Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1919

lij du 0ea poUUake taeer sullen ptatte heb ZWBIOK D atiklnf p b r B D Zwwdaoho lypo imlen hebben n em uk i vfl aoht wakoo © t avoorsW VM yen É eidfltcrecfc iU t eaMneii 9a zfi M b t wwk ffeffuia VoUtena betifebten uit Duitecfae bron moet meo de elMbHT Al di veilarea benclioumcA De JuMtMi dar stKkinf wonleii op ad d rbftif mttMo knmoo Mtohtt RAL Da Vaouvtua werltt weer Bltjkena Meerwomen uit Napela U de V ti u la Vorkln Uit tvae nieowe Icraim op den Uoma Qfxoiam trootneD rroate boweeUiodm tav BULOARUE Oa Q e i rl ac der moafkT ohlatea Tc Konw Klja betiohwn ofttweoten oT r dra dtMa0 der v rl iezifi a in BulsaTiJd r e paii ij ia van Bwlofltovof on IVaiHef slju viotkouien veruie gd zfj telden 98 ffeviuunUtflbici ikUif p ei eoHcele de BUmbouliMcn ija vui 31 op 1 calnald IV ll ker iJdA faeoft ad iwn zetola r0T vd I a a artOM tijn T a 48 op 86 dp aotiéalialea van li op 93 de oanunuqUVw Tan 10 op 47 góknoiea Desndare partijeii cooala de dvrpcnim a ds rftdkMlen hebben eea TMTtodn ooder winti alzoo yenrndea wm i nt de nuk wwt op loBie lehrocren gakoraeB t xtin doordat em d zer heeirvn lanog wilde trachten en andere opioa in te vinden in wvlk K v I de 7 oresic ftoden oploegJDf souden Teridean borce en eanwn gdan met de 3 D A P Of een andere opjoadng echter noff g vonden kan worden itnat te betwIJfeleB De echen der Soe Z eniocra ten zün bal aonvaaxden van hon ttrs nitle pirofram en het toauijsen nm drie wattioudarBwtala aan deze partij Voor het bezeibten van d fK Mttls worden o a genoeoid de heenn A W Heykoop eil A B de Zieeuw terwijl oni tavnt den naam van den derden candidaat nog geen xekertiedd bestaat Deoe heeren zouden bü een eventueeJe benoeoning tot waithouden dan voor hun Udmutaehai dor Tweede Kamer bedanken UIT DE PERS bepaald zoodat na 6 jaar het maxEmain van ƒ 1100 met vrije woning vuur en licht ia bereikt Voor deu oud opzlchter boekhouder by de Fabricage den heer Spruit werd bepaald dat deze een toela zou ontvangen van ƒ 100 over de periode 1 April 1 Juli De overige salariavoorstellen van B va W werden ongewyzigd aangenomen Zonder beraadslaging of stemming werd aangenomen bet voorstel tot onderbrenging vu den Ontsmetlingsdlenst by diar Gemet teiy ken Reinigingsdienst In Ie Verordening op den Ontsmettingtdienst werd in art 2 geschrapt den titel van Directeur van den Ontsmettingsdienst Op voorstel van den heer Van der Ree wfcrd voor de vaste ontsmetters een jaarloon vastgesteld van ƒ 100 Art 8 werd op een vraag van den heer Dr Broekhuizen door den Voorzitter aldus toegelicht dat de aangifte moet W schieden ten stadhuize Van daaruit zal d ui den Directeur van den Reini ngsdienst mededeeling daarvan worden gedaan De overige artikelen werden ongewyzigd aangenomen waarna de Verordening werd goedgekeurd Aan de orde werden gesteld de verdere voorstellen verband houdende met de reorganisatie vsn het Van Iterson Ziekenhuis Er werden daarover algemeene beschouwingen gehouden De heer Dr Broekhulzen veiklaarde zeer verwonderd te zyn dat da voordracht voor een nieuwen chirurg in den geeat als is voorgesteld ia gemaakt Op deze manier gaat volgens spr het Ziekenhuis naar den kelder Het lykt spr niet in het belang van het Ziekenhuis dat een man rils Dr Montagne met zoo groote populariteit niet op de aanbeveling is geplaatst De motiveering die daarvoor la aangevoerd Is uiterst zwak is eigeniyk geen motiveering Het ia hier een formeele quastie waarbij Dr Montagne een ander standpunt inneemt dan B en W B en W hadden Dr Montagne daarom op de voordracht moeten plaatsen De zaak van Dr de Voogt was een gansch andere Daar werd een nieuwe functie geschapen doch ten opzichte van Dr Montagne bestond zulk een motief niet Spr eindigde met de hoop uit te Spreken dat de Raad niet de onverstandige daad zou begaan om Dr Montagne op zy te zetten De heer Dr Hoffman weas r op dat het Ziekenhuis tot nog toe heeft gehad een heelfcundi re die tevens een ervaren obstetricuB is Wanneer de artsen staan voor een buitengewoon geval dan konden zy tot nog toe de specialistische hulp inroepen van Dr Montagne die operatief kon ingrypen Thans schynen B en W een anderen Vfe i te willen volgen althans no 1 van de voordracht is geen obatetricus Dezer dagen nog ontvangen inlichtingen hebben spr aangetoond dat de opleiding otr heelkundigen worjlt gespecialiseerd uitsluitend op chirurgie en niet op verloskunde Gaat men nu dezen weg op dan ia het den huisartsen onmogeiyk die gevallen die niet tot de gewone verloskunde behooren en waar operatief ingrypen noodzttkeiyk is aan het Ziekenhuis toe te vertrouwen Spr waarschuwde daartegen ten ernstigste Er wordt dan opnieuw een steen afgebroken van het Ziekenhuis Voorts stelde spr den Vjorzitter de vraag of deze er wel zoo zeker van is den zuiver juridischen weg te bewandelen om den heelkundige zoo maar zonder gevraagd ontslag te ontslaan Spr is van meening dat indien de tegenwoordige heelkundige naar de door hem zelf vervulde uetrekking had gesolliciteerd er tevens wel een verklaring van een psychiater bü had kunnen worden gedaan dat hy niet wèl bH het hoofd is De heer Van Galen begreep niet welke reden er bestaat om Dr Montagne ta ontslaan Die reden is hem niet bekend Dr Montagne heeft zon beste krachtqn aan het Ziekenhuis gewyd Met grooten yver en energie heeft hij zich gegeven om van het Zieker huis te maken wat er van te maken is Naar spr s meening is de grootste aanléïding tot deze zaak de directrice zuster Blauw die is de allereerste oorzaak En tot nog toe laten Regenten haar in functie Spr zou zich schamen om zyn medewerking te verieenen om een man als Dr Montagne te ontslaan De heer Dr Hoffman merkte nog op dat 4 sollicitanten waaronder een zeer bekwaam man gemeend hebben na het vernenTii van de aanleiding tot deze oproepirfg zicli hebben teruggetrokken De h er V a n Eyk kon zich zeer goed begryrren dat de heer van Galen is opgekomen voor Dr Montagne Het gaat hu spr ook niet om den persoon van Dr Montagne Het gaat by hem om de reorganisatie van het Ziekenhuis Dat is de aanleiding geworden voor de motie waarby B en W worden gremaohtigd tot het oproepen van sollicitanten voor de betrekking van chirurg Naar spr s overtuiging hebben allen die in het Ziekenhuis een leidende functie hebben bekleed echidd aan den ongewenschten toestand die er is ontstaan Dat ia niet alleen de schuld van de directrice Spr heeft deze aangelegenheid persooniyk met Dr Montagne besproken eo deze is evenzeer overtuigd dat het by spr niet gaat tegen zyn persoon Spr ia van meening dat er voor Dr Montagne niets in den weg staat om te soUiciteeren De heer Van der Want meende dat wat nu geschiedt feitclyk is een terugko menop een eerder genomen besluit Spr zal daarom meegaan met de voorstellen van B en W Hy blyft het betreuren dat de reorgianisatie van den aanvang af niet in het openbaar is behandeld Er zyn in geheime zitting ook woorden gesproken tegaa Dr Montagne De wyze waarop Df Jj Voogt en Dr Montagne zyn behandeld hebben geenszins spr s sympathie Voot het rapport van Dr Wortman dat aanvaard is moet nu echter alles wyken De heer Koiyn vond dat de irte toedracht der zaak eenigszins vertroebeM wordt De redeneering van den heer van der Want noemde spr niet consequent Ia aan Dr Wortman diens positieve meening gevraagd omtrent Dr Montagne en toen heeft Dr Wortman onomwonden verkUard dat Dr Montagne voor het ZitkmhuiA behouden moet biyven De proteatstaklnx vsn het Anutctldanieeh gemeente personed Het VoDt S D A P wwmt de pro taatataking der Amaterdamdscbe geni entewerklieden een a Tidikaliatisch avontuur i aefarijft De staking van een deel der gemaantcfwerfdieden waardoor o a de tram en de pontveren stülüggen wordt door het publiek niet al te tragisch opgentmien De staking toch was verwacht men jwas er op voorbereid dat aij een dezer duan moest komea Niet alsof de staking gewettigd zon zijn verre vasdaar Er was door de gemeentewerkUoden een uitkeerinff van ƒ 200 gevraagd en zij krijgen ƒ 100 plns ƒ 15 per kind waardoor voor de meesten de ui tkeeriTig om en b de ƒ 150 zou stin Niem nd die getoöflt dat de overige ƒ 60 het stopzetten van het geheele verkeer in een groote stad zou Wettigen te mander waar de beeliasing over het bedrag der uitkeering nog niet efitts gevallen is aangezien het de gemeenten ia die deze batdiasinK nemen moet f De staking echter was verwaefat en het protest dat er mee bcdoedd is maakt niet den geringsten indruk omdat het allang duidelijk was dat de anarchistisehgeaünde gemeentewerkliedeji met alle gewejd staken wilden en wel nog tydene het bewand van den so ciaaldemocrtitiifiohen wethouder van artwddazaken Uat de krantenberichten is bekend geworden dat begin September hoogstwaarschijnlijk als wethouder van arbeidsKÜwn een kathoHek zal oïitreden j n zou er vx or den waren ananchosydikio trïbunist niet zooveel aardigheid meer aan zijn om te staken Het nioest nu gauw gebeuren zooilang Wibaut nog in functao is D motie waann de staking gemotiveerd heet te worden draagt van dat gewilde d e staking de duidelijke sporen Zij bevat de meest permanente onwaarheden en de meest beLachelüke begonstriijdigheden Volslagen onwaar is de bewering in de motie dat door B en W een loeasvertiooging JaeaUst afge wezen sou zijn Het tegendeel is i waar In de toelichting tot de desbetref I fende voordracht staat diuideiyk dat naar de meenin van B en W eerst na eenigen tijd kan worden overwogen of blijvende vertjoogüng van het loon noodig zal zijn In plaats van een besliste afwijking is dus een besliste toezegging van nadere overweging De vrÜa ledden wet i ddt natuurlijk heel goed en dat zy met zulk eemleiugen de ataking moeten motiveert toont ten duidelijkste aan dat zÜ zelf beseffen boe zonder onwaartieden de stakdi t niet goed te praten is In welk een verlegenbeSd de leiders zidi bevin an om de staking te motiveeren biykt ook duddieilij k hieruit dat ly in dMeJfde motie verldaren dat B I en W voor overleg niet bereid zijn en dat B ep W onder hun invloed tot een tegenufetkomende houding veranderd Eijn Hét e n sluit he ander uitAls he eaa wa is kan bat aaderniet waar s n Deifi sj ing is dan ook in wezen geep ekonMiiisohe maar een politieke staklnji Zijl is een staking om politieke tegenstanders te ergeren Zy is goboreii ulf de ophitsing tegen de sociaaldem waarin zekere arbelderspolitid him hoogste wtjsheid vinden Zü is geen machtsuitintf maar een uiting van wakt immers een uiting van de verdeeldheid der arbaidereklasse Onder de overgroote meerderheid der arbeiders wekt lu geen vreugde doch droefenis Zy is een beschamend uitTloedsel vanhet sektarisme die gtfplant wier woe kering de fruchtbaarheid der Nederlandsche arbeidersbeweging in den weg staat j Grdcnkteeken Bpleknum Naar men ona uit Botterdam hericht krijgen de plannen voor een monument Spiekman thana vasteren vorm Br is een vri groot bedrag bijeengebracht Reeds zijn besprekilngen gaande met dr Beriage e een monument ontwerpen sal dat op een of ander pledn kan worden opgvrkht Hen hoopt voorts op de madewrerking van t g meentebeBtuux tot het vinden van een ga chikta pilaata nor dit gedanktoeken HarkenblJilag H t Kon Nat Steuncomité heeft berfot a hei verlemen van Markenbijalag aan de Nederlandflche gren ai4 eid ri die in Priuaen gaan werken aa hun loon in Pruisiache munt ontvangen te staksn Men W o fliat da er wIJsHKlng komen In d ul paracfaa delegWie rredewmUWentle Slecht waar l flT Jiaan in OoudS ia bft fatennlddif aao èer feweott Seif tc e ran uU MocJielén meldi dal duvsetetniUlda beviga wervelwUutcn vertfeteid van onweer boven ie itad bobben ffevoed waardoor v eobiufe la ana arictn Er aiJD vareohrfdcne gemoaieni I e Sa rt aeofat bat Tardrag n De Bmui bectft iiiie altfrnneena laminen bel vTedewerdiniB met bijlogen aeogenomen Trpografan aetla De commissie van aHHtrege heeft fifistarmiddag haar eerste vaisadehng gdhouden ter benoeming wn een savende Lid tevuis voorzitter Met algemeene stenuinen werd benoemd mr dr J H van Zanten t Amsterdam Dexe heeft de b oemüig aanvaard Eedenmorgen om half elf zaJ wwterom worden bijeengekomen Van de werkgevers zijn leden der commissie de heer F van der Wal voorzdtter hoofdbeatuur hoofdbeatuur A N T Th Bakker vooraütter der afdeeldng AmstHdam en F de Munnlk secretaris dar afdaeling Den Haa D Tel v niefrm t dat vaor ffsral de ta vo n besprekingen niet tot ean remiltaat moohten Iraden de bemiddeling van minister AaJhetW 2al worden varaocht BINNENLAND EERSTE KAHEa fiaMiükjtiaantdUng van levenimiddelen Xn bat VoorloojHg Verslag omitrent het vetaontwflTp tot beschiUuarsteUing van levwamiddeüen hebben verschadane leden dtn waaeeh uitgasproken dat d credietaanvrage de laatate vaa dien aard mocht t n walke da StBii a Ganeraat urn be Het tractaat van 18S9 Da OawBl ria van TIen vai aAt aan gnnatlge Oj oaaiag De commissie txjt herziening van het tractaat van 1839 vervolgde góateren de beBtudeering van de haar voorgelegde vraagstukken tijdens de afwexigheid van d N Ideriandêehe en Beltfischa afgevaardigden De corr van de Tol vernam van Pranseha z da dat men geJooft dat een gunstige opioseing sich in den loop der onderhandelmgen zal vwordoen VaraehlUanda laden dat d regeering £ n den xomar van 1916 raati r1js4n haeft toageoMgd voor de vi r wdv en aflevenUg van ondeaachai défté landbouwproducten aJa tanr4 80 nofa ƒ 88 10 Wan 21 gaiwt 24 aJlee par iOO KjG maar dat de minister e niirftn ifd geleden hierop is temggeJcomen en die toaaeeging voor garanüeprÜaen wadar heeft jttgetrokkan o a voor havar erwten veldboönen milkattiietni voadarUetxm en kool Voor da voomaamate gcrwawen Un echter de garantieprijzen gahandhaaid maar mi laat bat sich aanzien dat de vrije handelsprUzen eerlang de garantiepirijaen aanmerkelijk tuUen overtreffen Oevfaagd wordt of hienilt gean moeittJkhaden worden verwacht en zoo Ja op w lke wfjve de rageerii ziioh voorstelt eventueel daaraan tegemoet fae koman Gaarne zou men vememen hoe d tegeering tm opsioKta van de garantieprijzen VDor de torfproduetie denkt de lumdelen i hoe voor een tijdjge verschepdnBr der turf aal worden geeorgd Ook wenschten enkede leden te vernemen irl de Minister bereid ia In de beettumde seheepvaartregeling w ka niet naar het genoagwi der schippen Is de noodi e vooraianingen te trafaftiT voorts op Een twiJfelaeKtlge eer voar Mr Grbenenda De J4ation Beige ondersteunt vdgens de Tel het manifest van het Comité voor Nationale PoUtiok eischend da4 de Be Igisch regeeriag een vi ksstemming in Urnburg vrage On regeering sagt het blad ikan dit verEoek ndet terugwijcen want reeds hebben Loedlga Limburgers ala het Kamerlid van Groenendaei nadrukkeI k de Belgisdie regeeióng gevraagd in dden um bij de groote mogendheden tusBcheobeide te komen Het Laatate Nieuws spreekt verstandiger taal f p den duur kan het zoo niet bUiven doorgaan zegt het btod Wij moeten ons eens ernstig rekenschap geven van onze daden Het blad waarachwirt er vuor d t het Belgische volk niet bet slacbboffer wbrde van een kliek MflUrud vu loiiia Vtorvolg van Dinsdag 26 Aug 1919 In de ntting yan den gemeenteraad van gisterennamidda werd nog bjj de behandeling van het Tooratel tot het vaaUgen van een scheepsagentuar op het terrain vftn het stoombootenveer aan de Vest na de opmerking van den heer Van der Want dat de termyn van 10 jaar voor proef te lang en 8 jaar daarvoor voldoende was door dan beer Van Eyk opgeme9 kt dat In verband met da installatiekosten die de haar Dortlaad km hebben te makan da tarmyn van 3 Jaar wel kort was Deze sou alleen kunnen worden aanvaard indien daarna cpntinueering der overeenkomst op dezelfae voorwaarden mu gesdüaden indien mocht U tm dal daie zaak goed reid bebandeld Ook da Veoraitter gal te kranen data B flde meening te dealen Het amen dementVan der Want werd daarna door B en W overgen Mnen en het aldus gewyslgda voorstel sbnder stenuning aangeno men Aai da orde werd gesteld het voorstel tot toekenning van aa larisverhoogiagen aan vararbiUende anbtenareh der gemeente Da heer K o 1 y n zou gaarne hebben ge Bien dat hy de regeling d ier salarissen gevolgd was een groepsandeWng teneinde meer büiykheid te betrachten tegénover de seUda fiinctioMrissen Mj verschiUende diensten Ook stelde spr de vraag of het niet wenscheiyk wss den opzichter teeken naar hy de Fabricage den heer Spruit die den gemeentedienst pae heeft verlaten nog in deze verbetering te doen deelen De heer Van der Want aou ga me zien dat by da salaidsregeiling voor de ambtenaren ook da dJenrtjarcn aUen doorgebracht zullen WAl den madegenkend Da Voorzitter wees op de motóiykheden die by een regeling op den voet eanar gro MfndeeUng ontstawt In Amhem b T Ia men aarat bagonnan da aalaris aan dar awbteha tt bapAlm wttam aal Ceen ateiten drank op bet V kr1 Htst Volksfaaat Na breedvoei discuasies nam da gemeenteraad van Arnhem gisteren eed motie aan waarin de Jtaad te kennen geeft dat tydens het Vaderlandsch Historisch Volksfeest van 1 7 Sept ajs de verkoop van sterken drank verijoden moet worden De beslissing werd overgektan aan dan Irargemeeator De Rotterdamsehe w rthouder aetela Da opjoeaang van de kwestie der wothoudanwetflls schijnt te Rotterdam nog steeds niet gevonden te tijn Indertijd is reeds tnadaga d ae fa i dat de gecombineeide reehtaeba partijen op aan deriietreffbnde principlaele vtaag van de S D A F geweigerd h ben met leden van deze partij samen te wariBSB Voor de hand ligt nu dat de S D A P die met zyn 19 netels in den Raad de starkate partij vormt tai trachten naar saRUnWeridag met de 8 ledtm der linkerzijde da VrUL demo e Unie liberalen VrUUbaralan Alg staatspaHÜ Economischan Bdnd XkldsiHtandapartU Naar uit goede brva woBttt vaffBonMtt wordt o naar deze ofdoaaing gestreefd en la da aaak al xoo goéd als baUoi w Da leden van de Uaina linker partijen hebben toegezegd te kunnen medewerken aan het tolatandkomen wn een democratlaeh bewind op een door de S D A P opgwnaakt urgentie program Qnkeie leden hebben licOi echter ten aanzien van enkele puntn vrijheid van handelm voorbehouden In dit uïv nti pwwï m zou ojn staan vatbatanie progreaade in de belasting gemaanteHffw o ingbouw in ruimer mate en van vertietanl type georgai seerd overieg mat amJMeiiareB en weridieden 8 uur winkalsluJttne afschaffing van het ambulantiame getdeiUke vergoeding aan ouders die hun kinderen voort exet Lager of middribaar onderwijs doen geven kostelooze leemüddeleo stichting van volkagebouwen van aan genieentriUke waschinriehting oplossing van het oevervraagstuk en stichting Tan een nieuw modem ziekenhuis Nadat door deaa 8 Unkaeh raadsleden daM toaaagging was getfaww m de c laa Mr C EnadiaM t Te Haarlem is op 8S jarigen leaftyd overieden de heer Mr Ch Bnachadé oudste firmant v de fiima Job Ektschedé en Zonen De heer Knsehedé ie bekend door zyn studiën omtrent de uitvindingen der boekdrukkunst waarover liy belangryke wericen hee t geschreven Aan zyn zin voor wetanachappaiyiM oefening van da studie vflu typogmfifsniateria is ook de att ng van het beiaiwwakende druldcerymusaum der rma te dankan De heer Ikisc Mdi ma een gvoot schaaktiefhebber Maandagavond om 10 uur tn den huize Brinkmann toen hy in de Haarlemsche Schoolvereei ng waarvan hy vooraitter is een party spaalde wead h4j piotseling onwel en overiaad dadelijk daarop daar ter plaata Voorts was d heer Enschedé vx orx tt r van de districtsvaraeaigin van dan Nederl Bond van Boekdndekaryan eommasaaris der Kweekschool voor da Ze vaart lid van heit bestuur van het Frans Halemttseum vu de Holl Mif van Weteaschi ilMn aii van ds My voor Weldadigheid Mt Enschedé ptwoavearde te Ledden Hy WÊM ridder U da orda ran Qnttja Maau vervi gens in groepen byeengebracht zyn soodanig dat de tot een groep vereenigde ftincfcionarissem in gebeeï verschillende betrdüdngen niets met elkaar gemeen hebban Wal de regeling voor den haar Spruit aangaat aangezien deze functie ttutfia gei litst JB zat er voor dezen Aiactnonairis een aparte regeling dienen te worden getroffen Het Idee van den heer Van der Want had spr e lympathie Ook met bet oog om by voorkomende vacaturee een grootere keuze te krygen van candidnten is aanvaardiiv daarvan wel gewenseht De heer Van Galen bestraed de benwaren die door den her Koiyn waren geopperd Van de gemeanta erklieden is een groepeetting aJ uiterst rooeilyk voor de ge meenteambtenaren is ze nog veel rooeiiyker omda de betrdddngan soozeeir uiteenloopen Spr wees speciaal op de opizichteni by de verschillende takken van daenst wier Werkkring zoMeer verschilt dat a onmog yk te groepeeren zyn Daarom is em groepeering van ambtenaren ongewenscht Men moet zich afvragen of de voorgesields regelingen billijk zgn Zoo goed als aan edke regeling zullen ook hier wal fouten kleven Op de vraag van jden Voorzitter werd het ddee van den heer Van der Want betreffende het meetellen der dienstjam aiders door den Raad overgenomen Bij de artikélagewyze behandeling deelde de VoOTjütter made dat in art 3 het aal arjs van den eeraten conuniea moet worden gesteld op ƒ 2060 in plibatB van f 2000 en dat van den klerk bw eecretaria op 1100 maximum In aate van ƒ 1000 By art 5 Illa maakte de heer Mn ü 1w k de opmericing dat het aalaris van d i Inspecteur van het Bouw en WoninKtoezicht te laag is en alleen kan worden aanvtLord omdat de tntularis eenigie hijibetrekkingen waarneemt Waar binnenkort vremindbring van inkomsten uit dien hoofde verwacht kan worden zou het büiyk iJAn het salaris van den Inspecteur op peil te brengen De heer UseelstUn steunde dit betoog Waar de heer Bakker binnenkori zün betrekking aan de Huiircommissie 3 moe ten neerleggen zal hem dit financieele schade berokkenen Spr gaf dan ook els zün meening te kennen dat wanneer zulke het geval mocht zijn de biinijtkftieid moet worden betracht door zyn salaris dan te verhoogen De Voorzitter verklaarde dat voor aanvragen op biliykheidsyronden altyd de gelegenheid openstond De discussie hierover werd daarmede gesloten In het onder Ila van het door B en W voorgestelde besluit werd op voorstel van den heer M u iJ 1 w iJ k de belooning van den concierge van het Raadhuis tevens asaia tentbode met ƒ 160 verhoogd en gebracht op 13m aanvangsloon Als gevolg hiervan verd ook de jaarwedde van den bode ter secretarie met ƒ IBO veriioogd Het salaris van den commies ten kantore van den gemeente ontvanger voorgesteld op ƒ 2000 aanvang werd gewyzigd in ƒ 2060 Ten opzichte van Je voorstellen betref fende do gemeentepolitie werd door den heer iC o y n voorgesteld in afwyking van het voorstel van B en W de bezoldiging aldils te bepalen hoofagent rechercheur ƒ 34 voorgesteld ƒ 80 hoofdagent ƒ 82 voorgesteld ƒ 27 agent Ie klasse 28 voorgesteld ƒ 25 terwyi voor de agenten 2e klasse op het aanvangsloon van ƒ 24 een verhooging van ƒ 2 per week werd voorgesteld na 1 jaar dienst In de periodieke verhoogingen werd door den heer Kolyn geen wyzigii voorgesteld Ook gaf de heer Kolijn den Burgemeester in overweging over te gaan tot de aanstelling van een vierden hoofdagent opdat deze by ontbreken van een der drie functionarissen direct zou kunnen invallen De Voorzitter deelde mede de aanstelling van een vierden hoofdagent by de samenstelling der begrooting te zullen overwegep De bevordering der agenten 2e klasse van 1 jaar achtte spr te vlug Wat de bezoldigingen aangaat er is daarmede rekening gehouden dat de loonen der werklieden met ongeveer f 4 zyn verhoogd De heer Donker verklaarde in de positie der politie een reden te zien waarom de bezoldiging dezer ambtenaren boven die der werklieden moet uitgaan Zy moeten in zekeren zin onafhankeiyk zyn De hter Muyiwyk wilde het voorste Koiyn wel steun veiisonen al veroorzaakt dit een ingrypende verandering Echter betreurde spr het nat de her Kolijn thans ineens met de indiening van dit voorstel komt zoodat ieder daar onvoorbereid tegenover staat De heer Van Galen achtte de indiening van dit voorstel een reden om daar tegen te stemmen Er Is by de regeling een uniformiteit in het oog gehouden en die wordt laai door verbroken ïirulke voorstellen kunnen wel voor alle ambtenaren worden gedaan De heer M u y 1 w y k wees op de nachtarbeid der politie waartegenover de heer Van Galen plaatste de verbeteringen door de invoering van het drie ploegenstelsel In stemming gebracht werd het voorstelKoiyn met 17 stemmen voor en 1 tegen aangenomen De heer Broekhuizen was intusschen ter vergadering gekomen De jaarwedde van den 2en keurmeester van vee en vleesch J Ingelse werd op voorstel van dn heer Koiyn nvt ƒ 160 verhoogd en gebracht op ƒ 1250 De jaarwedde van den stadsbaas Cus veller zat nader worden geregeld daar hiermede in hst voorstel blijkbaar een vergissing is begaan De jaarwedden ven de klerken van ds GemeenteLichtfabrieken Binnenkade en De Jong werden nog In het voorstel opgenomen en vastgesteld op 1000 Op vooistel van den heer v d Want werden de aanvangsfuUarissen voor het personeel der openbare bewaarscholen ƒ 100 hooger gestidd dan in bet voorstel van B en W n I de hoefdonderwyzeressen ƒ 1100 aanvang en de onderwyzereasen 700 aanvangbwedde De periodieke verhoogingen van den m elacfebode der Muzielsehool vrazden in plM van om da twaa jaar om hat Jaar Er is gevraagd waarom Dr Montagne niet beeft gesolliciteerd Spr leide dat Dr Montagne toCh ia een man met eergevoel Spr gevoelt er niemendal voor om mede te werken aan het ontslag van Dr Moh heer Dr Hoffman bevestigde de uitspraak van Dr Wortman dat Dr Montagne voor het Ziekenhuis behouden moet Deheer Van der Torren oofdeeïtle dat de gang van zaken die thans gevolgd wordt niet de gewenschte Is Spr had gedacht dat eerst de verordening zou aUn behandeld en vastgesteld Het gevolg van de aanneming dier verordening zou zyn dat Dr Montagne sou moeten kiezen tusnchen het Ziekenhuis en opereeren elders Dan zou Dr Montagne zich opnieuw kunnen aanmelden Zooals het nu geschiedt is het verkeerd Daarom stel ia spr voor thans alleen te behandelen de nieuwe verordening De Voorzitter betoogde dat wy uit de raorganisatie zooals Dr Wortman heeft aanbevolen moeten komen die moet tot een goed einde worden gdiracht Spr maakte ernstig bezwaar tegen de woorden van Dr Montagne in ttena adres aan den Raad betreffende de door B en W gevolgde gedragslyn De weg was B en W Voorgeschreven door de motie daarm weixl uitgesproken dat niemand tilzwygend moest worden gecontinueerd De bedoelde motieVan Eyk werd by acclamatie aangenomen Wat bleef B en W anders over dan daat aan uitvoering te geven De betrekking wordt van gansch anderen aard Dr Wortman heeft destyas gezegd dat het Ziekenhuis een chirurg voor zich moet hebben Het onderhoud waarop Dr Montagne doelt had ten doel Dr Montagne gelegenheid te geven te soUiciteeren Dr Montagne maakte daartegen bezwaar omdat hy zich zelf een brevet zou geven om naar Meerenberg tQ orden gezonden als hy solliciteerde Spr heeft getracht Dr Montagne te overtuigen dat de betrekking in de toekomst een gansch andere werd dat ging niet B en W hebben zich moeten bepalen tot 2 sollicitanten De inlichtingen omtrent den heer Steffflaar zyn allergunstigst de aanwezigheid van een tweeden chirurg zou voor Gouda van niet te mial nnen Hut zyn met het oog op vervanging Men wijt de schuld van den toestand in het Ziekenhuis allereerst aan de Directrice Welnu Regenten hebben haar reeds ontslag aangezegd niettemin waardeeren Regenten ook haar goede eigenschappen Spr bleef van meening dat het de Juiste manier was eerst te doen beslissen over het ontslag daarna over de instructie om vervolgens over te gaan tot de benoeming De heer Koiyn meende met den heer van der Torren dat de logische weg was eerst behandeling der instructie vervolgens het ontslag om daarna over te gaan tot een nieuwe oproeping van sollicitanten teneinde Dr Montagne in de gelegenheid te stellen mede te soUiciteeren De hter Van der Want vond dat de toestand daarmede niets verandert Het aat liler meer om den persoon dan om de eorganisatie en dat ia verkeerd De heer Van Galen wees er op dat hflt ontslag van Dr de Voogt niet hetzelfde Is als dat van Dr Montagne Dr de Voogt is ontslag verleend omdat hy niet is de krachtige persooniykheid die voor genees heerdirecteur wordt vereischt Dat geldt niet voor Dr Montagne De heer Knuttel kwam daartegen op en betoogde dat Dr de Voogt wèl de geschikte man daarvqor was Spr stelde den Voorzitter de vraag of het juist was dat de inkomsten van het Ziekenhuis van betalende patiënten die vroeger f 8000 bedroegen nu zyn teruggeloopen tot ƒ 1000 Spr gelooft niet dat Dr Montagne zyn voorkeur voor een andere inrichting doet blijken maar de andere medici geven ook adviezen Spr noemt het m het belang der gemeente dat de chirurg alleen in het ziekenhuis opereert De Voorzitter gaf toe dat de Inkomsten uit betalende meest chirurgische patiënten in he t Zielünhuis zeer zyn gedaald Ten opzichte van de bezwaren van den heer van der Torren voerde spr aan dat Dr Montagne ten slotte zal zeggen ik neem die instructie niet aan En dan bestaat de kans dat de beide sollicitanten zich ook nog terugtrekken Spr bleef er by dat de volgorde van B en W een logische is De heer Dr Broekhuizen wees er op dat men nu de schuld zocht by Dr Montagne terwyl altyd geklaagd Is over de verpleging in het Ziekenhuis Spr constateerde dat de uitspraak van den Voorzitter dat Gouda zyn nut zal kunnen hebben van twee chirurgen in atryd is met de uitspraak van Dr Wortman die zegt dat Gouda voor 2 chirurgen te klein is Verschillende leden repliceerden nog van hen af de heer Dt Broekhuizen te kennen dat de motie Van Eyk destydi by verrassing was aangenomen Het voorstel Van der Jorren om eerst de instructie en vervolgens het ontslag te behandelen werd zonder stemming aangenomen By do instniÉüe werd over art 1 door Dr Hoffman voorgesteld In te voegen obstetrische afwykingen Met 11 7 si werd dit verworpen Art 5 waarin is vastgelegd het verbod van opereeren buiten het ziekenhuis weid na eenige discussie by stemming met 10 tegen fat aangenomen De voorwaarden betreffende het opnemen van patiënten werden behoudens redaetlewyzigingen conform het ontwerp goedge Daarop werd in stemming gebracht het oorstel tot het verieenen on t s 1 a g loit a By stemming verklaarden zich 14 ledenvwr en 4 tegen Tegen stemden de heeren Dercksen van Galen Mayiwtfk an Broekhuizen In plaats van thans over te gaan tot de benoeming van een heelkundige weid hat voorstelvan der Torren om een geheel nieuwj oproeping te doet van sollicitanten aangenomen met 17 tegen 1 stem De beide laatste punten der agenda werden uitgesteld tot de volgende zitting van den nieuwen Baad De VobrsUtar spnk aan het einde aen woord van dank an afscheid aan da la daa van daa Raad dte de ilttlng Tot r da laatate maal bijwoonden voer dte vala goade diensten tn nat belang der gcmaearte b GSMINGDE BERICHTIN De staking ia Amsterdam Gtataravond kwamen de stakende g meentewerklieden te halfacht byeen in de groote zaal van df Beurs voor den Diamanthnndel Toen er ongeveer twee dui end personen binnen waren t was er zM vol dat zelfs enkelen flauw vielen werd aan de buiten nog steeds toestroomende stakers bekend gemaakt dat na afloop deaer byeenkomst nog een tweede vergadering gehouden zou worden Te ongeveer negen uur was de eerste vergadering afgetoopen In deze wa besloten het werk heden weer te hervatten en voor zoover dat nog kon in de contlnubedryven de tmchtploegen ook nog aan den arbeid te laten gaan Eenzelfde besluit viel daarna In de tweede byeenkomst welke tegOD elf uur ten einde Uep zoodat toen gezegd kon worden dat de 24 uura proteststaking afgeloopen was De bestuurder Schilp van de FederaUe van Gemeentewerklieden deelde nog mede dat er in beide vergaderingen een sterke strooming geweest was om de staking ook heden door te zetten Nadat de bestuurders der Federatie en van de afd Amsterdam van den Bond van Gemeentepersoneel zulks ontraden hadden werd besloten verder een afwachtende houding aan te nemen In dien zin n I dat verdere actie dan zal afhangen van de houding van den nieuwen Gemeenteraad die In September over de verzoeken der Federatie over loonsverhooging en uitkeeringen zal moeten beslissen De stakingsleiding verwacht dat er geen rancunemaatregelen genomen zullen worden Een Duitsch houtaehlp Te Hariingen Is uit Finland het Duitsche stoomschip Mannheim aangekome i meteen lading gezaagd hout Dit ia sederthet begin van den oorlog het eerste Duitsche stoomschip dat geladen met hout weder daar is gearriveerd Schandeiyk 0 Dinsdagmorgen is ven den landbouwer H P aan den Hoofdweg by Hoofddorp een schelf tarwe bevattende de opbrengst van 2 hectaren ter waarde van ongeveer ƒ 2000 en staande op het land door kwaadwilligen in brand stoken en geheel in vlammen opgegaan De tarwe Is niet verzekerd De eigenaar een kleln landbouwer is door het verlies zwaar getroffen De autoval ta Hoofddwp Ondanks herhaalde waarschuwingen van de yde der politie en vakbladen heeft Zondag de politie in dan autoval te Hoofddorp niet minder dan IS automobilisten moeten vangen die met te groote snelheid door Hoofddorp kwamen aangereden In tegenstelling met vroegere gelegenheden liet de politie thans de auto s stoppen om den naam van den chauffeur op te nemen Hen mocht te Amsterdam wel eens hier n daar byv in de Leldsehestraat zulk nen val opstellen Brand In het Idiotengesticht Noorderpaviljoen te Dniten is Maandagochtend vroeg brand uitgebroken De kinderen i a in veiligheid De brand bleef beperkt tot het dak Wasrscbynlijk is de oorzaak kortsluiting Van de landbouweia H Wtersma en R de Boer te Heveskes Gr zyn twee boenjeryen en van den arbeider J Laer mede aldaar een hooimyt verbrand de boerderijen konden voor een deel behouden biyven De schade is aanzieniyk De berooving te Leiden In verband met de berooving van den wiisallooper van de Amsterdamsche Bankdie te Noordwyk ongeveer f 8600 aan wissels had geïnd deelt men ons nog mede dat de politie de vier personen die in zyn gezelschap zyn geweest heeft verhoord Alhoe vvel zy ontkenden iets te weten waar het geld is gebleven zyn zy in verzekerde bewaring gesteld Een huiszoeking by hen heeft niets opgeleverd De fiets van den wissellooper heeft eenlgen tyd onbeheerdgestaa i zoodat het niet uitgesloten is dat andare personen het geld uit zUn taschhel n gehaald Vad KRNNTSOBTTNOBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene nennls dat in verband met eventueel ta houden feestdlykheden ter gelegenheid van den a 8 verjaardag van Hare Majesteit de Koning I do gemeente secretarie het kantoor ven m gemeente ontvanger het kantoor der GemeenteLichtfabrieken en de StadsBank van LeenJng op 1 September e k g esloten zullen zyn Goud i 27 Augustus 1919 Burgemeester en Wethouders voorn ULBO J MUS De Secretaris R MOERKERK Lo S STADSNIEUWS GOUDA 27 Angastni 1919 RWks H a S te Gouda Voor bet 2e toelatdiwaexamen hebhen sdeh 21 candidaten aangemeld nJ Ie Uaase S aa Uasee 1 8a Uuac 11 4e ktoaae 3 6e klasse 3 Deze examens zutten plaats hrioben op 1 5 September öa De lessen worden hervat op Zatwdag 6 Septembar voor Idaaa IU V daa vpx bb om 8 uur voor Uaaaa I en II dea marffens om 9H nvr Examen Gynnsstlek De heer D Boswyk schoolopziener la het distriet Gouda is benoemd tot voe ter van de commissie in Utrecht belaak het afhaman va bat examen kwaamfaakl voor hola an aehooli in da vitfa en oida oateifaffM t ad aanvapffw op 2 October aj Kxaaten cemmisatoGaMaMta AtelaMntla Het bestuur der Nadartandsche Vereanlging voi r emeeatebaUuican heeft benoemd tot Ud der conlmiseta ia Sapt a a balaat met tiet afnemen der aiwnana in de ga meenteadminlstratla o a U J Mya burg maaater van Gouda Bxawn Coainlsale Franaeka ItaUaanaelie aa SpaaiMcha taal By leschikking van den Minister van Onderwys is o a benoemd tot lid van de commissie belast met de afneming der akteexamens in de Fraaache Italiaüuebe en Spaansche taal de beer E Douwes Dekker leeraar aan de R H B S alhier Ex Hoofdacte Ta s Gravenhage is geslaagd voor het examen Hoofdi te de heer T Broere alhier 1 Uit dan Gawlschen laad Plaatsgebrek noopt ons bat Raadsoverztcht tut morgen t laten slaan Om dezelfde reden moaat het slot van het verslag der Raadszitting worden bakort Aang uwden Hier zyn aangehouden twee minderjarige Daitadia jongens van 16 jmr die aiffider kaartje in den trebi van Arnbem naar Rotterdam zaten In kmda werd dit bemerkt waarop zy uit den trebi werden verwijderd zy zullen weer ter beaobikUng van hoiinc ouders te Vlersen DuItaeUand woxdaa gesteld De ataUng In deLlMMfarakkeM Gisteravond en nnmarfan hebben tiuschen de patroons en het rtakaiacomité besprekingen plaats gebad Sanlg reaultaat ia daarby niet ber kt en iMwak da aaken thens staan is er niet reel hoop op n beëindiging van de stakinc Wy kmaan morgen uitvoeriger op de kwaatfe Umag De Geaiaente Rabagfaig Het verslag van den Gemaentelykan Reinigingsdienst over 1918 ta In druk v arachenen Morgen zullen wy daaniit aan en ander publiceeren Bekeurd Ter zake van het n w foann op aen bondenkar van een vracht die biykhaar ho ven de krachten van die dlemn ging is bekeurd J A T d H koopmah te Schoonhoven Tevens werd pnoees nibaal tegen hem opgemaakt terzake bet gebruiken van twee honden beneden de maat het geluiuikan van hondentuigeti die nd i voldoen aan de eiBchen der Trekhondenwet en het niet aanwezig hebben van atauiHMls Koninginnedag Naar wy veinemen heef tl da Comndaialis der Koalncin in dea ptwvinat den gemeentebesturen Ju xyn geVeat medegedeeld dat in Mmad met dt vMauderde tydeomstandl heden tbana geail bezwaar meer bestaat te n een feeateil ke roering ter gelegenheid van de verjaantaffan van de leden van het Koninkiyk Hgla Tegeiykertyd echter werd hierbij de wenaeh uitgedrukt dat waar dit jaan de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op een Zondag valt voor eventaeeüe feeeteljlkbeden Maandag de Ie September is te beatnmnen In rerband hiermede rerwysen wy ome leMn naar de riders in dit blad voorkomende publicatie waoda wordt geaegd dat in verband met de eventueel te houden feesteiykheden het personeel van enkele instellingen van gemaantedienat vryaf kry gt B en W achten het dus niet oamogeiyk dat er feeeteiiïkheden k n en Is dat niet een duidelyke wenk san de feestcommissie die zich zelf op nonactlviteit geateld heeft Ons dukt dat xy thans weer nuttig werk kan doen en dat zy daarbij ook op den steun van de burgery mag rekienen Of zou Gouds uitzondering makend bij andere gemeenten dezen eigeniyk van hoogerhand tot fleestdog bMtemden verjaardag van de Koningin niet rieren De leerlingen der gemaentescboten nllen op 1 September vrüaf hebhen terwyl na het in de St JanakeHc te houden orgèlconoejt een musiekuitweriftg ta garen door het Goodaefae HMéefcaaiiis op de Maiict zal aata heèben Nienwe SduHnrbvrg Bdnadag 2 September aj aal in den Nieuwen Schowwbm der Soeftelt Ona Oeno an door het Bouwmeester Tooneal directie Adolf Bouwmeeeter uit Araaterdam de eerste opvoering piaata hebben van het lacbaucces LoUekkeriand aen vrooiyk boerenspel In 8 bedriJTeB v i Alexander Eng en JuUui Howt De hoofdrol Pl pe een boef lal door dw haar Adolf Boommeester wordeB vervflltt HAASTRECHT Maandagamiiid vergaderde In het Gabou w Ooooortta de Knegtoboel onder voorzittersohsp van den bo el d n iaQ da heer G van Dleat De VoorzlOftf deekto oida dal hel alga kjopeo Jsik voor da v mm é v m eentmstlg laar Is eweeet Het lea tal teeg van 50 op 63 Uit b t jaarvenlas bleek dv avra het sigeloopen jaar wa ontvMtg ü f47l 91H aa ui i ev o 1473 30 zoodfti er een Aort vaa van 1 1 S8H wat gesim bal jaar met zij vela alaklefrral Icn In verbaal met da Spaanavbe aiekic zeLar zaïr guuëf gmecand ioêh wordvn Doar de b areD Au Faa i m U da wmdm boekm eo b ab4i a nafa In orde baveatat 1 Vaar aanleldhv va b S in la a tu HARKTBKBICHnN WOERDEN 27 Aug Aanvoer 274 partyen Frys Goudeche Kaas Ie soort f T4f 78 ie soort 10 f 73 Ie oert met R kamerk Jll fU Handel vlug BODEGRAVEN 26 Aug Aaavow SM partyen waaronder 9 Rykimaik 11648 stuks wegende t 78288 K O Prtja Oaodach Kaas Ie soort 74 f76 2e soort 7a 72 met Rykimerk 74 7fl M SuiaiW vlug OreantanvefUng NIEUWJSRKERK A O U6SBL 26 Atw Goopemtiwa ToinbouwraiUna NiwwarlBA a d Uaael n OmatPekenTW bomfcBmmars f 6 70 7 20 dito 2é soort f 8 W 8 60 kleine halve bamkommen 0 70 ƒ l lO groengele komkommers 0 2 k par 100 grof itek komkonaners f fyn stek komkommers 1 4 priaoaaaaaboonen stok ƒ 13 90 dito atam ƒ Mh f 7 40 per too kg paan 8 10 4 40 pm 100 bos Dultsobe prinseaaeaboooen ƒ 6J0 ƒ M prenkbooasn f l lfr l 0 eayb a nan 6 13 roode kool ƒ 2 70 aJ 0 pat IM kg raeloenan 20 0 et par stuk aohw den SaaMniM Dr Hdkk iUrg v Td bostolen b baaecartnai van laautgenoenide Ie Öepalen beboiideas nadere gonlkswk van den Raad l v üeii ai ato J per lid vereenKoiUfttig i moven bepaald door den GeDoaaitund gen Kf i tont dien vetWande riat voor Mea dia la den krop van het laatate jaar blj kornet de halve pcenda vtk faftotld worden Door den Hoofdman ver oen lUvovrig venbw ukcabmcht van een vergaderiiy ia het voorjaar Ie Leiieii f ou U ll VAjwe dm Bond van Zi xen e rl uitkeermit ve wü hifaa lp Zai MluUand wclte giboudeii wsa Id veriaid met U komenlle ZSekbenrei Ovra¥ k nMfii g bH reglMfiMt wi rdtn ci i dldst n gwleU OBk dsaruh een Irleta biJ den Hoad voor benoemi van a n a irfeaaioo kiMn k te dienen AW ttal wetdan bij aaeri vhcl l van stammen gekoam de haeran Tb Itatehud H H JüQr li m P Laleljn nasroa diroeg de heer van Disel aija hiiwsite over aan dan heer Tbr v Deift UDEWATGR Da Raad is bUaaaffaroepen vp Donderdag aa nam 8 uur Agenda Aanbieding gemeenteb igrootlng 1920 Vooriooplge vaststetllng gemaaota rakaiUiic l 18i Benoeming aa aan Ud van h fttrgari Armbastuar Luohttf sarti Ben luehtvaartaadaneHéM SPORI jHet oonfUct la dan N V B Dti oonmiiasie van advlee la zak de veïiiueng ntf van de weNtcAlJke latj kUa A en B butianda uU da beeren tfaraer Droo leew Fortuijn Meijer dr Ris l romp ea VerwoewV adriaoerde bet N V B beehutp daartoe over te gaan hetwelk met aJgecoeeae ataimuea heaknA de eerste kiaa akt vojft ia te deeton 1A A F n Bkuw wat Faljeooord Sparta t God V O C S MiMn U V V 3 VV D F G V UC 1 B Ajax Conoocdl Haarlem V V A H B a ff F C H FC R F C U V V Hermm Quick en Stormvogeta Met atgemeeoe stemnMn bebben de 1 A v peenlgingian beadoleu dit selaain nof g en vvrman vts te zullen gedoogen en pastwn dus hiorvvor Hun besfail tol ulttredlug staat bierioor vast en sullen dusi voortaan hun eisen weg aan en nemen ailo givolgea hiiivvMi voor hmma rekening Ook van u4 hoi Ooaten kooieu r geruchten van aympaibie voor de iKpudliig a rr 1 A eaw mei Mtme van Go Abead Mooht er vow den aanvauig van lit seizoen la deae onveckwt fcelljke altalre geen o kubingi kjooMa dan Is de posttte van den N V B ia de Fed Intern Football Asm idet aoo heofat meer aU vWHbeut4 enf n eb d faiteru4Joaa ennt iioe agea een pmkwÜ wonJen omdat condor modewoiuinff van Ifaat 1 A de NV l is teru 4braobt to am tweedaa rang bood ï at deae kweaUe er een Ie van dfop iii rijp©nde be ekenla ogoatatoeten we uit hit fe4 dut b N V B bMtuur eledita si Ict n de indeelhic van de tfeatolijke Ie klasse kenbaar maakt en die van het gelu J WcMtm vwmoedfllljk alhuikalljk laj eirilea van den afloof van d t OMfl fit Ke hopen bt voeliballend Nederland b3t Klioi e e element aJa het belmi jkstezal lalt ffolden n daaidoor geleed noff voor liet Ie laat Is belde partijen tot overeenstariming zat weten te br en Het Is kort tijd Ook onei lijkt de varmcngbig noodV dg on nl 1 bwordorUjk voor de hoo e trap an antwü ke in £ waarop de voetbeb porl hwf te lande U Naar venkoateo wordl la ta A awt ooK AiMle lot eland fokotnaa wafia op ubMfvbfe aebaMI da h ammtf tlMoh hoop ka t paeeea De beer Vu ïiOLt te AuMtembim bei h een viertal vl iwutgra vtta de Noid Deuteche nug Werke aangvkoeht waarvan de mdm aan flkoQkoa D W 96 de eefata kp Monttst vtvwmWK mon d tweada laai iio een piua igler rU gtuJ g vw r vier ptaouoiv liq wljl de twte andere zijn Tan la typo C VI IWIH M INKN IN BOEDAPEST BraUluiu aan M woonL BOEKARsdr 2t Auf Oa aon m da Tampa ta Boikaraat U hg Jaui Bmtiua dan Roemeenaclren lreml r gvwtmi om ta vrncen w t hü dacht oTar de houdiAf Tan da Vradaaconferentu nwt hat oo i I da Boamaanaisha acUa Bnitianu aai dat U nrwmdant ma M data acti aan radan ga w m koa a fB wn Mn nüaventami ta iclieppen waar 4 la ichtan ran da conferentia o m t a w a tumrt aa met dia ran de Reffcermg n slat tliMa RoamenU maar haat Europa waa gaïntaraaaaerd bü het heratel ran da oade m HoaSarije omdat wannear da anareliie hat in Bocdapeet ultf iiouden hatl ti slch Soa habban rerairreiil naar Waenen an Tangoad naar andana hoofdateden SraUanu aai borandian Vm btlli UiaU Tftn de Roeineenaelie Inxichtan ia wel ta duldriijli oen de aalUaenlan te raroorloTW eoDicen tiw fal daaromtrent te koaatoeaa m Un beter met den erVetiJliaa atut van laJcen bdianü Wat de laatMs iüfm piULtt bad geeft ooj hoop dat door da afi menwerliin ran de Roemeenadi variWaAwoordig en den Boeme i rh b alhebber met de rartegwnwuordjger der gaalKicerden de hooMbetangen van de landöl die de rechlaliweatie iteldegi loUen nraaIrerd worden I e rechtraardlge eiieketi nn RaaniiaU aullea ymrrM wonim an poUljaIn aa amtaira waarUkgm laUan aai daa Odaaaa PARIJ S 27 Aug Een i etku ugelache troepen kt ontadiae waa Tam een iSngelach eeliader belette Odaa l o nieuw Zeer Iwria TaMalla PARIJS 27 Aug Tlttjnl de praatdaat van la ItaliaaMcho delegatie verlaat Par a voor een zeer lïorten tijd Odi Balfour heaft het plan te vertrekken nttuM en zUlei ook de 1 B era idet Atil In sKborpe benroonBncm werd gbrtitravend In em verffaderlng lo Le£Ien ondi r pftwidfam van Dr Rltf eproteaifcrd Wfsea de vertrouwelijke madedMinge die wareo venvDoiMk dat duterreinoonmikR e van O cluba S 0 voor vnmeagldg In aanmerkinf kwaman de tateloeo Itéett algekeurd en zij diardoer eenvolgend mUoen In de 2e Wn woeden faploatM Atleen da seetetarta v A AF O deed uog een pocb den alrijd bij te le gen door Ift em moU te varsoeken ten poe dl wte een algemeen vargailortng bijeen tu ro tk Deze pc ttf laadde geheM I 1 B em braebiftt apeefaal de moreele zijde Mr voren wsai dean sirijd k oitbrand en wemehMn dien tot hc ebde ui te veohUn 7 U Miim niets te varttwu Red De Belgen in MalaM BRUSSEL 27 Aug Zond aam fa mal ÜKhal officieel beait ran MalmMr la naam ran Befgië De generaal kwam Itt tm auto aan en reed met xijn etaf naar da Groote Markt de Belgiaeiie baMtUngitraapen waren op de markt renamald mat haa raandal en kleine kinderen swaaldta m t Uelne Balviaehe vlane Jae KWna maUiea kwaniaa ta Alt Mm ganeraal bloemta aaaUedaa De burtrenveMtar da beer Villeia eaMMl komde tea generaal en bagroetla in iMai den vertegenwoordiger ran een land waaraan de lUd door tyd en taal ia geheeM Da g neraal dankte hem en aa ae nproelamBtiv aan de bevolking ia naMn van Baifili HU linepeelde op de ben Qdint walkt aHa Belgen verheugde en de waarde van daa ffegeermgevorm De menigrte tiehta él vriarp Uowien op da eoMatan fadgMril het dAfil i dat wolrM Da ilachMgWd ataidigdt mat aaa reee ta af hat rt ai ftal i aea maaltüd LAATSTE BERICHTEN SCHggFVAARTBERlCHTBN STV UU KEDGRUIND Offletaala agtfc Heden veraeheaa da OMalaale MtiMa der Hadarlaadaehe 8pa ta Tran w ag i a ZoiaenHaaM IMt aitvtv lir IMaitaadlehe Spaarwagaa ta daua jfilê m l n a n a 4 Mf d la a a tW fi Hi d taaar aa ta gaa kllteainb wt de iintat aaa jnboik nrb ok A6 vw Sjr wgr N S naar Nedwlaad BaH van Anslavdaai naar New Tork bavond alob M Ai Bddl 13 uur a 46 gr N B en 61 r U Bate nbrato UfiTaafda 96 Aof I Grhuaby igm aa wUiigiagn haiteidae Mia naUlf fwivaa tarlevea aaaduidfac anatnmar an groote kaart TuNataaad ant ftabsa irftrelai verlMk 9ff Am va H k OroUw nbnta n nk H 4i na Fcfliii Jaira ym AaMartaa naar Z Awttka v rtok n A rm BabBi Blaas Tpltr jitorji WcfrhiTkkl verwachtlat tot dea voigandea daai J ItrachUge maeat nildWMl Wta wiad awaarbawJlrt mat t M a Uutetaa waeklinlljlt aog Va 2Mil i e tMimtmt wil riw 4 a 30 Auf na Am Oraaja tittlaM nNnk U Aug na iH para orr u4 Yt