Goudsche Courant, donderdag 11 september 1919

J J c l ïw f W l o 14I0Ö Redaetidi Telef Iciteafc 545 Een overhaaste stap GOUDERAK Advertentiin en abonnementen op dit blad worden aangenomen door L VLE60EERT ïouderak 39 p paaoYkoi trokken aan fm het rijtuig reed eneft de Iiaa a Julat op den tioek tannji nievnxtw V ulwn er nog ean teatMten Wik op wierp en bwi band voor haar voorbotrfd hieM om haar oogen te bcHrhutten te en tie nu gloeiende zon zaïg zij een loDgeo man te vooracbijD apnn gen uit het zijpad en zMi na r het baar tofeifteen op de voorste wielen dtorten Dh paaj ea stopten uog eene en zij za g dtit het Savage wa gewapend met ro zen Hij wierp ze fn het rijtuig en tarttijl 9 j A r he4 vertoter n ii liuiieri leunde sprak hii eai ge haastige woordeo ftu een vam de InegHtendco 2elte m r vrouw Verutam ctle ateede paaide bef besi te denken voelde dU het bopetooa war om te pCHt n a voor te MoHen dik d e woOfden gerloht waPGa tot debeecfieiden Button Het wiu en alecMtf emlKe woorleneetk ter m In wefe keiijkbeH wae deet4ieele aofne tn een oogenbltk voorbij ï aa Qenre teoke hand kwam nit het raam te voor oUjji CD Storage mun lija lioeé W bo STOELCNMAKERS GEVRAAGD bekwame STOELENMAKERS en HALFWASSEN tegen hoog loon Biievon onder letterB n T 503 san Adv Bureau STAALen Co Rotterdam 3961 10 Gevraagd LOOPIONGEN N V OEBRS DE VREU T s mm EXPORTHANDEL REIZIGER in kaas B l lttf br ld olicBlil w ai fil T n be tvckklaC l veranderen 6 Brlêven onder no 3963 am het Bur v d blad TB HUUR oï TF KOOP GEVRAAGD + 2 H A Tulnveld of Weiland in de nabijheid van Gouda Aanbiedingen met prlji onder No 3937 bur Goudiche Courant EeiD oloiigeiii Kamers Jonge gobuwde Iipden zonder kindoren zoeken 01 met gebruik van keuken Brieven mot opgaaf van ptys onder no Ii964 bureau Goudsche Courant Maikt 31 20 OoHO rt Bui aau KuilBthanilal EODIIIBIUS HILVERSUM T Groote of St Janskerk Gouda Ie leven door d Danea A NOORDEWIER REDOlNeiUS Soprain P DE HAAN MANIFARacs Alt n den Heer ANT B VERHEIJ Orgel op 3951 35 MAANDAG 15 SEPTEMBER 1919 des avonds 7 uur tlitré I 0 75 plu 10 BUtsuraraohtan Takatboaklaa è 25 oaat lërrazzowerk Gouda IftT Ka rtverkoop en T kilbo k ei d £ li ki m hel 8lC fenin l xi n v a den Heer J OUUKRKERK K urle Tlend e 10 en op den tvond der uitvoering n hel Kerkgebouw Deok er aao Het beile middel om deo eetiuit op Ic wekken ii de Saalulnoa Zi bevor dert een Cere lde tpijivenenag zuivert uw bloed van alle onreine beitaoddeclcn gtth ecu diepen exonden verkwikken den ilaap Een friMche kleur een bel dere oofopa ai krachli e ipleren uit muntende senuwea een vroolijk humeur vergciieDea de o de esondheid Hon derden eu duizenden in om vaderland bebben zulk een toeéc ezoadbeid aan da Sanluinoaa te danken Gi kunt een beier middel vinden eifii voor veel cid EeK aei flaconi SanfuincMe doea wonderen aan uw eheele j eitcl Neemt er d proef van I BANGUINOSË koat f 2 de flacon van 300 fram 6 fl f 11 12 fl f21 VAN DAM Co Oe Riameratraai 2c 4 Dea Haaf WACHT U VOOR NAMAAKTe verkrqlen faij de meeste Apothekeraen loedc Drofttlen 3957 35 PletacbsB wordea teruttcnomeB WAAROM zoudt ge Uw ROK BLOUSE MANTEL OVERJAS ULSTER MANTEL COSTUUM WINTERJAS JAPON enz ongebruikt in de kast laten hangen Als ge deze kleedingstukken Iaat stoomen of in een donkere kleur verven krijgt ge die voor weinig geld vernieuwd terug en zijn deze in najaar en winter weer uitstekend te gebruiken De nieuwe stoffen zijn ontzettend duur dus het zooveel voordeeliger stoomen en verven is thans meer dan ooit aan te bevelen Let echter goed op dat ge Uw goederen laat behandelen bij een daarvoor speciale ingerichte en goed bekende zaak die Uwe goederen naar eisch en met goede grondstoffen bewerkt m ROUWGOEUEREN worden prachtig ZWART GEVERFD g w binnen 2 a 3 dagen Zoo noodi £ binnen 24 uur B De Pelikaan Gouda STOOM VERVERIJ EN CHEMISCHE WASSCHERIJ S Winkel MARKT 41 Telef No 253 Kantoor Telef 196 savonds No 476 Marie waar is mijn doosje LAX Hier is tiet Mevrouwt Ned fioiiil m Koffieliuis üestaiiraBtNtrs n Slijtirs Afil üouila Op de Algomeene Vergadering van 9 September is met algemeene stemmen boiloton dat de prijzen van bet gedistlllaapd van af heden zi n als volgt JENEVER f 3 10 ptr Liter f 2 50 per flesch 32 et per deciliter BRANDEWIJN f3 20 f2 60 33 en vanaf Zaterdag 13 September aA in volkszalen 14 ot pwp alas 397 2 80 Namens het Bestuur C VAN VLIET Secr MEUBKLEN TROfJWENlII u i S lL f o k nd 1 koop 1 TahU StuliD Kntut Spl g l rkntifili Schlldarilin Boikinkutin Ulttraktifali Twnparspons BiMillmWolltn aikni Satlia Oakans LisrttaiJin Uartiulwlli a u Rauiankoaplas III 20 JlSIf SE ET MJWELIJKSPUaaaEO IIMONSTRttT 448 Baitnliiili nabl da Sctlakada TELEFOON 12100 DRIE Elscht afsluitlund mat onze hendtae ening L I AKKER Retterdam Verkrijgbaar bIJ de meeste drogisten a330 70 FJURIER 1 BEISTEIPUIITS van WEtXrOIIIEII e i MQTOIEN AANLBO van ElectrJsclie Liclil eo Kracbtinstallaties U VAN DUIN Co Gouda aal Ita liLlia 270S 24 oi oi 01 Wat hab Ik aaa Jank Da WalKlaeh weui gedeponeerd belpl direcl ÊenceU fauidmul puntje Exceme roode vlekken f 1 95 ProeffleKb f O 85 N V Mi SANITAS Kon aed ek GOUDA L nle Tiendewe 11 10 DEN HAAG HerdermneUrut 9 3 Haastrecht Abonnementen en advertentlën voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen floor onzen Agent Hoesten en Heeschheiil worden apaedJg jeneaen door de HoMtplllea van ApoCbekar BOOM Oese pillen maken de ilijm apoedi loa en doen de hoeat apoedm bedaren Vcrkri fbaar m de mecate Apoibeken en Droj lwinkela in gealoien flacona l 60 cent Verkn baar te OoHda biJ ANTON COOPS 2 4174 9 J SCHEER te HAASTBECHT Bieekzuchtige M en AGENDA vrouwen 1 Gebruik MÜBhardl a Staaltablattaa Deae leneien Uwe bloedarmoede en ven U eeoe toade jclaattkleur Indien op de dooa de naam A MIJNHARDT ontbreekt koopt U namaak en be nadeell daardoor Uw feaoadheid Eiacbt daarom uitdrukkelijk een dooi MCalurdt a Staal tabletten In doozen vanaf 90 cent Bi Apoth en Drofiatan Ta Ooada Anton Coopa WIJdatr 391 Srt oBluiv E A N ▼ Zeaaen SoakoBp Wed I Bpnift J P Varkade WaddiaXvaM A t d Hadda Moordr aM J v Geaacp tfw R NafttI 901 JS Vt Sept 7 uur St Jaaskerk Kerkcoo oer 1 4 S pt 2 UUT Gebouw Bouw Wo DVnirtoezloht OndarstutteooiDiDlaBie Ar i Sl pL UUT St Jatoskerk Kflrt eDiicert BH U TtnMkM tU ereceU IU U lucdAdMlloc akag D MtvHffc T B ▼ rr aiDC MMttoa TamaKeUJkkiiM an daM li wmmé to r HEERLUK VOEDZAAM VOORDEEUG ElMMMiu DnikltwtJ A BRINKMAN ft ZOON VODDA JgJjU JJ A ilanrgnng è 9i l omleïfthi 11 j epfeniber kM tMM WÊmesassÊteÊÊm mim COIIAIVT l Tie u T v © eaa A d v erteXLtielDlsi d Troox 3 o a d a eia O o 3txoIk ©3a VERSCHIJNT DAGLLIJKS jiSÉi BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNSIHENTSPRIJS p r kwartaal 2 S0 per weck 20 cent met Zondajtabla l per kwartaal ƒ S 50 per week 27 eenVoT ral waar de bezorfriner per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 10 met Zondag blad ƒ 4 Abonnementen wordea dageltjka aangttiomen aan ons Bureau Markt SI GOUDA bt onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVËRTENTlEPRIiSt Uit Gouda en omstrekett behoorende tot den bfcwfliriat 1 Ë regels ƒ 1 0 ken regel meer ƒ 1 20 Van buiten Gouda en den bexorgkrmg 1 R regels ƒ 1 90 Ike regel meer ƒ 0 2S Adrertentiën van publieke vermakel kheden 12i i cent per regel Advertentien in het Zaterdagnummer 20 to llftg op den prijü INGSZONDBN MBDKDKEUNOKN i 1 4 r v4U ƒ 1 fi elke regtt meer 4 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiVn en Ingeiundvn medeileflmgen bO contract tot leer gtxwiu ceerden pr a Uroote letteni en raodm worden berekend naai ptaatiruimte Advertentlën kunnen warden ingezoaden door tuaichsokomst van loliMi B ekhftn delaren Advertentieburaaux en oma Agentia MnilisiUfatlet Telef InUro 2 Bureau t MAR T a l GiKjDAa WH men dan m België Duint blijven slaan uit dezen door de geheels Kamer ge Begeerden depute dat man zijn gang ga Het uccea dat men hiermee zat bereiken zal onevenredig zOn aan de Ueekeunghe d waar nee de Belgische landroovera en hun ne Nederlandache vnendso bun act e hebben gevoent fractde zot hem schNÉbMIB als lid der club nwar tijn zetel zal ijtamnen Müven ittna men indlén ht don p urigen moed daartoe beeft Wie didw Jie r Van Groenendael kennen verwactti met anders van hem Het is haast nW te gelooven en wij hopen nog dat dit fciWierUd zal begröpen wat hem te d Mft Btsiit nu hy nHe mand meei vertege 9f 85t Mocht dea hoop echter met Teiftód worden en tmn t mx Groenendael nlM ttpvtaan dan heeft de Kamer uit te p i i dat de afge vaardigde veroordfltfé z fn ren vrienden lae elaten t t WJe nog prijs atedt op eenig pohtiel la Men voor s lands vertegenwoordiging dtKHl Is geve door zelve te Ewygen met de geilegenhedd aan hare halv en heele tegewatand rs oin hunnerzyda de publieke oiplni met propagondiatiache bedoeluigen te bewerken De verantwoopdelijkheul der re eerung zal bovendien gemoJckel ker te dragen z n wanoeier xy weet d t de Volksvertegenwoordiging geheel met haar acooord gaat Kunmen de besprekingen niet geèieel in het ptthkek gevoerd worden dar kan men vo j eenigen t jd de deuren van a laïids ver tegvhwoordiginc buiten De Kamer grype tevents de gelegenheid aan om in eigen midden schoon schap te maken De heer Van Groenendael is nog stiecds üd van de Tweede Kamer Dit is men rergete z ks met met de schuld van de Kamer Mr van Groeoendaet heeft tot 19i22 zitting van Welk recht hij gebru k kan maken Hij ie er vrymoedig genoeg voor En het l9 ten Lotte z U n zaak De Kamer heeft echter beit recht in oasu den plicht zjch over dit mede tid uit te epre ken opdat het gehede land en vooral het tHMiteniand wete hoe het NeÜerlandeche Parlement over dezen heer denkt Wij zullen ona met verdiepen in hetgeen dezen Limburger wordt aangewreven noch m de de motieven die hem met Z4jn Belgische studie en z n Belgische echAgenoote in die nchtong dreven W j constateeren slechte dat deze heer Van Groenendael voor Idmhurg in de Kamer aittmg heeft en dat men dus mocht aaiukemen zoolang het tegen deet niet blijkt dat Karaei4id en kiezerj op zulk een allea evanbeeracbend punt 9 f A Toa iJK zija Neem bet den amiftidoaisten in Beügie eene kwalyk dat zg zach bemie pen op de duizenden kiezers van den heer Van G x eiiendiael I Dit spelletje gaat nog steeds door mettegenetaande die du zenden tfaans een zeer duidelijk geluid hebben laten hooven De r katdwldeike kiezers van dezen Bdgennmend hebben hun sehea te oordeel over hem uitgesproken z j hebben hem met eenparigheid van stemmen doodverklaard 1 hem te egraflech van zijn begrafems als Kamerlid kennis gegeven Kan het oduibbalKinniger De heer Van Groenendael zwijgt steeds hy schynt nt altyd van meenang dat het een soort perscaminagne is wedlce men tegen hem voert en hij was eenure wedcen geleden voornemens m September opheldewng te geven wanneer i j in on land zou zyn teruggeiEaerd van z n ge I zondheidszeereui die hem dwars d i or Bel g te schynt te hebben gv eid Infcusschen hebben zun eigen Izmburgsche kiezeira zyn terugkeer met afgewacht flWecht Wie zóó zyn vaderland meent te imdgeo benadeelen mag diputé te Brue BcA worden op het Binaeidiof m D i Haag Ihowt h j met thuis Unlburg beeft onder lewbng van den zeer voorzichtigen dr No lens vonnis geveld de Kothdiehe Kameir Nederland en België Hoe staat het nu tusschen Nederland en Belgiè of wél men tuaschen de geallieeirdei en geasswoieerden en Neóerlaml Pn W i vragen dit niet voor ana lelf politiek joumaliat heeCt in dit swnt KaJien allicht een stTeep voor en komt zoodoemle wel eens w t meer te weten dan wat men 4iet groote publiek noemt Moet dit laat ste moet ons volk met engeilen geduld af wachten tot de eamlbeehBsinig gevallen ral z in Wii zouden dit betreuren On e geering wiJ met ooooodi r gdheimzannig doen z j heeft dit ook reeds met daden 9e toond En z heeft in deze een eenagvotnd volk achter zich dat t baar met niioedll k nal maken Op énkeSe verdwaasde of ver achtel ke individuen na heeft ieder Nciderlander eleoicaai of liberaal soeuUist of coniservabef met nauw bedwiong en eTverttia kwmiia genomen van het optreMleo van België te ren ons land In een land waar het Recht een hoog plaats iuneemit en wBAr men dus even wars is van landnoof in on voordeel als in ona nadeeü wa het met anders te verwachten De Mmaater van builenlandsche Tjakexi Btr jdende voor een eerl jikie zaak on ich gerogsteuml wetend door het giansche volk beeft reediS eeaug keeren de Volk9vertegen woordii ging inHicii tiingen verstrekt oyer de neteiige quaeati lUe voor onze toekomst van zoo groot be lang kan z n De Kamer is nu weer bi eengekiomen en het zou ons vei Mugen indaeii de Regeering hiea in aanleidang mocht vinden den tand van het gvdtair toe te Uchten hetzy eigener bewe gLng hetzy In antwoord op vragen cUe oen Kamei Ud haur stellen mocht 1 Hen heeft den laatvten ttfd aJlerlei te nBtrvdige beAchten kunnen lezen vaji de meest gemststetteiode die one veraekewlen dat alles heel spoedig tn orde kwiam tot de meest oaheïl et lende toe Elr is h de Ketgeeiing op aanigedrongen het spei mot voojt te ïetten met wie oneetrljjk apeelule wie zich door ayn gevoel laat beheerschen komt vanzelf tot £ ulk een stenurang De Reigeerinig die zich vermoedelijk meer door het ver tand dan door gevoekoverwegtngen laat leiden zet de besprekanjg kaïm voort Wij galooven dat zi niet aruIerB kon ea w vertrouwen ten volle dat zy alles zal doen wat de belangien en de eer van ons land eiachen W verfitaon d t geen Re eenng hangende ntemationale besprekingen van den meest delicaten aard in het publiek in details kon td eai Dit zou onse belane eu ongetwiyfeld schaden Doch de regeermg deele m e wat zy kan neme het volk in het vertrouwen Vioor zoo ver dit mogelyk IS bevredigende aoodoende de groote belanipbitelling van ooze landigenooten en 1 Het lutnemendc protest van mirtbti r van Kaïnebeek bU de Belfiiurfie r teeirln Uitgebracht tegen de beruchte gohpeime nota kan hoe bevredigend ook utteraanl n fct dienen als inlichUng over den stand van het geding De Regeerlng gi üpe Ip vragen van Mr van Doorn aanj om te zeggen wat zij zeggen kan als d rapublikeinsche xeooatsledeft half verwachttoa verzoekt WJtson tie meiudion die hem cntiseeran xelf iet te doen of anders hun mond te houden en daar het seer duidelijk ia dat de senaat volstrekt nK van zins is een meuw verdrag op te miken zoo laat Wilson nooit na een droevig taJie reel oip te hangen van de Vereonigde Staten die financieel on omnterrleel aan hun lot woi den overgelattm met Duitoch Land buiten den volkenbond Het verdragf iiii rleak ttda Wie nUt meedad Ra Weer een ander verdrUQ Amerika en Japan Wilsoniana De evanganen Toiioisk gevallen Amerikaanaelitt t enkobl yrië De Daily Ex ire88 oa4i iagnee Hét Oongrea te Glasgow Wat l noiMig hebben ONS OVERZICHT De pittige kratht van Wtlaon s op M 4 klingen is lederen dag opnieiuw een tloolIP m het oog zijner vijamlcn en een voortdurend vermaak voor z n metlestamlero die hem thane in een meuw beht zien onrcdieven on beweid door zjn str d voor zaak die hem boo na aan het hart Ugt Ë envoudtgv ontkenmng toniler iets t bieden wat het vertimg dan zou kunineat venrang zoo zegt Witson is puur boïsj wisme Kleine groepjes zelfzuchtige menscl en mogen niet compiottseren over het lot van Amerika en de laok waarvoor hU strijdt 18 grooter ilan de Senaat grooler dan de regeering even groot als de aaek der menoehhHd penite raad een schrifven richtte tot zi delegatie bepaalde verzekeringen bemtteDde Indien bienn werd toegestemd zou hU onm etlijk z regeenng raadi egen WaarseKi Ujk zal een proces verbaal worden opgesteld waarin aan VesmtsJ wordt toegwttan li ier t teekeoea É Uu wndwag mei Mg r mm iii iiSB of morgen zonder eeivige plechtigheui aan de gedelegeerii en woirden overhandigd i rin wordt bepaald w ke gelseden Biilgarye zal verliezen zonder dat evenwel de nieuwe bezittere zullen worden aanigewezeea Het verdrag dat overeenkomt met het Duitsche bwpt enreoeens met het vaststellen der Bchnd van Bulgarije en zijn voot p matigen wiverein Jn Japan is een ongunstige indruk ge Wdit di or de beaprekingen in de AmeriikaauFche Senaatscommissie voor de bultenlandsche aangelegenheden over de Sjantoeng Hangelegenheid De Japansche bladen sciirifven dat het optreden van die eom nuBsie onnoodig beleêdigen l wi uitdagend ia geweest a De itrijd van preoident Wvlson om het VT eeverdrag en len Volkenbond vtW overal m Amerika de grootste beiangatelItng terwijl de echte Rooseveltsche sti waaran hij z jn tegenstanders in den Senaat te lijf gaat z a gehoor tot de groot te geestdrift opwekt In plaats van geleerde iMtoogen te houden over de be I ngvB van het verdrag van Versalllee zoo Woen dagochtend he ft te Si Öennain de onderteekendng vatt bet Oocbenr ksch vredesverdiag plaatu gehad m éen zittanV die door Cleinenceau gej re deerd wwrd n zijn hoedanigheid van vpor tter dar Vre desconffawntie Clemence u Ueid n korte toespraak van den velg a4flii UuMid De zitting U geopend oë 4 idW nd Uagen die ten do bftdidca éif yips isi a dMQ 9 geallieerde en geaeaocteerde mogendiieden en Oostenryk tot siand te brengen zyn geëindigd Ik heb een stuk geteelkend houdende de verzekering dat de te cat tke geteekend zal worden gel kluidend is aan die welke de Oost u yksche delegatie ia overhandigd In naam der geallieerden en jfeasfflïcieerde mogendheden noodig tk dfn rykekanselier Renner uit de goedheid te wiHen hebben het verdrag te tedcenen Renner laatate daarop zt B iiondteekemng op het verdrag het protolool en de I twee verklaringen betreffende de blokka nog van Hongarije en op de vwidaring omttrMit de schepen die de Oosteanrijksche strijdmacht heeft doen sinketi Na Renner teekeoKlen de gervojmachtlgden der gealli eerde en geaasocieerde mogem eden d zelfde stukken behalve die van Koemenië en Joegeslarle die met aanwezig waren De opperste raad besprak de houdiiig der Semdrs Kroaten en Slovenen ten Aiclite van de onderteekemng van het CMaten rykaehe vredesverdrag Meaedeeding wei d gedaan van de verklaraig van Yeemtsj dat M stvrage iDstnictie had om met te teekencn wegens de bezwaren tegen art 60 Hy uitte echter d meenmg dat de gevolmachtogden zouden toegeven indien de op En hiJ tart de republikeinen hem te toone hoe men tn Amerika buiten een oerlog moet U ven aio dat land niet wm helpt om de Ueinc natie te beacb nn Ni tot welk doel de V S naar de wapens 1 pen Als Amanka dan alleen verklpet l stium vanekert Wildon don beteekent di dot de natie voortdnvend MwblUeeei moet zijn en altijd een zeer graot itaoml ti$n gevechtskiaor moet hrtite Oe o tV ttgst Wi den p Si ime C UAVtm geestdriftiger en bartelüker v ze fs zyn tegenstanders etkenn i dat faU honderdduizenden onder zijn vaan weet t scboaen Te St Paul heaft de preaittent ajin d wetgevende vergadering van MinnaeiDtaverklaard dat de hooge kosten van hotleven m Amerika voor oen groot deel veroorzaakt wofldiin door het Mi dat de w reld uit de periode van opoffering en gegebrek gedurende den oorlog teniflfcaerttot het tijdperk van dsn vrede terwijl dewenrid nog niet weet wat de vredeetotstand te beteekenen heeft Hij wees er op dut Amerika de eenige natte was dje genoeg vrij kapitaal zal hebben in de naastetoekomst om de wereld jn eeonomiach opzicht weer op de been te helpen Binnenkort zal men de gevang techiMi der zich nog in Qngelantl bevJmleniie Öuitische soldaten als geëindigd beechouvien Wanneer het m relUk Wijkt de tranH rten op 10 000 man per dag tUt te breiden zullen de laatste DuitMfte gevangenen w het begin van October teruggekeerd aijn Wanneer echter slechts 9000 man per dag kunnen worden vervoer zul het el aande October worden vódr de laatste manschap ceini er en vertelde Marv koen dat tady LiiCy haar bad opgadm eo baar mee te brtugen naar Verulain Court hvn bedalkkje wordt ïiX gaaooapteerd en Ik heb al voor Jou aangleWfuou Uat Iturton due dirwt de koHuM pokken Dadit je werkelijk dat Ik jt Mtr zou laU n vcgeteureu 01 En Uairvel op weg daarheea moet Je hi do stad uiet mij n ioj oen bal gaan dat de maoi kluaui van Blabtu Ijuc a mooier geelt Uet U etn biiUengewoae goli geobeid en mt zul ien alloen hwii bijzonderö mwisiohen wor den idtgcnoodigd Het wordt gngtM eu ter e rt van tM n vreemden prins dten men mi 9KH wat overat naloi i i eeo pau eóaa van onze eigen kooJtokiijke famtiie KuUm ook tegenwxtordig zlju Lady BU ie ho t gezegJ dat h t haar bultooge vooa veil geaoogea zou doou je te ootvaiigoo en tady I uoy hc l er baar zknen op gezet dat je komt Ik geloof werkaljk in vtrbMod loet slleTl AM Ik ttevw i iel a z l Uar vnl acbucbter De aob Mi van baar oht enoot log steeds afa een aware last op haar Obsio Uet ifot voer dlngl Hei is ecu gdlegeoheld die je olet u eloopt u loct en tk zal M zoo ku pliffeo tot je gaat Tejereen die het de noeite toont te ontmoeten aaj daar zija en ze niakeu er iadsrdsad oataagtijke druVtu bvw Ik gekMX dot t b e te cv SMar lo te badhkm tady Wf ïSMllley wd fthr QeoTga llovoidiea geloof ik w ricaHjk Ank M akih aniu0 t n ziktt endoor wU tOen oek gaoo loH 0 Feuilleton haar kioderlijk hart eeo eereplaattf g peveu had en er brak tndenlnad voor het krlat een hjd aan die rijik waM aan rust Il zeldzame tevredenhefal Skt Oeff ge jaagde den gehuden dhg t rwijl dus avond de bi ide vRWwen zich eer veel oiii hem bedioiBmeii len terwijfl de kletae iiiiii hem er oor bewaarde totaal ver wend te worden doonkit zij hem voortdureod bekoorde wc eiw zijn vwoietiien van dfie arme Ueve vogettje Eon van de altiveOTMe vragen die Mor VI t op daA oogeiiUik deed wa waar BhvBRt 2lch öp Aoi QogenWik bevond Zij vroeg uaar hem eo praatte ovar hora iit etu gK zonde opeabarligheiit die m vrouw Verulun meer oveHoLffde vaahiar nvemahflliig did legeoo er hem dan oile vf rzekerlntfen dor wereld hadden kunoen dofn Hoeeoer NIgipJ zeM ook inooht ver Bobrotid zij door het Uur waemioor zij bf4d4 u waren ge an Uerrel wa tei ledar gtwal onheroerd gebleven en met ffiwebroken hart HIJ ia QOar de eeo of aodare plaat In b t Zudden gegaan zeUo zij in antwoord op tady IWotheri y vr3igtai Jhar It ti9 zei hij mij BüBT ik gelool vaat Üat bij nuu ttaradOe geffun H om nog eeitmaal dat stoffige staÜOD te zien wo r bij je voor de eerst maal geseu lietA Uarvd laohte er over het opiufnend alb ni 4H anders dan een Ojrap boewci m vkroow Vorufau voor meer dan debellt hl nnst gesproken b ê Naar faaor opinie WM bij verlfeld gMoeg om tot alles Ml knt te zijn fAi Uerf tot de tweed week vw De paar vri odm tmi u hoen bebbeo Ik weet dst u bang Is voor eeu groote taa olgto biWoot bij mvt oeu vrioiMMljki lichje iLitHiti end sil Marvel ovenettM kkobeivl KunneiT uie ii au toch beJag op mij legt dam £ at oen IxU moOc ot tnlnd T er ook i 4etM toe doen Op die iiMnku waa het ttttgnuwafcl an dra aohtslen doaropvoLvecid glngtni zij 9 w op tv M Marvt i hui het d or sMt idat ricely baar ea t zou zijn in Uur hiiU aan Croevenor a iUro dM ij zt l tot 0 dat oogenbllk nog Dooi feaket bl daar zoudun ziJ vtH oveo tot deit avond ven tady Bblno s bal dat dan ltm laa plaat h l bea en Aumna zoudtwi zij naar V TuUm CooK reizen HOCtf DKn K X IK De kamers waren overvol en omHMHM d i groote manacreo trappen op leiconMa WSL eeo worik geworden waar geihild vom ooitt0 va De groote broiiscHi lampen tfe aan do pilaren ants vaMllg iiiaaAi t wJi rpMi een warm roMig g l lt uitMictil op de acht tarend gMlalten he zlcb veott diirenl zij hM ook l ngr4 ii op de krop pt i heeu en weer bewogen en degeur van kaebkieujMi maa k 4e luobt zwaar H waai reeds Ung i u fcleri aLjit De ret lilde praie eo de loien vao het koi inl Jke bulH warect at eeoigm tijd aan g en de maHLiesdn van Blotae eenheel owle vrouw met de bondig m hetuitfrlljk van een kotfucpu iMd opffniioadüi haar ff mtau te ontvangen en wijddelAsh thans tmt oen wm van knawê ll ffratle aao zijn dooiluohtlge li iigliÉt jg w B pgloA iRQril vmigl zich vooipover en kuMe dat bandje Toen I rol Ie het rijtutigi verder en Savage vertU ticn Nlete bleel deni de berlaülrtDig maar die wae zaor levendSg biJ umvrouw iVtfulam leevab BaadaMilar eer J P fBHK K VANKOMUH ladnik verbatai Het UI per slot vaa rekening locb beter dai ztj gegaan ka peibsde zij wan nat ï zulce dhigen moeeten gaan gebeu trenl Het so u i s1j4 ge eeu zljo NI tgt t is zoo hopeloo OQVOorzichtlg Stei je oor baar baad te kumen voor deoogen wan zevtwUeu ramenl Gebrek aan befeena noem bel De eonaaanilbeid vui het hui lii het Neordfln kwatn sterk over Bhpvei Zij mete de vrootijkbcftd etv bat KAen van M dogen dfe zIj a ahter ziob graten had ai werden die dan ook eedlgiRlna bedorVen door de onbèedbacuidfaeU van de Vrouw tte haar eohtgenoot Uefhad M vrouw Vcrukm koa n et voor de laatate week van Novemftier komen zooAm baar eel wat Ujd g ten was om droeCgee I 1g te wordea en tmtevredeK over de eet tof Tbcnd van baar omgevtiig TV ehik met movïouw Veitolani o tenadoMe den dag na baar kamat iBvam Sir Geoige tot werkejgk of gBVelnflidvM ariet van d ecmte Zij had er eerlijk voor gezorpd dot hlj de a datum van haar betso aan Hervet niet au weten maar het oofaetgi M H dot hij dien van het eente bcgtaof Ran ewf en bad Zij vond r eeo g rltif veHroo stlng In hem wMemd een grikfdme deteottre e noeraett oely brai3ht haaf kkid mee htt vekrukt waa dat zij Uecc wae met haar hÊ3uÉ da tw e vffieoAa dié ilj ia j i j i ésE i