Goudsche Courant, dinsdag 9 september 1919

Jf I ö 1410 Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws Kei re r obt 15 1 AmatewUm Lelie ra ht 3 Da onderteekening ü Opper Silezië Wilson en de Sonnet Oo BoiejewMii willen vptode Bloedige werhalen Scheiding onder de Bolejewisten 7 Een scheepsramp ONS OVERZICHT Ilei i r Het hoofd V n de Oo teniruksclv Tredcfidei gabie ia Diinada rochtend te St Geirmam aiang iIöomen en vanmorgen tiao uur zou de ondertedcening van he t vneiieiverrdrag roet Oostenrijk plaats beA bea Men weet nog niet of Roemenië ook tee kenen zal Ook de Tsjecho Slowakiiiche delc gatie die wch in Frankrijk bevindt weet niet of z j het verdrag al dan niet moet onderte Haar het heeie geval al vandaag wel i i orde komen Tenminste wiat betreft hert verdrag mat Oo tMiruk Br zon no andere neteltige kweatüiea B v dae van Opper Sil sué GeneraAl Dupont faet hoofd Van de geaTIieerttc niifceie wor Opper Silezife heeft een tölegppam naar Panja gezonden om de d t ng Tl de noodsakelukhtad te betoo en van bct zenden van geallieerde troepen naar Opper Silezie Wegens technjscbe redeneft kan een bezettiVg door de geallieerde troepen echter met plaats hebben voor 20 Se tember Het gaat er nog alt d met naar wentick Thans zjjn w er naar Uht Berlin wiordt berjcht aan dte demarcatietyn Poolache troepenverplaatsingen waargenomen Het Opperbevel van d Poolcche nutlitoire oi aniiiatie voor Boven Silezië h0eft een kennaagevlng uitgen ianljgd waann h J ze t dat zoolang de Duitsche troepem bet deet van Boven Silezie waarvoor een volkBStemming Is voorïpeflchreven niet hébben verla ten de opstandelingen den strijd zullen voortzetten om hen te verdrüvan Under voorwendsel dat de Ihutachie troepen Poolsche inwoners hebben d dgosciioteü 18 aangijkondagd dat voor eiken Ptool ifcie wordt gedood drie Doiitschers mannen zoowel alü vrouwen zuUem worden neergesohotHi De stakingen sch nra nu echter van de baan te raken In een te Kattowutz göhou den vergadering van werkgewew en werkneoieiB in het Opper SjleziBche induetrlBgebied s een vergeiyk tot atand geikxMnen De weritgoveTB verpHchten zich de arbe dera die sedert 16 JuU JJ z n tmtslagen spoediif w er m dienst te nemen voor w ve hun ontelag met gewettagd is Er morgen geen maatre rellen worden gpiomien wegens Ittdinwatschap van een politieke pajt of vakvereeDigiing e De voorzitter der AmertkaanBche Sett aatacomnilasie voor de buitenlandsche aan Een overhaaste stap uit bM iuufelaab vertaaU rate bel 8atr b Uaadalabl l 38 fk wet t luUuurlijk nnet hoe pj bet njcitiiiit M Clt ely Ik vennuood dM jtj r een inctr poëOachea oC aadUH kacfarv naoui voor hebt n ar vraimei ik eoa iiiAL zou vwroorlovtn den gvhi eleii dag nifc nuj te zijil zooaki jij da oe4aat t i bein mij lltt aaukijkea aJsof bij mij nw4 ziju ooifen zou willen vbtsUndletai dan weet ik wel bo al najin oede vijend I en keamisBeB dat zoudea noeuten lk weofiidi iT JWet van verdacbt te worclf ieuiaod teuMnd aan te nioedig♦ a zei Macvei die no eteedai z üï Week WA0 Ik weet dri pj vaa mee lung beat dat mijobav Bavage vlt liehl ogt n i itf maar dat w olètlulsl Km la ooiwaar onwaarl rtep aij nuM t i licht niet te ndndrukkai atenpvoa en 0 boe Loi daC deuken U oei V Jij majn vnendinl Hat fe bet ccffite wa je mij kon aandoen Dat Ja bel niet leA Cktdy snel et b het meest aatmrlijkev bedoel i lektt Ia eon net burgorj ezm te Eotterdam wordt direct OEVRAAOD e6n flinke helder werkende Dienstbode IC K O f 4 ÖO p w Adrns S PRKSSEISSN Agniesutrast 97b KotCerdam 3946 12 f 1000 TER LEEN ÖEVRAAQD al 2eHypotheek op Wmielhoi to Gouda Reote 6 o Aanb onder No 3948 bar Qoadsohe Courant 10 GEVONDEN een Koperen bus van een wagen patentaa Terug te bekomen te on adverlontiekoBlen bq P LOEVE Lz te BerkeSwonde Schenkel 3949 8 TE HUUR aavraagd EEN HUIS met flinke ruimte of endere gelegenheid op goedea ad om gedacltelijk Id Ie rlcfateo voor mecbinale h ut bewerkMg met eeoige woniog BEIICliT m INZET De bouwnunswoning C no 10 met twee nieuwe schuren twee hooibergen verdere getimmeiten boomgaard en erf l enevens diverse perceelen Wei Hooi en Bouwland met dtjkgrond weg en watering aan den Haastreehtwhen dijk tusschcn Gouda en Haastrecht tegenovei den korenmolen onder de gemeente Haastrecht tezamen groot 21 0044 Hectaren geveild ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDB te Bergambacht den 4 September 1919 zyn in bod gebracht roeel 1 op ƒ 17000 2 7300 8 20900 4 730p 5 5100 6 5100 tezamen op slechts ƒ 62700 De verhooging afslag en combinatiën Ubven bepaald op DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1919 desvoormiddags 11 uur m het Hotel DeZalm op de Markt te Gouda terw l iinmiddels verhoogingen kunnen geJschieden ten kantore van den Notaria 13916 4B Frinco brtercn mei opgeef vaofauurprlji enx wordca logewecbt onder No 3909 Bureau vandit bied 10 Opeobare ïerpachtiog te HAASTRECHT ten verzoekn van het Armbestuur te Roosendaal op WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1919 dei iiaroiildaK 6 a uur zomertijd in het Koffiehuis van den Heer K JAAPIE3 ten overstaan van Notaris J KOEMAN van Twee Huizen en Erven geteekend A noa 17 en 40 beiden met een perceel LAND en een PERCEEL LAND groot 82 46 aren in de poldera Roosendaal Groote Draak en Snelrewaard te Haastrecht Voor 6 jareil Uanvangeude wat do hniieo betreft 1 Uei 1920 en wat het land aangaat Kerstmis 1919 De pachters moeten 2 solide borgen steiion Dagelgks t hezicfa igen Nadere inlichttngei geeft NotarisKoeman vortitDoemd 3702 42 Waapsohuwing Aan Heeren Rockers maken wy met de e bekend dat da prgzen dar Tabakken lodera week weer stijgende eijo duB wilt u wat voorraad koopen hetzg van TABAK en SIGAREN komt dan naar Turfmarkt 84 Goede ROOKTABAK v n afoct per half ons SIGAREN van af 4 et Wee nu gewaarschuwd 3960 15 GOUDERAK Advertentiëo en abonnementcB op dit bUd worden aangenomta doar L VLEtKJEEET ÖMuleraL SIGÏRETTEIV TE KOOP iEVRAAG Nieuwe A cot Billy Capstan Qold Flaice Piayer Pirate enz enz by groote en icleiue partyen Brieven mot opgave van piyzen en kwantuma onder leK H 200 Adv Bur GKBRS GErERS Wijnhaven 42 R dam J947 16 CURATORIUM Mr A W JatMiiiiettI Oiid Advocaat In Ned Indli H J CalkOM Buitenge Lid Ged Statan Burgemeeater ean Edam en Sehoolopaienet J Qerrlts Oud Realdent aan Ternata Hnri Polak Ud Eeiate Kuur I Pattmiu achoolopiieaar P J Raayiiiakars Ond fccieiari Generaal de Rijkavaraekenngabit W N Wl t rri v Oep UI fa O I L Am afaon S mUrU Danson derwij s Gouda HERM LEUIET Azn houdt WOENSDAG 24 SEPT INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN 1o Afda SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN Z i if rt onder wl Jok Boama Dlraa ene HandelaachooL Mr Dr J Bllst DIreelenr eene ïochtae jj i 5lrlh T ï E P UnLeraitelt Dr A i ï I HandalaaehMl Prot W a nailum Dr J M Hootvllet priyaat doeent Uniyeraltell Dr C Harama I e andere mannen 20 H B 7 Mra iVrReTT £ rk i Uï r ïii roV in de Sociëteit DE RÉUNIE s middags van 3 5 uur Schriftelijke aangifte Groningen N Weg 10 Tel 2d7 Maagpijn sa Maagkramp Zuur Htfrtw ter en Slecht fipiiiverteenng worden ipoedic en ker enezen door het Mea poeder n Apotheker BOOM Dil Maajpoeder heeft gedurende meer d n veertig jsren duizende Maagliiderf geheel geneien Prij per dooi 90 cent Alleen eeht met den neem APOTHKKBR BOOM 2753 18 BOEKHOUDEN HANDBLSCORR ADMINISTRATIE BEDRUFBRBCLAME ETALAGE ORGANISATIE BEUSSTECHNIBK STENOGRAFIE SCHOONICHKIJVBN NEDERLANDSen FRANSCH DUIT8CH FNGEL9CH ITALIAAN8CH 3PAAN9CH ZWEEDSGH DBBNSCH NOORSCH RUBBIBCH MALEISCa LATIJN GRIBK8CH ESPERANTO WISKUNDE SCHEIKUNDE NATUURKUNDE WERKTUIOKUNDE ELBCTRO TECHN TEEKENEN BOUWKUNDE ALO ONTWIKK LOGICA RHETORICA STUOIBTBCHNIU STAATS WETENSCHAPPEN TATENORDE MUZIEKOESCH HARMONIELEER JOURNALISTIEK GEZONDH LEER METH SPREKEN GOEDE STIJL HANDSCHRIFT VifRBETERINO VLUG EN GOED REKENEN FRSBELEN 8L1UD OplaldlMf par kriel voor all xamaas voor alle aivksa baroapea voorALUB actea I 0 MO AU B practllkdtploma s Staatsnamaa Notarlail Mr la d Rscktaa aamaaata Atlialalatratla Actuaris Aceaaatiata Oadarwlfzer Boawkaadlf Opalckter aa teakaaaar Opslchtar WaSaralaat fisdrllhlaldsr SaeraUrlsltadaiitaar eat aai 173 ISO Cursussen voor beglnaers eenigaiins gevorderde meergevorieaiea eo vergerorderden AsOfcaame methode Persoonlijk contact tusschea docent en cursist Uitstekende correctie collectief en Individueel Billijke condltiën minver ogenden kunnen van ons Studiefonds proflteeren r Goede n It ten wie werkt slaagt J Adviezen Inxake Beroepskeuze Foor der inluAUyen wt s i j Wat is dat Neten in het haar I Wasch dadelijk Uw haar met den haarvetzorger LAX LAX verwijdert roos stof neten en alle onrein LAX bevordert den haargroei i geeft glans cn golving 1 Per doos 25 c fl voldoende voor Liter hygiënisch hoo£dwater l d TflOUWKNIlI Prachtige aoliede meubelen nieuve en 2e handa te koop ala Tafsis StSSisn Ksstsn 1 1 I T SchlldsrIJan BDsktnksstsn Ullftlklafsis Tvsspsrsooni Bsdltsllsn VerkriXbMr te Ooud bi ANTON COOPS B v ucui 3ion inieuve cn e handa te koop ala TafsIS StSSisn Splsgsll rilsststsls SchlldsrIJan Bsskssksstan Ultftskisfsis Tvsspsrsiuna BsiWollSB Östsnt Sstljn Dskans Lsarstulsn Lsirfsutsulli ani Rtunnkoopjsa 111 20 SPCciaaL KDiiES vaan jaiiaELui met HUwCLiiisPLaNMEii HET SIMOKSTRAAT 44B Bovsnhuls niBII ds Schlaksda yTEL EFOOH IJBOO A KKEk E aohl aUnitb nd mat na handl ek aing L I AKKER RoH cdani VarkrUgbnar bl da me at droglateo GOUDA Anton Coop S H v Loon BOSKOOP G J Spiiker J Q Mena Wed J Spruijt Len A Blonk BERKENWOUDE G den Hoed GOUDERAK F Dan J J Bpekanijder MOERCAPELLE C Stn dhorat J v Tol W v Helder MOORDRECHT K l NIEUWERKERK a d IJSEL P Geleijn G Verkatk BEEUWllK V g C Verbeek SLUIPWIJK C Verwetj C Verbeek WADDINXVEEN Ar f l d Heijden C Tiiaterman ZWAMMERDAM J W Hogenen 2905 80 Haastrecht Abonnementen en advertenties voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haasti echt aangenomen door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT w Bedwatepen mi RADICALS Ml genezing ook by verouderde gevallen Pri a e 2 50 6 fiacona d 13 50 N V MIi SANITASKon goedgekeurd GOUDA Lange Tiendeweg 11 DEN HAAG Herdarinne traat 9 Bleekzuchtige Mj I Meisjes en vrouwen I Gebruik MUnhardf Staaltabl ttaa Deae geneacn Uwe bloedarmoede en geven U eene geionde Jelaatakleur Indien op de dooa de naam A MIJNHARDT ontbreekt koopt U namaak en benadeelt daardoor Uw geiondheid E acht daarom u tdrukkeli k een dooa Mijnhardf a Staal tabletten In dooxen vanaf 90 cent Bi Apoth en Droglateo Te Gouda Anton Coopa Wildatr l 8 a ho nA Zeaaea Boakoop Wed I Spmit J F Verkade W ddiuv A V d Hride Moordrwkl J v Gennep t i r s B N il S901 25 KOKO een sulvere heldere cn nlet vette vloeistof bevordert den haargroei versterkt klieren en h r wortels voorkomt het splitten cn uitvallen Hoofdieer en roos vcrawijnen nadat men KOKO il een paar maten heeft eebrui kl men sprenkelt cenvow n dig KOKO op hel haar dan wnjft men het uchl M In oedcrwjartuhe richting en borstelt link Verwaarloos nooit Uw Haar Wh stellen geen dwaic of onmoselijke euchcn aan KOKO maar wij zeggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO all een zuiver geuecaailad voor het Haat kan evenaren Abonneert U op dit Blad WAARSCHUWING Let op ondentaand HandeUmcik voorkomende op elke flcKb KOKO wordt nooit los zonder verze II gelde buitcnverpakking met Handelsmerk verkocht M AGENDA P r Q e I 05 kleine 2 20 mlddin 3 80 gmte flascli KOKO ShAmpo o Poedm 0 16 per pakje Vi Sepl 7 luir St Janaiork Keckooa lllll f Sopt 3 uur Gebouw Bouw sa aloitoeziohl OndaretindeconiiidMdo Al menzorg vmxienar Verkrjgbsu te Oouda bd ANTON OJOPd Wjdte Sohooahorea b j Advorteertln dit Blad A H TAN zwam Belesld vamakaa wIJ ferefoid Hldit mededeelliit ta matm aatraasn vsa v aKsdsrlasaa aaaaenen TanaaIaU l sd i oi an laaa b ma afsaia la nrrotrloeo nwt IMl IM DnkksstJ A BSniXliAIl a EOOM IMODA i 6§e Jaargang Woenld g TO September 191 VERSCHIJNT DAGELIJKS GOUDSCHE mvm BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGBZ0ND8N MBDEDBBUNGBNi Op d Toor ftgisa 60 hooger Gewone adverttntiïn en mgtionden mededealiiigen bjl eontraot tot laer gtradiiceerden prJUH Qroot letters randen vonleo berekend naar plaatsruimte AdTtrtantitfn kunnen worden Imgaiondea door tuMchenkomst van aoliede Boekhan delaren AdTerttntieburtaux en onia Agentai rfgelf ƒ 1 08 aUta rtftl mtar Jk ABONNEMENTSPRIJSi per kirartul ƒ 2 S0 p r WMk 30 etat m t ZoodA abl d per kwartaal S 50 p r week 27 c nt overal waar d bworging per looptr geicliiedt Franco per post per kwartaal ƒ Ï IO met Zo dagvblad ƒ 4 A bonnementen worden dagelÜks aaagenomtn aan ons Bureau i Markt SI GOUDA b onze agaten den boekhandel es de po3tkantdr a ADVEBTENTIEPBIJS Uit Goada en omstreken behoorendt tot den bAiorgkrftig 1 5 regels ƒ 1 09 eiken regel meer ƒ 0 20 Van buiten Crouda en den bezorcrkriag 1 Fi regels ƒ 180 elke regel meer ƒ 0 25 A trertentién van publieke vermaketukheden 12 i eent per regel Adyertenllfin in het Zatenlagnummer 20 totatag op den pr a V R aactie i Teler Is teiro 545 Adnlnittrade i Teief Inure 113 Bureau MARKT 31 GOijDA verhalen waarheid ztjn die B Tidende meldt mt Hedsingfora nJ dat In Rusland de ministers van het oude rearime meedoog aioos worden afgemaakt 54 genrangvnea waaronder de gewezen minutera SJtsje 4ewitof Ghwostof Maklakof Ptvbopopo en Beletsky zyn van Kroonstad naar BlMkoi i overgebracht en in hei Kremlin gefusilleerd met uitzondering van Befetsky die even voor de executie flauw viel Beletxky overlee 1 eemge dagen later aan rtnchinevcngiftiging Een andere groep waardiirheidabekleeders uit den tsarentijd ut te Krooostad gefliuutleerd De tUken dezer slachtoffers xljn In zee geworpen In een enkeden nacht z n 2600 ter dood veroordeeiden op 41 na gefusilleerd De vroageN miniaber president Trepof beeft door tofval het leven be uden De matrozen namen zijn broeder In aijji plaats gevangen Die werd gefusilleerd Uit dit laatste kan men leeren dat t niet alt d een bof ia als men hooggeplaatste famüieleden heeft Overigen lijkt on het verhaal wat heel erg wnsatione te BolBjewjstiseh zelfel Volgens te Londen ontvangen bcrlchtiBn lyn er aanwjzigdngen van een dredgwide scheiding onder de bolsjewiki vooral jd Noord West Rusland Er hoeft aich ee nieuwe groep gevormd die afkeemg vap de extremistfache politiek van l nin en Trotaky rekendboLd maakt vootai ook een dieper indruk op de aakenmasnen daar hij ben wijst op de noodzakelUkheid voor Amenki om deel uit te makm van de oonunias e tot heoatol ten eind ook betrvkken te worden m de verdmling van den Duiitwïhen hande4 Hi v rontMhuIdigt zich steeds als hu een dergeUik irg ment brengt doch hu voegt er aan toe dat als ü tagen8tindcr 3 met Z jn theorieën met ing nomen z n hti hun praktische egoijttuebe argumenten zal leveren die zu beter veBtian I an preekt MJ gewoonlyk over het Rusaiache bolsjewisme dat overal doordringt Tot selfs in Amerika Hy dnngt aan op de rat icatie van het verdrag ten einde de elementen tan onruut te bedwingen Ook beeft b j ero geBinapeeld dat Amenka aarzelde den Philippynen de onafhamdtelukheid te vertekeron omxkt h t vreesde de eiluiden ta zullen orede veirea aan d genade der oostelijke mogendheden waardoor Amenka genoodzaakt bad kunnen z jn een groote vloot in de Aziatische wateren te onderfaouden Artikc4 10 van dei Volkenbond daarentegen eiscbt dat ie heole wereld met inbegrip van Jafian de temtortale integntea der Ratippynen aaIix ra Dit angonifWt lokt meesrtaS levendiire toeiuichtingen uit De correspondent resumeert den toestand aU volgt Wilaon beetrödt op het oo renblik de extremjsten maar afeehoon hU nog steeds den nBdni erop legt dat de ratificatieresolutie onirlMKlig ia kan men Verwachten dat hiJ slotte m enkeW punttm van vooiiHlioud M banuten In elk geval A hij vol goadedt Ihoad en of tiLmJatisch geartetnd m het geloof dat hij het volk het bewustzijn der nieuwe nationale verplichtingen bijbrengt De Arbeiders en Soldatenraad te Petrograd heeft een motie aangenomen waann de Volkacommosearissen gonnacWiigid wordei met de Entente ondeiliandélingen over deu yrodc aan te knoopeu op don grwwdslag van de door den verbonden gedane voorstellen Ten gevoJge van Trotzky s verklanng botreffende den algnmeenen toestand aan het front heeft dexalfide raad bestoten op I het iïstlandsche vredesaanbod m te gaan terwijl men vwonderstdt oat ook Finland virede zal willen sluiten De arbeiders en soldatenraad heeft v rdeir besloten dat indien de aibeidesv u Estland i FinOend een aanval op Petrograd zullen doen een tegenaanval op Reval en HelsangsfoFB zal worden gedaan woarbU de Russen alsdan met eerder halte zullen houden vóórdat alle Bstftandsch ea Finsche artwufe zfjn uitgeroeid In hoeverre die berichten iiat zifn weten we niet Ëvemnda ook of de bloedig kxtf tie iuiy ter dood worden v wm w deekt Wij xulkm M i verder niet IqiUn Wij tËtlltn enkel rast dnt O geotelrla sragtm eett aymbool ran do inonlitlall diT reobtnra wanm die getoond hebt en lm zij niet staan hoven de wei ol ae vana de wet maar Htmaleii de wet gelegenheden Lodge heeft bekend gemaakt dat het rapport dei eèammeeje over bet vredesiverdrag vandaag aan den Senaat zal worden uttwebmcbt Het bgt m de be doeling dat bet verdrag artikel sgewij a door den Senaat zal wordem in behandedang jpenonuen Lodge wilde sicb met wagen aan een vo regtelling hoe Lang de behandeling tn den Senaat zou duren Het rapport van de ccmuiuaaie mieiandieir heid IS ongeveer 2500 woorden lang mat inbejprip van den tekst van alle voorgestelde amendemeoteti en hot vootbelhioad dat op veraduliUnde puaten was gemaakt Preeldent Wileon wordt op zyn api k beurtentoumee achtervolgd door senatO ren due bem aareaaan en trachten den ladruk door s pneaidenten redevoeringen gewekt w eg te nemen of ten minate te vie zwakken Onder de senatoren die op dcote w ze den preaident op de baeaen zitteB aun Borah Mc Cornmck en Joihnaon President Wil m had in een te Omaha gehouden rede het volgende opgemarkt Het fedt dat er wordt aattgedirongan op hot maken van vootWumd omtrent de intl tging van het vredesverdrag is er een bow js voor dat w U a n DuitecbÜand geen toefttemnung hdiben gevra gd omtrent de bebeekedUA van welk ook dier bepnhncren toen w J m Parijs waren Wy zeiden aan DuitsddAnd wiat ze betaefeenden en verder Teeken daar Witaon aeide ook nog dat hij van meiening was dat het verdrag spoedmg 2 worden aangenomen De byzondere corpespondent van de TIm9 te OhamA wydt uitvoerig uit over htA effect van Watson s redevoermgen Hu z gi dat de bewoners wan de Middle Weet in zoo grooten getale en aoo geestdriftig opkwamen om den president te begroeten en zijn redevoeringen ten gunste van d n Volken bond zoo warm toejuichten dat men veilig mag zeggen imX hfj terrcan wnM Zijn baak is trouwens zoo moeilyk uiet indien men bedenkt dat dut deel van Amemka steeds gekant was teg en groote mihfaaiLre en mantieme strodkmchten Bet puhüiek Bteint dus gemakkeJ met Wdaon e uitlatingen in als deze erop w at dat een iso lafciepoltiek gelyk staat aan opvienng der bewapening terw il daarentegen oen stelsel van intamatumale samenwieTUng n evkcwnt op geringer beJaatingwi Zelfs veffwhUlende leidende ropublakeinen vialien den preeadent b en x n wel Ki V awi WKlere roden waarom deter dood vi frooni vUng een zodoüjk acbandaal u Kil dtwi redim U lnt iik v n Uorma itii HU dadhfotfiv heelt gMuaakt D t ocu Htu dwaUng van het goroobt wan U I to Htatui tot Horma ksb voreeni we iu drwaHnff was IIoniM vwt at wooriNiJk to niakitn vKv r sai a h hotao tivirnie n beni met a o zoikOiA IwMtla t bedaoten IX dunk dwalin f ld nu d overdrlj viqg van de etral die ooodaakolljk eeo r acti teweag ïwiJt gNjIwaohi en nog e n 4ierkt re reai tio zal towceg breuken Wla puUtieddi mudrljven wU o nloelen of ve upmMen nioel vooniciitig aijn Hlji moet eiVdl omlervoei eu of bij telf de da d niet bil ft b fpttau die luj don l aMabte ten laste U t En bUT staan we tfVEenovw ons dttpiirleiiietit van oorkig dat hï HodimdHoh Llmbuig vexraad kweekt niet Beig ii cuittn u sModer welen van tiefp noa la wm naam die v rradoRfK 4tlek wordt beibrevan l la na wat aodora B j een brand aaa boord vaa het Anwr kaansche vlaggen üp van admiraal Bwfr nam de New Meueo lUa dfla iMp 911 gekcsnen 40 ikwata m DUITENLANDSCH NIEUWS BELGlk Do veroordeeling vau Borma D oi i Bzet bet Vbtsmoulie d l lud dar werkli jdonxallj noeiiu de ver oordtMllu vaa honm eon iwboiaJaait ea i ir pjtltiukti tlai r HH blad enbrijtto a De reobttjire hL4 bon g nraagrl Dorms la rooirdeolcwi eiiKlai bij bit wettoüjk getA der Kamers zou oadormljnd beUen Nu wij weioti dal gedurende den 00 k g dut g e ag nltt hielt b aan DUkozag ward ondernujnd door anderen daij door Boruw Het werd ondanndjUl doo ii beer tlei Broquevilte die de Kamer wundeden zond in AusuatiHi 1914 He werd oudemüjixl door de mlniHttwa van tft tlMo tiJ NJip dlo alle ma h 4n buane haiidiwi annen tegan do wet In tt ïn do grondwet hl op een oogun litik d a bel wel inogwlijk was de Kamera saam to roepen en lo levvo te boudeu liorms fo niet verantwoonfelljk voor dl gedtje en iotUen zulk daad Strafbaar U Aaw moeten andere hoeren dan Bociwl Dl poMüeke ovnnronnotWtgeu vaa beilea worden aon de rt gt crdeM van morgen Wil wUl n ilnarom nl 4 gim dat wij geloQlveik aan lopköin j taij ni Il H ic wIJ manen lof vnttrztehti biid ao Dif üii jiohu maolithfblm van hi toog nbllk vu gun titiu pDlWek di viK ovaar i Hott bergt allv tlelliatfen van h 4 mllvbiite ta rocdttvaarOljfeu Db bsloAaa bettre fonde M iaudinrui worden mei gcNou iliu Dv VtoinJiiiguu wonliw overat gekreiifct fu M fvolijd Uen b t goa hm CiP ad iiiocrfix tr gost bapuu dlo iong taaiïl iimar zt kcr do gaiMob jt ogja drijU uur tl wBts r van het activïmqe Var rd eilU g m zoouL dSegeuc wiHkt Hosa l C i Ch oiia4uu Ui rins ht4 l on gttrofftm zgantel aard oiu de goroood oa te bedaren en g l ftligdt OploSSlugon li bi vooxdooll Fitk polhhk van brutaiit U ri R veld 14 don bulHgivt toeeta il tau k urO i gewaar voor dög 1 wnknlïu li il tm i w tkkbulig uptriHl n Tr jK Bf s a L JS S FM I L li l UJ wan J i niuti i M ktn Zij was IHIjkbaar zoiv oidcr dra indruk i doeA Marvel telfcw wet r belü aii dat zij baar een nigitje sobrljven £ 011 zoodra zij zou zijn aangttkworti In laat Nigel ziohaelf nli uUuoodIgen 0 Kni wood zeide zij Hij Is totalis i i st iit dat wetH Ik nUMur waoaeer hij UI i lH dorgetyks InAptHtit howlt je daa iiaair doof ZTj ztv een iaar wljao woor d o tta wijl Ih vtTveleulo ontbijt dat Marvel iikt auieakte voorblJch en lau tttutte toen zij Uarrei In haar armau buil hegim ij te Hotirt n Ik A nit t nti Je met naar de ditr ti zij wad Ik kan b 4 niet vtnlrdigeu fet de dim fboden uHJ sImi afal rtkiu het to zoon aai uMt end t i 1 UiOiVMilh n en zelfc waoiie tr ta gWooI Ai I diit iiujn V lTU4 eobt wa dan lOu buil i iitpatbk uiij noir oHnangoitauMlr ziiii dan luii veriwriMmg Dus Itirvel wairruw je airt ohrU l dan weet Itdat ie venpWu rd bojit WJ h i em ui oodero vrceMili ke spoorwefotMttflui en zal ik uU kijktn naar j overbtijbteï u en waaneer ik 10 dan lflid aai ii i e etm Mandj ce ViD waar ij al mijn andare predtcaMea ruUen ziju als bet kkven vanflenduU 7oo tu pbi u kwhwv en weensn nam IJ ftlhcbud van banr ri ndeu au oadanka ba ir v tw voor diMpiMlinda oogm dar Ixdit mkHk ging zij vavt baar mee lot aan de duur van de haH n Uf blaren de oiid Burton be pravwi hi da dbftlevan eeo oud lamlileTlJlul Feuilleton j iitiiiMi aan io voor Mu gMil En dnnroin g fi wi oiulaa 4 d 1 lath 4d an zekere Vlaamsche blat o ab wie mJ De ter toad varoordeWtag vaa Horn e nit r ntood la di gi val liadil ni rwa l 1 x i alleen en sMhaiMlsal ri twrgda zieb i u groot ovaar zij i e pt lltieko flater S uuauor je van plan bent boo0 op miJ tt wocd onriat Ik jo dat graegtt hab dun sïou dat zeor ooroohtvaard on heel oni doliiM ediff van je zljik DM zal kk nit 4 Mairvel terwijl dJ tranen baar in de oogpa kwamen Vertel naj eewe zoi mevrouw Veruani terwijl z j baar band am nebjo oiidanJi al walt r geit aurd is en watje wet Je odKgenoot noig lid iIoe kaïi ik dat zegBenf ze Marve be ena Vaa liefde van de lelde waar van jij sppodit w4M ik nlefr lidat ik l i K tL kwaau en in aanraking kwaaamet JOUW wtvold Nu wort i dat er iet t 11 tl ooodlg 1 9 om het levan vcimnaklta uitdüen dan de katane kinderUjke uletredtM eerendUj tMtgenogeobtiK die ik voor ijulke voelde toea ik bem trouwde ZiJ hlfH op en mevrouw Veiuhw drukl j baar zaciktje de Ihaiad V rtel indj ftüepv dron zij aan Heb je er oo4t oVer naigadaiabt of A erkere kMigenegBabekl waarvan Je i reekt ook Qoax Wrtefihertey ui 9 atl Ho kon fk dat m zekarbrld w t ii zei M raciaie treua Ik weet niet of ik Fulke Mbab aooala ik hem aou nMetra lieAebben maar dat waetlk wel dot ik g en anderen man tteflieb Wel dat ie bi feder ffmafl eeagdrutt stilling zei mevrouw VerulasnleviiuHg Vaa7 D tte Mi0taaode dat eigentijk juiat diaroin moeat Je voorakbl zijn Wui a i Fulke eon ckomt a Je bet nM afu enaam vielen wanneer hij booaaar age praatiei over jou te bcwraa kree zija zooveel booce toiwea In d Je bedoelt mevrouw Soarlatt x Marvil dit oiUjd oAteHlend op den man al wn Jb iik weet dat lk vaa baair niets dun vijaudsdiap moot verwacM u Ik hoop dat J6 niet bootf op mij bent d t Ik je da gt M g l hel IBarvel Uooe zokw iiiet Ik bm blij fat je niij v rt4d belrf Ik zal proboeren vmidaag iii4 ais g wooillijk te zijnte eu o t r iLiJnhter bavago Maac Ik weot dat Ik liöt tod uioi zad knwiai voUiouden üicHv t n deisroiu zal ik wegigjaaa t ug niar lüngwood Abbe En dan hU ju iii LMu i oil wanneer je je giAi tau hit wt f kwijt l vl weer bij inlj klomtti n oen lijdji l tj mij blijvew 0 Maa viil nu neb ik je weggie jaagd lij Uvil de © dge persoon op a iHo dii wfrkeiijk vrlt nilelijk voor inij bHT HavaRti fa ibet ooü gewwst maar hei M iijiht dot ik Mi vrlendaobep uttvija linndeii inoef aaanwaw En je weet ze Hg bet bettT te dat ge Ja inittiofiien wel zei inervrouw nila i niet een zuoht U had oen gevoel alaif baar een on geluk boven he booU hioft wathetror üek van Marvel die haar bJJxdnder dl r Ijaar wae giworden dan ook Inderdaail wel kon worden gaooomd Zij liep den f elii Hr4i moirgen rood op ven wtj f ili wfl in AaMi WAü medelijden la wekket e i lit4 IHJ de luucti übotd na Mlmtet aan zicb voacUjgaan 3tr Oeorg die tecenwooirdif waa bemerkte d op zijn tille maider n ward door vr cd jk twijfelfa en gekw d it verband met de oorzaak van jaaar blij H OFDfiTUK XXV UI J P fEtgBbm VAMUUWUM Door de liefelijke hiMMitid van de VTOiigcft moiivftv klimk luide de muziek dr eio vogt4ai Marvej die kort ua t ot opgaan dor ton wa opgieataaQ s ondaaa haar opau veostor er naar to lul tter o ZIi was zeer verdrietig dat z j tVclv ging vorkitea en zij hef ook lu minde re itiate treuiig dat sij zlob vrTJwUitg terugtrok van bet vroolijke 1 ven waurio Cicely haar bad lotfeleU Het had ba r itiiiak ziJ met een zut t t keudo uttstckoitd l ovBllen maar mi wan bet ailes tUt Zij leundi naar liulten om eau paar ale ro en te plu Jcen die zoo boof geklom ineii wario e4i tarwlTl zij dit deed bemerkte zij een tfwtale die Mlbewt IMk ItipWL lieii ht alrutk ewaa aan den ov tkant iufa4 tagenover haar veue ar eiond Zij had allixn maar geiafentu i i uin ta 7ifn dat het een man waa en dat zija hooSd opffG even was naar de t laa 9 waar z4j stood toen de festaiKi oïctu haastig ou irttaUe en fa een dkdit gedeelte van het struikgewas verdween Zij vond dat dt man naar den vorm te ooedeelon op Sa voigc gi eek maar kon nauwetijks geioO ven dal bij zoo onieihui Igl aBweestzou zi u om zgn bed te völ SUa u tl ie luur vaarwel Ie zec Hi thKilit ludiYdaad vMt lans na over i erouditi dl voor of te eo der lijke baudedwijze pleitten maat voegde baar roaeo öijeen ra ing nsar b a lea naar da oiMjtiaal CVelv waolitte baar daar ZU was niettegenstaande al Ifarvfll pro Mtao op gurtaan om den alanAHilridronk ioo l til dl kctfHa immda voav few lata lMfri