Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1919

iMt b irÜpM dat Uar M r ia btrtmUt TU SkfilaBd of Annrika TMUUfd wordt Bit bumMo Ta hat c m dat d boot MC Mi h ltik maakt ook ia dat al di lia dioton Tan n ariitci mowo aU Taa rvrolaUonahv aUdo maar itaeds Khr TeD en ichreoawon dat sti d mm ffa inoitan xyn ao d t lU aHoa doen toot bat wtAxiin Tan hun Tadorland dat xmómioMadiOD aan dat ftvote partaottiame ten froado 1 1 r an induci de mogendheden adat wpo dig beriuiten hier aana aen flinke oj raimiug to boudao ondar tA dat geapuig dat do Moei n w Taart twk ona Kfaoone Mexico tetrtnboudil BumnLAiiMai Kiwwi De taktnc te kCaraetne De buitperiliko oveflbeld beeft er la av rtaf met de militaire oog MéMMdenif AlgcrlJaMbe adwldera ter btmmhteklDg 0tekl vin de HtooMWaaii i i mb 11 imi pijen D xp folcleurde aTbeidHfciacMiML vcntóbtea ni hft werk der bootirerkara Ecfater on Wvbiid bel vervoi teDAevoügo vai bot Utusmnn arbeiden deaer onynhcfltoe kraobieo roo e vertre tiiff mU voor vernchélleode kidufl rlo o craota acbade oplevert m ook dur taocerolSa rao aaralAoendea aaavoar Tto Kfloodatoflan weer jpriwobcen werkioMbcid verocraaakt Met VredeHve d ag De Kamer take de beraadeteckoipo onrer b t ytradavTerdxa p v oort Cbertea Bnomet tiranlit npport uit w bet vraafftifk der Dtdftwhe greneen de befHÜngon b treibldi beMiendo op de Biyapoenohe pomiek HU aeido d t de tweede vredo van VcnwiHe FJM Jj34Móagtm aan IVanfcrUk becM tcriig0Hffi veDi doicb Ait het vrede vtavk af ooNolwvnnvkki duel onrvobBaakt en vail a r voor krttlek Jnbet llobt van de gH ahindkiundige Mten hlell RmmM de mreniofp üUiandip de Kijn de mllitalro grviw mo et djn doch idet dv polltlok grmfl dMr hij van noexa ttoM Tilrl wM wawn HIJ boi iiuk ooft hH vraafQM Uc an dcD Ilnkor Kijnoenror hnaèie de twdbwkiKrai gp napoftai do nJauw 0r voniiicle fMateo en toonte zlcA tnipraoinea met bet vcfUcertmv r xind Hl riep do rag t 1 i toe er voon to wakoa ilat bet verbond der vier groote aio ftndheden ki weaAi Mljve aN BLANK Handel 4re ttoa Op dn vwgaderlng tui Ëiig iMAie labrUoantm van mekulan peMiAied dio Ie f jondmi biJeenkwAinni la mnn eenpaHs tot d dMoora g on en dat do labrUtantem lenaij d ïfgpeHng hbn la mi of anderen Torm tinwhennl vrtrlwmdo l n de Diilbcbe ooooum riid hunne tahrit on iioudiMi uioetm biit n Opg oii kit wenl dat dexe e ilgoedfafNrikantea we0enr het oorlogpwprl de ga goiiheid mlMen te tiocdlge w€rk ï H ii inAcfalnoe en ge oelendp werkuren aan hf4 wetk Is houden VU Bradlord wordt gtemeld dal reiellrriia afdaar lirlevm van DulbittAe firma s MrfHii Qa v n i waarin zij worden ultitfMiaodlKd de Kabcnretatdw weder aan te k rfr p r V nichofcWM Irn In York il re hebben reeda Talrr TiiTtag miiirilliBt na r Dii WrManil gpeoikim ZUID AFRIKA Botha t Qiwrrn rivdddf i wij roeda dai g narAal LoiiW Bolha b overladtMi lUj tm plotfutfnv aan griftp gcntorven Ztja go7oi 4held Ui don liatnina Ujd te we whcn tAf Hullta i0 een nnn beengeipaan die ia dn gpanhiedanlM van aljn Lin loBazf r groot rol gefipeeU heeft akt knuiMg Htrijdw t en den wt aoKlen Imirbiiter die i B Uni kwam ovorwokHgen epr t al iiM AaMander van dm si In xijn poktiek van vtPlraopnlng rna zttgt de N U i m jn UaMto rol aim poHttvk vooraun Kljn oUc niooht bij niet de onvor laWite kiHKininkv gnnlelm van al iin Rlanvntootan Velen hunoor aagg bij Kn geknd te veel naar do oognren etiiant l a vaWffm dal zijn Zutd Ati IkaatL Kiic pnrtlj vprllot OQ ttoh bij de natfonUVteii ttan 4f Hhilteo werA nM den diMf rootm ftlj aiaan oog te tatmbij de xorwirto i MiMi 0 0 Bottia s lietp Keiii i ar ZmdA rika giPbw te overzien n t he tft dte i ii of Ie nrMol dln IJu iMU If k ievci l vtv0atie iehA aaMm net i ij hH rechte rmd hMUm Dat e 4kt r Zuid f rika soo kort na dan oorloc dl tot ean lanipdurtgen haat aanjrUlogi bid 4ui n Q g vtn tot Mo gré heeft icanfl n groeien v ef da ouie boermgienflra B m de Kg erlti t dai be4 Mam heelt gehad fn don luagol cben onriogaraad a ter TredPaoooiertti tie fH took ook xljn weik Toen ki 18d9 de o rki ukbrak sloot Botha ilA wAt MJ gvièraal Luoea Uytr nan wiena adéudaot hlJ werd Later wan Mj adjudant van Joubert n nam liij Mj dlena ilekta het beivaj der eommando a aan de Toeg m kfc rivler op iddt dbi ftlr Hf lveirw Btilltv en xljiv effïQudlgr oTemKnht oovert Wöere uren iMbbcn Wnoop iIb JouAHTt o dood wenl Uotba eiiid Hairt 1900 oonanmlaat anerMa der TranavaahiDlw eoanpaado a liJ aan h rbinerd 1et Bottia toen ooae Kontrgin il l 2 een boinUagUiig vt or el had daan WacdiMc tegen de aiidara gHieraala ge r d n bedt voor ee onderwarplaK om VToorkomeii ihl bot HvOaa mSm nm k tiOüA AkikK doOr de Eio i dMu toH hu oonrMsutraitiekainpra en brandsAattln Sn 1907 trad Batka 09 ma airilii bb wr vftn de Traasvaa dat In 1Ü06 zeil Ue luur had gekregen on 1 xoodanig wtTkte bij kracbdc moe tot bet tot Bt l brengea van de Unto die in 1910 gebor n werd aan welker baoü hï ala eerflt iuini tcr 1 mtniatfr van toncttioaw kwam te ataan Bolha Af den eten Beptnuber m GreylowD In Natal geboren wer i vta Jxniore r Mwraaa van hm ü HacÉko le Ea n eere docior van de uoiveraltettaa vaa f fiobuicig Oniord ea Cainbrk Naden vrede van Veraenlf b beaodU Bntbamet de generaalff So Wat aa de la Rey ou land om gedan ki te zaïoden ter leciigbig Tan dnt nood die onae atunver wmttin door den oorlog badden gcieden ti trlontffeodit dk de dapperen boen door am land gemaakt hebben zat veiea nog riiaph tn M geheugea li igea PALESTINA Oen nl uw 1 eruzalom Eah droaikoOH f nginbKtt betucitt meUt dnt povfcHBOr Patrfic k Oeddee een bekend 4w rpflr van plaoaoa voor Htalenaiaaleg nii Ii huternatlonale ZI alAUaohe oom ri U opOk cbt hooft gt u egea om lii nieiiworkingi niet Dr Wtlxmaftoi plaooen Ie makin voor dim aanleg vaa het nienwi JcTttzak nt en oor ikm bouw van de iHidwnalteit BINNENLAND Hat gaaantaduH t BrWML Da baioottlng van jhr van Vifelteikarcii Naar b t Corr Bur ui Teraeemt ia de banoeming Tan Jhr dr C G W P van N podenburch onaen gexaut te Stocklu m tot c K n 1 Bruaael ter Tamngiog Tan r mr H Tan W d tbans waldm te trwachten Nederland en Rnriand De Regaering heeft naar het Hbld meldt nadat haar bet bericht van de ge vangennemiiME van Torscbilleade Nederlaoderd In R ueland bekend waa geworden onmiddeUUk po 4Dg n in bet werk gosteild zich omtmnt hun lot te Tot ewiiaMn 0r zijn aoo apoedlg mogetUk inlichtingen te StockboUn ingewonnen bU het inmidd e terugigekverde DaenscM Roode Kruia penioneol dat tn Ruiland bad Tertoefd Thaoo wordt een poging gwdaan o n draadlooe van uit Nederland Tfrbindtng ta kiijgcn met autorfHedtien der aovjetregeering Hat eeretarUat fenanaf Tan den VoUtenbaad Eea delegatie op b oek In Nedetlaitd Naar bot Haagsch Comeapondentia Buireau vemaemt is t a Grarrenbagv uit Bruawl een dejegaiie aangekomen van het Becretarlaat eae La1 Tan den VoÜcenbond beataande u t de boeren ptof Natobe uit Jiapen hoofiC van hat departnmeftt ïatieYnationale org aatie van bedoeld secpetari aat eneraal Lloyd en Kaekebeeck De delegatJa welke haar intrek genomen heeft in Hotri den Ouden Doelen biwngt een bexo aan TeiwchllÜende intemaibonale inBbelUngen i i Europa ra ie hiea gekomen om met h IntenuMtdonaal Intermediair Instituut in relatie te treden Het bestuur zal de delegatie miongen op het bureau Tan he instituut onAnrangen © o haar vorTolgens eui dejeuner te Schiwenii Mi aanbieden terwijl de delegate hamraUds miorg i aan eenige leden Tan hM bestuur Tan bet fauitdtuut een dineir aanUadt De oofflogawinstbelaBtlng Blj notf Tan wlji xing beeft de minister Tan Finant Sn met betrekkbv tot het wetaontweip itot wljtlgingr deir we op de oorl wiMtbelaating 1918 TOorge it ld om na art 37 in te Toegen een nieuw artikel 37W luidende De beJasting OTer bet ia r waartoe de Mrete Autfustus 1818 befcoort Ter toelichting zegt de mlDlader dat de Trees niet ongereehbraardigd ta dat nu de oorlogaïrinstbelaSUDg OTe rl9ie Toor het Jaatat uü worden geheven T den de in artikel 86 der wet vooi rMchrevan aanmelding xulien venuimen in de Tei onder9t6lllng dat de ontdekJung daarvanjnindoir gemakkelijk lal Tallen Het verdient i dairi ora aanbeveling deoulken niet alleen door de stiVbepalinir Tan art 84 maar ook op de mogell eld van dubbele balaating te Imngen tot het nalqomen Tan hetgeen de w Bt hun TooTSdirljft Dergelijke verdubbeling ia legi de miniater in de wvt TeradnÜlende malen ala Bwetie de verpljtditingen wn den belastingiOJclit geateld De TT wlUiiie oodu doMaTdnekcdbg D hearen LHy t t Krrn da Huralt Otto en Rink hebben een amendonent ingedlend op art 28 Tan genoemde VleraekwliBffflwet dat het recht op koebelooce rente ulMuitend toekent aan hen dje bij het in warUng treden d ir wet den laefMjd ran 66 JaMB reeds hebben bereikt iDe voorstellers willen miot iun amendement deaen leeiftüd terugbrengen tot 65 jaren soodat tU die by het in woiking treden der wet den Sfi jarigen leeftijd heM en bet ikt of oToradhradea wanneer z den leeftijd Tan 68 jarss hebben bereikt ook recht bebbai o een kastebfose rente Taa ƒ 3 per pw wadi AftdtaB ig t in bet g not aljn Tan een rente aja bedoeld in d artikelen 869 fit 370 der Inraliditeitswat In verband biemtade stalen U ook op artikelan 42 en 3S eenige redactiooeele wiJ De afd Vlaeia A T O or ri i n g tff f i b mrm De Minister Tan Landbouw beeft opgeheToa de aMaelins TlaeaehTooraieniDflr n aerTol ontriagen als hoofd Tan die a deeiing prof dr H Rameita inspecteur ran den Arfeseni undifRi dieart Staatslotert Met het oog op de Tienng Tan den totJaardng van H M de Koningin op 1 Septetniwr a 8 beeft de Minister ran Finanbepaaid dat de trekkingen der 4e klaaae Van de 421 staatrietary ia plaats ran op 1 2 8 en 4 S f t nibar 1919 zullen worden gehouden op 2 8 en 4 September De wethondersAienoemlng te Zaandam Te Zaandam waar de nieumi raad zal bestaan uit 9 burgeritike leden 8 R K 8 A R 1 Ub Unie 1 VtrijE Dem en 1 Middenstandsafgevaardigde 8 S D A P en 2 S P heeft op uitnoodiig ng Tan de burgerlijke leden een Bamensprekang pLaats geihad omtrent de te bezetten wetbouderaxetels Aangezien het bekend waa dat de S P niet wenachte m de te werioen tot de keuze T n wethouders w ren de twee leden van dSe party niet tot de conferentie genoodigd Na eenige beeprekingen onder leidiDtr van den heer BrinVanan wetrd overeenatemming TPrkregen omtr it het beoetten Tan twee zete4a door de S D A P terwijl de twee andere zetels men ging Tan de stelling mt dat het aantal wethoudenizetela weer tot vier moet woiden uitgetoeid door de K g burgerlijke partijen nullen worden aangewezen Nadat de heer D R ran de Laan de tgenwoordige wet iouder Tan Openbare Werken uch vrljiwilliflr bad teruggetrokken werden van de zijde der S D A P de hoeren J E W Duye en D Dosya beiden aftnvdenden alp wethouders aangeweoen terwijl van de andere zijde de keuxe viel op de heeren 1 Brinkman Ha Vrijz Dem en A J Tan Ve1 en R K Kist treffen van een aecoMitl omtrent een programma heeft geen punt ran benpreldng uitgemaakt G n sae denieemtftKhe wetluluidera Naar het Vad Temeemt is gdsterenaTond een vergadering geAiouden toui het heatuur der federwtie ran de S D A en de S D A P raadsfk actie te s Omv ihage in we ke bijeenkomat ia besloten aan de algemeene ledenvetvadering der federatie van de S D A P te adviseren nu van andere partfjen geen voldoende toezegg nK n Jinalcx enk e programpunten ziJn vejrkregen geen wethouderezeteds te aanvaarden Middenstandsraad M A barbn van WiJnlberg i zat wprden benoemd tot vnorzLtter van den hinnenloort in te steOHen Middenatanderaad Het Neder4 Gorrecq KmdentiiebuT au in Den Haag nwldti Naar wiÖ mtt leer betruwhare bron vernemen bestaat de mogetijkheid dat jong e Rusaen uit Hamburg met Duitscb geld valBche HoUwulsche bankbüjetten en bolejewistiecbe pnipagandag eBchrIften van Aken of Woael tiit uillen trachten de Nederlandscbe grenzen te overschrijden met bestemming voor Rotterdam Onze botervooraienlng In de Elconoraiach Stattstiache berichten van dese week wijdt de beer L Buckman een uJtroeric maar zeer optüniatisch geptMtwl artUuJ aan mue bofaerproductie Hij wijat daarbij nJ met nadruk er op dat onie boterproductie zoo getond ia als ooit len dat er aan geen tekort aan boter valt te denken In alle oorlogsjaren ia de boterproductie gfXMter gerweMt dan het rerbruik n zelfs in bet ran jaar 19188 heeft de productie 89 787 390 K G bedragen terwijl het Tcrbruik de 80iM0 O00 k£lo niet heeft gebaald In 1919 is tot nog Xoe in bijna elk week meer boter geproduceerd dan in de orereenkomatigv week Tan 1918 en het verbruik blijft constant beneden den aanmaak gelijk de door den heer Buckman gegeven tabeUai bewijzen Men kia tot October rekenen op een wekdijksdM orerproductie van ongeTeer 400 000 kilo die voor uxjwrt of opslag als reserve in aanmeiking komt IDat Tormcn vaa eene reeerve Ligt jreItjk uit NBi comBMiriqu reeds ia gebleken ook in het voomenien Trouwens de mlnl iter heeft by het b udan van era uitroerpercentage reedfl met die ree e rr e rekenins gehouden Op 28 Augustus was n l behalve de toen reeds voor utroer vrygejeven hoereelheden nog sanweuc bijna 3 000 000 K G boter Da minister beeft nu In ujteieht gesteld een export van 26 der productie Tan 29 Juni 6 Juii en tui 20 der productie over de periode 6 JuU 17 AAigustus onder beding dat de producenten eene hoeveelheid gelijk aan 2 3 vian de hoeveelheid aarvoor certificaat tot uitvoer worJt gegeven opaiaan in koelhuizen Tegenover 0cn export vay 1 713 620 K G stiiat dan eon h Mme e rartxHtden winbero Va j tkd 1 142 4M K G d i in totaai 2 8 6 034 K G of ca 1604 00 K ï hinder dan op 23 Augustus aanwïXig was Bedenkt men nu dat bet weken duurt eer de thans voor uitvoer TTÜg geven boter in het buitenland is geplaatat in welke weken steedi een 400 000 KX3 ine r wtvrdt g rodueeerd dan Tertruikt dan lal niemand van een omoorxirfitjtge mtToerpolitiek durren spreken TOwrai niet indien bij teripiu in aanmeaking neem U dat la nji stei Eooftls hij trouwens ook retJs op 12 Joli gedaan Wt ton allen t de de T r ende eeosniMn la Dat er nog oogidiiaUcaD souden kunnen gebeuren waaneer de periode Tan verminderde productie komt ia soo poed als zeker eveneens uitgeadoten Ook n de win terwekan overtreft n l steeds ds n ductie htt rerbraik Al zou AuB wat onaayiemfJiJk Is nu de boter xooreel duurder is dan in 1916 bet rerbruik stijgen tot dat deie rereenkomstige week vian 1916 toen had het publiek minder dan thans boter ingelegd dan nog zou de productie het verbruik overtreffen immers zelfe de kleine productie in elk der winterweken van 1918 was nog grooter dan bet verbruik in de orereenloomBtige weck van 1916 hoeveel te meer aal dan dit jaar het geval zijn nu we een zooTeel grootere productie dan in 1918 moigen rerwachten Met aan zekerheid grenzende waarecb iBlijkhoid kan dan ook gezegd worden dat de reserve van 2 000X 00 K G koelhuishotor die de Regeering bezig is te Tormcn niet mor Mimenlandsch Tei ruik noodig zal Eiinl Nederlsmdaeh Landhiddtoadkundlg Congres Op het 71e Ned Landhusahoudk Oongres op 11 13 Scpt 1919 te Breda te houdtan zullen de Tergende vraairpunten worden tngeLeid a Welke is het 1 andhuishoudkundig belang van een toenlemende bewegdng tot bevordering van ontginning InJeider deheer H Dilling te Arnhem b Op welke wöze kanjhet cooi ratievebankwezen een werkaaam aandeed nem i in de ontwikkeling van den landbouw Inleider de heer Tj Kuperua te Leeuwarden c Do taak ran het gn ndbezit tegenover bet Nederlandsche ToIk van een wetenechappelijk en landbouwprsctiecfa standpunt besien Inieider de heer R M Veenwn te M T ium d Op welke wijze leataneti w dni on wikkelde locreTi in het haait ran dmentaire thforttNche Taklrani komt Inlcldci de heer Vilh CirsUna te Oesterbeek e De pbari tifokkerij n het Hchi dtvto komst In M de heer J H W Th Retmers te Wageningon Uit iku Guuéseheu Raad lie Goudüche Kaad exit De Gjudsche Raad is in zijn huidige samenstelling afgetreden De verte e3iwoordi rs der bupgerü die voor het meerendèel een re van jaren de belanxen van atad en inwonera hebben getrafht naar beste weten tevbevorderen hebben krachtenfl de wetteiyke bepalingen hu poot van vertrouwen moeten neerleggen Bn straks na enkele dagen reeds zal de nieuwe Baad optreden waarvan de aamenatelling een ganscb andere is Er verdwijnen met den ouden Raad een aantal mannen wier advieaen in de toekomst noode zullen worden geanwt Eij zijn er onder Een van wier heiderMi eaat ah ruimen blik en van wier kennis nog veel profijt voor de gameenbe bad kunnen worden getrokken Wanneer zobcüs thans vannen van energie en van indtiatief den Raad veirlaten persoonlÜkliHBden die al bracht hun gpeestesrirfitang hen Taak te enover elkaar toch konden zijn krachtyje fiffurem die van beteekeois waren voor de getmocnte don IS het met oprecht leedwezen dat wil hun heengaan uit den Raad Kedenk i Van den ouden Raad van 1 keoren W er slechts 8 in den nieuviten Raad terug De 11 leden die geen deel n eer van den Raad zullen uitmAken zijn de heerwi J L van Eiji W Bokhoven J H van der Torren C van Veen Azn J de Jong H i C G Spit R U Jongeniburg r Dr B J BroekKuizen P A Vlngerling J Dercksen H M zn 1 J A Donker Van deze zijn het zeker de heeren J L van Eijk en R U Jongenburger in de eerste pdaata wier uittreden voor den Raad em voor de gemeente een groot Torliea beteekent Beada leden kunnen bM op een eervoUen staat in dtónat gedurende 16 jaren maakten zU deel u it van den Raad an vee ie er door hen gedaan m het belang der gemeente Hun opvattmiiwn stonden meermalen tegenover alkander en ziJn ook wel eens niet judst geweest maar beider oordeel was steeds gebaseerd op de innige overtuig ing dat wat zü beoogden het heste was voor de gemeente Daarom veirdienen die mannen vóór allen groote waardeerijiig voor den vaak njoeLtevollen arbeid in den Raad en de gemeentelijke coileges gepresteerd toot de opoffei incen die zij aieh daerroor hebben getroost De andere uittredende leden behoorden niet tot de vooraanstaanden in den Raad Van hen trad Dr Broekhuizen het meest op den voorgTwad In tal ran gevallen hfteft Dr Broekhuizen deelgenomen aan dd be raadslagingen en mgetwyfeild heeft hü meermalen goede adviezen geg eren Toch ia hü Toor ons nimmer de man geweest op wiens aaanwezigheid in den Rttad wü bijzonder prüa stelden Er was in de meeste gevaUen in z ijn betoogtrant ieta d t prikkelde tot rerzet ran hen dde een andei meening huldigden en de zeer heftige tooneelen die in den Raful faehben piLaate gevonden vonden met zelden daann hun aanl ding Het was bü hem imtórdaad C es Ie ton qui fait la musique In dit scheidwisuur zullen wü datgene wat achter ons lürtt niet in de herinnenng teruffpoepen maar araame waardeering uitepreken voor de goe le bedoelingen die ook bü den heer Broekhuizen hebben vootvezeten Tot hen die alleen over bepaalde aangeIcffettheden het woord voerden behoorden de heeren P A Vüifariing n J H Tan der Torren De poUtiake beroeringen die er vaak in den Raad zijn geweest hadden YOOT zoover wU bet heÜ en kunnen opmerken niet hun sympathie en in die discussie meógdm zij zich niet Zü spraken alleen ver zakelgke aangelegenheden waarover ziJ zoo iKi en dan juaste en rake opmerkingen maakten He stand nint van den bear v d Tonwa inzake de raorganisatiaptaanen ran het Beksnhnis tn de jongate atttin ia rrma aan spuekeDd brnrlia BshalTa ii dan Raad hebben dear leden en ook anderen In da gemeentetükB eoHages on atwü i I nsM Bp feld gewerkt in bet briang der g e uwm t Het ta geen sineeupe Ud ran den Baad te zijn En bengdenavaardig is bet ambt evenmin Het vereascht naast groote belULgstelling in de putdieke zaak veei arbeid tot onderzoo en orerdenkiag Dajmnn beeft ieder bd dat deze functie kenteren of laageren tijd naar behooren heeft waar enoroen recht op dank en waardeenng dia onzerzüds gaarne wordt W racht e H et is met den Raad als met de Itegeering Le Roi eet mort Vive Ie Boil DIWdag 2 3ept a s komt de nieuwe Raad bijeen De 8 leden van den ouden Raad waaronder zeer verdienstelijke zijn zulüen met de 11 nieuw g ozen leden het college vormen dat gedurende 4 jaren met Am Burgemeester het bestuur zal voeren nzer gemeente Er komt dus wel nieuw Uoed in den Raad Wi moMen afwachten of dat nieuwe bloed ook nieuw leven weet te geven Luchtvaart De E UTj Bezoek van Prins Hendrik De VAta werd pihieieti o a bezocht dow Prins Hendrik die vergezeld van z n adju dant luit ter zee Von Mi hier nog eens nader met de Elte kwam kennismaken en door de heeren Plesman ea Hofstee werd rondgoleid De itnliaansche majoor lAureati dio aan Z K H werd voorgesteld had het genoegen den Frina een en ander omtrent het groote Caproni toestel mee te d en Veriler bracht Z Exc de minister van Oorlog de heer Altlng von Geusau vergezeld van Lt kol FUrstnei en jhr Roëll een bezoek aan de tentoonstelling De minister maakto een vlucht in een Blackburn Verder bevond ï ich onder de bezoekers mr dr W F vau Leeuwen vice president van den Raad van Stete oud burgemeester van Amster iiïm die rondgelrsid werd door den heer Fidd ff Ongelukkige landing van de B A T De frroote B A T die bestuurd door majoor Draper vanmiddag met drie passaglera uit Sopsterberg kwam b ak bij de landing op de Klta het linkerwiel dat een eind in den grond drong De steart van het fraaie toestel ve rd licht beschadigd de inzittenden bekwimfn geen letsel De Roudvlucht uitgesteld lot 5 September in verband met het feit dat op de Elte ook heT verkeer in de lucht op uitnemende wüze wordt gedemonstroenl en deugdelijke toesteUdn aanwezig zijn is besloten de rondvljcht en de voorgenomen vlucht voor de vorkeeravliegtuigen samen te laten gaan Daav m is de rondvlucht uitgesteld tot V riJdag 6 September Het g edeelte der inkomsten van de Elte op den Iteliaanschen dsR bestemd voor de armen van Amsterdam bedraagt f 4 374 50 Dit bedrag alsmede ƒ ÜOO afgedragen door d ï Iteliaanache vliegers als opbrengstvan da paasagiersvluchten op dien dag dusin het geheel ƒ 5 374 50 U Ier hand gesteld aan den burgemeester van Amsterdanv door te heeren Cavallerm tïmehj Iteliaansch luitenantvlieger en W P Boterhoven de Haan tweeden aecreterls der Elte De Caproni tweedekker met 3 moteren is naar Parijs vertrokken Amerikaansch vliegtuig Heden wordt er een Amerikaansch vliegtuig verwacht GEMENGDE BERICHTEN Een smakelijke pannekoek Iti liet vi r iHtg van don provliiicjaileii keiiriiiigBilionei in Dreirte vindt inesi beiiBiUc afïlTere vtrvadechanfan van levenfliididc lem dSe Mex óolt voorttonieai één lieihog v eriiiiBld dsi nidt l en toch vel a iete nieuwe la zijn eport baiohouwd kar worden Dit hotrol eea product dal 01 d M dfa naam van grutten ol panne KocJiewiwwl verkocht werd en waativande sumeDpltetLin zooodkt be4i ver iag eiglt OMJ het geheel beneden kiditiiek was Kwi monetKT bestond iftt krijt inM sctvapcruiio i on zonder iiitzandering bevatten de aiiiilere luojkstersi vod to veeJ minerale tttolft n Een hond wikde eon pannekoek aét dit laool gebakk i niot eten Ofdes fetlooze kooperB daazioe ha ldw kutmeo bolnUfp wordt niet vormeild De verKooppr ord mt e Jater verooffdeold en dtt fraaie product van zijn arbeid zal voort en diie donk zij den dten wel van do mwkt gipweerd zijö Brandafidifaer geaireateedd 1 iSib kigjiHdikg iiieidd zich bij de politie tl Halfwoïi een zw r e r oaai die medeilfeUe te Haarlemmerineer e 8tf 0f nell tl hebbm in brand geiteken Hij cmderzook bloek dat hot wsfl do Sl jsiri e H St db In don mongpn an 20 dezer niet etn rt 0BcheU doch een echoH kortbiw tarwe v den lamtoouwer H P h d In br ind geatoken l e vtvrdodite hoedt bekend he im =iilrii iLUpdwilU tn hebben bedreven lij wsa m de iDtiéniag naar bij z idie t hË4 een sl oosohelf was dfo ioebehoofdo aan den rijken iHjer Wllene woning u de natójhild der 0 4lelf etend Het ni Bwc sadaUatisdie datfikad nm beatenr Jer Ö D A P de fivieraMc RcterAua der 8 D A P en de he Bar niM te AjnsterdaM hebben naar Volk loetdi de firtge weedo een naamlooze v nuootachftp geetkht t 4 oprU iog en OKptoilatie van eep dlgeft da ted te Rotterdam Set I Mm oieklé t AnMtardam rv poglo fln die van seertngrtwege wouden aanffowend 00 dbor het mlJiMS teen bevrachttogen op do Rij kBSi Hf ImuTD kunnen olsMMn zijn ook alureo weer ni dukt en hebben bonreodiett tet gevolf gehad dad de oneatenmiinf on dt r de téaaefmabippers ta ofc4 geringe luste ta toegeoomeD Toen namelijk atermoTffsa een ambtenaar van de aatiipperM eura een vnohl atrtep wfiagosdende tt luppc mijnen otnaat ïieh t en gnjote poUlJieliiacUt in in icitUem unu vagefluti Zij verlieten dan ook deotonairaf tief do sob4pp Jr euw Vsa versèa sgever van het pen xceau V 1 beeft im het ptaate vinden vsn dit HieilleDt een onderhoud geitadi bk4 den voorzitter der aideoUng Amsterdam van den JTig Si per JODi don heer tfe Groot die mededeeUiB dat pp advle van het organHade bestuur do aKSdppersi de Ijetjfl hebbwi vOTiatwi det tti taur is vt n meënlagL dat bij be alroepen van vraohIfn onder toeziobt vam gKnvapeiodo pokdemannen ernetlge oagerafpqkttieden nieit kunma uUblijveo en depthaive w wr het raadzaam nlel ie mtjnpen ea ter veirnijdftig van reüetjee de beura te veitetcu Hetmijam was itouwene ta de praictijk onuitvoerbtuvr g Mekea l e bJBiueiwcIdpparij y 11 veracboond biïj ven van allo rqge irJnj bcmoetii g en weUbCbt mets Itever dan m unenwerklng met d n ha del de hemohtinigiea te rc eten OgiÉrent het r eau iaat van heé onderhoud dat glsteraa tussotien den minis Ier van Landbouw enz en de hooklbeeturen vat de aohippevaftwodea ploate vond was de beer de Gdm no0 niete bekeul Toch a hij van iDeoninff tla t de ro eerlng nl inoeten kooien o vwiuoedalljk reeds i8 gewomeo met oen u emwe re aiingv welIti de MmUQDecbipparij za bevredigx Dt toestand van thooB kan niet bcetendigd blijven louoersi woïdl er bulten d HJjiki beuns om gfvegold bevraoht AiorreederU ïbopon m dan oogi wol TBfeeo prijzen die fiO eo 100 prooeot boogier zijn flam de tarföveo Deeo biiv racd rtii ji aldus dfi heer de Groot worden wet door de reigeeriag Eo ekten terwijl over de bi urzen der achipp6i Brffaft atlee nlot bevTJi dit mag worden T n zuJk en wij van iiandelen komen gyk Jo bootwerkiirs lang amarban in vörzet in een Ank bezochte Teeendeciu vjui booiwerkere is een suUd iitetovarklarlag i goleied zoodst het zlhh k t a ualen dB Ie bootw nk ra bei laden en loosen vtm de re rfenj wiiepen zullen wwitfBren daar itu beeubouwd wwdt ala Jjeemet werkl hi Jion do R eerlngi du ï uU Cit een upiot DÊg wil meewerken v rwwAH de heer Lft Groot Wnnen nk t al te angfn üjd unasit het ooallkn der MnnewcMppen aeo girooie stpkinfl fa de hnven lit betpouwbare bron verOeenA Hat Volk itói de rferentle van de hooiObeaturea der sohappenwrsoniaatit met d n mlmeter tot rewiilaat hoe t gehad dat do minister z oh bereid verklaarde do in de vnkfconden jgdoflgankioerde schlppeiH op eigen beiwtUjrt te laten bevrachten Am deoor S w Miiwe de schippers mot dan het i p ht gBlaton worden om de vrachten despwenrioirt la er af ts nrijnem dan zij toor do g organise Tdan worden aaoeenoiniui Vcrdnonkan O terni0fgiwi ie het 6 jax1g doolitertj nii don heer K te Barwoutflwaai er m dfi liijn verdronken Daoddijke botsing i m MU zijn onbesuisil rijd n bekwudc ligier reed gMerenmbidBgi e Maa iiclu in de ritadlasisstraat met zijn looftn fieiB toS een met twee paarden bo8psn neu rijtuig en kwam zoo ongehikicig mei zijn lioold gm den dlesedbooi terecht dot ipiilge ot xenWÉkkao later de dood inb ad Volgens jK igetuógm reed de man hsjd k tó 4MI1 en week tSn aotie verkeerd uit oodat dus den koetaior van het rijtuig gpfln 0ohuld zou treffen Door haar sdt cntjea vckHadiaL III den laateten lijd wairen te Ulrüctot v Tich llfnd hihraken geploe o a ia pnceeien in de Buijs Ballotetraat de Kaami aat op den Tokiteegr i4Ni wasirvut ïe bewoner met vnoaotie eldarr verwerden In de Buij BeHolsaaat werden fU zilveren VQwwarpen ontvreemd byouUTieen lepel yorkeo eoa op dao fol l ing 4 vele kleedingHtuikken shawls i ftnt A boT SeUen in do Raamsttaait o H tweo rijwiieleo schoenen eoa N ï moest e ügen tijd nadat da potitfe v n deae Inbnüteo kennis kroe een fahriok n9i je aan het booUbureau v polibe komen voor eeo fclt dat met deteU taken niet bad i te etasn öaar zij wg al eenvoudig gckk ed mur boea drove die opvallend mooi wartn hrok dit laatste de aentiaoht der politie Zij werd uitgenoodigdi de laMWiee e ni ü tle trekken de politie bdceekhet ibofi pl nader en toen bloek dat de laarsjaa a oro waren van den ef Mial Op den TolateegMnged Het mcA e beweBrft bet sohodisel van e 1 vriend van haar verteofde te lie ben Kwregea fcmWdeW was ook te AmereCoort een mliraak iplec d en utac aan ttli daar iSH waren akktar twee Utrechtacbe jongens aangehouden Een yan do tweoble t Zijn de vwUwlde Mt het meiiiemct dl goE en laamgeft pofitU deed aeo InTal fa d woolig van den vriMsd van d n vwioofde van i ineiaie wonende te de Jmmljnstraat fa daar werden naigenoeg alle voorwerpen gcrronden cUe te de Bnija Ballotstraa tie BaniHiMat en op en ToUwegfte wnren o vreamd BonjqSeik sea aasolBlMtin i4vWaB a reeds van andere fatwleiumer i n waraa Ook d ze ze fieteni waren dsn lasi tan tijd gjastoieik l e beiwooer van bet p rce£4 In de Ta mijoitlraat een vriend yan do beide lutirekers die nu In Amersfoort aobter d tralies zhlen ia fc heohteol eoomeU ZcM U het drieM door eea paac jo verraden I Vopk EBNNUOfiVINO INRICHT mOEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HljfDER KUNKEN VEROORZAKEN fiURQ£ail£E8TER en WEmi KIDERS van GOUDA Gezlett art 8 der Hinderwet Doen te wélen Dat zIJ vergunniag hefabM verleend aan de Ervtii U M van Loon to poudb 1 hare rfd rkrijgenden tot het ulCbreWen hater tocbtilHche werki laa S door bljplaatBing van 3 e ctrofnotO reo re 8 2 ea ly PK Ifï hrt perceel plaatselijk gemerkt Aohter de KjErft no 20 kadastraal bekend gf ineente Gouda seotle C Ko 325 Gouda den 28 Augustuff 1919 Burgemeester en Wethouders voorn ULBO J MUS De Becretaite R UOERKERIE Lo Seor STADSNIEUWS GOUDA 29 AaguituB 1919 Oemecnteraad De Baad der gemeente Gouda is bijeengeroepen tegen Dinsdag 2 September 1919 des tt m 2 uur Aan de orde zullen worden gesteld De benoeming van Drie Wethouders Vier leden der Commissie voor de strafverordeningen Tweo I en der CommiEsie van Bijstand in het beheer van het Gemeente Pensioenfonds Drid leden der Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeente Lichtfabrieken Drie leden der Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeentewerken Drie leden oer Commissie van Bestand in het beheer van den Reinigingsdienst Vier leden der Commisnie voor de gemeentelijke woningen Twee leden der Commissie tot onderzoek van bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1919 Het trekken der afdeeliogen voor het onderzoek van de ontwerp begrootlng van Inkomsten en u avf der Gemeente voor 1920 Het Eerste Aanvullingskohier 1919 der e directe belaatlng naar het inverder voorkomende zaken 2e Burgerschool voor Jongens Van bevoegde zijde wordt ons medegedeeH dat het Raadsbesluit tot t del ke verpteatsing van de 2e Burgerschool voor Jongens hoofd de heer W den Hoed de vereischte hoogrere goedkeuring heeft verkregen Vanaf 2 September a s zal de bedoelde aebool dus gevestigd zijn in lokalen der voormalige Rijks Hoogure Burgerschool aan den Langen Tiendeweg De rondvlueht weer uitgesteld Zooels onder Luchteaart ook wordt gemeld heeft het E L T A bestuur te Amstenlam bepaald dat de rondvlucht en de voorgenomen vlucht toot de veTlseersTUegtuigen zullen samenvallen Daarom is de Rondvlucht we o 4 over Gouda guX uiftgesteld tot Vrijdag 6 S a a nam 2 4 uw Op dien da zullen dan de aangekondigde demof atratiee rond den tmen plaats hebben Abtuinementa TooneelvoonteUbigen Door het Bestuur van d Sociëteit One Genoegen zal voor het aj seiAoen weder de gelegenheid worden gagisTen fl ebruik te maken van de AbovbürMnte toraieelTOorsteülngen Ook thans zullen r weder 10 worden gegeven door de eerste geaelachappm uit bet land n l Het Rotterdamach Tooneelgezelschap Directie van Eyeden en Tartaud Het Uofsted Toonect directie Oor Tan der Lugt Meisert n Het Sdiouwteoneel directie Van der Horst en MuMh Ala datems zijn voorloopifr vaatgesteld 10 1 22 October 27 November 3 en 24 Deceember 1919 en 8 Januari 18 Februari 6 ea 17 Maart en 28 AiprU 1900 D inteedceidüst zal deaer dagen aan de ledm worden aanceboden en wU twijfelen er niet aan of er zal weder een ruim Rtbrulk Tan gwnaakt worden Cireutf WUke Vanmorgen vroeg bogon ito pret al horden van jongens zwurmden als vliegen om het station waar de groote vierkante wagens v n bet circus Wilkc stonden te wachten op het transport naar da Markt Het h igt den kinderen niet meer dat er een paardonspel was zy vinden het zoo prachtig al dat drukk gtdoe dat getijouw en g Klimaf dat rammelen van kettingen het bonken van de zware karren over de Goudsche keien die niets meegeven en het geschveeuw van de voerlieden die de paarden B n uren Maar nu was het iets heel bisonders omdat de olifant helpen zou en een olifant toch nog eens wat anders is dan een paard dal je eiken dag ziet En hy trok de zwaarste vruchten of het zoo niets was en voelde zich blijkbaar zeer behaaVI jk onder t gejuich van zijn jonge vrienden die hem vergeze den van het station naar de Markt en vaa de Markt weer naar K t atetion Op le Markt was inmiddels al netjes afgepaald waar de circus Iramea zon de ifzeren staven wezen den orm aan toen moesten de tirae masten Lmhoog geheschen worden waartoe alle aanwezige tweebeenige acteurs meehielpen zelfs heeren met schrikkelijk lange gekteede Jassen met modieuze bruine sehoeneo en langs rigarea te t Loofd Toaa dat voor mekaar waa werden d lalNa gelegd waanp twee jolfM hoadea al dteaet tan auadioawe Taa vwa ktfkfaati j n en proef ÉteatelUnc terd baarputtiaataiaal toe te jaaan Voor bat aduMaoMlna tob itelaa wordt gebruik gemaakt Taa aan riooldoorfenAmachine Deaa nuwhina baeft dit Jaar wederom goede dlanataa btwaaan In ankele gari aa awaat Toor bet nakaa T n qwBiagaa ia daaa rtolaa dt hulp raa GemeMntewetiMi worden lagar o apaa 1 Op 27 en 29 April ran dit jaar ward bat complex riolea waarbij aulks mog idifk Ia met buitenw ter geschuurd Voor rekening ran particudiaran wetdaa 8 riolen gerein d Met uittMidering raa etdEstea waarran bleek dat Mna ledteliw per jaar voldoende was warden de sinlqputten 216 te gate twee maal uitgirfbaciard iMÜnstena éénmaal par wMk werden de straatsyidions geschept Het baggeren m uitdjapen ran graditan en slooten wenl uitWToerd door 6 warUiadan Getracht werd om door ba s ran da grachten in goeden staat te houden De aanlegplaataen ras Taartulffaa warden geregeld uitgediept Het drijfvuil in da cra doge lyks met behulp van een aehuftja achouw o pgeTiseht an naar de bdt vervoerd Hat 9 di ta hrei ren ran de Haven aa een gedeelte van de nriar de IJasel ter hoogte van de Ueselbavensluis gaachiedde in overieg met den bavenmeeatar Het adbioonmaken van de ateoten vereischto ook dit jaar wederom bijaondere org Vele daarran zijn door ontpoldering van het openbaar Taarwater afgesloten soodat het reinigen ervan zeer bewerMUk is en de Gemeeirte op groote koeten komt te staan Door Terbeteriag te br i 6 en In bat thana bestaande syateem Tan flaecaliënafToer sou ten opalchte Tan b raiaiiraB dier slooten een aanmerkelijke bespraingr wnrden varkregen Gewezen dient te worden op den maar dan treutógen toestand waarin bij voortduring Terkeert de stoot die iteh bevindt achter de woningen aan le ooats de ran de Uiisellaan Daarin spoedig afdoende verbetering to teeogen is met hot oog op iile gezondheid dar aanrwonenden tan zeerste gewenscht In dit ia r werd 867 M8 vuil ea aach minder verxamrtd daa in bet wriga jaar De oorzaak daarvan houdt in de aarate plaate verband met het afzonderlijk inaamalen van esuxtepfielechillen en In de tweede plaats met de beerachende sehaaxsdite aan vBsto brandatoffcn tengevolge waarvaa vele ingezetenen er talUkboair toe komen het TuU ala brandatof te gabrulkan Tot bateia handbaTing van de bepalingen der Algsmeena PoUttererordeaing op da openbare reinheid betrekkta hxttande zijn de directeur en de opzlehtar Tonlen van eene aanstelllnc als buitengewoon Tsldwachter Wegens verontreiniging ran opaabara wateren werd dit Jaar 8 maal Jrocaa werbaal opgemaakt Eenige door de artfalders te het Tutl navonden voorwerpen van waarde werden ten kiantore van den IMnig ingadienBt gedeponeerd Door de welwillende medewerkinff van de redacUea ran da plaataalljke blad kwamen deze voorwerpen weder in bet baalt van de raebthidibenden Hat atsaatvegaa had dacoiyka plaata n wel des voormidida s tegatijk m t dan ophaaldlenat en des namiddacs afbonderlltk Xkn Taate post beataande uit een man over elkaar haei niteklwi w magBifid sprongen maakten Honda aija töoli wal ool ke i ieren Even later werden de zeilen omhoog gehaald en not lang daarna tond het circus Natuurlek nog mat heclemaal klaar maar je kon toch al alen hoe t wordtn lou Het g 9Jouw en het gi tlmmer beeft ook vMumddag nog geduurd ea tot groot vermaak van jottgen en ouden verleende Dick zoo s de nawn van den olifant zijn aasistentie HQ sleepte niet zware kettingen alleriel vrachtea achttr zich aan of dnwrde met s n groeten kop wagens vooruit xouOer ooit z n gemoedelijkbeid te verliezen Van ees kleine rustpo i die hif ia de tent doorbracht hebtoen we even gebruik gemaakt om hem speciaal ten behoeve van onze jongere lezers to vragen een en an tier omtrent zich zelf te vertellen De heer Wilke st tde 01 s even oo Dick dit is een mcoeer van de Goudsrhe Courant en DicK zwaaide met zijo HKtit by wiise van grvet en stak van wal Da heer Wilkc waa zoo vriendelijk als telk te fungeerea Van mijn Jeugd bromde Dick herinner ik mo niet veel Wel weet ik dat Ik in 1913 mee het stoomschip Beuszen van de NordDeutsche Lloyd m Europa kwam Aan boord had ik misschien omdat ik geen kip kwaaddiie een preHig leven mocht vr rondlo p n en wdrd natuurlijk niet weinig verwend Ik zal toen 16 a 17 jaar geweest zÜn en was toen 75 c M hi og Op t oogenbUk ben ik bijna 2 60 M iel Dick met zichtbare voldoening Ik word gedresseerd in 61aowkap4 bij Utreclit De heer ilko aam zelf de dressuur op zidi Nu is daar zei Dk k mcfr aan knipoog naar den heer Wilke natuurlijk veel geduld voor uoodig maar toch leoren wU olifaatoL spoedig aan hebben at je noamt een lug begrip £ n toer maken wij met wat tact van i e zijde van den dresseur in een paar uur Maar dan koml de grooto moeilükheiU het wennen aan publiek het leet ren geen hinder te hebben van onze zenuwen Jawel meneer zelfs olifanten hebben zenuwen Bracht men een olifant die voor t eer t voor t publiek moet optreden plotselmg te een vollen chfus dan zou hÜ zeer zoker bet hazenpail kiezen en niet meer tot terugkeer te bewegen z n Langzamerhand moet hi er aan gewend worden meer menschen te zien terwijl ky ijn toeren verricht In 1917 leerde Ik wagen trekUcsn Leeren telgen kon mijn baas toen nJet krijgen wij waren tn Duitachland soodait UJ gebruik moest makMi van een papieren teïg In een paax uur ha l ik de truc te pakken Met een leegen wa g n begon ik d e geduwd werd door 10 man Ik voelde natairriyk in t begin met dat ik iets achter mij had Langzamerhand hielpen de mannnen minder totdat Ik elndetijk den wagen allen trok en nu zie ik op geen vrachtje Op een vlidüoan weg trek ik gemakkeOük eon gewicht van 300 cenSeraren terwijl ik er self 60 weeg In Duitsdiland heb ik goede diensten bewezen bU het transport van zwaar oorI 8materiuU Daarvoor had ik het IJzeren Kruis Imnnen krijgen maar ik had liever extraToer wat in die da en hard noodbg was Era andere kleinere collega Tan me is in Duitachland van gehr omgekomen Bi kpstto faoan wei 200 Mta ma Toadiiw per OMg met TOgerskar Is beteat met de voortdurende reiniging raa Stationsweg Spoorstraat Kleiweg met aaiwrensaode stegen Hoogstraat Markt Wydstraat en Dubbele Buurt Stegea en nauwe fttraten werden door weritlietien met hmidkarren naar behoefte gereinigd De daarvoor bestemde pteataan werden na afloop der week en Jaarmarkten zoo spoedig mogelijk gereinigd De plaatwn der vee en varkensmarkt werden alsdan afgespoten en vervolgens door besproeiing met een 5 creolineoploasiDg b 4iooiüik ontsmet De verkr en resul teten met de met heide gevulde iwecrolleo waran schitterend loo dat dit Jaar naar behoefte van de veegnwchine gebruik gemaakt kon worden Deze machine werd g rulkt op 116 dagen met een teta uren van 624 te 1917 waren deie getaMen reapi cfeieTcaijk 40 ao 224 Bü droog weder werd Toor bet vagen gemroeid teneinde stefTormiac tegen te gaan Ook at ar kon slechte zeer matig In den roeidJaast in rdea Toonden Wordt vervotgrt Want ik beschik over eea zeer goeden neMust Ais men mÜ niet op raataoen stelde at ik den heelen dag door MiJn raataoen is toch nog achaj Mi 160 K G booi 25 Idlo kiaver 26 l o zemiden Wiütelen naar gelang er Toorraad is en zooveel IdaTerhaksel u ik wü Verstaan doe ik adies wat M tagwn mij gezegd wordt Maar ie commandeeren me toch in t Engelsch E ens was Ik zeer ontroerd n L toen eenj e Jwvaben wat Maledsch tegen me spnJcen da tas die ik in miJo prille jeugd hoorde 4 Banc bed ik niet Nateai4 k niet AUeen heb ik met de danws een zwak voor muizen gemeen Dat weet ja niet hè maar als ik in een stal ben aar muiaen en rattnn zlJn ga ik met m n alurf opgerold liggen Je kunt je wel begrijpen boa onaangenaam het is als die kleine beesten ia je neus verateppertje speten Zwemmen vind ik ddletjes Dan ga ik geheel in t water je alet nleto Tian m dan het uiteinde Tan niijn Slurf Dat vind Ik heeilUkl Maar daar roepen ze me weer Men he t me blijkbaar noodig U komt aeker noff e s kijken En huppelend ging hij weer naar halten waar altea druk beziff waa BERKENWOUDE Dti reobl iauk te llctecdam haeh hI osproken h t lailMasaaient van P PHoppelenbuM koopman alhier BOSKOOr Bi KoobMijk Ijsdlult ia bflooenirl kit biirgemecHter dszf gemeente rae tegang van l Baptember ajï Af hour W P J Diival fttodmuwtr dians hmrfemeester dw g ine itt UlthuizermetidMi nm t liksiuilng van gujijktijiltg eervol onMafl idt laalal gHioerude betfekklag Naar man verneemt behoort Z Ed achtb tet de Chr Hiat partü aarsektjntyk zal de installatie 1 September plaate hebben ui de nieuwe funetioaaris Dinsdag 2 Sept den nieuw n Raad installearen Men adirijft nis Kaïti wij vernemen hebbeo verschillende voonjmstaüuide kweekers net voornamen onze gemeMite to vwrlaten E i bewijs dat zij de toeataad voor Bodto iD alet gunstig laaien Om TanaTMtd de voorateïUng te begln De Rcinlgiagadlenat over 1918 1 door de paarden te verrichten weikzaamiiaden namen dermate toe dat uitbreiding met één paard TMm4dsiiJk blaak Bij de paarden deed zich Mn lektegeral Toor dat evenwri een geedaardiff verioop had lp deze Geme ate naehiedt de afvoer Tan faecaliën door nvlddal van rioleeringen reehtetreeks op de grachten en alootan en ook op slooten door middel ran beerputten met ovarstort De graehbao benvrens d ateoten loopende lanffs de Ai instraal n het Hontmaiwi antsoea werden door IntetittK Tan water uit de iteiar da IJa 4 gfragtAd verTerscht De slooten In de stadawük JCort Akkem die bemalcn wordMi net het eiectriscb gmiMd tu den Boaebweg warden dageliffa Terraradit met water uit de Turfsittgelgracikt SCHOONHOVEN Tot jrcdikant bij de Ned Herv Gsmeeate U bar pea Da W Wesseidyk to Wapanvekl UM De sloot loopende aditar d neningcn aan da Ooatzijde raa da Knuerlaaa tea behooTe iwarvan een afaouderfijk electrlaeh gemaal is aangebracht werd rerveracht met water yit den pold r WflJena SPORT Orer het algemeen is de wijae waarop hier ter stade de fbaealife wordan ate r Toerd af te kwuw Hackte over atanfeT Terspraidbic T n siootea eek raa dte waarop bat banMliaffaayataem wemit toaffeaaat aiJB dM efc niet laldsaan waaralt blijkt dat ean btfologfseha raialgtec dl mot toa pasaiag van bedoeld s teMB ac verUegen slechU daafebaaldiff ia Daaimn zou bet met bet oog av da o ia rtiai a gamdbeid aanbvrattaf vanHeaaa dat ta daata tp dan diwr aafcaadharea taaatead zoo apoadig nMgetyk TSihateri knaebt door Ia aU buitaa da Veraealgteg De Gaadacba PadHadera ZoadHg a s boottochtje aaar BetterdasL Om 11 uur v aa praaaai voor bat statUiaia a daar wachten op da Kattezdamadia Joa gaaa die daa oagfvaar snDaa aaakomaa Vertrek alt Gooda Tarawa Wtfk 18 aar Ta Rirtt rdam Toa al da boot beskMlgaai vaa de vUegdaraoaatratia Deal a aiaa ti T o idoaa da toa manwBiaa ea aU Ua bU Taa lo w d aaaga I ren btvotflnartaa Imlatorwalaa du lijn tevena de kanpfute s te ilea OftnuuU kom ik ViU toc 6 Bept te Gouda voor m laldïag Aladan atl B preiaut Wie helpt da V raarlg teg aan tm leider as aw aan De Iw wtanr TBOWiSM MARKTBSiMCHtEN GKoeataavaiUng OUDEWATER 27 Aug Coop VedinivVereenig ing Oudewater tm Omstrekesi Groent m saOboonon late soort ƒ B 7 Ski aoort dito ƒ 3 4 H R boonen 4 dobb stam 1 aoort 12 16 2d soort dito ƒ 10 stok z dr 18 22 uroakboaaaa le aoort ƒ 1 40 2e soort dito ƒ 0 40 spekbo aea ƒ 7 per 100 Kg Moemkool 7 IK ada aoort dito ƒ 3 per 100 atuka bteuwfittan S 6 40 eigenheimara 6 60 per 100 Kg fruit peren clapp s farorite le aonit ƒ 26 ae aoort dlte ƒ 1 17 wijnpann la aoort ƒ 9 aa soort dito 4 beureparan la soort ƒ 8 11 2e aoort tüto ƒ 4 7 keiaa nnnos le soort 10 2 soort dito ƒ 6 diamant ƒ 14 16 2dï soort dito ƒ 6 10 sulketteren le soort f 11 12 2d aoort dito ƒ 8 10 per 100 kg jutt tf enu le soort ƒ 22 27 2e aoor 11 16 dirkJaaperon snort ƒ 9 12 2e aoort 6 8 boterperea 7 peer 100 Kg i appelen Cockapom te aoort 16 2e aoort ƒ 8 straapapptitei te aoort ƒ 18 ae aoort dito 9 rlaaüpetea le aoort ƒ 9 girtdetiiMrea la aoort ƒ ft kaawlck le aoort 10 14 2a aocr dlte ƒ 7 9 prlaceasa nobla le soort 7 baakat la aoort ƒ 12 wjjnappelen 21 zur an alea I ƒ 18 2e soort dito OIIZE DRAAOLOOZE INEmT Weikalakteg In Kopenhagen KOPENHAGEN 2 Auji De stoklaè van de havenar4 ders wenl door de Twre mging van werkgvveia in het Haveabadr jf beantwoord met de verMkariiig daX wanneer il arbeid op 4 Saptembar niat bar vat 18 aJle transportarba dara zullea worden uitgesloten LAATSTE BERICHTEN Vargasn LONDEN 29 Au Hat HoIlaads b TK stoomachlp nasengsr van Presten naarPlymoui i la gezonken De kapitein large red Dn overige opvarenden lün venlronken Foeh naar Amtrika PAR JS 29 Aug Maarschalk Foeh aal btanedcoort een bezoek brengen kan da Vereenlsrde Steter SehadeloaaalellMg KOPENHAGEN 2 Ang Hat Haadalsmtnlsterie heeft oen Ujat opgemaakt vaa de aanspraken van DenenuurJtea aan de oorlorv erende stetan n de aerate plaate aan Dulls hland voor de vernietiging vaa achepan an goodoron evenals voor de aaa de Het HwdelLminiBtertf haaft d kwestie oyerge eTen aan h t mliilstott Taa boltoa laadschi zak t In totaal badtei B de eiscben oea betli ag va UHI mffHoaai kti Mla Telcgralbch Wteiiericlit Hooifite barometanUim 01 1 U Mein 1 LuwJt harom t r UiMt 740 8 to L rwlek Verw ichttng tot don vol Dd l dagl We itolijke wind twur b wolkt iMk ivK ii of uQweembuioii koelor ets ADVKRTKNTHN BroadkawtAn UURGIJMSKSTER en WI HOUUKHS Uer f eme nto GOUDA bnnffM tor nlgfimeeno konnjs dat lo ultnikinc van broodkaarton on aanvuUInxabroodkaartan van hot 10 tot en met hot 112o t vak lal plaata bobbaa in do botorhal ondor hot Stadhui oa wol Op Donderdag 4 Septembor vaa i mr a m tot 9 uur n m aan houden van lofltimatf jkaartoa no 1 10 JO Op VrUdag Soptoniber van aujjm tot 7 uur n ra aan houdora van tocfuiiut Uokaanen no 1001 2t XI Op iatonlac 0 Soplomber van usr vjn tot 7 uur Bjo aaa iMidori vaa lagMntatl kaarten no 9 01 4000 Op Maandag S September van 0 uur VJM tot 7 uur n ni aan houder vaa laiJUiaa Uekaarten ao 4001 MOO Op Diaadac SeMenber van uur vja tot 7 uur a m aaa igudara vaa lafliaiattekaartaa vaaaf ao HOI mat diea voralaatfa dal kamarbovoaan ea diaaattodaa dia e afaoodarÜka lagltlnutlakaart keMaa oatvaagoa de Inwidkaartaa aalilk idla met hot eiia waar ae wonen kuanan dhalea dat aaa eea pwaoea nkrt awor dai taa hoogite voor drie gailaaoa at allaenataaade persoaea wordea medofogevea De inaektiglBgakaartea ter verkrDglaK van aaavttltlngabroodkaartuo moeten tegelijk met de legitlBatiakawtoa wolden aaagebodea larwUI die voor kinderea vu IX 18 jacr aan het derde loket moelea s den aAagebodea Aan kiaderea baaedea lé Jaar kuaaea la geen gr al bfoodkaarlea wordea watrafei Al do la gobnik iVada maehtlglagitaarten moetea w rdM aaagel dea daar ae kaartea moetea wordait omgoraild voor nieuwe mfchtigtaglkaartea Nermaalmariarfae BUaaEMEEOTEB aa WBTHOUI KIS GOUDA b ie ag n a ter taaal vaa ba laagbcabendea dat ÏMjB aou 8 vaa de NoimaaJmargariae kaart geldig la vaa 81 Aagurtu tot en alet 7 September voor aaakoop vaa Nonaaalmargarlaoi dat de wtafceUera die deie erkoepaa de iageaemea boaa ao 1 moetaa lakmmi op bet WaanoboBW op 1 SeptenAer vMr 4 uur nHmioBag BUBCSM ESTEIl en WETH0UBBB8 m GOUDA brnama tai a lg i m ian kawta Ula het tUdv lM ea met 1 Saptapker 1 1 op h a aa IS vaa da auntawalkaaH kaa w tdaa pkodit t mu Nikar Malto I tl eeat o iH aai Mlhoortaa Goada t A w M IM