Goudsche Courant, maandag 29 september 1919

i BINNtNLAND vitendtu hap van d Avriiisera M r op prijs sprekende over G iokenland lóiio hjj itat hU m V niarioe het er over eens w ron Jut de vriendBohappw üIw betrekldnircn tuKttchen beide landM henrteld moeten Door middel van briefwiaiielinKf heeft men ilon mvüen verzelterd VM een spooi eh lie Rome niet Athune ui verbinden Met Polen en Tsecho Iowak e ironlen conomische onderiiand jn i n gevoanL r Bvmpathie van lt lië voof de sutalc d r I o len IR altijd jseor IvemUjf geweost Ook moet men niet vei et a iat de Tejeehtn a m de zO le der gealiUeerelen heWwn i tr len Als Ie betrekicingen met Joefio Slavië op het ooireT Uk ni t evengoed xün i lat n et ons achuld Spr hoopte dat de democmti che evolutie in Dtutschliaiid het Pruimsche nultairifcnie tou doen vardw nen en dat Hongarije en Bul irü weer vrecteHewnde land jn worden Wat OostenrÜk betreft thflJiB nu wij de Ajlpen tot grens hebben kunnen wi i hartelijke betrekkingen aanknoopen bl zake de koloniale kweatie ayn w met rngeland opi dewlfde wijze te werk gegaan als iTipt Flrankr k WÜ stelden v ast op welke purtten volkomen overeenstetmninj hoeiïichte en lieten de ovTsrige rusten tot pen nadere regeling DeEor dogen la in een brief wisseling tu Rchen Bprekeo en loM Milne r overeenBtemiiiing Tericregen betreffende het aanbod van Engeland tot afstand vian de oase Djardvt en het gebied op den rechter oever van de Hjuba met de haiven Kisinajo Kr moet echter nog onderhandeld worden over grooteie u tï reidjng van Djuhanland en over een bepaling betreffende de koloniale fipoorwegi overeenkomende met die welke met Frankryk geidoten ia Spreker wees er op welke grootp belangen Ebigeland reeds heeft latf n varen AI gevolg van den ndeuwen toestan l moeten wü najir een formule xaék a die jns een gewettigtlen invloed in Anatol verzekert met harte üJce samenwerking op poiiticflc gebied tusachen ona en de Turken Het Atfatiech probleem aal thana weder in 0 tober aan de orde komen wanneer WiUon verklaart of de Vcroanigde Stüten het mandaAt over l irkye en Armenië aanvaa Hen of niet T slfltte noodigde dA miniflter het pairlemmt uit zyn verltlarfj en te overwesrcn en 3eh te laten bezieifen door de tnanüties en hpt roemryk voorbeefd van de voorva leiwn Zij hertnnerde ar aan dat dr Jacobs van 1 08 af het middelpunt van de vereenig ng m geweest Sfir legt dan dat de eomniiBsie geen beter middel heeft geweten om dr Jacobs te eeren dan door haar portret in olieverf door een onzer eenrt echildere ün e do A schlideren indien dr Jacobs ten minste de toestemming daartoe g eeift l iet portert tttl dan later in een der muflfti ei n plaats rlwlen De actie van het P T en T personeel In Diligentia in Rotterdam werd gisteren een gecombineerde huiiAondflltHie vergadi i ng gehouden van don Centmlen Neder Amhte naarsbond en den Centnalen Bond v P T en T peraoneet De voorzitter van den C X A B de h r I J vm Stapale die de leiding der vergadering had deedde mede dat de beatJtren der ongandsatJea den tijd voor hef uiterst strüdnviddei nog niet gekomen ach ten Spr beschouwde deze bUenkonat alb een wapen chouw Ing Besluiten konden niet genomen worden Men wii voorloopig het re rfaltaat afwachten van de interpellat j Helsdingen die Dinsdag in de Tweede Kiuier gehouden wordt De postmannen wpinachen ƒ 260 en de regeering wil door ƒ 100 te geven het personeel zoet houden Na Dinsdag zullen de leden wederom ter vergaiderin worden c gero en waarby nion dan bmdende besluiten kajn nemen De tweede ffpreker de heer Freen voorzitter van den Oentra Ien Bond van P T en T personeel maande eveneens tot kalmte aan Niet bereid om te vertrdiken Vrydagmoa Wi is van Oldebroeik een tran iport van ongeveer 60 Polen naar Dantzig vertrokken Zeven hunner weigej cen te vertrekken Deze heeren wien het blijkhoai m Nederland goed beviel moesten gedftongn worden Geboeid werden ze in een bagagewagen vervoeed wet iü t nteer te praten valt daar wm de opipoBitle van vryz nnüge lOde legen d ordiyfpotitiek ter degeoi haar plaats Het is gebleken dat er vooi overiog m deie ruimte bestond wanneer dat ovaricK tevoren had pla gevonden zou de oplossing die er thans gevonden i ook t iToren gevonden zyn De heer Sandara en de lUnen hebben nu alleen d i heer Kottjn gdogenheid geboden zich zelf te verheffen als de uitvimler der motie waarachter de ociaallemocraten thana gaan en tevens aU pcvfeet En waarachtig de overvolle tribune liad schik in die clownerie Al doende leert men zulten wU maar regaren Van de inberpellatie Overliand lou hetzelfde kunnen worden gezegd Immers de Interp lant zelve kwam aan het eind dtv il acussle tot de conclusie Dan is allea wat ik gezegd heb ovcr lig Zoo was het o Eén vraag aan den voorzitter in diens ka mer zou hem hebben ingelicht En den Raad was dan dit oponthoud bespaard Nederlw f ri In Ruiiland aterdag ontleenden wy een bencht u rjbanbia Hjeruit is bl lcbaar een npA uitgevallen want r moett staan duit iqc vrouw di Schim van d r Loeff bericht had ontvangen dat haar eeiitgenoot met nog cmge Nedertamle m Kmland ww aan Merrouw Sdiim van dPr Ijoeit bericht a hter dat dit bericht niet juiet Is en dat ij tot nog toe niets geien bencht omtrent h lar ecljtgenoot ontving De ouderdomsrente Hot ligt in Ie bwloeliwg der regeering om de betaling der koatetooze ouderdomsrente i oor alle 65 jarigen on ouderen die ingevolge art 28 der OuderdomJrwet 1919 daarop aur spraaik kunnen maken te do ingaan i p 9 December a s GEMBNGDE BBBICHTEN De vtn geetachtige menitchen Benijd jaren achtereen hebben we medegedeeld hoeveel parapluies wandelstokken k istbare voorwerpen on reizigers lu de treinen van de H IJ S M achterlaten en niet opvragen xoodat ze te Haarlem publiek veikocht worden Fa is thans een opraerki lyko verbetering te conatateeren Werkelijk opmerkeiyicl De H U 3 M verkocht te Haarlom in 1914 niet minder dan 2400 acht rgeMeven parapluies en 700 warKÜedstokkfcn in 1915 steeg dit aantal met 2800 p ej 600 St in 1916 bot 31 p en 760 t n 1917 tot 500 p en 800 t In 1918 vertoonde zich een kentering en wenlen slechts 30l 0 parapiuiea verkocht het aantifcl wandelBtokken het deftigSieidsBvnibool van den werkman bleef 8O0 Doch dit jaar toont de vi rgetende menschheid zich byzonder lof waaidig Br zyn slechts 1100 parapluies n 4 t0 stokken te vertcoc en De sardappedprUsen Het bestuur van het N deH Arboidsbecietar uat heeft aan den mütistor van landbouw geseind Het bestuur van het N A S sprdcende niimens 46 000 georganiseerde arbeiders kennis nemende van het besluit van Uwe Excellentie om de adTdappalen thans op het land te koop voor ƒ 3 60 per H L te I V rlioogen tot ƒ 6 25 per H L protesteert krachtig tegen dezen aanslag op het economi ichp leven der arbeidersklasse welke ih hoofdzaak Is aangeweaen op aardappelen en eischt nadrukkelijk van Uwe Excelentie len door u vastgestelden prijs van ƒ 5 2r weer teiug te brengen op ƒ 3 26 per H L De benoeming van den Hcelmetsttr van het ZiekenhuU Mynheer de Redacteui Naar aanleiding van de omHtandigheld dat naar het biykt de indruk gemaakt Is dat ik onder pressie van mijn collegae zou weigeren de functie van obutetncus aan het Van Iteraon Ziekenhuia te aanvaarden zoude ik gaarne het volgwde willen mededeelen Aanvankeiyk had ik gesegd die betrekking te zullen aannemen evenwel onder nadrukkeiyk voorbehoud van ruggespraak met myn collegae Toen ik na dat onverwachte onderli jud de zaak a tëte repoaée beschouwde gevoelde ik dat dit geen positie was die ik gegeven myn tegenwoordige functie en het geheele verloop behooriyk kon aanvaarden Gelukkig kwam de opvattirg van mijn collegae dftarmee overeen zoodat ik het recht had van myn voorbehoud gebruik te maken en de zaak daarmee van zelf afgedaan was waarby ik echter niet nagelaten heb duideiyk te doen uitkomen horzeer deze gang van laken overeenkwam met myn eigen gevoelens U dankzeggend voor uw welwillendheid Hoogachtend Uw dw A MONTAüNL Izn Gouda 29 1X 1919 Valftdie ziivt rbong Te Kerkrade is aangehouden mej M H wegens het uitgeven van valsche zilverh ns In haar bezit werd nog een groot aant I valsche bona gevonden In geweel Lamb rg zyn vaJflche bons uitgegeven in groote hoeveelheden Ze zfn hoagstwaarschynlyk in A kei gedrukt 42le 8TAATS L0TERIJ Klasse Trekking van Maandag 29 Sept Hooge prijzen f 1000 822 7933 16378 18462 ƒ 400 9321 10487 10892 J2976 16410 16948 17226 181S2 f 200 806 3714 6102 6691 U476 12940 2144 ƒ 100 223 2561 11172 12917 13307 17028 U J30 17430 17597 19176 21948 PrÜzen van ƒ 70 67 69 12V 160 226 268 335 511 699 789 840 UOl 1104 1157 1424 1472 16 2 1657 17B5 1794 Ï862 1869 1937 2088 2121 2349 2444 2642 2721 289 3109 3229 3273 3490 3504 8 i HbS2 3946 3957 4182 4449 4526 4537 8ö 5086 5111 6132 5302 6229 6456 5534 5559 5639 5829 5968 6120 6267 6296 63 J3 6374 6377 6562 6628 6788 6918 6923 6932 7 72 7561 7842 7889 7941 8049 8072 8073 8156 S32J 6344 8369 8564 8577 8905 9070 9094 384 9442 9471 9728 9753 9897 9985 9108 10014 10020 10152 10322 10583 10627 1769 10829 10901 11013 11116 11166 11242 11278 11669 12060 12118 12150 12160 12167 12 66 J2297 12373 12 82 12396 12591 128 4 13101 13126 13183 1 3280 13596 13940 13991 14026 14060 14230 14520 14C46 14681 14701 14732 14763 14780 14849 15020 15129 16203 15 53 16270 15301 15349 16379 15470 16490 lo657 15767 15859 15969 16084 16214 162 J3 16303 16434 16457 16484 J6607 16639 16656 16 52 16768 16860 16984 17080 17087 17093 17236 17239 17272 17339 17375 17418 17466 17583 17618 17663 17698 17759 17760 1788 8033 18046 18071 18216 18234 18249 18290 19307 18449 18567 18628 18654 18762 18942 18968 19038 19073 19117 19138 19165 19279 1 612 19541 19575 19694 19855 19881 19905 19962 20028 20278 20834 20803 20689 208 21069 21278 21345 21376 21379 21487 21566 21746 21845 22000 22013 De nieten worden mwgen opgenon Herhaling zomertUd Het hoofdbestuur van de MaatschappU v Nijverheid heeft aan den miniater van binnenlaidsche ziJcen het verzoek gericht die miuitngolen te nemen welke noodig zijn om te verssokeren dat ook in het vervolg de zomertyd weer zal wonden ingevoerd 1 1 dat de termü n daarvan Brand Te Kotwyk aan Zoe heeft gistemacKt Pin felle brand gewoed waardoor een paar groote pakhuizen waarin een groote hoeveelheid netten touwwerk enz geboi en en ei i kuipery gevestigd waj in de asch weruan gelegd De maatschappy Holland en de lecHleryen A Ouwehand en W Tom oadervinilen n de uitoefening van haar be lryf tn ii stige belemanering Droogmaktng der Zuiderzee De Raad van Toezicht by de U U jCc ng viin de werkzaamheden tot droogmaking der Zui si 7ee is bezig le richting af t i bakenen waarlangs traka de fnoorbaan over hPt Eiland zal gelegd worden Tevi na kan met zekei lieid worden medegedeeld dat niet eerst in 1921 maar reeds n c Ti loop van 1920 het eigenlijke werk € ftn aanvang zal nemen at tot heden geschied Ie i S voorbereiden Ic irbeid Hbl Lob werkman Men schiiift uit Delft aan het Hbld De loonen der losae wei kli len zijn thans tü onpeikende hoogte geütegen gommigen weten het door aangenomen werk het o s6n van steenen steenkolen etc te brengen tot ƒ 18 20 en meer per dag Vorr een tientje op een voormiddag draaien ze d r hand niet om Er zit systeem in hun optreden hoewel van organisatie hyna geen sprake is Komt b v een schuit aan die gelost moet worden dan is t eerste werk uit te vosschen voor viea ze beatemd is en daarna te taxoer n wat Voor het Kssen betaald moet worden ander marcMindeepen ii ordt vervioigens tien ontvangea der goederen medegedeeld wat hy voor het lossen moet betalen Het geibj urt mi rigmaal dat b v voor de loaaing van een lading steenen uit een fichmt die door drie mian op een goeden voormiddag gelost kan worden ƒ 46 arbeidsicjon wordt geéischt Of er dan geen concu rrentne ia ZeJter lie is er Joch zoodj er anderen bykomen worden zy ingelicht en wee de lm dafe het Kouden durven bestaan voor minder te gaan werken hoewel er te Delft genoeg werkiloozen z n die zoo n karweitje geame voor de helft s ouden doen Bevretód voor tearo r sme durven zy er niet aan beginnen De lieden die het meest van de hooge konen piwfiteeren ayji de kroeg bazen Ala er Zaterdags afgerekend wordt betaalt menig sjouwer ƒ 70 ƒ 80 aan den kastelein voor lietgeen Tiö gedurende de week aan I Bacchus geofferd heeft E e goeden ndet le na gea roken leeft een groot deet deizer leden v K dag tot dag en niet aoodra is er lapte of kan er een poosje naet gewei kt worden of de Joüw r gaat om steun By dezen toestand ia het te begrypen dat wouwen en kinderen van dezie menschen in kr ïtten en tegen wowen en schamel gekleed gaan De pogingen van verschillende vereen g ngen op maatschappol ük geWed om afdoehde verbetering in dezen toestand ie brengen hehben tot nu toe gefaald Dp ieeflte ükheid had evenrtiin succee De Direetrioe van het V ItcrsonZiekcnhub Mag ik in uw Uad een pkabs verzoeken voor het voJigende Door mü is dwa 2öen September onderstaand schrijven aan den Rai van de gomeente Gouda gericht Geeft met versohuldigden eerbied te kannen de oudergeteekende Zr Dtoauw darecti ce van het Van Iterson Ziekenhuia dat zy den Raad beleefd doch dringend verzot om openbaarmakdng van de reden van haar onteloig als directrice van het Van ItersonZiekenhuia en wiel op grond van berichten m de dagbladen overgenomen uit ht t Raadsverslag van Gouda waann op vo r haar zeer beleedigende wü e is gieeprokai door de heei en Van G aien en Broekhuixen t Welk doende ds Dit achryven behelst dus een nklacht over in openbare raodayergadering uitr s jiroken beJeediglngen en de verwachting dat het in inyn schryven gedaan verzoek voor den Raad een aanleiding zal zyn om mUn zaak te onderzoeken ma r dus voJkorrben geireehtvaairdigd gent enul worden By het lezen van het Raadsverslag zie ik den bnef gedeelteiyk weergfjgeven met als resultaatverwyzing van adreeeante naar Regenten van het v I Z zoodat de vraag ryat of wel de Raad van den g tieel n ijïhoud van het schryven is in kennie gesteld U dankend voor de plaatsing 2r BLAAUW Ddzecfcrlce v üterson ZJakeohuii Gouda 28 Sept De hetiwkken commiaflirH uit den Zwe3 iiïchen RyJ wliag heeft besloten liet rege rlngsvoorstel te steunen om de eerste oefei nigstÜd t rug te brengietn tot vier m an Ift Semuttskiingen m aaikt men zich ongerjst over een ongeftteldheid van Wilson M vn verinoedt lat deze het gevolg a van ÜTi Kwaren atrtjd voor hot vi edeaverdra Volgens het bulletin der geneeEtheerea haefi de president een rustigen nacht doorgebracht Zyn toestand ia najrenocg onvetraideixl Itechtaingang verleend tegen een CommuniatlHch Statenlid Te en den communist den heer J Brommert lid van de Provmciale Staten van Noord Holland en Ud van den Gemeentedai l Vim Uitgeest is vjihta ngang verleend ter likt van beleed gfig van een ambtenaar in functie don ini pectei r van ooi tie te Haan dam j Maatregelen tegen de duurte De gemeentebesturen van Amsterdam Utrecht Groningen Amihem Dordrecht en Den Haag hebben d d 24 en 25 September aan den minister vaji binnen3an lsche zaken een uitvoerigen brief geoomlen inaiJc t iiaj tregelen tegen de dumte Luchtvaart Het vliegfeest op Ockenburgh lUl li g W l op Oekimburgih bij kni Hitag gi noï Zaïordag m giisH n ii t cn eiioniH bnlaii tpllingi Er weird lieol ai ge lo ii icdt T oogvnblil IcK weer ik een of amileTt uiaohin Op laii hot tiental dat iob op 0 enbiirgii l jviiidt l i Fokkers de Avro rf en de Italiaan si gtm nioprdjt ro Hiaten op de laotsite demoastreerde m Aarboonde v oer fAialtji si van bmttmgtTOom aarobiatifk op euwijzi lil lu iu stlyer nieiiiHü vnrlKtlea t Millj vuil dor Drfl dif pat uit het zickoiLhaia h oowJagen w ar hij voor een teiig olgi v a wn luotor oiiigi iluk opigeloopni W il rwik was vi rpl j ®il t © inde roodt Kakker op en too ide liet pubiioJt dat dl Mwongeii ru 4 hein geen kw ad had godaan Yp IwntaJe wyzc domonetreer d hi i flllo mogeti MipiIeïi welke delucht orohaitif k HolK pt op et n oogie nblik dat hit c wi Ijoven den pron den motor weer wikte awnzeilioiK wciigerd © whter de oiil ttking nif i het gtivojg diat h toestel i it don kop in den giroiid tertishtk au eji OulJinr geroakte Vm dpr I ift wiens been nog iti wn Èip vprl tul zat uKXwt uit zijn neèeli e po itu ituloflgcjitfiakt wordt n Hij hing me het Êoofd nAtvr beneden hi de steuinliendiw rt öfiiriia Jml pftthou iaBtP puMit sk hi iiopde afVjiidiTH poriddiwg on langjiarigi toe jurelik M n erwnlc lioim een kraojft aU hulde voor zun crate vlucht na zijnhcr 1 tivwijl wn enthoueiaritc dame hoin ot H gouden fpcii op zijn dan tak De vlicgfir wftft cc ttT uwdig gewteldi oi ite ► ewiizeii van lailde die de Hdhad an ht Fikk r toefi fll niet kon len veMielpcn H l toestel wmii nnHr e i an dfi liangars gereden om daar zoo inogeiijk nog l din lierMt ld U wordai Tc ïo vieren is de parachutist Hmizinga tt evn Fokker opgieetegwi en op orgpi Ti ri lotte ZIJ nog vermeld tot de t l at Tanekii met dtpn jouTnaltet Van iEjcinwdiik de iiicJit i in gowe rt ondank zij do teje a hie een tocftt door bet luoht tftn her t geiiiaakr wetke Van RienwHijlc ziel daoht en door faoöhil werd opgy drasen aan den Htuiirdor Sldo Voljjjpofi lU Verklarimig van oiwen collega vfot te htH xponment aöhdtfrrend VartdAflf wa i er een ItefdadlghiJfMtig Naar de StockholmBche bladen meidon ziait Zweden op de arbendersconferentde te U hjngton w itegenw oordigd weiden door l in in pecteu r von Koch en den miniafcer Bident aJs afgevaardigden van de regeenog dp Bociaa denwcraa t Lindquist voorzitter van de Tweede Kamer ntameais d arbeiders en von Sydow een advocaat namens de werkgevers De afgevaardigden zullen reeds Dinsdag vertrekken om in do Ver Staten het verloop der gébeurtenifleen gade to sJatm Mochten DuJtachland en Oostenrijk niet ter confenantie uitgenoodigl ivoirden daji zullen zy gelü k reeds i meepe ieeld er ook in geen ge wal aan deelBomen Vereeniging voor Vronwenkiesredit De Vereenjging voor VrouwenkiesrecHt heeft Zaterdag te Aimsterdam feest gevici j wegens het 25 jarig bestaan en in verband met de invoering van het vrouwenklesreoht De dankbaarheid jegens het Kamerlid Marchant kwam direct tot uitihg by zyn verschijnen in de groot © aaftl van het OonCtrtgebouw Toen de leider der vryzumiigdemocrati St he Kanieifractie binnentmd werd hy eeatdriftiig toegejuicht Hij nam plaats naast tal van amiere autoriteiten o w o femerkt worden de leden der Tweede Kamer de heer Th M Ketelaar mr P Oud en Ahr Staalman en het lid der Ig erste Kaner prof inr D van Eniden alsmede de heeren lir E Abraihama wethouder van Amsterdam en mr H Smeenge en G A e Ridder resp I d van het hoofdbestuur Il secretaris der Liberaie Unie Het Hoofdbestuur van de Vereemijfing fitt Vrouwenkiesrecht vea scheen toen de saai gevuld was met mieer dan 2000 feeatV ren e vroiiwen op het podium dat met pUnten en bloemen versierd was Voordat de officioele opening van de bljernkon Bt een aanvang nam bracht het dameskoor Zangilust onder leiding van d n Ittor Willem Hespe de cantate getiteld Levensbiyheid van Anna Lambrechtfr Voa tot uitvoering waarbij de dames Anna OldenV om alt en Lena de Jong tüt eenige soil zongen De componis te die aan den vleugel begeleidde werd evensnis de andoiiÊ medewericenden aan het slot luide toeBc juicht Hierna h eld mevr dr Aletta H Jacobs d C president van de ubileerende vereen ging de raningsrede Na redevoeringen van mej Rosa Man is e i mevr M Ketelaar Van Gogh zonig mevrouw E Coops Broese van Groenou een Omroep tot de vrouwen om befwust het reuzinwerk dat de vrouw wacht te verrfchtên De woorden vraren wan mevr Van Iti lÜr Vaïi Emden en de muziek van Anna Lfcmbrecht Vos Nadat de dames F S van B en Klaiir en V C van der Meer van Kuffrfer he i oord hadden gevoerd had de huldiging v m mevrouw Jacob B plaats Hiei y werd hiar door een groep kinderen bloemen aangeboden waarna nwvrouw Docterfi van l eeuwen de hulddflnnsrarede hlrfd Kaasmarkt iULJ WATEH 2 H i t 191H Aanvoer 52 jwttijen guwicln J t4ü K 1 l rljwGoud ohe Kam le iwort f 70 tó 2e wort f 05 iM Hwi ti I lUHl g BÜITENLANDSCH NIEUWS ENGKLAND Ken eigenaardig diplomaat Te loonden ia nn een korte ongeateldheia 7i jaar oud overleden burggraaf Bertie of Tl ame die van 1905 tot 1918 Engelsch g zant te Parüa was In de Praneche hoofdstad ia hy verscheidene jaren tie de leken van het diplomataeke corps geweest Tevens was bü e n van de teekomachtige figuren van dat corpa J Ir Francis Bertie loo vwaa toen nog lachtiE z n titel en naam stond ei voor beketid zich steeds met een buitengewone ongLncprdheid en deze t mi is ne zacht o ei alles en iedereen uit te spraken Daarenboven was het een van zyn aniiisetnentei om ale hy Fransch sprak zich by wdïe van grap te bediemen van krawe populaire volketermen Wanneer jonge diplomaten van den Quai d Orsay met een booUM hap aan Sir Francis Bertie belast weri en vermaakte hy er zich mee hen den achrik op het lyf te jagen door de termen waarmee hy ze kalmweg ala ware het ekuiaehtc diplomatii e taal begroette en to Pimk In de politiek deinsde hy ook niet voor Iieel krasse J mnsche woorden terug MiniFter Delcass ctóe er altyd eng van Weef schrikken zou er van weten mee te praten In de eerste tyden van den oorlog gcrfden de erg tp uitdrukkingen van Sir Francis Eer tip vooral ItaHë I wolsfci moest het in zyn nond ook nog al eens ontgelden Met BertJe verdwynt een van de mer cwiardïge diplomatieke figuren van het Pai is van 1914 waar begeiyk met hem Iswolski Russisch gerant die nu ook dood ia en Tittoni Italiaanach gezant die nu minister VB Buiteft Zaken is gevestlffd ni ren Verhooging predikantstrartemcntcn Dr C J Niemeijer de hoofdredacteur vim het Weekblad der Vryziiuüge Hervormden schrijft in zyn biaé onder het opschrift Spoed gewenseht het volgenue Men zaJ ach heriuieren dat het voorliet van den Bofid van Predilmnten in zake de alamBragailti wel door de Sj node ts verworpen maar dat een commiisle is benoemd bestaande uit den voorzitter ea den secretani van dien Bond en drie loden an de Synode om een nader onderzoen n te stelien Om geen tyd te verliezen wtrd tevens bepaald dat een buitengewone vergadering van de Synode zou worden tbuuilen als de connnieAie spoedig met haar Willy Mullens Willy Mullens de bekende firmant van Aibert Frèree beeft gisteravond in het Gelï3uw van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag gejubileerd Twintig jaar geiden werd de firma Albert Frères te Brc a opgericht weHce thans in ons land bioaiïonpgehied niet alleen den toon aangeeft maar door iedereen als de pionier beschouwd wordt van de enorme vlucht welke het biobcpopbedryf m Nederland gwiomen heeft In een kermiatent is de firma Albert Frères haar bedryf begonnett thans heeft y 6 sn eigen theater in de Kettingstraat Ir Den Haag en speelt des zoraera aJtyd in het Gebouw Gisteren werd WiJly Mullens dan gehuldigd in h t Gebouw Een eere en hulddgingscomité had lich opgeateld en Willy Mul leng en zyn echtgenoote werden door den oud nuniister Lely op het podium geleid De voorzitter van het comité dr L A Rademaker buldiigde verdiensten vian den juhÜraJs daarna sprak Ht R B Ledeboer voorzitter van de Rtaatscommissie tegen het bioecoopgevair Henri ter Hall dr Me uizen en Eduarl V rkade Ver hal lende prachUge cadeaux werden aangeboden Togen twaaJveti was de huW ing afgeloopen mill DE Wt s wordt hiermede kennis gegeven dat met iQf ang van 1 October a s de pr s van het abonnement op dit blad wordf teruggebracht van ƒ 2 0 op 2 2S par kwartaal en by wekeiyksche betalinir op 17 cent per week Teneinde deze door velen gewenschte verlaging te kunnen doorvoeren moeten eenige wyzigingen worden aangebracht in onze Zatetdagsche editie O n s W e e k b I a d dat tot nog toe aJs apart orgaan verscheen zal als zoodanig niet meer uitkomen Het meerendeel der daarin opgenomen rubrieken zuilen w i echter in onze gewone Zaterdagsche courant met een kleinere letter gezet plaatsen teneinde op die wijze ook tegemoet te komen aan het tekort aan advertentieruimte dat zich des Zaterdags telkens doet gevoeien De Kindercourant biijff in het oude formaat verschenen op de achterpagina zal echter gelegenheid bestaan tot het plaatsen van advertentiën DE DIRECTIE = 4 = STADSNIEUWS ÖOLDA 29 September 1919 Afscheid Pastoor Goi In het aan de Hooge Gouwe achter hulzen verscholen vriendeiyk kerkje van de Oud Katholieke Gemeente van den H Johannes den Dooper heeft gisterenmorgen Pastoor Gol voor een talryke schare zyn afscheid gepreekt Nadat de organist de heer G Smit voor het aanvangguur een naspel van Haydn iLid doen hooaien ving te half tien de e vone lenst van den Zondag aan Door het koor werd gezongen Mis No 5 vain A B H Verhey Na het Evangelie sprak pastoor Gol zyn gemeente toe naar aanleiding van PauluK brief aan de Filippenzen le hoofdstuk vs 9 11 Dit bid ik dat uwe liefde meer en meer toeneme in wetenschap en m alle kennis opdat gij moogt onderkennen wat best i s en dat gtl oprecht zijt en onherispelyk tot den dag van Christus vcr uld zynde met vruchten der rechtvaardigheid door JczuSjChristus tot eer en lof van God Terugdenkende aan de afgj oopen 17 jaren zou Z Eerw kunnen spreken van veel liefde en leed dat hy heeft ervaren Gedachtig aan het woord Laat de dooden hunne dooden begraven wilde Z Eerw de teleurstellingen laten ru sten Maar vooi het liefs dat hy had ondervoeden dankte hy haiielyk Vóór 17 jaren aanvaardde hij een moeilyke taak daar de gemeente de teleurstulling die haar ten deel was gevallen nog met te boven was gekomen Do tyd heeft echter ook deze wond geheeld De groote waardeeiing die Pastoor Gol Vooral den laatsten tyd gebieKen is doet hem met aangename herinneringen uit Gouda vertrekken Hij gaat van iiier met de hoop dat het weinige goede dat hy tot 8tan i mocht brengen rijke vi uchten zal mogen dragen Steedf heeft hy de gemeente gewezen op den weg dien moet worden bewandeld om het doel te bereiken waarvoor de mensch geschapen is Bu dit afscheid durfde Pastoor Gol zeggen het altijd goed met zijne gemeente te heoben gemeend en daarom verzocht hy haar In getrouwheid en oprechtheid bid ik U Wees mijner gedachtig als i t niet meei by U ben Onthoud wat ik U ireleerd heb En Z r erw eindigde zijn werk i i Gouda met deze bede De genade Onzes Heeren Je us Christus de liefde Gods en de Gemeenschap des Heiligen Geest s zy met U allen Na eze toespraak droeg Pi toor Gol de H Offerande op terwyl het Icoor na de üommunie zong De Heere zegene u va i Cath an Rennes Aan het einde van den dienst nclittc Pastoor Goi nogmaals het wojid tot de gemeente Hy bracht dank voor de st rffeluke bewyz n van waardeering die hem namens de Gemeente de Jongelieden Vereeni ging en zy n leerlingen waren geschonken Ook dankte hy het kleine meisje dat hem zulk een aanlig kinderlijk briefje had geschreven Toen zong de Gemeente haren herder gezang 147 toe waaraan wy tteze regelen ontleenen Zie op den herder haar geg vcn Met gunstig oog Uw zegen dale van omhoog Op al zijn arbeid zorg en waken En wil goedgunstig hem doen smaken Die zielevreugd Dat hy zyh werk mag zien Ireloond Boven I idd n zelfs bekroond Eerste hulp by ongelukken De afd Gouda van de Ned Verooniging Eerste Hulp bij Ongelukken deelt in een adres aun den Raad mede dat zy door haar uiterst beperkte geldmiddelen met in staat is haar werkzaamheden voort te zetten als voorheen Aangezien zy echter van meening is dat een voortzetting van haar arbeid in t algemeen belang noodzakelijk is verzoekt zy den Raad haar jaarlyksche aubsidie van ƒ 60 te vidllen verhoogen tot f 150r Valsch muntstuk Een besteller van den Barge dienst heeft op het politie bureau gedeponeerd een guldm van loodachtig metaal met het jaartaJ 1914 en de beeldenaar van dè Koningin Het raunt3tuk zal in handen van de jjstitiV worden gesteld Geen harmonie Zaterdag gaf de vereeniging De Harmonie een uitvoering in Concirdla De harmonie werd echter verstoord door eenige bezoekers die zich niet wilden gedragen naar Je aanwuKingen vajB het bestuur met het gevolg dat de politie moest ingrUpen urn de herriem kers uit de zaal te ver Ue Winkelweek Morgen wordt de winkelweek officieel ge nd Men i al dnik aan den gang de stade feesteiyk aanzien te geven Aan denKleiweg hangt al een vlag en de Hoogstraat is afgezet door eerepoorton waartusSn e Wiegmachine van de io coop Gouda Vooruit hangt Ook zyn er verscheideneétalages gereed Mode Show Zaterdag ia er al iets gezegd over de Mode thee die de heer J Samsom had Keorganiseerd in Kunstmin een oproep uitireiraan van de aanminnige Juffrouw die door de mode medewerkster van ons weekblad altüd het grdhge m jdekoningmnetic wordt genoemd had vele dames uit onze stad en elders wU hoorden dat er ook Haagsche dames aanwezig waren bUeengebracht in de zaal die er nu zoo wonderlyk gezellig uitzag en toch op andere avonden zoo vreeselyk kil kan zyn Maar nu waren er hooge palmen die de scherpte van de hoeken wegnamen op elk tafeltje lag een kleedje en stond een vaasje met fleurige dahlia s en in den meest verwÖdenlen hoek van den toonaelwand was een klein podium waar een strükje half verborgne achter groen speelde Zoo kon het moeiiyk andera dan gezellig zyn te meer cmdat het zoo vol was en toen het voetlicht aangloelde de muziek het plechtige Wilhelmus speelde dat staande werd aangehoord was de atemming er ineens Na t Wilheimua volgde de pittige de bruischende Marseillaise en daamd betrad de heer Samsom het tooneel om t heelo publiek van veel dames en weinig heeren van welke laatstett er nog in een colbertje verschenen welkom te heeten Verder vertelde de heer Samsom dat het eigen modellen waren die zouden worden vertoond en dat die zonder uitzondering by hem in den winkel aanwezig waren Voorts dat de bonthoeden en het bont ook van hem afkomstig waren en dat hy voor de gegarneerde hoeden de medewerking had gekregen van de dames Schmidt Daarop begon dan de eigenlyke show Er waren vier levende modelion vier dames de geraffineerde de kameel de leuke blonde en de kleine ooiyke Ze heeten in werjtelykheid anders maar A y noemden ze maar zoo om houvast te hebben wanneer we over een coatuum spraken De geraffineerde bewoog n l niet alleen haar heele lichaam maar ook en speciaal haar oogen Vlsof die ook by de kleeding hoorden en door den heer Samsom geleverd worden de kameel deed ondanks haar vele voortreffelijke eigenschappen door haar gang haar bewegen van het lichaam aan dit sobere woestynbeest denken de leuk e blonde was favoriet doordat zy alt d lachte mooie rechte beenen en krullend haar hatl by sommige jonge dames is dat precies andersom en de kleine uoiyke was van de vier de minst groote en had levendige oogen De dames hadden het natuurlijk erg druk uit het midden gordyn kwamen ze op Hepen naar het voetlicht zoo sierlijk als zy dat konden lieten zich van voi en en van achter zien deden het bont af en don mantel uit om weer addere kleedingatukken aan het oog bloot te stellen Heel elegant waren de costames en vanzelf heel eenvoudig en ook niet duur zooala wel gedacht werd Want er waren avondtoiletjes van ƒ 60 mantelcostumea van 76 en 85 gulden en t was rnagnefiek Zeer mooi was o a een blauw mantelpak met zwarte tressen een dito groen eveneens met zwarte tressen en knoopen gegarneerd Het bont was meestal van bruin vossenhaar er waren eenige skungs by en het lichte bont was Amerikaansch Opossum Een bizonder nieuwtje zagen we de handschoenen met bont manchetten wat heel warm iykt voor winterdracht Ook de Bchootblouses waren heel mooi Met de vertooning daarvan moest men echter al gauw ophouden omdat de mannequins het erg warm hadden Heel mooi was ook een codtuum van bruin fluweel met losse buis en bontmuts m dezelfde kleur het costuum met gameering van roode wol Wat we gezien hebben aan avondjaponnen was subliem werkelyk schitterend en er klonk veel applaus ten bewijze dat de dames er net zoo over dachten De avondmantels nieuw model waarby de mantel in plooien hangt die Van onder worden opgenomen zagen eruit ala kleeren van een sprookjesprinses Het is een groot succes geweest voor hetModeEtablissement Gouda wy hoorden dat naar aanleiding van die show reeds bestellingen inkwamen uit den Heag en dan zyn er nog dames die naar den Haag gaan om iets moois te koopen dat niet te duur ist HAASTRECHT Ons Raadsverslag van Zaten ag j l behoeft enkele verbeteringen Niet de heer H Jüngling wcrJ tot hoofdman van de Knechtsbosse beauemd maar de heer Th Rateland werd al no l van de voordracht met algemeenc temn en gekozen De Raad bealoot verder in verband met de nieuwe regeling niet 10 W van h t sala1 IS van het hoofd der school a s huurwaarde te berekenen doch schatting Ier huïti waarde te ki zen die op ƒ 200 werd gesteld Voorts zal niet ƒ 110 doch ƒ 60 worden aangevraagd als vergoejing voor de leasen in nuttige handwerken welke door te onderwyzerea buiten de schooluren worden gegeven o Donderdagavond vergaderde het l e8tuur van c e Haaatrechtsche IJsclub in het café van den heer K Japies Besloten werd een deskundige opdracht van het rietland in de Boezem Besloten werdd een deskundige opdracht te geven een pUn en begrooting te ontwerpen Dat deze besluiten er toe moge lyden dat van het zoo mooi gelegen water een mime ysbaan in de toekomst aanwezig zal zyn mogen we evenals het directe en indirecte werk dat er aan verbonden is een gemeentebelang noemen LEKKERKERK De vöordrtJit voor hoofd de opmbare Ikmk aehdól beitut uit de heeren 1 J tl Ronhaar Ameland 8 T de Wit eGravenhage 8 A J v d Giessen Rotterdam poin Voetbal t V e r z i c h t Jl naar ie pdaduwlijke onfcniwAinj voor U wi teUjivt i y Klas 1UKjd n dii Ajftxldon iHt wj loroui nic vvixltr brcüipwi tiau een giihjk Hipel ieg ïi Wauw W Ueei vwl ver ïOliit in kracflilen wm er ia het ÜUtdion luM Op iH U Bügov nioiiieojl leidde Ayw zelfo im 2 1 iiiaBtr lut laaii vollioiLd n nji de Zaoras Wês oui zatlic dat iii de laat tfi mlnuien degelijltmakor kwam Di izeiidon woaniittii dez ontiiKwling bij A F Ue at zloli m de lÉeuflolio le klas iiteer thui i gevo€ wi tiianw was de Uaehoaaairiiohe ïevvrni voor de tweede mail liK Mii d va ii de rokeiMig ZiJ moe n lut t ciiter zonder Dó Ki or awWon ivaairdoor de groote prodluoUviledt van de iyorl 0 do verloren giingl Het A F C ell at zit giMxl in elkaei en t geheel sluiteid Met een l eeilj boter sidliÉOtdeK voor iioLd Ml meer sitevighiHd in don aanval Dl zilvfreiilwl inoniHcïieii Idevon dtw trailiue goiroui Ate Unifitnr inoem ock nu ypairtft Ihh loodjo Itflggwi ea iiK teeui 50 u i rlang naar de Kotteelad tcc gikeo rcii IX grootsie viiraé+flangen Imichlen oif d utt la wi ILI C UF C Qulokl 1 VI on V O Haaa ioin Het vluaRi H F C kreeg to d beido lliu swedritrtjdeti rcisjH 4 vorli i unten Ie noieereni Quick dif ha zondtT BosHolittorl inoeot stellen word door U V V ffetók pt terwijl do foüdbnookwi fci Rotteirdai t fleu dt olub Hu Aut HOrburger liei doel niet wi leu U MmJiöii Da ButtmliuiiiiKsF warou op liuri terrein brter thiiiö ifii dopoot erdeai er J laiKgH llaarkHii s kooper Voor lie ovej nigpwinptAitie p scide CoiitioniUit in L rtreoSvt een scfiiiltis eindea H lHlTijd on womiesi iiM 2 1 van HerüuU Zooa e w roed dachten zou W F J het tt geii t Gooi niet zoo ver breu g n aln voirïgen koer tegt a de Ölornivogt ls j u wurdm ZIJ zeV met 3 1 terugge on l ln I e ivitsia en in de 2e khiH hebben om4 c iiwel 11 4 nieem verrast Dal Gouda door Mien Wwrbaar inet appt tendo cijffirn zou kordon gekiiopt haddo we niet v eirwaoht Over t algemeen ia hot A W dftal gwn team dat kamqjioenflaapiliBÜesi l tzit maar zeer wisipelturig is en In BtoAi ledorn ploeg in Buasuni Ij teien jibniTkeloik ülyiiijwa ia gasteren doer liet oog van o i naald gekropen Offlrfwon ze bot zells iH ii kwartttr na niet de lojtln had of bi ter gfaegid CVemer iiad dw l jidiiig fi eft do uilftlag niet do jullBtp vtThoudiing weer Een S l avio wioning Iwddeii dij gödtqn alk z oi verdiend llim e el Mii aehiea tOL voor vm af Nlein nd Idoiik iiiï maar lu geheel mloot ai een bu Bij 01viii la werkltü liet Wnmm trio haiiiHoiii Vaxi Eijk m Steji hainu zeer hird 1 blofw de e t A ri O ir een groote aanwinst Oreinea wsh d roei vam hel d Hlj debuteerde Lni Blfïhklerendmirtljl o i VjouIo iiK t zijn goe ea klik op Ka H H üold i te wdlem evenwroi W fderom hpeelde Hortus op eiigon torre n gtlijk 11 thaii tegen Victoria wi r n ai do 0L mpia rtwervi niet 2 0 klopi M DO O wtüpd door Hilïenwni met 3 gi klopt Do Ci idtt r rv wl tt n tegeii CJ S V 1 eeii gMijk pel te liaiuUiaveH 01 mpia D E C 1 1 l en IriIF 2 WeHeo beide dftallen zloh oj en lelt Olympla 1 invaibrT Direct Xoriiien do D E ap i op het doel Bf tnaar Duijni fwnooirt dezen aainn al fen zij voorlioodo aan het werk I an wonlt OeiiKT g ïprobeerd Hij Wijkt voor ziiii teak luTckeud ea retouiwert e nlge gc Wli ke aanvallen aek m onvt rbid dclijk Ala Steeaifinia goed oplu twigt In coijibhirttie met Sitephanu SaoMOin on v Eijk scoort deze iFtnlfrte onhondbaar na 1 niiwulen sipclen Di prikkelt lo Anwtordaimner i Onstainiig vallen ze om Pamen allorjp trucn lof m maken z vr vn l gebriUk van hun lioliaan r tkraoht IRt bezorgt hun meaiige o rlred ng en warden daaanloor vaak gp tuit ia den aanval I rbatklflijk ri dt Cremer chl liea Fnd Dan zien we he Olynipiia doei reedisdoorbourd a K ylot ta JUngJingj redlUng brrngt iHt oem evaafflijke WTuibbeU ng en den hal corner werkt Oir bcsi rter vailleti n i do beïd qulotettfu aan m menÜgnnaal is Olympia in dtve pedode de mrvrden Huat 1 0 N i de li htvattlnA n de eerste aanval w dt oni voor D EC Dit br n t de Oh inpia vooTiKOode niet van ttlretk Bij een gecoirtbirietyvl opl rfmgen van SlepMiui en Ste rti na beeaat een dar DtE ew een ovcrtrtxling Ült rie Nn een aïgefliagen aanval vangï Stephar Hti op Pil geeft na een iM achtl en eolo ren over aan van Eljk Dme wringt zÉo nwH het leer door de ftcÉfrrhoode en tivdif verwachten we het 2e pUnt ah een D E O er hnn op iMifalre wijze neemt en dk haevc een straïsehop berorRe weike nieUi oplwert I Belioudenii om eokole Miival ta M voor I Olvmpia gedaan 9teeck hevif r wordt de druk op bet O kxt Tetkem nd Or ner HOiJWereiid rauur inool eindelijk ïwtohlen oor oen rouxeakol op korlen abMaud ts JUiyjilUjig een aanval nuet gotd beourdtH lt soUu d u ldi voor den bal uHrt i iiu niornio aart tuAchwi Oreninr eoi t uijm door die iich op dat inonimt Li lii doel tiad opfrwwUL Hij Itad dit pum kuriuen VQurkoiuon al hij ziju hoofd er omhT Iksd gezot mwhr at er ilaa vaa zijn liooïd wat geworditil Aartvttil op aoiival r dt Creiner eti beKOhcrmt zijn doel 0 Oibel wiJ e ALloa pitobiwen ie D E C prtt falro zoowel aïS cc i iikB Ha uiduiro tnice doch niets aat liij is aii venniirwl aar Ook Malkm springt hij en kopt een wiwao goal h t veid la Langzamerluwul verf rijkt de tijd Nog oiHimaal prolieeron van EiJk i n fjaniaoin het wetke laatste op zo U gk vaarltjke4ij £ genonien wordt dooh ui den ntaml komt goffl raBidedi I dezu periode heelt D E C benlliat een puur toalx Vfïpdlend De D E C ptoe g t en pluin voor Iwar praicti ijii 0liiii ad b h iimar Oomett de groots alfli Kltt x amtiet viMd De w odwtr ij don Gouda IIG S V 1 1 a t V vorriohijnt met zes Gomia echUT ook met uenigt in ialicr Oiblankado Mü invaJiew peelde Q AV Ma boter E cn oor ruft woft G 8 V de leldinx te uetiteai N de nwt i G ti V ook ttteedti do moiiderc doob voor doel heoli ZIJ gevv goliik Zelts na ongeveeï e Tt halt uur npdain Weet Qouda gelijk t s ntakcjk In dezen Land konit geeu wajidoriiilï miL ar aclwonlioven 1 T 0 P 1 1 ti i Het iH 1 van É liooni ven wm ovw Im I gtll n I wei wat lieter dun vaw T O F en kidde im t ru t reeds met 3 Ne de rust had T O P met i ii paar go c uitvallen iioces en wist don keo piT 2 loaaii te vtTSblailkan Hoewel de r j l kiH por zoor vejnlenflialijk werkte kon luj tooh nlM voerkoinon no0Smaal e iiKX ton 4 Wohe n Hrt J ndo braolut aeu H eh cixlioiMlt 0 2 overwianimg oor SclioorJioven D u 4lag van do Zato da fUid ki geItotidon Roei en ZeilwedMriJIlen k als oliCt W lierry rdeieii è30 r dlaioe bn uiid Afstand t K M 1 pritH D HoogendSjk Jr XJ J look ir Htuunfcwiio mei J J BuJ 4 niln 40 2 5 w 2e prlje H J Nedamorst Jr J M ailjdaira etmirdanie mej U v Zant 4 rnJm 46 3 5 oec l anio rot den 200 M met keerpunt 1 pr O H de Wild 2 min IJ 1 5 si C 2i pr C Jonke 2 itón 14 S 5 soo j pr i A GoeiewaagMi na lotm iiK A Mrei kland Jr Hardiwafp Zeilwalrttrijd Baantengto 3 K M Scherpe vnartuigen le laMe Aysha s luurman G H Looman 43 m 81 aac 2 Itonde Voe X Hfenirmen J M iSuiJdiiii 5 m 29 mo HoeicTH U Rondo Neotor rtuumwn Th Tii kiT 5 t m 2 Aw 2eKoode Jo tl u Kttiurnian J H Krom 41 m M e 12 voois taluiaardJpllon le lïoiuie C orrif wtmiriian M de Mbl Ö5 m l2 8eo 2 RoikU h Koiiner Hfiiurmaii H d Hdle 1 11 2 a Uit deu IJüudscheu Raad Twee interpeUatiea Er ifl Vj ydaganrond door den heer San dors geijrterpelleerd over t uJtbUjven van oe invoermg van de 46 iHi ce wwtwo voor het gemeentepersoneei Zooaja men weet heeft de Raad zich in Maart van dït jaar op het standpunt gesteld dat de 8 ui endag voor het permmed in geme ntedienst mii Ht worden ingevoerd 1 Jan 1920 ff zooveel vroeger als zulks mogelijk was waarby dan overgangabepal ngen zouden worden getroffien Door B en W ia tmn dat besluit uitvoering gegeven en het stond dus vaat dat 1 Jan a s voor alle personeel in gemeentedienst de 8 uiendog zou gelden De heer Sanders en zyn medestainden warwi van oordeel dat er met die uitm rmg Has getraineerd en dat ie invoering veel vroeger had kunnen plaats hebben en daarom dienden zy een motie in waarbU wö mogen wel zegigen geèlscht werd dat toch is de geturuikelyke term directe invoering vam de 42 urJge werkweek btj de Lichtfabrieken als continu bedrijf invoering op 13 Oct van de 45 ttrige werkwieek bii den Reinigingsdienst en op 1 Nov by de Openbare Wedcen wy hebtoen oiw afgevraagd wat de grond was van deze door cle Evoeisal democratische leden geatjelde motie waar biniten drie maanden na dato aan hun verlangen krachtens heit besluit van den Raad zou moetenzlin tegemoet gekomen Was het zoo n onverbdddedyke eïach dat nwt die invoering nigMioeg geen dag meer kon worden gewacht Stond daarmede zoo n geweldag levensbelang op het pel dat door middel vam een interpellatie in den Raad deze uak moe t worden geforceerd Ja hc4iben de lo c aldemocratische leden gezegd want als de ttrecte invoaring by de gemeente door one wordt doorgedreven wordt ue poaJbie by de arteidera in t a1 emeen veel sterker De heer Lafeber toch zei dit heel duidelyk in antw ord op de beiwaren aie W bü partieele invoering by de g eme nte zouden ontetaaa het U votürekt niat noodlf te wachl n tot alle groepen klaar iqjn daiamule heeft d ittratrtec bif één plaat dan komt ze veel snrtler voor elkaar en wij verwachten tan den korteren arbeldsd dat wü onie strtidorganieatiM hechter kunnen malden aU den mannen meer vrUen tyd wordl gegevMi Dat is dus het fioel Ovor de ethi zyde van het vr gstuk nn den wtkortca arbeidsrtUd werd niet farepthet geldt de machtsquaeetie Waar de zaak tjoo stond waar het dus niet giac om den 8 urendag aedv wjaï over trouwens door de inToerio bö fflVt onderzoek en m t vocHrateUen gtmed kwam Dr Niem r siMit dan mótX hy ii vreugde heeft tw kemien gegeven over de voortvarenoheid die in elk gev l van de vertegeowoordigars van den Predikantenbowl is te verwachten aldus woort VoortTOwndheid is hier zeker hoo i t gé wenscht Op het aUervroegst kunmen do vuoratelleq der commlseie in Januari 1921 Infinitief xUn aanflvnomen aangenomen = n ditm zin dat i zyn geworden tot rechtsgeldige wetten En het zaf wel met mogelijk zyn de oaardoor in het leven geroepen alarisregeling dan tervtood te Laten ogaan Het nemen van de maatregelen die noodig zyn voor de uitvoenng aal ook nog A el oeoigen tyd oischen De voomt on au len byv stellig wel Inhouden het heffen van een belaating van alle li fonaten Ier Keric rNCIEZUNDRN Buiten verantwoorde ükheld der Red En als daartoe i besloten zal mè iek r niH met een vloek en een ucht overat de citnslagen kunnen vaststellen en de bedraden kunnen innen Wy doen llevw geen ra iiilr g doch wy vermoeilen dat de aalaniitregeling toch tn elk gevat eerst een g maanden na Jaminri 1921 in werkjiiv kunnen treden olanff loinnm de mee te iMredtkantes n t wachten Het is daarom zeer te hopen dal inmiddels op andere wyze voor v rHooglng wo tl rezorgd Want op een altfenieeoM regeUn vanwetre le Kerk moeten zU zoo lang wachten Het kin niet vluggeir de zaak kan tegen dien tyd nog al iM in orde zijn als allet zoo vLot motelljlt viJi fetnpe loopt en er op geen enkele w Jm vertraging fcomt Het IS daarom wel zeen zMr noodic dit f een tyd ongiebruikt voorbygaat dat groote FpoAl wordt betrlóht LAATSTK BKRICHTEN Een gerucht BERLIJN 28 Sept De Vossiwhe Zeitung meldt uit Geneve De Nouvelle de Lyon meldt dat zich glateravoitd in de Fnmsehe Kamer een gerucht verspreid heeft dat Caitlaux vermoord zou zyn QU tie politie wenlen inlichtingen gevraagd ie het gerucht m nachts nog niet hatl tegengeiiproken Berehtokl de schukUite BERLIJN 28 Sept Tegenover een vertegenwoordiger van de Vossi he Zeitungheeft g aa Berchtold zyn lee Iwczen uitgesproken u i de Weensche publicaties diede schuld byna geheel op Wceam laden Zijn taak voór Ven oorlog was niet den OowtenrykftchHoongaantclxen staat in vre lo te latsn ontbinden maar hem zooveel mogelijk vrede en wanneer he niet andersging in oorlog te behouden M sn tracht my nu als den meest Maoihiavellistische Pappenspieler van het Europa van dieil tqdvoor te bellen voeple hy er hy Doodgereden Na aflotqi van de vltegidemoniitTaties op Ockenburgh is Zondagmiddag in de drukte op den LooMluinsGMe weg de Gymnastiekonderwüzer Cohen uit l i4len door den stoomtram aangereden en gedood Vliegongeluk Bü de Marinestaf ih hedenochtend bericht ingekomen dat op het VliegkAnip de Kooy by tien Helder het vliegtuig C l6 gevallen is Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor Inzittenden waren baatuurfler hiitt ter zee G uw passagier korporaalvUegtuif maker Jetten Het teeatet is waar beMlwdigd KonlnklUke onderHcheidlng H M Ie Koningin heeft veileend de huls orde van den Cïowlen I euw aan den Generaal Snyders oud opperbe vel hebber van leeeo landmacht MARKTBERICHTEN UIT DE PERS DvMonatratie Post en Tel perseaeel Naar wy meme Is gisteren te h G veshage in een dtMr ruim 800 personen bÜgewoonde vergadering van N C en P en T personeel besloten om indien d interpellatie Helsdingen aH Dinsdag m de Tw ede Kamer onbevredigend afloopt Woensdag een demonstratieve staking te proelameeren welke 3 uren zal duren welke tyd zal worden benut om te beraailslagen of tot scherper optreden vanwege de organisatie zat worden overgegaan i 1e ledeeling werd gedaan van officieuse besprekingen met de S D A P Kamerfractie over Hteun by e v staking Besloten werd dat de postmannen Woensdag voor het Kamergebouw zullen demonstreeren TELEGRAFISCH WEEKBERICHT üeofftHe t jtwl 7 irt 3 l mifüiaUUnu Ijit liBtv tand 762 4 te ldmoway Tiraol ting tot de votgctvlivi dntg ywakk 104 uwUlffe westelijke tot zuidw eiijke wind aanvwAoUjk pn1e 4te ijk iH Holkt iiuH H nig of gtK n r Beii latir tofi em nde iH uoiking t ti nitier kun op ngcn zachter ADVBRTENTIiN Een ruime moniterzaal li onza mocl ll ƒ Zie de 1 f r s 1 Zie de Zie de COUIMi en probeert ii het Een wsiarlsora dat V voor Itiid tot ome Cllllnlel behoort 42M 40 TH H HEE5EÉ j SCHOENBAZAR MODERN KMwta 23 Bonti