Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1919

Q 14006 iUdaetiai Tefof latmro 545 CIRCUS WILKE komt van 29 AUGUSTUS tot n mmi 1 SEPTEMBER in Gouda Openingsvoorstelling Vrijdag 29 Augustus 9 avcmds 8 uur f Standplaats Markt Oonda Dagelijks 8 unr Groote VoorsteUüig ÊÊ Het grootste wereldstjadsprogramma wat ooit HB doo r een circus geboden is wi Zaterdag 30 Augustus z grooteSportvoorsteliingen s namiddags 2 uur en s afvonds 8 uur Reuzen sohlfterend Pracht Programma Zie verder Reclame 18e JMirji afig Vrydbg 2ft Augustus 1919 ÖOTIDSCHE COIRAIVT 3Srie a T rs © aa cL V ertex3Lti©TDl ucL voox Q o a d eu ezi Oqscsuaitxellicexa VERSCHIJNT DAGELUKS AÉét BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONOKN IflDEDnUMGIMl Op d Toorpatina 50 koocar t Gewoae advaitailU a la aaoad DadadeaMi a m eaMraet M laer teieiti eaerda prüa Groote lettara an raaih word benkaad aaar pUatuuliata AdvartaalMa knaun wordaa facaeoadea daar tuaaekaakenat vaa aeliad Baafckaadalaran AdvartaalMbureaua ea ease AfMAa 1 t ratala ƒ 141 alka rage aaer i M ABONNEMENTSPRIJS I per kwartaal ƒ UI per w ak ia euit met ZoutasitiUil per Itwartsal 3 50 per week 27 eent oven waa da besoifinc per loopar gaaehiadt Franco per poet per kwartaal ƒ S ia met Zondacablad 4 Abennementen worden deerlijke aaJ aMfla ii aaa oaw Bureani HaaM 11 GOUDA b i onze agenten dea boeUiaiidel aa da poatkaatoraa ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda an omatreken bekoomde tot deaba rrkriaa l 1 6 regels ƒ 1 05 eiken reael meer ƒ 0 2a Van biuten Gouda eü dec bexotiskriBf 1 fi regela ƒ 140 elke reset meer ƒ 0 2S Adnrteatifa van pubUeke T rmak iükked a im eant per refol A lv rt ati B ia hat ZeWnlafBummtr 20 yl toaalac Of daa prüa AdMbüMt c I T l f bttvM S3 Bureau I MARKT 31 GOl DA Hu ki ts romiêiijk loer oM UiMUik dHWan My rtetbeslar partae vneohesa mst M halarfds hoog hu opnlMnr la J wis i fa tm Toor d vale bewytan van deelnamiof oittTSDgon ttjdeni de siektf en overiyden van ome beate vroaw en lieve moeder Mej HENDRIKA GRAVELANIT betoigeo wg oneen hertelijken denk Uit aller naam 3760 16 U O MOLENAAR Barkenvoade 28 Angattas 1919 Voor terstond in dienst te treden Kuipers GEVRAAGD bij Fiüa liU i 8758 20 LmiDKN Advertaert In dit Blad Notaris MAHLSTEDE TE BEROAMBACHT voornemens op DONDERDAOEN 4 eo 11 SEPTEMBER 1919 telken dei voormiddagB elf uur in Hdtal DE iZALU op da Markt te Oouda lil het openbaff te vellen en te verkoopen De Boywinanswoning geteekend C no 10 met 2 H olk r in 2 fliika nituw SokurlR Staapheli Erf aa Baemgaaril en diverse peroeolen Wii liuN n iNilmi met WEG en WATEUINÖ onderde gemetmte Haastrecht aan den Ilaantrechtscliendyk tasaoban Oouda en Haantreolit tegenover des korenmolen komende een gedeelte van het land dat Beer geachikt ia voor TUINDERIJ ait aan den Gouwvliet tnaiohen Stolwyk en Gouda aameo groot 21 00 44 H ot i n Te aanvaarden de Woning met Gelimaierten en Erf 1 Mei 1920 de Landerijen 1 December 19l9 Nadere inliohtingen geeft genoemde Notaria 8660 52 H KAWASAN 253S0 bekend pÉl atrer l middel lc n ft nlljlie Irocbrie of eduH e Urioeloofin 4 Pri l f 1 40 en I I M N V MIJ SANITAS iMiDklUk gaediieM n GOUDA L ii e Tiendewe II DEN HAAQ HerderiaoMtr 9 Advtrtentlio aa op dit Uad ardM u MW m vmt BerkenwoudaDory door A BOOM Barksnwouikl vmir tfrkrnwoudc Aclilwhoak iaar i nmi lémk mm mr Weder verkrl gbaar Prima zwar luifiwijksolia BAGGERTURF Aanbevalend t Mm VCRMIvlyiUWm a T l f 1 1 3757 30 DRIE j HEERUIK VDEDZAAI1 VOORDEELIQ 2670 131 piQ d rnfii ed 8look LUslil ordco poedil u sekar ea xaa door da Sualp HiIlM vaa Apoihekar BOOM Pr per flacoa van 500 tabledaa f 1 20 1000 tabletten f 2 Waar i ▼ rkrijgtMar wordl sa OBivan it Tao I 1 40 oi f 2 20 franco aen flacon to esondeii door Firaa A tl lOOM Arsban mmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmm WCuiiLBM TftOUWiENIII Prachtijte aolieda mcubaleii nleuwa en e handi la koop ala TiMt Mm4m tmtri teWfei ft gN S vT Varknilbaar u Oouda bij ANTON COOPS 3 3667 20 Salagali TMttaWa SalilMaitlaa aataakaataa UltInMaMi t i a i WMm lef Mlae Dtkaiu iattn l aM laantaalaa iaa rfa alaal U au ilaanl arlft III PcaiAAL oaca ooa loaacLUi Mcr iiaMi UMnJ aaca wm mm StMONSTRAAT 441 lavealuill aat it IcbWtaaa MTEUFOM tlNO mk lOSJEriUTS m ffHKTHllEI a NITWI ElulrisGlui Mr ii Mtiistalktii 1 vjiff oum MM Wl M llll ll Nieuwe Qoudsfbe seoontrolMrde OagiNaEbtVeiliolieiilsÉnst Directie VAN BIENE Ce Kantoor NIEUWE MARKT 30 Talofsoa Intc 542 Bg dezen geven wy lieanif dat hier ter stede Manen enkele dagen in werking treden een iDiepcoflHeiiÉlii ioUlleiligliiÉÉoiil geheel afzijdig Vfn de thani bestaande O0H 1lfwwK U k oade bawafclng van PabPlvkan WIrtkalhulzan Villa s Sohapen VItoonhulzan Ooadai n nx onder da trahasta eontrOla Daar liet gebleken la dat dergeiyke initelllngen In verschillende steden degeiyk en nuttig werk verrichten is ztl voor een vooruitgaande handelsstad als Oouda ool onmisbaar Zy die wenschen abo iné te worden vragen verdere Inlichtingen en onze Condities Kantoar gsanand vait 9 12 an 2 B uur 3759 behalv Oinsdags en Zaterdags m Sukkel niet langer aan Als gij begint te vermageren All Uw lichaam aat verawakken Gebruik dan MjjnhardtisLevetogBn Bil l el ebrnlk hiervan kaol ti vea lucce enekerd eija In buiaen vanaf 90 cent F brik nl A MUNBABDT Phaiai c F bflek ZUST Btj Apmju ntf Drnsl Te OnaSiAnlon Coopi W dMr Waarom zondt U er nog langer in bernsten dat ttw maag weigert bet voed el te verteren dat ü amaakt aoodat ü ateeda moet oppaaaen met wat U eet De Abdijtabletten voor de maag koDBen V ia ataat itellen van aUea mee te eten londer dat TT laat krijgt van maagnijn indigeatie het zooi of andere maagongemakken Laat voor f 1 25 een dooa Abdijtabletlen bij Uw drogiat halen Eischt rooden band met onze handteekening L L AUtar Rotterdam 39i S SoeahoTea A N v Ze en Boeki lf Wed 1 Spnilt F Verkaie Weddina eea A ▼ d Heid Meerdreeht J r Gennep S iwln B N i ni 3504 27 lOETIKTANDEr IIIIIIIVI IIMtJI I asfoin Waddinxveen ACBOtDOOT Ai STeaoAM AévartMtiaa sa ak enasaa at M e dit bla4 warim aagg a a na a B daec WwUfautvMa U 3 Tfe strijd om Rusland Een affensief der Bolsjewiki De Eslen worden teruggeslagen De Chaos In Hongarijoa Een nieuwe revolutie China en Japan Uit Mexioo In de luoht gevlogen Stopgezet ONS OyKK23CPT Verder werdt medegedeeld dat Unnen 3 of i weken de verkieaingen voor de Nationale V rgaderin plaats betmen op grcmd van het gelijk algemeen m gedieim kieerechi Aan Clemenceau wordt verzocht een delegatie naar Boedapest te zenden ten einde de verkiezingen te controleeren en tot leden van de delegatie ook etaiige so ciaaldemocraten aan te w zen De nota bealunt met het verzoek aan Otemenceau om de nieuwe regeering be steunen bJö de vervulling van haar taak en bü haar sfareve om h conatittitóoaieel leven te herstellea ZeUs zijn er bmicbtea uLt Boedajwat emtrent een nieuwe Mnwent ing Nadere berichten daarover ontvingen w nog niet Mauur het staat wiel vast dat de socialiaten sterk tegen Fnedrach gekanfriÜn Toen een cotif Tientje van politici in de onafhankel ke partijclub te Boedapest gehouden werd verwüdertte zich de gewezen minister preeident Peidi die ook in het nieuwe kabinet als miniater van Volkswelvaart was aangewezen en seide dat de conferentie onderbroken werd omdat men er vaarde aan hechtte dat ook nttiutsterpre Bidert Priedrieh aan deze conferentie zou deelnemen HU aeide Ik kien dezen heer niet en Ik vrrlang ook volstnekt niet het voorrecht to hebben keni met hem te maken Daarop verliet PeitU met de soci iaten het liikaal Ijiter verklaarde Martm Lovaazy van zijn kabinetschef deve man is een grooter ongeluk voor HongBry dan Michale Karotyi Weinig comj liim nteaBl Ondel tus rhen zit de Entente met het genral Ji t had zij op 23 Auff noiï een booA telegram aan Roemenië gezonden vraarop Wcensdajravood nog geen antwoord was Ook Roemenië laat de fkitente praten Maar deze heeft nu behalve alle proviandeering ook de zendingen van wapens en munitie voor Roemenië top geaeet De Dntente zal toch moeten Uezen of Roemenië steunen of althans voorUwpag het kabinet Friedricb Zü uU tnxA Hewr het laatste doen De anti enustisehe propaganda van het ministerie Friedrich heeft reeds tengevolge gehad dat Maandag te Qfen de Joodsche bevolking ia aangevallen Tal van lieden z4 n daarhg gedood Dinedag hebben de H t of iuisief dat de Bölcjetriki reedo Iftitg hinden voorbereid kb losgekomen Hiet heeft zich b J Pleskau of Pikof met groote kracht en aiKÜheid ontwikkMd Onder dekkuiff ran een zwaar artill riennir vrisrpeit d bol ewiki 4 T tpraem ten oTor de rivier de Velitoaja tien zuiden mn F of ZondaiKsvond atond de vijand bannen drie wiersten van da Bfpooriija raa Pskof naar Walk en binnen 10 weraten Tan eeratgenoenule stad De bolsjewiki heb ben kliiarbiykeltjk de verwachte versterkingen vian het Kol tsjaik front ontvaoeren Men schat het aantal troepen waannede Pakof wordt aanirevaUen op meer dan 20 000 Oeoieraal Arsenef die naar gemeld verd bevel had ontvangen om het bevel oveir de taroepen aan het front van Petrograd noer te leggen heeft met befeuip tod vier regimenten Balahovitsj afideeluicr b j PAot tegengehouden Men geüooft dat Balahovitfij Belf te Worro m tuswhen Pfikof en Walk Ala h inet is t ögehoiidein dan ie hij in ieder geval machteloos gemaakt De Eaten die n a O trof opnwrcheeTden z B door sterkere bolsjewistische iïtr dkraditen op leborsJk teru ggewttrpefl Ike verbinding tusschen de lÜBten en de In oepen van het Nooirdelüke Roaaische corpir b Deskau i verbroken De itente nam geen giHioespen met het Eabanet ïViednch maar Frieddch laat de Entente kalm praten H heeft zdch thanfl openiyk teipenover d Entente gesteld Dn een door hem afgelegde verkHuüng wUst 1 41 het voornemen der EhitenbeHmissiea om ssich In den hinnenlanddchen toestand van Hongarije te nKn n af en beftstjgt hjj negmaale bet i eed eenig e malen door hem gwiomen besluit om op s jn post te Uüven De Fran che generaal Giratdani ie naar Weenen gereisd om met den ovgawte Cunningham en met dan Franschen gexant te beraadslagen Voo rta richtte Friedrdch ee nota aan den voorzitter van de vredeecooferentie Waarin hü er bij Qemenceau op aandringt aan de te Boedapest vertoeveaüde nüUbaire jnisaie te gelaaten zich met in de binneokuidsche Hongoarsche poUtlak te mengen of alleen in aooverre dat jij de Hongaarsche i geenng steunt by de bandhaviii van de orde en het herstel van het etonomisehe evraiwicht Feuilleton op eenltjBzlne cbucbteren toou Ik bet VBO iedurem ffshoord dnt Ik dit ja rerg iraiiMknt bon Een overhaaste stap uu kat liMcaiaak v cMmM tmv UU Mibu aaadclabUtf Uan zc men u de waarbcld Jdaar tem zou ik u overal her cead hébben U U tn ooverra veranderd dat üij earcille adsof luj bei niet fHiMkkelijiE rond voort la gaan terwijl de frao b lil r oo en op hem westijfpl warna lüen bloenv rijk oompbmeot un het adiws n de t lgenaires van die klwo pupli lan zou bijna een wreecifceii zijn U lo feert iJerV voeg hij tanifÜjk kortaf Dftnfe UI Dat I nU de eerete W8 dien u mij bewijflt gekof Ik zei zij hfcl acèuciiteir en benionejijk tevwa ïïij voraodwrdo Ineene gtjJheei vao houding en de doukero obootkheld vaa eIjq ge cl t werd dtwr eea gjbnUwA vwhet Hoe vriendelijk vaa n riep h ucèl maar root vuur vÜ 4a n aicb n nar tieriönortk dat u mij berkaat Üet ia meer bad durven hopen Ik heb van rn oqgmblik ala dH b gaheeio tfwla di Ungo jaar gedroomd maar hoe acjde Owofdeo zaUto droomea ven wtewdijktl Kr k een onJonirakte barteloc4iit In ïijn toon die baar moest bt ben gewaar Mwd mur aj waa zoo onweteod lade ui van hoftoakwj chi de kern vtn woordCTi vww btwr ♦ erkoren ginff ttacdieen haar tocdito keel vriandelUK te nn een beetje ovanlrevaa jb varband B et den korten daar vau hun keu unuMUg maar tocb vrienddijJt Hel Tenrondnt ml dat n zlm mUoer mg keriuurt d ó $ iliin Miwofl mar Ja Voor een bjdte la leder j evAl tc Trouw Verulaui far een nlo e van niij Zij tei h et aaü eferouwd niotuje aan gezien zij nooQ op die manier aan haar daolht £ n een zeer goede vriend vma mUISij kamen eikaar al irealang daar najn bills slechte twee mijl ven hier ia Aaonoer u baar naar mij vraagt zal hij elimla jumd cal slj da baste gebxHgeok van nsj aftSAS Bk let wM D w ft haar uw aa n niet tieoB zei ztj met eA sneHan btti Ik mats ckikEencbnaal om mataMf td hij tMltin EUm Ie Savagifr lftjiihe r Savage Ja Ik hè0 ma alUjd eryeotf aa vtVer act bij op eavenkshföigea toon 2lj waa eenigMOBs eonngeiLaani getroHen tfoor rijn toon wasrin een seor boilkie Hsncer iatf opgentoten en zij wne er lifiniedlk benieuwd naar et htj den dood van sljii vader wvoohte fa verband m t n en of adirsn M dtea falj tOljk f M UJ a B T Obristettjk socialen n d ehnsteiyk natlonalen een groote betoorinc gtAiouden Het personeel van de post n apoorwagen votHral was talrijk vedracheneo VWichillende geeateluk n woonden de betooging b Na afloop van ds demonstratie is een delegatie naar de eotentecommissie geKonden met het verzoek om geen jod in d nieuwe regeering toe te laten Pe Semitische arbeiders mogen wel m de re eertng worden vertegen woordijrdf maar joodache leidsdw zal men in het kabinet niet dulden De menigte die op de teniskomat van de deputatie wachtte verdreef den tijd met het zingen van vaderlandscè liedaren en met scheldpartijen op de joden Ücn der afgevaardigden deelde ten sloite het antwoord der entente commissie mede Dwe hoopt dat de arbeider rustij sullen bleven en hun geduld auJJen bewturen Zü ia er van overtuigd dat men aan deze beweging alle aandacht moet wüden Kleowit anti eamltische betoogingen volgde Enkele joden die zich in de menigte hfvondsn aijn ematng miahandeld Garaml heeft üeb in mnt Bcterp wom den tegen Friedrich geridit De vertegenwoordigers vim bat prc iriaat aldus Ganuni zullen nooU nia een kaJxinet I Vtedrich deel uit wUIen maken daar Friedrich de monarcJifatisehe staatsgre heeft geleid Friedrich handelt net als Bela Kun Z eentg e doel w t d te winnen en InttMscben een witte g rde te v iDeo wnannede hij aan heel Boropa het hoofd kan bieden Elk middel vlflt hij goed De eenige politieke partij die Friedirich acbter 4rieh heeft ia ds ehristaH ♦ orieïe part die door de reactie die het g v iig üi van Bela Kjn a heerscHappd zeer ie veretefkt Udt Peking wordt aan de Tfanca gwneU dat Cluna zich tliaos in poUtlak nicht in een toestand van gespannen oarust in afwachting van de reding van het Sjan toengvraagstuk bevindt Het jongste voorstel van Japansche aijde oAsduxm bet door Wdson gesteund wordt acht men te Peking onaannemelijk De ChineeMn voeren aan dat zoodanige voorrechten nog hecd wat meer en andera zyn dan alleen econo miBch met bet oog op de dtcht nabijheid van Japan De C neezen wenscheD moestiar te Uljven van Sjantoeng en dat lufinea zlf nooit sMjn zoo rédeneeren z n wanneer deze provincie dooraderd is met qnorlljen waarover Ejj geen emtrols kuwMn uiitoofencn De Fngelsche nMinitor Glow w o r m dis t Archangel gemeerd I naast een munitie rhu t 13 n et deze m de lucht gevlogen Er zijn vermoedelijk 20 l oden 40 man ord i vermist De Glaivow Daily Bceord moldt dat I i JJ 1 1 L J JL l il I gj il ilMIIÜ I L d r op zoo eleobt Q voot met drn dat win Üeldi i tiuadien ban feen prake kon zijn Ik kan mdj ihwinoerao hoe balroeM Hl was om uw rii ud te vetUti ii dian doia zei hij met ae f beellate bedffoHing Het waa tocfc uw vriend nii t waarf Een rrieodP Da hoc Ik antwoonUs Slj lan aaani De vraH uMsJBtefaaar enl0 Bins ia de wsr Was VriotheHiey haar vrioDd In de omle heerlijke da H van w£ lear was bij baar bests baar ibrouwéte vriend gewws tmm na dat wire veron oivdcte bujreïijk Zij wW hti niet Zij kon sleobls bopeo maar pker jrso zij nM meer He u h a sedt n dien nog gezl ny VTO Sorra op desatltle t eHffc4e maner mi wM doi kij onrvgaielijk was OU maar Uj ken sijs brvidaad recJaofaa lora te eteo nift evenrtiMian Lurd Wrk tbcaleyr Neen Hij W saded tfisQ steeds la hst buUeaUad eil sfj eenvoodi iM M ooi Ug kortaf H waa ntootdan s nait mu sei bü haar iberp aaiMijkend eo met een s sn l jf whw gf alilin rlknlachv maar dien dag toen Ik hetalectipid himohen u beidM aa bobl ik dat hij OW tMOsder wae Men mankt nu eenmaal zoader dat tnea self Isliaa kau doen dargeUike gvn i0breUdnc n Vergliito Ik mij iaMiay Ja want tk b a geen atsstervwr t n Zij aorz Ade Hf itf mmt iMd wUlso mm wM BMiwdttJIw im alj de scheepsbouwer aan ds Clyde tast hebben gekregen het weidi aan alle Bogelsche oorlogsaohepen met uitzondering van de reeds te water gelaten bodems ati te zetten Als gevolg Isarran zouden tijdelijk vele duizenden arbetders werkelooa aljn Hot bevel Eou uHi ultatrekken tot alte scfaeepswerran in hst geheele land Verder wordt uJt Carlisle bsriobt dat aan de Qretna mtiinitie£abnsk offtcleel gelast 19 den aanmaak vaa oatploffingSimddelMi te itaksa Eki ilJn reeda thans minder dan HOOO arbeiders in dMe fabnek en men vameemt dat hun aantaLnog verminderd zal worden Br zal slechts een voldoende aantal mannen worden gdioudcn om de machines in goeden staat te boudsn Wat er nu met de fabnek lal gebeuren is nog onbekend De correspondMt van de WeatntiMiber Gazette te New Castle a d Tyne vanekert dat het eerstgenoemde bevai in de streek groot opzien heeft geUard llen zal er een poirioff in moeten tien 1 aanbouwen van bandébschepen In de hand ts warican daar dozUnen reeders mei ongeduld wachten op dra aanbouw van koopvaardij schepwi en dat is alleen mogelijk als met het bouwen van oorioirwehepsn voortoop g laat varen Bovendien boe meer vrachtscbepen bee grooter concurrentie hoe lager vrachtprijs hoe minder duurte hoe meer voedsel 1 Aan een bnef uit l eiico dezer dagoa hier te lande ontvangen ia door da N R Ct het vvtgende ontleend mVÜ de bl d welke Ja mii gwAuusd habt en uit ds counmten die wlJ hier uit de V a ontvangen mso4E ik lot mijn groote veitkazlng dat men ia Skiropa en ook in 4le V S de mensoben w j maakt dat de toestanden hier wwr nonnaal bc itnnen ts worden de tegenrevoiuLie zoo goed sis bedwongen is en dat Cfeirranza heer en meeetsr van de adtuatie is geworden Ik kaa m j niet goed indenken dat de pers m66 slecht is ingelicht aangaande de toestanden hier en schrijf Het toe aan de g eime agenten van de tegrenwoordige regwnofl die zich ndet ontzien df mee t leugenachtige bericltten ten voordeele nut de regeenng alt d te verspreiden De zuivere waarheid Is echter dat er nog noodt too n sterke oppcnitie bestaan heeft tegen Oarranza als juist nu en dat alle wei4wiJLic u en goede cdement i reikhalzend uitzien naar zoo iets als een interfile van de een of andere groote mo nd d als zijnde dat het eentge middel om dit arme land te redden uit de klauwen van de duizenden groote en kleine bloedzuiger die hetaü in dienst van regeenng of revolutie allen even groote bao diëten zyn die de reviriuUe bas ouw n als een goed zaakje dat z moeteir ex loltaeren zooveel iSj kunnen De regeenng heeft de paeific tie van iederen staat apart in huiden gegeyen raa h moest ultdruiikoo Ik bad dat igealljk moeten h 0rttpea Tr was met de niiuHto Aoiijkaals Aa mU had kuanen MeuaiiO in nain volMh geriogf Haor hoewel hij ew boi l aluk Ouder wtm dan u ae kij oeb idetoud gt ooegi om uw vsder ol oam u aijo VsndJiar mijn var atdog eemoed Ik Uc beHVM4 dat hU uw hroedar wao uw veel oudere broeder msnr bst sobijnt dot dat jjet joM wm Hij guvoetde dat bij heel veei wooyle clctl zeUs aan haar veretditiag Uoot slde OHMir zijn alleïtbedwHnMUeoile hagnmiéi de sak Mia voor albjd idtgemaakt te slea hné heiu w toe verder ts gaao Loid WHkjtfwidey Is mijn nani uUh jEij met vritndeUjka wasrütghfiit boewei liaar C sk ht verÜeufcte Savage stai de baar on s le dsconun rtlrgetende Uaor luont Zij wsnyeArouwdl iDsi kM dis tMin ititf gii oapnl Goede beoMt wai een tmolc uiMode vm een rouMn dte soo seiK wo nrtsstiOa o lt Ie vovsa £ en svoel ab MJaUsa verloren bad atoof bij everai door kMM l tgbed ou evea weid ihnatte hess son mtoMiik o i Vfaailtk loea wltti Wj dat bi ziebBeü aoQ mostaa MworecAsn soda h m MOMO MoalP sU nooaJs atj jMdan i iUwMmMMv ftoA di natuuriUi aietas aadera doen dan zorgen dat z zelf büuwv k Door middel via belastingen W gaat zulks natuurlijk met in sen roer verwoesten ataat i daarom hebboa die heeren andere muldelen bedacht AnngMlsn het bier een landbouwdJiMet Is Is er alt d veel verkeer bussohsn het plattelauid en de steiWm Nu moet men voor alle waren levenstnuJdelen vee poardes m éte woord voor alles wait ds stad In of iiteaat tmi 4Ms tMsbfaen an als ik isff dat soo n pas van 6 dis tot 50 dis Iwsti al naar de Varen van da tn ef aUvoABda ffDO lerca kan je self Ra4ruu o dat eea goudmijntje voor zoo n jreoeraai Is 0 het platteland du doen de ifwlutk nolran heta fde allesa met het versehll dat ze soms bcèalve een tware belastiBf ook nog dsB g sfc w sien of een gedeelte vaa den oo0rt Toovei voo ml als men doorvaat voor rageeriogsfiecind Heeft een Inndhoawsr nu doM veel geld ea goede woerden zUn oegat geheet of gedeelteiyk uit de banden van ds revolutiooairen louuMV loa krijgen don vtaoct bU een pas aan on z ooget naar de stad te kunnen vervoeren D e pas wordt hem natuurlijk tsfen veel geld rantrekt maar iwuweliiks is hl in ds ited aangeJtomen of l j wordt gevang n gtnomen op grond van gelieutd te halfben met de r roluti aire part een gedeelt van zijn aangevoerde waar wvrdt opgevorderd voor de troepen i kijietf allesa dan weer vrijg taa aeodm hy so tUak boete betaald heeft Als dan de boeren weigernm bun WWIoa tor markt te bieogen worden miUtoii wMpedltiM het platteland opg tendso dlo don altUd zagenereml terugkesre mol bun oorto bult besUaode udt gnun koeirn kippen eenden vatieas ena nJ alios wat zij bij de boeren grtwts loowsl als kleine hebben kunnen sfaeleo DUPir laten i4 de kteme bo rtJcMi zonder de aUÖrnoudjuikelijkste levensbsiuwrten zoodot zoo lemaad ten einde rood zvjn steun r aoekeo bijj de rerolutianaireB tn don wer kefQk emi revolutóanaór wonlL Dat noemt men hier 4 aaif3eeei en In dm tusscbMitiJd wandsloB ds roveiutionaire benden hier aage eord naid en do regeermffstroepen verlaten de steden dan alleen ter vervol ruig van de revoluttonai ren al xlj zeker weten dat deae laatitea op geen mdleo te bekennen stjn Als js daar nog blJ rekeM dat alle ba ren die ven Iadht worden van van groet MF kleine paHlj levensmiddelen te bczltton belast worden met een tro soldaten vas 5 k 0 man die alleen dsn wnsr soofa boerderij verlaten wmanevr er abooluul mtvr te eten is en dot ds haiMMantan die probeert den handel Uisscben steden en dorpen te onderhouden ook dtkavi ib beroofd wordt van al zlJn handebnraren en hijzelf soms nog ma r taraaaHNiraood aaa den dood kan ontsnappen doa la tUJLLJJJMl J Bii I ii WBiet w mcwimvK XXI Het won nsr taal aas wMiA of Ut er aesr nyag In dsn mnnjw loan ine VMuw VerulMi de deur van Ilw4 tt nier paoduwda en mst een aadMettMas WttfonlaofaukkciQg Uanaitfnui jNog niet In bod Vwp Ik Netnf Dm Mb U fpluk aljn ooveel dii ni ttmtvm Ik neet méeti m dat Ik bol ttw aHsa stiesa kon doen en daarooiiioai k naar ion toa heb mijn bast gfr m VToegRV te kenoea ctk b n hal MMb aan aae te wenken noab Ma geeuwen bitoB oatbraken maar XvtV U iwBsnd die skb ait makkeHjk ultket ifféi laat staan Zij bla f udat slj baw iaolHle oakÉm ma aé woord ca s Afe iA Maar ztj ki verfi ti op jeo ea dHwom revgeel Ik haar he4 wat sondsn Xadr Ineyt act Marvel fwinli m n Mr Lvert J 6mi oob l i e Aok gcdeef Ik Harv l jetwbtde pmm m vw as ndsr betoovwitHr g ImMta Ztm je bma r niet a rf d trifti wwawr Temlam ptaM efto xidteeU lil de rsde Waar heb je ovir rMten deoJtan Na ik je mrwIo merk Ik dM area aan het droemen bent oweset Dt rw dal t da Diet fdastt ti k iseet dat Mj h t nM waard H ïk h MÉtdiv mm Ttiki ffMtacM 14 liarval ümii IMI is val