Goudsche Courant, maandag 1 september 1919

Mo 14097 5 JlMkrifHIIJi 1 1 ntA IJS elke retrt maar ƒ I Oamaa aAMttaaWa sa la M 4aa M UiHHm I4 eeaènct M ntt fMWia MMa iglih OnMa lelMn tk raadea entaa kirakaad naar vlaataruliata Mm l iUs kiMata ranta luwaailaa aar wsiaka k niH na Mlis4e Makliss dMii4 ÜpüMMsnan aa aasa AlwMi I iNMtfei T l f lataM 83 ORANJE ARTlkpLEN 3826 LAOE Pr4iZ6N o V er kna aertnA orgaaiaeerden de bolaj tti pogrom op d geheele bevolking in alia lts lm en dorpen Onder andere te Vla tta aVn bdatlva Jodm meer daa HO Oakntoen wsin a Viim fedoed De bolajewlki heiiben ean prijajartirid op het hoofil van de gmanuü Milnitei Rodauuike Balabomtaj graaf Pa ea in graaf Bettkendorf Wie een van hea dood of lavend as 4t bolajewiki ovariarert krijgt KMMWO raabels Sen eoneipoadent ma de Tlnaa haeli het onder de alatl boUjawlkl tnapea nrapreide stroolbil gezien wawnn dasa aanbieding voorkwam De genaraals worden daann witte schurken genoemd Voor eiken uitgeleverden witten offkiiar ward 10 000 roebel uitgelooM komt va a i Mtn u n u lUU bl roet het ed esT ra dat d d r ffealh rde liwft Zal iadfllag K d r d ii vfl rbet r rfl rtontevwp f fedeffV rdr4 m r tot een einao g iiracht en t6w p den jl f kBt v t reetel t van het beghl dlMud tieveo bekift aan fi iiner xaX waaramljt ük inorgvb te Saint Gernmin door d ff secre taru generaal dor coiotarentiie g ec Ki d en Oostenrijk zaJ een termijn van vyf dagr i kr gtea om te ailtfrooi dea De cmderteelte ndflr WiMidt v erw oht vwr 7 Septembw ftüaar zoo wordt er uitdnilck Iiglc by Mil Ixeit Tenirfl loet Ooflteiir k lo t de Icvpestie tsil Fitune i et op Zoo n otnnüaie te Fiartjs kwt nog lw 1 wat Da Amertkane di er het hotd Cnl Ion tot hun besdiikkiiig hfbboOj maiieiD heel vat Btuk BWk ïw een medêdeelim van pnwident Wilson aan het Congres woaxlen de uitgah T Q TOOT de Anwnüuuneeha CwiutiMa te BaruB van 1 De 1916 tot 31 Dye 191 KMtóffld op 1 50677 doUw De ui1 7ea tot 20 Jturf heblyea bedn en 669046 doIlsT De piwïdnrt waasrt e en crodïtet vim 825 000 doFlar cm de uitgaven tot het ejnd T n M jaar e dekken Opatootjusln üïrefeid O VprwSHef vemewa ul batrou f bare bron BIJ do ovorwinid fldet t ndw Uet en la Urcfokl vtrlan üw I ul iMtilio sotdi lu een oaló dat de Illars llJi e gi leeki zou orden loen de liapelnwseter wetgerde aan deau wensob ga tie geven W vl bij daartoe tJVon dootdat hear een ravolver op de wfird itA UuitKjio gtatoa Ntijlelea dtarof hel lokaal Do llelgeu wierpen hen met drtnk i terwijl een der lielfw een IvvoInnolH lv a waazdw an keil Inerm gedood werd Ook een JonfeDuüacher word dooddijk door ent revolver bot gmacA Op lrjat kwam hal ha Ih dan te denken dat miMduea het Vw decTerdiA nuet eena dJoor Amenka geaccepteerd ifll werden I Sen tMir Knox t eweerde Zaterdag in den Seaaat dal de VOTeemgde Staten moeaten W iBWea conbracteerendc party te wierden In de te Versailles getroffen regeho r De eenabor meende dat men over een afzonderlijken vrede met DiMtschland moest ondertiandelen want aoo wss xyn betooff de harde en wreede voomvtaarden leggen aan Dnitschlanad straffen op die m strtjj ïlin met hel interoationale recht Hy tst klaarde dat er geen reden was waiarom Amenka nrcb in de gevaren van sulk een toestand zou sterten Ik meen vervolgde Enox dat wli Duitfichlnnd alle aanspraken op schadelooa stelling in verlwnd met oorlog moeiten kwijtsdieldeo en alle deelneming veirwerpen aan de commiasies raden conuté a en dergelyke weike in het vretteeverdrag a n voorgeschreven Dan zeuden wij handeden in den geeat van de w t van 191S dii e den pre dent machtigt met dto nafrtea der achen oen lie en een Dullsobsr lot Ma oordenwiMelliw De Uelg Irvk aar volvir en aobool den Du aatua asarv De krljgagevjbanenen Het bericht over den sipoedigen tsmg keer der Dukaohe krlJjMïovaulpftlen wordt ib de geheile Dulisobo pen Ijveullig biH nproken Do Vorwlrte daietl malei du reed tateren Mtt kjKiu traiwpoil Duitecbe krUgagevan Meu IwugijBkoerd l dat doze met gfooie bar eUlalM kl ootraagen zijn Het llirliiier i ag t t tl oinUeeot aan de nota dw Oeillieerden dal bel van de Dliilmchii ariietdors zwl altt w n of d krijigi van onen aou DuAlaoliaud suUim Hoiden k niggege eo en maakt bivivoor het lot der Krijgagovaugenou verantwoordelijk De VtMt Ztg boudl tloh oezig met de vraagekiiken dia ontstaan door den terugkeer der gevaoffenin M blV wijst op den wvidngnood op da teuten die genuakt zijn en waankior da lenigkee re tdon gMioodïaakt auJtn aijn zkïb buiten Diilt iikiiid uaitii te zelteo ds FiriiiiiJ C iieBES GOUDA HOOeSTRAAT 7 Telef 423 j Luiermanil F Mill M i haiatii I I 1 lai1 Een overhaaste stap Ui M f Hllli varlatM tear kM flSaMiUatf gelukt was bad zij ook wel rfflawtlli wordeti Zooala U Je veel lié atiert dic oude hertog en nu was ziJ vaiaomi n berejd u een beboorüjken nuwtijii gwoe ea te nemen mo den raat Haar Jij baJI Intooaebej baw planaw wakaboo eu do graal waa nist oieer te krijgte JiJ badt bel gi wai d baar pUn bt de war te aturw V lk IM Dat waa een oaveicrfrtijke daad ut Uirv 1 met een koit laabla Ik mond tig oUJ mijne exousw daarvoor d n Alj Ik er mijn lout mede OU kluwen makan dan soa Ik betdoen geloot mij Wel du kan ie nu eanmaal aiel aa Pen root geluk ia dal voor Wrioikealef BJ la bH ook beawaarlijk ata een gekik voor lou Ie baaiuouweo lluc Ie een lobande dat Je zoo bast weggnnvpoa maar ala bU ooit Krugkenl Marvel w Jullie betdrn In solide kaaur aou ztso zij over baar beale jaraa bom aooala sij werkelijk k en Jij in ie allerbeale Jaren wel al sou U iedir v voor baar eel kwaad kwanlertje zijn Met een onaaagcnaiae geecddcdaak van begia lol bel eiiale en vtxvolgde mevrouw Vorulam emr g Ui nota dat je mij alct bepaald e upatlil ker zult beschouwen na V dtvieiie ben die ae e ertüM babi maa looh Is hel boSw dal Je et aloi van weet ai to bet maar aa eea middel em J ell tegaa da van dia vrouw te beacfaeman WA 01 Je meel nM io ktjkea ei Ie wer krlijk tUis NIete mear dan de meeste VT nwen overitool Je moet dat ergtandig opnemen zei mevrouw Veroia n dia geaohrokften waa Kun Jft met epiroken He lie M mevrouw Scarlett dnt weet Ik Vel ntfia ar met baauF Met andere dan dat er vroeger e n liTtetlan bestaan heeA tundien baar en lrrlalhe r Vro iser Hoe lang g daiV Héf O een he lijd geleden Ik emeek je me geen leugen te ler tl riep Marvel ope riasiöide en haar stoel IcrugBctiaivendB Ik kac het boort wat bet ook zijn ua Ik ben geen kind geen dwnaa Eh Ik kan het niet verdrageit yttot den gek gehouden te wor den Vertel mjj atletf Met iVegar bedeel je dat hij die vmiT lelhad teea hij met mij trouwde Zij zag zoo bleek zoo vMtbeeMaB dat mevrouw Veidam kiagaf Zoo la bat zei aU op laftMakNO 16 Sept 3 uur Gebomv Boa mii toejiloht Oixkmitwiitooommfasle Ar raenaorg i fia twAw 2 uur OwiMnteraail STOM IJK 2 Soplember 6 i uur O iine Uraad tMimm v rag kNi wil geregald U nededeaUaC te mofn oMvMigeii va t i 4 ltf enaaiiav vamiaïeiijltkedm u Hl 4w b aa la vw ïly b Sihikkmg vnii den lieer B oüier OomniiHMaiiB in hi t failhuar ment vau W WOLOEBINO woDf nHn tfl RdiHVflntnppn niüftnte a Oifivnnhfttrt hniidplemto nndor dt o naam Wolderlng s Fabrlekul van gedroggde groenten en aardappeIcn 10 bepsald 1 dnt de ichaldvordenngcn moeton worden inRediuid vórtr dftn 1 Octobm 1919 a dat de vonfioatievergadoring zal wordi n gebonden 25 October 1 1D des vonrmidda it 10 uur in een d r lokak n van Iiut Gebouw dei R ohtbank Kortö Voorhout 11 tt i Gravanfango De CuratorenMl J UERES DIDUENS WinBohoten Mr L G VAN PRAAG Anna Pa lownastraat S819 SI b GravenhoKe Notaris J VAN DER LFEDENte Ouderkerk a d IJsel ia voornarnona op Donderdagen 4 en tl September 1919 dés moigc nB ten Jl ure in hot koffiehuis van E GURISTENSEH te Stolw kersluls m bet openbaar te verkoopen eene partij HOOILAND onder QoUClttPAkp in den poldef Kattendijksbluk in VllftI perceelen 1 strekt van O Noordegraaf tot halver tiendeweg noord iorst O Bregman on zuidwest U de Jung groo 6Ü areu 72 oentiaren strekt van J J de Jong to e landscheiding noordoost N Kool fiii aiiiidweftt J J de Jong groot 82 aren 86 contiaron 8 strekt van halver tiendeweg tot delandsrheidmg noordoost H de Jong en toidwest P van Schieveen en P Vorli3 rk groot t hectare 81 aren 9 centiaren 4 strekt van ba v r tiendeweg toi de landscheiding noordoost A C Koof en J Verkerk on zuidwest P ïl Hofman gioot 1 hectare 89 aren 11 oantiaren Aanvaarding blj de betaling 1 No vember 1919 3803 41 Fijne geviride koeken zoete Krakelingen Zoet Rogge Krentenroggebrood Zeeuwsch Tarwebrood san i r bon Eerste kwaliteit Broze Beschuit en Theebeschuitjes 3109 25 by M J V Vliet Crownendaal 33 m EROS CREiME w g n8 st UINOWORM looda vlekken voiwiidort pukkel en Tetwormpjes J 8691 I I 20 7 10 N V MaBt Chappii SANITAS LasSb Tjendeweo 11 GOUDA iM far LAX IS eon uUkonut voor scboolgaaude kinderen die eiken dag bloot staan aan verontreiniging van het hoofd door overloopeiB LAX doodt onrein ftn voorkomt besmetting vorwijdert neten roes en stof k geeft aan het haar een mooie gluna en bevordert don hanrgroei Prys f O 25 per doo voldoende vooi s terhoofdwi i liing Bij rJIo dioginten L ï AKKER Rotterdam BOSKOOP Adveitentwn en abonnem nt a op dit blad worden aanfr nDn1 en door P A WELLKE 7ii4è H 72 Vefwoestinfl Circys Willie Foto s hiervan hedenavond verkrijgbaar Zie de vergrooting in de étalage Atelier TM TIKKER ZeugeW 104 m d n na ht van 26 op 27 Aug o da Oostbftven INBRAAI BRAND in de Oroenendaal hedaonaobt Bedenkt dat het UW BELANO is abonné te worden van de Wljkbewaklng der Nieuwe Goudsche gecontroleerde particuliere Dagen Naclitveiliglieidsdienst Directie VAN BIENE Co Kattoor NIEUWE MARKT 30 Tel S42 Tevens SPBCIALE BEWAKING van in aknboaw gnde Panden Fabrieken Schepen Qoediren eni onder de strengste controle Steunt deze onderneming door abonné te worden Vra gt inlichtingen en conditièn 8821 60 Op aanvraag komt ome vertegenwoordiger U gaarne beeoeken Kantoor geopend van 9 12 en 2 5 uitgezonderd Dinsdags en Zatardags STENO DIICTYLÖ PONT SCIIOOl Handels Dag en Avondschool LEIDEN I eOUDA VOOmCHOTEN Afiieeling V WESTTHAVEN SI QOUDA WINTBRCURSUSSEN OPLEIDING TOT KANTOORSTENOGRAAF in clubjes van vijf personen oatM f 1 1 p r maaa ÖPLEroiNG TOT STEN0 TtPIST E In clubs van 5 personen M ACHINESCHRIJ VEN STENOGRAFIE H ANDELSCORRESP Duur maanden Koatan f 10 par nwana CLUBOURSUSSEMlm NEDERLANOSCH REKENEN FRANSCH DUITSCH ENGELSCH SCHRIJVEN HANDELSCORRESPONDENTIE enz enz Koatan I 8 mr niaantf BOEKHOUDEN HANDELSREKENEN WISKUNDE INSOHEIJVING DAGEUJK SCH WasTHAVEir 61 Goüda OPLEIDING VOOR PRACTIJK EN EXAMENS 3817 PROSPECTUS EK INLICHTINGEN GRATIS 100 ZIE PRIJZEN EN ETALAGE SCHOENMZAR MODERN TH HEESEN Kleiweg 23 Gouda VERZEKERT uwe RUITEN b j de NederlanitsclieElasverzekenngniaatscliappij de grootste en oudste v n dien aard In Nederland Deze Maatschappij vergoedt aHe schaden ho ook onlvtCMin mol den moost mojBoHlkon spoed 8818 10 Hoofdagent voor GOUDA en Omstrekeid C C KROM Giashandelaar IMarIct 2 Tel Int 113 MBUSBI BN i TROUWBMIII Pr rhli e foliede mruhelen nieuwe en 7e h nfit e koop ah Tst lS Staslsil Xastm Splsg li Th til ls SchlM rllon Bs k nliutiii SPESiaaL Aoitu troon joiiaELUi mit HuwiLUicsptJiMEa HMOmTRJIAT 44S BwMlwls sab d Selll tsd i l TELEFOtN 11800 Abonneert ü op dit Blad Fotografisch Atelier Fa W j VAN ZANEN == = 20 OOSTHAVEN = 1 II i Lerarip van alle soorten FOTOWERKEN als a == = INDUSTRIB IJPRTRET en ARCHITECTUUR VERpROOTINGEN Lumière Kleuren Fot grafie FOTO ARTIKELEN VqOR AMATE 3784 40 Koopt yw BRUILOFTS en FEESTARTIMËLEN by iet vanouds bekende adresi B GOMPERJS WiJ lsfi Mil It GOUDA milifao MTè OROOTE VOORRAAD i LAMPIONS GUlRliVNpfes Het Adverte tiebureiifui van de Goudsche CoürAnt ► o imf TELEF 82 MARKT 31 1 EN i BEZORGT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIÊN In alle Nederlondscbe en Bultealandsche dag au weekbladen en andere periodieken xonder eenls prl sveriHMj n Ap Insondina von tfl n alaohi lll eteede voldoende loUchtinsen worden GRATIS verstrekt Gevraagd HUIS op o dcR itind t evaU od tninitenfl ze kaiii Ti Piiiioy4 f en waQDier ta batrekkcB te zcodaa moito M L 2 91 Adv bur D Y Alta Beo Ha 3815 SFECIAAL ADRES I voor prima lo u Haal werken volgens laatste Nouveauté a H P V WIJNGAARDEN Ooiffeup Kleiweg SOCIËTEI T VRED EBEST De coupons der 3 o Obligatleleenlng vervallend 1 Septembar a s zyn van af dian datum betaalbaar ten kantore der NATIONALE BANKVEREENIGING alhier en bovendien eiken Zaterdagavond m de maand 8EPTEMBEE m het SOOIETEITSLOKAAL 3825 De Secretaris 17 Dr S S HOOGSTRA Gesarine het beste waschmlddel voor honden V rkrl l r fcU 3S0S 10 AMTOH OOOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 AdverteQrtlndltBlad t Prigia lava Koffie Mil de N V Koffie en TheehanilelsondernamUig Da Zon Prljzsn 11 30 f 140 sn f 1 50 psr 6 ns Vsrpikt In psnds pikksn Verkrygbaar bg J C FiCKWEILER vJ 1 VAN DER BEEK Bfttandiiff 1 September Hlll r I m1kw v 1 September WHi f j VERSCH0NÏ DAGELUKS W iÉ kAA 1 lEHALVE ZON E IN FEESTDAGEN i ABONNGMENTSPRIJS par kwrlaal ƒ 1 0 fer mek c mt ftuaHsMsi HIDIDnUNOaRi siO kaMMr pH kwartaal 3 to per wmk 27 at ortral mat de baaontiac V lo r ftstUaA Franco per post per kwar al j 3 10 mst Zoodataftlad S t AtionhementeB worden da eIt Ju aanstewia aaa oii Bnraaai lOtrM 1 aOüRMk btf onze affent n den bocddiandel ea d po tdauit r K AOVEBTENTIEFBUS Jlit Oouda en omatnfcM MnoMiaa tft lieaM lllllW ï 11 5 resJb l OS fiken vipi meer 0 2 Vinr biutaa Qs i as dÉ lw t MI F C Iraltels i IsO elkaj regel SiMr ƒ 0 4 lnrt tita na faWni T l luM lltlMa Bureiiut llAllKT 31 GOtt H it ei li ilig oor f krljiaawi 1 V I MNaSkuMaa Deer lat mM dh opgaeduwt ny cw jpw infl Adv ft nttli in HH ZaWMataaamér t t alar ilw yHI Jar twOMd VlenIwM daar IMi an Vtp MT glMl M4r Mat haMH a Sta VUkgmÊum fw mms naa f tt t Mftl WtMi la MM f alfa ifc gmas tMMiinc H s I i $ gib Mas ZV turn dat a Ki niya Mffc fftwM th saar T SiJI optfeSBSSK WwIIkQv vHwaart TroiSlf In W t oftvWItW ds kiwdaioa owlar nanal UunWtofiliii aWt bet a WJnt onisln ld wwwr en oan tot dt b d4 iU Is orsr grloopen dat dk modea mat siMcas o r b gsliaew front vnortrukken In de streek noordelijk en ooetelUk van diarkof bewewn de bolsjowflti eenl e dor pen bnaet te heUlen waar den toatsten tijd vele maleb om geatwdeo waa BU de gevechttn noonMlJk van Kaïno tj b wvnd een offfeten aftMMg van DtnjIUn a vrijwilligcniager bmtn geveebt gesteld mat een verlies van 4W ofKciman gedood aa ÏW gewngmen Oe iVHiden zeggen ewnenis dat ilJ Jiet beele Aatrakan regannent gerangan hetben gtfnomen en dat ae tww andere re gjtoenten verslagen heMien Het total aan tal gevangenen wordt opgegeven sla 1000 Het offlenaief der bolsjewiki tegen Pskof heeft zieh met groote energie en snelheid ontwiikkeld De bolsjewuki dw over een af stand van SO miJl teruggedreven waren deden een geweldig aanval hi de ncbUng van Poiihof en OstTef en gooiden vier re Smouten over de Pellkajarivier zuidelijk vail Fekef onder dekkin vaa hwig artil lerievuur Qieeravoad as dk v aad Umaa 1 a l van de Paigof Waai apoorwegltIa tn Wn Den 7 mul vaa Pstaif setf De bolsismkl hebiCB versteiU ien ft tt lffl peo tt S t 4 lietiki elul illaii het I Add ie4 lnt n dlB bewapcolng te mal g racM irf voorts aan mn 1 17 oo iu aMtoel wa Duitttotdaod omvwr sehe volk Tri te Wten ki a Bij het twkieiK stand aldus Kaox j nu u wrtogsdoel henikt en teen kaddm iJ uit den oorieg moeten gaan zooale wiy er in ztjn gegaan vr onafbankeluki meester over oiks eigen tot Er s to vradaSvoorwwrdtt opgelegd weil b ti uitache voUi nimmer kan naleven Meent i£en nu werkemi dat Duitachland wersitelead etetgerend onder de voorwaardoi van i t verxirag genoegen aal nemen met aan eTUij f in deawn poel van luden en ellende l Dat veUc kal nu kui pen en wellicht 44t dgis tnaile pleanen smeden gaan om a n voMinalsge hoogte weder tebBwken In t gabafan ea efasVIk of Dniteehlwd al of sist tot dw VelkttHtond belioort zall n zijn agentKn met zyn vroegene bondgenooten met het gewonde Rusland en met Japan aa het we tijgen B alaaieland 3It M vm K iM ia SKMB ka 4i eM4 BaKMM b tsf k S Si tt M t ia atet bwlult ort M s w u a a la iM U Mim sMurt Bngahmd vnl g H dsw 1 0 M Midatea Maat iVi nètidt baWtUAf va Wm ngHeehe f Tal K ia fMlidnitfcta Bsgelnd IIU BeoiliVMIiAllalMintxl wat d mowtr vn t e w aU i na ard ia wt dAt oor S tMef aa en tÉMgruTveitüeer met Bseteut i eadar a lfn r ceotaor ge te Mdat het alMji frtgt is l tn uvbare lMMlt B tt oMtjl Ala de MW r ulKi wHr nm d vwmkeilnr na BMm WM 1 IMnleinnten aanvM nif Mt MWM esMntWt men te atmm hM g M mk ntrnk k en zoo mogrtfl oet ésor aMlan tnIHeetTleR van i wu t rg a aM deof jUrriaol en de Ver eenigtt atMen aaa rrsnkrijk voor het genu van een aSénril gfl ana Bvnrirel wem n wneUUonle Uden nstlg k eai MiW IsMtowht tegen het aan ean B nSk M overeenkomst doch TarschlUeod beSadttf personen begnnnen ZKh reeds mat het dsakbeeld van en md htalre overeenkomst met Frankrijk vertrouwd te maken w ia Holland n eenmaiaJ naar nten to gieett met tM on dan rn et minatMu Weatelïk Europa ondergaan Hen braft oA eadamodit tot op w ik pont zAna waaAorgaa na mlUtalren aard van HoMand zouden kaummi worden verlangd Dese zouden daa volgena da uiteenzetting van de Nation Beige hoerop noerkonm dat Kederland zich zon verhln den om Limburg te veideéigen Met andere wioorden dnt het een aehending van Umbunga grondgebied als caaua belli beschouwt die de interventde van het geheele NMerlandsche leger met lich sou sleepen Ook zou Belggë gerechtigd aija dat h t zijn Oostgrens fortifieert In een artikel m de J atton Batga daarover welk artikel atenk dan indruk maakt van zekere invloedrijke rtfda tt zUa g inspireerd wcrdt gesegd Wij vragen alleen aan Holland teganoiver ona zijn nabuurplichten te venrlchfcen en niet toe te laten dat een aanvaller onge straft z8n gronilreMed scbendt om one dm dalk in dan mg te steken Volgens de communique s der holejeurtki doen zij succwvoUe pogilngwn om linn vijanden terug te drijven De bolejewlkl heUen m imm fronten meedeet dan djiat het gelheele Slavische rechte weinig iHi gdh tó bcataat tot hetniknm Sb alr aitMiilaadhi in daagt a aan van IK M t a L tan De Tempa haaft naar aaialei ling ran da gebeurtemaaen in Owwp S l zi een mededeelmg van den diplomatieken vertegenwwirdiger van een der Bntente mogend heden te Warschau wiMia monesi geaag in Polen zeer groot ie Deze zaï Het if duidelijk dat w j met onoverkomelijke moeilijkheden te doen zouden krygen wanneer wu thans dad ljk tegemoet wilden komen aan den algcmeenen wenach der Ptflen Het verdrag dat met Duitschland gestoten is verbdedt dat zeLffl in rechten ik kan u eehtar ala zeker mededaelen I dat de conferentie te Parlja ach beaigtfioudt met het zoeken naar een middel om de oHChen van het oogairïddk met het vwdrag in overeeiwteraming te brengen Gy kunt zonder vrees voor logenstraftlng SdvDvea dkt bmaen drie wiek het hedoalde gebied door de ibtMtte boet aal onleB De chef vaa de miHitaire mlMfe der Entente generaal Coo levaa begaf zich naar Kattowitz om met de Itatsdie autoriteiten over hit tot dar tar deed verwrdeelde p IMtajak frönt en naa sdiat ix t j SOjfiwi man troepen tagatt Pakof bakten gvaviv pen Ben talagnm uit PodoUII dat ataric nrtlaagd ia meldt In aan gevecht m de Oekramaehe troepen tegen de bolejewiki op twaalf dezer zyn de bolsjewiki geheel varblagen Honderd Locomotieven waaronder 23 hoo redruk machines meer dan duiaend wagons korena granaten voor S2 ejf kanonnen smeerolie vijf gepantserd treliMn varsehcldeae kaaoanen mackinagawana en doisanden roabela lieiaa la handai Ar Oekrainaeb troepen Bib deal der Oakrainacha troepan rukt op tlgea Koroaten waar de bolejawiiki in gareefet met Poim veimtrooid werden De lijn Tsjepato ka Rofao ia van bolaivwlkl bevrijd In het zuiden aUn Vapalaslai en fiirzoela heroverd ea na btttarea strijd ook Odeasa Ia de rlehtiiw van Klef 9a SauUDt Bkflra aa Taale beiet latuaaeheg ontniknea de roods tnoepen Kief dank s aan opMawt dsr bevolking van de stad tara d bohJawlkL 1 I I a i m a I li w wi i s il gaande aan disn asroip baar siautite I ZIJ bedauklel Het leek cnnio BllJk UMIals het waar wa maakte dit bel geval nog zwaarder te dragen Het een bsTt dal vwwond remiekt verworpen waa en kaob vervnU van teieorgeatelde liefde had MJ haar lot zijn vrouw ge iiiookt Hel wu wreed geneen vialemi Ja W umeer wrat je eoiilg üed zou kunnen doen wat niet hel gevalt da zou Je dlo la die geUCMe kunnen vtaHen ZiJ he A hero iodwlaad atgewezm ZIJ heelt hem kit hel Üalsle oegenblli tan hfl lijntje gélMden toldli MJ zlja hart aan baar voeten SP oj Uet hem toen schieten Maar waaroui waarom Zij had een hoogaw prij ophetoog i iilke I graat mnr er zijn noe ttoo gne üie op do buweHjlEsani ict La er een oude man een eoliepaei te mki om Ie noemen eaa eUendtft veraMitclijfc vezen een w van wat eettseen meuMii wa eweert maar een nenogl De heltigr Be luar demelMen dag vooalat WiMOeeley kwara om bataalawitd e liaMi op zlja avizoek en Ifevmnr oiiMekle ut dal ean huwelijk met rt thnaey n el M haar geluk zoe ilJn Zoo eindigde die gescUaMte En be tB de mljoa Ret ia aanaads lijk 0 ben sllersobaalelljk baiiawMd Zij begn mei dS knar 0 en new te lo ien Je geaoMedeiriB ki nog niet nil zd Marvel zich eeiwfidAp naar haw om draaienlo ffbar 18 die onda nau ran wlen Je i dHk ZIJ la nog eada aM menr dan mevnanr BcatMi m lt t Ja op dan II nasr boe biJ Iwe h j aan verwaotittagea la vscvuiltng zoudm gaan zijn De oiMe maa want tal aQn vadwni vtaaaawld dte riJIMIjk SJd badben gehad JMI M ii w u da tana VK na iM r verkekn Htrvei lulsHide aaawi tlss Die aasdnltSK gaweente vaa kaar en iKh geheel door het oogcobllk te klea blteerMben en zieh davdoer te Iftlim meealeepea waaHlsell het nwiar w te die gewooBla had Uar naojt Bel Jt l tmji biaebl Opnieirw sttod al Is hei ssknaaMtfa de courant kt do band over walld bij eeB dagm lacf bad hees g ko an a ligen als een geheel g i raken nam cip olfu zag zij emf den taiMod an bet blad door en opnletrw zsf zij bet arti kW met het opwAtCt la gnote Mtm PloiBc4 nge dtHd vw OW berli van Dawtrj ZIJ betree on alhis WkBoea Oern uillt gli had bit as dnkIsHltar kmincn maken De oude man jrsr dood en zIj waa vrij maar M Fulke waa n rt hand en vaatsafstazhatsBlsaiand dtoe TM mm heelt betnkllhf op kaag sa op Ut DHutÉBdeT Bet aas de eeiete nunt d t zij Mar eeh enoo MJ zlin tii l noemde en meviou Varalam ooiaoteeidB dat mt tttigt btsogOaid Maar w heb ir dsstnee Ie nakta r Watrasi st i I hei enMnUlls Ueva kM denk e M nar Z bader haar zliuua op net on herlaata ki woid i iMai toaa kal aal Dawl c lal tan lft levrardea waa Geen woord ne nlM bijgldeUaf vul haar baad opbellende aia qi stilte verzoekend ZiJ i ag naar bet raanb en wierp het wijd apea ala Iemand die op bet panl la Ie MUÜLen en Inuide naar buiUn In de zwarte duiatemtii die baar omgaf VAtE iUH Xnik mAetej Mil I I Dan w zlJ HM d v dk bijjlielhadr zette zij tea aiolta zieh weer naar mevrouw Vendam keerend die oog ateeds lvciratitU vr Etrlk op bet baarikleedje Ik wlal ik vennoeiUe dat er iemand we maar dat hel nn foM die vroow naeat iljnl Dur W nMe merk aardi 0 la riep Oideiy uti die spraakaaam werd en ter wijl ziJ weer op baar beeaen gln staan vervnlgde zij IdBer man ut mijn ken rdi enkrhig met een et twee nilzande rto u Juist cm den reged te beveatlgen v1n baar gjsddelijk waarom weet Ik aiel behalve dia wamieer aar enjeiaa gnam oogen ean aUerten MtiWlale nwfcr vaa opited hclv lion Bn d juist VtMbe y die anders loeh wel weet wat MJ wtllT jH eft bc lang gediimdv lhtr Dis hinderlijke zMHe na bemP Neon niet laoc Dne maanden op zijn hoeget Maar waarom beeH tatj baar dntatct giHroiawdf vffeg da vTtnw tan Wiia lM f teaWJI alj vaa hel venster lemrkwam en snel vender de kamer iaging ovÊk hel volte HaM der lamp waar Cl eel Uw beter KtD nas I OB dk eeoirMdlfk redin m tH m voor bateikle J