Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1919

ren is tot een omgekeerde volgorde gekomen en wil eerst de nieuwe instructie vaststellen Principjoel heb ik daartegen geen beïwaar Kan de heer van der Torren zich er mede vereenigen dat wü beginnen met de instructie vïst te stellen en daarna zien hoe wü verder handelen De he r VAN DER TORUKN Ja M d V De VOORZITTER Dan tel ik aan de orde de artikelsgewvjze behandeling van de ontwerp instructie voor den heelkundige van het van ItersonZiekenhuis Beraadslaging over artikel 1 luidende Den heelkundige is de behandeling in het Ziekenhuis opgedragen van alle luders met chirurgische en syDaeco oguid e afwgkingen en voorts van hen die niet aan inwendige of besmettelgke ziekten lijden De heer HOFFMAN M d V In eerste instantie heb ik medegedeeld dat ik het van groot belang achtte dat de chirurg obstetrische kennis bezat omdat wy anders half werk verrichten Dr Montagnc is obstetricus Nu zou men kunnen zeggen dat als mij dr Montagne in ons midden hielden w niet den specialen chirurg zouden hebben Dat weet ik wel maar in een stad van deze grootte is dat toch niet te krijgen W moeten hebben en chirurg die een speciale obstetricus is en dr Montagne is dat niet Of dr Qeyndert die in Middelhaniis en op Goeree en Oveiflakkee j verlossingen heeft verricht een obstetricus is tot wie Vlij ons in moeiUlke gevallen zouden kunnen wenden laat ik in het midden maar Dr Montagne kan wel als zoodanig worden beschouwd hu is een verloskundige van uitstekende bekwaamheden tot wien wü ons vol vertrouwen wenden met verloskundige patiënten die moeilijke gevallen vertegenwoordigen Ik zou daarom artikel 1 lame aldus gelezen willen zien Den Heelkundige is de behandeling in het Ziekenhuis opgedragen van alle luders met chirurtrische gynaecologische en obstetrische afwükingen enz Doen wiJ dat niet dan kunnen wiJ later beginnen met het benoemen van een obstetricu In ben daarvan zoo overtuigd dat ik gaarne zou willen dat het artikel in dien zin werd gewijzigd De heer VAN KIJK Ik begeef mij misschien op glad ys maar ik wil toch aan dr Hoffman deze vraag stellen of als hetgeen hi wenscht in dit artikel opgenomen wfn dt de capaciteit van den chirurg er misschien minder om zou kunnen ziin Leggen de tegenwoordige chirargen zich toe op verloskunde De heer HOFFMAN M d V Ik heb het reeds gezegd toen ik sprak van ipeciale specialistische deskundigen wanneer wü dat dooi voeren dan krijgen wy den toestand die er reeds in het jaar SOOO v C bU oe ClJneezen bestond n l dat wij krijgen voor elk speciaal vak een zeer groote groep van specialisten Bij de Chineezen had men b v 8 of 9 soorten van huidspecialisten Had men een huidziekte zonder blaasvoiming dan werd men behandeld door specialist A had men een huidziekte met blaasvonming dan weid men door een ander behandeld Zoo was het ook bü de Assyriërs en Babyloniërs Ik acht het een zaak van het hoogste belang voor ons ziekenhuis dat in de plaats van een persoon die wel obstetricus is niet komt iemand die het niet is Wat hebben wij aan een eerste rangs man op het gebied der chirargie aan een specialen specialist als wiJ daainaast niet hebben een obstetricus Waar moeten wü medici van Gouda en omstreken heen met onze moeilijke obstetrische gevallen Wij zouden dan verder op dit pad moeten gaan en in een volgende vergadering benoemen een specialen specialis obstetricus Dan wordt het duurder maar dan wordt het nog beter en Bieer gespecialiseerd ï e heer VAN EIJK M d V Dr Hoffman is wel een 5000 jaren teruggegaan in de geschiedenis maar hiJ heeft mü geen antwoord gegeven op miJn vraag betreffende den toestand van tegenwoordig n l of de tegtnwooidige chirurgen zich ook toeleggen op de vetiofikunde Als wu een chirurg benonmen die tevens verloskundige is en als daai door de chirurgie moet lijden dan ben ik er voor om alleen een chirurg te benoemen die niet op de hoogte van de verloskunde is Er zijn in de stad zeer weinig chirurgen maar gelukkig verloskundigen genoeg De heer HOFFMAN Wanneer wü willen benoemen een specialen chirurg dan vooraeker moeten wy be noemen een chirurg die niet speciaal tevens zyn vak maakt van de obstetrie dan moeten wi ook later zorgen voor een afzonderlijken obstetricus Wanneer onze vrouwen in verloskundigen nood verkeeren dan moet de gelegenheid in het Ziekenhuis bestaan voor een goede obstetrische behandeling Wü hebben een chinirg dia goed is Men moet niet al te veel waarde toekennen aan te ver voortgeschreden specialisatie Daartoe leze men eens er op na de rede door prof Nolens op het laatste Natuur en Geneeskundig Congres te Leiden gehouden Wy moeten thans een stap verder gaan door in art 1 ook de obstetrische afwijkingen op te nemen Later kan dan tevens benoemd worden een speciale obstetiicus Anders gaat het Ziekenhuis achtemit en kimnen wiJ onze vrouwen er niet meer heen zenden Voor de eer van müne collega s kan ik verklaren dat zeer velen van hen goede verloskundigen zyn maar dat zyn verloskundigen in den gewonen letterlyken zin des woords maar toch kunnen zich omstandigheden voordoen dat de patiënten in het Ziekenhuis moeten komen waar het noodige instrumentarium is Eenige jai en geleden heb ik het geval gehad dat ik midden in den nacht een vrouw naar Leiden moest brengen Wy hebben thans den waarborg voor een goede behandeling van obstetrische gevallen in ons Ziekenhuis maar dien zullen wy als it Montagne weggaat verliezen De heer VAN EIJK M d V Er worden groote woorden gesproken mlar ik moet het opnemen voor de medici hier ter stede al is het vreemd dat ik als koopman dat moet doen Ik moet verklaren dat ik zelden in Gouda van een ongelukkig geval heb gehooid en ik wys er op dat als zich bijzondere gevallen voordoen de chirurg zelf de patiënten naar Leiden stuurt De heer BROEKHUIZEN Ik geloof dat er een misverstand bestaat tussohen de heeren van Eijk en Hoflman De heer Hoffman iiedoelt de operatieve verloskundige gevallen en die worden noch door den huisarts noch door den gewonen verloskundige behandeld De heer VAN EIJK Dr Montagne heeft zyn eigen vrouw naar Leiden gestuurd De heer VAN DER WANT M d V Die ontwerp instructie is opgemaakt in overleg met dr Cleyndert en met dr Wortman zoodat wij gerust kunnen zeggen dat zü is samengesteld door twee personen die minstens even goed op de hoogte zyn als de heeren Broekhuizen en Hoffman Dit neemt echter niet weg dat als wy van die zyde een goeden wenk krygen wü dien gaarne ter harte nemen Dr Hoffman legt er zoo den nadruk op dat die ontwerp instructie zoo moet worden gemaakt dat zi aanpast aan de capaciteiten welk men wil toeschrüven aan den tegenwoordigen functionaris Dat vind ik niet goed Ik stel my de zaak zoo voor dat wanneer wy volgens artikel 1 een oproeping doen B en W in overleg met de daai voor aangewezen pei sonen uit de sollicitanten den besten chiioirg nemen Kunnen zy er een krygen die al die eigenschappen in zich vereenigt dan kunnen zy dien kiezen maar ik acht de omschry ving van aitikel 1 voldoende en zie de noodzakelijkheid niet in die ingewikkelder te maken dat zou ten nadeele van de oproeping komen en daarom kan ik er my niet mede vereenigen De VOORZITTER Het komt mij voor dat waar wü uit den mond van dr Hoffman vernemen dat de tegenwoordige chirurg niet is een speciale verloskundige het gevaarlyk is dien eisch er in artikel 1 van ae instructie by te voegen Later zullen wü dan kunnen overwegen in hoeverre het noodzakelük is een afzonderlyken verloskundige te benoemen De heer HOFFMAN M de V Ik wil nog een kleine toelichting geven Als gy dan niet den obstetricus Wilt opnemen doe dat dan ook niet melden gynaecoloog omdat vdlgens de huidige wetenschap een goede chirurg niet tevens een gynaecoloog is die vakken zün gescheiden Een eerst rangs chirurg is niet tevens een eerate rangs gynaecoloog Dan is myn bezwaar weggenomen want dan kunnen wü binnenkort een afzonderlyken obstetricuB gynaecoloog benoemen die vakken behooren bü elkander De VOORZITTER Ik geloof dat die gynaecologische afwykingen er speciaal bygevoegd zyn met de bedoeling dat zou blüken tot wiens taak de behandeling van die gevallen zou behooren tot die van den internist 6 n wel tot die van den chirurg De heer HOFFMAN Waai wilt gydan den obstetricus bijvoegen wantdie moet er dan ook bygevoegd worden De VOORZITTER Wanneer art 1 blijft zooals het is voorgesteld dan kunnen wg gehoord de toelichting welke dr Hoffman gegeven heeft overwegen of het noodig is de zaak nader onder de oogen te zien Dit is thans zeer moeilijk daar wy niet diï ect advies kunnen vragen Handhaaft de heer Hoffman zyn voorstel om in art 1 de woorden en obstetrische in te voegen De heer HOFFMAN Ja M d V De heer KNUTTEL Gesteld dat die woorden er in komen en dat als een nieuwe oproeping van sollicitanten plaats gehad heeft blykt dat iemand die aan de dan gestelde eischen voldoet niet bestaat dat men zoo iemand niet kai i krygen Dan wordt da geheele zaak belacheiyk Laten wü ons houden aan deze ontwerpinstructie die voorgesteld is door twee doktoren die specialisten zün in dergelük werk De heer HOFFMAN Dat zyn absoluut geen specialisten daarin Daartegen protesteer ik De heer KNUTTEL Dr Hoffman protesteert er tegen dat ik zeg dat dr Wortman specialist is De heer HOFFMAN De heer Cleyndert is geen specialist De heer KNUTTEL Dr Wortman in elk geval wel De heer HOFFMAN De heer Knuttel sprak van 2 doktoren De beraadslaging wordt gesloten Het amendement van den heer Hoffman komt in stemming en wordt met tl tegen 7 stemmen verworpen TEGEN stemden de heeren van Eük Spit van der Want Kolyn van Veen van der Torren Bokhoven Knuttel van der Ree IJsselstün en de Jong VOOR stemden de heeren Donker Muylwük Hoffman Broekhuizen Vingerling Deicksen en van Galen Art 1 wordt zonder hoofdelyke stfflnming aangenomen De heer DERCKSEN M d V Ik zou willen vragen of het niet langzamerhand tüd wordt om te eindigen Als wü bü elk artikel zoo lang werk hebben dan zitten wy hier om 8 uur nog De VOORZITTER Ik vermoed dat de overige artikelen niet zoo lang zullen ophouden De artikelen 2 4 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelüke stemming aangenomen Beraadslaging over art 5 luidende Hem is het doen van operaties buiten het Ziekenhuis verboden tenzü vervoer naar of opneming in het Ziekenhuis overwegende bezwaren oplevert In dit geval moet door hem daarvan onmiddellük kennis worden gegeven aan den Voorzitter van het College van Regenten Het geven van consulten voor zoover daaiaan geen operation verbonden zyn is hem veroorloofd Onder het geven van consult wordt verstaan het houden van een vrij spreekuur voor loopende zieken en het afleggen van bezoeken aan bedlegerige zieken in overleg met den huis aits De heer BROEKHUIZEN M d V Dit artikel betreft een quaeatie die voor een jaar of vier hier ook behandeld is Op mün voorstel is men er toe overgegaan te bepalen het was vrüwel de algemeene opinie dat de chirurg van het Ziekenhuis ook zou mogen opereeren in de Wykverplegmg lilt heb ik indertyd in dezer voege gemotiveerd dat het in het belang van de zieken is dat zü mogen kiezen waar zü opgenomen worden Een patiënt geneest in het algemeen het best als hy ergens is waar hy met het meeste genoegen is uus wil een patiënt het liefst in een of andere inrichting Veipleegd worden dan moet hem de vryheid daaitoe gegeven worden en moet hü niet ge dwongen worden doordat er geen andere operateur is om ergens anders opgenomen te worden De concunentie mag dus alleen bestaan in een voortreffelüke veipleging Dit is toenmaals met algemeene instemming aanvaard en nu begryp ik niet hoe men thans weder het tegenovergestelde vril Zoo even heb ik reeds gememoreerd wat het advies van dr Wortman is Ik meende indertgd uit züne wooi den te moeten opmaken dat hij er tegen was Toen heb ik hem gevraagd ik heb indertüd voorgesteld dat de chirurg aan het Ziekenhuis ook zou mogen operderai in de Wijkverpleging wat is Uwe opinie daaromtrent Dr Wortman antwoordde het is niet verkeerd want ik vind die concurrentie een zeer nuttig ding Hoe kan men nu afwüken van hetgeen door dr Wortman is gezegd Dat begryp ik niet De VOORZITTER Dr Wortman was van oordeel dat in elk geval de bevoegdheid van den chirurg daar hi zou worden een ambtenaar geheel ten dienste van het Ziekenhuis om naar buiten op te treden eenigermate aan banden gelegd diende te worden zoodat het bestuur van het Ziekenhuis of B en W de lyn in Jianden zouden houden in ieder geval zoo dat de vryheid welke de chirurg genoot niet zou kunnen strekken tot het geven van een voorsprong aan een andere inrichting boven het van Iterson Ziekenhuis De bepaling zooals die is opgenomen gelükluidend aan die welke voorkomt in de verordening van den Haag Bü overweging ia het ons toegeschenen dat deze bepaling feitelyk de meest milde is welke men kan treffen als men uitgaat van het standpunt dat men de lün eenigei mate in handen moet houden De chinirg is krachtens deze bepaling verplicht om als ambtenaar van het Ziekenhuis in de eerste plaats de belangen van die inrichting voor te staan Wy hebben ambtenaren noodig die Zich geheel aan de belangen van het Ziekenhuis wyden zy moeten als het ware trachten de zaak vooi uit te brengen Maar is het om welke reden dan ook noodig dat er buiten het Ziekenhuis een operatie geschiedt dan heeft de chirurg alleen met zyn geweten te raadplegen en kan hy dat doen zonder dat daarvoor toestemming noodig is Dat is ons juist in de Haagsche bepaling zoo mooi toegeschenen Hem is het doen van operaties buiten het Ziekenhuis verboden tenzij vervoer naar of opneming in hel Ziekenhuis overwegende bezwaren oplevert Welke die beawaren zyn heeft hy te beoordeelen en dan moet hü met zyn geweten uitmaken of die bezwaren voldoende zyn De heer BROEKHUIZEN Dat er in de verordening van den Haag een of andere clausule daaromtrent wordt opgenomen is te begrypen In den Haag zyn chirurgen genoeg zoodat de menschen kunnen gaan waar zy j willen maar dat is in een kleine stad als Gouda niet mogelük Daarom vervalt het motief ontleend aan het feit dat de zaak in den Haag op dezelfde wyze 18 geregeld Als waar is wat gy zegt omtrent dr Wortman dan moet ik verklaren dat dr Wortman vierkant van opinie is veranderd want zooals men op bladz 14 van de notulen van die geheime vergadering kan lezen heb ik hem zelf de vraag gesteld en heeft hy volmondig geant woord dat hy er voor was dat de chirurg van het gemeentelyk Ziekenhuis ook aan andere ziekeninrichtiïigen operaties verrichtte De VOORZITTER Deze bepaling is niet van dr Wortman maar deze was wel van oordeel dat niet als het ware een absolute vryheid aan den chirurg moest worden gelaten welke voor hem een middel kon zyn om door zyn werkzaamheden aan een andere inrichting het gemeentelyk Ziekenhuis te bestrüden Dat geval moest naai het ooideel van dr Wortman voorkomen worden Wanneer de concurrentie van den eigen ambtenaar tegenover de eigen inrichting te sterk werd moest men kunnen zeggen tot zoover en niet verder Deze bepaling schünt zeer draconisch maar in werkelykheid is zy het niet De heer BROEKHUIZEN M d V Wanneer gy toestemt dat de chirurg l v in de Wykvei pleging mag opeleeren de patiënten welke de doktoren hem sturen dan is het in orde De VOORZITTER Hij heeft rekening te houden met zyn eigen geweten en daarop komt het aan De heer BROEKHUIZEN De menschen zün dus gebonden Men rekent met het belang van het Ziekenhuis niet met dat van de zieken ofschoon dit laatste toch overwegend is en de vraag op den voorgrond moet staan hoe de patiënten het spoedigst beter worden Nu de vraag of het Ziekenhuis er nadeel van kan ondervinden Als de verpleging goed is hoe zou de Wykverpleging met haar zes bedden kunnen concurreeeren tegen een zoo grootach opgezette inrichting als het Ziekenhuis Dr Wortman spi eekt juist in tegenovergestelden zin als de bedoeling van deze bepaling is De VOORZITTER Deze bepaling is niet van Dr Wortman Deze heeft wel gezegd dat er eenige beperking der bevoegdheid moest zün maar de vorm is gevonden in de bepaling van de verordening in den Haag I De heei BROEKHUIZEN Dr Wortman heeft dat niet gewild om dat hy anders met zün eigen woorden en opinie in sti yd kwam en nu ga t het toch niet op om de meening ng de heeren regenten welke ik hier weergeef te bestrijden met de opinie van Dr Wortman De VOORZITTER Ik geloof dat in het belang van het ziekaihuii daarmede rekening gehouden mort worden De heer HOFFMAN Ik wil g herinneren aan het beginsel van dt vrye verplegingskeuze dat evenali het beginsel van de vrye artsenkeuze in ons moderne leven meer en meer ingang vindt Er zyn menschen die niet in een of ander ziekenhuis willen gaan niet om het ziekenhuis als zoodanig maar omdat het een neutrale inrichting is Men dwingt die menschen editw toch zich in dat ziekenhuis te late opnemen als daaraan verbonden is een chirurg die niet buit n het ziekenhuis mag opereeren want er i dan in een andere inrichting geen chirurgische hulp te verkrygen en dat terwyl toch het salaris van dien chirurg en ook alle andere kosten van dat ziekenhuis bestreden wonten uit de belaatingpenningen van de ge heele burgerü M d V U als hoofd der gemeente moet niet alleen het belang van het ziekenhuis in het oog houden maar ook hrt levend beginsel van de vrije verplegingskeuze van een groot deel der burgeryi een beginsel dat meer en meer ingang vindt ook in ons land en dat ook reeds sinds lang ingang gevonden heeft in andere landen Krachtens dat beginsel is het itd in het buitenland chirurgen van naam zelfs eerste rangs diirurgen wereldberoemde chirurgen ondanks hunne speciale voorkeur voor een bepaald ziekenhuis iedere arts en chirurg heeft een bepaalde voorkeur voor een of andere inrichting ook elders opereeren Tal van eerste iangs chirurgen ook hoogleeraren onereeren ook buiten het ziekenhuis waaraan zy verbonden zijn De beraadslaging wordt gesloten Art 5 komt in stemming en wordt met 10 tegen 8 stemmen aangenomen VOOR stertlden de heer van Eijk Spit van der Want van Veen van der Torren Bokhoven Knuttel van der Ree IJsselstün en de Jong TEGEN stemden de heeren Donker Muylwük Hoffman Koljja Broekhuizen VingerKng Dercksen en van Galen De artikelen 6 10 vrordcn aclitereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen De heer HOFFMAN M d V In verachillende artikelen van deze instructie wordt telkens gesprokwi van op de ziekenzalen en op de operatieafdeeling Dit is wel de vaktaal van de medici maar het is geen Nederlandsch Het moet zijn in dl ziekenzalen en in de operatie ideoling Het is geen mooie redactie De VOORZITTER Er bestaat geen beüwaar om aan de bedenking van den heer Hoffman tegemoet te komen en op in in te wüzigeti Wordt over de ontwerp instructie voor den heelkundige in haar geheel stemming gevraagd De heer DONKER Ja M d V De ontwerp instructie voor den heelkundige in haar geheel komt in stemming en wordt met 10 tegen 8 stemmen aangenomen VOOK stemden de heeren van Bük Spit van der Want van Veen van der Torren Bokhoven Knuttel van der Ree IJsselstyn en de Jong TEGEN stemden de heeren Donker Muülwük Hoffman Kolijn Broekhuizen Vingerling Dercksen en van Galen De VOORZITTER Aan de orde is thans de vraag door den heer van der Torren te berde gebracht of in deze vergadering aan dr Montagne ontslag zal verleend worden als chirurg aan het ziekenhuis en of hjjj in de gelegenheid gesteld zal wradai alsnog by deze nieuwe instructie t solliciteeren In de eerste plaats het ontslag E en W stellen voor Bylage 5 aan dr Montagne ontslag te vei leenen Het voorstel van B en W op verzoek van den heer Van Galen in stemming gebracht woidt met 14 te gen 4 stemmen aangen imen VOOR stemden do heeren Donker Van EiJk Spit Van der Want Hoffman Kolyn Van Veen Van der Torren Bokhoven Vingerling Knuttel Van der Ree IJsselstyn en de Jong TEGEN stemden de heeren iMuylwyk Broekhuizen Dercksen Van Galen GOUDSGl COOimiT VRIJDAG l t SEPTEMBER 1919 DERDE BLAD Vervolg van het Tweede Blad De VOORZITTER Alzoo is aan iir Montagne eei vol onts ag verleend under dankbetuiging voor de aan de gemeente bc zen diensten Dat ontslag zou feitelyk oj 1 October a s ingaan Mag ik aan den heei Van der lorren viagen uf het zyn bedoeling 18 dat na deze licslissmg Dr Montagne n ue gelogeiilieid zal worden gesteld te solliciteeren Er is gesproken an een nieuwe oproeping maar mi dunkt dat die vrywel overbodig IS te achten Do heer VAN DER TORREN Ik wil een nieuwe oproeping De heer DONKER Zy mogen het nu openbaar lezen Gy hetit kans dat gy er vier meer krygt De heer HOFFMAN Ik heb gelegd dat ik behandeling van die instructie wilde om een ryker aanbod te krygen Wy hebben nu de nieuwe instructie is vastgesteld een vaste en giondslag De VOORITTER Mag ik aan den lieer Van der Torren vragen hoe zyn De heer VAN DER TORREN JlÜn voorstel is om een nieuwe oproeping te doen voor sollicitanten olgens deze verordening Het voorstel van den heer Van der l orren wordt voldoende ondersteund in maakt derhalve een onderwerp van beraadslaging uit De VOORZITTER Ik zou het voorstel zoo willen opvatten ik donk ook dat dat de bedoeling is d it de sollicitanten die aanbevolen zyh niet naar huis worden gestuurd naar dat die sollicitaties gestand blyven gedaan De heer VAN EIJK M d V Ik ou in overweging geven te zorgen dat niet buitenaf verkeerde gevolgtrekkingen worden gemaakt Is het niet wenschelyk dat bekend wordt gemaakt by de oproeping dat het besluit van den Raad is geweest een nieuwe oproeping te doen nu de nieuwe instructie is vastgesteld Dan gebeurt het iijet naar aanleiding van do discussie welke heeft plaats gehad De beraadslaging wordt gesloten Het voorstel van den heer Van der Torren wordt in stemming gebracht 11 met op één na algemeene stemmen die van den heer IJsselstyn aangenomen De VOORZITTER Nu bluft ons nog over de behandeling van de ontwcrp verordening tot vaststelling van de voorwaarden voor de opneming en verpleging van patiënten in het Van Iterson Ziekenhuis De heer BOLIJN M d V Ik zou het voorstel willen doen deze vergadering vanavond voort te zetten Kan dat niet De VOORITTER Dat zal zeer lieüwaarlyk zyn Aan de orde IV onfwerp verordeninK tot VBHiHt llinfl van lie voorwaarden voor de opneminR en verplegliij ran patiënten in liet van Iter zonZielienliuis billase 1 De artikelen 1 4 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen Beraadslaging over art 5 luidende De opneming van lyders tot wier verpleging wegens den aard hunnerkwaal het Ziekenhuis ongeschikt is wordt geweigerd De heer HOFFMAN M d V Ik wensch te vragen wat met deze bepaling bedoeld wordt Heeft men daarmede het oog op krankzinnigen De VOORZITTER Dit voorschrift is opgenomen in overeen temming ftiet de bestaande verordening waarin het geheel gelükluidend lorkomt Natuuriyk moet ten aanzien van de opneming van lyders eenig toezicht uitgeoefend worden Er kunnen bv wilde krankzinnigen zyn hun plaats is niet in het ziekenhuis Zij kunnen wel tüdelyk in een cel plaats vinden maar zü kunnen daar niet th zieken verpleegd worden Ook zyn er wel geiinnen WBsr nen met een ouden vader of oude moeder zit waarmede men niet goed raad weet Dikwyis bestaat er een l roote neiging om die personen 1 zyn ze niet bepaald ziek naar het ziekenhuis af te schuiven en waii1 eer ze daar eenmaal ziin kan m e niet wegkrygen Met het oog daarop moet er eenig middel zyn om de lyn in handen te louden Dat is de practQk en dat heeft nooit tot moeilijkheden aanleiding gegeven De beraad slaging wordt gesloten en art 6 zonder hoofdelüke stwnming aangenomen De artikelen 6 en 7 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen Beraadslaging over art 8 luidende Aan de verpleegden der Ie klasse wordt verstrekt een afzonderlük vertrek met serre voorzien van wat in ziekenkamers vereischt wordt eene in de onmiddeilyke nabyheid verblyf houdende verpleegster geneeskundige hulp van den geneesheerdirecteur en wanneer eene operatie is ondergaan heelkundige nabehandeling door den heelkunrige der inrichting baden en naar behoefte voedsel volgens de voorschriften van den geneesheerdirei teur De verbandstoffen de geneesmiddelen de wün de wasoh en eventueele kosten van buitengewone bewaking of andere buitengewone voorzieningen zyn voor rekening van den verpleegde De verpleegkosten bedragen voor ingezetenen ƒ 6 en voor nietinge etenen ƒ 7 50 per dag by termynen an 14 iagen vooruit te betalen Voor byzondere verrichtingen niet behoorende tot de nabehandeling eener operatie en het verleenen van bijstand by die verrichtingen kunnen de heelkundige en de geneesheer directeur in rekening brengen onderscheidenlyk ten hoogste het zesvoudige en ten hoogste h viervoudige van de maximum bedragen door de Kijksverzekeringabank voor die verrichtingen en dien bijstand vastgesteld in haar tarief bedoeld by artik l 2 van het Koninklijk besluit van 14 Juli 1902 Staatsblad No 15S De heer BROEKHUIZEN M d In de laatste alinea van dit artikel aarin de maximumbedragen van de tarieven vastgesteld worden wordt verwezen naar de bedragen vastgesteld in het Kon besluit van 1902 Dit is een oud besluit en het is sedert cikwyls gewyzigd De VOORZTTTER Ik doe den heer Broekhuizen opmerken dat het tarief niet in het Kon Btïsluit is opgenomen Tn de laatste alinea wordt g sproken van het tarief bedoeld by artikel 2 van bedoeld Konink yk be uit Dus het is niet i het artikel O genomen maar er wordt naar verwezen Naar aanleiding van dit artikel S en de beide volgende etrtikclen heb k 1 g een opmerking te maken In het reglement zooals het op dit oogenblik geldend ie komt feitelük een inconsequentie voor Volgens dat reglement mag de chirurg bü patiënten 1ste klasse voor de nabehandeling nieis in rekening brengen maar by de patiënten 2de en 3dc Uasse wel Dit is een toestand die niet direct onder de oogen gezien i i en die redres behoeft De logische weg is dat de chirurg voor de nabehandeling wel in rekening kan brengen aan de 1ste en 2de klasse pat ënten en dat de 3e klasae natiënten vi ü zyn D heer DONKER M d V Het komt op lietzelfdc neder Dan rekent de chirurg meer voor de operatie Als d patiënt uit het ziekenhuis gaat kr jgt hy altyd een rekening Ik heb het zelf bü ondervinding De VOORZITTER Een zonderlinge inconsequentie in het tegen ooi dig reglement is dat de chirurg voor de nabehandeling mag rekcnei bü 2de en 3de klasse patiënten en niet bü 1ste klasse patiënten Met het oog daarop zou ik in art 8 deze wyzlging willen aanbrengen dat aan het slot van de eerste alinea waar staat baden en naar behoefte voedsel volgens de voorschriften van den geneesheer directeur toe te voegen of den heelkundige Dat kunnen byzondere voorschriften zyn voor iemand die geopereerd is De heer MUIJLWIJK M d V De zaak is toch veel te belangryk om haar met alle geweld er door te jagen 0 A staat er na deze zaak nog een ander belangryk punt op de agenda Wü kunnen dat niet maai even onder tien hamer door laten gaan Ik stel voor naar huis te gaan en vanavond terug te komen De VOORZITTER Het is bezwarend om vanavond terug te komen Deze bepalingen zyn in hoofdzaak uit de oude verordening overgenomen De heer DERCKSEN Ik steun het voorstel van den heer Muylwyk gaarne De heer MUIJLWIJK Ik maak er een voorstel van De heer HOFFMAN Als de heeren denken dat zü het volgende punt van de agenda zonder beraadslaging knnnen afdoen begrifpen ïfl blifV baar niet wat de kwe tle van de vröe artsenkeuze batadcoit in ons maatachappelyk leven Voortgegaan wordt met de behandeling van artikel 8 De heer HOFFMAN M d V Ik lees in dit artikel dat aan de verpleegden der Ie klaase wordt verstrekt een afzonderlijk jvertrek mi t serre voorzien van wat in ziekenkamers vereischt wordt eene in de onmiddellyke oabUheid verbluf hMdende verple jïter geneeskundige hulp van den geneesheer directeur en wanneer eene opératie is ondergaan heelkundige nabehandeling door den heelkundige der inrichting baden en naar behoefte voedsel vulgcns de voorschriften van den ge neesheerdirecteur Volgens artikel 9 i hetgeen aan de patiënten der 2e klasse wordt verstrekt wat njjnder en volgens artikel 10 hetgeen de 3e klasse patiënten krtgen weer iets minder lden wy in dezen democratischen tijd niet te kyk loepen als wy waar wy te doen hebben met zieken die allen in ernstige omstandigheden verkeeren in het reglement precies gaan opnoemen dai mand die toevallig omdat hü geld heeft tot de Ie klasse patiënten britoort moet hebben voedsel volgens de voorschrif ten van den geneeaheer directeur Daaruit zoU velgen dat menschen van de 2e en 8e klaase geen voedsel kregen overeenkomttig die voorschriften Ik lees in de tweede alinea van het artikel ook over wün Wü moeten dat niet IK specialisecren De VOORZITTER De woorden naar behoefte voedsel volgens de voorschriften van d i geneesheer directeur kunnen vöwallen De beraadslaging wordt gesloten en het gewyzigd W ikel 8 zonder hoofdelyke stemming aangenomen De artikelen 9 tot en met 17 worden achtereenvolgen zonder beraad slaging en zonder hoofdelüke stemming aangenomen Beraadslaging over artikel 18 lui dende De verpleegden an alle klassen kunnen door de ge telüken hunner gezindten te allen tüdc worden bezocht wanneer dit fcor de verpleeg den wordt ge ren cht of door den geneesheer directeur wordt noodig geacht De heer HOFFMAN M d V kunnen omstandigheden zyn dat b v iemand die tot den RoomschKatho lieken godsdienst behoort die ziek ligt en in gevaar van sterven ver keert maar niet het bewustzyn be zit dat hy geestelüke hulp moet hebben dat wel iniziet als hü er op gewezen wordt Nu zyn er ten op zichte van de Boomach Katholieken ten deze nooit bezwaren geweest en ik breng dan ook in dat opzicht hukle aan de directie van het ziekenhuis maar nu wy artikel 18 opnieuw gaan formulieren zou ik gaarne zien dat het niet zoo streng werd genomen en er gelegenheid werd geschapen voor de geestclyken van de verschillende gezindten om de patiënten te bezoeken al spreken dezen er niet over Het gebeurt dikwyis dat een man of vrouw die er zelf niet over spreekt later als er een geestelüke is gekomen daarmee zeer blü is Was zulk een geestelüke niet gekomen dan zou de patiënt er niet op gewezen zün want de ge neesheerdirecteur spreekt er niet over Ik zou dus gelegenheid willen scheppen voor de dienaren van de verschillende gezindten om de zieken te bezoeken ook al zeggen dezen het niet De heer KNUTTEL Het mag niet opgedrongen worden De VOORZITTER Volgens de bepalingen betreffende het bezoek hebben de geestelüken evenals de andere bezoekers gelegenheid de zieken te bezoeken Dit is een bepaling o n te zorgen dat rekening zal worden gehouden met de wenschen van do patiënten De heer HOFFMAN M d V Ik heb in myn practük tal van gevallen gehad dat speciaal Katholieken er zelf niet over spraken en er dan ook aan hun ziekbed nooit een geestelüke zou zün gekomen als ik hun aandacht er niet op gevestigd had terwyl zü later mü de beide handen drukten uit dankbaarheid dat het wel was geschied Dergelyke gevallen komen voor en daarom zou ik aan het artikel ruimte willen geven Men behoeft niet bang te zyn dat de zieken overloopen zullen worden want die geestelüken zyn menschen van verstand en van hooge opvoeding De heer DERCKSEN M d V Ik zag zQp juist dat de heer Van der Wrat een exemplaar nm de notulen der geheime vergadering aan een van de stenografen ter hand stelde Mag dat De VOORZITTER Dat gaat niet Dat mag niet De heer DERCKSEN Het zal zijn om over te nemoi hetgeen daaruit door den heer Van der Want aangehaald is maar ik zou liever zien dat de heer Van der Want het even opschreef De heer VAN DER WANT Ik heb aan één van de stenografen op zyn verzoek die notulen ter hand gi steld om daaruit hetgeen ik heb aangehaald over te nemen Als daartegen bezwaar bestaat zal ik het stuk terugnemen De VOORZITTER Die notulen mogen niet uit handen van de Raadsleden gaan De heer HOFFMAN Ik h b bemerkt dat in die notulen lang niet alles staat wat gezegd is en dat wat er gezegd is ook in zeer vele opzichten verkeerd ia weergegeven Dus ook om die reden njoet men voorzichtig zün De VOORZITTER Dit is een interludium Wy z3n bezig aan art H betreffende het bezoeken der verpleegden De heer Muülwük stelt voor om achter verpleegen in te voegen of hunne naaste betrekkingen Dit levert ook bezwaar op Oau kan een verpleegde bezoek krügen van iemand van wien hü dat niet wenscht Dat kan men dan niet beletten De heer IJSSELSTÜN M d V De bepaling heeft nooit bezwaar opgeleverd De heer HOFFMAN Vroeger wel De VOORZITTER Ik zou zeggen dit is een bepaling welke aangevuld wordt door de voorschriften omtrent het bezoeken en door de sfigelen welke daaromtrent worden vastgesteld In dat opzicht zullen de noodige instructies gegeven worden en ik wil gaarne met dr Hoffman in overleg treden hoe het geregeld zal moeten worden De heer VAN GALEN M d V Wü zouden dit artikel zoo kunnen lezen dat de verpleegden door de geestclyken hunner gezindte te allen tyde kunnen worden bezocht en verder wanneer het door de verpleegden wordt gewenscht of door den genees heerdirecteur wordt noodig geacht De VOORZITTER Dan zou een gee stelüke ook een patiënt kunnen gaan bezoeken die dat bezoek niet wenscht en dat is ook iets wat voorkomen moet worden Het zal niet veel voorkomen maar die mogelykheid bestaat Ik geloof dat de oplossing die aan de hand gedaan is in de practük wel bevredigend zal blyken te zyn De beraadslaging wordt gesloten en art 18 zonder hoofdelyke stemming aangenomen Art 19 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelüke stemming aangenomen De ontwerpverordening in haar geheel wordt zonder hoofdelüke stemming aangenomen De VOORZITTER Ik geef il overweging het er op aan te sturen dat de gereorganiseerde dienst met 1 October in werking treedt Het is noodig dat er voortgang wordt gemaakt want wy moeten het tüdstip weten waarop de nieuwe functionaris hier moet zijn Aldus besloten De VOORZITTER Aan de arde is thans hot praeadvies van B en W op het voorstel van den heer Broekhuizen CS in zake de geneeskundige armenzorg Het is blijkbaar de wensch van de heeren dat dit pra advics thans niet meer behandeld wordt Men wenscht de vergadering verdaagd te zien en ik ben daartoe gaarne bereid maar het is voor mj uiterst bezwaarlük vanavond te vergieren Ik weet dus niet hoe es wanneer die vergadering moet worden voortgezet De heer HOFFMAN Vanavond Ik ben er expres voor van mün vaeantie teruggekomen De VOORZITTER Een zoo groot aantal leden is vanavond verhinderd De heer DERCKSEN Kunnen wtf het niet op een anderen dag zetten De VOORZITTER Laten w9 trachten het deze week nog te doen De heer VAN EIJK Kan het niet door den nieuwen Raad gebeuren Dé VOORZITTER Vrüdagavond Het wordt een heel laatig geval ik had gaarne de besprekingen achter elkander laten afloopen want vanavond hebben wü kans op een niet voltallige vergadering De heer KNUTTEL Vrijdag De heer IJSSELSTÜN Münheer Broekhuizen dcie zaak is niet nieuw ivoor den Kaad Wcnacht gü hadtr opnieuw te bediscusaieeren De VOORZITTER Er is twee jaren een discussie over geweeet die boekdeelen beslaat De heer VAN EIJK De heer Hoffman neemt sitting in den nieuwen Raad het is eigenlijk logischer gered ieerd dat men den nieuwen Raad uitspraak laat doen dan dat men nu weer met het oude begint er zyn in den ouden Raad breedvoerige discussies over gevoerd De VOORZITTER Ik wensch even mede te deelen dat tegen het denkbeeld van den heer Van E ijk te minder bezwaar bestaat omdat er feitelük dezen avond toch niet anders dan een principieele beslissing over de vraag vrUe artsenkeuze of niet kan genomen worden De verordening zooals die twee jaren geleden was ontworpen was een volledige verordening die als zy was aangenomen had kunnen worden ingevoerd maar aan het vooretel van den heer Broekhuizen ontbreekt het financieele gedeelte dus als de Raad zich vanavond uitspreekt ligt daarmede de zaak niet vast en moet de financieele regeling nakomen waarover dan de nieuwe Raad Un stem zal moeten laten hooien Met het oog daarop verdient het dunkt mü aanbeveling dat de nieuwe Raad voor het geheele vraagstuk wordt gesteld De heer BROEKHUIZEN M d V Als gy vanavond van half acht tot half negen vergadert kunnen wü in dat uurtje de zaak wel afdoen De VOORZITTER Ik hoor van alle kanten roepen ik kan niet Laten wü daarom de bespreking thans houden en alleen een principieele beslissing nemen dan behoeft er niet veel over gepraat te worden Wü zün het er geloof ik vrüwel over eens dat dat wü de veripiderlng nog een oogenblik moeten voortzetten omdat over dit onderwerp destüds nog niet zoo heel lang geleden een zeer breedvoerige discussie is gevoerd welke allen nog versch in het geheugen ligt Met het oog daarop komt het my aanbevelenswaardig voor een beginseluitspraak uit te lokken Wenscht de heer Broekhuizen zyn vooretel nader toe te lichten De heer BROEKHUIZEN M d V Ik kan er mi bü nederleggen dat deze zaak door den nieuwen Raad behandeld wordt Dan sla ik er gehoel buitai De VOORZITTER Dan vermeldt de agenda nog het eerete aanvullingskohier 1919 der plaatgelüke directe belasting naar het inkomen Is het de bedoeling van den Wethouder van Financiën dat dit punt nog in deze vergadering behandeld wordt of kan het aangehouden worden 7 De neer IJSSELSTÜN M d V Dit kohier kan ook door den nieuwnm Raad behandeld worden De VOORZITTER Dan is tlians het oogenblik genaderd om de vergadering te sluiten Myne Heeren Het is u allen bekend die sluiting is ditmaal een zeer büzondere Immers wanneer de Raad de volgende maal byeenkomt dan zullen er van de 19 leden die deel van dit college uitmaken er maar 8 terugkeeren terwül de 11 anderen door anderen vervangen lün Het ia altüd een eeniagzins moeilijk oogenblik om te scheiden Zoo gaat het ook hier en zoo zal het ook velen van de heeren gaan die vele jaren in den gemeenteraad zitting gehad hebben Ik heb een lüstje laten maken om eens na te gaan hoelang de verschillende heeren achtereenvolgens in deze vergadering zitting gehad hebben Gebleken is ik kan de heeren niet allen penoonlük noemen dat de heer de Jong hoewel de neetor van de vergadering wat zün leeftüd aangaat niet het langst zitting in d vergadering heeft gehad Hü is lid van den Raad geweest van 1904 tot 1908 en verder van 1909 tot 1919 totaal 14 jaren De nestor van de vergadering is feitelyk de heer Donker Dexe heeft reeds In 1898 zitting in den Raad verkregen en is lid gebleven tot 1907 Vervolgens heeft hü zitting gehad van 1914 tot 1919 Dat ia dan ook in totaal 14 jaren Ook de heer Bokhoven ia 14 jaar Raadslid geweest Het langst hebben zitting gdiad de heeren Jongenburger en Van Eük De heer Jongenburger is Raadslid geweest van 1902 tot 1906 en van 1908 tot 1919 de heer van Eijk onafgebroken van af 1903 Pe overige heeren zijn sedert IftU