Goudsche Courant, dinsdag 26 augustus 1919

HONGAItUX Uet nieuws lulaiaterl MaiuuiacaMund heek aawr de urnog m Uoud i eHt verceemi eea eno Idvnt i pla itei gebod vaa ot e pa ijea iiiut li p van de auctaal demoeraten uaii vitit ovfireunat Hiuiilig te oiuea bttrulluude dn voeuilug eeaier olettwe re i eroig Do aaubaa Ma va dan k tMH eord en mlaMar waAlear SihMiA m den oJ M Hi0g lijke om mui aw aet boüid der rego nng e haiuliTtvec Do o claaMnuooratvn ec iv Mtncn staan ep te altreden van J iiedr MJ volgk o d u aijïw awtliaiiigtKrfl atvt mii iiua ver langen vaMboudt u De tetgftMiwoorvUge n il t r ran Haadel 1 ranz llelnTK 1 mjot ttv prteUenl g Horden bij bebouilt te e i da porl ieulLe ii HmuM Vootm jijn beron l wea iiiitdMer van Bimtpulandwelie Zokeo refill dit de r 4enng via Boa Kun opvoljd iiiintoter vm V rikewi va t H Keilt r mèai ter voor Voedat voorzlemof eu Karl HuNRar Le leKder di r ob wtclijkaoclainn KaJ alH miokiter lood porteleultIe li kidiinet attt g b ibea Prof Ar Joh OtrUna Mtjft b 4 departament tw I in9n ll n KiJen De HDnlaeil lemociratea eiacbeu buAteOdka vi 7 taaiMBOi retariatt voor Blib op on w angen ibd de vtr kwlogea obi alleen g eld zu ku wordea door dra minlater Wto Bionenlandscbe Zakm umm door n ooi lege waarin bebalvL deae eea snol al d mocrvtt eu een burga 1 Jk p dl ii$m t 1591 120 ANKER A PAINEXPELLER TEGEN RHEUMATIEK S £ EN VERKOUDHEDEN U een kpaahtioi tarapkend ge neeioiiddel dat gedurende een halva aan mllllaanan pkajima lak aa llohMIJaapa van kunne pijnen verloat Jieeft Prija n 40 en 95 cent bq HpoIhakara en Dpogiatan r Ad RICHTER a C Rntt rileB Te Gouda bij Ant Coopa Wijditr en 8 H V Lo o Markt jlü 30 Zaterdag isLAXdag dan wasachen alle verstandigemoedera do hoofden van hnnschoolgaande kinderen met LAX dat al hot onrem onmiddeügk doodt LAX verwijderd bovendien stof enroos en geeft een mooie glansaan het haar 25 cent perdoos voldoende voor j liter hygieniBoh hoofdwater Bijalle drogisten 8636 38 L I AKKER Rotterdam mmmmmnmmmmmmmm In plaat aa kaartaa Heden overleed eecbt en 1 Ib ome eeiiefde Dochter Zuner Behuwd euiler en Tanle 3723 19J licsba lelianRa GlaïHnaiis lo dca ouderdom vu S3 itar Wed P GLAVIMANS MONT UBAN V SWIJNDHROT G t n B BO k Gouda 24 Atijmim 1919 Pottendraaiers GevrBagd POTTENDR4AIEIW TSlt werlc kunneudo draaien Gondsopen KüuUrh Anrdefferk en Bloei ipotten Br onder No 3716 ijure aGondsobe Courant 12 GEVRAAGD een 3732 aankomend Smidsleeiilingj leifen 1 September e tich aan te melden bil H 0 HONOT Mr Smid te llMua k ER BIEDT ZICH AAN een Boerenarbeider tefc n half September of Ortobar Fr br lett B an C VAK WIERINGEN JB BoAkhandel Alph4n a d Rgn 3733 11 üiiiliaclilsaïQiiilsclioai Inschf ijvffig van ieeriingeii De DIRECTEUR der Ambacht iftvondsohool maakt bekend dat gplegonheid zul bestaan tot insrlirijvi g Tan nieuwe loerhngen voor den anpstannden ruraiis op DONDERDAG 28 AUGUSTUS a In liet Schoolgebouw aan de Houtmansgracht des avonds van 7 t t 9 uur 3700 48 Om tot do laagste ktasBQ to worden toegelaten moi t men eone vorkkrmg overleggen afgegovon door het hoofd ooder jagere sohool in dese gemeente dat men in den loop van dit jaar dienf Bohool heeft verlaten na ha r tot bet einde en met vruobt te hebben doorloopen Z die zoodanige verkUring met kannen ospHeggon of tot eene hopgere klaBse vonang n te worden toegelnten moeten voldoen aan een examen dat zü worden afgenomen op Dinsifac 2 en Woensdag 3 Sep temCer as des avonds 7 uur in het gebouw der ichoo De Direcjteur B E SPIJKER Aa Qouda Augnstns 1919 Fijne gevulde koeken zoete Krakelingen Zoet Roggeen Krentenroggebrood Zeeuwsch Tarwebrood zonclar bon Eerste Itwaiiteit Broze Baschuit en Théebeschuitjes jm 2s by lil J V Vlie Qroanendaal 3St vcor ZWAKKE TAHDCN mm JX BpLDOCJT KO 2 PiaiHbmte bedPiti S TCWtHIMH UITREIKING vaai Vrouwen en Kimiai koiisen op Waanadag mv AtigMatua mMn des v m van 10 IX en des n qi van a uur ten huize van den Heer J C KROON Tentweg aldaar aan ingezeteaen die niet zQn aangesiagen In den Hoofdelijlien Oaulag naar een Inicomen van f 550 sjaars Vrouwenliousen f 2 Kindari ousen f 1 25 f 1 40 f 1 65 en f 1 90 naar maat per paar Tevens wordt attent gemaakt dat dien dsg het GURiKS aan dn aangezegden op genjelde urep nog is te bdcamen an genoemd adres 3734 60 Met Advertentiebureau van de GouDSOHE Courant TBfcBF 2 MARKT 31 BEZORGT DB PLAAT8INO VAN ADVBRTENTlfiN lo aUe Nedei landsche ea BujtanlaBiische dag en weekbladan en andere periodkkaa I laadmt Moigp prljsverhooglng HT li cafHll 0 wan n ataahi lll alaa l voldaanda lalichtlngeii wordw QRATIS verstrekt Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keixer jf oht 15 1 Amtt rdani Lelietfraoht 50 CURATORIUM Haarl PoUk Lid Eente K caer 8 Poitmnii Sehoolopxleaer P J Raaycnakarts Oud Seer t rit Ocnsra der RijkaverMkerlagibcok W N WlMUl ll0V a Qap Luit Ko OIL Amerafciort Sicritarit W Jacom ttl Oud Advocut m Ned ladll H 4 Calkoaa Buiteniew Lid Oad UiflB BurjBiiieeiur Ten Ed iD en booJopsi oer J Qaiu ltf Oud Reildenl v n TerailU kil SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN 4Ü0 f BOEKHOUDBN HANUEUCORR ADMINISTRATIF BEORIJPSKBCLAMR ETALAGE ORGA iISATIE DEUI irECHNIEK STENOGRAFIE SOHOÜNSCHRIJVEN NBOERLANDSCH FRANICH DUITSCH ENGKISCH ITALIAANSCH SPAANSCH ZVtTEEDSCH On er leidinl van So bekeilrie leerkrachtMl onder wie toh BoDiaaa Directeur eener Hendelaaehool Mr Dr J Cllltea Directeur eenir Tochticbool Jhr Jaa Paith Joumeliit Dr A A Pakker privaat dtMeot Universiteit Dr A J M Oarjeaaaa leereer H B B P H raa Otctal leeraar Handelitcbool Prof W C da araafl alwigleeraar Univertileit Utrecbt Dr A Hllbarstadt oud Iccraar Gym nafiiim Dr i M HoosvUat privaat docent Uoiveriiteit Dr C Hayftuaa accoun taal en andere mannen van naam 20 leeraari H B B 7 Mn lo de Rechten 7 la eoieura 6 accounianu 3 aruen ene wtKden door ooi e rteolieerd naar djaa 4Ü0 fcbrlflalllka aarf aiiaa om OBBNSCH NOORSCH RUSSISCH UALEISCH LATIJN GRIEKSCH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WBKKTUIGKUNDE KLECTRO TECHN TBIIKENEN BOUWKUNDE ALO ONTWiKK LOGICA RHBTORICA STUDIETECHNIEK STAATSWETENSCHAPPEN STATBNORDE ktUZIEKOBSCH tfARMONIKLBER 10URNAL18TIEK GEZONDH LEER tIETH SPRBKBN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERSBTERING VI UO BN OOSO REKBNBN FMBEUN SLWD OplaldJaf 9W brtal vlwr alia axaiaaaa voor alle anibtaB aa baroapaa TOorAUja aataa 1 0 aa M O ALLB praetljkiilploina i Staataaiaiaaa Notariaat Mr la 4a Ra klaa OaaaaaiaMilwlalatratla Aatiurla AsaaoatoaU Oadarvltiar Baawkaadlt Opilahtar aa t aak a a aar Onlaktar Watataaoot BaiMIMaMar SaeratarliRailaetaar aoo aaa S71 liO Cursauen voor l egiaaers eeaigaala gevardsnien maergevor denden en vergevorderden Ajingeiuiaas mctbode Pcnota lljic contact tusscheo docent eo earaist Ultutetwoda orrectle collectiel en Individueel BUIljfc conditlëa minver ogendeo kunnen vao oat Studlefondf proHtecren dcwde n Itsteo wie v rkt slaagt Adviaxeo iusakf BeroepskmiM y ar M vt vi tkU g n vraat nan i iMtaraintnta fnla tm uft M iodUaai mm Ud ptgtnaU Mmt vriimil tith husrjMr M m AlioQiieert U op cUlBted MIIIEI N KISIEiriUIS m lEttlllHII n Miiiy AAHUUa vmn Wffiln lj en IraiKnstallatiii I V AM EMNM Co Qou ia Wa t tMettl lia 3703 H s KOKO ccn lutttfe heldere en niet vclte vloeistof bevordert den haarflfoti venterkl klieren en haar wortels voorkomt hot spktcn a tiitvallen iïoofdzeer en rooi verdwijnen nadat men KOKO eco paar malen heeftigcbruikt men sprenkelt eenvou di KOKO op het haar dan wriju men het zacht lo ocderwaartwht rItahtlnB en borstelt flink Verwaarloes nooit Uw Haarl Wrf stellen geen dwarc of onnogelijkc eischcn aan KOKO maar w j z gcn en houden vol dat geen ai der preparaat KOHO aU een tulver geneesmiddel voor hst Haar kan evenaren WAARiCHUWlNGI Lel op onderstaand Handcknierk voorkomende op elke lesch KOKO wordt nooit los zónder verzt gelde bultenverpakkiag met IbuJelsmerk verkocht P r U a I OS Iflalaa 2 20 rnlddan 3 SÜ groota ftaKb f KOKO Shampoo Poedtra f 016 jpcr pakji Varkiljgbur bIJ Apeikakwi Dro IittH tk ParfiaurUbiKjcUriB Verkrijgbaar te Gouda bg ANfON OOOPS Wqdatraat en te Sohoonho en bi A N VAN ZESSEN MRUaBLSN thouwkniii Prachtiije toliede meubelen nieuwe en 2e handa te koop Tafelt Station Ktsttn Splofltls Theatifols Schilderijen Boainnkssttn Ulttrektafels Twaeptraeons Badattllen Wolltn Oekin Sitfjn Deksni Leerstoelen Laerfiuttulls enz Rauzanhooiijfls 111 20 SPCeiaaL ADRES VOOR jqHGELUI MET HUWELUKSPUIIIREN SMIONSTRAAT 44B Bovenhuis nabQ da Schlekatfe TELEFOON 12800 MBMBH iaHHMMnHBaRH AdnrtaatUn aboonaiiMntiB ot dit klad wordan aanfanoDiM rooi ÜrkeawaadaDorf door A BOOM BarksnwDude Toor Bariunwoada Aehtarhoak doar 1 msMEii Mmk mmi Als gij e Pain Expaliap begint te vermageren AIb Uw lichaam ant verzwakken Gebruik dan M ijnhariif s L vetogen Bi het lebruik hiervan kunt jij van lAaciea verzekerd zijn In buuen vanaf 90 cent Fabrikaat A MIJNHARDT Phtrmac Fabriek ZEIST Bi Apoth en Drolbtca Te Gouda Anton Coopi WUdatr 29i Sohoonkovaia A N v Ze Boakoep Wed I Spruit J F Verkade W ddIuT n A d Heide Moordrsoht J v Gennep Eli Sto wtffc B Nalaijl 3504 27 REIHCBAND maioaii londer veir Irrigators van af f 3 75 compleet OauchasJnJectJespuitenintiUegenrei SmilTAS Ksnlnkl gssdgsiusri GOUD l Lente Tieodewef II DEN HAAG Herderloaealr 9 Neerlanda Groolite Maatachappij m Patent Genceimlddclen Priliconrent op aanvraag teflen toeaeoding vaa f O 20 porto koiten tt Nadruk verboden S BOSKOOR Advertentlën en aboiincinenten op dit Mad worden aangenomen door P AeWBLIiBB Zijéeireg72 AHf ItaaiumiK Oe 4I ©3 WoensflAv 27 4 m iifiiliia 60I1M1HE mtam tTis vxtXTö eaa jÖk cL rt 3a tioTDl ucL v ooxöho u d aL mxx OaKuetxalc © VERSCHUNt DAGELIJKS BEHALVE ZON i FEESTDAGEN 1 nc li t UU ttkt rtfal naar ƒ S4S INGCZONDIN UEDEDECUIfeSKt Op lia ttoorpafiaa SO hoogar Oawoaa ailTKtaBtlSa lo iataaaailaa nadSdaailBaaa Mi aaatraet tak iwat araduoaanlaa prt Grvota latlan aa laailaB aradlaa karakaail laar flaataniiata AilTartaatMB koiHta weiiiM lacaawlaa aai tiiiaahiakiiaMt aaa laUada Baakkaadalana A iiiirf Mi hii aa ia aaaa i ABONNEMENTSpauS per kwartaal ƒ 2 60 p r week etMt iMt ZoBdarablad per kwartaal ƒ 3 SO per week 27 cent ovlral waar d betorftef ptr Iw a feaekiadt Fraaeo per post per kwartaal 910 mei Zondacablad 4 s Abonnementea worden da elijJu aan rAioaim au om BttraMi Markt II GOUDA biJ ODM aftnten den boakbuidal em dé poatkantorM Bureaus MARKT 31 GObüA AdMliOMfadot ToM lalan 8a AOVkRI NTIEPRUS Uit Gouda ea omatreken bekaorfsda tat óm bMarffkriaffJi l 6 n ala ƒ 1 05 ilkait regel BMer ƒ O 2 Van but tea Gouda ea dan betoiiBkrhic 1 Ttceis ƒ IM Ue rafal maar ƒ O 29 AKtrerteatiite Tas ptUkUek Tarmakèl kkadaft 23 cent p regal Advartestdfo in kaf Xatardafaamnt SO 9 tMiU f dea jrrVs ledactiei Tdcf latero 845 I ur K iHu tiij d boiyreuutgaa auiiaa i truiuu uu ViviMM n t wotMu ea kr gl uien g aeall dot iirUud en lm0IU4Ó auUutt 4b wtuuuH aa bit dobak Uvuifnoaau xal wwacsclajiilijK een giweta rtvlo tuMükn ÜM m vi aW r lait A Kamor bet vwrvtrag aai ratilweiMMu Vat lgea L Min ioa de grd kaï imaannla o iIh erp iiUL MMi ar oj da agenda wetMOkwfffpu bubrtki nda ih kue iwl Out e Ituliu i St KT jtp tfOffen 1dmv i1v V a pnrt u mhm var de varcinouvfun ea SM outwttr ut be kKhj ug rmi Oo ztuKa vaa M Kaawr C k wowlt gim poken ovtat eea vuwhAtd tut utt4el vau de loeiian dm uJMUWtt kii nret tot lif ja Xou Am i£ijn r de kdcrpuilatL over de bevTi Jd jjvukden ea tim guttauileuMM n h rrnl bik iloogarge De luogukjUielU bsMeat m KQ gTEMit futauokvl duiiat somIm de k a tner voor ly beeu etai A nieuwe bataettugen tiaiL gawLk iureu Ut dtuiot gevolgd Uoor eua bw iraiaag van da algouMKUiregrv t npoifciiM aou aan do oppuftHag Ugenhaid UeOea baar araobtm te iyooea Dnaod ou eraMi deekaman meteen si leqitMteér tegen bet ketdaat Uemin IVtoWha troepen aa den strijd a p r bUtelB da I bf4 t en gooonk on luaaKI daaruit de fffvWci lng dait meatediMU hr d met een gkoouah op et eow ltl K r dncbt plan ran Poolacli sijd Löffkr te secn arlii raa bet vakverbond uit Kattowkoc aebcMe koe hcttiala J u4i ie fitA ia Opper lt l0 beet ge mftrdp rnet wolk een Vtiaduiud mlJi i tt ea onvemtocddhelt mtn hfit bad be4tredeQ i boo bft ten fiM doOr de onlerUaad llugnu v r t t bet heoM weer faaé 9j$ mAea Htvraingi renooat la oaara tier n eneeibolljkheld aan de leien der onnuuia e oia to w rg B dol d lit t p t f M lo wagigt ocrdo Duütcb rj zoo roei loo A aUk cou4 n mogen tangiteernu erF te gruwden die door da Dottschara m EklextS geeleegd louden aljtt Bierin wordt geMffd dat d Polen m dei treken op groote Bohaal door de Doitaohe aoidaien zljit vermoord en hun verwuten en geeetterwanten van eiken leeft d m van beode eekeen eraatig i n aüNwIifet Vrauwen en kindaren van getriwlioffifiMn die geifluckt waren i n b haele te o if en weggevoerd Mlavonnde Polen dl hel Uoedlwi omlea£d hebiMD a B wmgairHMBi voor kat mmik van herstel tn d Mroaste atrekea Tan Frankrijk en BelglM la einda ket begin van dit jaar een mifiirvnrogm poüU van dwang gevoerd MhBne de IViolache bevolking vaja Opper wifH om de Polen bat land uit te jagen er i S ofpatanden ge THtoni an Balfsui vsrlatèn Parijs Urn vr d08 voorwaarden voor Ooslanrijke MaatragalaN tagan Roamanië Amai4ka an Jnpaa Fiuaiaf Da Baar la éppar SIlMiie oirs oTWkzïoat Staten g aa ana tn aa iii4rak gamaatt De rnendeai raa Koraa la da Uaia Utj ea MtoocM dat ila Koraanaa mat atttonomla met rebolpaa aas Bat is da mUedife vri keod die ay ooodla baiibea I a KOTOaaen waoschea door da Jafauan ta wooiu nut met gabataai e De Matin l aiuemn It Turijn dat de conferentie ovar Fium niet roor Ockober een besliaeing tal nemen Dit ujtatel la noodzakelijk omdat praeidfint WJlaon siek teg en het ItahaanadM vootfftel bl ft verzetten Ër wordt met hem ooderiiande d Al weer deelt men de huid van den b er van den RnafHschwa beer voordat men het beeat onaekndelUk gemaakt heeft Men maakt voor de jacht groote toebereadaelen Dageiyka landen groote Bngelsohe troe wo tran iorten aan de Moemmnknet Het aan tal aankoiQ de vrjjw igere ib dubbel zoo groot als dat der miBT Ehif land terugkeerende troepen De soldaten worden onmiddelltik naar het front doorgeziMKian en aUe anti bolsjewiatiache fTonten krygen van Engeland voldoeode wapena en munl tlle Daarom zegt men Is de aanval op St Petersburg weldra te verwachten en men hoopt in antl bolajewlatiiiche kruigen de stad n den loop van Svpioiahef te kunnen Udevt mUfeen Franadie bJaden te ver Mtan dat fedur nda den t d dat ket VreMdMMnrerdrag ia de Fraiunrïie Kamer behaalieid werd de Vi de9co n£eT nfeie haar beraAdalajptaseo aou atakea H eleniaaJ juist aek at dat bericht niet want fjstea i jn de debaitten la de IOune r bc t niDen en heeft deeondanks de Vredeeconferentie ikog veriMenl Maar K d eltdtMc lykt hM bericht wri Jmst althaUiS Tlttond het hoofd Tan d Italiaansche Tred ed Ae0aUe faat bounenkort waarachAfnl k 1 Se it Par s verlaten Ook BaUour van de Knflrelache dcde atle ia van pdan te vertrekken De opperste raad der gealheenden heeift gisterochtend beraadslaacrd owr het verdrag met Ot tennjk en heeft de fiaaacieele bepaiingen aaiig H m ii De voorwaarden over het haote4 ziijn nog niet ten euide gebracht £ r zijn not verschiUetide amendementea voorgesteld waarover meiD vandaag verder zou Bpre4c n Men heedtt nog geen b jzoodere be MuIng gemaakt waardoor het de Oottenrüfksche epubJie4t wordt veï od n nch aan het Duitsche Ruk te hechten HLOburry Idbt boold van èb oemealHste dev ei loirte apiei er sooolv vu o pec fr niiivüt i t klpp reeti godaAu had lju uxlueein oMv mt dat ar e en iVMltioiie d b HceM ahcbben diaetgunoiDen Weer aan het wer k Maandag zijn de baakbtjomblea la Hamburg netr aan hei werk gegnui zooder dl hun dfcKU n IngawkUgd zij li Uot udaliikkea vau Je tüklim wwt m gevolg hiiTVan dat de dIrt3cA haldea mi gedtHld dat d bedt eii Tt a die Maao ig bet Mirf uiot zoudi n hebben bor at atoontKlagen ttomk fl worden beMooaua d I staking duunlo reeds ta laa tmit on m berU wiea klierden dagelijks tot den i hdb lerugi ooodat do laatHw groeien ffoea M e r tan faK erntogtn moer becuntto Uiewel l Kiderit da ttuivlng wkdeu vooflsntiaa l ctiouwdia bei personal de actie êIm ver lor D Daarop t Iwalatea bi i weK ta htovMteii De stakende bedlndén die na pm bei wtfk herv at b t pn wo den door d do nctle ale a euw perMne beeobonwd De vnxjgere dl iaijaren teaiiD olci meer mee Men vreest editjr dat deee maatfegrt weldra tot aen oWuw eonfUct aanlM ding zal ggvm riANKRUK Het Vred ever ra r Guttaren zou hei redatfv erd ag hi da provoceard die met deporttUiea oïndigden Polen tot aen oidoertden stap moeaten opwdtken en van Duit4 i Jde is al het mogelube m het wwk jj iiu m ook te loigen t i veikailaaiiiiMli ilW in Duttachjandfl voordeel nmet uitvallen DuitechJond heeft deze politiek kunnen volgen dank xii de domheid van den opperstm raad di er op had moeten staan dat de b uUingen van het vredesverdrag nopena Opper SilABl onnuddelljjk werden uitgevoerd zeggen de correspondenten Men schijnt dus nog wiel over zulk aen bepaling te denken De Vosaische Zeitung Temeemt dat met aUeen Bogc sche tnoAr ook Fnaoache transporten aan de Moemianskust landen De Amerikanen zjjn verdwenen maar er zijn ook wat Servisdbe en Itahaansche aoldaten aangekomcm Een Noorache Joumalmt heeft galegenheod getoad het entente gevangen kamp aan de ICoermanakust te bezoek i Hy vertelt dat de Chin e n en andere Mon 9Jen het talrjjkst onder de gevangen fablajawiki x n Naar de Bngeledw bladen ventemen a n do troeven van generaal WrangeJ in de buurt van het Ecton meer niim 100 mij l ten O KX van Tsoritsy in contact gekomen met de Oeralkozakken zoodat een verbonding tot stand ia gdiracht tuaschen generaal Denikin en admiraal Kolts ak De bolefewistisohe vloot ediijnt buiten gevecht gesteld en de verdedigingswerken van Kroonstad onbruikbaar gemaakt Volgena bwichten uit Warachau blyft de toestond In Opper Sdlozië neer ernstig De Warachauflche correspondenten van de Tunes en de Morning Post hebben samen een telegram gezonden mt Krakau over de De geallieerde missie te Bo dApeat heeft opgemerkt dat het Roemeeoeohe leger nog aitijd VDorfegaat ttp Hongaarach gebied aU lerlei voedingsmiddelen eo fabnkatxo op te vorderen De opperste raad heeft daawan emi meuwe nota aan de Roemeensche regeenng doen overhandigen om haar te wjja en op den pynlijken indruk kwr die be richten gemaakt en om haar te verzoeken e en eind te mak a aan die opvordeHnireti BUITINLANDSCH NllUWa DUmClLAXlk PcaprekÏQgen metda fiatenteoom mleale Maandag zijn te B ra Jau de beaprekto gi n tuasuhen vevte funwooHljere van do n g f amng aldaar en de eiitea£èai mni aBie btponneö Vertt onwootdig ra van do e por Sitozlsohe nlj verheid en van de vak vercenigingen woonden deee bij PIoraiQg de rijkeoonunkaiulBBobetaiêboe de Spart loLache bowegl ig tongsainerlMind in hei Poolse vaarwater was geiomea en ton rtotte tii eoa nadon w Poolsotie htiwegiig we gowordco U eioar Hcaierberg de obet van éen ktsl der ru ksweerbaorb ld deekie mee dat Poobsedie ieg Dcneoldakn en ger gi i ie Tevens heeft de economiiache raad de Roemeenache regeeriag doen ia eten dat t ngevolge van haar hantdelwijM aJle con tracten voor de verschaffing van voedingsïmddelen en ooriogsnmtcnaal opgeechort z n Geen zendingen van kireiHniMdelen mogen meer naar Roemenie m De conunisfflc voor de baitenlandache aan gel enheden uit den Bemaat te Washington heeft Kooala men weet het aane ul nieait aangen omen waarin wor geze da t de voormalige rechten die Duitschland had in Sjantoeng moeten komen aan CQuna en met mogen toevaülen aan J4 an De aanneming geschiedde met negen tegen acht stemmen De toezeggiTig door de Japaneche reg enng gedaan om aan Korea een zekere mate van autonomie toe te staan heeft in de Ver FaalHstaia Marvel waai de kamer P J II gin III M I IMIMI M M 11 een oobandlgihmil om hei se aaabt i gntijk dit te driMkea nzin Wanneer Idare vrouw alt lideDdettkrtag ar beiwaren tegen n oDi do andere vrouw ke ontoMMtea i wte baar man verUld waa ol jjs tou4aa el widnig beaoaksn gwnaoat wordaa Kiloof dat m ar Ea bovaodUn Ie J dy Wriotbc ey voor smvüt Ik beoenlaidatt kan verre van diHB Je oordeel 1 igeiMl Julii ZU Is t tfgeadeel vereMo Uger dM de mmê m ea butitgewooB goed ng gepaed SM een uU kap tem olit ksaoblgt WM bijïoiider reia Maar vi4 aacvrojw 8e htt betrrfi t Ja betoog eavrwd da ep vaidHgwa vaa eaiWrea aa alJMout faas 1 avde TOOT mij IIQ to t a f ea n ii ft het alh n maar dat kkpvet gaan kwjia g eohledt n die vrouw Ik 14 alH la Ktaat A gBctt rm aalfmeefed sal sy itefHitf naA ilet j dan bik geslaa dien atj ep kMaa wls p tradf Het wae aea ilt een a Mt vaa gelaatsiMMea Toe eebea twe kmkjes west Hkrvei vw kaar S WHtaèbwteyf Ik bea r mkm nn dal iQ Hm wu haar leden soheen te ver jrin y det een kraebl ge posing baar euiott de ba la worden wat baar eek na a tijdjle gelukte Mevrouw Vcnilam was een trouwe vrtend voor Marvel en hiaef bij baar zj dtr den ediijn te urekkm dat 7j dil dfed daar zij wlat b e wemlg deze aaa gozel cinf giwcnd waa ea hoe wewijzij i L stuit wae in baar tagwwoordtje gt nK eiaat nmlng een lut Mlfl gempTéUt ta Oo r ii met haar oingfvltij Maar een pooejj begon i baar I baatoriMa net rrzoekcn aao laily Wiioikeeley o war dm voorgiwt kl die ra de than In dit ettrfte etaUum van baar veretftijotag la hot publiek een eter begon Is wo 4en Ook lady Lucy Venil waa verrut over baar Dat waa met een van Cl eh B onmofleiijke zwanen d e oikvaraiul rm bleken gmvio ta lijo maar een wer litlijke bona ide rara atW HUer eciiige kwestie sou sU da otMiwe tfUioonhem orden en daar het eltijd pottiAak Is op oodm voet te staan naat een p ktimeode ster was iij ba H e u gew u sB vrten dilljk Mnar tea alott verwljdetd MonrilEleb om een quadrile met den h rtog Ij daoaen Zij vo Ja akk batmalijdc K aiabtcr PD fMizekw maar lui loüh aan éea aaderen kant e a seker ▼ Hrtangea om aicli eau te ekAau Uj de treaUJlcep füimn deq kring om baar keen Mevreuw V rulam wendde xiek sMdra alj zIntL alleen zag onmJddeiliJk tot haar K loonaaater af wie zij nAg gei bad eea ataod a u oMlna Uaff haar kea kM naam mevrouw Scvlolt zij Op dl p gebcl n two Maar mijv liel aofaepsel waarom nletf an wootda lady Lu een grootSpUikppe Toen Bc Je varM gaf te rn ên ta Je xflf bat liefH mee wfidet nemei b ik in leder geval gedacBl dat j jeaoadl hprlaneren dat lady Wi4 MfMnley waaraehijaUik ean van de ptrT u atjn tTtl dat beb ik ook Ik beilnner4e twt nrij volMOMn diarom kab ik Leont uif gevraagA in deaen jd vaa ni l tuar waonsrr de Manm aaa a ets aodeiv denken dan aan de oht bladere kleina eewalie teer gewtiiwbt en aea outmoMiftg tosMhea die twee moaal let tra Mb met xloh brccwm teioMOheo tot nu to f r aog nleca van aaaard g beaf4 Het soa mij apljtao ola tk btf moeel mieleepen Ik wou kit e kMae ilawillieirto arraa cMïrde daf zij aleb aa ps i M p B ia hei huls vak leBHMyl andere Hi wipaeh Marvel qH aaa kledarfelljia Moo aMetd Ie ien Kij la aM vaa de gnmaeaooit die men dagelUk fl 4 ea Ik atel er vol strekt geen prtje o dM kaar late oogabénrt WaMnear bmi ret iilng toudt met al datj eo wattosekan mevrenw Soarlett en VHolkaaley J roer K b ktw iiiMeMliii Uff behouden en btoneogelMWieal Een overhaaste stap Uk k TAjiMasua 26 Z 1 WMede het nulaje hall nis mt Itïoge ijke otMicuiTCii co h inito hatir h dtgeaa die tufiecbenbeidea gekomoii vaa on haar dan hiar toekomendeD bult had a tanths gemiakt Waarneer dia cudeUaw tn niot tot zgn radecen was ytxgaAni p v orden had iij matialljk TaoWi dieaki IciiuDea Bizleo tntur waar hij ctoh nu eeomaaj UJ de mwirdarlKM had f udeo mta het aeq Uta pU f wrhaar dai IatiB i hon Wrlothastey haar pis btuten haar bepeüc waa gebracht Een elairite staU pa vcraohljalng geked gfltloed in het fmettelou wk met cBa manten aatil lerend oid bale en axuien eo warotetralead tUAsciiea de xaettte lekken van haar moot baar Mevrouw Verulaoi liep naaat baair en aanHci Mfaredcn tij crdcr de kamer blonen waarbij zij alen koe elflMddea waeweer de kuülatB Vaofatte om lady Wriotheeteo met de e D pf antlere porsoonXiJkibeld van feviobtla kcmtli Ie brengen Marvel za er aUeitiefet uil m kióndede toeoenMnde tcnairhabJé rAd die zieh K hiair bad meester gemaafi aileendoorde verhoo e kleur vba hamt yoUat Zijnaderde den hoek waar mevrouw bearkit zat fn die gesten die daar zatn ws r rt il gewwden rUf aUw t een kind een doaatte $ Wt Tao wla U h Tijl el aea irokeu Meek saDOa ta h Bbeiï 21 leuDda adüerofw la liaar rtai4 taan itJ r over aadta en iusbte ki ttohrt Zij bati voor e a gaoB eea miaHikklo ala deae IXeraijlfKeroenideaDhooa hekt vaa baar moesl wei oiïi vm4 aaaka rijo wajineer een man er la vijf kort ken goiweE Tan hai ZIJ lei totzlah te ve dat ilj laeMa m apoMa om obar M ala A Taa haar ohanMa iHe aw ban abt ♦ al Ojpi idk F a vree0e4ijke aanlrakkla Bdtxadit hield ïiaOT oogea op Marvel geveatigd en toen 9 at waa dat Was iJ op bet puQt een navwte te krijgeaf Het draalie baareen vewtï voor de oogen maar toen meteen kreohOge poging berat de zij zicb Dftt ve gezïobije d ar op wetk an i rge zteb lede hetrf Vat een vraeaaUJk 1e fl WAft bet diU dew voor bur apfee ea lulde riep Eindelijk aiadeirjk el dfltjkl op eea toon die sleh odelbet zwijgen liet opla igea ffaa dat alle krankBinrngtirW Ea wat w a hei andorel Wm wmigd Zoo schoon ea ruatlg had die g iriafle r ch aOgetee eod tegen de baar Koringeudè iutatenile ki haar droom Het keerde tham alk fai haar JMrionering taruf en tcgilIjkartUd kreeg Hj aa vreemd govvel iMt kei aooam ttew rerMuiricwMi