Goudsche Courant, maandag 8 september 1919

P if 3 y Wwj p p 4 m K f i y Si S yi l V i fT i f o J4104 ft8e J hrgaaj ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 60 per week 20 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 3 50 per week 27 cent OTen I waar de bMorgiag per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 10 met Zondagfiblad ƒ 4 Aboonementen worden dagelijks aangeoomen aan ons Bureau Markt It GOUDA by onze agrenten deo boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behooreode tot dea bworgkring l b regels ƒ 1 05 eiken regd meer 0 20 Van buiten GoUda en den bexorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer f 0 25 Advertenttën van pul Ueke vermakeiykheden 12 1 cent per regel Advertentiën In het Zaterda nummer 20 toealag op den pr js Admiiiiitcrtttie I Telef fattcre 92 RtscUotiet Telef Intero 545 door de Ëngelachen te Keulen zullen worden vrijgelaten en wekelijke 3000 ovw see naar Rotterdam zullen worden gevoerd Uit het verloop ter besprekingen bleek dat le Engelsche regieering Ien terufl oee der Duitsche gevangenen zooveel mog k zal bespoedigen Op 6 September waren te Keu D i oda 6000 gevangene vrygelaten Op den terugkeer iler Duitoche ki jcivev ngwen die ilch in handen der Frukachen bevinden mag evenwel naar het schijnt voor de ratificatie van het vwodeeverdrag door Prankryk niet wttnlw gurekend a a Preeident WJUon ut zifn tpredtbêortniioumee voort Volgen eon Havaa televram uit NewYórk wint hU terrein De etond van sdten in bet parlement sohijnt alch t frijaijpen onder dw invloed van die redovoerlngen In het Engelsch Fransche geoehll ten opftichte van Syrië ia op een gelukkigw w ze ontopomung gekomen Ook in Syriö wüt m de spanning zeer vermJndenl De eT dagen hebben te I ijs beiprekingen plaats tusochen de Franache regeerijw mat Uoyd George De nationale aociallstiache partijeonreatie te Washington heeft en nóeuw Internationaal congres uitgeschreven t wetk ten doel zal hebben de radicale kroehton in heel de wereld te vereetugen E n historische zitting Ds houdintf van Ros msnlë Gsen ultimatuma Do Ouitschs Qrond wst Tegen de operaties in Rusianda Ds iirijgsgsvangsn Int Soca Congrss ONS OVKRZICHT Gisteren meldden wy dat in de OftsbenrUkscbe Nataonale Veaigadering door enkele Bpreker8 gew ezen was op de strengheid der bepaJingren van het Vredeeverdrag ThaiiB z n er mtvoet ger bortohiten waaruit bjykt dAt Hauser namenB de centrale sectie o a aeL Wiftt er nog aan harde onrechtvaardigheden en daden vaa geweld in dit vredeeverduag is blijven baan is in de wereltthiiatorie ongehoord etn voor een klein land als het onze niet te dragen aoodat wij vreeaen mweten dat WÜ niet in stoat zuUem zyn om als wü bet verdrag teekenen alJee na te komen waartoe viij ons verplicht hebben Behalve wat ons ontlhouden w rdt wordt ons ooik nog het kleune beetje ontnomen dat wy nog hadden Vooral wiardt ons ontnomen wat ona moreel nog eenuigsTina had kunnen troofiten Ons wordt veirboden onze toevlucht te zioeken bü ons moederland mo der Germania I e Lasten die ona opgolegid zyn zün zwaar Als wij Ue owr vele schouders verdeelen konden sou dat een groote verlichting beteeketien maar dat wordt ons belet daar wij ons raift bi on23e broede rs m Duitachland mnfren aansluiten Wy weten heel goed djat er ook in IXiitschland vele mioeiiijkliieiden te overwinnen zijn maar gedeelde snïart ia balve smart en als een g esin aan elkaar hecht en te ZAmen is kam het zelfs het Ewiaarste dragen Het kan zijn en dat hopen wij ook dat het volkeranvertiond ook in lit opatcht verandering zal bremflfen Ons voilk koestert de overtuiging dat wjj op ons zelf niet kunnen bestaaji en dat alleen aan luitintg by onze Duitsche broeders ons kan redden I r Dmghofer klaagde er ovet dat WilBon zyn beloften niet is nagefeomen verdwligde Ie Duitachetrs in Oostenrijlk tlie hun plicht gedaan hebben jegens het vadi land protesteerde tegen de voomteilLing dat Duitsch Oostenrijk oo4c maar iets met het vroegere Oootenrijk zou hebben uit te staan en stelde duidelyk de onaannemeiykheid van het verdrag in het licht l ethner zed dat alle hoop gericht is op het volkerenverbond niet zooals die op t oögenblik ia maar op een werkelyken democmtiiFchen bond der voJkerem Hy betreurde het lot van de SudetenJanden door wier afscheiding vooral de socLaoldemocra tie zwiaar getroffen wiordt en wan d bewonetrs van Zuid Tirol le martelaren in den huidigien strijd teigen nntionaJe onderdrukkinig Het detiJcbeeldi van het recht der IXutschera om hun eigen lot te bepalen 11 1 up von Lsllow Vorbeok düiiiir voti Ia paw Vo li hiM Z uriijtt lil tteii udrtarfMHiwbUT van Sfc f nl Ui r i i UHTt t H lattin gfittudtra lot i df BtwruaJ na afloop ènr blji oa li NM In 2gn rijlulg luli ii ip ii kn dl ttti rtülkjt Ui fH tn eAil i eei iH a ivuiKl Di dailtir wcixi gein l eanj OolptolMiog 7Jt t Iii ïijti volgf4M ie ColfhMlx y Z 1 liiiiK In M vro o rMaaal il kv aiteïdf t n aA n ntuuiMt t Ool l fl uiiipWl Van do 300 ll r verkttuoe u ln Id nH I tlirbt tj 4i ra w wli a Mlkcte g iind wtw l lutmwtiti Hftlooii Oik Iti d Hl ld Nifitwiftt i trtidj gebade mgiflcU f rzl i rg r lugeii llelUarloh Vi bMni piibHiwirnk ewi wtitrljrctt tmi 1 iirtwnluMiir Hi rlali a n fiJJa aUwK Kl iri ainn lilj r aw IwrltiMl ilat dril ckfii vorliopai zijii ttiinU bt d 159 130 Feuilleton nlr f OinriM hrt xra moeilijk 1 ium la t zf i£Hk zfi iiittwuuw VqruUl illo rool it luA B vtMkle om ti tKhrrt tb Il lm Injzoiiliir IngoD juu o lM lnor m UavrlliK IM W ftmwdljk nor niij om lm omki woanOn la licn M iiiaai mxt hu jM Ie vi ikljva 10 lor iWjïM vrMK MKtT 4 nin de iiH iMl opreolile ut l wltin O Ik vind OM ikl Je MO iMitidUii Trfcnorrr inij kuu Ja tK wel op 6 in Wmuiput ik Je vrtjotllo tïlttben MaJ W Ik hi Aiaf wi sou M dan J l M Iwtr Vtialut oy eiiiLl iua treurltf Eawwi iwr Ik inaor W wat J rlfeniljii ba l e t woaroui Ji nij am ui uidj nialJil iH kirt li élB tiu ik Zf lutj tuevroiiir VantlaM t nrp Of u ver vorvolsde lU t nvw oiil i y lü l l Ja dM la t kige lK4neMy e Mofds avoaleM kOMl rt voor Nigil Sftv Voor ttiijnbetT Sikva l Maar uMuurll Ji iifcl tri Mant I Zij wa bijna la virbiwit om Ie hlnaen Ho kani Je doar In eatmum bljy 1 tl w il li imjuan kan ts tu wiiiiuHv a a en onvurrjliiilg tfl fl iorar hrtn Vn al je Mgi j i 1 in hroi mooi lliri i tkt Jo lliauitoM F tlf i O nut hein avi kkiavel ZIJ vnrd loar Ueak en In ik nnta dl mevrouw V n lain uuaaeu Iw aaa kde i r elirt kh Ultnoodlglnfl All laswa Hford n uitgenoodlgd welke lijdende zijn aan RheumAtlek Spit lichlas Sprerverrekkingen eoz éénmaal gebruik te maken van VISSER s Rhsumatlekolle Hierdoor itunoen deze lijdere dehellzainewerkiBKandcrvladea weer reeds lOOdee uesin bij vonden Prlji f 1 4 s por flacon voor mlnvarnioxandan sratia ta bekomed bij P VISSER labr Emmer Erfech Veen Dr VerkriiJbeer Ie Goud bi ANTON COOPS Wijdetrijd S H v LOON Markt 6 3908 26 Een overhaaste stap uit het KngclMlt vertaald roar net Seeralt UaadelabtaT d OT Mevr J F WESafiL MK VAX UOMUU alntk vwbedM 37 ïi ij daohta vrootijk Als je daC zoo graag IwUt zei zij met feni verbaaimg ia tuar bUk dan zaj ik je oatuurliik zoo aoeaaoa Ik zou jn met he veel genoegen zelfs la een zaak vaiii grooter beluigi tu enioel komen Dat wtt jo toch vel g ootVen Mgel Ktj zag bero zoo Hel aan tervij zij dtt iti zoo Heflijk klonJc zijn oaant van Jiaar Uppc dat hij eea iaoig verluiden f oelde om haar iax zijji anndn te netncm en haar te verMlei hoefeer bij haar UeftMd het verlimgieu om luar weg te v oereu van al dit oaveticwlkkeHjk In haair vertéÜen wetrd ben bijna t machtig SferveJ riep mevrouw Veonikun en hiar stem klonjt etfoig ikm adkerp Ja riep Marvel tBfwljl zij de aljden gordijnen of zIJ acboof om In de kuner te kijken Waar ia Lulu Weet je dM Je bebt MO laQg In dfe veiMiterbaiLk ca eten dat Ie law mMt babbw wtOm mMMtrall l i Sept 7 uur St Jamkerk Kerkot oert 15 Sopt 2 uur Oebniv Bouw aiiiCtoczioht OntlerBtaadaconaidaaie Ar raeoaorg BalaaU vataoakM rli t nm aiedodaaliiic la aMfao aatvaoffep vaa vff adnlatam aaae r tia vannalaUlkhadaa aaa an éaaa la aaaa afaada la varmtloaii BhoMadH Dnkkitil A BRmuui a mem podda f De Hoer en Mevrouw NAOTGLA8 BOOTBosik geven kennis v n de geboorte van bun SSoon LOUIS Qonda 7 September 1919 Oostbaven 15 3936 11 OmARO VAN MUklBN Laai II Dra Haag VRAAGT yooi dIKct bakwame Blikalagara tefCD hooi loon 3935 8 MEUBELMAKERS 0 VP 0d door de Fa PALMBOOM en Co EtectriBcbe Meubelfabriek Uitgeest 3917 M TE HUUR of TE KOOP GEVRAAGD t 2 H A Tulnnld of Walland ia de ombtjbeid van Gouda Aanbiedingen mei prijt onder No 3937 bur Goudiche Courant Opeobare Iferpachfing t0 HAASTRECHT ten verzoeke van het Armbestuur te Roosendaal op WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1919 des namiddags 6 i uur zomertyd in het Koffiehuis van den Heer K JAAPIES ten overitaan van MataHa J KOEMAN van Twee Huizen en Erven geteekend A noa 17 en 40 beiden mot eon perceel LAND en een PERCEEL LAND groot 82 46 aren in de poldors Roosendaal Qroote Draak en Snelrewaard te Hanstrecht Voor 6 jaren aanvangende wat de bnizen betieft 1 Mei 19ü0 en wat het land aangaat Kerstmis 1919 De pachters moeten 2 solide borgen stellen Dageiyks te bezichtigen Nadere inÜchLingen geeft NotarisKoeman voornoemd 3702 42 ROOD il de nl uw modakleup voor schoenen Laat daarom Uw gele Khoenen dl kl UP v pv n in d SCHOENMAKERIJ van I V DAM Kdzirstraat 62 Teleph 338 GOUDA Binnen 1 dag ontvangt ge ze terug 3939 20 COPEI i l € ARNHEM HET ADRES voor BOLLUIKEH H J van Schalen kwUDtTRAATfltsSOUDAi geeft U de uoo dige inlioh tingen 357 35 4 ASTHMA 4 Ue Poeder van Dr PIETERS geeft direet Varliebting 1 11 Priis f 1 20 N V MiJ SANITAS Kon Goedgekeurd OOUOA Ua TUodnoi 11 UTRtLCHT Pori rilr at 6 DEN HAAO HafcbrlanMlnai 9 Adverteert In dit Blad P BEIIIJN Meeriierii Eilllllll SPECIALITEIT IN Clubfautenils Divans Voltaires Werkplaati NAAIERSTRAAT Wiokel KORTE TIENDEWEG 4 3933 30 Brandstoff en Haastr echt Vlist In miiiderint van het WINTERRANTSOEN wordt op de witta kaart verkrijgbaar jetteld een Eenheid Anthraciet prijs f 3 95 per H L En op de gpijxe kaart de laatste eenheden van het ZOMERRANTSOEN bestaande in drie Eenlieden Gascolces of zes 11 1 prgs f 2 30 per ii L Ingevuld te bexorjen op of róór Zaterdag 13 Septambar 1919 bü D RENEMAN Secretaris B C BLIKEI1BALLAGE OORDRECMTSCMt MtTAALWARENPABRlEK voorh sn Wed J BEKKERSiZOON DORDRICHT Abonneert ü op dit Blad Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Keixeralrachc 153 Amëterdam Lelie aobt 30 CURATORIUM H Hrl PoUk Lid Eertie Kamer S Postnin ScbooJopziener P J Raayniakeri Oud SecreiiHi Geoerkal der Riikiverzekeriotfibaak W N Wlatershovea Gep Luit Kol O I L Amenroort Sêcritara Mr A W Jiconi ttl Oud Advocaat in Ned Indiff H J Calk n Bulteofew L d Ged Slataa Burlemociler van Edau ea ScWolopaienar J Qarrlta Oud RMldent vaa Tem ra ML SCHRIFTELrjKE CURSUSSEN Onder leldlnl vio Ho b keB e leerlcracbtoa onder wie Joh Boumaa Directeur eener Headeliechool Mr Dr J Bljstaai Directeur eeaer TuchMchool Jhr J B P lth Jouraeliit Dr A A Fokker frivut docent Uoivertitcll Dr A J M a rtaae leerier H B 9 P ff vaa Ql stal leereer Headeliechool Prol W C de Oraaff Hm ieer ir UDWersiteit Utrecht Dr A Halbaratadt oud leereer GymHelium Dr J M Hoogvllat priveet docent Uoiveraitelt Dr C Huyamaa eccouu tent eo endere meaaen ven neem 20 leereer H B S 7 Mri ia de Rechten 7 inf nieure 6 eccouatenti 3 ertiim eaa K mrden door om eor enieeerd naar daa 400 cbrlltolilk caranaaaa o n DEEN8CH NOORSCH RUSSISCH MALEISCH LATIJN GRIBK8CH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIGKUNDE ELECTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALG ONTWIKK LOGICA RHBTORICA BOEKHOUDEN HANDELSCORR ADMINISTRATIE BEDRIJFSRECLAME ETALAGE OROANI8ATIH EUBSTECHNIKK BTENOORAFIE SCHOONSCHRUVEN NBDBRLANDICH FRANSCH DUITBCH ENOKLSCH ITALIAANSCH iPAANICH ZWEBDKH STUDIETBCHNIEKSTAATS WETENSCHAPPEN STATENORDB MUZIEKOESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LBER MBTH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VERBSTKRINQ VLUO BN OOBD REKENEN FRSBELBN SLMD Opleldlat par biiaf voor all axaaiaUi vOor alia ambtaa baroapaa voor AUJB aataa L O aa M O At LB pracUlkdlploma a Staataaaamaa Notariaat Mr la Raehtaa Oaaaaata Ailalalatratl Aetuarla Acaowitaata Oailarwtliar Bonirkaadtf Opalcliter aa t akaaaar üpilaktar Waterstaat BaMlfalaldar Sacratarla Ra4actaar m aaa S73 150 Cunussen voor beginnen eenlgsilns gevorderden meergerordenden en vergevorderden Arn oame methode Persoonlijk contact tnsschen docent en cursist Uitstekende correctie collectief en Individueel Billijke condltlEo minver ogcnden kunnen van ons Studiefoadii proflteerea Qoede re It ten wie werkt slaagt Adviecen Inxake Beroepskeuxa D V£R Ei AlËUKkEEBi OElV H TIMMERMANS rb ma N alISTELHOaST Isstr Biljart sa MsubsKakrlsk KLEIWEI 17 TaMaaa 1H GOUDA 7oor Hiidera ifdkhiitigtn rage mên da infersaniii fnÜt inaktim esn hmUitel aan tU pagitw Ui mrhindt wich Mtr iêtr m i la 2620 46 Het Advertentiebureau van de GoüDSCHE Courant MARKT 31 K TELEF 82 BEZORQT DE PLAATSING VAN ADVERTENTIËN la alle Nederlandsche en Bultenlandache dag en weekbladen en andere periodieken I londer eenige prijaverhooglng i V Inxvndlna van n a ohrllt staMids voldo nd Inlichtingen wordea GRATIS verstrekt YOOI HET DËvsQQzavb KOKOi n zuÉvere heldere en niet vette vloeUtof I bevordert oen haargroei versterkt klieren en baar worteb voorkomt het sphjten en uitvallen Hoofdzecr en roos wdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt ecnvou dig KOKO op het haxr dan wrijft men het xachl in Qederwaartschfr richting en borstelt flfnk Verwaarloos nooit Uw Haarl WU stellen geen dwaze of onmogelijke eischcn aan KOKO maar wij teggoi en hoitaen vol dat geen ander preparaat KOKO als een zuiver geneeimiodc vooc het Haar kan evenaren WAARSCHUWINGl Let op onderstaand Handelsmerk voorkomeode op eUe flesch KOKO wordt nooÉt loi lónder verze gelde buiten verpakking ct Handelsmerk verkocht P r U s 1 05 hliint 2 20 middtn S 90 groott flMch KOKO Sluntpoo Pocden f 0 1S per pakje A VarkHJghaw blJ Ap tbih r Bro iaUn a P rfwa rI kaB4 Uf Verkrijgbaar te Goada bg AÏÏTON OOOPS Wijd8traat en te Schooahovea bg A K VAN ZESSEN ieekzuchtige Meisjes en vrouwen I Gebruik MQahardt t Staaltablattaa Oexe genezen Uwe bloedarmoede en leven U eene jezoode gelaattkleur Indien op de doot de naam A MUNHARDT ontbreekt koopt U namiak n be oadecit daardoor Uw getondheïd Ëiichl daarom uitdrukkelijk een dooi MUahsrdt a Slaal tabletten In doozen vanaf 90 eeat h 4 Apolh en Drogjatan Tc Ooada Anion Coopa Wi datr 39 SahoaBhovaa A N ▼ Zeaaen Koakoop Wed I Spruit 1 F Verkade Waddfaixvaaa A v d Heide Moordrasbt J ▼ Gennep AGENDA gtoiw fc R Natrijl 3901 2S Haastrecht Abonnemeoten en advertentiin voor de GOÜDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door omen Agent J SCHEER Ie HAASTRECHT i u üi sJ r 9 September ll ll iOIlSGHE COIIMIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MB0iEDBBUNGKNt 1 4 r gtli l U alke regst m tr f 4 $ Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën ea lagMoadcB mededeelingen bf contract tot xetr ftitdn ceerden priji Groote letters to randen werden berekend naar piaatsruimte Advertenhën kunnen worden Ingexonden door tuuchankomst ran aoliede BotUuui delarep Advertentiebureaux en ome Agenten Bureau MARKf 31 G Oi DA macht on door het aw w gewicht in de andare volken Nooit S0nden zij op zJrh zelf en v ak moesten 4 de poUbiek der Palen IWjechea en Stowiaïan Zuid Slaven ot der Büagyaaracha groote peeren volgen Wel moeten x j ook voor elfen schuld boetm vooral voor hun tolmi rM van alle kritidc gespeende trouw imaar de measte schuld hebben sij op twi geladen In vweenignng nMit do andeN volken wiaarmee zij ondank alles to h ali ner in een echte geeeteilijke gemeei chiap heibben verknenl Dat wus zed Renner $ ongeluk en aso kan men het weer als een ge oAt m t ongeiuk beechuowen dat wÖ eintielijk vrö zyn en mi werkeltjik een TOÖc een nationale staat kunnen worden At moeten wÜ ooK den mg Icroannwn onder dtt juk wij kannen het hart hoog dragitt Nadat de stemming had pilaats gehad iser nog een motie aangMomen nopen denspoedigen terui pkeer det Jui gegevangenen Met een toespraak mm Beitz den vooiBütter werd daarop de Vergadering gesloten Reede weten wij dat lUenwnië heeft laten weten d t het het rtHsbrag niet wenaeht te teelwnen De houding der Roemeenache regeerang is nu in zooverre veranderd dut de Roemeenache delegatie te Parijs van Itaar regeerin mstruetiea ontvangen heeft die haar machtigen het vredesivwrdrBg met Oostenrijk te onderteekeéln maar dat zjj daarbij vooriaehoud moet maken in zake artikri 00 nopens de beechermdng van de minderheden in an de kweatie van het traneito vea ceer an van iMi aeoae w lec h e Bitelbej De Hooge Raad heeft intuaschen dit vroorbehoud niet toelaatbaar g soordeedd Hfj is van meening dat Roenwnië indien het teekent zonder voot4 e oud teiekenen moet Het ultimatum aan Roemienië is vervallen d w z dat de nota weJke Sir Geterge Clark zal overbrengen hoewel flUnlk van toon geeteld is tn verzoenlijke bcwoordmgen De 4 pperste raad heeft nu wordt gezegd 2uch beijverd rekening te houden met de moeilijkheden waar de Roemeeasche regeering tegenover staat en Roemiemë niet den indruk te geven dat de geallieerden de belangrijke diensten vergeten aaudea ziJ dde het aan de gemeenMhappHifke zaak beweiüen beeftlll Maar tegenover Duitochland wordt geen conisideratie gebruikt Men herinnert zich het uiltamatum van de Entente over de wÜzigang van de giondwet Uit Berlijn wordt is geantwoord dat wijziging ysm de Duitsche grondwet niet noodig is Als de geallieerden hü een verwerping van hun eischen de bezetting uitbreiden zal de D oiteche regeering mUt een maatregel als een beCreurenmaardige daad vangewïld beschouwKi Wearschijnlyk denkt zü 4 Je gang maar je zult er nog moeite geno mee hebben En Inderdaad brengt een uitbreiding der bezeting v or de entente veel last mee moet verder doardrlngen Hij sprak voorts van den strijd van de Ween cbe lu wtalisbische peir tegen de aanaluliUng die het deikbeeld dier aauduiting gedood beeift Nicolueea verklaarde namems de afigevaartligden van Tirol dat zÜ het venirag wegens de afscheiding van Zuid TiroJ onaannemelijk achtten en daarom tich van stemming souden ontdiouden Er zal thans in ZuidTirol een wanhopigeq strijd begirinen om iedere hofstee elk huia en flke wijnberg een strijd die gestredten zal worden met alle wapenen van den fcee t en alle middelen der polatiek De sttrijd zal ongelijk maar de Tirolers zullen den troost hebben dat er landslieden zJJn die hen In het uur des gevaars niet zulten verlaten en hen helpen zullen Er zy n maar twee Wgelijkheden dat haat en wrok uit het aangeueht van de menschheid word n ui t ewoscht of dat er een oproer van de Duitsche adaven uiitbreekt opdat waar worde gentaaikt dat alle Diiitschera vrije mensclien zijn en dat de Duitsche grond geet kmechten kent Voor de stemming heeft Renner tiogmaela het woord genomen Hü betoogde dat als h en andere sprekiers het vrede verdrag in fele OipdtCihten voor onuitvoerbaar rerldami daarmee niat g zegd wil Wffirden dat Oostenrijk niet zal trachten om voor zoover het in z jn vermogen ligt na te komen wat het beloofd heeft WÜ teiekenen sei Renner te goeder trouw maar de entente heeft zelf in de vredesvoorwaarden erkend dat het nt met du deiyk is in hoever wij in staat zyn de verpUchtinegn na te komen en heeft daarom de commissie van henstel in het leven geroe5 en Renner bracht naar voren dat dit verdrag het laatste woord tier entente was en dat er alleen met ja of neen op goantWtoord kon worden Hy heeft vertrouwen in het voJksrenverbend en hoopt dat het na het aüstcrven van den nationalen haat aU de WHreld begrijpen zal dat dit democratische Oostenrijk een heel ander land is dan het Oasbenrjjk der vele volkeren met ziJn feodale invloeden en zyn van alle toezicht vrije militaire macht en dat de Oostenrijkfiche staat inderdaad niet veirdiead heetft m voor de zonden van bet verleden te boeten mogelijk zal zyn de poeitie van Oostenrijk in de wereld ziJn verhouding bot het IXiitsche moederland te herzien De staatekanaelier weeë erop dat de Duatsch oetenrijkers die schulddg verklaard zijn noojt vrij zyn gieweeet ZU waren gebcHsden door een hiistoriache Toch zal volgvna InlichUngen van het Petit Journal de opperste mad ziijn eischt ten aanzien van de quaastie der wijziiging van de Duitse grondwet handhaven Op het betoog van kolonel Kelley zie ihicit Overaicht van gisteren heeft het Engelsche departemen t van oorlog laten weten dat kolonel Kelly niet op de hoogto Ls en als bataljonscanunandant de portee van de manoeuvres in Rusland niet kon begrijpen Omlertusschen gaat de Daily Expr voort met Churchill te beaohuUlogea van de natie te be tten Zij heeft een nlmiwe v rraseing namelijk een interview dat generaal Ironsiide begin Juni aan een Rusaische krant heeft toegestaan wiaaria hü amhitieuse plannen van aanval ontwikkeUle Kiet interview wsug vertaald voor de Eoigelsche soldatenkrant van Archangel maar zoodra het daarin verschenen waa krwmm bevel om alle exemplaren t vernietigen De fixpress is er niettemin een machtig geword i Het plan was om het BuBeiacn nationale leger uit Siberië over te brengen naar Archaiïgel waar Brltedue troepen aJs reserve konden blijven Zoodoende kon men I zich n coater maken van Kotlaa Wolotlga en St Peteraburg en aich dan tegen het centrum en hat suidon tiebtm BUrTENLANDSCW IWEÜWS ourrscaLAHA Kuil In den Ammilkaanschen Senaat heeft Borah betoogd dat de aanwealgbeiid van AnKriJcaansche troepen in ïXiropa een onwettige bezetting bebeekende HU eieehte onmiddellijke terugroeping van alle Anwrikaansche troepen uit Europa en alle deelen van Rueland Ook wil hij dat de blokkade tegen het bewind van Lenin zal worden opgeiieven BoraA sprak de beschuldiging uit dat de Amerikanen naar Süber è waren gegaan als een gevolg van Britoohe en Japansche preeeie Werd nu het vredesverdrag geratificeerd dan zou naar Borah voorspelde de Volkenbond ontntddellil k In Hustond gaan opereeten met een leger waarvoor de Ver Staten 200 000 man zouden opleveren In den mbnid tegen de Bolajewikl hebben de Engelsohen bchaWe de Victoria die op 30 Aug U getorpedeerd nog twee torpedoja nere verloreoi Bij de onderhandelingen te Keulen met de vertegenwoordigers der EngelsdM regeering die van Britsch zijde door ganeraal Hutchlaon van Duitsche zijde door k lon Bauer werden gevoerd is bepaald dat vwrloc g dageli k 2000 gwrangenen door den tuiiii gekomen Wats Hit wai4 een liolUe weoti nMar er ia HkiH wat zoo onlKIgtnjpeiiijk I aldvol maakte oufiKdiuld Ik meen dat ze e d tijitje gialede a voorbij het raam Uep zei Miwvei Ze liad wat brood Ui haar handen en k vermoed dét zij vaa plan wa iiSW te gnan voederen Ik irle haar uuar zij Itoorde mij nAot VeretaiiklJig kindi Ze vfkta niet storen zil mevrouw Scarl tt terwijl zij den ierrler aaide dlö op haar sctMMt lagi LulKi i ii nog wei nM jtoo oud om zoo v v9t3nd to zijn als u haar zmidt wüktH hehboD zei mevrouw Vtirulan met tyn zenmrtrwfclking om haar hppen die ïii goïdfc bfeduidde Mevinuw BoarletI k ude die zcaw wtrekSdiiigr zo wet en jtcofUeerde van de gol€ gBniKld U zult het wel bo beste weten z zii nog een bikje onbeMhMmder du te o ren VU iüunnen dan aledis lot het bef 1u komaa dot lady WHotbasdey zoo vx orzliohtig vw lied fiaeU lo roef eit Zij iMieep den fcleinaa twtfer In aijn oor tPjTMijl zij aprak zoodat hdj luiljanJite Dit allee gfgig voor Marvel verkwm dlt iKjiK etoeijg door de openJn van hét gordijn iu de kamer keelc want het raaiP waA op tsdnalijkeo al taai vanden Iiaani waarom de aadcteo ztton en aleohta liet gelilid der niet zeer luW sfireltende fittnimm irong tot Eaar door Zij zag ecAi4er dat mevroaw Varulam hHur wenkfcwuwan frongóo en aacgezieu zfj atetin hei algcfneen geheim waa in wljd aotireel xi dk lo on eneerua betS over btt Ie OT iet wat je hindert Otoelyf vroeg zij met haar dokklijke teniL Ja er li iöW wat irij hindeHI iel mevrouw Verjilam met een veelbeteoke ndeii blik dSe helaas niet beffe ien wtrd Laat don Iraiand naar ba zoeken riep Marvel terwijl wj opsprong Zij kt flk onsokeir TÓtA en haar oo en vielen op Savaea Nige wif jij nW even gaan zei zij Een eleotrieohe eohok dwwvoer de aanwezigen led reei InuAftte te tóij jn afl of het do go ooitMe zaak van de worfH was ojii em jongen in n kcnnitniiftkhig vjai vier weken Wj zijn voornaam te notanen maar het ffahitete n laand mevrouw Scarlett looetfp haar oog i half dioht en draaide llch met eenÜchl veraiAteiljk grfwar hatf viMi het itHHa af Mcwrouw Varulam h een evoH alaol ij gnag ia tranen zou zijn uiltifebarS ten iiuer aij w w ts ve itandlgt omaon zulk een vtrwerpeflj ke dwaöBbOM toe Ie geven M t Inood in iar bam zei zij aloof zij ivad ht Dat wU vennopdelljk MtggMi dat zij naar fe v oefc en gfng Nu w j kiuuien eleoUH hopen dal zij iM lu den v BChvljver vrit of zich op andere wijze oadececheidt N ii el ik geloei w rktA k dat je moet gaan Z 4 lAarvdl opiéeuw op onflwuoteu toon waoorop de alyenieeae onMeU tenkt lug toenam Ik geJoof werkelijk dat hlJ dat dow moe tT tei nwMrouw Senriett n at een vri wlalUk a kteok la faew eteo aie d mcvroutt Varukun tot wanhoop bracht Toen dreigde er een dedWA kon en wanneer ni t door een gWukkijj tot val Jukit i dat oogenJAk de deur woti o eiig v i en gaeo gierki er pe iwwiagt dan do n eijulboiiw Verultntzell d kauktfwf ni tajgeouhoven door de veol bcpuw Je ro iw die zUAzeH mm uociiid HOOfTDOTtlK XXVir Koaat hlJ alweer v a dd i l to nK iouw Verulam mt wn gviteci mie plaitae vertualng I i v r nrf met hel fit dat KavagiB gt durcnde de t at4edrie udieii lederei mkUofC gekomen wae zondig dat zij er Nw van geBOgd bad WM heal heet merkwaordlgi dat zij ttianfi vvt ijElng loand over zijn veitf t itEoeken fX hij koiiitl sel Marvel ae verba i in w tSoMMl eerlijk 4k vind fc bet veel merkwaardiger lou tljn wanneer hij idet kwam Hij Mn alUjd idet wt0t Mevrouw Verukun sac b ar aant Ja ht k bij ui aoely eeiiigiMl ychtip JliJ woon Uw naar tfWbljnt Ik dacht dot e hem wd nioelA Dflt oe Ik ook Itaar niet vutdooode oii bttiMf Ie aijn voor jouw beJaufpn Dm waa een léoule zet ea Morvrl ging er d rMJt op la Wat bedoel e daarmee t vtoa oij Zij kwam naar loaly oe ging op de oaaiap rlok Mue haar aHea ea nam haar bual St heM mij wat te zfv ea tel alj Waarom sflv e hel dan t