Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1919

No J4134 tHl nummer baetaat aft twee Maden BRANDKAST MKUBKLKNIII li 3l rï 5rL ÏP A EUBLEMENTeN HÜISKAMERAMEUBLEMENTEN ÏERENBEDSTELLEN DEKENS SCHIIDERUEN LINNENKAéTEN BUFfETTEM mi 06S 10 KOMT ZIEMI SPOTKOOPJESI tIMONSTRAAT 44B bonahula niblj dl tcftUtldt Tdafboil t2B00 ROTTERDAM M r J F i 1 i I Vrdagt Gouda Kaarsen Verzuim niet te gaan zien bij p ROND Pi v r 56100 de ETALAGES van UPS SLOTEN Aleot voor Gouda en OmUreken P ROND Pi Jaarsma Haarden en Kachels A iit Toor Gouda en Oniatreken P ROND Pi Gereedschappen voor alle vakken Landbouwgereedschappen Huishoudelijke Artikelen Magazijnen van Jzerwaren geraadachappan tear pek staaf plaatfjzer rljtuigartlkelsa slljpstewwn kacbeli fornuizen enz AANBEVELEND P ROND Pz Nu gij aan Uw Koffie weer eisclien steilen KUNT DOE liet nu en koop VAN NELLFS PAKJES KOFFIE WINKELWEEK YALENCIi CP SINGER Dit éne woord egt alle wanneer er sprake is van naaimachines want Smger Nanimahines zijn een Eerste Klas fabrikaat hetwelk zich reeds meer dan CO laren voor alle huiahoudeliik en indnatriool naaiwerk MET ROEM GEHANDHAAFD heeft Zlit da étalaga van J CFICKWEILER LaiM Tlindmg 4 BOUOA 4205 20 Bedwatei en poedige p 4loaf genezing ook var ouderde evalIeo door d bekende URIE PILLEN oo 2 Pn i f 2 SO 6 flaconi t 13 50 N V M SANlTASKon goedgekeurd GOUDA Unla Tiaodewel 11 10 DEN HAAG Hardennneiliau 9 3 SINGER Naaimachines bieden in bouw en werkvermogen verreweg de meeste voordeelen en werden op tientallen van Wereld en Indastrie Tentoonstellingen met de hoogste onderscheidingen bekroond t m til iHiiiiibiiaM niiwiiLiiJU uiniin tii SINOER NAAIMACHINES zijn in elk opzicht kampioen de vele namaaksels zijn hiervoor het duidelijkste bewijs SINOER NAAIMACHINES zijn gemakkelijk te bedienen naaien elke stof van de danste tot de dikste en zi n van de meest practuehe hulp apparaten voorzien Kleiweg 31 Gouda SINOER NAAIMACHINES zgb tengevolge van hare uitmuntende eigenschappen en geringe slijtage sinds meer dan 60 jaren de meestgevraagde naaimachines der wereld Telefoon 662 SINOER NAAIMACHINES zi n m bijna 1200 soorten verkrggbaar en er bestaat dan ook bijna geen industrie waarvoor wg geen nuttige speciaal naaimachine kunnen leveren SINGER MAATSCHAPPIJ GOUDA Kleiweg 5 goe ew Motofenlianilel Strüisvojel Vanaf beden weer leverbaar de Ie Soort STRUISVOGELRIJWIELEN ZIB ETALAOEI REPARATIEINRICHTINQ voor Rijwielen Motorrijwielen en Auto s LANGE TIENOEWEG S4 Tel Int Mo 326 J F W TURION 284 40 Bondsmotorherstelier ff Een ruime monsterzaal IS onze ETALAGE Zie de modellen Zie de prilzen Zie de Coupe en probeert Onze kwaliteiten dan is het Een waarborg dat U voor altijd tot onze ClISntele behoort Aanbevelend 4284 40 TH H HEESEN SCHOEHBAZAR MODERN Kietoeg 23 Qouda Gedurende DE WINKELWEEK etaleeren wij in onze Etalages i KORTE TIENDEWEG 6 MARKT 18 DAMESlOUSES en Batist Kraagjes IWARKir 18 KINDER ARTIKELEN BABY ARTIKELEN PELTERIJEN ook voor Kinderen en C A B BANTZINGER 4312 93 HEERENMIE ARTIXELEII Abonneert ü op dit Blad STOC9WIEN en VERVEN van Najaars en Winterkleeding Eerste Klas Afwerking Billijk Tarief Stoom Ververij en Chemische Wasscherij DE PELIKAAN Gondae Winkelt MARKT 41 Teiefoonnummep 186 253 en 476 M i fti WM mi ©K alS iV f llfe ÜHe Jaarj ntf xim T j j i on ïer l g 8 Urlober lOïTl I I U Jfc dOIlMHE iCOlRAlVTe VERSCHIJNT DAGELIJKS i È ll BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN i 4 regeU LêS Ika ngel INGEZONDEN MEDEDEfiLINGBN Op de voorpagina 50 hoog r Gewone advertantlën en ingwondcD nwladMllngan bQ coatnwt tot Mw fwrMhi eerden pr s Groote letters n randen orden berekend naar plutarulmt Advertentlën kunnen worden ingezonden loor tunaehMikontst vu lollwto dalaren Advertentlebureaux en ome Agu Utk ABONNEMENTSPRIJS per kwartul ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 3 15 per week 24 cent avera waar de bezorging per looper j eschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met 7ond88 ablad ƒ 8 65 AbonneaiMiten worden dageli ka Bangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA by ontp agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 retf ela ƒ 1 05 eiken regel meer ƒ O 20 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ISO elke regel meer ƒ 0 25 AdvertMitlën van publieke vermakelijkheden 12Vi f ot per regel Advertentffen in het 2aterdagnummer 20 toeslag op den prgs Bureau MARKT 31 GOt ÜA M eé M i i ii i i U dlAetie T Ief Imtero 54S Admiaitcnda I Talaf Intara 83 Eerste Bied iMiing paiasagiers en goitleKii 2 Handler Paflr toeBt Uen hadden aémea 2Q paesagicn 1 toestel had 18 iaKken goedereneen ander 13 n veto legtuigen nameapakxen Engelache kmnte mede Maandagwerder 12 zakken ineegeilwnen naar Par Spn 45 naar fteigte en NeiWland via B ni lI terw l gwt 8ien 31 nUcen naar Bru sol Aerden gestuurd op dOAinda naai NoorHdgen en Zweden l De abaking in Ëagvlwtl heeft nun of meer de aandaoht afgvl i van de kwesties d e vxirband houden lut den vredo Toch i bierovier wel bel upr k nieuws I nas het alleen maiar het ibancht dat Sov jtt Ruaiand bereid is zlcVt onderwerpen Het eigeaUyk vredesvoors il dat de boJajew k hebben gedaan is no niet ontvangen t lp te hopen dat het nie ak andere Ru siscilie verstellen zoek p aki De Oppw Lte Raad is inmiddele dei meening toegeLJuan dat de blokkade vaB het boUjewisti M he Ruaiand gehandhaafd moet woHeoi en oat ie m atiwr leu om te verhim eren dat RusWnd Ifivenamiddeien kXtrgt ran kracht riocten bUjvwi Dfl Chineeiwhe indnister vaii buitenland sl z iken Lou Tseng CpLa ig hoofd vai ae Oh xteesi TiPedesd l t e heeft ParUs Verlaten In Mn ge prek ftver het vraagRtuk vjn SjantoNig zei de wuUster dat zijn nii n ng in deze Woorden ikam w a te vat ton I aait ons oaet wanhai m oplosfllnfT Vdn het gesdul m wm vo nilaeli vto c i f ite z g iert éttaoa ïst i BM b wn voth van 100 miliioen inwoners dat aU het onze m wllc ontwikkeling verkeert moet wel vertrouwen hebben in de boekomat Na het vtrtrek vtan Lou Tseng laieng zal Willihng ton Kou optreden als hoofd der Chineeache uivaarddging totdat de wevkzaanihnlen der veretleMonfeii entoe afgeloopen z n Het vne le vTaagfltuk heeft in de Fmlr S he Kamer van Afg evsardigden geleid to f n scherpe discussie die Cemenceau nocMJ ziakte de vertirouwenskweetie te stellen Het betrof een door den afgevaardigde Lefè vre ingediende motae waarin wordt ver langd dat m het vredesverdrag starengere bfpalingen bebreffende de ontwapemmg van I uitRChland zullen uordan opgcotomen Clenienceau verzocht namens de regeering de discUiStsies tot na de ratificattie van het verdrag te verdagen hU werd daarby gesteund door den rapporteur Barthou na n ens de commiasae voor het vredesverdrag Na een heftige rede van Lefèrre beant woord door Olemenceau die de kwestie van vertrouwen stelde besloot de Kamer met 2f2 tegen 188 stemmen de bffiandehn ul te stellen De Australische Kamer van Aügevaaj dcgden heeft het wetsontwerp aangenomen tei ratificatie van het renirag Hmchtent hetwelk de Jlandm in den 9tlll tt Oc aai ten zuiden van den equator die vroegw aan DiuiH Mand belhoardên onder beheer van d regcerlng vtti AuatralU en Nieuw Zee land komen Krachtens hetzeifde renlraf ioomen cte vroegere Duitsche kuloniën te noordon van den aequator aan Ja MUL De Duitsche negtering zit met d handen itt t haar Ze ifl den eladh dar geallieerden oin de Oostzee gebieden te ontrui men inwilligen maar w at ndet hoe Naar d Vosaiuïhe Zantun uit p rle rentaiiv kringen verneemt hec rtjkamlniflter Noske in een gisteren gefuKiden rittmg der betrokken conunisaie en uüvoe 1 ge uiteenzetting gegeven van de houding dbr rijkaregeenng in deze neteUge Baak Voor de terugroeping der Dudtaehe broe pen uit de rau taten zijn reede de meeat energieke maatregelen getroffen zeide h j De groote moeit ijldheid is thaaa hóe de 3000 nan die in Russuchen djvoat t jn getreden terug gdhaald zullen wordeji Bovend n moet er in dit vel awl op gvwexen worden dat zich in de rawMaten In gewt geval 50 000 man Duitsehe troepen berindon doch een veel kleiner aantaJ In ieder geval veel minder dan 20 000 Het beats iriddel om allen te doen terugkearan schtjnt Je uitz£nding wner gemenj e conumesie 1 t p an wordt o a van Amenkaansche zijde krachtig ondersteund Het Ogpey S Jleaiac he VT a0ita tJa l jêft B tf paatt TRMMenacw asRWMnngDetl 7i n met de Pruisische staats en de Duit iche ryksregeering overeetigekomen dat Opper Stlezie provjnciale autonomJe krygt naar de vrijgevige bepalintten die in den komennen tijd voor de Rnusisci ppovm ci ge den zullen en dit dadeJük Bitta de ipgeenngepresident van OjipeJn ia tot op perprenident van de nieuwe provincie be ni emd H aal zijn functie aaiwaArdai zoo liu de hei vormmg wettei jk goedgekeurd He bestuur der provincie treedt 1 April n werking In Fiume is geen verandvnng geloomen Annunsuo is er onbeperkt heeivcher tn isbru kt zijn tijd met het openeteiilen vanrllcrlei hoogda vtnde manifesten Het gerucht dat preeident Wi son van ce Ibaliaansche regeenng zou hebben ge oi= ht lat 2 i d Anmmzio uit Piume zou verdryven daar anders de Vereendgde batcn de blokkade tegen Italié zouden In teilen woitlt van bevoeipk Bntsche zjjde tegengaeproken De Spoorwegstaking Ovarbotfigs vi eas Oa onderhandelingen herval Sympathie dar transportarbaidera Luohtvar keer Oa vradaaonderhandelingen Da blokiiade van Ruaiand O9 Shantaengliweatie Oiaman oaau atalft da vartrauiireaalKWastia Oa vroegere Duitaoha kolonlSn Moaiia over den eiaoh der entente Het Silexlaoha vraagatufc Oa toaatand in Fiume ONS OrCRZiCHT De spaoTA egistaking heeft ondank Le raohtigp rogeertngsmaabreifelein en lie hulp van een noig fcteeds toejieuti de schare virtjiM ligers het economiscih leven in En geland dermate ontwiricht dat d m toe stand onmogelyk Ung statiananair kan bly v n Er moet iets gebeuren dat de zaken eon andere wendimg geeft Sotnmjgen vree len dat vol na het Dujtsöhe voorbeeld een bu gerstaking ah protest tegen de actie dfr spoorv egmajmen zal uitbreken reeds moet te Southampton een dokter hebben verklafjnl van p an te ayi de utakerR ol hun geïinnen met te wiUen betiandeicn wat bescJiouw d wor t als het begun van de bur gei Hti kmg maar diat is een op jchzelf staaBd gKOl UÉt iMi i k IS ui knitvoce woon ontstemd over tie remming vaii het verkeer de nieuwe mocil khedfln by de levensmiddel envoorziemng en alle andore Ia ten dj de bewegwg der spoorwegman n€n met zich brengt doch van een revolutie d c Tlionns de secr van de vereemging Viin Bpoorwegpersojieel venvaoht is nog weinig be bespeuren Eerder dan een ver TgeniTig mug een verbeteftng in den toe stam woWien tegemoet geaien By hjet bc un vftn do taking werd al aangenomen lat beide partyien n I ile regsenng en de arbeidersleiding geneugd zouden zyn de af ji ebrcdten ondenhandeilingen te hervatteo zoodra een geéchikte basis zou zijn gevon iien waarop de besprekingen kunnen wor deai geroerd 0e toen adwhig is al gezocht F e premier Lloyd G eorge he £t Woensdag nudtiag een deiputnibe ontvangen bestaas de üit Henderson en tien andore leadieoule mannen uit de airbeiderawereld s Avonds aeelde Thomas mee dat het bestuur van een brnd van spooirwegarb iders het aan bod der regeering om de zaken nog eenfi te bespreken aafigenomen hteft en dat het onmiddfeUyk een onderUbud wilde hebben RifOt en eeisten mamster Het ia mét du delijk voegt Reuter hieraaji boe of dit beteekent dat de époo rweguri eaders de voor v aarde van de regeering aanvaarden dat de hervattang van het weik met de hervat ting van de onderhandekngen gepaard zal an B j het leenden van het bencht be rHtidsLaagtle het beBtuur met Lloyd George Deze toevoeging van Reuter ia verre avn overttodig Het bencht is uaterot vaag en Laat geheel in t nuddMi hoe de v houdiing tudfichen beide parbijen eigenUjk s r p apoorwegUeden hebben m t begin van staking inet beslistheid verklaard hun loon eisch te zullen handhaven maar daaraan kan de legceaing om financieele redenen niet voldoen De urbeaders zullen hun wenbchen moeten inperken wu het con Hict tot een bevredigende oploïöing komen De tranfiportarbeidera zyn geneigd eeik uit een mededeelmg van hun beetuur dat het op den duur onmogeiyk zaj zyn de Ie dan terug te houdien vian een krachtoige ac tie ter ondersteuning van t e spoorwoghe d n Het befituor aarzelt echter nog de sta k ng te pruclanieeren vandaag z het een b eJissing nem n OnilertuBschen ts het verkeer aanxieniijk vcibeterd wat waaitchynHjk minder te dan ken m aan verslapping der staknng dan wel a Ln het feit dat een grroote stroom vrijwil 1 pers zich Wyft aanmelden Goatenen lie pen er meer dan 600 taeuien voor vajidaag werd een nog uitgebreider treimenloop ver wacht De Central Londen ondergrondeclie maatfichappyen hepen spoedig te volgen De staking heeft een goede z de he 1 ichtverkeer wordt hierdoor m er populair In het Hounslow vliegkamp even buiten L uiden waar alle vlaegtuigen die Groot Rnibtannie verlaten of Unnenkomen oe douane peaaeaiien ia sinds Vrydagnacht U uur toen de staking we rd geproclameerd verdubbflid Tot DuMdogmiddag hadden lil toesbellen het verlaten voor TlAichten nafl het vaateland daar werden o a bezocht Parus Brussel Amaterdam Rome en Ma drjd Te Hounslow zyn 81 vlie uagen aan gekomen Byna elk toestel voerde een volle giiling bc ponaen tefon iwoaif lueoHban 11 van YWKlnu lhoudlng nket dan vtjaod bcdcbuklijBd word u ouKlat se iaad wurkt bfijtuan a n de G ii tjB Am ArilL niieB De OaaeMo dea ArdMUiea waa e u ia het I rauMoh 0aMM Dukattbrn p gandablad dat Ijdet dea oorkic la mi bcoe gabioi van fk tidi ijk aa ei glë door d DuU Mbunf la uKj 9B rA Of voornaatfatte bee 3 luld plMl zlju Eavrè hveude luUenaoit Ui hit tranaohe ttv jr tl toan Rij te Verdu dwur de Uit aotMre govan SenooMMi vrm aan ömm alja m6d veii ï tv voor do ihuttt dm Anleaaea aanbopd VeV kv hM e aniiarvijzrr dAo hl bot departement iate Oim Qci tAUliaah oandJdaat voor rte Kamer IM geweoiit hlJ U evme im door de Sut eobers krijff re amgen ymwikt In ia Inttruode heelt bij varklatrd dat hij mb d Duibsohun uj u iuetfcnrtvl tng 0 BlH a ken he t om een pabUiMduwhe liadi Ie vurv niLkai die pHi zijn inalcAijun uuekta De derde baaedHikHgdo U de U Footalnt e n pu d eist die t DenUn woond tD4a itt oorktg uitbn iV a drie Fntnutihea hibben beltlge dingeit taj m I raa rljk va zltiL IwndigLiiooten gewchrcrven Tol ii verdere b Mialiulda gideB beèDaraa o lp Lavernn foJu ikant v an atxéimvk ki zloh iwOert liet Ijfgrn van de beieiliti ton dlMMte van de Oaset ém Kt dirneti gfc t kl heeïi Ondw weer beeft lUJ er ein ariikel la geaolKWcn waattailitj ii edtdii oe l hiid an de DuUaober m gehen heeit Lotiti Bowfaes la nmmm nadnrafcar neii hei IXiiitedho ot aaii geweeut maar In do aoto van l M u iii bdiH ing ntaat dM hij tc ifjkarÜJd da jocA van bu ngw iiii OHieT V Ml Houtn si vit he t waargwiionieu waarbij hij zh e U waakaaam ea toeg wijd aniUouaar be4 N hetooaiï IvoniM V iice en liaar tante inevmmr PocMel uit Leiv h l en lal vau artlk Icrti gier xiigwwl waar dt tKiÜaoiw la g prwiwi werden D IwaiHtt i e ahukli Jin zlJm het slift paar L p rr tut Houbwu varkoc iri vaadt GoztCtu dm l vari laringen van Lenoir BUITENLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK MaMMB procae oor den krijgsraad te PaaHJe i het Ik Mio du l ttriM nMont inKabttncon te kunnen geven ov ir i aard v tul noirx nthulUik tit Ve A9 dt blad zou d i ze hoofdzakelijk hIiTOi oaerkooten dai ziji vadfT Alptioii I enoiT de zaUn van liet kooptni vin d Totunal inMbtdoor den ZwUeer SLHw kr varachaflif gtfd b gi nftt y m In overleg not UIiuk an d U hij Pierre de befv ekiovaa na dan dood van zijn vader te goador irauw voOTtgtmft hefti Madanu I rf noir moet ook vorklartoigeiv ki denzelHen t afgtHcfd beibben iikoedlijk ondlHrvlrukiton Im atodit Praat er jdet iijeer o it hn waniwei ik jou wa zou it er ook lUBt nwwr om hui Ion Het diner waoht jo deiijc daaraan en ai dl Vrouwen zullen op j K rteai O ik kan niet aan het dfiner koiu la ritp ZIJ vaoboplg al iedereen mij aan staart iwler u wat aditej luij zoa Ik d o P hieê niet Het zou heel wat ander zijn waiBieor jij en ik waren alö anle re getrouwde nKOïaoheu oede vrianJen n da rest iifaar ij weieai aileoi hoe lu t niet oiiri staat Bn iij willen er ovur pmleu iij lic xMi tr al ovor gwpraat Kt zfi ZIJ terwijl zij hem metgroo k droeve oo eu iMWgi g O zo he al ol niet gokaan hebben doei weinig ot zake Je moet In ieder fi al aiin hot diner Komen zei hij op kjOfclen t m van gi zag Je h A jeaeü in Cl IJ valekAo positie gB raObl 4lat moetje Older de oogen zien q traobten je er uEt k redden 7ij zucdiUe otiderworp en b jal zii naau de deur Zij nioeeit liem hierin ge K CT amen awende zij al wa n I allee itiacur ora da wijze waarop hjj haar avontuur had op8VD0inen drf ai w a het ia wericelijkheid ook onaciiuUig voor hun oüh hoogM onaaivgcfiaaBu geiweest wB Totvi zIj Imj Je deur i ioHaen vm hï tt £ ij atasA en ktieiL bcdS aan Donk uev ZüMe zij ftQgaitf dAt meo WaartfObijnlijk ie hij op dit oo ibllk bu zig do zaak uit te iogigtn Dmt zou ik omI maar oaai Imn overlateu Maar waniuvr er Uats moet guzugd H Ofrd n on zIj luo rouw Soarlett zij Nieiiutnd wtOisclit $ éite m onfi elujk kig l s maken Moei Jtf dat zek hij kortaf Èooh in apijl an zïjn toorn voelde uj oin g oJt unxlelljdeu voor huui in ziJh lia t bovi okoinen Zij wat zoo bletk zog er zoo Itindia lijk uit zoo a é ZIJ dkiar siond loet dlan hopeUM Ken rii j li ag4ii trtik op baar Itl gczl h Zou het j vel kufuwn aicéief a zei Zi t a t4ot e oia te zorgen 1 1 de nabij heil U zijn diabt bij de deur dor onl angkaiiier wa anF r Ik binnieft kanil Ik zal daui dïMitii abtof Uc jo iotki vertel dal zal let van mijn ouboholpitkheJd wegna uil il lu het iiidii t 1 4 maar Ik zie niet i 1 dit y diuii Mihiju behoeft aan te ii intn Ie kuit met een flauw lacjiia ten aardig geleiguniwiaiafpeticihje be d itkeii over bet huweflik de IMdei OiO if El teken wanneer jouw ootft de NiJjue otttQweteu Ja dat zou kunnen ei ze mltroia tig De aardl liuid wan iNs fi haar gegl d 11 Tooh gotoot Ik dat je e decH plan nt jt bedMrfri hebt Uljn biJKijn U blijkbaar zoo ofiaangi naain voor ja ea heeit ia zulk ewi faoo nate M onfelukkige t ffec oiu jl natuta ke zCbuwaolrflgiieU ii verei ieren Ut Ik Je In ov rwegfej 7üu wlllea geven Iemand anJaiv naast de d ur te plaaitiiea bljvoortieeld aunge Je bvut ot enakdmnJiJk bMi V je mtt hein Wfl dh zeggti dat Je mlj tó aeipm will vTo ig zij zeer Wrek wordwHe luteigeadeet dat Ik Je vienaoh te hel pen Weet je wel dat jo liwH erg wreed hcnl onrechtvaardig IxnA ZL i ze meè be V nde kppiii n mtlt lie zaclue Mi in wat ik ole4 van je dacht onedel iii £dig Onedeijnoedig hivhiuiAdo hij gefrot feil Ja u t nu uk in d v l iofth zn aan JOU genade In ovffgirieve 1 hit miJ dM voelen Kijk vou zti liij niet aandrang ter Il hij hear een Miip iuiilerde dotdi weef BüthioM toen hij aag lioe zij aöhwruii k vindt je nli l dm liet mi I ing gnweg geihiunl heeft J kml ftiet al tijtl dodTgOian niM vmur te ispfdrn omler l6 branden Dat i vanavoiMl dt de lijk geworden ffil je er een einlaaiMna km iHi met umj niar bet Noogrden g Ma ivRfli Ringiwood of imar heen don ook Ik zal je Ekkt vec4 In den wag kwpw H bokjivett Je zjr ve moHMljk Vrij ie liJen Ik heb r orkeiijk vet I voorover om een eiofl te lual mi aan den tttuid van zaktn met JOU è g MUi narw een af gelegen plaata O nena vraag dat lUet leekte zIj ni t zaoala éem éxb met aaiiilrang JBij ai W Ik weel ki3 li hel voor mlj onv evdTa eiljk IJn JIJ ook jij zoudt niel Id Rttat zijn Iwt Ie vorduren Vanoeer er llelle waataou h t he feto iiidnnï zijn Ik bid je drii ar niet op anu F ilke Wtooeer jt het doet nm eeu MifBlukkfcen blik op hem al mljm hart brèken Laat dit in a 1 gevallei nk t gebeuren zei hij ruw nM k am kl ilJn etem liet kt nu d ÜJd niet voor zulk een vertooiiiii Hunnef Je van planbeiu Jo vjor bat dliier nm te vtukkxetMO TtM ik JO aan het didelljt te do i HIJ keerda zloh om en vertiM bMr Marvel snekltt de brap op htttg om slaande gaboudtv of uitgevraagd Ie w rdt i In lieui haar jouge leven hada ilBb iie zoo v oMngt k aUeen gewoail Ékt op dit odgeobtik Zij v thnf er BMr ta vre 9de tevww iceiy te x moeten zij wiBt dat zij booA op baar nou irijn ea Hhi waa er werfeiijk nl iMid op wleo ziJ kon rekenen dat hij tm4 haêt aan nynïpatMaeem m baar aou b DOiMB M de haar vooraf de i te letMa Zij vefiiiita tkit evmwe a a ilj toaanle dat ffr otharie baar nl t te hulp wil do kooien Bij etond vlak MJ de deur toen zij binnenkwaiib en toen tij hem aiiifag fli ónwr de vrrr uHlnip ia biar lenuwacbttgheii hltld kwaro falj naar baw toe en tWiooI een toe opaljAe dl ba r eanifVlna In den elonl Met dat al be Je vergeïen dal apaeebte bed nk n xel bij baM Iw enl Zij eUmtacli tnni luet tranen in baar oofi n Zil was heiii op dït o f blUt nultaprek lljk dankbMr maar er we f tn g tegenbeid iets Ie w op betielt d oogenbUk le Lad Uw da hi l op baar arm o Mftuohtiv opiteMBe be merkte xlj dat zij 1 Mite Wara rwiÉlgi Feuilletovi Een overhaaste stap Vertaald door WEÖSELINK VAN R0S8ÜM Naikuk varbodan 6T ZIJ wast versdiyikt bevroosdi zelffi ea baar boret ging hijgend op eii no r Jc hoeft iiuj met zoo aan to kijkea zo Ui Ik looi ieder woord dat je zegt Je beU het niet naodA lie zoo Ie vcrontachuldigtn Het gebtele geval was ongelukkig moeï niet Hij wachtte een oogenbUk eu ei toen lit betreur M t Lt dia nujjt b pinwiooiidii 4iekd je zoo ontzettend zenuwmobtig maakt iJ rak zoo zadU en zoo ko t dat Btorvei wier zenuwen op hun hgogBtfefipaniiptt waren door het gebeurde van dien imddagi haar zeabtiftereohiag M r Uur OQ la traaen uitbarstte Het 18 het a vriundelijk vao t zei ze Itrwijl ze mi Buikte Ik ben bang ouidat ik daoht dtai r bo o erzoudt zijn m een oog tl ik t oh n gwn kat to bosiaatk dat wij ooW weer uU dal vT alijfcB og M den knm en bedoel ik tr zt er van kc4 idj rtttt gf dal je vriend Savagie nu hij jê lucKe onMncmame positie gehradi heelt zijn b Ma ldiMD e r eariAto Uim het waa heelBmwI nrijn schiUd uJet Het er ovor zai apreJcen DM mnt nrij zal WOB nlomBOd a 8c4mM Het kwam alieeo U ragen da zuk uit te omdat Nlgel en ik wttden f il bt t zt w Iic we 4 het onderJink falj haar tarwIJI hlJ een pMw n aa itoiuf op dea rond ftf St onmtiükmal wm mitoI S I SiBiit 3iti sö