £ zu lea uorden gemaakt QEMENQDE BEfUCH EN Moeder en cooatjc vennoord In de Toldwarsstraat te Amsterdam heeft zjch gistermorgen een drama afgespeeld Op nummer 10 in het i eDed olhnia woont de fannlie Hüziel bestaande uit man vrouw en zoontje van omatreeks zes jaren De echtgenoot is werkzaam aan Heinekens bierfarouijiret Het feit dat hü niet tegen zün werk£aamhede £ was Jgewaasen hinderde hem zeer Hü werd stil en in zichzelf gekeerd en buren veridaarden dat zü de laatste weken geen lach op zün gericht baddoi begpeurd Hedenmorgen nu vervoegtie zich naar lie Tel meldt een der ch der brouwerü de heer Hippie ich bü de burtn en vroeg of ze ook wisten waar de heer Nüziel zich bevond daar daze om halfacht op de brouwerü nu eet zijn en tot dueverre 12 uur niet veirschenen was Een der UÊür4j len keek over de schutting en ziende dat de gnrdünan nog gealoten waren maakte hü de veronderstelling dat de faindlie de stad uit was Oni zich echter zekerheid te verschaffen kloipm beide mannen over de schutting na tove eefs aan de voordeur geMd te hebben Ze braken de achterdeur open en betraden de kamers Vrouw en kind werden badend n bloed dood gevonden De man die een poging tot zelfmoord gedaan had leefde nog Bn het bed lag Juffrouw Nüoiei Haar hals was één breede gispende wonde die ahaar dood had veroorzaakt Tegen haar aan gevleid lag het zes aidg toontje Ook dit knaapje was de hale met een zwaar scherp voorwerp voor de helft aügeelagen Het btoed was langs zÜn nacht Kmnetje gestroomd dat büna geÓieel rood zag Voor het bed ten slotte lag de heer H Nijslel in een groote Uoedplaa Ook zÜn hals vertoonde een zware wonde waaruit nog bloed stroomde Naaet hem vond m n toegeslagen scheemwe en over hem heen lag een omgevallen Uoementafeltje waarvan de pot met cllvia s in gruizelementNi gebroken was De politie werd gewaarschuwd en mBpecteur Krenning was spoedig ter piaatse He bleek dat de man nog zwak ademhaalde De geneeekundige dienst Werd opgebeld en verscheen met een autobrancard De stf rvende nuui werd zoo goed en 700 kwaad het ging veriiionden en naar het Wllhelniinagasthuis vervoerd Moeder en zoontje waren gestorven Hun lyken aullen nadat otograffiache qmamen ten dieTste der Justitie gemaakt zün naar het Bchoufwlokaal in het WWhdminagasthuïB gebracht worden De verslagenheid in de buurt i s zeer groot Treffend ongevaL H twnAidag wae n 13 ftarig meiaje ftan het pooijo baden op he terrein van lir fttpcokolen Haodeisveremlötog aan de aaJbdveii e HoUerdam onder toeaMA av haar vader Opeen vndweon zij in il d1eipt4 Heeir Vfkder de 44 arige Priltlo hoewel niet kunnen 1 Hprong gekleed te water VersK iUïende imnsohen ü afllitten belden op het droge If l re ngeoi Een 14 iai l aAxl ef H Kpeinlnk gölukte het heV metoje te reduien De man echter jammerlijk v droiikwi Hij bwH ewi weduwe nut 8 kinderen Onaangename ontdekking ZatordagiDorgen kwamen de togléa van Hotel Burcb nabij bet U4 twéah Hrtn eiihage tot lie minder aangename ont iN kkini de4 uil de garage fietsen d pen 4 ngai8 teii vwdwiejacii waren Het Iot van de deur der garage waa vtrbrokpii Door de poJUie zgn twee der ze lets ii In hft Ueflboecb teruggevonden Coortoiaie t TooiM vertoor een tiiln In bet groen een paar dames onder t gene van kopje thee he4 oobleiidbikBl leacnde iGerook van een vli raacèine wtwdt gehocrt Dan ver hijnt r Op gering oo te prijkt ze over t atedeka da ligt Ie buurt van de hoofstad en de kooit aria T worden toegejuicht Deae ge Ofl voor de bun van dl zijde ge rachte buMe keeren op hnn aohndfti terug otrkiien boven den tuin en laten W j ze dsien bgobona vaHen die won Wdeibjkto nabijbeéd van haM voor wla ze bestemd zijn Moderne ridders mn beid was e venoek ingekomw om benevens de vettlbule van da sobMl eek M lokaid te mogan gebruiken Hon vond over het rfgemeea de motlTCvrlng wat vaag en bwleten werd het verzoek aan te houdoi en nadere to iehting te venuMken Van mejuffrouw Kroon was een verslag ing komcn omtrent de werkzaamhMlen die aan de distributie verbonden zt n Zü krügt daarvoor een toett e van 200 ra daarop hadden mM nmiüM n aanmerking gemaakt De Raad verklaarde zioh thans evenwel m het gewunen beriuit tevreden D gwneentarakeitfBt diMst m8 wai door de eommtoeie goedgekonrd bdwlTe de HstnbuUerekening d nog nUt terug Ia van gedeputeerden De heer Züderlaan wilde de gemeentenkening zonder dlatritautüet k iiiw niet goedkeuren Daarvoor hadden Oed hem veriedMi Jaar oitdmfckalÜk gmaaraehowd De Voorzitter weea erop dat de gemeenteiekening voor 80 Augustus weg nwMt al dan niet goedfrioKnl Besloten werd de gwncvnterekening als niet goedg enrd naar Den Haag op te zenden omdat de diatributierekenlng er niet is Aan het eind van de aganda gekomen veriiief de voorzitter zldt van zütt zetel om er op te wijzen dat hem tdtana nog een aan I gename plicht reette n l de scheidende Ie j den te danken voor alles wat sü voor hun genwMte dedan Dit is de laatate vetgaderiii welke deze heeren büwonm als leden van den Raad en daar ia een woord van dank op lün plaati ondar li n tot wies dit is gericht behoort ook de beer Boer de heereo Schilt en Verkerk hebben zei de voonittsr hier mün periode bügewoond en er is heel wat gebeurd in dt bUna veertien jaren We hebben gswegiük vergaderd en ons ingespantfm voor de beHangen van deze heeren daidc ook den heer Krayt Hü hoopte dat zü nog lang zuttea büwonen dat ook de nieuwe leden niet milikler dan e tegenwoordige hun beate krachten geven aan de gemeentebetaogen Het ga U en uw gezinnen allen goedl zei spr Daarop zich in t bizoader wendend tot den heer EUsbslt preea hü diena kwaliteit als vriend en raadsman U la mü t I de voorzitter toen ik hier kwam verbazend weHritiead t gwnoet getraden niet aUeen wat betreft mÜn persoon maar ook den ambtenaar in mü den burgwnoe ter aecrettaris en U toonde U vooral in den voor mU moeilüke tüden zooala e in da oorlogsjaren een trouwe hulp Daarom is het mü een weemoedige gedacht dat U van den Raad afscheid neemt al ben Ik dan overtuigd dat V met uw hart zal blÜ w teelnemen in alles wat Stolwük betreft ik beop dat het U blunder welgaat De vergadering werd hierop gesloten WADDINXVEEN Partoor P Jf J J Scheffer alhier in 1869 tot pilaster gewüd daarna kapelaan te Helder en Dordrecht later pastoor te OudBeüerland en sedert 1890 te Waddiuxveen heeft rf ndag onder xeer groote belangstelling zün gouden priesterfeest gevierd MARKTBERICHTEN C oop TuiBiersverecniging Gouda ea Onutrdten Groentenveiling VeiUng van 18 Ang 1919 I ronkboonen ƒ 1 10 2 Snüboonen Ie oort ƒ 10 17 Se mort f 9 Stok raieboonen ƒ 23 81 JWamboonw ƒ 11 22 Du tache Spekbooiien j 8 14 Tomaten A ƒ as 87 Tomaten B ƒ 14 24 Tomaten C ƒ 26 29 Tomaten bonken ƒ 1 18 Tonuiten kriel ƒ 2 5 Uien ƒ 5 40 SJalotten ƒ 5J0 7 Witte kooi ƒ 1 Spitakool ƒ 1 6 Roode kool ƒ 8 40 £ 40 Gele savoye kool f 2 S Postelein ƒ 11 19 Aaidapplen ƒ 2 6 7 allee per 100 KjG KMnbonuntra Ie soort 8 10 12 Se soort UO 8 Se soort ƒ 2 4 idem geie ƒ 4 IS Bloemkool Ie soort 9 27 2e soort f S 14 8e soort 1 8 Andüvie la soort ƒ J aO t 0 2a soort 0 10 0 70 Bieren f 15 alles per 100 atuka Peen ƒ 1 30 4 40 Kroten ƒ 1 2 V 2 70 per 100 bos Suikerper 0 04 0 11 Ddrkejspeivn 0 04 4 10 HeercnpeereB 0 12 OUpp a F avorite ÜM Kemvickappelen ƒ 0 1 0 21 aHes per X K Perziken ƒ 0 02 0 18 Meloenen f 0X 0 86 NlErWtSKERK a d IJÖEL 18 Aim uDporihtiuire Tuinbouw veifog NlaiiwarkTYk a d IJini eo Omstreken Eng k itkoiiitiu rs r 9 12 90 dllo dito 2e aoort t 2 40 6 60 kieiae halve koakomnHV 1 1 Oj 2 10 groeoflcfe kol4tnnHneni f l 3V 3 bwmkooi f 11 17 dito 3e noort 14 40 st rOH U o ailea per 100 0rof steT kmn kommer f 5 Hjn dKo f 2 4 beide pw 100 o 0i peen f 8 50 per 100 boe dito 12 2 2Ü pronkboonen 11 1 70 TaelUt par too KX tomato f ONZE ORAAOLOOZF DIENST GemdenOaeertL NEW YORK Ifl Aug Ub ou t H n burg Amerika iijn b geworden DoDidl wiw lAiclM vaare M a W i fc s i i Te be iiinen meft 13 Aapiala aal to t teven V nrd t geroepen een feregeUe pasmigtersd eoHt hi Mbm Bevll en ZwftiM NEW XiCmK 19 Au Heer daa lesdul zond Uitsreter wegnn In Somme moet her aifll worAm Viir l gers bebt ea daarop deit elMf en dunr van den oorlog gÉfroobim Meo ift nu dne week aaabct b r ii 4 begwuun en bet