Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1919

Q f4 94 HHt l N 2£nii $ ttomlentntf 2N Ai ttistiiN mill fiOllDSGHE GOIIAIVT VERSCHUNT DAGELIJKS Ai BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGBSONnOI HKDIDnUNOINi t 4 iag la f tM tOt frt i Op de n a tea M keaaai Onn adMtttBiMIa a lagm a il i a d n Ha i Ml agatrut M eeantaa pf a Omta laMm m nmim Mnba karakaad ir a ton liat AdnrtaaMki kaKaa ardaa i H iai ad ea daar tuwakaakamM na aallada Baakhaidalaian AdTMtnliakaraau aa ta ABONNEMKNTBPRIISi per kMrtul ƒ Itg per Teek N o l BMt ZeadaaAM per kwartaal ƒ S SO per week 27 oeat oreral waar de baioiltec r laopar aafitMt Franro per poet per kwartaal net Zoiida ri lBd ƒ 4 Abomiementeo worden d t ük aaafaumas aas ou Btirmii Maibi U OOUDA b J oaae a at i dea IneUiaadel m da poetkaatons ADVBBTKNTIEPRUS Uit Gouda en onutrefcao babaanule tot des baaarfkriac l 1 reiela ƒ 1 05 eiken lacel meer ƒ VU Vaa buten Gwida aa dea kiiniglimig 1 i racalt I t M eJke refd men ƒ 0 2S A lrertei tiAi Tas pobUefce Tarmakalttkbcdn 12 i cent per refat A lTartasU a in kat Zatardaoummar 20 toaataf of daa prUi UtidmetiHt TiUtt hrtero 545 Ad M Jrt t w tk T M IiM M 83 Bureaus MARKTf31 GObDA Amnrika an RoemcRië In Armsiiïfi Ofiper SitezMI O Senaat driaot op vsraadciriag van bat ¥ erdrag aan Cenoesaies aan Oostanrijk DW graola aaawal tagan de Boiajeariki Spitabergen Fiuma OHS OTBBZICVr tan geen deel te doen aitnipM Ta da Interaationale eommlasie tot MfsUaf Tan ds grena tuaacbaa Balfl as fklltadllaad De eonmlasla nam daa ook k nska amsn dementen aan aaaMt d aaalgda Sta teo T a andar commlaalaa l tgadatan ver dn bdialTe van da wilttl kld vaa herttsi Volgans da New Ynik üéald nOaa aaa OsatenriJk ttU beUagrOka èe nrs salis warden gedaan KnnaeUar Nf l aM naar Weenen beiioaTaiL t g te kasna naar lal oamiddell taaMaea Wat de schadaloaaatdli betnA zid aen bealisaing worden gateen volgens welke de scholden van v sr den oorlog en de Oostattr kwh schulden zullen worden betaald door Oostenrijk ea da andera kleine mogeralheden dis a ljds tot Oeateorllk bshoordsn Het haMtal zal uitatuitend op rakeniw Tan Ooatakrljk komen De groots aanval tegaa da Birisinai kan binnenkoirt in den voa van esn osor attMide beweging worden vl rwacht Nadat vroote hoeveelheden oorlogiéiaieriaal aaa de grenzen van bolsjewiatls l Busisnd zUa buteengcbrscht zullen 14 at an bmnenkort geluktudig met h t offeane tagen de Ilusmsche bolsjewiki beginnen Uit offensief aal pinde Augustus of ba n Beptember worden ondemoman Volgen beruihtan uit Bn lland aan de Corriere della Sera is het st onmogelijk dat de Üisjns te Ixmden vei4oewnde groot vorst Kikolaas Nikolajewits de voormalige llusaiscbe opperbevelhebber zal trachten aan bet hoofd van de nieuwa Kirsaische regeeruig t komsa wellce g md saj worden als Petersbuiv ga uo iiien is De Hetajagforsche i iiiuapmalsill van de IWes betwllfelt of er voor dan Mitar teel Tan den veldtocht t i St Rslarsimig aa kpmen daar de EletUanden sigaren op ta rukken aoolang de GeaUieaidsn htm onafl aakelijkhnd niet heMien ertnd Boren dien trekken de bols ewika op het fnmt van Pskof een geduchte troepeomacht samen om hun tegenetandere met het offtnidef Toor te liJn en aen doorbraak ta hqiroeven Trotiky lalf haatt de laidinf van de organisatia Dr Hariiny hat hoofik van de Duitaehe Boode Kruis mdsle die d sr dagen uit St Petarsburg te Kopenhagen la teraggakeerd heeft zidi m esn onderhoud mat Router s correspondent orer Koltsjak sn DeniWn mtgelalon Hv gelooft niet dat tj hun doel zullen bereiken tenzij r lata Ofi geToaden wordt om het wantrouwen dat tegeifroordig zelfs de boorfoiaia tagan hea koeatert weg te nsmen Ik ben Tan oordeel lelde dr Kartiny dat de radeoirepublLek m ses maanden tan val kon warden gebracht indien een met gezag beUeede commisaia van gaalllearden en ou ïg TMtagammwMftn aaa k t hoofdkwartier Tan Koltsjak Daalkk werd T rboaden aa de Bataatanogaadkadati het Russische volk waai MX e gaTta tlgen het herstal der reactie Ais dat aiat g beart zal het verzat Tan da harolUnc t gan Koltsjak en DenOia tdaasmaa naaanuto zV meer gebied taaaattaa aa aultaa db bolajewiki dch nog Toor oritaptaldaa m tnnnsn handhaven In dat gawai aou kat waUlcht het beste zi a met de bolsjawllll betrekkingen aan te knoopa ia da koofi dat meer gematigde part Ba vaHoo Tan tijd de macht in kandsa Billen krijcea Naat alleen Lenln IVotaky s a nuar sslik Petera en Doesjlnsky z ja naar mijn mevuug an ik ben vaak n t hea in oaitact g ew ee s t webneenende menscken Bet z jn Idealisten wier fanatiame geaa grenzen beeft Ik geloof niel dat zU pa nooi IJk Toordael nsjafen hoa vardsrfaiUt de gerolgea van hun fknsWama ook mcvek Algamem aardt rerwacki dat hat Iraefc tast betreffende Spitsbergen nog deze wee aan den Oi ieraten Haad tai worden tooi geleigd Volger iHt tractaat aal Tolgena officieuze beriditen ebed Spitaberiea met den archipel aan Noorwegen wordea gegeTen Men gelooft niet dat eeoig land om deze reden dit tmetaat zal weigerea ta onderteekenen met uitzondering welluiht van Ziweden Adgemaen ia echter bet ga Toalan dat men tot aen alle partij ba vradieeDda oploaaing zal kzwnaa geraken Maar verluidt la Itallt negen on hal comjïromiaTOoratea nopens uma te aan vaarden dat da stail aaa IkMii aai mmm doch de vrijbafea met de Porto Baross voer 9 jaren aan den volktmbond aou afstaan Ds verwezenlijking van bet plan wacht notf slechts op de goottauring van jvcaidang Wil soa sche offldenn verlof bdiliM gdklafan on d ovor de grena kamaule Foolaeba bandaa sdrlUan Owdagmorgan kwam ta Gtatantz da Entente comnusele aan De divisieeomman dant generaal Hoefer begroette de commissie n vroeg wat z verlangd Da leider Mtenant ulanal Tidburr vroeg veriof in het gebied der diviala ta mogan reiaesi en paraoonlijk imjkukkan o § ta doen Het verlof werd T ri end Da Enteate eonuniseie knoopte batrekldnffen aan mat verteafeawoordigara van alia Duitaebe ea Poolsche arbeiders om de ooraakaa vaa bat oproer vast te stallen Ook de stakers brachten hun beawaren te berxie De eonmusaie begaf sidl varvolgens naar Lujppdaa waar opnieuw vertegcsiwoordl gers van alle partijen tot en beaprekinff werden ultgenoodigd Daarop reiaden da heeren naar GodulJa vergezeld van dan ataatacommissaria Eqanlng Ann de eonuniaaie Vn twea tolton toege vwwd Sfittamaé b ft bet n toch ht tw liraid Volffena de New Tork HoiMid nl d AfmwikMiuictift Tj d iel4Patu Ukmi nuu hoi dst tii nrontwaondigd en xneir ont tenul 1 orer de tioudiag ran Roemeoiie ia ao irarb B reqiusatiee Toortaureo qy Wikfi de boTelen tas de confaKiitl die lloemenié id d n wind bljjft aljMn De AmenkuKii ujn loo Ttrboom dat jij nu oordeel zjjn men goed nAu huk t kunnen gaan tenxiy de eonferentie Roenieni onder haar toecidit plaatst D Amerl kaïMs Ter ila4 n dat M aanhoudend rara s t ran Roetnenië tegen de TredeecMtteren tie aaden aUtm tot deselbW houdii kaa Widen en het ge sag nw da eontenatie m tig afbreuk moet doea Ook in Annenië wordt de mvioed van Amenka gwroeid De Aroenkaanache politieke comnuasie m Turkye heeft aan de Turkache regeemniK eai teleigpam fan Wil on ter hand geelend waarbtj Wilaon Turkse aommeert onnuddeil k het TcnioordeD Tan Anncfliiera te doen o iouden In gwal de Doodige inaat Togeden n et g ao ien wor dan dreigt WoJaon het twe de xijaer reerIden punten in te treeden dat handelt orvr t m tand houden ran de OttiomaanaeiL Duumtniteit in d nwrer Tv nOm aü Sin in Oppcr SOariX hmm m AvariiBaaiMclie aoAdaten Het nifde AmerOcaanaaba Infaataiianwknant beeft berel ekre en naar SJteu tl vaan om er politie dienat ta daen Want wel neemt d alsemaiBais atakmr t en karrattan steeds tne ai eidars bet aric maar op een verdere rustij e ontwik kteUag der gefaeurtemaaen Talt geen ataat ta maken Ben groot aantal oproerlingen dat orer de grena geviucbt was ia roet behulp Tan de Polen an ran Poolacbe zyde mat wapens roorzien weer orer de B ena taruggekaerd en crpnjeuw be ronnan met de werkwilbgen te muilbandm Het meeren deel der bevolking dat rooir de Poolsche ibervrijdera niets gatraalt lt dt seer onder bet voortdurende gervaar van een Poolscben inval met een geiuktjdype hervatting van bet Bcbnkbewind der Sp artax iers De toestand aan de Tsjedtiscbe gi ena blj Ziegen bale IS ernstufer gewovxkn Daarbij komen Bu benobten over de voorbereoding van een nieuwen Poolschen aajMU c de stnek VSB Kattowiti Er wudaa iduila Fw aaaTMBgakratn aa la d i ndwoagaa gawaaill B raservaa I gabrttikm Het gevolg vaa daaaa laaataad is dal or thaaa aea gasvarbed Mal worden iagavoonl vaa t lot kalf twaalf a laargaaa aa vaa 1 lol 7 uw s middaca Na kalf atf a avoHia lvrotdi da siraalvarltakting tal hal laaoal Boodiakslijka vanaindart ksa balkaaaar mat gebnilk vaa gas lal gabaal wordaa verboden Ue toealallaa sullaa tijdaUJk oobruliibaar wuidan gemaakt In daa a 8 winter zat bat aluitingsttur van den seiuHivbttiv koffiehuisen an bloaa aa aog wordaa vervroegd 0 de koloakBartaa aal Toorb o w maar 20 wordaa gatarard Holaaa mat oeatraU vaiwwviag klIJtsa slsskta M 1i Voor sakolaa aiakoakaaaa aa Tolk eukaoa kuBaaa de gsnisNitabaakiaaa intf noodig hout beackikbaar slallaa Ook asemt oioo de noodiga maatrsfatsa on Hïiiokoolbrlksllefl aan de bavolkiag la kuaaaa laToren Da kolonaltvoar aaar NadariBAd gaat garagald door In Juli wald 7 000 ton aaar Nadarlaad varsoadaa waarvan ongeveer SbOOO ton par apoor ea da nst per schip Pagelljks rljdaa er 9 ko lantieinen Munaui De Amar iV aa n s cb a Uadan vanaachten dat de takUek van da t poaiU waancbljnItlk onoiibMideülk gaa jzigd cal worden m afwBcktiiic Tan daa indruk die Wilson s raekbanten ia da meUBaade daeUa der Var Stataa zullen maken Koebt de open bare meening het viredesrerdraif gunstig gezind blaken dan tal de Senaat bet zoa der voorbehoud ratiftceewn In goed ingaliebte krmgen verwacht m i dat Wilson bet volk van de aoodaakslijklheul om het verdrag m zijn tsffsowaordigatt vorm ta atuiTaarden aal waten ta OTertulgaL Keeds wordt rekMllng geboodan mat de mogelQkbeid dat da Senaat bat Vradenrerdrag verwerpt In de Echo de Pans geelt Bertinax den raad om indien de Senaat te Washington het vredesverdrag mocht verwarpen daar ut de daasnje te vtrwüdsren bsliteffttide het appeckealunr van dea Votkanbstad en den Volkenbond zoodamg te reorganiseeren dat de Ver Staten de uiauw ovaresnkomst kunnen aanvaankn Over het algemeen is er een streven aan zich uit de fiuropeescbe zakcai tsrug ta tpefclwn Zoo heeft de comnusaie voor da buitenlaadsche zaken met 9 tegen 7 stem men een amendement op bet Tredeeverdrag aangenomen ten einde de Vtevaanigde Ste Het vrsdesverdrag is de ICaraar Da Kamer as afgavaanligdaB amaUa Dinsdag een aaavaag met de keaprdlaa van het vredesverdrag i e saai waa awiff beaet en ar baaraebta aaa vysadiaais ofeiBi De afgevaardigdaa da ChappadatBlaa Raiberti eo Francois Foumier waraa ar d eeaigen dis hst woord voecden maar t slaan nog eea voartigtal sprafcera iagasehreven wvnmiLAHimcm amvm mvnmMLAM Staeakolen ontdekt Uit Beelefeld wordt gemald dat aan de NoordalIJka helling van het Teutoburget wood alet ver vaa Hannover steenkolen lagen die voor apoedige exploitatie in aaamerking komen gevonden s jn Vrouwen op da Beora Da Kamar vaa Kaepkandal la Himburgl heeft bealoten dal Voortaan ook vroawanei op de Beurs zullak worden toSgalaten Ds kolennood De kolennood wonlt te Berlijn steedal dreigender De voorraad van de irasfabrie ken is tengevolge van de staking in Opper Siledi lot aCOflO ton verminderd Op 1 Aug badrtiefan dase voorraden nog 57000 ton en op 1 Aogitatus 1918 180 OIKI De gasfsbriek heeft ia de butste weken treen nieuwen De Chappedelaine batranrda het dal Blaa Duitscbland een leger van 100 000 BUB heeft gelaten die welUchl lalar saUaa 41anen om revanche te nemen Baibarti oefende critlek op bet volkaBbondsverdrag Volgaas hem moet bet Eagelsdi Amerikaanacba veriioad dat da eerste waarborg voor daa vrade vonat da voornaamste factor in daa votkaaboBd worden Als er aen nieuwe oorlog uilbrak im de interventie a Lngelaad ea AowrikB te laat kunnen komen omdat zij var wm lUn Raiborti dringt dus aan op wat hS noemt een dekkingaverbond tusacllan Fraakrijk BsIgUi en Italii Vervolgens verklaarde Ui dat mb kal boofddoei van dan volkaBboad moot haadhaveo nl voorkoming van oorlogoa door het scheppen van eeo macht die abaohiat sterker Is dan wie ook die haar het boofd sou durven bieden Fauillatoiia De darde sprsker Fraoaois FootallVi voorspelde de imrtelliag vaa aaa kilsn tionaal parlement Deae oerata sittiag waa Bial arg lata Il eën bsjzondare actee zsd plaasa hebben zei baar atdieoazustsr floe vreeatlljlil sei mevrou VeniUm Haar gedaDhlw biejdai liob opnieuw met Karvel bazig VoeUa zij uh eenzasmol treurlgi of veriangd alj naar baar Zij waa verbaaal orer baar eiasn si mpathla oor hst mcMe en Terlkt sijater om baar te aan altttn WJ esa van de dauna aavl saieio Is komen sa haar g 4aalMsn te naxsalelsn ZIJ waa veiliaaad over hsar elfea amotisA 1 nw mai s sii ns kad mi sr aast SDWk aan edaoM velden vsn Noori Aiwrüta waa r van laa aoo i alttld Zij die van v leadeU kaM H Mf opoisnw slja tm lacb dat allea h i hij b w Indartiad IfJlegeisn ailca bebalTe ditfane wal slleeu lM eerd Bad lijn UeHal liaani vanluialefdin baar ooc n Maa sd naar dan vneeidtllnc kaak dia daaa boilnnsrbiaen dia batef doad aa OapB ven area weer lol het leven had lama eroopsn ZoaHar a ail BB Iwljlel UJ wia bM dia aagenotw kadr ha met ffrtoflMBlay sa die hd 1 obeDlwee ariaeojls imrwaofil haakje mevrouw Veculam wat heeft u EeiT overhaaste stap Uk kat Saaskak v Jteaaik fla w oi a er mee voor gehad iaiy Wilsthsaley a dien tijd voor on verfaorgea Ie iMiMsn dut zH uk de haar dierbare afzondering In bel haUst Hek van bel opeabarak ven sou wwden aerieept Bn aa K U kon hel nle ontkennen amaeardt alj zielisell kaaMltk Na apiak kHarsea tw haar LalvUi e ging rond en song Iawaalefl B kfaaa N n op Inar ea veeaeWllende dansa iM den In onvnlrfng van dit voorbeeld atle mo Mke vTiendenike dfacen van haar a ikrlen om reilansa van vaoiaMillgliaid anderen iitt sarlllks avennWn De hal t van at dase bewondertac ge voKlde op hl oognnbllk san w n aeoame kleine vermoeldheiA ZIJ b r al rl h In d rla ilia vaa da aana en bilslenie met ees eiwillead oor naar kal aanbod Tan baar parkier oaa wat Ha vaar haar la en haar dan op oiia Isa Ie laua soadar II een woond van waaasekuwki r Keb je haar gezien Vallfm t Die J P T UIMMUH nlenwe sduonheld Te ale JHta Harrt aal verdutstoreaP Nsant 1W paiAier BOOFDSTwX XX je kart dan wantf er la Iets haal bijzonders aan baar dat kaa Ik ja verzdls van da idlgai ea der sij aen lange magwe Jonge man van ciageveer vijf eaderti £ jaar met eeu peinaend vrlondelijk gHriotat diozM v aoariaolde zijn baad op haar moolea arm t l n Waar moet dat aoo net heea set hn Hij keek haar aan flij had een zeer ajnipatfaleke manier ven te gUnkiafaen Jf hebt toob aeker wet een asoond den tijd aaa mij goeden dag Ie ixmaa al ie het aak wat laatr Neen virocc autwaoidds ij terwijl zi naar de kilefc in de kaH buiten de deur weea welker wljaera op twee uur laondea masr yj bent loeh vsUmn op ISder uur en len al ns jdo Haar laTea di geaKU bal e saaiopgewekte nitdrukAng aaofesuansai eo ar was een iaaa ki haer oogaa jiariMai Juist op ds oofenbBk aiMer kkao sr esL tielae msn W aen kaat hontt en vioolijke oogesi naar bea loa a ksk ranl bb a vaotlit ad 27 JM is bet waarom hst mij b oa aangeaiam la dat sll klar ta Nur zij eenonal lileti Is ben b nakiurlljk veeplidK beteeld trgenover baar te masc Ik waaraohuw dit die tUl te veAouwen ia ZIJ ui da aebuld ran dat arme kust nlel resiii res naar lUa se g n waasdoor zij de grbeele joAikWca geKUcdaolp lal te weten Jtomeo nN S een wooid Oloely voorkom mevouw SoarMt In baat medadeelki Ik MmI 1010 dat je baar vóór bent op die manier sul je de sckerpte ervankunw WügaeoiMi Vartel Karvel zellvandU da KU4e van W lo m iy weUe Ik Umlljk geknf drt 00 rowttaut en waaiadmw baar Ik gdoof werkelijk Ik wal Ik elasf haOTA idst at ik dat au l aea a l nw anr Vacakv atsai al tUk al eidtjk aekaawia vaar baar pk aelblga wankhsiflgksM Wll K rpn i ooiipl op j die gadar 4s daa koMa fd 4la k J io hehr aaelaehaii sralar kad aoak hollelijko adgkic gelDOOd kid oai kalr voor het wti ale on anak to biteada feil piotaettnga begeerte met kssi Is ayi kra kwsm ki haar op aaar ilJ bakaara I slab waarom t all tm lÉKweWka o gln aaat soa lad g salia isaaawMIai bewe kw op da aaai ld kMt wwnf haar aof bel am avallea waa rarwljl f dk ieei vW kok waaiw uit hMr haul ea M aaHg gamUadi op daaalaa fin vlaar Ds Janfo aaa kwamMidatw baar kia lOapfc dea wial i r op aa aal kiM aea dkpo bol ag aaa ki TiawiJI lij kam lairnia Hl i Ml hm oa aa etuaider aa w k fBik eeu na il s aoMBKbide m l aialaaa soo te aadi hoogHihIlag hi da ktag TOB aUa tMteht én Ikn Ik heb ijierai faauka om ulija hut 1 ar Oaorgiv en met aiB Uobte paai ï vw sendee sas het sdaea vsn laevlsaw Vsnilaia iii de bij zU at UalaelUs deed mevMuw VwUam oaBdSsUIjk h ds aadera rich tl Fan dsJn zll hg er owl o al weg d a arh aa sli lia nieek aantrok BM waa aaa kero Jonge man aisl Tartga gen eao attinr l asia Toen II bean sao aetnil alj n ar nertkaar aar koi haiMaer der rwimf Welk bee l i a t aljBlaian nordlrb ld tr Viar heitaiatli k a r Opoieuw sknid WvlelhealeT Toor haw ala oc den dOA kien sIJ haddaa HU apia b r Roor eena t na 4al aOnaai teaslijn weg ri 9 nUjaluar Kits op v adrieUgen Wou Ik dsaU M Ik koi zija hiar mat naam v aail id l ptaaHs la kaa sa da Ik n mij alhM la d i slaek Za l a ieta mevroaw Varakaif kskk lU a dat i t kat na ï Am tt ar aUa mmm ttOt a zo mijn nieuwa baby as na vrouw Vorulam licbeul kt aaltlataea bsdd TSB adwenhsM t ÊÊ Mmm lal In de aterrea spraaaa itSFm to taw swale bik h V waarkl wij lavsa al anaüja nj ksU l van da vaa Uadto fa da i aaa Vlo u en Sir Gasiae Mk ia hal Tna ea f Wik w Mft lia rr al a l Inlua n waa Uarnl db kaMn al d n bark ak m awt a lM a tm