Goudsche Courant, donderdag 11 september 1919

GOUEIA 11 9 9ft m GKANKT Aaavoer raimer mat mwr hamiel Tarwe 31 50 toM ƒ M 30 gerst ƒ 2I 2 Oiev dito t7 29 havef 3 erwtMiV 87 28 fn 100 Kg KA Af Aangevoerd 66 partUen Handei vWg Ie kwal ƒ 7 78 2e kwal ƒ 70 74 Zwaaraere met R wiark f 79 pen aan d IMtaelH tovrndMêl Mt f f De tnuMportKn w lke orar 1 No dPranMhe en Belffisehe BDüodyn i naar K ul n Deutt worden geÖLTifitvrd omTat ten de troepen clJe lich in Env ache s vAii vnadiap bevinden doch in de kampen op het vasteland z n ondergebracht De naar Enfeland ffctranaporteerde ffevamgeDen in den laatsteo tij z n on eer SOXiOO fevan eoen naar Kngdand oveirKfbDcht zulüen per schip naar Nederland wrdMi vervoerd en van daar per tireia naar Duitachlaad doorreaien Hienloor ffordt het transport zeer vvreenvwidltfd coodat gedurende de eeratvotgwnde mAanden VnwHnaaJ pea week een transport Van SOOO man door Nederland iM reizen De Nederlandach rcKcerlnc heeft reedn haar goidlteurinc verleend terwijl de Nederbuid ipoorweicDiaatitchappijen tioestermmng WÜbm tegeven voor het Kebruik van het bc4i ff ide sredeelte hunnei lUnen voor bov ncwU Ond doel y Agem het BoIsJewUtlMhe lescrberrieht van den Beo hdiben de boJaJerfiki de 8tad Toboaalc Jn Siberië g io iwi waarby gt vat etten en buit in hunne handen vdeJen Uuco nneji de bekende Duiteche ITootinduitrleel heeft voor vetaeheidMie mUUoenen centenoarfi Amerikaanache kplen Kecontracteerd die h J vowr Hi enDiiitechJand in de eerste plaat voor Be lÜn en Hamburg beachikbaar wtJ stellen Op Het qpfmifaliJt worden aanbiedingen fvdaaa tegen den prliii van 470 mark de ton Met het affuiten der oontmcten worden tevene hooge credieten verleend De Tempa wordt ongeilu dlg over Syriö De Franache op ibare meening zegt het blad kan atch moeilijk verklaren wnaron de teaqigtnekkiog v n de Driteche tronen i Syrië doof de intei reatlieerde conuni i le van 5 Februari 1 1 voort ereid nog altUd hangende ia Qroot Enittannië heeft bet plan te kjenoen gegeven z0n troepen uW Armeflfë terug te treUcen De Brttecho opMbare menung eischt sleede w eer eon T rminidering van de beBettingnrebierifn A n de trotpm van dat land toegewezen Waarom dan onder die om tamtig4ieden Ie Britecbe troepen in Syri t9 houden waarover Oroot BrUannlë xooaAs het duldelük verklaard heeft geen mandai wil bezitten De Daily Expreu eet z n widtoebt togen 4en oorlog in Rudand voort en dmkt een brief af ckle door drie solondertoekend is De ze schrijven ve n ho j tae1 namen een hede zaaj gewonden die juiat uit IJsland terug okoerl zün en bevestigen wat kolonel Kwlly in zyn brief geschreven heefc Het bJad berat ook eeq onderhoud met een korporaal die uit Hualand teruggekeerd ia en o i 9 St WU voriden allen een weerzin om am te vaUen toen wfj wiiMmi dat de wapenetiUBtand geteekend was maar wi deder bat toch De holo s bolajewistwn Rtroojden voortdurend biliatten rond die lU lang 4 de rivier of met vtiegtuigen naar ons toaionden waarin zÜ zelden dat sij g ea geachil liadden met d Kngetsche soldaten n one vroegen waarom of wy daarginds wann zy zeiden dat o e moeden tn TDOttwen en kinderen ÜvÜm op ons xaten te Vachten en zetten er ons zelfs toe aan om In ohe eigen land den stryd aan te U id en voor deuJfde idealen waarvoor xij strüden Het was gevaariyk voor ons om na het Invallen van de dulabemis door de ÈifitA te loopen ciaar wU kans liepen door hungers overraJtcn te worden Eïveo vojr mUn vertrek ko tarde men de nves dat da inwoners van A hauigel op zoudon staan De Toedselvooraianltig van de mann n aan het front was heel slecht geregeld er waa geen verseh vleesch alleen geeoneerveerd vleeaoh de groenten wa zeor ehaarsch en in al den ttjd dat Uc in Noord nuaèand ben geweest heb Ik geen aard ipelen gegeten De meeste mannen h U i van Wndoop te lUdtui De korporaal vo c te enan toe dat het land noch z a bewoners de moeite Waard wiaren om er WOT te vechten De Russische recruten dis door onze oö cieren wertlen opgeleid werden gewutroawd en vHen hunn r maakt i xieh aan verraad schuldig Het algemeen gevorien van on jongens was dit men de Ruilsen al lang de saaie onder elkaar moeten laten uitvechten Al dete verklaringen worden openbaar geniaakt met naam en toenaam van de soldaten die xe hebben afigelagd Deur dai n wordt te Glasgow een Vakvereeiiigingacongree gehouden Het omvat de volgwide vakkMi elk vertegenwoor Hirende het achter rien naam igegeveii aantal wei emers de bouwbedryv n 266 000 de Ueedii industrie 285 000 katoeminduBtrie 100 000 dokverkers eii zeelieden 808 000 tcheepabouw 675 00 i algemeene arbeiders tlSJ OOO met aibewwkieHi 8fi0 000 mUnwerkera 683 000 dmklwravak 187 600 spoorwcgtirbetders 54b M0 weren 363 000 g raengd 626 401 De voMTKitter mr Stuart Bunning orfwrde h t congres met een rede veroordeelde de limiengiag in de Runische aangvlegenhedet die zeer onpopulair by de arbeaden da M WM was om venrolgetia te komm tot een beaprekiBg van de directe actie Hy waarechuwde tegen rïe politieke staking Een naUonaJe politieke Btaking toa indiesv de Begeeriiig xichiftet gewieid van WApeoen daartegei had verzet op een r TOlutie MfB latgtfo reo H t verMaarde niet te gfltoovaa In industi e Btakingen om poll tMM deeieiiidan ta bereiken in tM niet Im doel te bereiken InctieewtitaHoBaelea waf Da yluBan tot dineU aeti wrer te gaan i waren volgens hem veelal te wijten aan de poUtiek van vwA beioven en weuug geven door meer dan één minlater gevolgd Voortgaande sprak hU over het tekort m alleriei bedryf De w r44d ia r f jaar teu achter wat v mleld ia mo h t ld worden da verloren tyd moet iiw iaald de productie moet verhoogd En dat s kon volgena hem niet varkregen worden door dfr arfiei er voor Itülak te schelden De arbeider won niet lui Was het echter woudei dat na vy Jaar v n maatachappe ke en mpreele ontreddering v n ondervoeding en overmatige kraehtainspanniog de rasctie kwam en de arbeider t noodig had om aan den gang te gaan op de oude bekwwne wijze dus vroeg hy Meerdere productie k Hi voié na hem i lechtH verkregen door innige Muneowvrking tuaschen werkgevers en wvaknemer De werknemers waren daartoe be Een andere spreker wee er dat de waridled bereid waren hard te wetken maar niet van plan waren zich bovenmatig in te spannen ten voordeele van de wierkgew die tydena den oodog toch al enorme kapitalen haddm of eotapeld Ook werd een motie aangenomen ten gunste van den vryhandei ale zynde eUce afwyking van het beganael van den vryhandel noodiottóg voor de belangen der a heidende klaeee een eveneens voor de welvaart van het gansche volk terwyi beschermende rechten onrechtvaardig en on conomÏBch genoemd werden ais werrykend het kapitaal ten koete van den arbeid Het eoogrea te Cflaflg ow heeft ten slotte de motie door den leider der münwerkera SmiUie ingediend houdende den eaech tot natlmaHMitle der mynen met ovierweldlgende meerderheid aangenomen Een Ameterdemmer vertelt in de Tel iwn een sooi t interview dat hU gc4ial heeft met een ze r diepzinnig man die de oorzaak van de moderne maJaiae zocht li de onttrooning van koning Alkohol Deze phjiosoof wide Als ik wat te zeggen had zou ik eennbatig geibruik van alcohol voor alle kiezers zoowel mannneiyke aib vrouweiyke verplichtend steJJen Het zou het faehoU ien de redding der niaatsclinppy zyn Weet u wat Jean Jacques Rousseau ergens zeg t Dot de drank de beste eig nechitppen van den menach naar voren brengt De vervalende mensch wordt levendig de gierige royasJ de booze goedhartig en de goedhartige verliefd Kyk om u heen Waaraan is de tegenwoordige heroerijfheid t wytenT Aftn de geheelonfihoudiing meneer aan de zflre kwast Vroeger wias de borrel net als de luchthand vian de fiets Hy hiedp je overde onefi enbeden des levena zonder sdiokken heen Nu drinken de menachen kwastfn tapt u eena een mop of leent u my eenseen pop mfit den smaak van een un citroen in uw mond Uw pm trdtken samen en volgens het jongste leerboek vnn V n Crlnn en trekt daardoor uw gemoed ook immen en allee wordt zuur in en om u Meneer Bc ga verder en durf beweren dat als de Czasr in Rusland de wodka niefhnd afte Bchaft hy nu nog In leven en de BoUiewiki nog in Siberië zouden zün Let een op het aantal geheelontAvouders dat elke socialistische beweging telt Of dacht usoms dat de natuur de wUnstok het iier en de jenever voor nJets Het groejen Metde wodka waa er geon kinderiyker braver nobeler en opofiterinifsgeziinder volk dan hetjTlussiache Zonder de wodka vermoorden ze elkaar n nuchteren bloede Noorwegen is drooggelegd on de gevöigen Dat eert kappersbediende vyfdudzendkranen erdientl Wyst dal op revolutie ofniet Waarom roïnmrtt het in Amerika En waaro zyn de Steels zoo flauw Doorde drooglegging meneeri Waarom tyn erin Belgjë mexionlsten Omdat ze er deborrel h b n afgeschaft en d kerels nu mets anders hriiben om ov te denken En waarom leven wy hier feitelijk in Abraham s schoot Oniidat ze lucr nog niet aan Schiedam geraakt heliben Let op d i dag dat daaraan beginnen Dan zetelen Wynkoop Troelstra en Oudegeest drie 5rehe 4ont4iouderBl op den troOn en u en ik zullen zuur zyn li r de kater zal geweldig zyn Toen bestelde hü iSjn zesde bittertje BUITJBNLANIISCH NIEUWS NOKLANBi I filipj t Mi Hia til b a o Old e ril céna ovo d vloot Lord l hcr roohtvaardigt in de Tt nu zijn btiloid aan do Admiraliteit De str 4 k1ngi van het Ix oog ia dat do veranderingen on litYVonningHi dlo hij Uis s m 1903 eti 1910 Mj de Ea 4etilio vloot Jiwft lngwv 0 rd aar pa tot hot machÜftv werktuig goiiieakt it jlH at wMUnnee de laliTo oorlog g Won eii i Zijnheeio polWaï waH grricht ty dtwi k n idon strijd uii t IXiltertilaiid t r zpts Zooald allen w i FWi r sBhrijft ln ooft ook doee ritoks pIkanliB loottHir Ht i oer8 o waarvan laj ovortiilgö wm was zpgt I lishpr dat ar op do vlooi doinoorail noodig wa Tie VemoagftTnoM wa v ïfflr door do zoiton lioo fgelt rrd n i door machtnoe Degoun die ovpr de zaibW Itaae vartm geweest hadd 4i zich nM vorwaardlfgd hun vingers tiiH oUe vti U m ken i a tigeviiikfp tnomterti van de vloot warm d o j nln cii e inacflMMpn Dat inaalcte em 0nbocj nieuw 0toHH viw opI 4Aug voor do inuurfno iMMdl M4 fft hevk f ii Mtiff aansumiAkni on dat hij jon ofOcioren alu raadi eden koo en iiwtf ricj mliande toen hlJ de tonilH n opmknde en daarvoor in de plaais Melde wat In den ooriQg te Scapa ow aanwezig Was V w Otevtmttgifi agen niet K dit de 1 7 Dltgtiltstw joosB DMonan over ooize K r warsn iwetxluizead meer fJi Óêêr ntakMohotni 1 vêdusciiepen wofen got oi wd volgcnH de sliour van hot vorïotli ii A t warMt inuaoa vaa kanonacuen iimdcllon van lompea Qekl werd verkwikt aan hut ük dcioflt houden vsn HClirpoit die üu ooriiQg Btiid niet InMi en vi clHen Ml er niet van dt or kooien gaan Kt zoo enMond de £ retidaKMlgM u oj n w d Mi achecfidbouw ondor oi lo natfes viu dü wert id aciittku niaaud Q tang met lanilicéd Dat vevvloebte 0ah vm zoo ht tl iaUi andars Kt n ritAiltaat vat dat wij twiiiedufzend int r taaik dait iiiitMchoteii iMdden Het aU IaoI van kum n van de bameuutigi en do rtsinientrekidng van de grooto vloot op liaar eijfiMi veolitterrein de NcKudeoc warton andere groodo iiwvonaingGia NaoHt de Dreadnougihte of Oude Testa iMfi4 duipea Itwomen de cigiènéijtfa ju v Ien d Uide lvrulfleTsi oi Nleuwe TcHt jiiH its d e9 sii dit adnAraal von öpoe m h zljtv vloot naoM den kdder hktp i Ton aanziott van da kanonnen van desa linJt kniiwtm zeigt Flaber gK ulkten wij fii giMno n Itet Wij tietfni ze door de fiiUiilkait aUt beatelttngm rw den OuiUtn van IWcije opaulwijvea Ba daar A x ul41iajtiid hl dien tijd de ItampioeiiIiHi0i iuiar WW wOren de DuftHctters naar ti i Itij liet nadmkMijioer ontkende sterkir overtuigd dat hjj loog Toen dalXiltaolMiTH de brandkast openlwaken vonden zij daar wtvdielijk ik beBtedlIlQg vajii den SuKaii lil tiet gohdime qroMel Ook taien lie DniljWtit Wi enkele verviajIi4cihto lodk n ngett dis ik opzeftotijk op imjri talel aat de ad iUraiitvk had latun liggen en verspilden daar £ 9fi0 aan Ik wensohto d i volf ond m dag dtm IXMtaDbcn ÉaHnc atiuobfi gaiuk m zeidn lot iheni U bidt zi voor niet kiinnnn krijgeuu De ITritwhe politi 4t ter zee waddieae Zorg voor eon groot overwi dit In MxcJtioid mtfr uwen vijanfi iwotlat j u w eigen afiMand voor Itet getvedbA Vunt kiezen zoi vord er voor het aUerfgiroobste kanon dat be inakcu la dan kunt gij uwen vijiMid raken oIh lii u viei kan ttfTL tken AI zijn kanonnen koindon dan oMin 0oed proppen cltfatenï xijn BUgievolg zond de inflrtncihb met haar veel grootere aiieilieid m haar veel zwaardere kalujimeii admiraal von Bpee opzijiktMiarnr ïvmi jkaar df n kel zondi r dat aan boord VBn het StvriSdliiB Dblp een eojkeJo man Stsloo oï ifewond Td Dat ia oorfeg Ook ov den stog hij JiiMeiM agpif ekt Fltheir ten sguiU ter loope Ira de volgienue kH ki nendo vet Joifto ztaneti 0 Hot i8 ü H uuj aalk en ook niet naar mijn KTnea R oon dm takltek van den sktg bij Jii iend te oritiaoeren Hei feit blijft dat do vloot oitdankfl jaiianerlijke onbekwaamhi M den oorlog gewoniKO heeft Doblokkad lioeft dioiL oortog gewotincqi aohuahttT wonnen maar Wwh gimvonoen I 1 u ad r feiol daton Ktm troet van 2fiO aolidsten 11e volgene e II waluverktgd pt a acdionen te handelen tlioMien MaamdagnAoht te Feroioy In iK t granftKliai Ooric voor £ lÖTXtO k £ K 0 Jb sotiade aangwlcM en veLe perHoiien gewond Onder aaitvoerlog van oen oldttat die f flt ednen gaf e de bew vsfngi leiddo be goi iion ZIJ de wiiikeki n do hoolübtra tdi to pliiin il r u vooral JuwelierRzakeo iK tni en Hblioenenwlnketaai De ptunid raarn namen tUMidordan pairen dhoouojn mee eui voor een waarde van duilEowtn IHiiflen lilt wn juweÜewSwfnfcel wolk olIwauHin werd I vernieldi In het gehelÉwer dtn 70 i A wink 4H toilaal verwocAt Ue i oJUe waa niet WJ rnochte M mlditim In bedituiff te houilen en helKiirik bttwiml duunfe tot bij mWdernaefit Toen eerst kwaan oen sterke afdeolli militairen aan mi word de ndc longtianierhaod liirvtedd Iet g i iHirde moet word n toegeMhreven o in ie verbltt l n0 dia heerrtrfHwe 4 iw de houding der jury die Wj haar uitbraak het doodslaan van den aOblaat 0 S ondag 11 nM al moord besciiouwd Hier Is n l kweMtle van Ëfi p f soldMten weVie In ferland gdlegerd Ijn FBANKRIJK Het Vfrdirag In df Kamer De lH iiP reking von het vradeavervbnig In de KaïiUT vordert eleohtsi langeaani Dfnadoi W Td hijna M nsbhe zlttii in hedag genomen door n redp van Bubo i den fiiianoh 4en eoBaiÜ U n gelooft algenie n dat de tfeaniAfe deoeweek iioy geen einde zal nemen en dat de ra iinoaHo Jbor de Kamer niet vóór 15 ol V dw er zal geecMrideil e rvalgenfl zaJ de behuidoKog in dan B 4Hat iMn inliwilte een week ia be nein O De daünitittve raÜHcaile waaraab inen overlgetM lüeH Aehoe I te twijfelen wordt dan tflgen 25 Swpomber vMHraoht MamKim ifr g v s Ëon lantlge 4ta king ilTei geaDeefrfefHmwneei vim i oriJH ia DlnMagnwrrgeu ht staécing g gaatL De taking om t bij a aHe beambten der Bladhuizen beoeveori a Se an fl oategorteen De toestaaS voomi laocilijk tn verband inet de ItegralenlslBWi De regeeïgiie tracht het coottet tot ofktmtom l veugen AMESIKjL SlAkli gea De poiUleapmlen u Boeton zijn kt staking gegaan omdw zlJ SDdeo dM een comiT ii aris die 19 man heeJt otttfllfl i omdat ZIJ zloh WJ den bowl bailden aang4 loten uit dienst zal wordeni gestuurd Te Uanaoood In Indiana zijn v J stakers gedood en vijftien gewond bij een gcrecbt tu aiEheQ een duJzendtal werklle dm van de Slandml Sleel Company en de poUio De toooeefeiiertindëtakine die den 7en Atigwtua begion en het gevolg had at bijna tweehonderd achouwbu jgen te New York on andere etaden gwiAo t i werden 1 1 Zaterdag gieë ndlgid door een overeeakaumt dia naar gemeld wordt eau voi ledigo ov winninél tó voo de tooneell elerfi v ereonig ngu MNNËNLAN NEDERLAND ËN BELGIË De Belgisdie pers over het protest van Nederland Het Handelsblad van Antwerpen Wiy hebben na de lezing van d M bescheiden niets te wy igen aati ons vorig oordeel De minister die tot zulke practifken als die welke de Nederlandscho re eering sch terecht genoopt ziet af te keuren zyn toevlucht neemt handelt In stryd met al de be gan elFj voor die welke de volkerra genteend hebben dat de oorlog werd gevoerd Ten slotte wyat het biad er op dat de nienschen die een piebisoiet In Limburg vragen die op voorhaDd onherroepeiyV verdacht genufdct hel n De Bruasedsche redacteur van de MabJ me4dt Le Peupde het oiyaan van miqiater v an de Velde puhUceert de nota van de Nedcrlandsche regeering en voegt er aan toa En wat giaat de heer Hymaos nu antwoorden De gelegenheid voor een antwoord ia gunstig daar de Kamer weer bgeen is en em afgevaardiede der aoctalJatische groep hem daarvoor zou kumen interpelileeren Het is van belang te weten wJe buiten den Uinaster die zich verdedigt op aicih gemotnen heeft zich aan deze Inbettidtionale buitensporigheid incartade over te leveren u Vaderland vraagt Zai geen Vlaamache of aocialistische rolksvwrtegenwoordiger het aandurven den Ulnister vu Buitenlandsohe Zaken te interpeïleeren over de vcrtrouweiyke uotia Het Ligt in de bedo ing de gisteren medegedeelde motüe n door de vergadering in Den Haag ter betoogteig van Nedsafaod s onsehcndburiieid aangenomen te zyn ter kennis te brmgen van de Nederkukdeche re geeaing en de comnussariasen der Koningdn in Limburg en Zeeland beneivens van de Belgische regeering t n den voocmititer van de commissie voor de herziening der traetaten van 1839 van den prefrideot van dev raad Ctémenceau en van den miuiater Vrisn buitenlandsche zaken te Parye Bichon Bovendien komt zy tier kennis van de buitenilanJsche pers Opening Eo ate en Tweede Kamer De Koningen die het nieuwe zittingsM i der Staten G ieraal op Dinsdag 16 dezer weder In peraoon aal openen zal zich naar de vergaderzaal de Grafeiyke zalen begeven met den kleineren stoet zooals in de laat te jaren gebruikeiyk was TractementsveriMMiigbig voor luitenants en ondfroffidem Bij de Tweede Kwner is ingediend een wetsontwerp tot veihooging en wyoigiing van het VlIIste hoofdstak StaatA rn 0ting 1919 Dit on arp betreM verschillende poëten o a tot verhoogiiiig der jaarwedden van jongere officieren in verband met de buitengewone stöging der koaten voor noodaakeiyk levensonderhoud Het ligt nJ In de bedoeiing om met ingang van 1 Juni 1919 de jaarwedde voor d tweede luitenant als volgt te veriioogen hy iMnateLling van f 1300 tot ƒ 1600 na twee jaar dienst van ƒ 1500 tot ƒ 1800 en voor den eerflte lttitenant van 1700 tot ƒ 2000 na vier Jaar dienst van ƒ 1960 tot ƒ 2200 na zes Jaar dienst van ƒ 2800 tot ƒ 2400 Voor dez i nuuifaregel is over 7 maanden ƒ 100 400 noodig Voorts worden gekten aan t vmavd tdt vci woging der nlarissen van sommige odderofficieren o a voor den sergcnnt by aanstelling n ten tyde dat hy in het huwel yk treedit eQ by de memorie van tooUchtflig gevoegde staat venneldt de volgende voorgestelde onderoffleierssalariseen Voor het iiwtnietief en administratief kader der korpsen Sergeant minder dan 2 jaar djenst ƒ 1000 na 2 jaar ƒ 1060 en na telkoaa 2 jaren langer dienst ƒ 1160 1050 ƒ 1899 ƒ 1460 ƒ 1550 ƒ 1600 ƒ 1660 en ƒ 1700 Seaigeant ma oor na 4 jaren dimst als onderofficier ƒ 1260 na S 22 jar en dienst reap ƒ 1360 ƒ ISOO f 1600 ƒ 1700 ƒ 1800 ƒ 1S60 ƒ 1900 1960 en 2000 AdJ nderofficier na fl 8 10 en tot 24jarigen dienst reap i400 ƒ 1660 ƒ 1660 1760 ƒ 1850 i960 ƒ 2100 ƒ 2200 f 2800 n 2400 Voor personeel beaedau den mug van officier by het wtfim der ko nUyk naa rechausase Mareehausa le n 2e kl roiadar dan 2 Jmudienat ƒ 1000 ea W 2 4 6 10 w 14 Jar a dienst reqi ƒ 1200 ƒ 1300 ƒ 1403 J460 en ƒ 1600 Wafhtmeeater nn 2 16 jaar disast raap ƒ 1600 1600 ƒ 1700 ƒ 1800 ƒ I860 IMO ƒ lft60 en 2000 Opperwachtmeester na 4 20 jarigen dienst reap ƒ 1700 ƒ 1900 ƒ 2000 ƒ 2100 ƒ 2200 ƒ 2260 ƒ 2800 2860 en ƒ 2400 Adj ondero icier na 4 24 Jarigm dienst reap ƒ 1800 ƒ 2000 ƒ 2100 ƒ 2200 ƒ 2300 ƒ 2860 2400 ƒ 2460 f 2800 ƒ 2650 en ƒ 2600 De vertioogiog voor zoover niet andere gemeld worden t kena na 2 jaren toerekend De totale uitgaaf hiervan wordt gwaamd op ƒ 1 161 000 Het ligt in de bedoelong om het toteal bedrag aan salarïsverhooging in mindering te brengen van den duurtetoeslag met dien verstande echter dat de belanghefabendeii miuAns genieten aan duurtebyslag gi wden en kostwinners ƒ 200 ongehuwden ƒ 160 ongehuwden iiulien zij voor Rijkar ening ojn ge isvest ƒ 50 Verder zullen eenige auto s welke tydena de moUlisatie gebruikt werden ook wanneer de landmacht op vredeevoet zal zyn teruggekeerd in dienst gehouden worden o a TOOT de hoogere legvrautoriteiitsfi voor het vervoer van zieken en vraeJitauto Verder wordt ƒ 143 84 aangevnaagd voor de vermeerdering van het aantrf brigades marechaussee door het uitzetten van bereden brigades te Nieuwer Amstei BuasTim Old roek Leusden mn Bmmen en van onbereden brigade te Baan Beljfngwolde Papendrecht Beverwyk Nijkerk Harderwyk en Epe van ƒ 300 aan den Ned Zwembond een suhaidde van ƒ 3000 aan t N d Gymnastiek Verbond Ten slotte wordt een bedrag van ƒ 106 000 aangevraagd voor de legering der tronen uit de voormalige Dranjeka zeme te s Grar nh e Duitache steenkokn naar Frankrijk vla Rotterdam Uit de beate bron verneemt de M mI dut de verzending van steenkolen door Duitscliland aifn Fronkryk te leveren via Rotterdam zal plaats hebben In de transport overeenkomt is alleen sprake geweest van verzending via I tterdam De oontractHi zyn reeds afgesloten eo de eerste verzending zaj dezfr dagen via Rotterdam plaats h l ben ComnJssie von Beroep uit den Consumentenatand lil V4 rl and met hel reede inoegedoelde oornonR it der naidenrtaiki vereenigfaigen ie Oraivenftftge om ee oommipflle vsn beroep voor oon itnenten in tfl flioii kan nflder worden bertóart dat de Installatie der conMnlrsie poedlgi JaaW zal hefliben Hel lig in de ijedoeiing om aan het publiek de ge qgenheid to gove eveotueele klachten over lovcriingen Wan eersfca level sbe iw e ten door een onpartijdig mengestelde en deokundlgo coannA sin te doen onderKoeken De Feder e hoopt dOorde aangeboden gie iegemheid aan do con menteii in iiat BügMneen de mugieüJkMd te geven hun grieven tot uWn te hremgen al zal te dien aftiR oni met hetooj opde iiigewAkko dJieid van het vraagrfWk mxhde prijöpolitkk nl et veel kannen worden wordati gedxan De Fedteratie hoopt de klac teti over den wlakejitttand te herlHdn Qot de we ofnbcSirG V en klacfit oivej deti wirdcelier Het llflt In de bedoe ng o i va et tedde tijden aan het publiekgieIej enheirl te gevon information In t winnen lil Amsterdam Ia een dergelijke oomiri sie in Bstt ld waarmede oonbwt zal worJen gecwOht fei eindo zoo noodifed © zaak iill eon nationaal oogpunt to beaten Installatie Duurteeomndasie De Mfniciter van IjajidB ouw Nijverheid cii Handel de iioor Van I Td edsttQ n heeit gisteren de Staatscoimnijlibie Ingieeteld bij Kon es1ult van 28 Auigi J tot het bl strllen van eem onderzoek li ake d beslaande duurte van de voomaaniBte le Gemeenteraadslid geschorst Dn geinieenteraad te flTmersioort hooft ato lid mr A van Traa directeur van bet liliaM ikn GeMoiWhe OredJetvereenigti akaaat gesciKNrst omdat deae bank In rekenin oodrOBvi staat met genoeuido gemeente Mr van Traa zai ïieroefi gaan b j Ged Staten van TJh oht De politie en de a a A P In 3et Volk van 9 Augustus j 1 ko een artikeS voor waarin o a werd beweerd dat de minister van Justitie een ctiryven gericht had aan eJle SÏoofden van poiitde inhoudende dat al wat tot de S D A P behoort uit de ryen der politie nweüt worden geweerd Van d zyde van het departement van Justitie wordt hans aan het Corr 4 urea i medegedeeld dat een dergelVk sehryven niet bestaat Uit de S D A P n de Zatenlag gehouden vergadering TAD het bestuur der S D A P is naar Het Volk meUt besloten afwyzeod te antwoorden op het vertoek van b Algemeen Nederlandach Verbond om steun te verloenen aan een oproep aan het N derlandsche volk tut onderteekemng van een adree aan de Koningin iidioudende een inotMt tagea ds Betgieebe annesiMlatische bflunsging W howletn m de Aralwmsehe moKIa a t Part i eBtuur van W S D A F heeft vergaderd Naar t Volk nM t Iton worden vastgesteiLd dat de con rre raBoiutie bedoeld om te vWhim ren dat door de Tertegenwoordigers van de S D A P onder oi un6t gc omstamfag wlen mmoodig Twantwoordeiykheid voor bele d van het gemeentebestuur zou wa 8en aanvaard ten volle aan de verwachtingen heeft beantwoord In ruim 260 gemeenten is de vervulÜng der UI deze reeolutie voor sameoweriang Mstelde voorwaarden zoo onwaarsc ndyk geacht dat geen urgentieprogram aan dh andere fracties werd voorgeAegd en goen pjging tot overleg werd gedaan Een Psrtybesbuuradviee over het urgentieprogram en de samenwerking is aan de partyorgandsatiee In 121 gemeente verstrekt In 8 geme iten waar de fractie de meerderheid heeft kon zjj over de bezetting der wethouderss s uAf beslissen Voor zoover bekend zyn in 50 andere gemeenten wadr de fractie een mindetli d vormt wethouderszetel fl aanvaard Hieronder ayn begre9 en 9 gevaUer waarfs geen PartybeatuunHdriee is ingewonnen n l m de gemeenten Bojyer Eenmm Kwadyk Luidsmeer Termunften Warffum WJldervank en Zuidv lde HET TYPOGRAFENCONFLICT Geen aanvaarding van de condasies der arbitragecommisie IV uitspraak van de commissie van arbitrage in het typografenconflict neergelegd in de conclusies welke wy gisteren publieerdffli Ia naar de Tel verneemt door de werkxfemers in dit bedryf niet met onverd4 elde instemming ontvitnigen Over de g eheele linie schier heersoht groote ontevredenheid om de weinige houvast die de typoiïraflen aan de naar wat z noemen vage toezeggingen hAben Zaterdagavond vergadert de afdedin Amatenlam om haar houding vaat te stellen en ook de overige afdeelingen zullen deze week heenkomen Daarna zal een referendum over de al of niet aanvaarding bePÜBsen De indruk is dat het referendum zal uitva len ten nadeele vian de uitopraak der arbitragecotnmiBaie Men acht zich door Je om tandigheid dat de A N T B een cautie stellen moet van ƒ 26 000 en dat daarna de eommisaie van negentien uitspraak zal doen te zeer gebonden omdat modit die uttspraak minder gunstig voor de typo s fiitvnllen het stakingsrecht zou zyn uiligeBChakeld wüde nien de cautie vian f 26 000 niet verbeuren In het groot zoowel aU in het Ideinbedryf heersdit groote ontevredenheid alleen de omstandigiheld dat men hy staking geheel op eJgen risico sou hanMen on men bovendien den uitslag van het referendum wenscht af te wachten weerhoudt hen de directe actie toe te f sron Het heeft allen achyn dat met de nitspmaok tier arhitraïocomimiasie bet conflict de vrere d nog niet pit ie Be patroomhondeV zullen eveneens spoedig hun houding vaststellen Zulvelkantoor De Minister van Landbouw maakt bekend 1 dat als lid van het Zutvelkantoor de belanghebbenden op cuivel ettted zün aa igewezen W C J H Carstens bestuurslid der Nederlandsclto Meikhygtiënische Vereenigdng te Arnhem K Erik directeu der Friesche Coöperatieve ZuivelexportVereeniging te Leeuwarden W S HeuBdens directeur der N V KaashandeS My tiouda te Gouda J F Huttinga beetuurslul der Vereeniging van Zuiveifahrikaniten in N dderland te teeuwarden N J Lonkhorst directeur eeiur zuivel abriek le Hees G Nobel seciCtaris van den Bond v n Coöperatieve Zuivolfabidkanten in N HoHand te Lutjewinkel J Noordam voo zitter der Nederjandscbe Melkhygiëmsche Vereenig ng te Rotterdam H Buyter serretaris van den R K Déocesanen Lnnden Tuinbouwbond te I Id i A N Vaandrager voorzitbeS van den Bond van Melkveehowdera in Zuid Holland te Rotterdam A van Wijnen voorzitter van den Bond van Kaasproducentesi te Gouda Als voorzitter van het Zuivelkantoor ia aangewezen de heer O Reltsma en ale sedMaris de heer H v d Bosch besden al Wt Beperkte treinenloop Weeena gebrek aan steenkolen worden op het oogoiblik door de spoorwegmaat Hchappijen moatre eten gen Mnen om den lien t te beperken Deze beperiung zou reeds op 15 September een aanvangu ne men Mereerst komen voor effing die treinen in aanmerking waarvan het muut gebmik wordt gemaakt De gastMi p Wiarlngen De ex kroonprins met de knxmprinees de beide prinsen en hofdame Tschiriehky brachten Maandag een bewek aan den bechnischen anri te aar van den RljkswBterstaat d he r Coucaou wmam zy met dezen heer n zeiLtochitje op de Zuider ec moakten De prinsen vwitoeven overdag by d a twer Coumou en stnpe by huTgeeieeeter Pe rebo Hn Prinses Ceoüie deelde mede een goeilen indruk van het eiland te heb gekregen Zy vond het aaihr schSn zy hoont voor haar teragkeer naar DuitachIftnd ïaar schoonouders te Ameronjiren te Heroeken Uit Zaandam I Qc tgftvan voor het Bui iMyk Armbe tuur die in 1914 nog 39000 bedroegen worden voor 1920 geraamd op ƒ 93586 Daarnaast ataat het Steuncomité met uttgaWn van J dSOOO in 1916 en 224 628 ia 19 8 terw l t ja r bet 1 Angustiu reeds 286 058 werd wtgsceven Zoo het Steuncomité thans worden opgeheven zooals is voorgesteld dan zou dit voor Zaandam niet te dragen lasten bs t e d keaen T ns heeft het Steuncomité nog de lorg vau 650 werkloozen voor zyn rekening De inkomstenbelasting zal van 600 000 tot ƒ 848 600 moeten worden opgevoerd Borg en Weth meenen dat mat meei dan gewone zuingheid moet winden gfwerkt en dat de Baad ook in 1920 dikwijls ze fs het ooodige zal moeten nalaten KoiUnkmk bezoek H lik do Kooingia on Pttm Uen iLt bezochten gMleren de laodbouwtcAloonsCbl llng to Goriuohei Tl 1 iiiur 40 artiveerdo de Koniiiein net de l rino eu gevolg per saloorijtuig aangehaakt in den seiwonen trein Aan ha fHaiion werden H M en Z K H ontvangen door burgemeester Gwriandt II M de Koniingim waa gekleed In wUto vo c japon met pokiit glq en een wille hoed mot struli v eeron 1 00 Jttendrik wjts In poiHtiek kt hat g0Vic4g bevonden zich freule Van Uwiodoren bacon Uenllnek en de orljuda teu iVan RcTera urg Vi rsluyA en Laman Trip Lang een omweg begaven do hoogo gi en zich naar het tontoonstdlliigiB re ii dat buitengewoon druk Ifeccochtwas anu den grootnn ingnng had het boofdbeHliiur dtT HoUand che Uao v uuppij van Landlltouw 7 ich tor ontvantasiti opffoateld Iliit aldeeiUnie gfbeb uiu en de leden der atkdenicbeidene cnnunfaaifini werden Uer vooryfOBfiead Bcge fvfd door den vooriitt der Mkatt chappjJ den heer J vnn der K o0hr ttctfiroed H M het feestterrein o p naa de trftuno Prin HraidkSkwerd Vitrffezekl door den heer Ba Ü d o af di lfng£f ro rzItter Midden op het terrein weTd de Koningin een bloemstuk sangeIwden door ewii doobtertjio vftn dwi heer J A I olak don voorzitter dor tenJoonf4t llingiaoomntblsle Nadat de Koning op do llibuao bad plaH U g iuuneii wer het vee van dezen t eedcn tontoonstedlingMdagi cwnrtbont vee geiUcdteèiJk irK e ciirove n i om der In Neilertand heetaande Tundve Aan4 0ek ai godeekoljjk niet injedEilire van hi den rUig vooTgevoerd Een kort besoek aan do f lni Ier Holl hUatlMiiappiJ was not volgrilde wiimner 0 p het prog ran waarna e ni rondïwandolJng ov liet terr Jln volgdo Tc vier mir verlieten de hooge gaston Ik t ntoo J t iMng teT e n ea reden cKtnva I e n aflid eren weg door de Madi noniWJiie naar lic station vanwaar ze por twoncn trein van 4 u ÜO woer v rtrokkeo TWEEDE KAMER Vergadaritig van 10 Sept Voorz r D fook Aau do orde kwaui de behoaoielinigover hot verrzook van den heer Helsd ngeBom vtTlof ot htt ifehten van vrogien aan do Uegecriugi omtrent haar voornetncn tn tiet algvwoen botnetffende do saiarieerdngi van de nnübteniaren meer in bet bijaondïr omtrtnt de Inx oerin der nkuwo rtitarlareReiing op 1 Juli 1919 van het verzoek van ten heer K tor Laan om verlof tot het richten vod wagon aran de Regeertalg In verband met de mrlere regeling va do beaoldJgJnig v i het iiifUtalre pcrElonool bij lanè en zeoniicht beneden den rang vnn ofticter m over de drcutaire door do ndUlAoire over heid iiil nraaifUgidi naar aanleiding van het optreden van dat pereoneel en van het verzoek vwn dln beer Oseendorp om verlof toi het richteib von dé volgl Mle vmgen aan de Reige ri ngi 1 Of zij bereU U de onderwijzer ook le doen deelen in de oxtra ulflteeringi welke zij voomeadene le aan de ambtenaren te veivtrekken 3 Of zij bereid U de onderwijzers In de algeuieon satarl eg l ig voor de Rijkmm rtcnaren o te neroenV Deze drie verzoeten worden ingerwilllgd Dq behandcUq der interpeHottes zal op een nider te b pn on dag plaotd hebben Invaliditeitswat en vrij willige ouderdom vi0rz 4ker ing Voortg aan warót mei de behaisMUifli vau do ontwerpen lot wHJaiging der Inval Idltejtewet en de VriJwHHge Ouderdenuwerzekerlng Dt MinJatar van Ai ae de heer A a lhotne zette uiteen dot de eoononrinohepolitie van de arbeidere door dos wettenzai zijn te sebwten op aobtigi mÉllioen guld n alaoiK ol géïapUiAkMeid op twee mtUtard De Mlnjetor ontkectie dat er gem Sethebberij beslaat voor de vrijwülfee v rzekerkig Reeds na wwdt hec4waklelijk dwwom gevraag I In Bolgle heeft men de out be Mn dM de vtfiekeiiga tef makkelijk kan beMadlgen terwijl do o ïtkn 4ng Uj ovnrBjden aisete l 5tf uldeo liedroagt In Frankrijk werkt deBolfde wet vevi bc er fi gekMft dat het hier ook zat meewaAen de artilM turoa bbIlen de iiienachm oiWieeeren om zloh aan to fliiiuitt Rvetikieel la spr beritd dsn prot ftijd op vier Jaar te steileft waarna lan ook genproken kan worden uwer da Im t aan b n die d6 promlo nfet betaten iBMnen De sloktfffwxekeitac hoofk êpt Umm M Jaar 1 jaar In w k f te beèben Do omenitfratentM v fdp te ilpihM E n motlo DuyH om de loongtnw te brti gea op f2000 werd aaawmoawoj r n anMndieoe Div n dn iMMlJda ifrepfl vMi waezfurento op 16 jaoar lu pi M0 vtot l kuw te aMlin in Mdal dit door dat MbtltUer wasi onlra4cn verworpen De f ter MO een Moeodemint Duys over dat bedoelt te voorkoken M arbei din dif voordat zU penHteeneefjBchtfgd 7iin V Hijk dloWt ee rtate m kt loondlenM gaan Wj een ander la aleebler poRtlf woRionlhbnwtrt da de atilMidera hnloeld kl de Wikkelen 36 38 0o 4O Ben aineiia tain Duj om een jaar JkMlx ii toenloo vMk 1100 op de rente K4vl nadstyAe MbvMer easQ l baiitMertï en bwEwaken te he beo Terworpen B t ainendoment Du S TlBMellevde da de weduwe oen rente al fcr JBeo weed ver q en De heer Duyrf AtLa p verdadifile v rder een aowndemeot om do pfeoAevow w rkgeAtre die zijn aanieelagea ki da inkoiiMenJtdasting naar eéa Inkonwnvin minier Am 11500 daaro wijtfgde blJ k i oni TOi ynent I dien zki dat oilleen zii die miader dan 1500 Irttonim keblK f worden vrlj eelekl HM am idNnent werd whtar verworpen Eon amendement DiflTft n do overgHiga bepaling in te voeren zoodat zIJ die bij d inweakln lr Ung van do wet Invaliede zijn gettjlpan worden wenl nadat ile Minister had gezegd dat do Voerfcgsko ten zeer hoog zullen zijn en reeds eerder in 1Ö13 la be doien hen te heipen dfft het t me noodfe hebben ver warpei De vergadefrkig werd bM P vcnkigd toi heden 1 nor LuohtvasH Noodlftndlnfl DiinMlagavond ongeveer haJIat doakle 1 OositeriH dc d waohOneester vttöger E J Need julHt achter de wonkigi zijner ouderw Heeds iu NfjraeiK werkteo enkelfl klep eren van den motor niet meer tot wijl de pakking van eai r fytkkters lori wn zooilat In pHaati van g BB lurfrt binnen kwaaft Dn vlieger JiaiJ tot © idiracht ei tv hoogitevlucht td maken en de hoogte door hem bereikt was iMOO M Hlj wai t ongieveer IMer te SbesterRerg op e tegen vloog daarna naar Breda TiinViout en l0 teruggegaata vla Den Koseti Nijmegen en Ooatarbeek De itieg Im Migodaerd en de macüUne niet besOhadfgtf In 3 min daatde hIJ van aen luogjto van MOO M to h t weiland nabij de XKirbriigi te guaterbeek GEMfiNGDE BERICHTEN Doodalag Op n dek van het Amerikaan otie s AoTflika liggende op de rivier le Hotterdam aan boei 14 maakte da dkMikeyman 1 R vetrinoedolijk een Kits gtat rnKxrgen den trensner J L een For tiige een bemerking over alln wark De PoirtttgeeK maaktii zloh hlerov k dkiEbig trok zonder veej ta zaggtMt aa me on gai daarnude dan donkeyman een steek in de harMreek met het gevolg dot bij dood oor zijtn voettsi viel IM 1 JI I ter gerechtelijke aetiouwing naar het z pkenlwtls gehracJit en do For ii etw door de rlvierpoliüe gearresteerd Mintludr Korporuai De oft van het hwirualiebutaljon gerlfigerd tn de Marskamp die Zondag 31 Augjuskus van een hnill ebe zoek uk DeveM r per rijwiel na r de legerp aat 4 taruj eerde ia daatr nkt aangekomen IMJ HoogHl uiirlo in de belde he ri men KlJi ietH g ivo id i Alle na pof4 iigien iiaax het vi blijf van De Vos waren tot heii n t ivergoefo hoewel het hatoljon de heide UJ Hoog Ruinio hoeft afgt 7oaht De nqpredtauaaee die bet onderzoi k leklf vernMedt nl3tead Hij ct n bydrijïaongeval tn de as inijn Hfilhefminft nabij Heorlan i Dlrtfrfaga ond Htn geltuwde niiJWïM ker oo het e m gi konien STAOSMBUWa GOUDA 11 SoptMober 1919 DcmraitnUra Tin W I rTUc tni ni In aaiuluitlllg op olu bericht Tau filteren omtrent de demonstratie van watervlie uigen op den Reeuwlji schiin Plae bij liet Bootenhula der Koel en ZeUvereenlging Gouda Itunnen wy thans mededeelen dat deie demonstratiei een deel sullen uitmalcen van een rondvlucht van watervliegtuigen welke Zaterdag a gehouden wordt vanaf de Hydra haven van de EIta lange de Noordieelnut via NoordwUll en Scheveningen met Veere in Zeeland ala lieerpunt om dan tereg te keeron via Dordrecht en Gouda naar de Ella Op de Reenwykwhe Plas nabij Gouda ai dan worden gedaald De vliegeiiieni Bullen daar op het Bootenhula der Boei en Zeilveroeniging worden ontvangen De watervllègtuifen w rd i tuMchen 3 en 6 uur bo n de Plae verwacht alwaar ze dan verKhilleade evolutiea lullea altvearen De raogelijWieid Is niet uilgeeloten dat eenige der Mroplanea ook boven Gouda lullen demonalreeren kerheld ia daaromtrent echter let Het beebrar der Koel en Mlvereenlging Gouda heeft met het oog P de te verwaehten groote belangatalling iich genoopt geilen v raehflleiide maatoegolcn van orde te nemen waarvoor wij naar de in dit Mad voorkomrade advertentie verw MB Eagelaeh LaehtaeU aargeuaM Hedenmorgen half even gayeer boren Gouda e UI van omJi e de gemaniten en groot hichtachlp waargenomen dat hoog in de laeM uet IwpU woog Het kwam uit Zaid Weetelijk richting voer awinhraarta nn paar uur laiR van kalf aaf Mrif tien werd het op nieuw zichtbaar Het voer op groote hoogte bovOB dan Zuidplaspolder en wendde daar meennalaB dan steven als zocht het een bepaiOde richting Door een kyker werd waargenomen ilat onder aaa het huU t zes gondels hingen Het luchtaehip verdween na enig manoeuvreeren ten slotte in tuidwesteiyke rlekting In yn volle breedte gezien had het lochtachip den vorm van een reuaaeltUge sigaar toen het dea steven wendde waardoor de kop van het luchtaehip duidejyker zichtbaar werd leek bet meer op een kolossale visch met een geweldige staart Hoewel geen enlnl keatesken van het schip kon worden waargenomen Is dit luchtaehip vermoedelijk het groote Engelsche luchtschip R 38 dat VrUdug J l reeds waa aangekondigd om van Engeland over te komen voor een bezoek aan de EIta op welk terrein het echter niet zou tanden Urn meldt aas ook uit Amsterdam Vanmorgen kwamen twee luchtschepen boven de stad Reeds om seven uur heeft men de luchteehepen waargenomen Het waren de R 32 en 33 De eerste koerste zeer laag over de stad zoodat men duidelijk de iirie achroeven kon zien en h rood witMauwe heikennlngateeken der gmV eeiden Oeneraal Soydws heeft dom middel van drAadlooic telefonie met den commandant van een der luchtschepen gesproken Om 8 uur koersten zy weer naar ftegeland Werkstaking In de eltenfabrick van d firma Kortenoever aan de Wuchtelstraat Is een staking ftitgebrokui In een gistaravoad g houden vergadering heeft het personeel daartw besloten Zyn wy wel ingelicht dan gaat bet bier niet aoozeer iwa hoogcr loon dan wel om varkorting van den ait eidii yd en uitkeering by tiektc De stidiing onwat 40 personen Zuivelkantoor Door den Miniater van Landbouw t jn o a benoemd tot lid van het Zuivelkantoor de heeren W 8 HeuadefiH directeur van de N V Kaaahandel Mij Gouda ea de heer A van Wtjnen voonltter van den Bond van Kaaaprodaeenten Kxamen Politlediploiea Te Utrecht la geslaagd voor het examen polltiediploma J de Bruin alhier DIpieiaa geoefend swemmen Woensdag j l werd in de Stedelgke Zweminrichting alhier de proef ofgenomen voor geoefend zwemmen Het diploma kon worden uitgereikt aan De dames T Bellaart G Anemaet Z Beiemer M Dorr C Schrave G Graveateijn J C Jue E BruiJnel en de heeren C de Jon £ W van Eaaen Q den Broeder T BerlUnT H van den Toom B Schrave H Mom H minders G Bind J van J Ooateriing P de Jong W de Licht B en 16 heenn werden afgewesen Vliet 1 Waal 2danj HAASTRECHT Hdwijtt oni dvae gen eento worden tiiana Y rIpe eU B eenheden lijitde 6 ilL j Polit do taal zoniexeenbeüen f 2 9 1 pw Il L on een tvrficM anthr oi t k ixm In vé boiid itlonuwto kaïk worden med4i t4et dd lat door de BxviocfcMrflnoon i aale fifairlot Oouda de prijw n por nhfld xljn vcn aagd m f 0 10 ü IreMAriJvlng vo r do braudbtoBeu gaal iHtnuiai ondor de orfxtderH ht li dkl tiHn HOhrlkt tvrigi van do inededwtfiig WL ka iV tikaiw MJ wo tpvwgd dat p T 1 Auftwitnfl Jl de reductie y a 20 po wetke but dien tlJd de Qemeente er i htett ifH eea ia opgnhawlen iM 4 KokfrIieM lean worden inedeig def4d dai l ij den Kaad pogln r n sulloii worden kn bet werk geéttvi de r diic i o m iw te loeii li an vanaf 1 Aug j l en bi dan voor te stelten het Mcomen dat hm lioOjtÉ 4 f9M mooat xijn waarop red dtie werd vtwleend hoo 4r ta alefieo IV Inltwuwer II N te i eU WJ Haaa lr cht f entt zooiitje en siljo k Kjcli heliben aieli wegoiw hfcedvnu Mgfiv aan de hniid nt oadiT K nee cuBdliio tt haikd llio t mpeten MUen VermoedHiJke oonutak to de keleklnf at de aptittfn der ineten SPORT Voetbal Het profnimma voor a 1 ZomUf vermektt ü m vopr Gooda de volKende wedstrijden 2e klaa N V B Olympia I Victoria I Hllvmraum Kampong I Gouda 8e klaa N V D B M T I T O P I OfiachooD Gouda I in de kvr tioenaeompetttie er niet in ia kunnan alaicen tut een der 2 uitverkoreaen t behooren ia door de besItaainK inzake het 1 A confllet irevallen op de buitengewone algemeène vergadering van den N V B van Zontlai j l Gouda Neerlaodia en het gedupeerde Ijeonidaa dat in puntenaantat geiyk atond m t V C S doen wiena doelgemiddetde ieta xleehter waa gepromoveerd tot 2e klaa Dit feit xal in het Gonda ounp groote vreugde brengen en naar we vernemen beHtaat het voornemen in het komende oelloen te laten bltfken die plaakii waardig t itin Onk wfi wmaehen haar tn de nieuwe competitie een voonq oadig ptiMoen toe MARKTBK MJÊkrÉH U TER R l aanvoer Handel flanw Wwboter ƒ 1 40 1 66 VEEMAJtiplt Meünrae goede aaoner Handel mtUf t S60 6 Vette raitaaa weini aanvoer hanilel man ƒ 1 I IO per half KG Margere varaena goede voer handel flauw ƒ J 1 15 per half l EIEREN Red aasToer HawM ving ƒ 14 16 per 100 aluka Cooperaüevc Tuiaboawvereeaiigiac Gouda en Onutrekea Veiling van 11 Sept IDll Sniibaonea ƒ 4 24 dito aprot ƒ 0 2 M atokaperaloboonen ƒ 10 10 26 10 atan4 onen ƒ 7 8 ƒ 11 10 apekboenen ƒ 7 80 IIJO vrankboonen ƒ 1 10 IJiO lomatan A ƒ t ll dito B 18 80 dito C ƒ 20 dito Vmken ƒ 11 lUto ki4ei ƒ 1 2 gele aaivoye kool ƒ 3 20 3 70 roode kool ƒ 2 10 4 7 uien ƒ 4 20 5 80 ajalotten f 5 60 6 80 allee per 100 Kg bloemkool le aoort ƒ 10 ƒ 22 dito 2e soort ƒ 4 9 dito 3e aoort t 1 70 4 komkomtnera le soort f bM ƒ 6 10 dito ae aoort f 1 20 2 dito t ƒ 3 8 allee pA 100 atoka peen t 2 0 ƒ 4 kroten ƒ 1 70 2 60 per lOO boe mantperen 16 Jutteperen ƒ 2fr M etopp favorite ƒ ti 28 heereperen ƒ 8 11 Boa CretHn William ƒ 8 18 ber amot ƒ 11 triujii4 de viaauie t 11 beurr4 d amalia f 12 persikperen f 16 vUgttperen 15 Mdgneur l eap r 6 7 ktawick ƒ 10 plp ielinc l 8 guUlelIncen ƒ 11 aMea per 100 K G Kieren 14 20 16 20 per 100 atuka PINANaEELB BERICHTEN De He Ua S Me Aa hel iMtiohi lu vo rwa tt n v Mr dt u ii ite von wa getilNOlNr IC r OOtXMO ihHidiiaat tuii bdioi vo vw d Kollaiikdfioho Uawren t poorwt MiilwthappIj wiiU Hui i wlj nofl htH vo gHRliv lM £f getiliHMiiug wordt fluMtott teffao een rente von A tttn liondard Ingaande 1 0oto6er t ld Tot A 4t 4H4d von alloM4ai van fcêjtl taal t fi hauaUnjR van r nite aiN M 4a tcgi nw04 rdlg m toeUoKht betAUnSMI CU Inkonoéion dar H IJ H II vw boiMleo HIJ mmMinc o vervaAmveilUn4n0 van dl MaHit itiopiiiJ i du Slaat dnr NederlaiKlt u liex oiigirf zk4t ffl Miuktenaar van drali Mkin tti tioAr Aawa trt oMJen iyp 1 AprH l J iO wotdl vantkaofoU fetnki k piiM vM I lijm en vervelp w hij opkUniniJnA ifder jfiÊK aooveel uH tT liw 1h4 vorign aki de hiriMoor wr kragen nsnt4 4 e ipaAic totilaat ÏX UoMMoha iJ iR tuMMfet xlolt hetreotit voor dnte Uvi óc te Oilm ttjdo g lw t rf gt de fitijk ait te iom f lUj gi 4ie af kMMiiW zai xtj do t ot4 mrmeaiiati tonder ai g af van do nu nnMin doen mmi koiJilgtn Do l0 filn al uiUTÜik In 1979 nmdlen lijn afgaloMt 1A iwnlu ijviuii wfudt ope 4 mti4dl Op VrtiÓÊg 12 3 n tMT tnn kanton van du A im clatle wiMr te tTONÉerdon lot dtn kooTH van 100 p 1 De in br jiv Mi p dene leenfair Viv liudon rioh door hun liMNirlJWkg do toegffw 7 4i ohl lltfn op t OHohrr a x la i etelen keMWÉBüM Madame predikanten te V niviigin f vau Vtock rne frcdHtaaten in de drfe Noordelijke pruvUKMn iikii Maandag te liamiwordnn baar JaarUJi cdu vergi iHnff Dr A van der Hvlde pnd te tHMiH Aprak over ledfdQk karakter vwi inethode de prakUjV en d Maabw van iMt Ui Jimlnno dM H HiHNboff over de ptaafa dw liiiBUHtde kuoal in onae rrUslnnigu gttineeulaa wmttAt Mprnkw ba toogd ikt do plaai d r baeifatoi df kuUK m oiXEe vrijzinnige gtMtietYit u ü jtTulind to pvitfkï K en h t oi lan 4 44 ific liA liaor invk el hij Kt wuKken m vmtttw kM van fGOdbdf nst levon tMJ oMpre ükon n uti aprekw ligt vooreenffroot de 9 lie Htihuld daat aa aU gcfvnlff vIm em vi rzi kl ooao opk kkki t UeM balantf Ikig kn baar x wen hclijk en noodzakelijk Ktdde pnferaten 9vrm dttctftinwinailliilf LAATSTK BBRICHTEN EBN ONGELUK BIJ DË RLTA Om eir uur hcdennorgcn la op h t Bnlten U bti Burgerdam ca watervliegtNlg buitelend nnwr g é at ort Het toeotel la tn taal vtrvlattwd en gvieaken P THegarofriclcr wtrd teratond gedood n naar Aia aterdan vervoerd Nader vernemen wij dat hft lïeglnlc werd beatuurd door den lultraaat Ier IM ie klaaae J Heekman Peae maakte heden aljn eente vlucht Het vlieRtuIg atortte van en hoogte va 4M M vermacdelyit Amr bet nit elkaar apringm vaa den meier M t hwam neer ap en ptaala waar wefaij water atend en mk nmiMoUltk Het vllagtnlg te gaHMrkl C en tkaia te ScheUfaigw 4a BUWOBRUJKg STAWU GOUDA GEBOREN Sept Cathwina Hendriks d V O da Waard en J Blok Klaaa i v K Anker en J Wondaiterg GBTROUWD G Sibbe en A tX O Wn vera K Schooaderwoerd en L M i van Isoenen G J SUngnrtanl en V O dm Hertog J ter Barg en H W E vnn Lnenwen H Binaa en J P da Jong H de Owxfci van Teunrloo nnmEOEN fS pt Jnn UitlM nnw ITi Wj