Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1919

rj B ffVf K ff W kenhui moet lijn een chiruiY en vil hebben er een wiens verleden getoond heeft dftt hü de ledite man op de rechte plaats is dan gevoel ik er niets voor om hem ontslag te verleenen Daartoe zal ik nooit medewerken De heer VAN DER WANT M d V In de notulen van die geheime vergadering staat duidelijk wat de opinie is van dr Wortman over de aan het ziekenhuis verlwnden personen maar het I e2waar is dat al die dingen geheim zijn Ik bluf er bü de toestand is niet zuiver zoolang dat alles niet publiek wordt De heer HOFFMAN Ik acht het mün plicht in openbare vergadering te bevestigen wat de heer Kolijn gezegd heeft Ik kan met absolute zekerheid verklaren ik zou er een eed qp kunnen üeglfex dat it Wortoian in dia bewuste geheime vergadering verklaard heeft dat naai zijn meening dr Montague voor het ziekenhuis behouden moest bUiven De heer VAN DER TOKKEN M de V Ik geloof dat de gang van zaken in deze niet de meest gewenschte is Vooi gesteld wordt om ontslag te verleenen aan den chirurg verder om een nieuwen chirurg te benoemen eu eindelijk om een nieuwe ontwerp instructie voor den heelkundige vast te stellen Ik had gedacht dat de loop van zaken aldus zou zün dat eerst de ontwerp instructie werd vastgesteld In art 6 van die ont wei Pinstnictie wordt aan den heelkundige het doen van operaties buiten het zielwnhuis verboden behoudens In uiuonderingsgevallen Wü willen dus daarmede vautleggen dat er een chirurg zal komen uitsluitend voor het ziekenhuis Wanneer deze bepaling tot stand komt dan is het gevolg daarvan dat dr Montagne zal moeten kiezen Hii zal óf solliciteeren naar de betrekking van chii urg van het ziekenhuis en dus zijne andere chirurgische werkzaamheden elders vaarwel moeten zeggen óf hij zal zeggen mi iie operaties elders geven rajj meer voordeel of zijn mij sympathieker dus ik solliciteer niet onder de meuwe verordening Vandaar dat ik dacht dan die ontweip instructie vo jr den heelkundige in de eerste plaats heden behandekl zou worden Wanneer wy die ontwei p mstructie vastgesteld zouden hebben dan zou daaraan vanzelf aansluiten dat dr Montagne als zoodanig niet meer aan het ziekenhuis vertxmden was dat dan een oproeping van sollicitanten zou plaats hebben dat dr Montagne als hü geen bezwaar had om onder de nieuwe instructie als chirurg aan het ziekenhuis op te treden zich dan moest aanmelden en dat dan in een volgende vergadering zou worden overgegaan tot de benoeming van een chirurg Hier is men een anderen weg gegaan Eerst begint men met te ontslaan vervolgens wil men eer nieuwen chirurg benoemen en dan pas wil men de nieuwe instructie vaststellen Ik zou in ovei weging willen geven ik weet niet of ik mü op glad ijs begeef dat wij heden in de eerste plaats liehandelen de ontweip instructie voor den heelkundige Wordt die aldus aangenomen dan sluit zich laai bij als van zelf aan dat de chirurg die volgens de oude verordening benoemd is moet kiezen of deelen of hiJ zich al dan niet aan de nieuwe veixiraening wil ondci W rpen Van zelf is daarin begrepen dat de tegenwoordige chirurg doordat er een nieuwe verordening is zjjn ontslag moet hebben aangezien hi onder de oude verordening is benoemd Heeft hiJ zün ontslag dan bestaat er voor hem gelegenheid om volgens de nieuwe verordening te solliciteeren Wil Dr Montagne solliciteeren dan is het goed wil hü dat niet doen dan wordt de zaak anders Hier echter begint men met iemand zijn ontslag te geven een voordracht op te maken en dan te zeggen dat men zich aitn die verordening moet onderwei pen Ik geloof dat het in het belingf van de zaak is dat wy een nieuwe verordening vaatstellen neem mij niet kwalijk M d V dat ik door dit voorstel te doen in uw rechten treed dat wü daarna dr Montagne zijn ontslag geven en vervolgens een nieuwe oproeping doen Wü kunnen dan zien of dr Montagne zich al dan niet als sollicitant voor de nieuwe betrekking aanmeldt Dat had de gang van zaken moeten zijn De heer HOFFMAN M d V Dat is de reden geweest waaiom ik straks heb gezegd dat het zoo dwaas zou zijn geweest van dr Montagne om te bedanken er was geen nieuwe verordening Hetgeen de heer van der Torren heeft gezegd vind ik zóó logisch dat wü ons moeten haasten dien weg op te gaan Het komt meermalen voor dat men na Iwnoeming van een ambtenaar zün instructie vaststelt Men leest dat vaak in de bladen en daarom is mü in dit geval het onlogische niet opgevallen maar na hetgeen de heer van der Torren in het midden heeft gebracht stem ik toe dat het eigeniyk een dwaasheid is om een instructie vast te stellen nadat een ambtenaar benoemd is De VOORZITTER Ik begin met te zeggen dat ik in hooge mate betreur de moeilijkheden die het betreden van het pad der reorganisatie met zich brengt De bedoeling is van den aanvang af geweest het ziekenhuis dat als wü het in den tegen voordigen staat houden vrüwel een mislukking is te noemen in rechte banen te leiden waarbü wü ons onder de leiding van dr Wortman zeker niet in een slecht gezelschap bevonden maar helaas elke stap die vooruit gezet moest worden is steeds met gix te moeilükheden gepaard geghan De toestand zooals die thans aan het ziekenhuis t estaat kan niet onverandeivl blüven hoe püniyk er moeilük het ook is de zaaJt van de reorganisatie moet vooi waarts gebracht worden en men moet trachten haar tot een goed einde te doen komen Ik heb m de eerste plaats een adres van dr Montagne aan den Raad waarin geschreven wordt dat hü daarvan dat hü niet zou solliciteeren aan den Burgemeester een onderhoud op 24 Juli 1919 mededeeling heeft gedaan laat aan Uwen Kaad de beoordeeling over van de gedragslgn welke B en W gemeend hebben tegenover een bü Raadsbesluit van Ü5 Februari 1910 benoemden heelkundige dr A Montagne te moeten volgen Tegen deze woorden van dr AÏontagne moet ik in de allereerste plaats ernstig bezwaar maken omdat de weg dien B en W behandeld hebben hun feitelük was voorgeschreven door de motie welke in de Raadsvej gadering van 15 April j l is aangenomen In die vergadering wenschte de heer van Eyk den Raad te doen uitspreken dat van de drie hoofdfunctionarissen die aan het ziekenhuis veriwnden waren niemand stilzwügend zou worden gecontinueerd Ten aanzien van di de Yoogt was reeds een beslissing genomen de beslissing ten aanzien van de directrice lag bü de Regenten van het ziekenhuis zoodat alleen dr Montagne overbleef wat den heer van Eük toen aanleiding gegeven heeft de volgende motie voor te stellen Ondergeteekende stelt voor Burgemeester en Wethoudei 8 te machtigen sollicitanten op te roepen voor de veivulling van de betrekking van chirurg aan het Gemeente Ziekenhuis zoodra de benoeming van een genees heerdirecteur heeft plaats gehad alsmede de instructie voor dien functionaris vast te stellen Die motie is hoewel de hoeren van Galen en Jongenburger hadden medegedeeld dat zü zich niet met de strekking ervan konden vereenigen bü acclamatie aangenomen Welke gedragslün bleef er te lezen aanzien anders voor B en W te volgen over dan om een oproeping van sollicitanten te doen en om uit de sollicitanten die zich aanmeldden voor de betrekking een aanbeveling op te maken 1 De betrekking wordt toch inde daad van gansch anderen aard Bü den toestand zooals die op het oogenblik nog is waarbü de Gemeenteraad aan een te Gouda gevestigden medicus de waarneming van de chirargische praktük in het ziekenhuis opgediage heeft is dit geheel en al een nevenbetrekking Door dr Wortman is destüds gezegd een chirurg moet uitsluitend chirurg zün en dus wanneer de reorganisatie tot stand komt moet het Ziekenhuis uitsluitend een ehiinirg hebben Er heeft nu een oproep van sollicitanten plaats gehad Dr Montagne spreekt van een onderhoud met den Burgemeester maar het is meer dan een toevallig elkander ontmoeten geweest tot dat onderhoud heb ik dr Montagne ten stadhuize uitgenoodigd toen de opi oep voor sollicitanten naar de betrekking van chirurg aan het ziekenhuis m het vakblad geplaatst waa Ik heb dat gedaan om dr Montagne in de gelegenheid te stellen naar de betrekking te solliciteeren opdat die mogelükhcid zou kunnen bestaan later niet gezegd zou kunnen worden ik weet heelemaal niets van een advertentie af die geplaatst is voor de oproeping van sollicitanten voor de betrekking van chirurg aan het ziekenhuis Dr Montagne heeft bezwaar ge maakt om te solliciteeren zeggende dat hg zich een brevet zou geven om naar Meerenberg gebracht te worden wanneer hü een sollicitülie inzond naar een betrekking welke hg bekleedde Ik heb getracht dr Montagne teovertuigen dat hü niet juist was indat standpunt Het ontslag kon feitelgk pas verleend worden nadat vaststond de datum waarop het zou ingaan en zoo is zelfs aan dr deVoogt pas in deze vergadeidng ontslag verleend ofschoon zün opvolger reeds benoemd is wat met dr Montagne nog niet het geval is Ik heb dl Montagne trachten aan te toonen dat de betrekking welke hü op dit oogenblik bekleedt een gansch andere is dan de betrekking van chirurgaan het ziekenhuis In de toekomst zal ïijh De Raad heeft als züne meening te kennen gegeven dat niemand stilzwügend in zgne betrekking zou worden gecontinueerd en met het oog daarop was de eenige oplossing dat dr Montagne solliciteerde naar de betrekking die op het oogenblik wel nog niet vacant was maar dan toch in elk geval vacant zou komen dat stond vast Dr Montagne heeft echter gepersisteerd bü züne bezwaren en gezegd dat hü geene sollicitatie zou inzenden Nu mag het dan toch wel als vaststaand worden aangenomen dat als gevolg van die omstandigheid B en W zich hadden te bepalen tot de sollicitanten die zich voor het ziekenhuis beschikbaar gesteld haddon Er waren er oorspronkelük 7 er is ik meen het te mogen veronderstellen op die sollicitanten wel invloed uitgeoefend om te trachten hen daarop te doen terugkomen wat ook tengevolge heeft gehad dat wü eerst drie en tenslotte slechts twee sollicitanten hebben overgehouden De inlichtingen in het büzonder die welke wü omtrent den heer Steffelaar hebben gekregen zjjn allergunstigst en wü meenden dat zgn benoeming voor het ziekenhuis zeker een aanwinst zou zgn ü en W zgn ook van oordeel dat de aanwezigheid van een tweeden chirurg in Gouda zeker van niet te miskennen belang zou zün waar tot dusver de vervanging van den tegenwoordigen chirurg steeds tot moeilgkheden en complicaties heeft aanleiding gegeven In ieder geval het is mün bedoeling geweest an te toonen dan ondanks hetgeen te dien opzichte is gezegd o a ook in het adres van dr Montagne B en W ten deze geen anderen weg heblwn kunnen bewandelen dan hun door de motie welke bü acclamatie in den Raad was aangenomen was voorgeschreven De heer van Galen heeft straks als zün meening te kennen gegeven dat in de allereerste plaats de directrice behooi de te verdwgnen Welnu de dii ectrice zal verdwgnen maar een behoorlüke opzeggingstermün is noodig het ontslag is haar reeds aangezegd Regenten hebben waardeering voor haar goede eigenschappen maar zg mist zonder twgfel de eigenschappen die noodig zün om het ziekenhuis hier op den duur populair te maken Hoe moeilük het haar ook valt zg zal plaats moeten maken voor een ander Haar verdwünen Van het ziekenhuis is zeker Tenslotte een woord tot den heevan der Torren De ontwei p lnatructie en de concept verordening zün als bülagen bg het voorstel gevoegd en nu was de bedoeling deze eerst beslissen ter zake van het ontslag dan de instructie aan de orde stellen en wanneer deze was behandeld overgaan tot de benoeming van een chirurg omdat ik er volkomen roede instem dat alvorens de benoeming plaats heeft de instructie moet zün vastgesteld Dia volgorde had ik mg ook gedacht want zü Igkt mü de meest logische De heer KOLIJN M d V Wanneer volgens uw toezegging eerst de instiuctfe zal worden beh indeld is dan niet de aangewezen weg die wr fce dflórden heer van der Torren is aangegeven nanwlük dat wg er dan een punt achter zetten en dan zien of dr Montagne genegen is volgens die nieuwe instructie als chirurg aan het ziekenhuis te blüven Wü bewandelen dan een meer logischen weg en de heer Montagne weet waaraan hü toe is met de nieuwe instructie voor den chirurg De VOORZITTER Wordt er een voorstel van gemaakt De heer VAN DER TORREN M d V Dat wil ik wel doen De heer DONKER Ik wil dat voorstel steunen De heer KOLIJN Ik ook De VOORZITTER Is het de be doeling dat wg ons nu zullen bepalen tot de vaststelling van de instructie De heer VAN DER TORREN M d V Als de instructie is vastgesteld dan volgt daaruit het ontslag geven aan dr Montagne op grond van de oude instructie en het doen van een nieuwe oproe ping De VOORZITTER Het voorstel strekt dus om in deze vergadering over te gaan tot het vaststellen van de instructie feitelük het ontshg van dr Montagne en dan een nadere oproeping te doen teneinde dr Montagne in de gelegenheid te stellen in verband met die instructie te solliciteeren Ik wil hieraan dit toevoegen ik heb dr Montagne toen ik hem op het stadhuis ontboden heb de instructie aangeboden zooals die door B q tagevolge de motie van Egk was ontworpen maar hü heeft er toen wel als belangstellend lezer kennis van willen nemen doch niet als sollicitant In hoeverre het dus zal baten hem die gelegenheid nog te geven laat ik in het midden Maar in elk geval ik zal het voorstel van den heer van der Tonen om de verschillende voorstelen te behandelen in de volgorde die hü aangegeven heeft in omvraag brengen De heer VAN DER WANT M d V Het voorstel van den heer van der orren dat ook door verschillende andere heeren ondersteund ordt zal voor zoover ik het kan beoordeelen toch niet de oplossing brengen want zooals door U straks terecht opgemerkt is feitelük is gebleken dat dr Montagne zich niet bg de meuwe instructie zau willen nederleggen Daarop komt het toch feitelük neder Wü moeten de zaak niet verd aaien het gaat er hier op het oogenblik om dat is de zaak om aan dr Montagne geen ontslag te verleenen Dat is feitelgk hetgeen dr Montagne wil en dat is feitelgk ook de bedoeling welke bü de heeren voorzit En wanneer wü nu de reeds zoo langdurige geschiedenis van het ziekenhuis nagaan er wg weten dat dr Montagne ales vooruit geweten heeft dan zie ik geen aanleiding om nu opnieuw die zaak weder te vertragen en misschien het gevaar te scheppen d t wü geen enkelen sollicitant meer krügen Dit ia nog zeer goed mogelük De heeren moeten niet vergeten dat de sollicitanten die ziel teruggetrokken hebben dat gedaan hebben op verzoek en hoe die verzoeken zgn ingekleed er zgn misschien Iieeren in den Raad die dat weten en als zü het weten of er kennis van hebben op een of andere wüze dan stel ik er prüs op dat zü dat zeggen Het vooratel van den heer van der Ton en is een gewichtig voorstel en een voorstel dat feitelgk de geheele zaak in de war kan sturen Wat is bü de bespreking van de ziekenhuisquaestie in de geheime vergadering ten duidelgkste gebleken Dat de verordening zooals die thans luidt in elk geval niet kan blüven De personen staan er verder bü mg geheel buiten maar ten duidelükste is gebleken dat wanneer een chirurg aan het ziekenhuis benoemd werd onverschillig of het dr Montagne of een ander zou zün in elk gev de verordening zou gewüzigd moeten worden en dat de positie van dr Montagne in het ziekenhuis wanneer deze eventueel zou worden benoemd ook een geheel andere zou moeten zün Dat blükt ook uit wat m die vergadering door dr Hoffman en anderen is gezegd Dat alles wüst erop dat men heeft aangestuurd op een algemeene reorganisatie van het ziekenhuis Ik krüg den indruk dat het hier niet zoozeer gaat om de reorganisatie van het ziekenhuis dan wel om de personen en dezen staan er bü mü buiten Ik bewandel den weg zooals die behoort te zün volgens ons besluit en wanneer dr Montagne zich er niet aan wil onderwerpen dan moet hü dat zelf weten en ik zal hem de hand niet boven het hoofd houden omdat hü met de gewüzigde instructie eventueel ziqh niet zou Killen verèenigen De heer VAN GALEN M d V Ik kan mü wel vereenigen met het voorstel om eerst de instructie van heelkundige te bdiandelen maar m i behoeft daarmede niet tevens gepaai d te gaan het geven van ontslag aan dr Montagne Wanneer wü deze instructie vaststellen en zg is niet naar zqn zin dan staat het aan hem om te aggen ik wil niet langer chirurg van het ziekenhuis blüven Daarom h ben wü hem niet te ontslaan dat moet in geenen deele Het staat te zgner beoordeding of hg onder de nieuwe instructie wil werken dan wel niet Het is voor mü op het oogenblik niet duidelük om welke reden dr Montagne uit het ziekenhuis zou moeten verdwünen De heer VAN EIJK Neen dat heb ik toch duidelük gezegd De heer VAN GALEN Noen dat hebt U niet duidelük gezegd Dat zou moeten zitten m foiTneele i edenen maar dat kan toch geen bezwaar zgn om dr Montagne te handhaven De heer VAN EIJK Dat is niet juist Ik heb duidelük gezegd waarom ik de motie heb voorgesteld namelük omdat ik de beleediging voor dr de Voogt en voor de directrice veel te groot vond Gü hebt gezegd dat dr Montagne eergevoel heeft maar deze menschen hebben evenzeer eergevoel en plichtsbesef J ie heer VAN GALEN Ik wil rap antwoorden dat het ontslag van dr de Voogt alleen hierin zgn oorzaak vindt dat de Raad hem niet de krachtige persoonlijkheid vond om aan het hoofd van die inrichfing te staan Niemand in den Kaad neeft er aan getwgfeld of dr de Voogt zou niet in staat zün geweest daar als directeur op te treden Dat geldt echter niet van dr Montagne want deze heeft steeds getoond de rechte man op de rechte plaats te zün De heer KNUTTEL M d V Ik Ik vraag het woord De VOORZITTER Ik wil den heer Knuttel wel het woord geven als hg maar niet terugtreedt in een bespreking over het ontslag van dr de Voogt want dat ontslag is nu eenmaal verleend De heer KNUTTEL M d V Ik zal dat niet doen maar ik kan het niet over mgn kant laten gimn waar de heer van Galen zegt dat men dr de Voogt heeft ontslagen omdat hü geen genoeg krachtige persoonlükheid was Dat is absoluut onjuist Ik heb de notulen van die bewuste vergadering niet bü mg hel spgt mü nog dat die niet gepubliceerd mogen woi den maar ik geef don heeren de verzekering dat die bewering van den heer van Galen niet juist is Velen met mü waren in die i ergadering van oordeel dat dr de Voogt wel de aangewezen man in het ziekenhuis was waai hü zoovele jaren was geweest Hü had zooals gezegd werd een massa bewgzen geleverd dat hg de rechte man op de rechte plaats was Ook dr Hoffman heeft toen gezegd dat dr de Voogt wel aan het hoofd van het ziekenhuis kon staan Dr Hoffman wilde eenige voorwaarden stellen waaraan had kunnen worden voldaan maar met de persoon de figuur en het optreden van dl de Voogt had dat niets te maken De heer DONKER M d V Ik geloof dat wü verstandig zouden doen het advies van den heer van der Torren te volgen Wat voor kwaad kan het de zaak aldus te behandelen Laten wü nu over de vraag of de schuld bü B en W dan wel bg dr Montagne ligt een vraag welke wü nie hebben te beslissen niet spreken maar ieder een zal met mü gevoelen dat de zaak zoo staat dat waar men op een gegeven oogenblik ontslag geeft de gelegenheid voor dr Montagne om te solliciteeren er niet is terwgl hem die gelegenheid toch dient geboden te worden Dat komt mü voor de reëele weg te zgn en als wü het daarover eens zün dan is er geen bezwaar drie weken met de benoeming te wachten De heer IJSSELSTIJN Het gevolg kan zün dat er geen enkele sollicitant komt De heer DONKER Ik ben van een tegenovergesteld gevoelen als de heer van der Want die zooeven heeft gezegd dat het misschien scliadelük zou zün omdat wü dan geen enkelen sollicitant voor chirurg zouden krügen Als wü een nieuwe en vi üe op iocping krügen zullen er meer sollicitanten komen dan tot dusverre Dat is niet slechts een onderstelling maai een feit Waar er eeist zeve J eoUicitanten zün geweest en ten slotte nog slechts twee zün overgebleven ia daardoor is bewü geleverd dat de weg dien wü willen gaan bewandelen de juiste weg is Zooals ik reeds zeide is tegen een uitstel viui 14 dagen of drie weken geen bezwaar Ik hoop dat het voorstel van den heer yan der Torren bg den Raad ingang zal vinden opdat wü van die netelige kwestie afkomen De heer KNUTTEL M d V Nogmaals de zaak dr Montagne Dr Montagne is jaren lang chirurg aan het van Iterson Ziekenhuis en heeft getoond daar de rechte man op de rechte plaats te zün wiens capaciteiten ten zeerste worden gewaardeerd Hü heeft daar zeer belangrgke operaties verricht Het gevolg is dan ook geweest dat in den loop van de jaren de chirurgische patiënten naar het ziekenhuis toestroomden Twee drie jaar terug wei d naar mü medegedeeld is aan verpleegkosten van in hoofdzaak chirurgische patiënten ontvangen ongeveer ƒ 8000 in een jaar Toen dl Montagne zich yrü gevoelde van een belofte welke hü aan wülen burgemeester Martens gedaan had om ook niet te gaan opereeren aan andere inrichtingen is de opbrengst van die verpleeggelden kolossaal teruggeloopen naar mü is ihedegedeeld tot minder dan ƒ 1000 Nu wil ik niet zeggen dat geloof ik trouwens ook niet dat dr Montagne züne patiënten bg vcorkeur laat komen naar de Wükverpleging Daaivoor heb ik geen enkel liewüs de patiënten die dr Montagnei behandelt komen niet alieeti van hem zelf hü is ook huismedicus maar worden ook gestuurd door andere doktoren Wanneer het verschil in de opbrengst der vei pleeggelden in het ziekenhuis zoo groot is als ik aangaf dan zou ik zeggen dat het in het belang is niet alleen van het ziekenhuis maar ook van de gemeente dat een chirurg die door de gemeente betaald wordt opereert in het gemeente ziekenhuis en niet in hoofdzaak in een particuliere inrichting Niet dat ik iets tegen die particuliere ziekeninrichting heb ik heb nooit anders dan vol lof daarover hooren spreken Maar wanneer de gemeente jaarlüks een groot bedrag daaivooi beschikbaar stelt dan mag zü ook wel vergen dat de patiënten als zü althans gned behandeld worden geopereei d worden in de inrichting welke daarvoor gemaakt is en welke per slot van rekening aan alle eischen voldo t wat betreft het verrichten van operaties Het is dan ook van het lioogcte belang voor het ziekenhuis voor de patiënten en speciaal voor de gemoenlekas dat een knap hoogstaand ch lurg verbonden wordt aan hot ziekenhuis een chirurg die alleen in noodgevallen toestemming krügj om m andere im ichtingen te opereeren doch die verder in hoofdzaak züne operaties verricht in het gemeentelük ziekenhuis M de V Ik zou gaai ne van u vernemen of de cüfers welke mü zün medegedeeld en die ik genoemd heb juist zün Mocht dit het geval zün dan hoop ik dat de leden var den Haad dat zeer ernstig onder de oogen zullen zien en bü het besluit dat straks genomen moet wolden daarmede rokening zullen houden De VOOIIZITTER In antwoord op de vraag van den heer Knuttel kan ik het volgende mededeeien De cgleis welke ik hier noemen zul lieb ik van den Penningmeester van het college van Regenten De cijfers uit de goede jaren van het ziekenhuis zgn mü niet persoonlük liekend want ik was toen nog geen Vooraitter van het college van Resenten ik moet ze dus van médedeelingen hebben Het ziekenhuis heeft jarep gehad dat door de klasse patiënten en dat zün voor een groot dee chirurgische patiënten aan vei pleeggelden in totaal ongeveer ƒ 8000 werd betaald terwül verleden j i Hr tot en met de maand Juli de opbroufist van die vei pleeggelden nauwelgka ƒ 1000 bedroeg In den verderen lorji van het jaar is er m r bügekomen hoeveel het pi ecies geworden is weet ik niet maar het zal vermoedelük tussehen de ƒ 2000 en ƒ 3000 zgn In elk geval is er een zeer belangrgke vermindering in de opbrengst van de verpleeggelden voor de klassepatiënten in het ziekenhuis Voor het denkbeeld door den hee van der Torren aan de hand gedaan IS inderdaad wat te zeggen maar anderzgds schünt het mg eenigermate een gevaarlüke weg te zün omdat het eind zön kunnen zün dat èn dr Montagne ten antwoord g eft op de in structie die thans voor den heelkundige is vastgesteld soUiciteer ik niet èn de andere soffioitanten te kennen geven ook bezwaar U maken om e solliciteeren zoodat er geen geschikte sollicitanten koma i De volgorde van behandoling zoosi zü door B en W is aangegeven Mhgnt mü logisch toe Dr Montagne is in de gelefenheid eweest te solliciteeren Had hü teKen de instructie zooals die door B e W was ontworpen bezwaar dan was dat altüd nog voor bespreking vatbaar geweest en dan was te zien eweest in hoeverre i an die bezwaren ken worden tegvmoet gekomen volgorde zooals door B en W üoi gestcld is logisch eerst ontslag d in instnictie daarna benoeming De heer BROEKHUIZEN M de V Ik geloof dat wü door hetgeen door u en door den heer Knuttel is gezegd vrüwel ingaat tegen het advies van Dr Wortman Datgene waarom volgens den heer Knuttel de zaak draait is dat min of meer door den invloed van Dr Montagne de patiënten eigenlük naar de Wgkverpleging gaan en het ziekenhuis dientengevolge schade Igdt Mgns inziens 18 dat de zaak op den kop zetten Zoo is de zaak niet en dat is ook gemakkelük te begi üpen Wie stuurt de patiënten naar den chirarg Dat zün de huisartsen Wü hebben hier dus te dben met den invloed van de huisartsen en Dr Montagne staat daar geheel buiten Als een huisarts een patiënt aanraadt naar een professor te Utrecht te gaan zal die patiënt dat itieéstal wel doen Het oordeel fan dën huisarts over een operateur of een ziekeninrichting legt voor tal van patiënten veel gewicht in de schaal Nu zoekt men bü Dr Montagne de oorzaak van den achteruitgang der verpleeggelden De heer KNUTTEL Bi zün inDe heer BROEKHUIZEN Müns inziens is dat juist niet het geval Men moet die oorzaak zoeken waar zü te vinden is namelük bü datgene waarover de klacht altüd is gegaan de verpleging in het ziekenhuis Die klacht is altüd geweest de vei pleging is zoo slecht en daarom gaan de patiënten niet naar het ziekenhuis Over den chirurg werd echter niet gesproken Dat is de zaak waarom het draait Men moet niet aan Dr Montagne de schuld geven maar aan de verpleging De medici op de dorpen hebben weleens tot mü gezegd ik stuur nooit meer een patient naar het ziekenhuis te Gouda niet om Dr Montagne maar om de ellendige verpleging die daar is Dat is de redefi waarom de reputatie zich niet zoover heeft kunnen hei stellen dat zü daai tegen kon oproeien Zooals ik zeide zgn de heer Knuttel en u M de V I ingegaan tegen het rapport van Dr Wortman Ik mag het niet voorlezen en ik zal dat dan ook niet doen maar in de gedrukte notulen van die geheime vergadering staat op bladz 21 het tegenovergestelde van hetgeen gü hebt gezegd Gü acht het wel van belang dat in Gouda een tweede chinu g komtx Dr Wortman zegt juist het tegenovergestelde hü vreest moeielükheden omdat daaiToor de stad te klein is In de tweede plaats is ook de heer Knuttel ingegaan tegen het advies van dr Woi tman want ik zelf heb aan Dr Wortman gevraagd hoe hü dacht over de vraag of een chirurg van het gemeentelük ziekenhiiis in de gelegenheid moest zün ook aan ander inrichtingen te werken omdat ik meende dat hü daarvan een tegenstander was Dr Wortman heeft toen geantwoord men kan het op bladz 14 van die geheime notulen vinden dat het juist goed was dat een chirarg van het gemeentelük ziekenhuis aan andere inrichtingen opereerde omdat een gezonde concurrentie goeid was en het tegengaan van zulk een concuiTentie uit den booze moest worden geacht Dat is hetgeen waarmede ik mgn betoog begonnen ben de achtei uitgang van de verpleeggelden zit niet in den operateur maar in de verpleging Dr Wortman heeft gezegd maak de verpleging zoo goed dat zü die van de wükverpleging overtreft Die concurrentie is er evengoed als er een gezonde concurrentie tussehen verschillende doktoren is Degeen die het meest consciëntieuze onderzoek verricht zal er in het algemeen bovenop komen Dat is het goede standpunt Zoo moet het ook bü het ziekenhuis zün de verpleging moet het doen Als de verpleging in het ziekenhuis een goeden naam krügt dan gaat het floi eeren anders bloeit het ziekenhuis niet onverschillig wien men daar neemt Daai om draait de zaak en zoo is het ook volgens het advies van dr Wortman Ik heb dit naar voren gebracht omdat m i geheel wordt afgeweken van de goede lün en ik spreek de hoop uit dan men zich aan die adviezen van dr Woi tman zal houden De VOORZITTER Ik wil dr Broekhuizen alleen nog doen opmerken dat ik mü steeds op dit standpunt gesteld heb dat als er concurrentie is tussehen verschillende inrichtingen zü hierin moet bestaan dat men moet trachten elkander te overtreffen in goede verpleging Wat betreft de quaeetie of er een nieuwe chirurg van buiten Gouda zou moeten zgn ik heb het alleen beschouwd van het standpunt dat herhaaldelük de behoefte gevoeld is aan een vervanger Van den chirurg en dat die tot dusver ontbroken heeft Ik kan mededeelen dat een van de sollicitanten die als assistent te Utrecht werkzaam geweest is en vroeger al ernstig over gedacht heeft door de omstandigheden is het veranderd zich te Gouda als chirurg te vestigen met het oog op het zeer gixiot aantal chirurgische patiënten uit Gouda en omstreken die nü in het ziekenhuis te Utrecht aantrof en die toch even goed te Gouda geopereerd hadden kunnen worden De heer VAN EIJK Ik zal misschien in herhalingen moeten ti eden maar ik moet toch nog evan iets zeggen naar aanleiding van het door den heer van Galen gesprokene Het spgt mü te moeten eggen maar hoe meer ik d i ieM e volg en ook die in de vorige vergaderingen gevolgd heb hoe meer ik tot de overtuiging kom dat het hier meer een personenquaestle wordt Misschien heb ik het mis maai dien indruk heb ik toch gekregen en niemand kan mü het recht ontzeggen om daaiaan uiting te geven Het is bg mü alleen gegaan om de reorganisatie van het ziekenhuis Nu zegt de heer van Galen dat dr Montagne eergevoel had Juist omdat ik gevoel dat alle bü het ziekenhuis betrokkenen eergevoel en ook plichtsbesef hebben heb ik gemeend een geheele reorganisatie van het ziekenhuis te moeten voDi stellen daarom heb ik een motie voorgesteld waarmede alle heeren op twee na medegegaan zün Naar aanleiding van het door dr Broekhuizen gesprokene zou ik U willen vragen M d V of U als Voorzitter van het college van Regenen van het Ziekenhuis bekend is dat door dr Montagne meermalen klachten zün ingediend over de verpleging daar Bü het onderhoud hetwelk ik met dr Montagne gehad heb heb ik hem erop gewezen dat naar mgne meening hü evengoed schuld had als de anderen in het Ziekenhuis en toen kreeg ik ten antwoord dat het toch niet züne instructies wai en oin te kü ken of de toestand in het Ziekenhuis wel gezond is Maar ik heb hem gezegd het moge niet uwe instracties zün om daaraaai te küken wanneer U in zoo n ziekenhuis belang stelt en en daar geregeld opereert dan ligt het evengoed op Uw weg om zoo gü bemerkt dat er verkeerde toestanden heerschen de personen die daarin verandering kunnen brengen ervan op de hoogte te stellen Dit kan door Dr Montagne of door wien ook anders ingezien worden müne vaste overtuiging is het dat iemand die met anderen eeno inrichting moet besturen ook den plicht heeft om te spreken over datgene wat hü ziet dat niet goed gaat in zoo n inrichting Daarom vtaag ik u M de V naar aanleiding van de bewering van dr Broekhuizen dat het hier aan de verpleging ligt of er klachten over de verpleging ingekomen zgn Zoo niet dan bluf ik er bg dat dr Montagne evengoed schuld heeft En om te voorkomen dat iemand in zgn eergevoel gekwetst wordt bluf ik er bü dat het beter is dat allen ontslag krggen en dat een algeheele i eorgnnisatie plaats heeft De heer HOFFMAN M de V Ondanks het door u ter zake medegedeelde bluf ik er op aandringen dat het voorstel van den heer van der Torren door u straks in stemming worde gebracht om namelük eerst die instructie te behandelen Ik ben het met den heer Donker eens dat wg niet bevreesd behoeven te zün voor de afname van het reeds zoo gering aantal sollicitanten wanneer er eenmaal is een goede instructie zoodat iedereen weet waaraan hü zich te houden heeft Wanneer di insti uctie is aanvaard geloof ik zelfs dat de medici in Gouda en omstreken geen moreelen rechtsgrond meer hebben om zich dan nog te kunnen kanten tegen een benoeming tot chi ruig want indien er door den Raad en nieuwe instructie wettig is vastgesteld kan Dr Montagne als hg het met die instructie eens is zich als sollicitant aanmelden wat in mün geest zou zün Doet hü dat niet dan is er voor de chirurgen in Nederland geen moreele rechtsgrond meer om niet te solliciteeren natuurlük bedoeld in den collegialen zin des woords Laten wg dus een nieuwe instructie maken Ik houd met den heer Donker vol dat wü dan meer sollicitanten krügen omdat dan de reden is weggenomen waarom meerdere chirurgen zich hebben teraggetrokken De heer VAN DER WANT M de V Het ü mü vergund naar aanleiding van het gesprokene in het bü zonder door Dr Broekhuizen te doen opmerken dat uit hetgeen v oeger is gepasseeerd duidelük blükt dat altüd heeft voorgezeten een opi oeping te doen voor chirurg Dr Bi oekhuizen is een van de eersten geweest die zich daarmede hebben vereenigd zooals duidelük uit de notulen van die geheime vergadering blükt De VOORZITTER Het komt mü voor dat de besprokingen zoo zachtjes aan lang genoeg worden Alleen wil ik nog een antwoord geven op de vraag van den heer van Egk Als ik met mün geheugen te rade ga weet ik niet dat bg het college van regenrecte klachten over de verpleging zün ingekomen De heer BROEKHUIZEN M de V I Zooals vanzelf spieekt lien Ik het eens met hetgeen die geheime notulen bevatten als door mg gespi Oken zgnde Zooals de toestand nu is namelük dat wü een chirurg hebben die tevens huisarts is is geen goede toestand dat wü dan het gevaar loepen dat zoo iemand niet genoeg ambitie heeft voor zün werkzaamheden als chirurg De heer Montagne heeft zich op het standpunt geplaatst dat hü geen nieuwe patiënten meer aannam maar die welke hü had heeft hü gehouden Mgns inziens had hü ook die oude patiënten moeten laten varen maar dat heeft hü niet gedaan Ik heb gemeend dat moest worden vastgesteM dat de chirurg geen concurrent kon wezen voor de huisartsen en in de tweede plaats dat hü zich alleen aan zün eigenlük vak wüdde Wat de bewering van den heer van Eük betreft dat wü met zün motie zün meegegaan wgs ik er op dat dat op eigenaadige wüze is verloopen Bü verrassing klinkt wat haid het is niet met opzet gebeurd maar in een drukke discussie terwül het al laat was geworden kwam de heer van Egk ineens met die motie Toen heeft niemand ook maar één woord gezegd behalve de heeren van Galen en Jongenburger die toen de voorzitter vroeg of de heeren het goedvonden hebben geantwoord neon wü vinden het niet goed Meer is er niet over gesproken De vraag van den heer van Eük of dr Montagne klachten over de verpleging bad is een zeer moeilüke vraag Het is volkomen juist als iemand iets ziet wat niet goed gaat dan moet hü er aanmerking op maken maar hoe gaat het in zoo n geval De heeren weten het toen ik 4 laai geleden kwam met klachten over het ziekenhuis welk een storm heb ik toen niet moeten veixluren 1 Van hetgeen ik mededeelde was niets waar en officieel van de züde van Regenten én in den Raad wei d uitgemaakt dat van wat ik zeide niets waar was Nu is het alles wel waar Men begrüpt iemand die een min of meer afhankelüke positie jekleedt komt niet met klachten die ingaan tegen de opinie van Regenten al ia zelfs de algemene opinie er wel voor Dat is de gi oote moeilükheid zoo iemand houdt dan zgn mond Ik keur het op zich zelf niet goed maai zoo is het nu eenmaal gezien de storm dien ik zelf indertüd heb moeten ondergaan toen ik müne mededeeling deed kan ik er best in komen dat iemand die minder vrü staat zich stil houdt als hü moeilükheden ziet anders maakt hü zgn positie gewoonweg onmogelük De heer VAN EUK Ik moet opkomen tegen de bewering van dr Broekhuizen dat müne motie een verrassing zou geweest zün Die motie is alleen voortgekomen uit de besprekingen welke toen gehouden zün Zooals ik i eeds gezegd heb ik vond het onbillük dat 1 of 2 personen zouden ontslagen worden terwül het mün vaste overtuiging was ik heb het tegen dr Montagne persoonlük gezegd dat hü even goed rfhuld had Nu zegt dl Bi oekhuizen dal hü 4 jaar geleden over het Ziekenhuis gesproken heeft Ik kan mü niet herinneren dat ik toen het Ziekenhuis ook maar eenigermate verdedigd heb Maar als het is zooals dr Broekhuizen zegt dan versterkt dat mün overtuiging dat allen die aan het ziekenhuis verbonden zün schuld hebben ook dr Montagne Hü zal toch toen alles wat over het ziekenhuis gezegd en geschreven werd gevolgd hebben en hü zal toch even goed als dr de Voogt en de directrice nebben moeten beoowleclen of dat al dan niet juist was En als hü de juistheid daarvan erkend h id dan had het ook op zijn weg gelegen om te zorgen dat er een betere teoestand kwam Ik heb daarover ook gesproken in het onderhoud dat ik met dr Montagne gehad heb Ik ben gned met hem en ik spreek opzettelük zoo om te doen uitkomen dat het bü nü niet gaat om den persoon Ik heb toen gezegd wanneer het gaat om het ziekenhuis dan gaat het om alle personen om de directie waarvan dr Montagne ook deel uitmaakt Daarbü heb ik een vergelüking gemaakt met een zaak met directeuren waarvan de een dj administratie op zich neemt de snder de zaak en de derde weer wat anders Als in een van die afdeelingen iets gebeurt dan zü zü alle diie aansprakelük en zün zü verplicht met elkander voeling te houden en te zorgen dat er verbetering wurdt gebracht in de afdeeling waar de fout zit Dat heb ik persoonlük tot dr Montagne gezegd en daaibü blÜf ili Toen dr Broekhuizen 4 jaar geleden met klachten kwam had het op den weg van alle leidende personen in het ziekenhuis gelegen ook op dien van dr Montagne om na te gaan of die klachten gegrond waren en zoo ja om te zorgen dat er een betere toestand kwam Als dr MontafAe naar dr Bi oekhuizen zegt het me hem eens is dat het aan de verpleging ligt dan begrüp ik niet dat de chirurg er geen werk van maakt Ik geef de verzekering dat in ft groote ziekenhuizen de chirurgen ook toezien op de verpleging De heer BROEKHUIZEN M de V Heden is de zaak herhaaldelük verkeerd gesteld wat betreft de quaestie van ontslag Bü het ontslag van dr de Voogt heb ik er meer dan eens op gewp en omdat gezegd werd dat het lag aan de minder krachtige leiding dat dit niet de grond geweest ia maar de onvoldoende veipleging De grond was niet de klai t over den geneesheer Het ging absoluut niet om den persoon van dr de Voogt Ik heb gezegd laat dr de Voogt er geheel bulten die is even goed als een ander Hü is geen apecit list en daarom kan hü geen directeur worden Met dr Montagne is het geheel iets anders want die is wel specialist Dat is het vei schil tussehen die beide doktoren Dit mag niet uit het oog worden verloren De heer VAN GALEN M de V I Waar door den heer van Egk is gezegd dat hg den indruk kreeg dat het om de personen ging wil ik vei klaren dat het bü mg om het lielang van het ziekenhuis niet om de personen gaat De heer VAN EUK Ug zegt dat Dl Montagne eergevoel heeft maai dan zeg ik dat Dr de Voogt en zuster Blauw ook eergevoel en plichtsbesef hebben De heer VAN GALEN Ik hoop dat gü het zult aanvasi den dat ik in het belang van het ziekenhuis spreek en het oog niet op personen heb De VOORZITTlilt Ieder van zün standpunt tracht het lielang van het ziekenhuis te behartigen zooals hü meent dat het moet geschieden Het apüt mü dat dat niet altüd zoo juist wordt ingezien andere hadden er misschien in deze zaak minder harde woorden behoeven te vallen De heer HOFFMAN M i V Ik ben geen jurist en daarom zou ik U willen vragen of het in den geest van de Gemeentewet ligt in de openbare vergadering voorlezing te doen van hetgeen in de geheime vergadering is gezegd Gü weet dat ik meermalen heb gezegd laten wü in hemelanaam geen geheime vergaderingen houden Gü ziet nu waartoe het leidt Als men geheime vergaderingen houdt komen de leden toch in de openbare zittjng met al die dingen voor den dag en geeft dat tot allerlei aniroositeiten aanleiding wat niet in het belang van de zaak ia Ik verzoek U op die vraag een categorisch antwoord De VOORZITTER Ik wist niet uit welke notulen werd geciteerd ik h b niet de notulen vao al d iMli aiNw vergaderingen in het hoofd maar als er geheimhouding is opgelegd mag van het verhandelde in zulk een vergadering geen mededeeling worden gedaan in de openbare vergadering Ik ben gestoord in mün betoog dool hetgeen de heer Hoffman vroeg Ik had willen zeggen dat het mü voorkomt dat hoe de reorganisatie ook zal worden en al kunnen wü haar vandaag niet tot een einde brengen wü moeten trachten een stap voorwaarts te komen Ik heb zooeven medegedeeld dat volgens mgn oordeel de goede volgorde om deze zaak af te doen was het ontslag van dr Montagne en daarna de vaststelling van de nüttwe Instructie maar de heer van der Tlor