Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1919

o 14090 6He JaartSMiiic t 4 rageU ƒ l SS alka ratal maar t 4 Gewottt adTarteatiën eal iiwflCOQilei madadeelincan bjj eoatraet tot vaar tararlu caerden prtja Groota lettara an raadae wordaa barafcaad aaar plaataruimta Advartaetilia tauaan wordaa tacaaoedan door tuaaebaakaeut na aaliada Baakkaiidalaran Adrartaatlaburaatix an aaaa Agaataa RifdaotiLii Tdsf itaera 54S Adbaaiaiatiatic I Telaf latwe 82 op de publieke verniakelijklteden dis verhoogd zal worden Nu eemiuuU deas alachts eoort belasting er is gaat het loo gemakkelijk om er wat op te doen WU aehtaa dit een slecht aoort belasting omdat het e a belaatiug it op een bepaalde bestedingswijze van hot Inkomen en als men e nt het inkomen belast a daarna nog weer eaa gedeelte daarvan begaat men altijd een onbitlijkheld dis daarin bnUat dat man den óénen boetedingavorm wel dan aadnna niet treft I Aten wi ran de sombere beUstiacaa afstappen Hat ia in iedme gemeente hatzfllfds liedje AUeen li het eens goed te weten dat het uu de ntote ateden iljja die het het hardst te verantwoorden hebben Het aantal publleka vermakelijkhedm ii verleden week met Mn vermewderd n l de huwelijkivoltrskking Tan Rablnt De pers is zoo goedig eweeet om zich dadelijk TOOT deze intaeme aangelegenheid van la mana leven ts g A rulken ala reclameinstituut Het la nog niet recht duidelijk welke overw ing ven publiek belang de kranten heeft gebraclit tot deze dwaze v rtooning Was het de komkommertijd en deszeJfs kopiegebrek of wks de warmte van den dag d haeren In den bol gei lagen Een feit is het dat d bladen aiWriger hebben madegeileeld hoe het er op3 rseeptie ie toegegaan en wat er al 100 la gebeurd ten stadhuiM tTen Jan Publiek ar een lolletje van maakte Het heeft ona respect voor Rubini niet vergroot Beteekent zijn kunst iaU voor da wereld dan moet hij in andere richting ntaun aoeken dan door openbare reclams Is hij Blechte een varleté artiat die eaprloieai ten bast gwft das uWe het beteé Ist daaraan niet een sohlli van byzondtrheid werd gegevra Het aantal volgelintfan groeit Rubini Uorini Fattaini Bellini en wie w t hoeveel stlJIe inl s er nog zijn 2ou het niat b er zijn wanneer onze pers haar aandacht aan belangrijker zaken besteedde dan aan dit geval 7 Vooral zoolang d wars beteekenis daarvan aaet boven allen twijfel is VArheven Ruhmi beeft ditmaal de functie van da beroemde zeesUng verruld die in kom kiommsrdagen placht te varschijnen HAQBKAAH BmNtNLAND Dit nummer bestaat uit twee bladen en twee bijvoegsels S 0 l P en Burgerwachten De Bociaal democratie bedeeft moeiiyka di S n Z is niet de oenige beweg die door den oorLog uit kaar erottwicht 13 geraakt en dje nu eene criAÏs doormaskt om weer va de rail te komen Wg üuUen d laatstes lijn vm de sociaal democntie euTel te cuiden dat de jaren ven oor 02 o ellende haar heeft aanyepalrt wie 00xer biepf onberoerd d6or den werpeldramp G j d het tlecbts een imTendi beroering in de party der sociaal democnaten wü xoudeii toeschouwers bUjven en den uitslag val het proces rustig afvrat ten Thans kan dit helaaa niet De S D A P toch wil weer op het paard komen door op een moment dnt het haar goed dunkt naar de macht te grupen d L naar een macht die haar nieit toekomt Sinds November giaat het in dexe richting l olstra giaf het parool uit kroop toen wfcder d wol en bleef de party in revtdutdonaire nchting stuweii Ën de pokrtij liet zich stuwen ZÜ was ftltyd half reformistiach half reTcïlutionnair De aaak floreerde langs den weg yön hervormiïwen en men d£w ht daardoor wednig aaa gewelddadig optreden Tot de oorlog ayn verwoestingen ook in de geesbea aaariehtts G w ld oImm ew 4mA gewone taak Het recht van den steAste had vü f jaren lang gegolden tusschen g beschaafde staten nu lou d tijd van het proletariaat komen Overal schoot een revolutionaire bewe piaig uit den grond zelfe in Nederland dat in betrekkelijk gunstige pOB tie verkeerde fcreag wie de radicaalste veranderisigen propageerde kans op succes Er ontstond xelfs naast of Heiver tegenover de oude aoeiaal democratische Internationale de Internationale van Leiiin Trotzki Bela Kun Wijnkoop ca En deze Ihtemationale die durfde voor wie nieita te dwaas en te roekeloos ijs trok de nun t ontwikkelden de armsten en de uit hun evenwicht gerukten Haar groed waa Troelatra een doom in het o Met een byna naieve openhartigheid bekende mr Ttrodatra te Luzem waar men de oude Interaat onale door den oorlog eoo deerlijk in stukken gevallen weer trachtte op te lappen waarom hij naar uiterst inka gezwenkt was Een l enteais die verdient dat g e Iheel Nederland haar verneemt en niet vergeet Het eenige motief wa rom mr 1591 120 ÖsM Zeeuwsche Jaarbeurs De commissie te Vlissingen gevormd op initiatief van de Kamer van Koophandel om te onderzoeken de mofjelijkheid van oprichting lan een Zeeuwsche Jaarbeurs heeft besl jten dat plan voorloopig niet door te zetten Besloten werd dat de commissie blijft bestaan en de taak in studie aal houden verschillende handel hmcnschen zal polsen en aanschrijven Voorloopig echter komt van uitvosrlog dar pionnen niets AdvertentUn en abonnenwntea o iHt IMad worden aangenomen voor BerkenweodeOor door A BOOM Barkenwoude BeHteniraadc Acliterlioek door mm iijinth smwiiK 100 de kameiior kwam tkaaetlg binaan it et emdge paatjes la haar arm en alios wa voorbij VfTv IgcA giiigen zij aan land ea bij brsK Inar i ar den trein ZiJ Wl haar boeken baar ntandjs met vruoMcn eanige iiKKtd bk amen en de ludita iïurftw dia et en dardg wan maar ar uitu ah vijftig hetgeen opnienw bewijst boeirMP uif men vao den leeftijd vMt ieouiid op ur kan Wncttiealey zag nof eeoo voor het Usb4 na of ook aées in den wnfn in orde wat d w z la dat gedeelte waarin Marvel sat hebban je p aiii a et roeajsge vfn zei bij en liep bwtis weg 9 te zen waar S gi4ilevea wirea Burtiw vc nle op dat oogenbVk een hevlgen rlid mot een kMne tunh di erwttt i i h r ranj wa geRMana door de vele wlare vliezen en dooaeo en een jonge man e haar por ngm gedurends eenlKcr t jd met roote betan piteMn bad LS olffl nd llMns lA aaiD op en Uam haar te buip Burijn wier achwpzlDidgheid boor er ho sedert eaulgan tijd van oftirtulïd bU dat bij een nbser was Mfl wat thans nV dan vo doeade Wesitffi worl zc4 teor gmx el c Uank II wol mlj nheer me eeo zoo sierlijke hitlginfr dat Iktar knlcfn la bot Ing kw fiiei met de Avk ooa deo orerkant Marvoi hipf bij het Kooren veil haarat baar hooW op en vlag too voHsdendooff irinïenden btk op dlan de jiagenwaap haar wierp terwijl hlJ ilr kanonier to Ikulp le komen Een overhaaste stap l het Ii AC4a ii retuuld raor bal Searab UaiwleJafilad Hevt J P WCiaiiLiliK VAM BOWUM tMaank vwiMtUaa 23 Ptoibeor hei mei mevrouw Venïlam en ik denk dat je binnm heel korten tijd zuil l eren van haar te houden In alle widere opzWrteo heb Ik je je ürin gv ven I a r je je la mijn gezelscnap niet gelukjflg güvoo t stem Ik er in tuo tiatj tracht je geliUi te zooxw dUr waar ik ult bMi Ik ga naar bet budt oloikd rcoT jtuen muBchlen maar ai ea toe zal I s JOU ea mevrouw Veruiim van roij latóa hootren ffflimeer ik © vontueeJ moobt ven Koi dat voor jou das 9 aangeawnar zijn noo niet dan denic Ik d ewi o aoleveo da naar hu ift x te keweo Ik zal met mijn banicler een 1il8dalfge regeliiks traïen 4ai kd r bedra dar je tboeht noodle hebben bovoa e JaarlijkTOho todsige ten aUen tijde tot 8 difpoUtie zal zijn D t a voldoende denk ik miwr wanneer er bovwudian nog nii woi je varUngt kan je het mij altiiu iKeti weten of wanneer je nrfj liev r iJtt hrijft zeg et dan aan Ocely Vewlam En nu mijn klad oMèt Je erna olet Jmi w OMgaluUdc wrer h waavu In d FRANSCHE n ENQELSCHE TbuI nordt tarslond GODTersalÉs pvniaiil Blieven onder No 86A6 bnreaa Goadache Courant Maikt 8l 10 Zit Slaapkamer GEVRAAGD door He r SEItfUtUEEptttUnmr mnt of zonder PENSION Br met opgsaf van prij onder No 3690 bur Goad cheCour nt Markt 81 10 A J 0P8TELTEN HaagMFUi B Talcloaa MO nw so Roombotir Milang 0 aMl per pond Plaiitoiibotir SO Margarlna 70 Fljna Roombatar ISO VERSGHE EIEREN VOLVETTE BOUDSCHE KAAS Saualaaa da Boulogna Piiworlt Séhüudarhan Blaaiham Barlinar lavarwont Smaarwarat B ak laaach Baata Ham Roakviaaaah Zaloi In Btik Sardlnaa aai REtlKBIIIiDEN mat en zonder veer Irrigators van af f 3 75 oompleet DouchesInjectiespuiten in alle enros SnafTftS KanlnkI gaadgakaurd GOUDA Luge Tiendneg U DEN H AC Horderionmr 9 NtffrUnd Oroolile Ma lichappij In Pil Dt Gcoceimiddeleo PriJKOurnl op MovrMg ttfca loeiendinl t d f O 20 poito koueo Nadruk T ibod ii 5 17 Hal B sle Het QoeMiaeiiste Iai riiitddet iiii de LiKeerpilien v n Apotheker BOOM Pri i per dooije vee 30 pilleil 25 et en 60 pillen SO c Verknjgbeer in de IDeeete Apotheken en Drogulwinkel 267710 Verkri bur te Goude bij AN TON COOP8 Sukkel niet langer aan iiiMAAC Waarom zotidt U er no laogor in berusten dat Uw muajj weiRurt het voed el te veiteron dat Ü smHHkt zood t U steeds moet oppHHsen met wat U eet De Abdijtabletten fVoor de maag kannen U in Btsat stellen van flIleB meo te eten zonder dat U last kiijgt van maagoijn indiffcstie h t zuur of andere tnaHKongomakken Laat voor f 125 een don Abdijtubletten bij Uw drogist halon Eificht rooden bartd mot onze handteekening L I Akker Rotterdam F Oe Pain Cxpaller ie een hfaallHfl WM kvnitf e neeeoiiddel der edlirende een Hr ml li if i ph unM Ii k iiohllijdara ew hiiane pijnen rerioel heeft Pn s f 40 en 95 cent bij poMlëlMr en OlrN al an P Ad IIICHTKR A C Kotterdela Te Goud bij Aot Coope Wljdllr en H on M rkl UW JO j AdYartaart In dit Blad TCCEN RHEliMATICK X rN VCRKOUOHEDCN Het Advertentiebureau GoüDscHE Courant MAUWT 31 i TSLBF 2 1 1 BBZOKQT DB PtAAtSfNO VXN ADVBRTBNTlldN la alle Neder landaèhe en Buitehlandsche das n weefcbUdeti en addere petilUMeea i tmlns ndlné ti IKn 1tfl laUcbtloEen worden QRATfS venteeht i Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keïzerairaoht 153 Amakardam Lelnfraolit 30 CURATéRIUM Mr A W JuomettI OndAdvociit In Ned IndU H t Calkiwa Buitenge Lid G d Stelen Burgemeelter van Edem en Schooiopelener 1 Oerrltl Oud Reeidoot ven Ternele nnrl PoMt Lid Eerate Kamer 8 Posttntt SehooJopsiener P J Raaytttakflr Oud 8eoraurii Oeneraal der Rilkivenekeringibank W N WlaUrahuvea Gap Luit Kol O I L Amerifoort Sierttarii Afd SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Onder leiding ven 80 beknnds InarfcraelJtAk onder iria Joh BOBmak Direeteitr eener Handeliachool Mr Dr J BtlsUk Dlrecieur aeoer Tochtnhool Jhr JaB Palth Journaliei Dr A A Pakker priveet doeant Ueivenlteil Dr A ii M Oarlaaaa leeraar HBS P H vaa Obstel leeraar Haadelncbool Prat W C la Graan HMgleeraar Univerilteit Utrecht Dr A HaWriritadt oml lanaar G m oaaiuni Dr i M Hooavllat priveel docam Univereitelt I r C HayaoMa eoeoon teat en andere mannen vaa naam 20 leeraara H B 8 7 Mn ia de Rechten 7 inganienri 6 accountant 3 artaen ena Mirden door ona georganiaeard Haar tlaa 400 aakrlftalllka auraoaaaa o ai i DEENSCH rtOORBCH RUSSISCH MALEI8CH LATIJN GRIBKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKl NDB WBRKTUIGKUNDE ELECTRO TKCHN TEEKENEN BOUWKUNBE ALG ONTWIKK LOGICA RHBTORICA BOEKHOUDEN HANDEL8CORR ADMINISTRATIE BEDRIJP8RECLAME ETALAGE ORGANISATIE BEUISTECHNIRK STENtXSRAFIE BCHOONSCHRUVEN NEDERLANDSCH FRANSCH OUITBCH ENOBL8CH ITALIAAN8CH BPAANBCH ZWBED8CH STUDIETECHNIEKSTAATS WETENSCHAPPEN ITATENORDE MUZIBKGESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK OKZONDH LBER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VBRBBTERING VLUG EN GOED REKENEN FRSBBLBN 8LSJD Opleldlar par krial yoat aila aiamaai roor alle amktaa aa baroapaa voor ALLB actaa L O aa M O ALLE practUkdlplama i Stwitaaxaiaaa NoUrtaat Mr la da Racktaa aemaaata AdmIaUtratIa Actaarlt AMOkaUati OadarvHior Boavkaadlt Optdehtar aa laakaaaar Opilaktat Watontaat Badrilblatdor Saaratarla lladaetaar aaa aai 17 ISO Curauaaen voor beclnnera eeal szlna evsrderden eerKcvordenden en rerKcvorderdea Aangename metbode Persoonliik conUct tusBchen docent eo cursist Uitstekende correctie collectief en individueel BiUljIce conditiSo minver ogenden kunnen van ons Studiefonds prbtiteeren Qoedc re Itaten wie werkt staaft Advieten loxakar BeroeiiKkeuie roor naim inüchürxam vragi mtn i HOmutaliU gralit tnelmn Mn M van lit pagina t Mtn vtrbinU nek hitriaur tot isl Qeirf aagil Jongtenii en llleiBj B or HM b sohlld t en van taardaw rk Brieven tnet volledige Inlicbtinjen wdt betreft leeftijd en verlenfld lerii ordenmet biigevocgde getuigtchriften infewacUt bij AfelMra 8UC0E8 fflua w ranllt 10 Wreolit 3693 20 mm III HEmELPUilTS nu WEUWti m MOTOREII AANLÉO Ml EMidit litlit II llraililiiistallatjes a VANIPUIN A Go Oouda VMt lleUlli lA 2703 HÉT o d KOKO een tuivere htlderc en niel vette vloeistof bevordert den haargroei versterkt klieren en haar worteb voorkomt het sphjtcn en uitvallen Hoöfdzeer en roos veWwijncn nadat men KOKO ecD paar malen heeft geblulkt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het haar dan wnjft men het zacht In nederwaarticht richting en borstelt flink Verwaarloos Aooit Uw Haart Wij stellen geen dwaze of onmogelijke tftschen aan KOKO tnaar wij neggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO As en müver geneesnladcl wool het Haar kan evenaren WAARSCHUWING Let op onderstaand Hahdelsmctk voorkomende op elke flesch KOKO worth nooit lo ronder vcrje gelde buitenverpakking nfct Handelsmerk verkocht P r iJ s f 1 05 ktsm ihü mldds 3 90 grcote rie h KOKO Sbampoo Pocdera f 0 1S per p jc V Ltügb w bij A wtk lt re l4ogIlf i ea V tïUMnU auA utu Verkrügbaar te Gouda bij ANTON OUOCS Wijdatraat ea te Scho übo r in bij A N VAN ZESSEN Waddinxveen Advcrtdttiln en abonnementen op dit blad worden aangenomen door Aa NOTEBOOm f Boekhandel Waddinxveen f ftA 1 4 ttt Péi f0l TANDPASTA l t BOLDOor AM5T BOAfi Als m begint te vermageren Ala U lichaam gaat verrtakken Gebruik dan M l I LevBtogeii Bij het gebrnik hiervan kunt gij van BUccea veraekerd xijn In buaien vanaf 90 cent Fabrikant A MUNBARDT Pharmac Fabriek ZEIST Bij AptSth en Drogfatan Te Gonda AntoD Cottpa Wlldatr a i Snhoonkovtaa A N v Zeaaen Boakonp Wed I Spmil J F Verkade WaddiaiTam A v d Helde I Uooedraokt J v Gennep llaüjttiA SlUiil 3SS A a m STóT SAIIGUI1I05 € O kan At wat aliim vliaen van neui en keel licht tol ontsteking brengen Voorkomt zülki met de UA tsbletten tegen kocat verkoudheid keetpijn De LIA teblettea hebben een fiJMi anv matiecheamaakAleai verioiigbaar i rOJSimda Vinam 8s alR tnii i in vagna ia het middel dat bij algetaaeoe zwakte of na ondermijnende aiekte aaeldererloren kracht hergeeft Verkrligbaar bi Apotbakera en Dro p rtii per Seach I 2 6 8 1 II 12 B f 21 3641 20 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Da Rrameralraal 2c 4 Den Haag Plaaaehan worden teruggeoomen S I II iiiui iiiiniiil iiimii BOSKOOP AdvertenUlB en abonnementen op dit Mad worfen aanKenem door MMM fP A WKU iR Zyievflg72 Zaleniiiv 23 Aii iisltia l ll wmmt mum VERSCHIJNT DAGELIJKS yhht BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEEUNGBNs Op de TDO ioa 50 hoogar ABONNKHENTSPBUSi par kwartaal ƒ UU p r weak It cant mat ZoadasaUadper kwartaal ƒ 8 50 per week 27 cant preral waar de bezorflnr per looper geachiedtFranco per post per kwartaal 3 10 niet ZeadaavWad 4 Alionnemeiiteii worden dacalijks aaavaoomett aan ooa Buraau Markt 31 GOUDA b oaxe areaiteo den boektiaiulel en da poatkastoraai ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda ee anatrekea bafcooraade tot tien baaorfkring 1 6 regala 1 05 elkao reeel meer ƒ 0 20 Vaa buiten Gouda ee den bMnrgkriac 1 S ragalü ƒ 1 30 sike ratal meer 0 25 Adnrtaatièa van jubliake rermakaliJUtadsa lVi eant per ratal AdTertaautatn ia bat jjUerdaaaummtr 20 9i toaalac of dea prijs Bureau MARKT 31 GOl DA baar de Duitsohe sociaal democratischo minister Noske van de J rtu TroelBtra w et er van mee te apreioea rwp overal d vrijwilliger vow ord bewiring op en bespaarde den onruststfl cers irifs handgranaten en ka onskogda niaf Het kan helaas niet andpr Haar daarom wülen wij juist eena wgzen op de houding van do Ifeagsch aooiaaJ democratie die op d meest annzaXife wiJze obHtructie poogde te voeren tegen het voorstel van B en W van Den Haa wn da burgerwacht te ateunen Dia houding was onoprecht maar ze vras taveofi leerzaam Het ging dnax om een subaÉie van 10 000 Om welk een bedmg soa het 4 aan wanneer de S D A P naar de macht greep en zich met Kaar vx kawewf in langen en hangen strijd zou moeten Mndhaven Wij zullen op alle mMsrvaanlige praatjes en aardigheden niet ingaan die verschillende Haagsche aociaal deonocratiachie vroede vaderen bij die felegenheid ten beste hebben gegeven Dat was aJites beneden peil doch voor de pübKeke tribune bestemd en wij kunnen dat met minachting voorbijgaan Wel vestigen we de aa idacht op het argument van een dn lieenn S D A Paa ars dM in zija oonnoozelheid uitriep Jtten vraagt hier geld voor een beweging om ons te bestrijden Dat ie ons bezwaar Zoo zool Partijgenoot Heladin a betoogde wel dat de S D A P dmt daoAocmtlBchen weg 9 T lli resolutie van het Ariüien ë£è Toi3ffM nfialeidend is niaar partijgenoot Van Ui en was minder handig door te beAnnnen dat de burgerwacht tegen de S D A P ging H t sol haar eigen schuld ziJn en in de eerate plaats die van baar ledder indien dit te aenigvr tijd bewaarhedd mocht worden Troolstra de ontzaglijke verantwoonlel khead van reivolutioiMlr optreden had aanvaard was ïijn partybelang neriogvreea Wij staan ndet meetr alleen zei de grooUleider wjj hebben en concurrent Ete heer Troelstna waarsdiuwde deconfermitie dat zij moeat opgMuweo haararbaideni niet heelemaal kwijt te raken Het TPartrouwen van de arbeddara in de so ciaaldemocratie was emetig geodLokt enhet zM van haar actie affliangen of demaEun s dLe ona oog een beetje vertrouwen zich niet in de arman ran dien concurrentsullen werpen Zaedaar de poaJtie Tan de S B A P ten volle blootgelegd Poodsangist tooi den conctxrrent Wijnkoop En om het beetje vertrouwen dat nog reet en dat zoo heel licht geheel verdwijnen kan te behouden is concurreeren noodig Bcherp wMWurreett n natuuriijk Ztooals een bijna failliet winkelifl r zal doen om met een laateie wanhoopspoging den flatalen dans te ontspringen Niet het arbeiderabelang geeft dua meer den doorslag Ala Wijnkoop maar ni t wjnti De leiding behouden ten koste van wat ook de macht over e n zoo groot mogelijk aantal arbeiders die Troelstra en de zijnen aan het roer moeten brengen Daarvoor waagt men zoo noodig een rorolutionn ür optredm met alle ellende vooral voor den kleinen nxan daaraan verbonden Het is de mentaliteit van een lijder niet van oen leiiier Onder deXe omstandigheden kunnen wü ni t iiriiinifcUlii liiiiifn illniii 4i aan de orde VBflChouden niet omdat zij ome maotachappij onverboberïijk vinden maar omdat ziJ inzien dat het onduldbaar is dat een zeer kleine mindwheid het recht zou hebben een schrikbewind in te stellen hebben zich tegen zulke plannen van een eersuchtigMi partijleider te verzetten Me woorden en argumenten die ook op menig arbeider indruk sullen maken met geweld wanneer men geweld tegen recht en wet daotatuur tegenover democratta kou willen plaatsen Dan zullen nwge h t noodt noodig wezen ook de burgerwachten uitaiemende diensten kunnen herwijzen En daarom is het goed en noodig dat deze goed geoefend worden en allen steun krijgen van overheidswege die zij noodig hebben Organisatie van den burgeroodog noemt Troelstra dat met een onschuldig gcdaat En toch aa dit ren dwaas al wanneer dieven en moordenaars het bestaan van pt ltie en marochauseee op gwlijke wij zouden qualificeeren Orde moet er zijn en om de orde te bewaren zijn sabeda en revolvers onmJa Eerste Blad men begint het overziicKt samen te stollen on natuurlijk blijkt nu welke enorme sommen zijn uitgegeven Nu gaat öümen betalen De inkomstenbelasting aal voor 1I 20 vriiwfll het dubbele bedragen van IdlB Dan heeft men zijn toevlucht genomen tot de meest onsympathieke belasting die c bestaat een straatbetaatlng en vervolgens worden allerlei heflHngen verhoogd Alleen op die wijze wordt het mogelijk de begrooting voor 1920 sluitend te kriigM Onder in den zak vind wij dus da rekening Het zal natuuriijl onvermijdelijk zijn tot deze Terhooglngm over te gaan Het geld moet r xtjn en gedane zaken nemen geen keer Wie ooit de llluBie had dat het mogelijk sou sÜn op een staatsof gomeentehuiehoudlng te besulmgen is al lang gedesillusioneerd l£et heet onmogelijk te zijn om te benuinigen ledere be ui iging heeft noodlottige gevoligen Nn eeuf zou de bevordering van een of ander maatacbappelijk doel er door kwenen dan weer zou een goede en nuttig werkende soalale moatregtf ar door te niet gaan BSHTIN VW Dl HOFSTAD CCCLVH Ondier in den zak vindt mm de rekening Onze voorvaderen wisten het wel raak te zeggen de waarheid van dit spreekwoord ervaren wij maar al te goed nu men bezig Is de rekening van de crfsis joren op te maken Er is in die jaren gefinancierd op een wijze die hen dia op de hoogte zijn van de financiën met den grootsten schnk mAest slaan Voor altes was er onmiddellijk geld De inkomsten der achatJtist verminderden en tO h ging men voort op alles w t maar noodig was geld toe te leggen Talloos waren de bureaux die gesl ht werden reeksen ambtenaren werden aangesteld en het geld stroomde weg naar alle zi den Thans s het oogenUik gekomen waarop In den aanvai r van den oorlog la men er op bedacht geweest om alles wat cfïaisuitgaaf moest heeten afzonderlijk te houden Het was dan de bedoeling Wor de bestrijding daarvan afzomlerliJke Sronnen van inkomsten te zoeken De l di f duur van den oorlogstoestand heeft dit stelsel onmogelijk gemaakt Ten stotte was iedere maatregel een crisis maatregel Wü behoeven niet te zeggen dat deze belastingverhoogingen allesbehalve aangenaam zijn ooral d straatbelasting wekt weerzin T Is ten slotte een belasting op de woninghuur en er is niets dat op dit oogenbllk z66 in de war ia als de hwur bepaling Deze grondslag is de m e t óndsu delifké die nomen kan worden De belasting werd gelegd op de verhutmierfl n deze zullen ze natuuriÜk onmiddellijk afwentelen op de huurders Welke ledierheid is er dat dit op billijke wijze geschiedt Alle indirecte belastingen zijn thans uit den boose Zij worden onmiddellijk afgewenteld en feitelijk is dus ndet meer uit Ie maken wie ze betaalt Natuurlijk ie er ten slotte weer een groep doe inlets betaalt en de huizenveibuurders zullen wel trachten er nog een voordeeltje uit te halen De wedloop duurt nog ateeds voort Het was een raak nwtief dat éttï dar geïllustreerde bladen gaf de prys i rij ving en de loonsverhooging houden een wedloop en er komt nog steeds geen eind aan Nu mengt de overheid zich er in met haar belastiag vermeeniering die 100 belangrijk is dat zij een motief zat zijn voor verhoogittg van salariaaen die opnieuw schatten uit de schatkist vragen Wanneer tuaschwi deze drie het evenwicht hersteld zal zijn ia nog een zeer kwestieus punt het laat zich aanzien dat ddt voorloopig nog niet het geval is lm is natuurlijk ook weer de belasting Feaillaton ifii be of aan een 0roote hmiheid en oen groote dwaaÉ eni roaaff je moet mij briovcn te traoLtei e ar zoo goei mogelijk in te eohiKken Hij had heel ernatJg gosproken loen hij uitgeaprokflo h J kook Matrvel naar hem op met hiAr oogeu vol tranen Jk hoop dat lij het probeefen zult zelde zij Er wad iets la die woorden dat hom toon oaverkl bai4 aar wiw eailat nog langen tijd daiama In zijn tterina rtt bleit Zij trok ha ar vtogers tert uit slja bsiDddruk ea gin snel wef HOOFDfi nJÊ XVII EiWolijk kwam de da waarop Marvel haar reda naar ba 0 zou be nmea Evea voordat zij hiH jMht verlaien zou ging zij naar hot salon ftlaof zij een boek wilde zoa ieii dat slj daar had a ergeUien maar toi wer 4ijkheid omeenzwljgMul al aheld te namra van een plaele waar ztj eanige wekwi althans betrekkelijk gdukklig gefeest vae ZÜ kreo eon klefaie BOhok toen zij bij het vwliten van het aalon WrWhea Ie oQtnaotHe Hij kwam mtnA nnair haar ion on flieohtet mot grooto moeite eiukte het haar haar zelfcaheerwhfa te behouden Het uur van oJaciieldl nemen fieeftgesla Sen vermoed IW zei Wr cCiesleiy met een mislukte oo ógv om op lijn gewonei toon tt aprekea Wanneer jp van mij w e bent moet je probeeren raij weer to JD gratie op te nemen waoruH Ik naar het sQbijnt rw MnavtaHjk beo gavalli al wil Ja n4J wal batovea nMT H t wordt liat zei zij ooruaOg Heb 1 3 zulk een vreeaelijke hoos om e t te komen Wel kom dau maar Mior bij oorzeüo tocdi een ooceablBc n iA toen bullen wij niet M et oW v ii elkaar afscheid nemen dan ao het siaüon Denk ar aan du b t voor esn langen tijd zal zijn en WIJ zijn toch vrienden geweeBt Mair Marvel vopkoerde 009 ateectoineen hfi ige zij het OOI stille woada sn de oede ging gepaard naat een doffe anivt il e alle lit en u t haar dlieea wag t 4iooten Hit wosi haar olKitofftlIjk op deze vriendelijke teiï mo tkominc In te nan zooals ziJ gjdaio a heb Wn als ZIJ tn een andare geawedHstemmii gewteet WT Zij voelde zit als ba frorNi hx i togenover alle nwer vfrlendeijkegemoedttbewagHngtm en met sleoLta de berinnering levend In baar dat er een anlere WM ergens op een on eaeod pi sata waar hij giarUe zou wlllmiijn Vaarwrl antwoordde zij op saohten ttlordruktJa toon IJ hield haar oogm neargeslagon Nag steeda zonder iiem ion te zler reikte zij bem haar alaloe sDial Ie band Hij oam dte on trok liaarnBar zi toe 11 je mij 9wn zoen ge m Marrel Zij aanckie blijkbaar en toen slch bw snerende wat er 009 loo itort geleden was vooivevalien v Me zij dat iJJ niet kon Nw seide aij lü wU j moH meer sen soen geveo Hij Teranderde van kleur fanv sM niets nirer HU drukte baar haiyl bwl hartelijk sn warm aa ÜJt die toen kia Bor Zij zweegL Zij wlfl nuet wat zij hein antwoorden moest en bovendien wae zlJ bBug dat zij wanneer zij zon epreken in tranen zou uitoareten Wat z df4 dien gwingen troost wU Je mij niet gevwn zei Wj k ben nog erger uit de graile sebljnt het dan Ik dacht Je beriinert Jo zuker wel dat Je mil oem 9 t o at mannen ooit hun vro iwen verlieten en ik vertrtde je toen dat dï nooit geb Ki maar dat er wel ens rpouweu geweest weren die hun maaneo verlaten hebben Je wtWe mij ioen iiln Pkwve maar nu zul je dat wei moeten doc n Je ziot dot Ik ol dan lubikte traarheU sprak Jij bsit het die nilj verlaat Dat Sb beter zeide zij laneiaami dan d it Ik er op gewacht bad dat jij mij zoudtj verlaten ftiB dat dan ieti dat zoo va t indl Hfj besobouwle baar met eenige nleowegifrigbeid Wat voor wlUe geda Mea glagen ar in dat jeugdig hoolije omV Uij had non niet ios zion dat de amai bezig wat het iind aa J tot een vrouw ta doen rijpen en bij was het alleen niet met zichzeU eens of h t rMie wiapeliirlgbeft dm wei ¥ sa klnderlij iie gril geweest wb die er haar toe gobiwlit had naar Engehwid ten te koeren Kom lei bij vertel mij eens waarom je dat rerwaohtle Dat kan ik nlei ïk weet het olef zelde zij met iets z nuwaoh g Biwselettls in baar etem In iM oo enbllk vanververriug leek bet haar aleof zij gemwer l c ljko teAm zou knnaen aanvoarsn Toor hrtgeeikazij gece d bad