Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1919

2o dat de priis waarvoor Regeeringi bloem aan de gemeenten moet worden geleverd zal gehandhaafd biyven op S6 per 100 KG af fabriek 3o dat met ingang van 16 September zal gelden de navolgenden inkoopprUs voor gemeenten betloeld in art 3 der Digtributiewet 1916 voor Kegeeringameel ƒ 29 65 per 100 KG af fabriek 4o dat met ingang van 15 September de volgende verkoopprijs voor gemeenten bedoeld in art 3 Ier Distributiewet 1918 zal gelden voor Regeeringsmeel ƒ 16 per 100 K G uf fabriek voor atle gemeenten öo dat de prys waartegen Regeermgabloem tn Regeeringsmeel bestemd voor dên meelhandel ter beschikking van de Gpmentebesturen zal worden gesteld met ingang van 16 September zal bedragen re pectievelük ƒ 38 20 en ƒ 19 per 100 K G 6o aan de Gemeentebesturen in overweging te geven den priJs waartegen de Regeerlngsbloem en het Regeeringsmeel in de almea sub 5e betloeld aan den detailhandel zali worden gelevenl met ingang van 15 September te bepalen op respectievelyk ƒ 38 20 en ƒ 19 welke prijs kan worden verhoogd met de kosten van vracht per 100 K G vanaf fabriek tot laatste station of veer der gemeente en met de extra kosten bedoeld in de beschikking van l2 Februari 1919 No 61013 36 ryksbureau vuor ile Distributie van graan en meel 7o te bepalen dat met ingang van 16 September de maximum kleinhandelprus van de Regeeringsbluem en het Regeeringsmeel l edoeld sub 4o zal bedragen de m vorengaande alinea bedoelde totaaipnjH verhoogd met 20 van dien prtjs B dat de maximum kleinhandolpryzen voMi Rcgcenngtiblüem en Regeeringsmeel voor deze gemeente met ingeng van 15 September zyn vastgesteld overeenkomstig de hierboven onder A genoemde door den voormemden Minister aan de gemeentebesturen in overweging gegeven Gouda den 16 September 1919 De BurgemeesttT vuornoomd ULBO J MÏJS lio 14114 Een zonnebad is goed voor het baar maar zorg dan bij thuiBkomst Uw hoofd onmiddellijk te reinigen met LAX Lax is een uitstekende haar verzorger die stof roos en andere onzniverheden en onreioheden verwijdert Omdat LAX levend onrein doodt is het onmisbaar voor schoolgaande kinderen en allen die met kinderen in aanrakinj komen Prijs f 0 26 per doop voldoende voor Vj liter baarwater BIJ alle drogiiten L I AKKER ROTTERDAM van aangenaajii wanneer ie als laabanen voor da auto s dienst doen Tot slot even een verwyaing naau da vereeoiging van huisvrouwen Bindaltjk baginTien de huïjimoedres in te zien dat lÜ sslfa krachtig moeten optreden tegen de dourte Aan alle kanten gordt men aich aaa tagen de uitbuiters waarvan de huisvrouwaet hes iilachtoffeT zijn Ds vrouwen willen achter ook het dienatbode waagstuk b iandeloa Dat doen ze nog wat primitief Ds dames wiMen elkaar beloven dat zij elkaar sakel eerlijke getuigschriften zullen geren en dat Z3 elkaar geen meisjes zuilen afhandig maken Mevrouw WIjnaandts PranekSB dit il wat tangar in hst vereeaigingalsivsn heeft meegeloopen kwam eens ean hartig woordje zaggcn tegen het venwdersn van n arbeid die OJt UUkt uit de tostismaml arheitlserhuwèieid Zy wees er vfi dat ar tul van categorieën van personen ztH JU veel langer en vesl harder werken dan ander voor wis thans op allerlei wy s verkoriang van den arbeidsdag wordt gêbnicht 3 1 de maatechappij wMr goed kunnen warden zoo besloot deze spreekster dan tul er gewerkt moeten worden en nog eens gewerkt worden en moet er geproteirteSTd wordw tegen den geest van luieren en de arbei UM Uw heid Men 14 nu van plan een eonaamentenvcresniging op te richten gelijk rt A ln allerlei groepen van personen het geval la 1 e Meine winkelier moet naar het oordeel van ds huisvrouwen die hier vergaderd wa ren worden uitgeschakeld totdat wear HtjVt dst de concurrentie in eere is mtteld Konder die looftt de hamM l 1l r honderd Wif zfjn benieuwd naar de reault tilt HAGENAAB Dit nummer bestaat uit twee l ladeii en twee bijvoegsels Haastrecht Alwnnenieaten en advertentiei voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTEECHTSCHE COURANT woj den te Haastrecht aangenomgii door onzen Agent J SCHEER te HAASTRECHT Adverteert In dit Blad Een overhaaste stap uit k t ICafetMb TcriuU vmv M UuuUlibUT U vv J V ffESaiL IIK TAJ HUMUM IMrak T rtofl i 47 DaariM gaf zij hem nog op don knop tod een behoorlijk mandie Hg koa ileob s vaa haar aAooiniea door te beloven dat falj den volgeaden d f ladty Btolae een beooet zou brengen cm perawoüjilt zijn hulde eu aija veroataohuUtigiiigea aan t Uedtn £ i peet aoto ia bxdi nog w ieajaod zei lady Luoy nog altijd eenij ii ve ontwaanü en om mama t verwaarloozen die n altijd vt ralgool he SX al inog do heinei weten Mijn peettante 1 meer dan ictaand 9i ffiiothea ey wljeeiljlt een betoog albTükend d i betoolde oln Ujaoudar Magemajoi te wowlen Zij b de adleriKinUiit i 0t0 m hatu MkgP Ik wm oli daarbij ffeen enkele aUzorulerin te iii ikm fNu denk er ain dat je mareen Itomt Wi hoU ML elleronA m eaAaii te oo teal tiJiken ntt t ttattr beloatd v uuiia v oadat Markham haax zoo oovewstaodHg mogelijk vcrteW had dat je i iderdaadl tef retiaTond K r b rouw Mre 9e ulsen gCBieo w rt Ik itl hal beiMMld niet en pijaca van allerlei aard Gebruik hierlegeo Miinhardfa Saoaperin tablaUeo I Koker 60 cl 3 koken 1 70 Verkrijjb bij all o l DrollaMI Abonneert 11 op dit Blad WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE De BURGEMEESTER der gemeente GOUDA brengt ter algemeene kennis A dat de Minister van Landbouw NUvertieid en Handel b j zijne beachikkiitg van 12 September 1919 heeft goedgevonden te bepalen lo dat met Ingang van 13 Reptember zal worden verstaan Onder Regecringsbloero een mengsel van 80 K G Amerikaansche I loem en 70 K G bloem verkregen door uitmaling en 78 van 10 K G tolandsche rogge en 90 K G bnitenlandsche tarwe en tmder R g erlngEnnael een meacTMl van 26 inlandache rogge en 76 Jt buitenlandieh Unr DUt CMOCOUOI MtT OCH IUTUURI UKIN OeUmOtN SMAAK VAM OC CACAOIOON HUTT UN HOOM VOUMNasyMAROC BN VEROORZAAKT OEIN DORST a WI r INDISCHE IHPORT COMP AMSTERDAM p 1918 1915 en 1917 gedurende korter of langer tyd lid geweest Als gevolg van de invoering der evenredige vertegenwoordiging gaai deze Raad uiteen en ik atol er prua op om alvorens deoe vergadering te sluiten tot de heeren die niet meer zullen terugkeeren een woord van afscheid te richten een woord van dank voor hetgeen zü zoo lange jaren in het belang van de geaneente hebben willen doen Velen van de heeren hebben jarenlang in verschillende commissies zitting gehad met verscheidenen hunner heb ik mogen samenwerken Daarvoor ook nogmaals mün oprechten dank G ik de vergadenngen van den Raad na dan kan ik zeggen er ia niet altijd harmonie geweest er zyii ook wel dissonanten gehoord maa wu mogen toch aannemen dat ieder als hu een afwijkende meening had die toch alleen had omdat hü meende op die wyze in het belang van de gemeente te handelen Ik wensch dan ook dat v ij in vrede van elkander scheiden Ik zeg U haiielyk dank voor al hetgeen u in het belang der gemeente gedaan hebt Ik hoop dat het U in uw verder leven in elk opzicht naar wensch moge gaan Misschfen dat het ons gegeven zal zijn na verloop van jaren verscheidenen uwer weder in deze vergadering te mogen terugzien Teekenen van instemming Niets meer aan de orde zü nde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten STADSNIEUWS aOUDA 19 September 1919 AsnWvelinK voor b noeniinR HavenmeestiT Door B en W is aan den Raad de volgende aanbeveling ingezomlen voor het ambt van Havenmeester der ircmeente J Th Imholz gaarder van het kaaien liggeld en marktmeester van de groenten tenen aardappelmarkt alhier H Kooü kapitein by den Sleepdienst HAarlemmermeer alhier B n W stellen voor den pensioenHgrandslag van den benoemde voorloopig vaut te stellen op ƒ 1600 zijmle ƒ 1400 wegena jaarwedde en ƒ 200 vooi viye woning ADVERTENTIëN Rn n Isoeneerin lïsbon s BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOt DA biengen ter algemfene kennis lat m het tyilvak 22 tot en met 28 Septembfi 1919 kan worden u pkocht oji bon no 14 van e aardappelk iart 3 ons suiker Melis I 21 cent of 3V ons bljsooiten Gouda 19 September 1919 LEERT TALEN A 20 ots pep les Begrootingen 1920 der Gemeen te Lichtfabrieken B en W hebben de dour de Commisiiie van Bystand in het beheer dei GemeenteLichtfabrieken ontworpen begrootingcn voor de beide fabrieken dienntjnar 1920 aan den Raad gezonden Beiden sluiten zonder saldo learmiddalaii inba0re fen Do DIRECTIE Jor TALENSCHOOL 13 LUTH Bl HnWAh DkN HaAII maakt bekend dal e 80UDJI een FILIAAL s l worden tfcopeod voor Verhuur van gemeentegrond aan de Kruideniersstraa t Onmiddellijk achter het brandhuiuje staande op den hoek KaamKruideniera straat bevindt zich een strook grond groot 71 vierk M die eigendom is üer gemeente en sedert 1 Mei 1892 in huur was by nu w len J H Faay Hzn tegen betaling van ƒ 0 10 per vierk M en per jaar Mej de wed J H Faay Hzn heeft zich thana tot B en W gewend met le vraag of een ander de huur zou kunnen overnemen Zü zou dan in de gelegenheid ï jn een op den grond geplaatste schuui aan dien nieuwen huurder te verkoopen De Commissie van bystand m het beheer der gemeente werken adviseert gunstig op het gedane verzoek aangezien de Gemeente geen behoefte heeft aan den bedoelden grond kadastraal beken 1 luetic D nummer 1702 Daar de mogclykheid met is uitgesloten dat het laatste te eeniger tyd wel het geval wordt wenscht de Commissie echter dat de verhuur op dezelfde AoorwaArden tot stand komt n l tot wederopzeggens van jaar tot jaar VoortB acht de Commissie het billyk dat tn plaats van ƒ 0 10 por vierk M ecne huurnom van ƒ 0 20 wordt bedongen B en W stellen nu den llaad vo r in dien geënt te besluiten onderwas In Fransch en Engelsch lei n bovcnilaanden prij Is 30 leisen learen rli V e l taa InichrijvinC kan jcnchiedcn at MAANDAG 7 10 nm GEBOUW DANIËL Groenenda l injgang Naiierstraal Betflling per 10 leisen f2 vooruil bij inichrijvmj P S Niet te verwarren met z j cfarlftelijkc eMCD 4094 25 + AAMBEIENZALF + an Dr PIETERS geneen Aambeien ook verouderde aevallen i ri II O TS V M U 8 N I T Koninklijk CocdAekeurdGOUDA Lan e Tiendeweg II DEN HAAG Herdeiinneitrial 1 10 Waddinxveen Ad ertetitiën en abonnementen op dit blad worden aanirenomen door A NOTEBOOM KËNMS6EV1N0EN IMUCHTII GEN WELKK GEVAAK SCHADE OF H INDBK KUNNEN VEROOUZAR EN Bl ItOEMEEoTEH n W RTHOl DER S van GOrDA Gezien art 8 der Htriderwfl Dotia Ie Wften Dai zij vergiunnJng heU en voeleend aao A dff lliruijn te Gmida mi zijn r M h VüffkTijgtiidm tot het ver an an ian wii Kftfduücn eii door n H w fceAuchtóvCDi In ziiu liaiitorij ia lu porwwl pl aQrt 4ijk ge itierlct NIwwo Havi fi któ wtr ial l ekeewl g i vnt Gouda wde li No Xn l Goud fcn 17 S yUimlwir liWSI niirgemep or eo W thouder voorn ULBO 1 MUS Dtf Secce ari G j j T yr Boekhandel Waddinxveen y BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT ZENUWZWAKTE OorxakMI vu bloedarmoede en xenuwzwakte een druk leven tfeitoorde functien verzwakte bartawerkiDf lechte apijiverterlnf leven boven de kracht V raohl ll l ll bleek kleur hoofdpijnen ieduri e vermoeidheid alapeiooiheid luiteloothcid prikkelbaarheid gebrek aas eeiluM VahantfAliHgi tweenaUa per dag een lepel SANQUINOSK SANGUINOSE koal f 2 de flacon 6 fl fU 12 I f21 4057 30 Bij alle vooraama Apotk en Dro iatea WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM A Co D Riemeratraat 2c 4 Oen Haal Flaaaelian worden tani eaoin ii BOSKOOP A l ertentlën co abonacnenten op dit Mad worden auiK na sen door P A WEI LE l Zij ewef72 De BRANDSTOFFEN COMMISSIE District GOUDA maakt lakend dat vanaf hedea op het WINTERRANTSOEN witte kaart i geen andene brandstoffen meer kunnen worden Iwiteld dan É EeDbeld loHel eo M Eeoleid Easrtes en wel alléén door diegenen die deze brandstoffen nog niet hebben ontvangen Het publiek ook de houders van B C en D kaarten wordt aangemaand uiterst zuinig in het gebruik van Brandstoffen te zijn aangezien in geen geval meer dan de minimum boeveelheid wordt verstrekt daar de beschikbare hoeveelheid zwarte brandstof zeker niet grooter is dan het vorige jaar 4090 70 Brandstoffen Commissie District Oeuda STADHOUDER Directeur De Braodsloffen CoiiiipissJe district Oouda maakt bekend dat diegenen die nog niet liun volle xomsi panlsoan hebben besteld zulks nog kunnen doen tot en met MAANDAB 22 SEPTEMBER a s Kaarter die na dien datum binnenkomen worden niet meer behandeld In herinnering wordt gebracht dat op het zomeppantsoan all n C O K B S wordt verstrekt tegen I Sl 10 par H L Brandstoffen Commissie District Oouda 40 K 40 STADHOUDER Directeur Panson derwij s Gouda HERM LEVIET Azn houdt WOENSDAG 24 SEPT INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN f in de Sociëteit OE RÉUNIE s middags van 3 5 uur Schriftelijke aangifte Groningen N Weg 10 Tel 297 Mouweaute s I Jau Roekap en Oeaoa Walk A A8e laapganff Waterdag 80 September 19111 D GoiMHE mmmi i l Tie CL r rs © aa ti d v ©r eaa ti© blsucL voox Gro o d © © xa Oxxxstx©lc©zi VERSCHIJNT DAGELIJKS MÉé BEHALVE ZON EN FEESTÖAGEN INGKZONDBN MKDKDKKLINOKNr Op de voorpagina 60 hooger I i retell ƒ 1 M elke regel meer ƒ Ml AB0NNEMSNT3PRUS imt kiMrteal 1 tM ftx WMk iO nut met ZoDilj rt l d iwr kwartul ƒ iM par we k 27 MBt l l ur dl bMonlm p r looper iehi dt Fimoeo p r poat p r Iiwartul ƒ S 1B met Zolldafsblad ƒ 4 Gewone adrertentiën en lataaondea mededeeJinfen bü contract lot leer genducaerden prija Groote letters en randen worden berekend naar plaaterulmle Advertenbën kunnen worden Inteionden door tuaeehenkomat van aoUede fieekbandelaren Adrertenbebureaux en ome Agentan AbonaeaieDt o worden d felijka Magejwracn A m ou BarMU Harkt 31 OOUDA by onxc ffentAn den beaUieDdel en de poatkaintorwi ADVKBTENTISPBIJS Uit Goud tn onutraken behoorende tot den buurfkrint l i retell t 1 W eiken retel meer 20 Vu buiten Gouda en den bcioi krln 1 F regnli ƒ UI Ur reial me r 2 Adrertentiin ran publieke vermakelijkheden 1 A cent per itgel Advertentiën in het ZaterJagnummer 20 toeelac op den prija u iaotiri Telef l two 545 Admi iifcatle i Telef tnuro 82 Biinsau MARKT 3L GO DA vomber van verleden jaar woonde ik hat vertrek van ettelijke honderden Belgische soldaten die Ln het kamp nabU do Ëckeremngsche vinschenihaven hadden ge legerd Het aflacheid was zeer herbetUk en menige traan werd weggepinkt Toen de oldaten in extra trams wegreden Uoak frcn enthouaiaat Vtve Ic Haye Wie bal toen kunnen vennoeden dat In Den Haag tal van deanonstraties zouden noodjg zij i om te protesteeren tegen de hal zudit da Belgani Wie had kunnen denkei tat de telgiüKhe regeenng een geheime order zou kunnen uLtn aardigen die geen ander doel heeft dan om het gif der verde dhald uit Ie zaaien Ln onze geweaten Gelukhng was de Belgische Wnleter van Bultenlattdache Zaken als difitonoaat geen knip voor den neus wa rd en heeft Nederland en Minister die in taJent met hoofü ra schouders boven zijn Belgischen cojlef uitflteekt We kunnen dit wel zeggen dat wanneer het hem niet gelukt waa hM Be givhe varken te wasschen het aan nlenrand g ukt zijn Büna dageltjka worxlen wü in Den Haag vergiaet op vliegmachines Een uitstapje naar de residentie achijnt ln Amsterdam tot de meest geliefde vermaken te behojren Men ia tegenwoonlig geen mensch van cenig gewicht indien men niet het luchtruim heeft dooritliefd Met eenige schuchterheid moet ik bekennen dat ik voorshands nog tot hdt ongevlogen deel der mensehheid behoor en dat ik het hoogvlieten nog op een andeze wijze maoet trachten te bereden dan i t ixiéelen zin Maar nüaschlen zal Den Haag spoedig een vHegterrefn bedtten Recht duidelijk is het mü nog steeds niet u vit voorshands het nut is van zoo n vli errein Op de Eita zijn 8500 pasaagiwvvluchten gemaakt Maar was dat iets anders dan spel dan grapje Was het nog niet mogelijk om reeda nu per vliegmachine de tele grammen van Amsterdam naar Den Haag Ie brengen Wat nut heeft al het gevlieg tot nu toe Men zegt bezig te ziJn met H organisatie maar voorioopig is vti n nog een spelletje dat velen zoet houdt Vooral schijnt het aantrekkelijk te zifa cm langs de kust te vliegen Geen dag g ng voorbij of vliegtuigen snorden langs Sch veningen Nog altijd bestaat er In Den Haag een verordening op het vliegen bovea e stad Niemand trekt zich daar feta van ann Thans Is men in Vh Haag bezig krachtig op te treden tegen het onbeauisde rijden van auto s en motorrijwielen dat waarlijk weer op z n ouderwelach bezig waa al erger en erger Xe worden Jemmer dat de politie zoo n klein aii etdsveld kiest atleen in de nuddenetad m het toezicht srherp in de buitenwijken blijft het ees levenagevaarlijk gevHeg langs de breed lioofSdstraten Deze straten die hoogateni twee maal daags een theelepel toezicht krijgen zijn voor wandelwrs en fletaera afdoening van ziüten die by den tüdgeeat paat Het IS niet alleen een belang van de Kair ar zelve het ia san landabeiaag dat de Kamer ailes doe om haar yopiilRriteit WEuiraan meastal met s voorzichtige mot oven geknaWïeld word te veirhoagea en dit vooral in f H waajiln allerlei ophitsende propaganda i aduwnechijnendr maar m wezen dolzinniga eüKhm zeer geschikt n om de menachan bUnd tie maken voor de groote waard van een volksvertegenwoordiging dJAf in voUe vrüheül dnor het geheele volk gekoien feitdijk het lantl r feert Eepste Blad Parlementaire werkwijze Nog ró dti sLutblns van hiot zlttil i8 BJtiar heeft d Tweede Kamer aen b auffrü k atuk fiocia l wetcevlnf algedaAn H t eerste parlementaire jaar van het nieuwe Miinieterie dat ich eeist door h at vele interpelJeepett en andere omstaadiglheden w loe fn meer of minder vwwijdepi vi rband tonden met de revoluUonadre sttmmiiDf na het beëindigen van den oorlog als vrij onvruchtbaar liet aan mea iis dioor den emstijfeoi wil van Regeeriiiiig ha Kamer op bet laatst nog een belangrijk jaar gwwor en En de laatste week is zeker niet tie ministe peweftst Wij wü en hnerO P aadrukkelük omdat hieruit tuidelijfc blijkt dot A bezwaren die tegren het parlementariüiiie en de democratie zyn Jn te brcaigen bezwarent diie wÜ natuurlijk niet geftwftl ontkennen en die teg n ieder r peersj teem Uiteraard xijn aan te voeren zeer overdreven worden en het volstrekt onjuist is dat de Kamer Iftehifl een pa aatcolLoge is en oponthoud vorooTzaakt N tuuï iyk de Kamer praat in haar openbare reijE ttderingen Wat wfl men ainders van een gawot wrilege dat beeliasingen moet nemen Wie ep d Mn grond e KaK mor aila om mete anit pM at col lege voorBtdt begrypt de roeping van een Parlerrent met en laet het Kamerweirk slechts leer oppervlakkig en van den buitenkant Het is de Kamien die voortdurend contact lioudt met de regeering die wenechen en Erieven die in het volk leven hij de Regeerin en hare departementale ailviseure aaniwer t het ia ten slotte de Kamer Attor wie het volk zich uiten han over al wat de Regeerji doet en laat Dat dit contact lie kaais bevordert dat wat de Regeeiing als noodig voorstwlt niet tegen den wil der t volldne zal zyn spreekt vanzelf De voortdurende controle der Kamera dwingen iederen Mamster dwingen ieder Departement zich aan te paaeen aan wat de voiksvertegeaiwoordiging wenscht en in de regefr rngi9voor telIen hiermee rekening te ho iden Dat dit ook zijn schaduwzüden heeft spreekt haast van ze f Maar wie weet een beter systeem 7 Het is juist dat de pariemenfcaire beiuanaeling van wetsvoorst len vooral van ingrxjpenden aard mee tal lang duurt De voorbereidende sohriftelüke gedachtenwis BKIEVKN Urr DK HOFSTAD CCCCLXXU De groote meeting die in d n Dierentuin IS gehouden om nog eens te demoostreeren tegen het Belgische gedoe is een groot succes gewe eat Waarlijk Nederland blyft djlmaal eens ntet lauw en gaat niet op een stoel en een warmen atoof zitten afvachten totdat het geschil is opgelost Aanvankelijk had t er wel den BoMjn van on waarechgnlyk kwam dit Jiieruit voort dat men de beteekenis van het drijven m IWlgiS onderoehatXe H t wae na al hetgeen Nederland voor België had gedaan bijna letfl lugubara dat men ttians oen deel Tan oni land durfde opeischan en men ve trouwde hier te zMr op htt nchtsbeaaf van hen die hierover baslieacn hadden den dat men xlch ilt mukit orer het geval Misaehilev Ie het ile h e UrMuendael wien de eer toekomt dat hü wat bewe ing heeft erebtracht in de massa Zijn treurige houding wekte argwaan en deze leidde tot een opening der oogen voor het leng niM denkbeeldige gevaar dat uit het Zuiden dreigde De schrandere Van Kamebeek was op zijn post en hU sag aanstonds den weg ü e jiij had te volgen wy hebeen er geen oogipnbdak aan getwijfeld of hjj zou dai Belgiifiche varicentie wel weten te was cKen Hoe goed men algemeen inziet dat dez i Minister die bij ziJn optraden al t H edig van vele zyden den wind vaji voren kreeg ten voile ia opgewaaaen tegen de zware taak bleek op de Dierentuinmeeting waar een leve de Regeerlnig d hartelijkste inetemming verwierf In Den Hiaag is men weer onaangenaam getroffen door het Belgisdie annexionisme juist hier heeft men eenige Jaren lang dul renden Belgen geihuisvest en geholpen op een wijze die zelfs boven den lof der Belgen verheven wea Natuurlijk die mensdien stellen wij niet aawqwalkeiyk voor hetgeen een domme regeering doet maar men gevoeit hiör toch dat van de Belgische bevolking zelf wel krfu tiger verzet teegn het strwen ha r regeering had kunnen uitgaan In de tweede hdft van No eling met de Regesrinc de sonu breed oengre en tüdjoovende Voorioopige Verelag n en Memorieën van Antwooird dat alk kon viu g n wy gelooven dat U Kamer zelve meer en meer beeeft d t hi r maatrogelen tot be poed gii niet kunnen uitbH ven vooral om iat de Eerste Kamer die al Kamer van reviaie in de wetten niets veranderen kan en dus slechts ja of neen kan zeggen precies de elftie om ilachtige werkwijze volgt Ware voor deze Kamer oi het gaheele afdeelingsonderzoek met xg schriftelijke gedachtnnwiaaelljitf xonder eemg schade af te chAffen voor de Tweede JCamar staat de zaak gansch anders Daar hee t het onderzoek in de £ c6ies groote woorde voor Re£ ering en Kamer beide Daar komen de deskundigen en goedinigcliohten die vaak zeer t elangrÜke open aanmerkingen te berde brengen m departementale kringen waar men ovawigens gaarne op de Tweede Kamer afigeeft geeft misa u grif toe dat de Voorloopige Verslagen dikwijls zeer juis leemten en fouten aan den dag brengen e den Mimster of zijn hoofdajïibtenaron tot wijziging en aanvulling der oorapronkaSijkt wetsvoordracht brengen Bovendien heeft het Voorloopig Verslag van de Tweede Kanjer h t groote voordeel dat de R seerin Klerdooir in Itoofdxaajï de meening der Kamer leert kennen eh hjwmee by het al of niet wüzig en soma ook intrekdcen van baar wetsvoorstellen kan Pe dening hoiuden BHEVEN UIT DUITSCHLAND Van den dag ln den dag Hoe vreemd leven hier toch de roeoKchen Acht dagen lang was het in Leipsig ot Duitaohland had niet alleen nooit SMt oorlog gekend ook geen nederlaag geen revolutie Acht dagen lang heejft Leipzig de glorie en den roes gekeaul van de schoonste Messe die men zich derdien kani ft n succes zonder weerga Meer dan 9000 nzendera waren er de gewone MeMc i Ken voldeden niet meer de Teehnlaehs Messe nw e t naar d diievga rde v r4iaiun De Duitsche boekhaikdel zich herinnerend welk een goe4ien naam Bugm geweeet was niet een heet Me se 4iuis te vullen met de voortbrengselen van de uitgeverij Meer dsin 100 000 vreemdeUrtfes zijn naar Letpiüg gekomen hebbes er dagenlang gewoond zyn vol geestdrift naar iiundanden stellen en doirpen teruggekeerd De Zwitsers vet wkaMl over de buitengewone openbaring van Duitsche kradit iie deze Mesee was hebben beirioten een Versla r vormen bovendien eien uitnemenda bron van studie voor de niet des3cundige hamerieden die bij de openbare beraadslaging geroepen worden ook over de onder deelen te oordeelen Men denk zich eens m een openbaar debat bijv over groote sociale of belastingwetten zonder eenige Behoud dua van het sectie ondierzoek m de Tweede Kamer Wat niet wegneemt dat men het bespoedigen wellicht ook eenigsz nfl vereenvoudigen kan Het nieuwe regleirent van orde hcteft voor de operntoare debatten reeds veel verijeterlng aanigebracht hier bltidt een goede wil by de ovespgroote meerderheid voor te zitten en onder de kranig leidiuig van dem voortvaMBiden pwai ent was het resultaat vorrasaend Men geve nu met vereende krachten ook het afdeelingeonderzoek een stoot in de goede richting d i in de richting vun een vlotta Feuillatofi ij met eeii vigea Ümtauh Hij zatfdtm on dl I ergerle ham lij Iwlngt HMJ om er rm aan te denken zd Imj eeoAgtvtne gr sagd WaDAe r tr lete wtuw ie fai vat j Ei wdaroiii heb je dan nIJ e Jtar t ttcn aan kut altee getlachtV Aobt len mannikn geleden Til weet dat je all reohi hefjt mij p dal puuit arwij i n o doen Maerhet nooit luw oiii op eoii verkeerdsa w om It kiwraa Uc wensÉh dai m t ttww tniilp Ui hnffaUjk Wi n lilt bewot k op en en tn plaakidesrvm ksi wfotor la mijn gca iBDfaa dbor iH f en ¥ a wMr Heb je hwronlreiK ook al platint n gisnaait In Ethe Towsn vernx ed Ut The Towes O nscn oo nooit 7ij w k van hem rog alaof bjj baar DCi slag gegeven bad t ingwooi ikB o Oamton Ik galo r niet dnt je Cr m n oo gMlm hebt NVhi aniwoc€tkI ilj onvoraobaU m aiaof stj bad wAeo s g en En het to mU ook vuMnAt oovarsic diltg wannt er ik het nook ale VCel Kti hij U 4 tte uMt een ttkje on ilukl In sijn at BeO je vanplsn li wi fcD wooni o gBveo r vraagt mij om de e msaoi hiVerutam op Ie ♦ ven waar flt mij Hiaiseeren zo t om nmt M mat 0u to jgun zij w 4i alao ztj eenige vontm wilde oodwdrvikkrn ilte liaw oi de Up pen tacen ln de vi rvt i der iilxeaderlng U h 4 dat wal e van mij vsiAai f Ach wat waren da jeluldkjge d g nil Zij zuohUo dlep eo voüwde hasr hand n UI haaechoot Na e n tijdje hft4 zij haar boofJ op en zag hora voor dee t roaeij re At in hi t golaal fe hi bt mij gezooht zei zij Je xM mij lekor Iets te zeegen Je vermoeden ts u t Men beeft mij yrtfki dst je deae msud naar Verulam gaal ïl nnnet r mevrouw öoarli t Je dat v td hcoft dm heeft zo doWMwlml gesp roken HIJ btooade opnieuw hoewel zijn gelt n zeer zeker zu ver wasi maar zij gtrIooJde dut nttt hjca itj dien bke zag Het z fi nrij aengeiuMm zijn wanneer je je KNNEt ggfa t iu er lAdy I uoy te komen weer zoudk wl leti t ugofioen zei Wj forw1jl hij trtohite IwOitlg en natuurlijk te afnrekMh wat hem editer n et gekikte la verband mf dU hrt fproote moola oogen die voortiurend op hem geveAlvl waren tk fat b Bi vf iget diit je naar Varuten ga NietI En waan ntetff 0m vemUUende relsoan Maar ft d Di dat h je roHoonde aal sljskvaoDoer tk je zeg dat ik fl04 naar Verulam ga en dat wij reeds t Inggeaobi t d n zlja gewet Hf zal ln j o u r heling beter zijn wanneer wij de wereld niPl Imgur voedsel voor prestee geven Ivtat ons lo ife toefconsg traohjtt n ten irrfiM e tegetwrer da bufeenworeld vrleod ha nlijk mei lander te verke ren Hef iHkiHto Bfltt ater afaMdt de rsputMts vun een vrouw Zoot Bab jij wnar je je beweegt zei hij met een eenigBBina gölwongea aSiolach Mc4it tra m prin n wedijveren Jb bun huUe t l ri ngeu Ik zou lig na de oude Marvel vijTgetou e helt er tijd gtnoeg voor gehad z i ij Kmi 9 mJo hrtbt olijk zei kij terwijl hij vai klcnr v w choot ik hoop evenwi 1 dat mij tijd zal wordaa gcge ec otn Ie niauwo te leeren kennen Di4 lljDt ijn e egea marf N t wat ö wj5 meen ik Nuo Ie moeten opmaken dli je niet van plan bent woor onmiddellijk xa T het butenlnnd 1h 0aan M Ut r fe hien wel tat het gabcd nk t M ijn geweten be ft er n ij ten stolte zij het mtasdUea ook wet v t Uat aau harliïDerd dat wanneer lan Sroo e bezHilrigeii hc it hij ook heel wat armei heef en dat het mijn pWU fc om voor hen te z rgen Daarom ben ft aaMrbais gekome L voor oed tVii tJKuir i ltniiad s weMe om baar t ppra Ik ben blij Jat je aan je Mm a dneht z 4 zij inwr mlatf ldeu zijn zij nluc zoo v urwaartooidj aft je je verbeeldt Ik beb mij op d hoogte eaiekt en Ik heb gedaan wat ik kon ij Hij zag haan verbaaad wl Ijai jo da nlJ VMiMzen xalde zij koeltjei Iemand nwrt l fc doen wanneer falj Aie wil doodgaan of kraakaliinlg wnrdtn En je vei ert of mbiahlen weet je hei n et dat Ik jwen lang tan tntje aahluioeaenler eweeat bm zoojonx U ik waai en bov adten haar boekfaoodater flu In vele Hfj Bilaagde er toen in e OD nappeo ea giog va ft e 9 o eA dwars door de kwner waar Maipval keek na r de eorwte i doÏ van aen gedicht inK inliet eMhrevea wa j door mevrouw Geaaint He la alleritefeti Walt eeb talent zei zij ïk hoorr dat CVcgian en Pet het hwl goed vioden Wit u inijnboer Mortand zeggen dat ik hem zeer veirplicht beu vooir zijn vriendeKjkbcid radj er lui r eds wat veto to Ifutm zloa Denkt u da ik hcit t morgen houden nwgl Tk Oil het zoo graa nog ecna lezen wanneor Ik aileen l en het meer ten vol e Itftfl op pB lje sipneni Zeer zekar En de kweede la kdy WriotheBley dat ik dckor Morland eto afgezant lAftr u to Wesot rifin ben om u te wraigon o u hem wUt vemartovea dit deeltje aan u op te dragen Wat Ik u lldden maig weigert u hem dat ntet Blj hetfft er zij zlkmai zoo op geoiet Hem dat waigeoren nemil antvoordd zij bamlnncdijk Zegt u bem dat hot mij nl t aJlect genoegen za4 doen n aar dit Ik er trotecfa op bea EMceiuAigvan de Ijd © van aoo n talent als bet zijne L ia werit ljli een eer Haar meCgesed boog Warjieer u hft mij wilt veroorloven zal Ik dan onntUcilijk abobeld nemen zd hiji zulk nieuvn nAa Ik iMnMMor land heb over te eiigea moet men ffeün oogenWUt uiteteUfw vfnd Üi ZiJ g f hem haar band en hij vwkween Toen bij dit deed nun Wiiottifwle dle bc4 gebeeie eqwek had uc eboonl aija plaat iD Ja MÉitJnk d wanU mm