Goudsche Courant, dinsdag 2 september 1919

IVo 14090 ABONNEMENTSPBUS pn kwaitaal ƒ 2M pet eak 20 ni mat ZtndagraUad par kwartaal SM per week 27 nt OTSral waar ds besorfing per loopar reacluadt Fraaco per post per kwartaal ƒ t 10 ooat Zondagsblad ƒ AboDBMiieiite wonloi daceiijlu aaafaaomm aan oas Burs t Markt 11 OODDA by oaze ae it n dea faoekaaodel aa da postkantons ADVESTENTIEPRUg Dit Oouda aa omstntn b iooraade tot dea beaonkrljs t 1 e recels ƒ l SS elkse ned meer ƒ 0 20 Van bultsa Gouda eo da beaorsklinz 1 6 recels ƒ 1 30 elke retel meer ƒ 0 23 Adrerteatibi van publieke reraudnlgklkSdaB 12 cent per refel A Terteotdën ia hst Zaterdai nuntr 20 toealaff ep dea prUs Rftda e t Telef ïatwo 545 Een crisis in Wssnsn 7 Bs Buiflsapsolis grsnxsn Tegen de Duitsohe Grondwet Kspitaal en Arbeid In Amerika Carranza Krijgsgevangenen ierug Het Mijnwerlierseoagres ONS ornmcHT OoatomDk heeft het venhrag De tekst waa Maandagavond voUooiuen voltooid ni w rd gistermiddag door Dutasta de aeeretans der VIredeeconferentie aan Beoncr de voorzitter der Ooetenrykache vredasdelY atift oveabanddgd die vi f diagen zal hebben om te teetaekven en naar Feldkurch aal vertreUoen w aaf hij met de mloiiBtierB xal heraadelageeit Er wondt met een verienging van den termijn van twee dagen nJccnlag geJiouden De ItaUaanscbe tdaden voorneoi in verbaad Tont de goedkeuring van heft verdrfig de mogelijkheid van een crisis te Woenen een crisis die hefcz de Cainsteo Sociallisteo hetzU de aocialiaten der uiterate lünkerzUde miat Prita Adier B n het bewuid nou bren iDe Aas Freas meldt dat de Italiaanache gedelegeerde Tittoni ber vredbsconftipeDitie bij zu n collega s van de Parüsche conflereaitie heeft aangedroïngen het vredeswerk te verhaaaten omdat iedereen uitgeput raakt door de tegenwoordige apauuusg Tittoni legt deiQ nadiruk er op dat heit gevaarlijk kan wonten de Klein Aaiatische kwesties nctg bot Octoiber uit te abeUen tHct vraagstuk der Bulgaarsch grenzen al waATBcihlJiiiijk m duen zdn word opgelost dat de Bulgaren Thraoië suUen ontruimen waarvan het lot zal zijn voorbehouden tot op het oogenbUk waarop de liquidatie van het TVirkache ryk za aön geregeld Intusachen zou Tracifa door geaHieerde troep n worden bezet In elk gerval zal bet gebruik van de haven van DedaagatsJ CD de daarop uitkomende apoonttjn den Bulgaren zyn verzekerd Be Matin meldt dat Wildon geen genoegen neem t met de oplo aing van het vraa Btuk Olemenceau de vooinBtter van de vredesconjierentie heeft gisteren djoor bemiddeling van de Duitsche deJegatie te VersaÜles eOT brief aan de DulitBche regeeiring la tten oveirhandigèn waarin geëiacht wo rdt dat binnen veertJen dagen artibel 61 van de Duitsche grondwet dat bepaalt J uitsch Oofltcittijk aal aa ÜB aanhechting aan het Pulteche R jV het recht kitigen deei mt te maken van één Bijtoiraad tna zal worden Ingetrokken Dit art kel IS strijdig met het vredesverdrag waarin Puitschland de onafhaidcdlfldheid van Oos tenrljk erkent en toegeeft dat dlaann alleen met goedvinden mn den raad van het FraUteton Een overliaaste stap UK ka K Milsa k Taciaaia vea kas leanb BaadaWiM Urn J p 32 Hij weodile zldb M een kleine dUike dame naaat betn die zldi lm iHt wit gekleed hatl wal dikke virouwen dfkwqU genelff sijn te doen nut een resultaat dat aocdlottic ws Zij hieU slohcelF vnor een geboren dtabteses en ptweei si oodanig Naaat de aoogenaaniie dKUme t haar eehignioot e knappe man met ea eeaieKkie caJó hantuttVl lot wkm tij zkih af en toe wendde om baar beweni ea te beveesi en ZIJ was haiw scer wldaaa over Damero s li flpeBi 9op baar hereenes en epxeédde baar handen uH met een beSeekenlnol gebaar Teaalal Ne I aHde sij daar heb Ik geen Hjd Toer ea geelt ooigfae We V torn er nHj nltt be krtjgenl Zl sehaMe baar beoAl adialka tegen mijaheer Kitts voer wiene geeatoKog op iM ooswiWlk een vlaloen opreee van een Uk Teerea kaaeea voorsleo van armen en beiaeo Ast la bel wilde eloe naar e i bal Ha mijlen bona sijn hooH vloef Kaar bij kMl 4a iaarkimH ce riuka Ml Mt ii in Oe b or an TITM BESINA WUr lUiHS Paseorie Stolwijk 1 Sopt 19 3813 8 Na tmirtelifk lijdcD ontuliep heden I llMflUieifi Ofi7 geliefde Zutter n B fauwrfKU tcr Mcj Petroiialia Maria HInrIchs M T A MOERKERK HmitiOHl R MOERKERK Goude 31 Au 1919 3945 15 Heden overleed oeze beite Echtgenoot Veder Behuwden Grootvader de Heer J P A VAN LEENT in den ouderdom ven 85 jaren M B VAN LEENT Mpijiini ftarintml Zuld AMii C F A ALANT V4N Lhhnt F ALANT r C USSELSTIIN VAN Lient A I OSSELSTIJN Cz Or Httf C W EERNSTMAN VAN Lïent Wiimrtin N O l Dr F EERSTMAN Stiniii Stfhl Mtdai 1 L W F VAN LEENT C U VAN LEENT KituillMaA Muitrkht S J DANQERMAN GROOTE PAS VAN Leent H DANQERMAN GROOTEPAS Pfrl Zuld Afrika MARY VAN LEENT en Kleinkinderen Nederlanfbroek 31 Aufnatna 1919 De ter earde t telling zal plaata hebben Woenidaf 3 September dei mlddafite 1 uur 383 h Becoeken kunnen niet worden afgewacht Bi den RAAD VAN ARBEID te OOUDA worilen GEVRAAGD om terstond in funotio te treileD Goed handschrift vereisohto Beloooiog f 3 per dag Eigenhandig geschreven brieven te richten tot den Voorzitter van gemelden Raad 3148 16 OBVIIAAOD xuiverVichywatep geen namaak en en jonge Wolfshond Br Boekhandel NOTEBOOM Waddiniveen 3841 11 Ébaditsaïondsclioo TE GOUOA f De LESSEN aan deze schoolTangen aan op 8847 14 Donderdag 4 September a t Fyne gevulde koeken 1 zoete Krakelingen Zoet Rogge en Krentenroggebr od Zeeuwsch Tarwebrood Kondap bon Eerste kwaliteit Broze Beschuit en Theebeschuitjes 3 0 25 bq M J V Vliet aro n ndaal SX B Bed wateren M B r RADICALS IH leaszing ook bi verouderde aevallen Pr i H 2 50 6 Haconi 8 13 50 im My SANITAS Kon goedgekeurd GOUOA Lange Tiendeweg 11 1 DEN HAAG Herdcrinoeatraat 9 2 Bil de HOULANDIA DRUKKERIJ te BAARNveracheen 2501 10 DE SPIJSVERTERING door Dr B F TEN GATE SpeciaEl art Rotterdam 3e herziene druk t 2 ingee r 3 71 eb phu 20 toeslag Behandelt Maag darmen leverzlekten met inbegrip Oalauaani Vetnuckl Suikerziekte Jicht hflersMi Bleekncki PopuUir geeehrtvea m Cirous WILKE GOUOA Mapkt Heden piNSDAG Groote SportvDorstelliiiii ledere volwaséene heeft heffédit een kindzonder betaling mede te brengen 3849 u Distwbutie beJiHJff 8T0LWIJ OitreikJoii der BROODKililRTEII op OonilaiMiag en Vrijdag 4 en S September beide dagen des v m van en van 1 4 uur ten huize van den Heer J C KROON Tentweg aldaar 3847 32 lans en Maintiei onderwijs Gouda ie klas lnHeHHn0 deelt hierdoor mede HNIIM LNVWT Aaa Danalt dat hg primo OCTOBER een CURSUS zal openen in Moderne Dansen alV JA2z JAZZ WALTZ SHAKINO THE SHIMMY TICKLE TOE etc ZITTINQ vooi Inaehpijvina van laerllnaan en vsrdeie inlichtingen WOENSDAG Ü4 SEPT des middags van 3 5 usrin de Sooieteit DB REÜNIE 3788 42 Maagpijn Maagkrampé Zuur Hartwaler en Sleehte Spijaverteering worden ipoedlg en leker genezen door het Maagpoeder van Apotheker BOOM Oil Maagpoeder heeft gedurende meer dao veertig jaren dnlsende Maagli dcra geheel genezen Pri a per dooe 90 cent Alleen echt met den naam APOTHBKBR BOQM Vorkrilgbaar t Onida bij ANTON COOPS I 2753 IS tf 1 HUISHOÜÜGOtD OONDRCCHT CHE MÏTAALWARENMBRIEH voorhttn Wed J BCKKEBS 1ZOOIV DORDRECHT i f Het Adyertentiebureau GouDSCHE Courant MAI KT 81 ift TBLBF IB BBZOROT DE PLAAT8INQ VAN ADVBRTBNTIEN In atte Neder 1 EoaidM enlf iiiJ r dio ata t ttr Inaandlna van 4l n fa0hi iit ataada volstaande bdkhtlncan wonton ORATIS matndEt e FiiiiEi lEismruiis M nmiiiEi iithei EIigMi Uelit ei buUiii lliliu J VAN DUIN Co Q9Uda ams4 Haastrecht Aboraementcii en advertratU voor de GOUDSCHE COUKANT en d HAASTEECHTSCHE COURANT worden te Haaatrecbt aangenomen door oneen Agent J SCHEER te HAASTRECHT Schoolgaande kinderen staan voortdurend bloot aan verontreiniging van het hoo d Moedors die oiken Woensdag en Zaterdag het hoofd van haar kinderen wasschen met LAX lorgen daardoor dat haar kinderen laiver bleven Prgs SK oent per doosje voldoende voor Vi liter hoerljjk geparfoineerda Boofdwaasohing Bg alle drogisten L I Akker Rotterdam JMX JLamr lj WÊmml MMoertlB dit Blad SAIIGUINOSE VlnMin Sirigulnesuiii In vaouo ia het middel dat bq Igameeoe zwakte of na ondermijnende ziekte anal de ver loren kracht hergeeft Verkrijgbaar Uj Apotheker en Droglllen Prije per Seach l 2 6 l 11 12 L f 21 3641 10 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Da Rlemerauiat 2e 4 Dea Haag Fleaaeken wsrdHl leruggenomea Waddinxyeen Adverteatiln en akonncmenteB op dit Uad worden aangenomen door A MOTEBOOM Boekhandel Waddinzveen Als gij begint te vermageren Al Uw llchaani gaat Verzwakken Oebruik dan Myniwrdt sLevetogen Bij het gebruik biervan kuat gij van auccee verzekerd zijn In bueaen vanaf 90 cent Fabrikent A HUNHAKDT Pharmac Fabriek ZEIST Bij Apolh en Droglatem Te la w4a Aan Coopa WMaf 3 1 Sokooakvre A j v Zeeem oafcoo Wad I i Sprait I F Vsriude UlaivMa A t d Hdde Maosdiaohl J v Gennep GOUDERAK AdverteatHa en atogaementaB op Ut Uad e dsa L VLEeeSEBT eeadenk UIT I PERS DaMslMfaif op IM AKM atl iiVtit e l q nUai aavMi twMrp nu rise nriillstor na H iS l MUBn st HiaMm D ms Vri i w ten lata ma da attlwtWat 30 pet ta hitfai Tan T nM eiisr iiiiwtd jriBl i tuaaehn 1 IM ms isi 1 U i TMB iMtwHi déliUfiw da btmoJiui mda lUu iMe laar sal hiRleli h AasJd mailil ba evenw l het ptceatitace der vcnnonlMranaarderinx t SU tat Ktfk lal moMbi wssdssi affartaukstet saoaladsD e k mee H pet dA Hatliti 10 pet sal ba H t WM wtjfit r itleiMTst op da t d crit op de pkuiiiRi van dea nénister met aand r oitweMac ta fdUem ISmiff van de ifMMt ituitan e ottreebtvaArdixe bepaUn i die td1 iu de aanvBiilMliilM bendifcen in het ontwerp zouden worden opgenomen sgn nu althanjs vei vallen ot frewyiigd Zoo zullen zjj waer vermo feo op 1 Mei 1M9 met me r heeft bedraden dan SA OOO van de hefffijiffen wonden Trihie tead ook ala hun vermotrantje m de hutBte iaren niet onbe Laa röl £ is toejrenomea Een twoede wijzi gins in de aaovankeUHu plannen € met voldowrinit zal worden begroet is de bepaUns d t een vennoffatBaccrea dat in v i4ÜWi id sledite een g deeltedijlc heivtel nu en yroti eava ach teniitir ne eteekeiit men deoke aan Bussaache efflectMi die aich na een root i daling giedeelfce4ük hebben hersteld en wier bezitters nu in ver8 Blinain met een paar jaar eleaen ryker xuai frewordm slechts onder de beffinff zuUen vaJlen voorBwver daze vermogwnsvemneerdenng jjrooter ifl dan een vroeger istateepdte vermindermir Men zou xegxcA dat deze bepaling vanzeJf apreeict In warkelljkheid £ al zU echter siechitis gelden voor de voifceade heffingen der belasting d w z in 1922 1925 etc Wie echter in 1919 ryker ie geweest dMt in 1916 ui ran deze bepa in niet profitéeren Om eem voorbeeld te gewn dat aan de Memorie v a Toelichtlniï ia oaüeend bedroeg het vermogen op 1 Mei 1916 ƒ 80 000 op 1 Mea 1319 100 000 en op 1 Mei 1922 ƒ 130 000 daji uaJ over het jaar 1919 belastiag woard a Riehevefi over het accree van ƒ 20 000 ƒ 100 000 ƒ 80 ÖOO na aftrek Tian bet vr geeteld bedrag van f 8000 n i 10 pet van het vnoejpeo vernnogen Oror het Jaar 1922 zal beiAsfaing v rochuldigd z n orer het aecres v n ƒ 80 000 f 180 000 ƒ 100 000 na afbrak van de vrijgastalde ƒ 6000 ïünde de grcaia der vrÖBbelUng voor de v geowle perioden Bedroeg een vermogen op 1 Mei 1916 ƒ 180 000 en op 1 Moi 1919 ƒ 1M 000 dan xal s en belasting v r chuldigd zon onodat de aaaiwaa wan 14 000 minder bednaagt dan 10 pet van bet yroe r ir vemuogen een tevona minder dan 15 000 ztjnde mi ler don 10 ten hondenl van ƒ 180 000 onbelast biÜven loodat vwaclïuldigd Eal zö 30 pet van ƒ 17 000 15 000 = ƒ 2000 xoodat de belastiing dan ƒ 600 bedrages Hoogst onguetig noemt het HUd den Indruk dien het wetSMitwerD maakt De ninister van Financien motiveert de indiening van zijn wetsvoorstel met dea rechtsgrond dat van hen die in dezen t fd niet alfoen het groote vooiTecht hebben een vermogen te bezitten dat hun een zekeren weerstand geeft maar zelfs dit Vfflnnogen zagren toenemen in de eeröte plaats een offer mag worden gevraagd ter vetkrijging van dp geiden welke in het algenieen belang moPten worden opgebracht Wta van dit stiindpunt uitgaat mag dan echter ook eischeii dat inderdaad al diegenen zullen worden getroffoa die in dezen tüd op zulk een vermogensvermeerdering aUlians voor een eemgazlns belangryk bedrag kunnen bogen Wat de minister onder deïen t jd verstaat wordt in de Memorie van Toelichting niet nader oraachreven Men kan echter moeilijk aannemen dat hiermede nu indenliiad de periode van 1 Mei 1916 tot 1 Mei 1019 lou ïün bedoeld Er is geen enkele reden waarom juist en wel uitsluitend diegenen moeten worden getroffen die precies ïD de laatste drie jaar tot ve stand aijn gekomen Men kan meenen dat er grond is om een extra bijdrage in de koeten die de Staat in verband met den oorlog heeft moeten maken van dezulken te vorderen die in en door den oorlog lot veel grooteren welstand zijn gekomen Het is echter duidelijk dat men in dat geval niet moet beginnen met den datum van 1 Mei 1916 doch 1 Augustus 1914 Het mag verbazing wekken dat dit niet is geschied De oorzaak hiervan ligt u tsluit lid en alteen hierin dat minister De Vries het zich en z jn ambtenaren gemakkoiyk heeft willen maken Op 1 Mei 1916 la de Verdedigingsbelasting ingevoerd Door dien datum als uitgangspunt te nemen wordt alle adminifltratieve rompslomp vermeden e zal het zelf q niet noodig zyn besclirüvingflbiljetten uit te reiken daar eenvoudig de beide aangiften in de Verdedigingsbelasting in 1916 en 1919 zullen worden vergelekenVoor zulk een eenvoud ia inderdaad he l wat te zeggen maar slechts op één voorwaarxie n l dat tij niet tot schreeuwende onrechtvaardigheid leidt Indien aansluiting bü de vermogensbelasting ware gezocht in plaats van b de ververdedigingabelastfng dan zou me althann alle vennogenavermeerdering boven een bepaalde grens alndsrhet uitbreken van den oorlog hebben kunnen treffen Men zou dan wel voor eealge extra werkzaamheden komen ta staan ten aanzien van de verkoopwaarde in 1914 maar dit herwaar zinkt in het niet tegenover de schreeuwende onrechtvaardigheden welke thans sulten woi den begaan indien de basis van den minister gehandhaafd bltfft Het Bbld besluit In elk geval mag als eerste eiaeh van rechtvaardige beUutinghef ng worden gesteld dat de belaating indien zU noodzakelijk wordt geacht en indien speciale voornltgang der vermogens tijdens den oorlog als rechtsgrond wordt aangevoerd dan ook allen treffen die tUdens den oorlog hun vermogen hebben zien stagen boven een be paalde grens als hoedanig een bedrag nn ƒ 60 000 dat ia het ontwerp wordt genomot bulenlaftd bin k n ynt en dat niet de enorme oorlogawin ten uit de eerste peri ode van den oorlog hii deze heffing geheel bnitai aehot zullen biyven 15 Sept 2 oor Gebouw Boair en Wo 4 getcceld Uüg BtraafM tm wT n aC mbkaiea Il flMM aaiaii I TCf SleoMMriH DmUreifj KOON HoirnA BeleeU A MUNKMAN ft t fi m t Kmt m 5at wft w v i j w K i M J8e Jnari iifi Woensdag 3 Sef eiuber JW GOIBSCHEJGOÜRANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN NflBZ WDBN HBDBDnUNOBNt 1 4 rH ti l M illn r r I maer 0 41 O de voorpagina 80 hooger Gwreu adTWtMitlfo m lac MHl a madedMiIacu b j eoatract tot wv f ndu idw piüa Gxoote leMen ande wordtn barikiMd naar flMtaniini AdnrtMtiln kunnen oratn IvgweBdM 4Mr tujMhwkomH tu oliad Bttkhnadffarw AdTtrttnti bui MX eu AgMMiL AdmIiUttncict Tci f liit ro 82 Bureaui MARKlf 31 GOUDAe mSft liiS beell hel muxlest mede oadeiteakead waarin biJ do UuJtaohec werd aaag droi en op vcrviaadaiahlng van da beogetobool ta 0 il bU da apeiAig van dia noogmbKil boeit bij am te ipraak gabsttden en toen op bevel vsn don tXtftsoniA gouvemeur i ieraal tn Ootober 1916 werd bepaald dal UJ hal ffllalaleila van oaikTwIja en eahooae kunntan Vtaaanaabe en taaiso sldeeUngm aoudan woaisn lageaMd la Bonne lot direeleur san de Vlaanwhe aUeeÏBS uenseaid Na esn bezoek dst BtirnK aan BealIJn b l gebraebt l3 tn Jaaajerl 1917 de Baad Tan Vliaoduren ojkgeilobti twee maanden tiia raa Is do b uurlijke sohcUb algeknidlvll en werd op lont van dsn gouvemsur generaal van Btlglkl vesideald In twee deelen volgeus de taalgrena Later keell bij bezoeken gebraohl aan den rljkakaoaeller Mlehacils aan Faikeobaaoen en aarlMnl en al die bezoeken hadden ten doel vfb Duitsehlsnd de autonomie vsn Vksuleren te verkrijgen Het gevolg vsa de ptopsgsnita waarbij Borisa aandrong op het vervelden vwklaren van de regeorii van Havre vsS dst de Raad nan Vlaeuleren in Decembar 1917 de pelMelie scbaldlnc en de aulonondtj van Vlaaawiereu alü udtipie Vooraj deze aotUtetlMhe propa lsiala waarmoUi biJ zijn lanll an volk stleabe halve een dienst bewezen beeft zalBoruis ziek nu te verantwoorden helibsat Van de zijde van bet openbaar mlo lQrie slJn dai g getuigen gBdagvsudi TSav de zijde der verdedilglaig vijlüiso Er was giMerea een vrij talrijk publiek Laanwotig Bli ket begiis tft aMkgwtaMl te de verdeillger In b Vlawsclr degetuigen dbaage als wsuig veidaiM De preAieut van hel hol wees na beraadsla ging dit srgunwat van da vesdedlgfag af waarop desa Itsar voornemen te ktnoea gal om tegen deae besUaalng eesaaHaaan e teekenen Do advocaat vmag clieraing an de zitting om sioh over bet geval ta beraden l il verzoek w d logewllkgd achter wil siJ da aouesnii Mt t a Mnloealet prUsgersn Oe MexieasnMte nssH natsbataUiv op ds buitenlawl schuld ipoe MiiiL tfixuu 4U üUjtAUi4Ma viuyüiMJei it louiiüuuit i jon MMT Hiu Ulij a4 rvtuw iM itar dun m J ir A ia aua wAoiUl VMaa htt Uurp yut ta Uitt VOjIWMiM W MMi s dig barratten De eente duiand krü de Bku t scbea de n ll bea st n te Kni nl ai men uit bet kamp Taa int Londen wordt melden in bet besit vaa de bolsjewiki te beUisa maakten verseheiden Beooaten het tllnagde oTerrompeüng machinegeweren en 200 verroee erd en 160 nwa g TBagen werden voUtarenrerbond Teraaderlag kan worini gebratJit Als de nationale vergadering niet biniwa 14 dagien het artikd heeft ingetnkken luaoi er maatregeèen genomen worden die o a een verieagiing van deel duur lier beieUiing iahouden FrealdeQt Wliaon batft ia een Boodsclmp dkKKr hem ui ertaardjgd In Terbejid jitet den natianalen Attreideratiag een berote gedaan op de vakboitden om met de regeeriag samen te wericen in dien str d llegttn bet radicalisme Hü belooft dan Tan zt n kan te Wasbiagton een conflerentie te sulUsi bqenroeitaQ van rertegeoiwoarddgers van aibeaders en ran het kapitaal om te beraadslagen over fundamenteele middelen ttneinde te komen tot verbetasiiig van de betrekkingen tuaschen kapitaal en arbeid en tot het brengen van de Soontjuaeetie op een andere basis Vele arbeideniieldere geweien ilat de preskltnt tcna zal geven aan bun aanspraken welke de strejhikiiw bebfaen iai de axbeldeis vertegaawoerdigd dlienen te sija in ket bestaar van da nijveslbeid tn deel moeien hekben in de wiaaten Hiet sides te namen poepen van kapitaal n arbeid aal snJeidang geven tot belang ryk ontwtikkelingen in de riebtinc van I wtjiigiog der arbeidsteestandkn die op ket internationale al beideiiacDngr ee de t in October aal worden geèouden ter apreke zjlr len komen Pe opeattiDgen vwa den presidlenc aiJn niet gunstlig voor de meer radicale defnentan die aansturen op a tioisBliaatie van de voornaamste indusfatteSn Hangende de reeultaten vnJi die actie van den President hoeft bet uitvoerend comité van de Fede rationa of Labor zijn werknaamheden om te kx nen tott nntionallsatle van de spoorwegen geachoret Naar de New York American bMioht zal deae conftnentie tuaschen kapitaal en arbmd bumen twee weken een begin maken tnet ün voorloopige bijeenkomsten te Washington tijdens de a e lg1iaid van den president e De preaideot van Mexico Oarranza heeft en boodeehap gericbt tot het congree wnaión hiJ verklaarde dat Mwïico de Monroe leer niet aal erkenden Wat aangaat de tgevii betKeffenle de petroleumterreinea in Mexico verklaart Canraaza dat de regeering bereid ie een tegemoetkomende hourüqg aan te ivemen ao icouiMwui tUM auu Lx u a Wfo a ipXMUt igo gedcoügwx zlaa dMC Jummmm kurx aKw m iMi wuar oiMif iwvèa Aleu t oa twDttitf Iu4u0 vtrukwtt M ée ieKtt K e lUt de p M4jdi koivuuwwjb waMT Uu prt JU iia t rui 4ua f euiui 4a luaar uijji oiK thst 9 jt utak aikioucolija óUitm Mio j iaou w ij kt mt een u JuLog rfuliitea tiroD daar reuüa Jaag geltidou guouBMaItHirtl l dat or Aou Uk NtwloU eaa p boJtHiuwKHidoude atiAUaa B lujei bevMuva Oo Uie Mu dan iaor voü ipiia4r hiing ImtifÊ de maren naw boven i a gwugea Na dortte Jaren Aan de mijnwerinnoigsMsabie van bet Huhrgehied Is medegedeeld dat san ds inttsmaitionale m jnwork liseoafersalle U Amsterdam zuUesi deelimnen BogcUebe Hederlandsche en DuitsdW gedslcgeerden Niettegenstaande OostemDll en Prasfcrljk veiWnderd zijn en Bf iS fc g i4at vraet of bet vertegenwoordigers sal senden is Tolgsna de meening Tan de Duitsche gvdelegeerden de conferentie te Aanatordajn de eerste stap tot hereenjglng sn tot internationale overeenstemming ht de mtfnindustrie De fiogeieche TertsfffMNMrdiger verklaarde dat de Bngetsell raijowetkeri voortaan zouden welgssva sttasn te wwrken met niet georgsnlises ll lai i In de Gngelseb koleaiitdiiaMe s n leda neer dai ISOOJOOO mjjmeerksrs sil aalasird Ktia moedor ea aooa dha aJfaar av ea weer iknod gtnraaod iiddiea txabüea U uaar doior dagw te JUt ftirtea aau de Tiieeuia outmiM uticaumr durUua ar gaèMva ik mtfvvouv Paul oaiir uuiad tm eaolg i daarna liroug iuuv ooa baricut dat ay daai feaiorvui woe ifa saw aa B iMct ua bet ulEureken rau deu orkig dtawt tni een r tra wat eu op wog naar de UardaDoUeu wmi aijn whip ge ofp 6aard Zijc moeder ia ÜaAada oat rüttg Mor rtcht dat hiJ verdroniim Lvdijfe dögm güledeo kwam nMmrouw l aul ia I igulaad teruff en booi JA daar mei verbwioK dat btm Moa U Kiotfitta waile Ui giofi K dMlelgw bMo U twee kwaUMo ur toenOlc oy mmm tege BUITENLANDSCH NISUWS DtTirocHuur Hot prooetf Borms Te BrusueJ la hel pTOosa begonnen tegen Au ul üormB lldl dJ ConmiRslo vaai rtan Raad van Vlsenderen belaal met liet departemeot van nillonale verdediging die beschuldigd Wftrdl van een reeks lotton die getuigea ven zijn aotlviüUsobe geatnibeid De scte yan sijn beseblldigkia noemt item eooal niet de betagrijkste dantooli zeker een van de boóUasuvoerdere Tan het aodvisDie en legl hem ten leste dat Uj van het b ln vsn ISt S IM asu bel einiie der beizaMng Jn Mt bettelte gebied m onder de krijgsi ivangen arbeidere in woord en geeohrJlt pr ieganda heelt g mi kt voor een Dullwli Vlaani c e vereentglntS In zijn redevoctiogen en dsgbladsttikelen slak hiJ sltijd de loltromret voor de Dulteohere IsvMte Ut desaak lor aotlvi lan Soor aan te dsingieo op eeit verdeeUng van Bel e m itel hij vookiüuxend de Belgisfie regeering san Het geheiiuzlnnige hulst lisel Lonltea ia oleuwagleiig nsar de ootkoiooping van een gehcj nmlw ilg e Iga Ijeurtunie Ie Norfolk waar de pesÉnievaa SMvmton Bovtna onbewoonbaar werd doordat idol ing verscbiUeude aoorten olie 20oali4 prtroleum parsline sn ook spilttus Tsn de aolderiufea en murm bsiiennen te drulpKL Da predikant lUe da paeloris bewoont bemerkte een een onwelraekSwien geur die toesMm lotlsl de olie bobbels begon te vonneai en tèa slotte begoai neer te druppelen soodal de prediitant wel genoodzaakt wais zijn huie te verlaten VarsdilDnaie Iheorieai woeden eiv r dH buitengewone veraobijnsol opgeworpen bet In Opper 5lie tB la den aacU van Zondag ap liwMd httbbeo l MiMDbe beadea de DulMbe waah po6teu tMj Uolkowilf aaogovMlm doofc ui weid loot belmf vau mu CI mI mvdo Jitéu MJgeeUgm lo demM Uw uaoiit wwd de Üuüuaht v JwacM UJ OoteaobaULOwiila rat bMC oiea Am at atturpora dlo aau de l oolucibtf xijde vaa sdo gnauB op eeteUl waren eo daairaa door I ooiaobo iboodoQ aoDH vaUou i olea dlo tot in het atadou C uzeiiiaU0TilH varo dtOOrgwIrOQgfu wivUm daaruH v nlf ven PogUügwi om de mpootvreflaru im S oQjdeu ait Taruowilz on tal loan m adupoatou te veruiielea zljo verUdelS Amerika erkeut Dorten niet Dr Doiien beeft te Ooblens voor par tlculiere aaagelegeiiJwden een beaoett gebraoht bij de Aioarikanuai e ftu orlt i ni ÜOA bebbea hem is keonaa gOffef dat geeiieii 4 wkaaamhoid voor de voroAog v n een lOiBUwen regeeria9 vk m tu bet looAmerika bezt tte gebied mU toe tftMui worden De kweeUa vaoi eo aiao Vtmkm haar lieve heoUie ander de pa rssol Zeg een mensdien wlHen Jalnl gesn theo hebben risp sij Sir George stond snsl ep en betaellde deden de snderen in een Isi amer tempo en aUeo gii en nssr dei lenl Lsdjr WriotkeHey slond aan d Ingang daarvan geUeed k e lapon vnnalrengen eenvoud uil wit lanen Hei eeai gealohtel Hst i ala eendroom zei de rotasnsohrijTer op sackten loon Bij wes in gadaahten nolUseaan bel maken voer sljn ecamvolgendehefclki terwijl bij nssr hssr ket Hevrouw aoarlelt d e ver wal alj zei Unilaobte laaldunkeal Teen aij de lent lifiiuenkwam zei zij esn pear vrlsadelijl e wootden tot Uarvd en len sIJ gingzillen baalde ziJ haar rekken naar alehtoe en wenkte zij bal metije nasal haar te kernen zitten Iels wtsaiitiiii In den giunlaoh dk dese ntSinoH ng vwgezel de deed Marvel er Toor bedanken maar movrouw eoirlelt a vreenale koude oogen waren op haar geveallgd en alaal ielelegen baar wil daarMe dweagi tehoar aamde zij den wenk Hebben de lilomlen uwe wangte doen verbleeken vrJeg mevrouw Soarhjll op haar lan ame onveiaclillige manier Zij beschouwde Isdf Wriolhesloy gelaat Ierwijl zij sprek op hsar gemak en opeen menler die even onbeeduamd was ala Zl liarvel Terward4 bHk een kleur komen Hel speel nHJ alleen dal Wrlotbesley ni hier wsa oa sr mse van Ie genieten V weet zeker we ikt hij een heel oud en goed vllend van mij I BiJ hee zeker dlkwljki met a over ntfj geffproken Neen nooU sei Marvd tsrwljl sU bssr sirak aasrzsg Niet Ja hIJ was altijd sanl adaa gefloten die goede vsil Maar dat la de gereeerveerdteld lodi wel eeta beetje drijvrn bU Zooale Ik al gaa bsb wae bel jaanmer dal hij u niet sa sooeki u er gMerenavond ulkeeg Helwaaeekor uw eersis reseehljnfag ka hst publiek Uijn emie Ik Hoe wreed van u taa u sao lang verborgen te hsMden Msisr Ik ksD nSJ bsst besrijpon dkl uw man n voor ikbaell wensohte te houden Wsnneer men ran Iemand houdt dan Is men s dr Jakieraeh op de oogen dk er naar klJken WrloIheoley wa begrijpelijkerirfjse maak zokle ilj apeelBDn u wilt mij wel verooriOAesi dat te zeggen egoietisdi genoef u loo kuig ala hij kon voor zMiaslf la boudest U slet varvolgde sij me een vlucbllgea gVniadl al heb Ik sell ook geeai aanbitkler de w ea der UsUe alj niet onbekeod zijn Er kW e s nabereaa bedaellag lobar loon en tak die Mrrd woadand Wel w J wawa rrUmdeOv ohrooht de mevTOuiw BoarlMt lanczaaio WaUf té hij nu hl BrwlM Zoo ver wtff Mertouir Veralaiit ftaeft mij vartekk d4 u niei BttTi 0hkk waart om hem e vergezf leo Wat moet dai een tfeurlg tocAield gowee zijn voor twee dit zoo la eèkandw op n cu ala g bat den Wm u aaa laog getrouwd dcutij Op veUceb Ijd lV en u afaeh M van elkander naaat Met aoo het lai Bet oatenrerp Mihijnt u veei belaag in te boecaawa m Marvel op dea maa al Dat doet het zeé alj me eeogeaidit dat tot op Bekwa boogie lAleDdaUjk n nbaoluiu onbewogaa wa t U n weten dat het huwefijk van law eahtgeoooi mij eigenlijk eeniaBgina on a am gt n aai m IgQt Dat boorde l £ sei Marvel ratég De OO0U van mewiaauw Soarlaat ffkkenlea een oogeiyUlk Toen Inioda ij wAKenmr fai baar atoel a ontplooUa angaaiun den groaten roodeo wl tiar dleh dL tn haar baad hii j en beWttog ten b m twen ea w er Een stfebt besabaama bwihje klook van hMr l ipw TM een loo oud vriend mij geen woord I t vetea omtrent een oo beïaagnjke gebaurtemiB bedt mij na uuHiJk onaangmum getioftea ZeUi op ltoa coblik weei ik DOC nUt eetvi waauaer siJn huwelijk tgtnlijk plaat vond Wan bel verhMlen m ol wave WWlSlaa HiBK TAIBMnjM Mnk Tiskils goocholing voor zich Wieri eai ong eens werk veridaarde zlJ Ie allee wat ik verlamg tk heb lulet zooala Ik mijnlbeer Damero reeds verteld heb mijn gedidi ten tn tanden gesorteerd bet silUea er seven zijn dset Ik wanneer zlJ gedrukt sijn ea de eenlge moellIjklhBid die nu nog fflverWlitt is san wlm al Ik ze tjevenrouwesl hè man dit is aeubet aiiree vsn haar eefalgenool die nu plot eding tot een latelUgtsuere gedaohteneleer moest ontwaken Zeker ztka Dat Is alles wal er mi nog te JoM overbujlt aid Wj bealit Het Ie buitengewoon inlercseknl niet waar zei Dameron zfab tot 8üGeor George Towoelheod wendend die de vierde sa onder deze apedale parasol Mevrouw Oerslni heelt slles klaar Haarallerttelal gedicht Eeo doode Mniit dat lij op den onadmldigw leedlijri van seveai jaar geechreven beeft ezi dat Ikgeleaea heb zoadat ik er werkelijk over nee kan ptatea wadn nn alleen maar t p de drukpersr om vreugde te draigenla de horten van dulseadenl Het Is bel meeat vermakslijke bet meest buitengewone bet meeet bumorls Usehe product van een aobeppenden gesel waarop ooit mijn oog gevallen Ie Eree u den lodinki dst ket humoiKtiscb Ie vroeg zij nadenkend mj datrmee sengn 1 Lord WiiAial Uskond WiM dal de V was bekend zUnf i bear hart aoo benrsl me Dat ia sa n Mam DesHJde dsdH Ik ndsmhien bedoekle ik msar bet bewijst alleen boe Iemands nstuuilljke neiging tot bniBo vtror den dag komt Ik vaneker n dal Ik indnCJd toen ik dk achmf obaokiut gE oo de dal ket Iragla wan Uople dat all y m dat mtn hst h Op dit gawltge oegaal aWk mevmnr