Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1919

TBL INT Bao Pelf eri fen in zeer veel modellen en velsoorten verma nl P ®® door eigen vakkundig per soneel IMANTELPELUCHE m 18 diverse kwaliteiten voorhanden iiiiddelen blijft op bavredJigende aiJM pl iftts vinden Dit is voor eea groet dett te danken aan den pi aohtig i gewt aM het noaate weiV der vrüwjlligar De berichten van nagenoeg alle grociê Ijondensche maatschappijen waren j middag veel gunstiger dan Kr loopen meer treinen en men vctwadit aat aantal In den IxMp van den dag na te kunnen opvoeren Soortgelijike raptkorten xijn eveneens gunstig vergvleken m t die van de eerste Afaalkingsdiugen Aan bal ministerie van veHceerswezen rarMkarl imen dat overal in het land het paraenail d t bij de unie is aaingetfloten hat wark hervat De verklaring eindigt m A te aai gen WÜ hopen morgen inderdaad v or een beliooriykien dienst te kunmn songaft H t s mogeitjiE dat de koedien van da otnjribusen de trama en de hxuinMti a aÜ rijtuigen ook zullen staken Wij hetiben dat nitenual roorxien en als het wwMiJk tet taken komt denkaa w tu staat te z B ook die moeltifkheden onder oqffen t iriaa WiJ beMjhJkiHi over asnbiedingMi nn duizenden gewezen soldaten üe legtsrauto s bestuurd hiebben ia FVahkriJk zoowel als in het vadariandi Deee regeeriHvrerUaiwg b mlasdiiaa wat heel optimiafiiadi maar in lader goni is da streniming ven het veikeer alet ma r zoo nilkomen als den eersten dag na hak uit breken dar staking Of ook de taxjouHi nen het werk zuUen neerleggen met vrelka mogelijkheid de regeering rekening houdt U nog niet seker TSiomas de ieidar dar spoorwegileden oefent een iftericen Invloail op hen uit ze gevoelen sympathie met hua stakende makkers maar de vraag ef as ilaÏL bij deze nillen aanatuiten ie tot heden niet opgelort De bn Essiing wilrlen ze aan hoa besturen overfaten Deoe hebben Maandagsvond vergaderd maar aangetien de 9 legeerden uit de ptvvincia niet te Lond konden zijn voor morgen is sr gaam hesliftsing genomen inzake ftaking O aaawezfgen waren grootendeel afloesrig vu het uit sp r eken van een otaklng ofacbooB jo allen de meeste sympathie hadden mal de spoorwefUeden Ondertuschen zijn de laatste tAingadt gen niet zoo ruatig vertoopaa als de vorige Op den Brdghton Southcoaat apooFwac r ièTi twee pogingen gedaan om trelnan ia doen ontsporen Troepen bewaken au d ft Hpoorwe Gewapende troepen lifn van Aldershot vertroltken om dienst te dosn ap da Bpoorwegwtations en in Hydepaik Abi gevolg van de stoking vemcitlto men da4 vandaatr het werk In het atawko iilgebied van South Wales voOledir aau W rden stilgelegd Duizenden i serwartBam zijn reeds zonder wevlc Naar versehaaail plaatsen in South Wales zi n troepen fa zonden Twintigduisend staalwerken alf zonder weik in het district Middlesborough De regeeringamaatragelen voor da dis 1919 voor den onderKeteekenden notans verLden is opgericht de Naamlooze Vennootschap AANNEMERSBEDRIJF waophaan W BOKHOVEN g ve tigd te OOUDA De e akte i geplaaUt m het bijvoegsel tot de Ned Wat drommel heeft die boekenman Daar door dat ronde ding te kijken Zie de etaiage WIJDSTRAAT 4 4290 18 4296 19 R W A PITLO Te koop aangeboden EEN iioüteD Scbuor 4 7 Meter welke direct moet worden aftfebroken Aanbiedingen voor Woeniidagavond SSNn tirUrMl 67 4295 20 Wonderzalf DE WALVI8CH h VuiiiCD Excema s open beenen jeukende woodea Baardachurft taNKPriJB f W If V MO SANITAS Kon Goedgekeard GOUDA Lange Tiendeweg 11 UTRECHT Potlemraat 6 DEN HAAG HerderianeXraat 9 P Onze prijicouranl v n Patcnl Genect aiddelen wordt franco gezonden egea inzeo diog Tan 50 cent postzegeli san ona Hoofdllanloor Mij SaniUs 339 AjBiterdam 18 2 te BMVeNHaSC EERSTE CONCERT Serie A 4 OCTOBER 1919 sousT JACQUES URLUS 1 S V WOENSDAG j I H o het bure u Noord lod 50 o ieo 9 12 30 o 4288 20 Aanvang dar Oa acartaa tot aadaraankoadlgiag y m Abonoeert U op dit Blad Haastrecht Abonnementen en advertenti£n toor de GOUDSCHE COUEANT en 4e HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen 4oor onzen Agent J SCHEER t HAASTRECHT r In deze dure tijden Il hel meet daa ook soodlf let de e ni koo i A f P de UNIE WINKELS Bi eiken k p onl ngl U eea c el oo tot bel beilede mt T It Diet 10 doch ISV turn aaa Daaldar lerucbeiaeld Geen enkele Mak eeo enkele coOpetatl tfft dtt hooje divideed Vodr de kwaliteitenwordt io elk oplicht in eitaan en de ptilien in om lualer wal Taak lagar dan Inandere i ken Een nadenkende huiimoeder al haar voordeel inaien om ultilultend inde U l aiInkaU te koot Neemt Uer eena een proef mede 4238 25 UNIE WINKEL te OOUDA I Hoogstraat 2 j nemen of te verwerpm doordat bij 1MB zli oheen te aarzcinn haar hini nan rt in de ledige ontbijtkssner Irok OOFDSTUK TBL hUrvt t vioilflde hem met eeii gevoel van oibtnioadlgitifl m algeltpe te adnatUnfl Teen hij haar In de ksimir gevoerd had Ust hij haa bandin loe en i dat UJ de daar ichtrr hen geHlo ten had zag Uj haag hard in het gtlattt Hoe laii t moet dat zoo VDOftVaanV z t hij op een toen die nl i vt el gnetto beloofde Dal Wat vroeg zij tamelijk verw lid ZIJ liad Mi regelrecht stam verwacbt voor baar wsnOF hrag van dien rnicklsg en feee vraaiga dl bur aoo fMSiting guHteU wrtü biadtt haar in de war Je VTieiidH dkap met mijnheer Aavaige Weei niet booa op Nlget zM tij 4 ig maar bedeeMl Het waa la b 4 hfH zijn s d nla O iawel vftvoTgde zij snel tien sij sa dat hlJ op bet punt sèml te oprekcn terwijl een vreeeeb jke aanval vao woe hi zijn fafronst wenkbrauwen ïêg Ik weet wat hij zei ma r 1 v mi ker J dM fit hi t alleen waa die den ouden toreo waaaebte zien Zij hifld pkit4 Ain f op ate l baar tata In de ked acboo Zij nikte bIJUL é V fdl varralsl mkÉukMAmï VLEESCHHAL Heden geslacht een extra veile koe VTomngtoozlcht aodaretanfcooimiito ArawaiBotig MMlaseii otMBHton T ii koUiUi jHM l x n a woon Adverteert io dit Blad Aanbevelend E FOUERTSlUa 4297 W Liffmann TEL INT SaO Velveteen in dit artikel hebben wij eene gfoote sorteering en daar dezelve reeds 2 jaar geleden besteld waren zijii de prijzen zeer voordeel ig 130 cM breed van f 16 00 tot f 47 50 per Meter mJkt2 S ® ®® ® GOUDA ================================= 31 M£ST SEIZOEN OPENING winter ü SevL a m 8 uur Arti L V deriii van da Earner Y n AilxW voor oe Botttrbadt vns 30 Septaab w 800 do Réoelo e Ambaohtanoluol Vat I IS OMrii ma CMww vw B wr 1 Bwanm Mtnu Enorme sorteering in Cclumes Tailleur Mantel Midda en Avondiaponnen in wol zijde en velours en Blouse Uitgebreide oollectie PELTERIJEN in 11 genre uitUuitend gegarandeerde ualiteiten nieuw opgpnomen BONTHOEDEN IN DIVERSE BONTSOORTEN N B WIJ VRAGEN UW AANDACHT VOOR ONZE ÉTALAGES i J M i p ü C 6ê9 JaargaojE m 14133 WoensdMg 1 October 19li 1 7f eOHMHECOIIRANT I Ti© v3 W ® © 3a A d ©rt©an ti©TDla pL voorGI o a cLa eaa Oaoci stxelcean VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN fi INÖKZONDKN infDSDEBLINQKN i Op d Toorpftffüui 60 boofw GftwoiM adrtrtMtifa b iaf mid i B d lctiiivtB b f eostnet t t utr ttnóaowrdeB pr t Grooto l tUn es rudw wéten berekend aur pi aUmiiBit AdT rt tiltt kiuMB wordM IngtModw door tusMhatkoout tm uUoAt Botkk delRrw AdTsrt nti bunaux a obm AgtnlM W4 rtCfeU f 1 K llM 79gél I ABONNKMKNTSPEIJS jer kwartaal ƒ 2 M per woek 20 cWt mrt ZanOttMrne mr kwartaal ƒ S SO per week 27 cmt ovOMl waar da buorgioc p r loopar fUcUaiit Franco per po t por kwartaal ƒ J 1 m l ZondaïsWad ƒ 4 abonnementen worden da mks nangoaomon aaa oas Boraaa Msikt 1 GOUDA Ui oma npmton don boekhaadol a d postkantor ADVKBTENTIBPRUSi Uit Gouda ca onutrakoa behooraads tot daa beiortkruic 1 5 regeb ƒ l buiten Gouda en dec bexonrkrili 1 S rscoig ƒ IM elke rofol ineor ƒ J6 Adrortentien vaa publiok rmakoltikhodeu 12 1 eont per rovel AdTcrtcntiën in kM ZaterdaffDummer 20 toealag op den pr a ▲ daiiaiitntie I Telef lalaM CO RedAod Tele l lioero 545 Bureau t MARKT 31 GObDA ilag van d mohiüisatle te wacMen wat echter luet gebeurd ia Tirpiitx wïit tKian niet dat Von Betjhmann Hollwag op 29 Juh met den Engelsobea geaant over ie Baak lud ge prakeoi BeÜimann deed daartneda een pogit om met de Bngelsehen op vartr auwe irken voet te biijven Merkwaardig ia Ket vaitiaaJ vaa lUipita d it men toen bü buitenlaadscibe xakan de kwestie onderzocht werd of men reeds bi oorlog met Rusland was men tot te ontdekking kwam d t men vergeten had Oostenrijk te vtag i of het dBaraan mee wüde dcen Zoo was men in Betlijn zijn hoofd k ijt Het gcAteele boek wijst er op ckt het uitbreken van den ooilog voor een groot de l te wüten is aan het gebrek aan doorricht van den toenm ifen rükakanseltcr Von Bethmem Hoflvreg wiens onbekwaamr L id ook door de OoobénrljlkflGha documenten word aangtttuond In verband met he4 en geaegd wordt over Rusland zou het belangvirekkend tijn Ie Russische archieven na te gann Uü dat land XuUen evenwel vrarnoeddUk weinig 1aichtingen vetrkregen woriien BLijkana ewi rapport van de Ruaeische archief commissie zijn een groot aantal ardiieven van groote waarde ongepubliceerd verloren gegdan Gedurende de eerste revoHitiedagen zijn de archieven vian Petersburg MoiAiou Skratof en Minsk al misdruk bi t gifrwlcht verkocht Gen oovfrantwoordalijke vergissing In de spoorwegafaaking in Elngeland ifl tfnige v nd ring gekomen De regeering gnat krachtig voont met haar organiaailie om het hofrgvt noodaakefljk iwi eer zo goed mogelijk gaande te houden wat haar gelukt dank zij de med eweirking van vr willigers die zich in gmraten getale aanmelden Dit ie wel het beete bewijs dat bet puhUek geen sympathie gevoelt voor de sfioorw mannen die daebten te worden geëxploiteerd Men vdndt de voorwaarden iie de regeering aanbood zeer aamfemsli k vooral daar de nieuwe regeling eerst Januari in werking zou treden De hou t ng van het publiek is voor de regeering een groote moreele abBun daamdoor aal het haar gemakkelijker valden te voüiaTdcn en aan den anderen kant zuTlen de stakers ontmoe iigd worden Reeds nu la er bij velen een neiging waar te nemen om den arbeid te hervatten Maar de leóding der staking is op haar hoede De bond van apoM weglfeden heeft de waakdiensten bü d meeste staitiona te Londen en bij eenlge stations in de provincie steden verdubbeld Men zegt dat op de South Eastern Railway 75 pet van de machinisten aamgeboden hebben het werk te hervatten Volgens een regeeringacomnuuiirtu ioopen er meer treinen De door de maatschaippiien voorvoorbereide dimstregiedingen ziÜn Maandag u tgevoerd De verdeellng van tevens l edoe i g zou hebben dadeiyk troepen o vejiW grene te zenden Hy xeóde mü ook dat van a st44ndpunt beachouwd de oorio avwklarimg g i n batedt nd had Hot raad e4 waarom wtj hat eeMt deo oerlog vertelaarden blyft roer mU ono e ioat Formeei doden wÖ he tdt een oogpunt Vfan juridische jubuwgeoetheid De Russen bcgHMUiien den ootrlag ZtOader oorlogsverklaring doch wy waren vuui meming ons niet te mogen vardedige vóór d e was godsAn Door een atrenuninc in hot verkeer kwam ü be laat op het slot van daa keixer om bij de ondertoèkening van het bami tot rofiiiüidatie tegenwoordig te zija toan ik kwam W urcn idUe bevelen i eds naierteekenid Ik vernam echter dat de ontvangst onzer oorIc ffsverklarüiff van Rtisaifioha zjjde nog niet WUB bevftitigd en deed dArtialve voor do la iitaie maal nog een poffiiV verxachitiend telegram aan Rusland te dpen nazenden in de meening dat hiervoor nog steeds gelegwihaid was zoedang da ua en ónr t oorlogsverklaring nog niet Uaddan geaec t erd Ik vroeg daaowm of ook zonder de occeptatia der Ruaaieche regeenng de vijandelUkheden door ons acucün worden geopend daar onioe opmarsic la Ruslaod tocii alochta in d ludit hing n onze patraoilles Tolgene von Moltke g verkkring eeret over eenfige dagen de RAumUebe grens zou d in overschrijden in vetlMHid hiermede behoefden wÜ toch niet dé aavalJArs te z n D aaadacht werd ec rt r vaa de beantwoorddng dezer v raoff af éH üd door een telegram van Lk non diy dai M aanleiding Nieuwe onthullingen Von Tirpitz boek Hel ultimatum aan 8erviëHollweg s onbekwaamheid Verbeterde toestaail in Engeland Mog een nd Aanuazio De ItalU aansche Kamer ontbondbn Een vredeevooretel van d Ruasïaohe Sovjets Verplaateing van den Valkenbond ONS OVBHZICBT Toen de kedxer naar Berlin kwam legde hij een koortaachUgiBa ijver aso den dag om den vrede te redden I o rülcdaaneriieT was er echter niec in geelaa d i kaiser voortduiwnd op de hoogitie te h iden Was dexe maar viroeger uat het Noorden taruggokomen zoo meent Tirpdtz dan zou de oorTiig nog voorkomen zijn Hot vieJ den keüser na moeilijk dadeiijk een ultgangspuBt te vinden voor een diplomatieke actie H xeid e in het g beel niet te begrijpen wat de Ooetenriikers eigienlyik wilden De Serwër hadden toch op eensge klcinigbeden na Hn alles toegegeven Na 5 Juli hadden de OotttènrijlceTs iiietB meer laten hoown van wat hm plannen waren J eaie woorden sprak keteM op den avond tihl 29 JuM la het nieuwje paleda te Potsdam Dien dag kwam prina HoBvieh ut i it iaiid terug meit e mededeeling tan kflning Georfe dat Iceland neutrtaft sou bljjmen lUrpitz uitte Jiljo twijfel maar keiiOïr móA Jk kn flUji iTi i ijjUeir i Ai ifrTt r heeft wd ia mS koning en dat ie mij genoeg Verder vertelt Von lïrpitz dat hü den len Augufltua op de zitting van den Bondsraad vernam dat Duitschland een oorlog vei laring aan Rusland had gebonden wat VoA Tirpita betraurde aangezien hü vond dut deze van Rustsifiche zijde had moeten komen De ex minaater kreg tien indruk dit Imtschland fi politiek een ammedljik gebrek aan leiding en overleg vertoonde Bij het verlaten der utting vroeg ik den kanselier atdus Von Tirpitz waarom de ooilogsveirktardng amen moeat vallen met nnse mohiili tie Hij amtwoordde m ij du dit noodig wias daar de legerledding dadelijk troepen rrec de gwais wilde seiulen Het antwoord berredigde mij ndet daar hiermede toch slechts patrouülee bedoeld konden tiin Von BiethJnann Hiollweg was ecliter in deze dagen zóó opgewonden dat het onmogelijk waa een gesprek met hem te voeren Ik harfnner mij nog hoe hü mot opgeheven handen de noodzakeltjklheid van D IwtetÊ y rekjm wowlen we overotelpt mi TOar r n a treg l goniet oothuUüigieD n nog moer belangrij kig mededoejdiiceii o er de gr teuTtenassen iii de mnsnd JaÜ 19M die aan het uite kea v m den ooriog vooratging 4 ji flamstaaade Süidfl de g ruch tinal eiHle publicatde v d e Ooetenrykeche archiefstukken en hek bock van dr Gooas wacht men in sponning na Lr bijzoikd ertheden Ton Duitsche i4jAf ZooaU we gJeteren berlchtfaen is Dr K utsky die de Duitache ardhdevwi ooderaooht bü t z jn arbeïM gfcroed Ome geduld ral dus naet heel lang meer op de praef ii orden gie teld Intusschein hiSbben we uit Üuitsehe bron al verschïllwule büHMiderheden geiiaord met betrekking t t de Toorgeschiedenid van dien oorlog EeiBt TW Echeen Ludendorff hoek en nu heeft ook de vroegere Duitsche mdsnftter van marine Ven TlTpIta zi mfonodirea in druk doen tencliijneii Hieruit UijM dat de DuitecM Twgeeni ijixake llyet ultÈinvitum aan Ser via gezonden niet ïoo onwetend wae als gaf tot een laAtsta vii ed pod Dexp vrn liad daar Uchnowsky het slacbfco fer van een misverstand waa geworden doch noginaals is hüeruit geleken dat DuitfleMand den oorlog niet wenschte Betreffende den doortooht door Bdgïë en de oorlogeTeriolairing aan Frankrijk zegt Von Tirpatz De rü kekianselier meende dat men FranlkrÜk onmndideJIijk den oorlog moest veikilaren daar men door BelgiK wilde trekken TJrpitz aag niet in waairom het nooddg was den oooilog aan Frankrijk te verkiaren Hij wees op de rapporten van L chnowsky die meJdden dat een iuvaS in België een oordognveikila ring van Engeiand toi onmiddellijk gevodg uou hebben en vroeg jf het le ftT dcoi invaJ in Itelgdë niet kon vermijden Moltke zei dejt dit niet kon en Tfrpltz zegt dat hij den Indruk kreeg dat het onmogelük was in te gröpen in het gecompUceerde medianisme der militaire transporten Hij verkl ude dat men mH het onmtiddeHijk uitlweken van den oorlog behr edziiam moest zijn met Bngeland lederen gewonnen dag was eein voordeel voor de marine Daarom moeet de mededeeling zoo lAait mogelijk aan België worden gedaan Zy beloofden toen i t den tweeden Pr Goora deed gelooven Von Tarpi ver ttltï JtoMkiivauti X4U waa BMAr ik Mmt 3are i latar veananif buitenlandsche naksn te Berlijti overtudgd dat de entente Bel gi o aaavgetiaden had tx te geven t e TiJkskanBeMer meende daaroD dat de antent den oo rlog niet wilde en dat Ooartewrijk Servië binnen kon rukken Eonder den wereldvrede in gevaar te bnengen Op 13 Juli was de rykskanselier op de hoogte van de hoofd P inten in hiet befaamde ultimatum van Oo itienrijk In de WMhejmetrasse was men de dlgen aordige opvattnmg toegedaan dat men den vrede Tam redden door zenuwuohtigie oor logetoebereidselen die echter slechts xwak ke schijn waren Üeze poHtüoi geloofden te kunnen bang maketa met radiitadne maatregelen dia zij zelf nJet voor mst namen 5 Juli had de keizer gezegd dat inm tocih in ieder gevid op allee moest vooaibereid zijn Maar in Jvti werd i niettemin nog groote hoeveelheden gï awn n aar Frankrijk uitgevoerd Er beeirschte een gebrek aan salpeter dat het letgjer hijma noodlotrtdig ia gewwnJen Ook die oorlogevwridaning betoogde eil alle verdere diacuaue aifmeed Toen ik daanw Von Moltke viPoeg hoe het met de grensoverichrijding in verband met de ooplogBverklaring vtond ontkende deae dat men de L ktoper nikkei en andere voor den oorlog noodige dingen heerschte groot gebrek Men liet iedere gedegenhnd om ue Oi te doen voorbügaan Op economiedi of induatinieeeil gettied Feuilleton beangfutg de dan de meeat enljdendo wpoxAm hadden kunnen doen De wind huilde nog altijd oni haar been le koude was doordringend do weg over do ongelijke MitTcbaainde ptfden bijna onlwisa nfaaar maair hij lette op nieA atfeen toen zij eenmaal struikelde grflep hij haar arm wftt VBBter Hij deed ffeen enkele vraag en soUeen geiteed onbewust van he feit dat Bavaigk naast hem iep en gJrtte kon de iaairta hib ei langer uithouden I veipmoe 1 da het beter 1 dat je WW zei hij zoo oivvöraoheüg nw Wijk hoe 3st ofi c ukkiig opontlv ud plaats had H iriothie e nfit gee antwoord hij Uep dootf aisai hij den spreker boorde noKrti zap Je bant natuurlijk oatelenid zei Savage ruHti terwijl bij traeWte zijn gloed humeur dei al riet bijzonik r 0oed wa door een bcyvenjuenaahetljkfl Inspan ing to l ewairen iiiaar in h belaas vu lady Wrlothe ey in bet betar dat je weet wat er gebeurd ie Wij wilden d tttormi bddjken vonden de deur opvxt engingMi heel begrijpelijk naar binnen om te kijken wat daar la zien was Terwijl wij bo ea waren U de deur door een wlndvtaag diaU mi In hek slot geVaUfli toodat wij wftre opge otun Wlaraaeer jij niet gekomen waoH dan zowfen we nog opgesloten aijn WiriotheJey antwowdde geetk wotud VepHta ie inij vjoeg vaa dJe la vfi ameriiAïd hiat begion ta krijgen hem te vermoordeni Volkomen zei Viioétmiey ja in taa m Daarna werd er een wocffd oMar fa witseld WtTiothciskiiy Uep nofl sn41er en daar MarvtiI s hand op zijn antt 1b wae zij genoodzaakt z£ch ooic nogi meer te haast Zij Ucp snel af en toe rende zij zella en Rtrutkelde over irortels en takken die op haar weg lagt te ens u i er na een deiigetijke tuikneling snakto zl naar adein intar Wrloihetdey soheea ar zl h nxiit w t van aan te trakkea HIJ Èit p door op een vastbeslott n manier en zedde sledkte Mnmaal een paar woorden oA tT du haaet 4H0 hij annwendde die bezwaarlijk verzomend kondivi worden genot luj iM sfHjt nüj dat ik je zoo hard moet laten loopen zd hij maar Je begnjpt wu dat wanneer je tijd verbreiweï j dien op de een ot êoAxe MMder TKiet inhalen DU la een tamelijk onaanfenaina manier ukaaft daar W niets aan tndoen Ten slotte sag zij da llabten van e ruian door de boomen en hoe bevreead zij odii waa voor alleN wat haar daar tiliuiai onvermijdelijk wwhtte btHfroette zij toob bet geofilit daarvan met vreugde Zli bereikten adte drie bet bordM en traden de bal binaen waarvan de deur wijd openstond zonder Ictnand to ontmoeten Savage atoeg ter zijde af tnderlohting van de bfbVoige i waar hIJ Kekrr WS3 op dit uur aUen vereeoAjgdt Ie vinden en Marv gk drect naar de trap la dn hoop naar hasr kamer te ontanappeo zonder verdere strafpreiilcalfeA Maar Wriot fwk verpperde baar dan weg KNhCl aaruo sen oo paOOk met je sprekfn zei hij wwnear ja eveaUer bfadien wHt saan HIJ Hat bet eAler niet aan haar var aijik vnontsl aan 1 Een overhaaste stap VertaaU door Uvrr J P ff£saELINI VAN ROSBUil Nadruk T 4K d i M HaOFDBTUK XiXXIX Maai Saivtigie dacibt aan nieta ïïot allee everbeeraehende gevoel 6iJ tt wae dat van verUchtfne Hij rende naar denadan de steenen trappm af ea hainerde op zijn beun mei Bijn vutel tempen de deur 3ea ijij het Wriódiefiley ïlep bij Gode zij dank dat jo komt Draai den efaitel om die Is aan ouw kaait en laat er uit Hij nak met zulke ecdite vreugde ka jn dtem dat Wrtolheedey niet aan de oproohthddl daarvan keU twijfeien Hij weiagde het naawetijka meer terug te deur ken aan de veannoedoa die hetnfta iweU hadden oen hij door bet boeoh rende maar ia verbaod mei d n tariiigBla t dien hij tbana ondervionil wiat hij dat zij van den tontberaten aard gfsweest waren Hlj draaide den sieutd om zooal van btro verlangd nM eo aloatl zwijfleddop den drenipel iady WTiothasley het k uw ertrtgeBooi kom toob naar beneden riep aa e mit een stem Ae trOde van opvftndliic Bd mm aot tAtt hii hun 19 gekomen oeodige veriÜsring te geven tegenover WriothetiSeiy hij daiaEl alleen weAk g luk deze bevrij ng voor haar beteekende Zij kWam bijna oamlddelMjk naar beneden on toen zij oear bulten trad in den toniiaohtigeo anroni m Wrlotiieeley baar In het zwakke maanlioht herkende nam iuj haair hand ea trok èüe door zija aiW Ik ben bangi dkU Ik je tal moeten vragen om wat baiaet fe maken zet hij met ijzige beleeldheldL Je heM oovucd tijd a n die oude ruïne beateed dat ik vroee dat wij te ka zuUeii zijn voor het eten Voor het eten f Ie dut no g niet voorbij vroeg Marvd 0l bieread Hat scheen ik bedoel Hoe laat ia het dan Zev uur We tbeWjen een mijl te ioopai en daarvoor een liail uur tij 3 het andere bilf uur goei ik je om je te kleedon ZL i hij giimBiif due je ziet ebt wij zullen moeten nMoalappiËa Zij Hepen voort onder een sëlzwli BO dat al lood op llarvei beigoa te drukken Eéitnutal in bet begfci verbrak zij die etllte Zeven uur 1 Tk daoht dat het nHttternibcbt wasl zei sij inet t a pk MBUnge zucht Al haar ttanen schenen haar fiaoe te h A ben velrlatoa nu zij heel wat zou hebbw g gevm war de venlnflbting die tranen baar zouden verttshaft hebben la den kouden dmJEeren naofat nu nieniand h aff zien kon maar hoewel haar hart Apen te 2aUen brekan w$0 dna r liohdng baar niet gegevea WirioÜ eeieD aam geun noUtte vian bur wourdc Hij liep ene voort tn een ondooreNuidediJk stUxirljgm dat baar meer