Goudsche Courant, dinsdag 9 september 1919

pflrttMiu nt van juMKie opgedMjg ward eeu tagt ii iMiu ingestelde uukMMt te oadervoekeo HeiUlkioh verlutsl dM tM onéêmwk ot ia Ml entaiv wordt gevoerd ot wordt geiBUMm IndÉen de riJJottnloMnr v u FLiMiMieD zkh aan dese keuM oogj laojpi r ont trekt zai HeUteridi geakoodzsaki eIJo xljn gerefl rvect Uiekl te lMe won Naar de Vijmtaoii Z itung verneeokt iMeii bet dtfwnein ai van luatitie bet wderiotk van brt tnateftMii e todl t ea be rMulaai aan rijhefcaiwl nr Baiuer iu Tegftleeld dta l lo eQ hMft dM aedMMl lecbtertljke verva n tt HFiflviriCih ioffMteU zal wonden Opfltootjee in Hrealau Ik llrfvUati Hordt tterloht dat de waad tomMuande opcowoodmhfjd vtT do i ngüliooid hoDgo pfijzeii dw l v eDMUldd lou fti 4m ohl nd eeti ïoo dru md karakter had bad aanfcenoiiMii dat de poktio en df vrtHgliciJAit nrt op verrf na ikn toestand niti mevHltf konden blijven lo bet opiArtlin dnr Mad Hkbttondcn mnwoftjinoKugea v oor scltoenorima aaijnm luvcitftinUdelH en fll9irenwink 4 waar du voorraden legea aantnerkelljk itger ijKen ooider dwati verktooht wurdeOi soodat e groot aantal zakeq totaal uÜVtTkocdit waTeo CV nHnuiiA i opruictni inaaklen vaudu vepontwoairdii tnf dor inentigte getmUk oin vooar htm politiek propai ukla te tpaken In vWe zaken werd op oeete wijze l 4 paiLUtMkrd Effi J gtvhBl fm w d in aJlt i JI tor iiulp g To pen ntnt n oapieantNi ikv Htad alfnnode liet Hiidtiudl worden doov terike inad liiw WL orpoNt4 n l e r aa de barfaaaJde aaiufporlii eii dermlMtairejj oan itft vn te gpwn niet opgevo gd doch Wt gejoel on pro tare4en tM milwoord wenien moest op vele punten nadat eersit in de luoht goK otni wa liiet HQherp op de iitenligte g eivuuTd worden Toem eKwA yediUcia het de roenschenn i tt ti yetflirooicn He aantal gewoni n kon noig a H wandion vaHt esteil f p hH ooemblik heemobt op t i aeteen btdti 4 wo Hi Boherpo dlAd Une M i korte tuawdienpoozPD kncti Ten teede weer wohtae g weorHBJvo E ii girooi aantal Wiiokpfc haeli d venter van luSkoo v orfVn Naar aanjcidliig van dt dogr de omimiinWm ver re d aankondf fing d at de ti ei raondI gehetiHraimfML 4 hUt de voorboden ijn van grtootc iiieialwlMitlioogblgen In de wv tvolg wide diageii heerj cbt glTQOle t eaorgdhHtl ondiv de bcfvotldii van Br a au Overvallen E i dt acbeinent van zoi tmtten w klatL n vil 1K4 St tttiwMrtvrefjattent dab Zondacmiangvn Uv kerke ng t Fermay Ja IfTkwid ondK r b©T J mi een korporaal wffd naMJ del kerk aan vaitlvn door oen dozijn inann dte uit witioiiii bi en8liH on gi n en lum revolv rn alvuiuden E soldaat w rd oiipiM i iftijk rwtood drte and r geKODd van wl él ga aorlijk t rHijl Bnd H getroiïfn werden door knot iteni met wetfce da aaavM em br na be4 vij en aafkvitden I aaiLvaJk m nanien de rne ie geweien dtr Boldalien die gt en munt badden mede en verdiwfnen In de auto Dot ie4en FRANKRIJK Trein oadoaii Men baweaft dat i FVaniKfie r eer1ng v i plan Ut de gpectalH inrtn fli iUJdt na dH oorto Inr tMwddkkiiigi van l Wij lood aan do AuierikaaiiiKcbi rwj tvrlng al aanlei fv aan it binlm Bi9L6H It o r ni A veroordeeld Naar aaiikMing van de Ust dood ver00irde ltii4 van Ir iornvf dem aotiviat actirljfl Het Hand M l l vaa Antwfvpeil o Ri Konin veiilhi iiiU In dit pnem m aliaon bet aottvlfVne W Mtelljk Ier doo t erootd Eit dan Zfsigeii we dnt voor al liet kwaad dat hM aan de Vla jfutoi iit zaak h fl bepofcfcenl Dor tti d eerionvdiaé Ki die het KOQgoaflfpl In n aii van Vlaanaojwi l e ft 9Pfil d voor al de iaacjibalen waaraan hel altfb pllchti ina t Ml waarbij het onwii goeden eerlijken VVaanMDh naïn door t Uk alcuide bet nlot efO maar tien teri od vijroord clln0pn v irdl nt Di iMMte Jimaad a de barnkmde gezodUe DnauMl h Ie inan ieT waarop bel aoïvlBnie zich voor de g ïww r flii van Brabant beeft verdpdlgd en men kiuii iik l tmireurfn Aai de voorzlKer van hel anHGAenfael de zaak In diim titmoa hPtti laten afdvalan Alü men op2 i MJk iMg et w d VlaamwUda oo irondti rieu dan M bii had ta a het waarlijk niet beter kuimMi aan bwnt l en Oedureo ganflcli hot pnoceA heeft men BoniM hten zeggen wat k 4 aoUvlmne on d r de bflzefjfng hieweerdKr t I tr zej gan dit het s rak naniea liet Viaamacbe n k Wij Mfien iogtp dk drïtatp vunatlging onder de boeetfinc v rs i aai feteekMd op dA kractwrfadli te wjjis H aefvlane witegHwooi sde nlnia dan de Huuet 4iJkf eerzucht zijner ieldara ea indien onder die ItUsvtt Borm A ndiM b44wt oht va door eljne MAilriJvcirQ wat men li idealiana wil akefaHdewa wa Ij de gevaaxfijkide De root de onteitf ijft mMSdtyfieid r4n M yiauscbe voft waa te kemgaRond fkh dbor grMla wwvden te Uten om lm Uilu lüiien m bet cog entOel de et iag gfootu waiajrtiHKl Ih a tviHkiiAilte kopstukiien da UierJa IJcIgle hrt afsohuweUjh werk verriohtteB dai de Uuitajlie natilarMjpciut kUuk en d etCtK ana xiottitHMav groef a vau M i iniiBiAe njk bier ui Bd0i nooit tialden kunnen verrb iten zoolftr hulp t i im dew£iii iii au teaayvtfMxn Bed pn o g ni Bornis atUoou it verooidoHid io4 de dool d dioodetraf treft m f ifji ijkan 4n B t n tttu de lumd JM blM giïjt end aan dtn OVurw adig iHnnnf banden zijn U aotivk iten behöoa brt Vlaamaciie voik kwaad Ixvoikluqul oi dal zij een tijd van riy rtiti hobt iiit p oht do rtüwJtii zooal alle roaolios Hpr ngti verder dan boair Kt il lang l en het kiftzoMkorpt zal tiaar vn to httla i Qi brengen Want l id Apraflilc van hot oik in d app nst wet UOMGABUIS 1 11 h o tt d A p e tti 1 0 NaiUwial ZeUung geefi eeiii nbi l i tn titvi UxMMmd te Boedapt t waaraan liet Bij natikoiiMt ia de IloiigiÉW ifti H boof iHtad imirki mt i oiuiddrl tlgk dat in ii ht wn braptjtc Htad 1 Di oomiMaialaïil BINNtNLAN NEDERLAND KN BELGIË Propaganda in Limburg De beer Schenrer beeft betreffende de polltjedte propaganda door Belgische agenten in Limburg ile volgende vragen ge steld I der H s eerin bekend dat er een ve trooweiyke nota tod den Belgischen minister van Buitenlandsche Zakien djd 3 Juli jjl vo r het Groot Aigenieem Hoofdfcwiartier b Btaat we ke nota een opdracht en aanwijcimgen bevat vnor bminerkling vian de bevolking van Nederlandsch Limburg ten gunste van de plannen der Be4giiscbe annexioniflten en of de Belgiache Regieering p de wtjae ale in die nota ojnschreven of op andere wijxe wvirld onder een deel der NedetdandacHe bevoJkJug Is de Regeering indien deze rraag ontkennend moet worden beantwoord bereid HtTvrwyad een ooderzo in te stellen naa de juiatiieid van bovenhedo de mededeeUng te doen aan de Kiamer Is de RegeerJng indien de eerste vraag beveetigend nmet worden beantwoord bereid mede te deelen wwHte maakregieaen zU hee gietroffen of tyjg nat treffen te n deze kuiperU De Müiiater van Buitealanctecfae Zaleen heeft blarop geantwoord dat door de Regeering direct na bat publiceeren van de bewwate vertrouwelyke nota van dan Minister van Buitenlandsche Zaken te BnisMl aan H H Gacantechap te Brussel is opgedragen het volgend vevzoek om inlichtingen te richten tot de BcIcMche regeering o opdracht mjjner RegeeHng heb ik de eer de aandacht uwer Excellentie te vw tlng n op de hienby gevo gile puWicatie wetke eenge dagen gebeden ia de NederiaodMhe dagMadeit is verachenen en wlgena wedke uwe Excelientie den Sen Juli U een vei trouwelüke nota sou hebben gericht tot bet Groot A lgennreen Hoofdkwartier nopens een door le agenten van België in K det4sndi ch Limburg te voeren politieke propaganda By sdirüven ven 14 Juli LI aan z jne Excellentie den heer Plcbon beeft de BelgMche Regeering er in toegeatemd adliaeaie te verleenen aan de door dfn Raad van Ministers yan Buttenlandscbe Zaken der vooraoamate Geallieerde en geasaocieerde Itfogendbeden in zijn vergadering van 4 Junj aaagenomeo reaolotie krachteiu bet wolk de voorateüen betx e ende de herziening der Xractalien van 1839 noch overdracht van territoriale souverelniteit noch tiet veatigen van IntomatÜMale servituten met zich mocht brengen Indien de door de da Iaden openbaar gemaakte nota authentic zoude z Jn zou de Belgische Regeering n4 dew verklaring en zelfs met bet oog op de ond irlkandelingen w ke op dU oogenÜik te Parijs gevoerd wondien heimelük maatregelen op het oog hebben gebad en ini tructiee uitgevaazdigd een doel beoogende dat lünrecht ingaat zoowel tegen den geeet aJs tegen den tek it zelve van bedoeld besAuit Onzer Majeatelt s Regeering wil gelooven dat Uwe Excellentie door een stellige tegenspraak den onaangenamen indruk dien de publicatie welke t hder betreft verwekt beeft zal kunnen wegnanen en beeft mij opgedragen u te verzoeken m te dien opzichte wel te will i iidichten De Mlniater van Buitendandsche Zaken Hymang beeft daarop aan tien Nederland schen Gezant toogeaonden den volIedJgen tekst van deze dJenstnote met de bemerking dat dexe dateert van 20 Mei 1919 en niet van 3 Juili 1919 sooajs werd gemelc Vertrouwdijke Nota van het Groot Algenïeen Hoofd kwartier De Belgische poUtdek te Maaatricht en in al eataan LLmhorg behooit niets te verwnnrloozen om den Duitschai invloed te baAtrüilen en een toenadering tot BeJgië te vengemakkeljjiken Waar het niet aaangewezen ia den lam burgers die belangen belenen in bezet Duiitfichland te beletten zich daat4 een te hegeven is het hoogst wenachdijk dat den Duitflcbers zooved mogelijk belet wordt in Limburg door te dringen Daartegenover moet alles wiat kan trekk en ter begunstigang van de hartelijke en nauwe betirdckingien tuaschen Limburgma en Belgen aangeitioedigd worden het reizen van Lintburgers i aar België de ontwikkeling der handelabetrekkingen met Beigaë de verbreiding vian de Belgische dagbladen en de Belgische denkbeelden Op dit oogcnblik moet iedere Belgische agent in Umiburg naar gelcuig zijner krachten medewerken tot voorbeireiding van den trrtigkeer dezer provincie tot haar moederland geen gelegenheid voorfcy laten gaan om den Limburgers aan te toonen dat hun b ang Ügt aan de z de van België zonder oobescheidenheid aanmoedigen de Umbuigers die xich medestanders van ons betoonen hen die het bednwdUk cijn hen die het zouden kunnen worden Zij behooren door het ijveriger v rleenen van hulp aan dezen het tMuieTB id te doen uiticemen dat zU maken tusscben Jjimburgera en Hollanders Zij moeten e ken dag bij elke gunstige gedegen wid teganoTCi de Limburgers getuigen van hun dankbaaifieid voor hun weldaden Jegens de Belgiacbe uit reweloenen De verschillende Beigrische diensten en In bet aljremeen alle zich in Lamlfcurg beviadiende Belgen ni 6ten in dazeMIden tïn In vetrouwen op en in verbinding met ellcander werkzaam c n In een geest van teegev ff Keid Jegene elkander zonder ver denJclngen op elkantleir te werpen of critiek uit te oefenen welke slechts nodeelig op ons aanzaen en op onze actie kan werken De BelgÏMhe inMehtingendienaten moeten zich yverig toeloggenop heit in het licht stellen van de bewezen van het dwongstelsel dat gebezigd wordt om aan de antiBelgische gevoelene van de Ivimtnirgere te doen gelooven en van het propagandastel sel dat gebruikt wordt om hen die gevoelens bü te brengen Het is noodig dai op dit oogenblik de Belgen in Umburg den indruk w kken dat zü zeer veel vertrouwen stellen in den goeden Qitfdag ten hunnen opzichte van de ondei mlehngen welke met Nederland zijn begonnen betreffende de bersieaiiig der bractaten van 18S9 dat wi l iseggen nj pens de r eling der kweatJe over de Sdhelde en de Maas dat zü zidi heel zdier betoonen van den steun ons door de Entente verleend en van de afdoende werking daarvan Natuurlek is tact en eerbied voor bet gevestigd geaag gebiadend noodzakelijk Zij behooren niet te veel rechtatreekache propaganda temakMi sulks door Umbuzgeirs laten do i Zü moeten te verstaan geven dat als Limburg weder Belgiach wi t het Llmburgach zal blijven of het weder xal wonden dat het niet aan een andere provincie zal worden toegevwegidj dat men er niet de Fransche tianl zat invoeren dat bet Kat ie4ie geloof er evenzeer zal beschermd worden als onder Ncdertandach bestuur AnticlericaLume is niet gangbaar in deze streek Integendeel Naar aandeiding hiervan l eft de Nederlandacbe Regeering de volgelde proteetnota gericht tot de Belffische regeering In antwoord op mijn verzoek om infUchtingen betreffende de vertrouwelijke nota welke wolgens een publLcatie in de Nederlandsehc dagbladen U we Ebu ell ntie tot het Grooto Algeowen Hoofdkwartier zou hebban gericht heb Uc de eer gehad de mededeeling te ontvangen van 20 Augustus waarby uwe Exeellentiie mij den volledigen en autbentt ten tekat van dese dienstnote heeft oVergeJegd Hnrer Majeatelt s R eering beeft mjj opgedragen Uwe ExcellMtie den hoogst pijnlijken indruk kenbaar te maken bij baar opgen ekt toen zij kennis nam van dit authentieke stuk dat bewi et dat deBelgische Regeering gemeend he zleh In Nederlandsch Umiwiig de orgnmoatie te mogen verguniun van een politieke Mvpaganda ten tloel hebbende die piovincie van Nederland los te maken en bare aaiuxatie bij België voor te bereidcii Gdet op de vriendschap en de goede w tan iMiding weHu tusaefaen belde Undeo heersditen bad Harer Hajeateit a Regeerfi het niet niogdijk geacht dat de Belgische regvenug er ach toe noude g eend haUtMn 2eimetük een politiek tloel na te stnren dat uiteraard met die gevoelena niet te vereenigen 18 De wijze waarop Uwe Exeellentiie misnoegdh vat welke in NedeHflVB opgewekt door de openbaarmaking van de voornaamste gedeelten van de note toont overigens den afstand aaa die er bestaat tuBscben de denicbeelden door welke Uwe Excellentie biykt te worden gdedd en de beginselen die steeds Harer Majesteit s regeerimg tot richtsnoer hebben gediend Na te heUïen dben uitkomen dat de autAventieke note de dagteekening draagt van 20 Mei 1919 en niet die van 8 Juli haar toegeechnrven in de Neder andsche dagldaden heeft Uwe Excellentie de meening geuit dat het vnatatellen van dien datum voldo ide moet zijn om den onaangenamen indruk welke de publicatie had gewekt weg te nemen Het is verre daarvan waar de dntom van 3 Juli een verzwarende omntendlghend zou opgeleverd hebben omdat hU de R reering op het oogenblik zelf waarop aii de Resolutie van 4 Juni aanvaardde in het geding zou hebben gebracht Is het in tusadben duddelijk dat niet in de eerste plaats de dagteekeneng doch de teAoai van de nota evenals de geest en de strijdmiddelen die door dat document ontsluierd weirden het Nederiandscbe volk zoo pijnü k verrast hebben Het ia om dene redenen diU ik het voorgaande ter kennis Uwer Excellentie brengende van m fne Regeerin n opdracht heb tegen de bewuste nota een fbrnueel protest uit te brengen in naam der v it4wven beginselen door welke de betrdckiivgen tuascben de Steten behooren te worden beheerscht en waarvan de eerbied voor bet recht en het wederz jdsch vertrouwen de grondslagen behooren ujt te maken Wethouder Wibaut Hdt aïandelsblad meldt dat wethouder W baut voor particuliere aangelegenheden een vry langdurige reis naar Amerika zal ondernemen Nijverhetdsraad en Mlddenstindaraad iHj Koni aijk be lnit la vaiitgeetf il dat ei H ei ii Nijvoplicftiwraad weUo tot taak JHfti aan tUKenlied i van oonuiKirciefli cono niniti ii aard welke vocér de NwierInjulriciwi ftijverlioid v n algemeen tjeUng iin te bcnaiuliVn en daaromtrent overK t ii fy in inrt ot voor tstlen tj doen inii lic tfJ ASikp l evooigide Mlnfaten i en vt dw zoodaniigw collqgo autoritcllcn en HJt bteiiaren wte daarvoor naar i lang van d ii ftHrd van het onderwwrp in aanmerk ng kftiii ii en welke Raid stoat ter b bih k mg m de MÜnMere om deatn to dirntii Van advi w omtrent aai gelegenhedi n df nijverheïi betreffende lot oor7J p f iH tbaifR aangeweaenntr J tv A Eiverwijn SS i i cm fjib enuiio leden V0 de MiUtKbaji v a Ni iriiau 1 F HuJswÜ te haarlfMn 1 1 JfkM de Sobi ppOT te QfOudo O S d bipcq te Haarlem voor d Veveeniglii £ van Nederlandsohe iVetrti etv rB Harr t T Kullp t EiWöl tf J A E wkade la i joandam mr g J i erpetrfl te s liravi nÉbage vgor de HoofosohKiillwbeke ffertegevierBvereonigiiaig B T SlraeUv t liliUir Jan Verheïjen k itooiseiidaail mr L G Kortonrfiorst to Anihttirddii voor het Verhond van Nedt rlHnii be l lMrikaAtenv een j ti fm H M 1 ilioni xDs 4e Tilburg j blmion A MaaM U aGtravenhage mr A N fiokiiaar te Waw enbace W de Chlriatohjke WericgevJWflvefleentgingi H C van der Hor t lo Hllvpreum W van Leeuwen h V wiiendaal mr O H A Gro lioide te AmBterdaiii i afl eM e i dat tte zat zijn ec Hddaur4ai daraad w ke tot ta k heeft aangeiö enbadeaii voor Nedfdandsohe Handoldrij v nd i o induetriiwilen ji ldonataai M algeineen Wang zijn te behandelen e daaromtreni overltlgp te plegen nwt of voorntelJen 3 dioen aan de ter zake bevoegde nünfoters en verder zoodani eoliegee autoriteiten e ambte naren als daardoor al naar gelang van den aard van Itet oiiderwnrp In aanmerking komen o w lke Raad hMI tec bewihiküng van de miiiosterfl om dezen te dienen van advies omtrent aangy egeeilHden den mtddmelaDd belrti Iende Voorzitter mr A J M G bareuvan H ijn wrgen voorzitter van do Uaumlssie vwM de MiddenHaiMSsemciuMe te Utredit vwwoe led i voor den Nedl landeotien IWmd ï n Vweentgingeii v h n Handeldrij vanden en Inllus leelen Mljdenstand A A f cdlenteur te Rotterdam J Da zn te rtreoht L Bern J Gorria te AmM rttain H Koppel Jr teAp dOorn voor ém Nederlandsohm Roomeciil Kfttboliriien MldenMandnlbond W Frai Jz te Leeuwarden Ch Frcnoken te Oo terbout r 1 e St yokwj te r ven hase H v d VeHen te Weert voor df V e iig lrks van den Cbriïtelijken Handnldrijvenden en lndi Uliee en Mllflen aod 1 Kaajan e Groningaa K Mein te anwk W 9 roo Dan te VlisBia gtii W Hwaigerman la a Oraranlw Slnting der Kaowra D tegenwoordige zUdng fci Staton Ge neraal zal worden gei oten op Zat ag IJ He ilem wr 1919 de nandi dagB te dri Vooroitter Borate Kaawr Bij Kon iwNluit ia lol voartÈbiet van do r Kluner der StatefKïennaal g duTHfkie d xlttiDg die zal amvangen op dei darden DAaodag In September 1919 beioemd J J Q b roa van Vootat tot Voops Pi r Pander Pander goede vriend w mochten Je du niet weerzien Niemand van ona trekvogels d e in df vroegere Jaren van weneldgeluk zoo graag neerstreken in de vriendelijke woning te Rome die Je met je oudere vrïMulin tot een vadertuiifl van de Noorderlingen maakte In de stad waar ieder van tüd tot tyd zijn eenzame kleinhedd mier voelde dan ergens anders op de wereld die toen nog één wa waart gü beiden bet nooit dooven le noo t flakkerende licht dat rust bracht en w r moed gaf Rust en moed die ook altijd zongen doo e veel volhardend wierken Zelden aterm den je paarden over onstuimig kuivende see meest stapte je stoer en statig achter den ploeg voort door de levensvoren of schepte je Psyche In onbespuede rust met teere hand het parelend water der zomuAe dagen Al Hitaei de natuur Je lichaam zooveel hoe goddelü k tevroden was je met wat ze je liet behouden HJoe gelukkig voelde je Je Wat w s je gelukkig I Fm hoeiveel geluk stal blijvend geluk goot je in rifke stroomen om je heen Voor ieder was je veel voor de RMneuien die je zoo goei bctgrepen hebt en voor de landgenooten die allen Rome zdcb niet zonder jouw huis denken kunnen O iiie Oudejaarsavond bu Pander waarvoor we zel£s een paar dagen verMijf in Ravenna offerden omdat niesi d en ontbreken mocht Dat van die velen zoo weinigen je hei vaarwel konden toeroepen Voor hen aJien aou het het eerste vanrw l geweest zijn want nienuiDd ging ooit alt je deur zonder een tot weerziens En toc laten we om troofttlen en gelooven dat het zóó beter i De ramp deo wereld heeft lee veranderd om ons en in ona We worden nooit meer wat we waren En nu blijft tennwnate dio herinneting zuiver Goddank za en we je niet treuren op de pulnhoopen van de zachte menschenmin die Je verpetraoonlijkte zagen we je niet zwak en veiigrüed De dool sneed je levensdraad af vóór Je alleen bleeft in Je woning vóór de kracht je hand ve rHet vóór je vrienden die naar hun land vluchtten toen de gwlven van den starni al hooger en hooger opsloegen moedeloos en zonder hope naast je kvi amen aitteo en in het nieuwe tnagisobe Rome ook jou oud vcovden Nu blU ven je klare oogen en Je heldere atem en heel je wezen waarvan allen zooveel hielden ongerept in onze herinnering als een havenlicht waarbü we wusten rust te zullen vanden als de golven in ons binnenste wat hoog gingen Nu ben Je weg en bluft Je pleegmoederalleen Laten we eerbiedig zwijgen voorhaar leed want zij v Ëinloor in Jou meer danwü allen san en L Koninklijk Bezoek aan Indië Het Ned Ind telegraaf agentschap Aneta seinde dezer dagen een bericht uit Weltevreden dat ongetwijfeld door breede Hcharen hier te lande met instemming zal zijn begroet n l dnt dit agentschap de aandacht der Indische bladen had gevestiFrd op eene uitlating van den Gouverneur Generaal waarin deze den wensch uitsprak tevens de hartewensch van een ontelbare schare in Indië dat onze Koningin ook in Indië persoonlijk de betuigingen van verknochtheid in ontvangst zou komen nemen Inderdaad 10kt eene gedachte als bier door den LÜ voogd uitgesproken alica vóór en niete tegen te hebben de banden tuaschcn Moederland en Koloniën zouden zeer z jker door eene reis van onze Vorstin naar Nederland s schoonste bezittingen nauwer worden aangehaald Hare Majesteit zelve kan niet anders dan verlangen de gewesten waaraan ons vaderland een zoo groot deel van zijn weivaart dankt persoonlijk te leeren kennen en de bevolking van Indië in alle lagen en in alle rassen werkelijk hartel k verknocht aan ons Vorstenhuis zou met een oneindig gejubel het bericht van zulk een voorgenomen reis vernemen Men neme mijn uitdrukking in alle lagen en in alle rassen met df daftrbü beboorende korrel zout natuurlijk zün er talloozen die slechte een flauw vermoeden van het bestaan hebben van Eéne die nog hooger nóg machtiger is dan de Toean Besar te Buitenzorg en uit den aard der zaak kan hun verknochtfieid niet zoo groot zijn Maar ieder die in Indië is geweest weet mee te spreken van de groote liefde den hoofden eerbied waarmee b v Javaanscbe hoofden van onze Koningin gewagen van de bezielende geestdrift die over Amboneezen en Menadoneezen komt wanBeer de naam van bun Vorstin genoemd wordt van de meer kalme uitingen óók in ovei eenstenuning met bun volkitkarakter waarmee de gewone Javaan zgn gehechtheid aan Nederiand en Oranje weet te kennen te geven Dit alles is ongetwijfeld zoo men k n deoikele revolutionaire elementen misleid eaopgestookt door gevaarlijke individuenhier rustig buiten beschouwing laten ditalles is zoo het zou schijnbaar een redente meer vormen om van een reis ale hiergewenscht één enorm overweldigend succes te mkken En toch I Er is een uiterst groot bezwaar een bezwaar dat door de raadslieden van Hare Majesteit zonder twijfel gevoeld en op zijn juiste waarde geschat zal wortlen zóÓ dat van die reis zal moeten worden afgezien met hoe groot verlangen ook zoowel onze Koningin als Hare Indische onderdanen daarnaar zouden uifelen De inlander is wel niet meer dezelfde als van vóór 60 zelfa vóór 16 Jaar hij wordt geëmancipeerd en begint iets van de wereld te begrepen De tUdm zijn voorbij dat aan gn iidiMadadi hoold oji z n vraag wat de Kflttteg VMM Naderiaad zou doen met dw jTruuch DuHocben oorlog van 1870 71 tan itwoord kon gegeven worden Hij laat ze eerst maar wat vechten en als het hem dan verveelt zegt hij brentil 1 Vooral de hoofden weten dat Nederland een klein land ia ook de kleine man wordt langzaam aan ontbolsterd al biyft het aantal der uiterst eenvoudigen nog verreweg overwegend Maar allen hoofden ontbolsterden en eénvoudigen blijven in de Koningin zien eene machtige die hunne Vorsten en den Orooten Heer te Buitenzorg tot dienaren heeft £ n aan dat begrip van macht is voor den Oosterling hy moge al een schijn van ontwikkeling opgedaan hebben onverbrekelijk verbonden bet begnp van pracht en praal vVanneer een Javaansch Vorst zich in het openbaar vertoont is hy vergezeld van een optocht die voor onze Westersche oogen wel eens wat mindftr verbevens heeft doch die op den Javaan een diepen indruk maakt een indruk dien hij noodig heeft om zijn respect warm te houden en die hem mede weer doet gevoelen telkens weer hoe groot boe machtig hoe ryk zijn Vorst wel is Wilde Nederland s Koningin zich aan hare Indische onderdanen vertoonen dan zou dit noodzakelijk gepaani moeten gaan met een schittering een pracht van véél goud vóél juweelen veel Oosters e kleurenwemeling en oogverblinding D t verwacht de inlander en zou hij dat met zien dan was bet geloof aan de Macht ook verdwenen dan zou de reis het bezoek bet tegendeel uitwerken van wat ir meo beoogd wordt en wat de Gouverneur Generaal en wij allen zoo gaarne bereikt zouden wiUlen zien Het eenvoudige het democratische dat w ij in onze Vorstin apprecieeren zou tegenover den Oosterling niet siechts misplaatst zijn het zou van funoste werking kunnen blijken En vooral ook geen halfheden geen stoet als waarmede hier de Staten Generaal geopend worden neen schittering oogverblinding of géén be zodï Voor Westersche oogen en ooren moge bet aanprijzen van Koninklijken tui ïter iets misplaatst hebben het is voor ons misschien niet meer van dezen tyd voor den Oosterling IS het absoluut onmisbaar Hy kan zich zyn Sri Baginda Maharadja riet anders denken dan als omgeven steeds omgeven van de hoogste weelde van sprookjesachtige pracht Laten wy hem vooral dat denkbeeld niet ontnemen Wanneer wy de pracht van een BritscbIndischen durbar kunnen ontwikkkelen nóg liever overtreffen slechts dén zou een Koninklijk bezoek aan Indië in alle opzichten aan te bevelen zyn Maar dat zou schatten kosten die onze dierbare Volksvertegenwoordiging niet zal willen voteeren Ofschoon ten slotte die schatten nog niet zou slecht besteed zouden blijken llANa 1 Bienti ophouden GEMENGDE BERICHTEN De gevaarlijke Rus De Rus Sofrony Paraschenko die Zaterdag op ke Ooster en Spaansche kade te Rotterdam een maliteir doodschoot en eenlge agenten van politie beeft verwond Is vannacht om half dne in bet ziekenhuis aan des Coolsingel aan de bekomen v rwondingen overleden In het ziekenhuis heeft hij gisteren aan een Russischen tolk medegedeeïd medeplichtig te a n aan den moord op den jechtopzienier te Doomepyk op 3 Augustus en aan den moordaanslag op twee marechaussee te Denekamp bij Deventer Hfj was de metgezel van den Rus Zottow In den nacht van 21 op 22 Juli nam bU de vlucht uit het kamp te Oldenbroek De doodgeschot D militair ia de taanonmer 2e klasse J Groenwegen van het korps rÜdende artaMecrie te Andiem Hij is 20 jaar vertoefde met verlof biJ zün ondejs in de Sleepibellingstraait n zou heden naar Am hem terugkeeren waar b j vandaag tot korporaal zou woeien bevordred De toestand van de in heit ziekenihuis verpJeegd wordende agenten van politie W G Erkeien Y de Vries en L van Schaick geeft reden tot tevredenheid Personeel van den vreemd elJngjendleaat tiat al drae weken naar bem zooht heeft liem nwordenoar in bet zi cenhuis barkend als te zijn de Rus Sofrany Parascbenko geboren 17 Maart 1894 te Omar in Ruainnd landbouwer van beroep Bovendien heeft by gisteren in bet ziekenhuis aan een bediende van het Ruseisch consulaat te Rotterdam bekend I rascb ïkio genaamd te ijn Mat den chef en het pereoneel vnn den vroemdelingendienat op het hoofdbnreaa wan politie ip bjj meeimalen in aaniafcing geweest en hij was daar een goedie bekende Hij staat eif aangeschreven als een hoogst gevaarlijk individu tot allee in teat De bennismaking dateert van eca paar aren terug Tijdtens den ooriog is Sofrony Pamocbenko alfi vluc4itelLng uit Duitsdiland in bet t arantaisekamp te ï tsohede opgeoiomen Da wtas in het begin van 1917 Hy kwam daarna in onderfdeuning by de RiMsascbe ccomniasie voor uit thiitschland gevluchte Russen die hem in Schietlam onderdek bracht Daar gaf hü weldra Wijk van ziJn ontembaar karakter en vechtlust en wer i omdat hy de orde veratoonle en andere Russen tot varzet aanspoorde naar Rotte Wn verpiaatot In bet bepin van dit Jaar kwam van hoogertiand bevel om de hier ter stede vertoevende Russen en Pol i met bet atoomschip Santa Fé naar Dantadg te dioen vertrekken Die razzia bod op 16 Januari j 1 pflaat Onder de toen gegrepen Ruorten wns ook Paraschenfco In afwacbtang van haa vertrek naar Pantzig werden deze Rueeen naar Bergwi getransporteerd doch o bet ation te Aikmear wist Parascbenko den 18 Januari te mtvliuchtea In den nfl van 21 op 22 daarope 4gende dook hy in Rotterdam weder op In dien nocbt werd in het koatbuia vui H Botermpni op het Vi t 4laiid alhica var veet Ruaaen en ItallaaM ntUtff Ivieldaa de Rus Waaaely Jourawlef wericoaam op het Rusaiach consulaat toen hy reada te bed lag overvallen door een Rus die neb tot yn kamen toegang had weten te verschaffen hem met een browning bedreigde en zyn geld eiacbte Bij de worstelidg die volgde werd Jourawlef door een acünot uit de browning aan den bails varwondi De dadefr die gegrepen werd bleek on aa Sotr my Paraeohenko te zijn Hy was toen in het beoit van een brief van het aowjetcomiÖ uit Amsterdam voorzitter D Wynkoop waarin voor hem medewerking gevraagd werd als vertegenwoordiger van een arbeidersen soldatenTaod bU zijn opontbnud in Duitschluid By die geïegenheid bleek ook dat Paraschénko vry goed Hollandsoh sprak 1 lM ruari d v is ParascbeiiDo varvo gens vanwege den vreemdeüngemMflnst naar het buis van bewaring in dei Bergatraat Idaor overgebracht maar daaruit gc haakl en ingeacheeipt aan boord van het ittoomsohip Sante Fé voor vertrek naar I antzig Geiyk bediend ja van dit vertrek toen niete gekomen zyn de aicb aan boord bevindende Ruasen en Polen weder ontsche en toen veriiuiade Paraachenko met xyn landgenooten naar bet intenMering kamip te Oldenbroek De begrafenis van den doodgCBctanti artiillerist J Groenewiegen zal Woenadagochtei op de R K begraaf ilaate pbbate hébben N R Ot Negen dagen in een aloap Gisteren is te Rotterdam aangeknmen bet Amerikaansche stoomschip Peguot met aan boord den kapitein Bennet D flemen dien atounman den hoJ eeeter en 4 matroaen van den Am rikan iBchen motorschoener Georg D Edmons Dit schip wae op 17 Augustus in den Atlantisoben Oceaan 800 mijl WM de Amerikaanische kust in brand geraakt door een lek in de gowline leidang Het sohip is uitgebrand De bemanning begaf sicb in een sloep en dreeif 9 dogen op zee rond voor zy opgepikt werd door de Peguot Een dierenbeul Op het terrein der Amhemscbe IJsclub stond gedurende de kermis van bet Vaderlandsch historisch volksfeest een vies tentje r et verfomfraaide beschilderde zeilen aankondigend dat bier te zien waa de Schrik der Woestyn een Arend ijiet Spookdier en een aap De R hrik der woestyn was een halfdoode wolf met een huidziekte de Aarend in ieder geval een vogel en het Spookdiereen kat met drie staarten en een grooteverheveidieid midden op den rug aan dehouding van het dier was te rien dat hetpyn leed De inspecteur van politic de heerLovink met den opperwachtmeester dermarechaussee den heer Van Wijk en denheer Baerends gemeenteveearti zijn in hettentje jfeweest waar de eigenaar zekereDieperfi vertelde dat er by het Spookdierwel wat bedrog was maar het was zoo ergniet Bij onderzoek bleek dat bet wèl ergMÏi as it Dieper8 êen achandeiyka dierenbeulDe kat met drie staarten had naast z nnatuurlijken staart een tweeden die in eenin de huid f esneden opening was gestokenen daarmede was verbonden door middelvan naaigaren De derde steart was op dezelfde wyze aangebracht in de nabijheidvan den kop Tenslotte bleek ook aan deonderzyde van de bult op den mg van hetdier ook een open wond in de huid te zyn De veearte onderzocht deze opening enbracht niet een tangetje een stuk papierte voorachyn Daarmede voortg nde werdsteeds meer papier dat tot een barden balwas sameng perstt uit de langzaam wegzinkende verhevenheid gehaald Deze wasnamelyk ontstean door het opproppen vanpapier tusscben de hui l en vleeach van denrug niet minder dan 30 proppen papierkwamen voor den dag Het dier ii in be Aggenomen en wordt nu door den heer Lovink verzorgd Tegen den dierenbeul diezyn handeling niet zoo erg vond is procesvarbaai opgemaakt Hbld Zi n vroaw vermoord Zondagavond heeft zekere V een gepasporteerd Indisch mlHteir te Breda zyn vrouw met een scheermes zoodanig in den bals gesneden dat zy is dooilgobined De man wilde zich verdrinken doch bij bedacht zich kwam weer aan wal en is toen gearresteerd V was eerst kortgeleilen met deze vrouw gehuwd Oneenigheid over de opvoeding der kinderen uit zyn eerste huwelijk schynt hem tet deze daad te hebben gebracht Het Amtterdamache Paaeptlenm Gedelegeerden van het Nederlant adi Panoptieum te Amsterdam deelen mede dat door bet bestuur van bovengenoemde vennootschap besloten la tot opheffing der musea en het wasbedryf De door deze opheffing vrijkomende ruimte is voor een aantal Jaren tot zeer toonenden Prijs verhuurd aan de N V AmBterdamscba Bank Daar reeds in October a s fle verhuurde localiteiten in g niik zullen worden genomen kan nog slechte deze maand gelegenheid tot bezoek der mnsaa worden geven AutodiefBtaL Terwyi Zaterdagmorgen de auto van den heer Mutsaers v Waei ierghe uit Tilburg voor de villa Blanca aan den Goirlaehen weg stond traden 2 als heer gekleede personen het tuinhek binnen ging n in de auto zitten en reden er mee weg in te richting van de Belgische grens De raarechouiaees togen omniddeliyk op onderzoek uit Oecn lieflwbbera Te Zeddara gem Bers had de Bt Jarige heer G A F van Maanm voor eenige maanden ontslag genomen als hoofd der openbare school Voor de vacante betrekking meldde zich evenwel na oproeping niemaad aaa De heer van Maanen heeft lieh nu bereid verklaard deze betrekking te biyven waAmemen zoolang de vacature voortduurt Bat vKafMgaliA te Wbwctetw Zooola man weet Ia d lebuld van hH oi ev l te Winschoten voor het grootatt gedeelte geweten aan de leiding dus aaa bet comitó dat een beter terrein had naKteo uitzoeken Dit conüté verküoait ttiona zich geheel vrij scl hten daar Capt Hincliffe be terrein vnoraf geaebikt veriilaaïde en by met aUe wSndnchtingea rekening bad kunnen ninet n houden KENNISOEVINGEN ZBEMILTTIE De byzondere aandacht van belanghebbende ingeschrevenen voor de lichting der millitie van 1920 wordt gevestigd op de gelegenheid tot plaateing bb de uemilltie In een der navolgende betrekkinfen matroos stoker ttear radtetalegraflst seiner vliegtuigmaker torpedomaker machmMiryver scheerder liakenverpleBer schrijver kok hofmeeater zy ic een beroep uitoafanen dat hen voor een van deze betrekkingen geschikt doet zyn en die zich nog niet b den keuringsraad voor de zeenuUtie bidden aangemeld kunnen zich daarvoor alsnog vóór 10 October a s opgeven bij den Burgemeester liefst met overieggmg van diploma s geteigschnften of andere bescheiden waaruit hunne geschiktheid voor de gewenschte betrekking is af te leiden Belanghebbenden lullen echter rekening hebben te houden met de mogeiykheid dat aan bun verzoek om iniyvlng hy de seemilitie niet kan worden voldaan of dat zy by de zeemilitie worden geplaatst in aan andere dan de door ben meest gewenschte betr cking Ingelijfden by da zeerolUtié worden voor eerste oefening ton boogite 8H maand In dienst gehouden hebben ilechte eenmaal eene h rhalingaoefenlng te volgen en zijn vry van landweerplicht Goud den 9 September 1019 De Burgemeester van Gouda ULBO J MUS Verbod verduurzaamde aardappelMi De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA brengt ter algemeenc kennis dat bet verboden Is in eenlge onderneming aaidappelen aardappelschillen en aardappelvezcls te vermalen en op eenige wyze te drogen of te verduursamen Van dit verbod kan ontheffing worden verleend door het RUIukantoor voor Aardappelen en Aardappelverwerking Gouda 8 September 1919 De Burgemeester voorn ULBO J MUS STADSNIEUWS GOUDA 9 September 1919 Tydelijk klerk gemeente secretarie Burgemeester en Wethouders dezer gemeente hebben benoemd tot tijdelijk klerk ter secretorie MeJ H A Boot alhier Oprichter gemecnl iv rk B De heer J Bolder opzichter by de gemeentewerken alhier la tegen 1 October be noenwl als aoodanig by l e afde 4ing houwen woningtoeiicbt te Hengel Watervliegtuig boven de ReeuwUkKli Plaaaen Hedennamiddag omstreeks 5 uur zal naar ons bericht wordt een watervliegtuig boven de Reeuwykscbe Plassen eenlge evoluties uitvoeren Nationale Zangwedstryd te Uardrecht De heer J H B Spaanderman alhier maakt deel uit van de jury voor de Nationale Zangwedstryden te Dorlrecht welke gehouden worden ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de mannenzangver eeniging Door en voor t Volk aldaar Wlnkclwsek Het Comité voor de Winkelweek beeft van de Stoomververü en Chemische WasBchery de Pelikaan de toezeggfnn gekregen voor een groot verguld zllveien medaille DandnatUuut SterafeU ea Wdypa Naar ons uit De Hofatad van 23 Aag j I biykt onderiioudt het dansinatituut Stemfeld en Weyne te Gouda en Den Haag nauwe verfaindingen biet de buitenlan l che stroomlngen Door het lidmaatschap van den internationalen Bond van DansleerarOT uitvangt dit instituut de laatste novelties uit handen der auteurs Deze beide knaleerarea zyn de eenlge heenrn eenirsn die hrt Deloroae diplonva behaalden waardoor zU tfaaaa onderwy kuanen geven in riiytmiadie gymnaetiefc Mastiek en rbytmisch dansen Biy kens de Hofstad moet het ook a de bedoeling Kggen aan dit Intttitout toonkunst te doen onderwÜzea teneinde geiyiitydig den muzikalen en den rhytmischen zin te Qntwi1d c4 m BERO AMBACHT Ds D Plantinga alhier hM t een bttnep ontvangen naar de Ned Herr Km4i te Bentiiuizen BOWOOP Onder geleide van den beet J H vaa atraaten van Nes zijn we aldoa e veralaggever vmui bet Vad in Bosknop geweest Boskoop het dorado altémna voorheen van allea wat wr w t mi zwoegt in het boomkwe Dersbedrijf Het spreakt vanzelf dat ona eerA bezoek gold bepaaldeiyk dt ta akJ y o dT fimm C B van Ne n Zonen wnorvon de beer Van Straaten ymn Hm óm wtaniaator van dé prachtig gcalaagde tentoMietelliiqr hl 1911 firmnt Is Op de kwade nrniAiteii wtf kmnia ma den hoofdopxichter dm bear Slootjto die ruim 32 jaran in dienst der firma is on die OM vertdde ho er dei lc Jaren i leden gewerkt is om de ftrma te bnogea tot dat wat za nu heteekent Ja myokMT aUus OUte Êm d t nraa een tyd W acht ttric B afMdadAg we bflconttcn too morfiM om vier aur m aMlcdan a airoMte s Um De wf chen weHcten met liofde n toewydinr maar nu Mm men de brag w ilb to gaBt tot de kweekery genft Ia vergegaan vindt man aan de recbAonyde een mtgestrakt vedJ met de bekende aaalea mollis terwijl aan de Hnkerzyde de rhododendrons de bewondenng opwekken Verder gaande genoten wy vnn de blauwe don w aage het veredelen en luisterden aandacMig naar al hetgeen ona TTiandallibt anillaiff rertaldr De hear V Nea b ilelM De oorlog beeft ook zyn gemogen voor Boskoop gehad t Waren dmenre JaMn Is uitvoer stond irt en alles veriaagde naar het oogenbljk dat de vrede weer w lvaa t zou brengen over het nyvere Boskoop De vrede kwnun doch de w lvaart bleef uit Amerika veerbood den Invoer van Boakpnpache producten omdat zooola men beweerde door dden invoer schadriijke insecten t land van den dollar sou lea binhenknmen Deikundigen kunnm zich dit niet indenken en veeleer is men t moltd In dezen te gelooven aan een soort vennanvle protectie voor de giroote kw ekera ia Amerika Met dit alles staat Boskoop voor e n niet op te loasen probleem De uitvoer naar Aemerika toch besloeg 60 van den omset het bedryf stopzetten fn wnohten 0 Mtere tyden is onmogelijk de kw c4a ry immtn vraagt aanhoudentle verzorging Er is reeds vnor duizenden guldens aan goet verinnnd onKUtmen niimta noodig had voor ong re cuHures Ondanfci al deze nuMllijkbaden is de energie der groote kweeken niet vertonn integendeel men worstrit met een vaaten wjl en met oviertoiging dat eenmaal betere tijden zullen aoitbrcikea en Bookoop weer zat aifn het Boakoop van voortwan Het valt niet te onticennen dat vomond die strydt steim noodig heeft stieua op veleriei manieren ook BoekxK mnet gesteund worden bi de VHtU Aoata aimdat het door zQn hard weHüén er redtt op haeft en dan omdat het bestaan van dumaoden er van alhongt want weet u lezers van iedere 1000 H A rond bestaan In BooltAop 8000 menscfaen Hoe nu Boskoop te steunmT Ia de awatt plaate door zooveel mngeiyk vui die ptoata te betrekken ons land beeft nog gnwte buitenplaattren genoeg en dan zal de R ering moatien helpen Deze heeft haar gn den wil ree B g aboond er ia erni Staotsetmuniasie in bat leven geroepen om d Regeering voor te lichten op welke wyia zy heIjMn kon Verder la er sprake ran dB stichting van een Nationaal Park en is In de pers dit plan reeda besprokwi Wat Boskoop verder betreft la aaaalnlting aan het spoorwegnet noodig Ho raJe plaateen van uiterst gennge heteekenis liggen er niet aan het apoorwegnet de Varbtn ng met Boakoop ii treurig HM benowligde geld is aanwiezig de plannenUg egn in Utreoht kiuhr waar fadyft nu de uitvoering De heer G Radder boomkweekor aM r is met ingang van 16 September benowid tot agent van poliye te Rotterdam Tot voorzitter en aecretorls van d op 17 deseb hier te houden feesten zyn gekonen de b er a R J v d Komy ida vowzitter en D Ravensberg als secretaris Aon den heer Duvat Slothouwer burgenwester dezer gemeente zal bet eercnroorzittorscbap wiMden aangeboden Naar wy vernemen bestaat Mj den boer C B Lttnnemann die niet als wethouder werd gekozen belt voommien om als id van den Raad te bedoakaiL De opvolger rwat de R K Itfat is tie heer G REEUWIJK In d Vrydog gehouden vergadering van de afdetoling Holl My van Landbouw a hier zyn tot aügcvaanUgden naar de algemnene veoigadaring op Woanadag 10 September a s te Gorindiem gekosen de heerni A V d Spieg en A de Raad en ti t pAaatarervaa rer de beer L van Kyk Sr Verder werd beetoten een of roeping ts doen aan belangtMbbenden tot een hyeerbmurt wnarby een boerenlcenbaiik ztl worden opgericht ZwKlagnacht omstreeks half drie wertlcn de Reeuwi rs i esclH Ii4t bun slaap met getoeter en klokgelui Met bleek dit hy den Lan MMiwer C Plomp OudRe u wyk de hootbrn g in Itehto buOt stond Van verr kon nten de hooge Iwftmen ijen Door het fWk optreden van da Zwammerdamache en Reeuwtfkscte tanndvwor kon de bannd beperkt biyven tot den hooiberg Dft heer Plomp was laag vonekard Men Tenmderatielt dot da brand InmadwfUlf i aangcotokoB MARKTBEMCHTtN RotterdanMdie Veemarkt Aanvoer 139 paanten 8 veulens 100 magere runderen 6 0 vette nmderea 644 vette graskalveren 44 nuchtere kalvorai 100 schapen of lammeren 29 varkena 244 biggen St bokken en gvltan Vette keoien Ic kwal ƒ M 22 a kw f 196 205 3e kw 17 48i oswm 1 bw ƒ 210 2ao 2 kW ƒ 190 00 e kw ƒ 150 kkHrares Ie kw 2S0 2 ae kw 190 ƒ 210 Se kw ƒ 1I0 1S4 Melkkoeien 376 469 kaUfcoeien ƒ 240 f 76 stieren ƒ 14 170 pinken ƒ 100 ƒ 140 graokalveran ƒ O 12 vaarzen ƒ 110 n weriEpoardw 400 900 atecètpaardea f 140 17Si niKhtere kalveren a0 j 2 f MwIiaiw 38 45 blgvw 26 66 Haadal matig rwMtfke aanvoer TSSSZ I sprot ƒ 0 80 4 10 atok ViMm mm 8 aspt 1919 SnUtwonea I 6 10 n lO dito aptr aeboonen t 13 70 26 60 ti n woMn ƒ 40 ll W kboonen ƒ MO WUO proaUkOonaa ƒ 2 2 90 tomaten A tl ƒ 84 to B ƒ 19 23 dito C ƒ l 6 tHto bonken ƒ 11 14 dito kriel f 1 2 ai ƒ 4 I0 10 sWotten ƒ t H 7 20 witte kool ƒ 0 60 gde savoye kool f 8 40 8 0 rvode kool ƒ 2 80 3 80 kroten f 1 90 4 40 K itelein ƒ 1 10 aNe per 100 Km btowol Ie soort f 12 21 80 Uto 2e ort ƒ 4 18 dito 8e soort J 1 4 fcomkommarta Ie soort ƒ 8 dito 2e aoort f 4 I0 dltó 8e aoort ƒ 1 80 8 dito gele ƒ S 10 andyvie Ie soort f 1 1 70 dito aoort 0 10 OJ la ƒ 0 0 1 0 aUes pw lOO atuk peen ƒ 2 70 fl kroten ƒ 1 8 20 p r 100 bos meloenen ƒ 0 2O O 81 par ftu diamantperen ƒ 13 16 suikerpM en ƒ 17 lapp févorlte ƒ 19 29 heareperen ƒ 10 7 12 diikje mi ƒ U Juttepeiw ƒ tl f 22 kcswlek ƒ 16 BcbiJvers ƒ 13 15 alles per 100 Kg deren ƒ 13 10 per 100 stuks LAAtSTE BERICHTEN Daitache kruUor BEKLUN 9 September Volgana nwl deetlng voa de adnUraUtait aUn de kl in Dultieha kroiaers Emhden Frankfurt en N ur nb rig te Capeflow goborfw Da staklag dnurt voort KOiPKNUAGEN 9 Sept kïxtrabladat venwemt dat de algwneene vergadarlng tnamvfrtatbeidera baatoten heeft dan arbeid UI de havaaa niet te bemtten KERKNIEUWS £ er ta NodwL Kalho li f lrj B a il ag i p ii 11 vu Al CHi ubfu J reoiit v oU m tidMMwoiu aO mnn iiiT wordeu e w ti iNttterianiiKiba KjftuaU eodsfi ivaarfoe het liiitiauel gMOh MMit M dour Je eaanieudijke btwohoppan van Ntvkintaiftt lil tte Um u ksf vaui bei vorig ar Mjtiinjtt bH oUiuU le protfraiaai iNjfK tHntoenida iedere bu noh op bweo Mott ii ud aijB dMfoew eon priuMtor an eta leeK Iwt ledua vau Ua iMMuJU t dat d vMirtwrtkJiiif n du ukvowinf dM N den i i m K alnaMi n t iian ii t ttS op zkt uniiea Als zoudaui werduu aan few i tn patfloor t 1 OT iianii vu wg A itarou an KijniK rgeu aartw bw do m j pa looi l h Uu HqrQg e Ml mr H vaa daa liK j ea br dn prid J D J Aanfauva m uv J ÜMVkeiM TWJfMHa BMf b ii j iitgr t V i iiman m d b r e Koppek VBiMob paawio J V9IW u fn en tnt F ItolidaH ItoecOHMid In df pliatti van pawteor FUrwtnianni dia te iiuMubMi ovarieed werd benoemd poot J lloqgveld Uu atgMiieeuv ouderwerp dot t ow l ia de gMole vrrHNk 1i e tb U de MCtfNargadtaii n d0ur de versoliMteude eitMTM zal wdidi n Itettai ukl i fn üetaa der katluweueu la dm koaMmteaiijd aan de uLbd van d SMdainaoy oHriiL v y fO PatM U n dteia XV lA PmtiH moumN vtor oercaiiu n van é t$li t di waann de lunohnjiapyy oase dagiPn gtdofDpvkl in oort eaat de verK ttdv V rij ItfkMdetN welke sk4 tU ba Itaai U gai it er gtwW kw tweud d t rktMnle gH ijkb MMUee waadf m b otn uasnwtt vivuwhljns b d wedHcing laii lie klaiM vMrljd t n dunte d nr Li rdH lirwdfinHiliapMi ttH welite lot g og tiein dal dl Ueil onder de ui n wlmi vetdweuen la en ten vtente de ai girooie atiübi naar aoréaolie tKileren en aarilwii g not Oubt Y ook de kathoii iu keii b A bare kteein van vrijJMt d gefijitlMM en tiÉBttïeriicdfap t rwljl zij lN feutUNk bet doH van deu mmunéi uH laat opcoMi Ut iM t aardiK4i maar k i dienHi van Ood lM4tUM04ebcM3bouwl Ib t b lui de laak der kathoüekwi oo df t vlw ItoooMohe kk n lu dm komenden tijd vooral praottooh tu betm tn mx ill itaiieit om tu zetUM DnwrcMU ziUb op d groote vefi ada i0 ua vw Un kMboUa ki üdag flttfto nA b wNkd ti w gi k 4 da kaltuMi k IdfHMi iitrefK vrijlaU flUjk iKid en lirDedcncba n b i HMlMsMIg bneu Al da twee oote a é d d teé f tqgtm do kwalen van oub u ttjd nneiut llene dtobur XV M katboat e x T in1fli n eh Mt hit borstel der katfwHcka oMu kunde 1X tiuderwerpsn der eit seottevtW fMI l iiigt n bkktm zuiver ffidudteaillg voMt 4tii tnfeeti li urgit gmbten iiÉitttKin en vjlluari ralten vjoor etq en daugd jWfdorgaiilMaU inl Ri vaotii hTOuwenvtW IMiik o tsv tu n9 n v ntl8 ni onihrrU pwH flii tec iur dnmkt M lrti llng Van d gelegeoht d om te nUjk metde kaUialUiken een aigtn versadertaf i hoiulMi Vaarvan het varMtac ook vwrtt oi fK m o lik bet bM T uH te 9mm ffalaglboek lieeJl aJkMi da IjM de IL H SbidMiitAvta eenigine febmtk Trligialsik H rrbfrielt Vwwscl tli Ziwkin tot riMtlrt wild Bit WilMllk rkslUtaiiin KdMlt tlk bMnIkt inMlM4 lyk ilioof WMT Mlfde t mp tafeiBr BUROmiJKe STANU aODBA GBIKMIKN 5 S i t Ari nu J tu VIM I C rui W tSi Ucndwt Adrluu X na 1 Sehoutm m J den Hcrtav lUria i nm P A Holtmu n C Bat S t Rud U Stafkuu f mmU V wi M H Blaak 8 pt UuU I TH O W Nsft luBMt n C BoaiU aqA M UM IMH 4 n I K B uwi tk M A Snitm omaUVÊSt eü l Ogm Ut Ibtn l l mi M ZiTMtean M jMr