Goudsche Courant, dinsdag 30 september 1919

De Hear on Mevrouw NAGTOLAS BOOT Bonte betuigen ban hfeteIjjken dank voor da vele blaken van belangstelling ondervonden hij doReboorto von hue zoon l 2B0 1 Oouda i l Heptemlier I I9 By myn vertrok miut Auistenlam roep ik alien dm mi gekund hebbeo een hartelijk vaarwel toe teveffs batnig ik hun die 22 September voormij tot zulk een prettigen dajt gemaakt hebben mijn hartelijken dank 4281 10 Pastooh GOL aSe JiMirgaiig OEVlUAOD TJniiiieriiiaasleerlJiig Adres A VAK KIJK Timmermante Stolwiik 4282 9 t M IMOaZONIWN MEDBOmUMOaKi Op da voorpefiaa 60 hooffer Oewoi idvertMititii n ta oBd n n lei ediBaa b eoatrwt M CMKlm prUi Groot Itttm ta rudaa iron w btfek d bhu pUktarai M AdvortKtiln kaïBte wetdea iim md df r taHehnbnirt vu oUed B kh delM AdvtrtentiebQrMwx d obm Af r In deze dure tijden iti i Tclel UtMo 12 il het meer dan ooii aoodi ter de ae te fUd ia elke xeek meo hel b lli ksi koopt Neemt deerom eeoi proef met de wareader UNIE WINKEUS Bij elkea ecnkoopontvenit U een catMboo tol hel beiiedebedral Voer f 10 een booe wordt piel 10 doch IB dus aan DanMar terugbel aald V Geen enkele eek geen enkele coöperetiegeeft dithoogediridcDd Voor de kwel teitenwordt in elk opaicht Ingeitaao en de pHfiienlijn oiet hooger wel vaak lagar dan ia coder sakcn Een nedcnkende huiimoeder mI hier voordeel iniied om uitilulicad de UnU wlnlialB t koopen Neemter eeoi een proef mede 4238 5 UNIE WINDEL te QOUOAi Hoogstraat 2 Redactie I Tekf ïatmie 545 twijnt het tndlwidu soo volkomen dat ifc geen moment a noeten zou symbool v a da trhuld oondebok te worden om bat ge teisterde werelddeel te Helpen de gevotffen van den oorlog eendgszaiM weg te nemen Maar reeds verdwijnt te Miov r do huld aan den oorlog de schuld aan dan rede Heeds ayn de omtrcikkcn nut de vul gmde oorlog diwle uk zichÜMsar ai zij schenen op get ke wi ze onontwarbuar ta zjn Hoe onbeduidend ia tbaos de toskan Rtigfl aanleiding voor den volgenden oorlog vergel Oben bi z n fatale oorsakaa dia In deze dagen geschapen wwdent Een tegenspraak kan men dit aigsBli h lei noemen het is een vaag vemnajr dak op de feiten geen betrekking heeft Volpens de Vorw rts zuUao alia Daltsek liooumenten aangaande de schuldkwsatia eeiïtdaags worden openbaar gemaakt Kautsky is juist dezer dagen mot ds odrroctie van de dnikproeren bsgonnan De groote d Asnunaiio onderkionlag van iume en dochter heeft zich laten cmdervagec Aan twee Finnscbe iouraallstsa die wUten door te dringen m Fnime Voorloopig kan de groove martelaar dal gemst zeggen w nt van al die nara dl tren is geen sprake en zal voortoo iig gaeai sprake zfjn De vertegenwoordiger der Ezealsior vond fl stad in ui reMen feeutrreugde wur liAiuumzio de veriieoriijfeste hoofdpenoo an was D Annunzio heeft aan de beide Fraoaeha journalisten het geheele verhaal va sija wedervaren en de bezetting van Fiuma varttld Wat lichtzinnige geesten een avontuur noemen zeide hU is tecnts heilige oepsng Het gaat hier niet om roem Ik had in mijn huia kunnen blijven varasn irama s en rowMis kunnen blijven chry en Maar de volstrekte noodzakelükhaid v m mij geUeken Htf was noodig dat k DMJ ten tweede male toewijdde Van ziJn komst met zijn troepen ta Flume vertelde d Aimunaio W komen aan da poorten der stad Qt was tot alles bealot n Generaal Pittaluga het hoofd van da ItatiaaLsche troepen in de stad was op UQ noogte gebracht Hi snelt tos Toen hjj iry zag nam Kü terstond de echte houdbig vui een echten generaal aan Wlat seidt hU u doet zoo tets u die die aoo intaülgent bent U hebt dus niata van dat taa De Spoorweostakiog in Engeland Om d sympathlt van ha publiek Worden ém stakera onder do wapons geroepon Staking In do kolenmijnen Oo inipuatrio bedreigd Do poot por vliegtuig Het verweer van Berchtold Do grooto mnrtelanr d AnnunaElo getntorvlevrd Amerika houdt politlo toe iolit Do Engoloohen ontruimen Bakoe Oommiviiome in ItaliSr Wiloon ONS OVSR CHT van da oadstbandelutgen op Vrvda JDb frate nUouter ot id de coufaneïitie met DITISDeVLE3CH Zift d itiligt in J C FICKWEILER Lange Tiendeweg 46 QOUDA P BEKLIJIi Clubfauteuils Divans Voltaires Werkplaat NAAIERSTRAAT WiokeCKORTEfriENDEWEG 4 3933 30 1 if Khtlaa kan ilsar atem beetle Dat la het hc hnatde zij somber 4I t ken niemaial leta sobelen Bijna op hetaeMde oocecAilik dit de laaAste woorden aan haar lipipeu ootMoapbni droo £ een schreeuw Re den tlorm builen overnteiiide Terwijl zij dsM zoo stuiidm bevend en onzeker berhaaUehlj zich duidelijk en vol hevlgeu af st Hij Klonk van meer nabij dUmasil en kwam fiaAer en oader terwijl hij zhOi tey ens I tnlkeiv weer beHmalde Saiv sge ant oordde uit alle maoht terwijl bij ala er teeol stond verablatlct maar vol Dl t hoop Ploe 4€4ing Meld hei op At Uljde gttlttkl vnn huluitt en opnieuw onbonk bellende iioed Zouden zIJ tbana nu de hulp aoo la scheen weer aan ds hevigste wanlio wordwi ovsivelererd O wat kan er A enrd sijD I riep Utfvf4 in bevl opwindli Ala sol Vo id op haar vraag MocJt eea luid gf ma t gm de deur beneden en het geluld tau een sfem die iedere zeouvr vm haar jk ed trdlw H 1 U Fulke E t zij WM sacbt dal nieoiAnd het had kunwn v n4aa ZIJ Itad een gevoel alaof slj haar bewustslja kou verWazen en zonk neer op de ateanen bank nuflt haar Een overhaaste stap Vartiuhld door u T j p w£aafiUNK viAN Boasuu Kadruk vmbcdmk Opnieuw etak dj hem haar handen toe hiJ nam die en drukte ze vad in de zijne Denk ie dat Ik ooit zal ver tea wat nj en dctiy voor mij geweaat zijt in Htrijd mdt de heele wweld om zoo te zciggeo H ar aoh Nigell wat moei Ik doen aa Je weet boe zi mevlnuwacar lett zal praten m Opnieuw bairetlbe zij In traoan U O kun je dun nia abwtuat aletd doen idep zij koortsuïhÜK Dook dook toobi Uoet ik dam giek wolden ven aag terwijl Ik bkr al die vreendijfke ui n zit en wat zal de oobtand oW treneen Zij trok haar handen uk de zijoe terug co be on w4cl heen en weer te loopen alsof d ae Uatete vreeaeüjke giedaohle baar geèeel van zinnen had gebnvsbt Niete vüa aJcefaedle on gpng ze de ziJ ten eio op eeu loon dia dot van wanhoop win Ook hij me wanbopl Bij g opclj ataan eefügazSaa v n bnas al a terwijl N dat deed vielen zijn oogeo op aijn HU Melde ar op af kudde het Ml 3S I KAWASAN 25350 b k nd epatealrerd middel le en pijoti ke iroebele of edun e Urlnelooilnl 1 Pri l f a 40 en f 4 N V MIJ SANITA8 KiDlgUUk lONlgiliignL GOUDA Lan e Tlend e 11 OCN HAaO HvdniaaMir 9 10 Vraagt sleede yyVan Nelle s Pakjes Koffie Van Nelle s Paars Van Nelle s Rood Want het verschil itiet losse Koffie in kwaliteit is O zoo groot j 71 HO VRAAGT UWEH WINKELIER A M PARIS GOUWE I ï h O J BERLIJN NIEUWERKERK Bericht de ontvangst eouer grooto keuze ftEG ARNEERDE en ONflEGARNI EBDE Dames en Kinderhoeden en verdeie nouveautés voor het ai u taanrlo seizoen l Ma Steeds aanbevelend Dansonderwijs Gouda HERM LEVIET Dansletraar houdt i t WOENSDAa 1 OCTOBER da LAATSTE INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN en CLUBS in de Sociëteit OE RÉUNIE van 3 5 uur 4283 30 Diverse Aamvana dar n primo Oelobar 4204 Jazx Rookar an Paaor Walk 2fi20 46 FAIIIEK M HEISTELPUATS no WEKKTlllliEN m MOTOIEII AANLBO van Electrisclie Liclit eo XraclitJiistallatJes vmi SPECIALITEIT IN r Mijnhardt s i Geneeskrachtige tabletten Bloedarmoede fugpijn blecke gelaat klcur Mljn herdfa SiaaUabIcUcn i In dooien vanaf f0 90 Zenuwaciitiglieid eiamenvreea onrual ovenpannintf lapelooaheid Mijnh erdra Zenuwtabletien Per koker 60 cl J VAN DUIN Co Q uela f Haastrecht Abonnementen en dvertentiën voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURAhT wolden te Haastrecht aan renomt n door onzen Agent J SCHEER Ie HAASTRECHT I iGal en slijm Mijahardt a Laicer tablettenZ ja blocdzuivercnd regelen den itoelgan g Per dooi 50 et Maagzuur n pi m a w ler opriipinf cco jmIuii lechle pi veruriii 3312 60 MUihudf M Jl bl licn Per koker 60 cl Rlieumatielc ck koude co pi o In de Icdeoiauii pier co fcwnchtapija influcoM anjczichtipiin en kieipim NAPKBIN ublellcn Per koker 60 cl f Mljohnrdf Hoo Jpi ni blcllcB Per koker 4S en 80 cl Let bij koop op den n am vin den bnknnl A MUNHARDT Pbnrmac Fabriek ZEIST Bij Apolb en Dn lsl n T 0 d Anion Coop W J 39 8okoo koT A N T ZoiNln Boikoop Wed I Sprull J p V k de w ddl A d Helde fcolwak B N 1 II1 4118 SS BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT ZENÜWZWAKTE Oorzakan van bloedarmoede en zenuw zwakte een druk leven geatoorde fuDctlen verewakte hartawerking lecbte apijiverlerlng leveo boven de kracht Varaohlinaalani bleeke kleur hoofdpijnen gedurige vermoeidheid alape looaheid luatelooahcid prikkelbearbeid gebrek aan eetlust Bahandallag I tweemeien per dsg een lepel SANOUINOSB SANGUINOSE kou f2 de flacon 6 a 11 12 g 214057 30 Bi alle TOorname Apotk en Orojiaten WACHT U VCX R NAMAAK VAN DAM a Co De Rjemeralraal 2c 4 Den Haaf Flaaacbeo worden taruttenODi a i AdvBrteert In dit Blad 30 September 8 uur Soo de Béonle V eo ftderiiiK Ver de AmbaohteacikQoI AdvcrtentUn en abonnenMnten op dit blad worden aangenomen voor BerkenwondeDorp door A BOOM Berkenwoüde voor Berfcenwoode Aditerhoek door I NnMEN liiinch STilWIlL 13 October 2 uur Q t ouw voor Bohteo WbmD 4oeiuobt OndcvotaiwImHDanto Beleefd vorzoekau wij goregald bjdls DiededecliD te mogen ontv8iijB a ran rar enz m deee in oom a eodA te ver uariaSr aaD Dinsdag aO SefMember 1919 oma Pfo 14122 Tws eOMCHË COMAJVT VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN k fri ƒ 141 ella mrt 1 ABONNKHBNTSPBUSi per ki Ml I iM tn M rt M ZmsótMmi 1 i Tdi f IM lkn nnl mew ƒ J Vm buiten Good en den n fcri i 1 IS J ƒ Üi e i r ƒ 0 25 A rt itHta v i mUiek mMMilU d mi t p r 1 Advert kt Z t dHP m ier 80 toeeU d pr A MJaiitfi Bureaiut MARKT 31 GOUDA dat als de oerste roaniflrter aan he4 overige perMxmeel dejKlfïde concessie v de doen als aa de machuiiifiten de staSciiig dadelijk zou eindigen By acclavnatie Kieurde de venademig de gedragMgn y n het bes tuur goed De kas v an de Urne is voldoende om een maand lang onderatand aan de staken on g veer 966X 00 uut te ke rea Uit de Vet enigde Staten en ujt Pransche arbeidieiraknncen haA men raerlsiteun toegezegd De berichten mt heel het land w mu uit dat de stilatatad in bat stMo nngrerlner goed als vollacbg is In Ledand Uepea de trsinan nog llhomas h d het volgende tt legram aan het lensche bestuur van de Nationale Unie van SpoorwegVeambten gezonden Wit duidelijk begrijpen dat ds lensche spoorwegbeamibten niet moeten taken voor lïj daautoe laatffenng van mü ontvangen Dit ia gebiedend noodzak k en men moet gehoorzamen De Daily Herald aegt dat de poging om de staking met behulp vair tHMipen te erfdelen ten gevolge zat htfübea diat ook de traniportarbeiderB en m nwerketB het werk zullen neerleggen In de groote vergadenng van Bpooorweg personeel die te Newport gehouden ia is üc vraag gedaan wat de spoorwegiiMnibtan zonden doen indien zij als reservisten op geroepen worden Rust de voorzitter raa d aan om de bealisaing x t de Unde af te wachten Het ia duidelijk aeo MiMtaan Wefftvn aan het Journal Uit Londen dat als de spoorwegstaking eenige dagen aanboudt de kolenmijnen het bedrjjf zuBen moeten fitsken biu gebrek aen transportmiddelen c e tie kolim doe rioh bij de sduushten op hoopen wegvoeren om deaelfie redfo XLiUen aUe fabrieken m de groots ia OustneMe centra die maar over gennge koknvoorradtm beschikken dan verpbch zijn hun deowen te sluiten De steenkooicontpolaur beeft inraaddels laat gegeven om aSie verschepingen van iteenkoden mt Oairdiff naar het buitenland na maddemacht te staken Het doel is alle steenkool voor het gebruik in Ekiigeiand te bewaren Verscheidene fahnekün te Wolveriumpton hebben bun bedrijf al gestaakt Als hun voorbeeld navolig ng vindt en h t tot een aUgemeene uitsluiting komt zullen de gevolgen onajepdcenhaar zijn De spoorwegmaAtsebAppijan deelen mede dat een groot aantal beambten die de btaking afkeuTcn zich aannuilden om dienst te doen De hulp van teobniache vr jwilh gem maakt het mogelyk om met hun hulp het verkeer op de spoorwegen eenigsxina in stand te houden De Great Western spoor eg laat tweehtmdeid treinen loopen en de goederentreinen op d South Baateni en de lunen London iBughton en lange de Zuidkust zun vrO talr Jk Men zegt dat de ma chimsten op de SouUiara and Ohathanüijn hebben aangeboden om weer aan het werk te gaan De regeenng gebruikt v41egtuig n om brieven csi boodschappen naar de provmcie te eenden Wegens de drukte van het verkeer nt ar en van het vasteland heft de Handley Page Maatschappii besloten haren dienst te ve cmbbeien Te begmnen met gisteren zou de EngeU hcbe post naar Nederfand kradhteDS een regeling met de poetoverliedd door eco Handley Page vliegtuig overgciiTac t worden Bovenoien zal zü het gewone aantal pds agjers meenemen De p w rweg6tolDUi in Engeland Ie een Tr eaelült ongemak voor het puhlüélt voor duixend m m dmz Kiai die naar iuin werk moeteil gaan en terugkeeren H et slecht humeur van het publiek zoekt mch te wreken en aoowel de legöerang als de sta kers doen moeite de graniMwngïiAid van de uiBOoa op eikaar af te wentelen Lloyd George valt daarom de staikera on In een verklaring zetgt hy zich geen fitaUng be herinneren die zoo Uchfevaai g u met zoo n minachtiiig voor het opembaabtüang begonnen is I e regee niig zegt htj heeft i eden aan te nemtn dat de Btaki ng op touw Is gexot d r aefB kleine rocmge groep van meU sohen die onvermoeid gemepiig hebben gw WOTkt om de apbeidemB voor revoiutwnaire dcdeEnden te gebiuikan HQ Is overtuigd aat de groote meeidertieid van de vakwc enigingialeden teg m deze anarcibastifiche samenspanning gekant Ig Xn het beileaiig van de natie heeft de regeenng geen a de kdus dan de uttdaging aan te nmnen dae z ch tot de maatschappij ncht I e regea ring i van plan om op den alag t gen het atgemeene welz n te antwoorden miet alle nuddelen die haar ten dieoiste staan m de verwachtiQg dat de nabe haar zal ateunen b j het instandihouden vian hert ramenstel Tan de mAa tBchappelt ke onle waarvan de welvaart des land 9 allhangt De hoofdileider der stakeM TIbomais zegt daarentegen dat de vnjxe wadunop aan het bevel om te sbaiken geivolg i geg 0v n toomt dat het gros van de spooirweg beambtcn venbtterd ia over de iegems hen g pleegde onrechtrraardasflwid fin gd jik de ivgeenng het rooratelt al of z J vooo de heethoofden hee£t moeten zwichten zegt Thomas in een veridsmng aan de pent dat Iio d George geregeerd wordt door den bazigen Sir Ënc Geddee Er scfaijncaif 3 = Ml in de peceenng mannen te zitten die ar fdler op z in om te vechten dan tot een reg eding te komen Thomas heeft tegtm een joamalitot hat Ttttgende medesedecAd ever de albreku f ons de koeten mede te deeüen die de con fte tes aan de spoorwegen zoudien kosten Zoodra hjj clie cijfers meedeelde vieJ ik hem in de rede met de vraag of Sir Sric loddefi diie naaat hem zat of Sdir Herbert Valker die tegcnwoo Wg was de cyfe s fers die h j noemde hem veirsohaft waren vroeg dadeltj k om tyd om de cijfers nog ffne na te iraian waann de eetate miuustcr toestemde Uit gebeurde let wei eenige uren voor het tot een enaie kwam De esr fcte rainister moest bekettnen dM de c fers die hij noemide hem vrewdiaft wareu door desuEcUden mimater die ze zelfs op dit oogenUitk niet durfde bevestigtHu Toen deed de eecrate munateir een aanV d v main ik een straal van hoop meen Ie te zuen en traohtte er dadelijk een uitweg m te vinden Voor ik een am kon voltooien aeMte Bu Brac tot dKn eerstemi pister U kunt doit met aannennen Dx um eenig begnp geven ven de oAmosfee waarm iemand moest werken die elke ge legenhcid wilde aangrijpen om een brug t vinden In een gpoote vergadenng in de Londen che Albarthal heeft Cramp de vooimtte Ton de Unie viaja Spooa wegiwarobten g antwoord op de verklaranig van Lloyd George Hu selde dat het volstrekt onwaar wa dat de ataking zoch tegen de gemeenschap nchtte en dat de eenige beweegreden was dal men de eisc4ien van de vakvereenigtng wilde doorzetten Wij ziin met nvst hdt pid Heik in oorlog ZPide Oramp onder gejuich maar tegen de regeeriog Liever dan voorwaarden aan te nemen du w ofnaannemMAjk achten zu Jen wu tot het ennde toe vechten al loept i en tegen ona ook aü de machten op van oe pel van de pers en zelfs van den kansel Ali wij eensgeziod ayn suUen wü overwinnen TboniiB die na hem apnk verUaairde GraaX Berohtold haeft aan den correspondent van de Voe sche Zeitung te Be lijn een ondei ou 1 toegestaan over de pu bhactie van documenten t het archief te eonen Berchtokl heeft in hoofdzaak gatitaeht dr Goos dw d documenten voor de KCeering onderzooht en pubiiceerde veroacht te maken Alen tracht mjj zei hij voor te ttcUen als de machiavelliBche manonettenapcleT in het toenmalige Europa Ik ben mij nooit bewust geweest de autoritaire aprier geweest te atjn met hulpelooze marionetten in Berlijn of elders en ik wou dat nooit Deivelijke métodTamabsohe cwnhinatiies befeooren wel thuis m de filmwereld maar met m de werkelijkbeid De moeiBune arbaid van e dagen ligt opgesloten m de Waensche archievNi Via daarin zal indien tot een onderzoek word overfcegaan weinig liohtracr lgdhpid of im bezonnenheid geconstateerd kunnen wo len Miin constitutaoDeeelc gebondenheid z voor lederen rechtvaardig denkende pwaige vertraging ophelderen Ik denk er niet aan m aanmatigende egenwaan myn onfealhaar ield te wiUen constzteeren Ik ben m i volioende bewust van myn tekortkoimlingen om mijn mer schelijke zwakheden indachtig te blijven Doch ik geloof tegenover myn geweten en het oordeel van de geschiedenis toch wel enigermate verantwoord te zijn Aon uw wensch my uit te laten over de twee hoofid tendwzen m de publicatie kan ik met geheet voldoen Nog steeds we ik maar aJ te goed dat wü en onze voormaIjge bondgenooten ean verdediglngaoarlog gevoerd hebben in den meest emstigen zin van het woord Sr soh nt vaak een streven te bestaan de verzoening van Europa te be vorderen door de schuld aan den oonog sf te cchul ven op de twee groote dooden van den vereldoortog op het Tsarenrijk en do Do nau monarchie Togeno rer de oneindige tra ek van het tegenwoordige Europa vw Feuilleton pooe tuoiohen beM ontladlLgeQ de twee patronen die bt nog onrer had door een van de openingen af Het was een laatste hulpmiddel en het deed hem bitter leed da nij er niet eerder aan gedaoht had ij trooetbe tidb edhter terwijl de tijd vertÜAp en geen enkel geluld zteb la antwoord op zijn aabotm deed boeren beeou iij ioderdaad te geiooveo dat zij van God ï u de wereld vedaten warenip Btomk woedde nog altijd maar wae toch een weinig minder gerwordm n door eon sUhear in de woken kwam een blee te neiveJachtige maan voor den dte fimig nog altijd een gebull door de bla looae takken eo boewei bet lichten had opgehouden scheen de geheele aarde te krmnen als onder e en zware lael Uarvelb gedaoh ea g n ea naar baar eohtgenoot al wm hlj ook zorgedood en on ersohiUig en al wvtea al zijn gedachten en fpervoelens aan een andere vrouw wljd naar uj meeade toch had zij m pi eerste oogenbHkken van haar gtewan cnscbap vaat geiooH dat hij In staat en fpeuMgd zou zijn hau te hulp Ie ko men Maar thane getooUe zij in olete meer AJle hoop bad baar Torlatan en ZIJ wachtte in doodi jk atUzwijgen dat du Ujd voorbUgA die sleofats lou efaidi gen met baar ontwaken tot de wetenBohap dat haar repulatie met langer meer bevlek wae Degenen die haar keodn zouden baar tA c voor onarhnMIig bondt i maar ds andennl En dan zou mea over baar praten naar haar Wjken roet dien Uudaob dien zij soo dUnrijla op aadenr Idit ted r an Neaa daliaii zij i4et overlevenl Mant per alot stt rekenhjg was dat ea f nog te drageu mur het onaotelijk Bto was dat hij Fulite üch zdfs met zooxeol moeite had gegeven om baar te hulp ta komen Ml eoblon bpopte hij ak r ultaat va deseii mzaUgen noctit op ecif lM vrijdMi He werd baar koud om nee liart zij rildu toen da deokbeetd iifth van haar bt oa meesltor Ie makeo Hot ornMig had zij eens gebeden dat dit t elukkj ge huwelijk kon wonUn ooge daan gemaaki en thatia mi de gelegiMi heUl zm4i bood sfchrok zij er van twiig drukte zij z dur la de dmisterol legem den ijekouden muur sloeg hiartwui 4 9a tegvsk baar ha bevrocea geeiobtle eu pinef kte inet eeu gk ed dien tij tot on toe niet gekend liad dal zij mocnt wofdon gerea va M vreeeelljke lot dat haar boven het booU actieen te hangen Zij stalde ziob hen allen voor looala ZIJ daar zalteti in de gezeiUg verbiciite ka mer en boa thee droaken terwijl zij aioi atvroccen met UohteUjk opgetiokken wenk t raunen waar zij en Nigel Savac geMoven waren I Zij hoorde mevrouw 9tmrH e zaciite aarcafiOsohe opmerUqsen zag il 4 nijdige btoeen en im verbaa lcn Mik an Cioedy die er altijd op geekupeeia had dat de liefde dse Nt ei voor iwar gevotilde ongepast en oogewfflisiotil wa ij za ook boe Fulke nas mevrouw Soar lett zat ki het zachte tobt VKnbetl aitl vuur met luur Sulaterde en haar in ds ooigen zaBc en vergalt terwijl hlJ zaoOoiaterde dat zij zlin TCottw Ucr gevangen aal hapsfeM n TuMstois Een Mond raakte de bare aan In ds dutftcrni twee Uppen warden er op ge drukt ij voelde uit de Uicigfieia va dien druk dat het een alacfaeiA wa maar pij sobeen zich nl3t voldoeale mor iet t kunnen intereslseeren Daar eOn uitleg ging te vragien Door db openlag inden muur nftaM haar vlei een fltwal vau het Ueeke maanlloht die haar In staat stelde om te zien hoe Nigrf door de kamer Uep naar het raam aan deo anderen kant Het w L ihitdaUjtL dat hij eldleliiik besloteo hal zichi uit bet rsAm te Kt n vatleo dat een langzame dood dalffvan bet ffevog zou zijn Daarom MxkI zij snel op iR sbig op hem toe J6 Ut iezeir dooden en dal zal toab plit bafan zrfde zIJ Jk zIb geen wkeie redun waarom fk gedood sou worden zei hij opzettelijk liegend Ik sou een arm 4 been kunnen rcken maar KÜa wanneer Het zal niets geen nut hebben z fl op donzetfden kafanen bopeioozen toon ZIJ louden het tooa biet geloovea Neen n zoo n verloren zaak moet je nicto walk wae voor het ongeluk gi tdt n pn ik moet mijn beatemmlng vervullen Het Ls dfraaabeld cnn zoo te B reken zei Ittj ateherp Ckaar mo jo olet aan toegeven AI voel e je Aiaoe ook nog zoo ongelukkig daarom la er toc i altijd nog bnop d de toekooMt In de twatfte toekomet geteof tknM zei zij met een kalmte die bewees tioe e ongelukkig zij sdob voelde Ik heb jH ii vooi e oel del er ntemand komen sal pm W If beixilflBB iÊi im hMhüiA i kÈi rll fc ¥ 5ife r V