Goudsche Courant, donderdag 2 oktober 1919

in tie laatste jaren belaogrük gewijzigd if dootriat het biaakbedröf trmx en meer ineeaeevloohtea s met Iwt nMucieran dllvji gfldeliike steun en eeoDwoisehe voorlieht nj Beven aan indu trieeie ondeAwnüngecij alt men weet hoe eer ue macht van ie ba3ikt e sturM m de mduetrie tan het wmien is dan rijat den ondernemer die op onaffliankelijkheid prijsetett als schnkbeeld voor oogen afiautkelakiheid iran de bank O I ma liet ab een axioma gelden dat de nationale weiiraart niet gedoogt dat l bankdirecteuren feitel k de indu tine beheerschen De Baakconcentratie maakt nu dit gevaar veel gnooter Wel is die overlieersching in het algemeen no t niet aany ez g en overdrijft wker de heer Wibaut in de meer genoenuie bnochture als hii zegt dat OU reeda de bonk regeert Maar onge twyfeld en dit geeft ook Mr We terman toe aijn er teeikene die naar een bewust streven in die riohtintr wü ien Dat tegenwoordig zoorele bankdaivcteurea CAmmisoanij z ja van de door han Bank ge iteunde industrie moige alechta de beteekenia hebben vaa eene gewoonte dan tcch zeker een slechte en een dure en met meer dan dat toch ia het geenszins uitgesloten dst bij mogeUike conflicten tuatchen bank en industnie de bankdirecteui cammisfloiris de induatrto ia een nchtinff drüft die den ondernemer niet aaawrenaam is Waar bovendaan in dde bfuikconceaitratie een menschkundlige mdergrond zit immei s deze met alleen een simpel gevolg is van het streven naar meer verdienste maar ook een uitvloeisel van persoonJüke eeraucht in iyveT en andere weliswaar zeer meoscheUike maar daarom met minder verkeerde eiaeni chappen dde de Wikwereld onder hare leden kan aanwijsen is er reden te over om de gevaren van df e verschüniselen vooial niet te ovem iatten De iherpB Poncurrentie die door de concentratie in haar tegenwoordige ataat van frroei is aangewakkerd heeft naast voordcelen ook nadeelen voor het publiek Tegf n jver dure gebouwen wi overdreven weelde staat hdër verlaigioig of afschaffing vin tanieven In Dimtachland ie dit eaig opgevallen ook hier is het op te merken Het voor het publiek zoo ontstatse voonleel wordt echtier tegenwoordijt weer teniet gedaan door het oniierJiog ovemleg dat de plaatselijke en provinciale bkUikiersvereenigJngen tot stand heeft grdhracht en al te Bcherpe concurrentie tradit te voorkomen De met de concentratie gepaard gaande V üi takking van de beniken naar de provincie heeft nog de moeilökheid meesfêtoracnt om q regiment filiaal directeuren te vinden dat voor haaj taak berekend moeat z Ti Volgen enkele schryvers zÜn de banken diarin niet altijd geslaagd en is zoo het getieele Hchaam van de grootbank door gebrek aan goede krachten aan zwakte onücriiev g Wat nu de boofoizaak dat beweerde monojjoLiegewaar betreft zijn ev werkelijk teekenen die er op wgien daP het oogfisiWik v n de volkomen concentratie van het bnnkibedrüf nadert Ja ai neen Ja in zooverre de nu bestaande bankgiroepen op somraige punten reeds nu overleg plegen b v bij het vormen van z Ëini saie syndicaten tot het pla tsen van een groote leenine verder bü de opiriclitinj van de bamkiersvereenigingen en het daaruit volgend overleg omtreait tarieven etc een vowr zoover er in den allerlaatsten t jd althana volgens Mr Westemuin tl tiatingen zijn gedaan door voonaanstaanule peraonien waaruit de bedoeling der hankiiirectiea valt op te maken om met die concentratie niet tot het eindpunt monopolie voort te gaan Welke van dJe aanwyziingen moet nu overwegen O i zün de teekenen van intensieve samenwerking vooralsnog nde onrustbarend Maar anderzijds moeten we ook ciet zoo naJef zijn om ona door dergelijke gezegden van ivooraan staande personen va den slaap te laten wi e en Immers di uitlatingen ook dat laat Mr Westemnan d e n die hooge bankierskriniren mag geacht woT ien ttiuia te zyn doorschemeren staan onder directen invloed van de pubheke opinie die een zekere onrust heeft laten nerken Zoo liebbeoi de directies gevoeld dut ze niet te ver moesten gaan Het spook der staaiti ininentpinig staat voor de ileui 1 Het voorbeeld van Engeland en Zwod n waar sinds kort de toestemming van de Kegeering noodig i voor een Bankfusie l kt onze bankiers niet bister aan Het ia ondaaks de geopperde twüfei echter zdcer geoorloofd om voorioopiig vertrouwen te stellen m de zelfbeT erkaiK de banken dan blijkbaar bereid zyn ter geruststelHjïg der publieke opinie zich op te legigen Hoezeer deze invloed van de stem van het publiek tot vreugde moge strekken een ieder regeering pene en Kamer zü waakzaam Daji is er miissohien een redeflijke kans dat ingrijpen oiet noodig is Mocht ïiet echter onverhoopt toch zoover kiotnen dat de regeering uan wefce wat ze moet aoen Ër zyn veel middelen naast de in Bngeland en Zweden toegepaste om de controle op het algemeen bankbeleid te krüjren W aarboiigen voor ger eU publicatie van een dutdel ke balans zooals hier te lande nog veel te weanig gebeuit toezicht van de Nederlaxulsche B k onderzoek door K ksaccountants en dergelijke nuddelen zijn reeds in overweging gegeven Maar hat aJilerscho nste zou zijn indien wijis beleód van onze bankidinecties de onafbanke ÜkhetdsBia van ma volk dien trouwen wachter vwi onze democratie erb edigt en daardioor henzcdf teveoa p de hoogte en eervolle plaats zou haodSiaveii welke hun de ri isjaren hebben het ge leerd zekertyk toekomt W R E R Nevene een aan medici roor bepwüd om t amm ver rintiW i Md btfoomnff ineer in overeenetenaniné mtt de begeo voordigw eischen vait beloMliiis voor dergelijke werkzaanüvedw U voor deataindigeu o iiersoneii die ten dwurte der Justitie wericaaam Ö maxünnm vacaUeloon vaetge teld berekend jmax den tijd ooodzakciük aan de uitvoeru r der opdnuht besteed Voorgesteld w om tm door de owrheM bezoldigde pemonea wanBe T j y p de justitie werkïaam zHJn niet het voile bedrag der vergoeding toe te kannen doch ETlechts de hdft van het fo gewone gvnlIen vant te stellen badref Wat de sehadeloos iteÉSng aan gwbuigen betneft wordt voorgesteld te bepelea dat eene schadelooeetelling wiwdt verieend naar de werkeJyk gedane uitg fen tar sake van het gebruik van openbane en bUunden veivoermidideien en voor de ffevaÜm da iktarvon gebruik gemaakt is eene biUyke tegemoetkoming wegene het gebnrik van eóg i vervoermiddeleiit Voorts wordt ala plosajiic ter wdervangjDg van venschiXIeóde btawann vutgeateld tlat voor aJde openbare middrten vaa vervoer de i a 8te tarief wee ala nwatf af van vergoedinig zal inoeteo gelden aoch met het correctief der verklasringen van het hooÉd dei pteateelyke politie t ia art 48 3e lid sub 2d nieuw bedoeld en getua re die prüa Mdt op de 8oh delooeatelling naar een hoogw tartef dan dat de laagste klaaee sal lich de mo jte voor het verkrijgen dier vericlaring hcfcbeb te geven lilene uütsonderinir op den eiach tot overtogging van bedoelde veHtlaniiig kan be ataan voor diegenen die in het Keiebealuit voor reizen in Ryksdieoat zyn gelangfichikt Zy toch zyn reads ten gevolige van die regeliog aangewezen ale aanspraak kunn mde doen geiden althams voor bepaahl categorie op eeaie vergoeding voor een hoefere dan de laagste klasse ran een openbaar vervoermiddel Den deurwaarderg behoort voor verrichtingen in stra xaken alsook voer ander verrichtimgen woarvwor hun Ministerie door het Openbaar Gezag kan wonien ingeroepen een vaste wed i of voor zoover zü als deurwaarder bÜ den Hoogen Raad of bÖ de Gerechtahoven thans rleede wn geringe vasite wedde genieten eene hoogere wedde met daaraan verbonden pemioenaanepnaken te worden toegekend Het voornemen bestaat eene regeling voor te dmgen waaipby hun eene wedde woixlt toegekend naar chaal 33 van iiet Beaoldigdnssbesluit Rüksambbenaren 1818 By het in wea king tredttt van een dei pelyke regeling zullen dus de bepaïingen vaa het tarief in strafzaOc betreffende de ealaricerinig der deurwaainder beihooran te vervallen Daamevene bomt bet den Minister wenscheQyk voor de bepadingwi welke tl vergoeding voor iB en verbijfkoateo vaststa Uen te heriiien n jjËe te tegelen op Ken voet vïwi het Reiebesiuit voor dienatreizen van Kiiksambtenaren Het lJ t in de bedoeling de werkzaamheden der deurwaarders zooveel mo pelük in gely ke mate te verdeelen Aan de tieurwaardera die tengevirig van de herziening verlies van inkiomsten mochten lijden zal eene aohadelooeetelling zyn toe te kenaen op deaefflde wUw als zulk imlei tijd is gereigeld wor de griffiers Vragoi aan minfstnra De heer Kooien heeft de volgende vra tg gericht tot den Minuster van Onderwüa U de nunistei van Onderwija nJet mede van gevoelen dat de termijn van 22 tot 27 September waarbinnen volgesie het no met bekemltt artikel 2 laatate Ud van eeo K B van 19 Sept 1919 Sttdd no 577 xekere opgaven door de btiKondne scIumIb tiiren aan de gemeentebesturen ziJn tl dfien behoort te worden vealeogd nu eerst de Staatscourant van 23 Sept 1919 een bericht hieromtrezvt bevaA en StM w 677 vuamaar verwezen wordt en dat het formulier moet bevatten nog nfet bdund s Be heer A P Staalman heeft de volgende vraag gericht tot den Miniater van Oor bg Waaraan ontleent de Minister de bovoegilheid te creëer i i uit te vaardigea ziin legerorder no 405 van 19 Sept i l waatiiij macht ing woodt verleend z het cnder beding van eventueerie terugbetalinp tot een buitengewone iritkeeró van bezoldiging aan het personeel der landmacht op of omntreeke 1 October 1919 zonrter dat de daarvoor benoodigide geklen kior de Sitatfen J neraal worden toegeetaaaT Lijkverbranding Ingcdieeod ts een wetsontwerp tot aanvulling en wiJKiging van de wet tot vasttttelitng van befwUngen betaekke tffc bet begraven van lijlrën in de eerrste plaats strekt dit ontwerp ora te voorzien in de leemte wedke thans bestaat nu irieniand aanepn ke yk is voor de naleving der verplichting tot het begraven van een overieden persowi De voorgesrte de bepaling noemt verschillende nabeetaaovlcii die allen aaneprakeiUk gesteld kuimen orden Aan het OoeiAaar Ministerie Hü e üvei loten de beantwoording van de vraag A ie in een concreet genrai zad zijn te vervolgen omdat dit van geheel fWteiyke met vooraf te onwchj yven oinatandigliedett xol moeten aStangen Verder woMtt woTgeetcId te bepiüen dat indien de overledene die by uitersten wil cf btj akte als omschreven in art 982 6 W heeft bepaald zijn lUk taan worden verIr tand en dat de w ae van verbranding lz wcrdt faregild bfi algentceaen maaitregri van bestuur De Regeering meent dat de wet de mogei klieid dMofc fee idMMWii om bat aanttd BINNENLAND TWEEDE KAMER Tarieven van gerechtskosten in strafinken Ingediend a n wetsontwerpen tot vjijziging van de wetten tot vaetotelling dor taTieven van gereditskosten in strafwkeo A aarvam de gewone rechter en van die waarvan de militaire rechter kennis mfiiit De wijïiging voorziet in eene bete regeling ten aanaaen van de schadeloowtelIing aan deskundigen en een meer natloneele vergoeding aan de getuigen en in de behoe te aan wüzigmg van het tarief m verband owet da voongenoitten va te aelai fr da VHWliMMiniwMiiiirB AM iiu jumuciniii BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT ZENUWZWAKTE OorcaliMi van bioedarmoeda en zenuwzwtkle een druk laren geaioorde fuactien verzwakte hartawerkioj lechle tpfjiTvrleniij laven boven de kracht V f c hijiiB lMli bleeke kleur hoofd pijnaa edurife vermoeidheid zlapC ioofbeid luarelooiheid prikkelbaarheid lebrck aan elluii handallngi tweemalen per daj een Uptl SAMOUINOSK SANQUINOSE kon f 2 de icon 6 11 12 I 121 4057 30 Bij tlla ToarQtmt Apolh en Droflitea WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Do RIomarMrMt 2c 4 Deo Hee PloMdMo woi ea MniMeootnen ATELIER TH TUKKER Openbare Verkoopiii TELEFOON 453 DIPLOMA AMSTERDAM DELFT weg ens faillissem ent Fotografie op elk gebied FOTOHANDEL LIJSTEN ZIE DE ETALAGE FOTOTOESTELLEN EN FOTO S In opdracht van den curator in het faillissement van Mj W WOLDf RING koopman te ScheveninKen Mr L J VAN JW PUAA J te s Graveuhage zal op Dinsdag 7 Ootober W WOLDRRINCi aan het Jaagpad numinar 5S te OOUOA door de deurwaarders J J p QEN BOER te Bouda en A A VAN OMK te a Bravenhaga publiek om contant geld worden verkocht IN ALLE KLEUREN EN KWALITEITEN 307 18 Aanbevelend J VLAG KuiperstPaat 43 45 Telef 592 De Inventaris BOSKOOP Ad ertentHfn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A WKF i FK Zi d6we 72 van de fabriek voor groentendrogerij van W Woldering Jaagpad 55 te GOUDA Groen is voor het aanstaanile seizoBn DE kJBur voor waarbij kantoor bonoodigdhedan diverse bascules met gewichten machine voor bot naalon van zakken stoekwagen een groote hoeveelheid reclame oen groote partij Jute on papieren zakken bemande flesschen met zuren bak met looden bekleoding boor machine bank met schroef 3 hakselmachines 2 centrifuges 1 bullmachine een groote partij carton en verschillend gereedschap Hirts ongenir 60500 K 6 diverse oedraooiie uroenteii voor veevoeiier zoomede al het gean verder ten verkoop zal worden aangeboden BEZICHTIGT DE ETALAGES bij Fa DE GROOT Hoogstraat Bezichtiging aan opgemelde fabriek MAANDAG 6 OC I OBEIt 1019 v n b morgens 10 tot s middags 4 uur 4302 104 O A M PARIS OOUWE 1 v h O J BERLIJN NIEUWERKERK Ean slachU tailust Uw maa i van Hrceken weiiert daarom voldooildc aappen af te icheid a offl het voedael tevertwen Geneeat Uw maajdoor jere eld oa het eteneen paar 3212 48 Alidijtaliletteii voOf fff maag ia ie nemen Oat verilerkl de Siaa en Uw eetluat zal apoedii icrujfkomeD De Abdijtabletien worden algemeen roemd bij een Icohta luif inliaeiyk beid a op B tt maa maackramptf maa piio n b dorv ii maal op rt pia a b t Kunr to Haal eens een doos bij Uw dro iat voor f 1 25 Eitcht rooden band met onze handteekeainf L I Akker Raltvrdan Bericht da ontiran i t oener groote keuzo GEOABNEERDE en ONGEaARNEËRDE Dames en Kinderhoeden en verdere naaveautóa voor het aanvtaande fleiaoeo 4283 30 Steeds aanbevelend Aalv m MM In dlf Blaid PATISSERIE MODERNE DU UI Groote sorteering GEBAKJES BONBONS BANKET en DESSERTS ZIE DE ETALAOE AdvertentMn en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM BBrkenwoudB voor Berkenvondc Achterhoek dooi I NIHIMFN ImitkIi SHIWIIX WIJDSTRAAT 7 TELEFOON 267 iTELEFOON 267 ilE DE ETALAOE Een ruime moniterzoal Gratis en Franco zenden wij op aaavracg een moniterdooije bloedzulverende Laxaarpllleir van Apathakar Baem Dcie pillen zuiveren hel bfoed verdrijvendevuile iloffen uit het lichaam en bevorderenden loede iioeliianc Vcrkrijibaar in de meeileApotheken en DrofiatwiakeU in fealoten dooijci 25 en 50 et 6 2780 17 Emit led FiW ni ralnl Neilliüloiii Men Verknjjhur M Goud b j ANTON COOPS Verkrggbaar te Gouda bn ANTON OOOPS WridJtraat en t Schoonhoven bg A f VAN ZESSEN telel If Mferl lil i Mm h ia onse BTALAOBZie de moCl ll n Zie de prl X n Zie de OoUpA n probeert Onze fcvif lltoiton daa is het Eeo iAra rt OPO dat U Topi li tiid jtoC ODze ClltfntolA behoort 1S9I 120 4l i Aanbevelend 4284 40 TH H HEESEN SCHOENBAZAR tiHOOERN Klelwtg 23 Bouda H T MMERMilNS fa h A diestelhorst gouda Hutrisciie BiUilRT eo MEUBELFUIIEK Telef lil U Cenplete WIIIIIN6 IIIIIICIITIIIII Speciiil idns voer MMEIIBEriMMEiliNB mm Eenjg adres voor gemakkelijk zittende en degelijk afgewerkte CHIOFÜDTEillLS i Zi©t E te l g e Ziet Eta lsug e f f l lltal iHf mmibsiM slln in isM w rkplaatoan v pvm pcIIbcI DONDEKDAO 2 OCTOBER 1819 Tweede Blad 00 Bankconcentratie i tta r Ie z g Bankconcpotratie hjer te Éüude een waar vevBcliüinsei van den nieuwen tbd ia en als jwodandg op dit ootrembUk lie aaiulwcht van verten m tl a lamie trskt bi ien een bezor gdhewl bü l o aadeivrf U4r le wekkend ia een korte bespwitliK var deze zooaJs Wflbaut het uitdrukt nieuwste ontwUckeüos van het fcapstalia nm z keiop haar plaata Onder Bankconcfisitnatie moet men verstaan het dajidwerkeiHjke streven van de icruote banken om hunne werkkiapitoleii iiit te bre tien dpor het oyeTnenieii va oude liunkicPskantoren het aani an van duurzame oveireenkomisten met andere hai n het iiit8pref eu van en net Tan filialen over de provinoie Reeds laaiif voor den oorlog in het buibettlaBd vooral in Duitschland begoraKMi is hier te lande pas in 1911 de et rste s teifi gedaan doordat to a de Kotterdamsohe Ba eamem gewntflten werd met Ie Deposdtoen Kffectenhank en t gelvikei tijd de K tteaxlwiLBChe Bajuk ich een z j belang verschafte by de Amistenlamsche firma IMermeiJer WeaÜnglh en Zo m Lane Famerhand zjjo de andere banken revo ird met dit gevoix dat er t p dit oogenblik 6 groote haofcgipoepen bestaan n l 1 Botterliamische Bankvareemiping met National © Bimlèvexeeoifgiiig ZaidrNederiaiuteche Handclisbiink enz 2 Twentsche Bank met Haarlemsche Bankvereenitfinig Oromnge Bank Sallandache Bank GeiderschOver seljBche Bankvereemigbig en VieOloeche Bank 3 Amsterdamsche Bank met o n Noord HoHandsche Landbouwcrediet Helmoind sche Bank en Haeniaaer Bemlk 4 Neikrlandache HandelsmaatschAppü met o a de Geldersche Ciie hotvereeniKing van LanFi hcït Bank 6 Lnca so Banh 6 Ba kAssor atie WerCiieim en Gompertz 18 4 fn CreaiOtveï enlg Inig 1854 In tien alleirlaiLlstea tijd nu i3 de Biaiikoorirentratie meer t ian een vers fliünsÉi g worden hel l s reeds een vraagstuk een viaagistuk aangaande de posil e van He Croote banken en ie kledne bankierts in het algemeen en aangaande de beafcemming vai v4 nationale kfljpjtaal in het bijzonder e n via Tirstuk ook van economische poHtiek m tioverre de vraag gestekt wordt of de Staat zich met dit vieroctujnfied moet Kaan beifiioeien of niet Kamerleilen en MlniBter vtui Financien lie financiee le bladen en dagiiJiaden Mr Treub in liin I e Ëoonamlache Toekomst vjin Nederland in den aUerlaiatsten tüd de steller van een Uiitmuntend Leidsch Proefscnrifti Mr W H Weafcerman hebben mi i if meer bezorgde geluiden meer of min weteoBchappelijVe Moidiiefi oveir de bankroncentratie ten beate gegeven Ken actueel vraagstuk d us waalmaan een oUitiek toAtje de hrochu re van Wibaut tewijflt d it luUBt geheel vi eeund ijs aanifezien de socmljsten eenerz ds in de reu at htlge niachtstoename van de Banken eei eFStF rkine van het hapitaljsme tien aitderzlid in dese ontawqkkeling de tosneanende fflncentratae in het geöieele economasche leven b ve jtiffd oordeel pn welke het v 1 t si8 hun mog eU k maakt om wanneer alles in ccn paar handen gekomen ls deoi kaf italjËtiiWhen in den sociali stiBchep staat om te Zftton Ken actuee vi aagstuk ook voor den be imer van een provinciefttad die er geituige van ia geweest hoe met korte tus chenpoo n het eene particulieie bankieirB of fcaesit rskantoor na het andere door eeai groote fcdnk wïad opgeslokt die konden waarnemen hoe koi t na de openang Tan een ffiöiaal van de eene bank m dezielGde plaats en vaak in dezelfde straat een nog royialer en weeldfrigw ingerioht fiLiaal van een concurrentbank weid geopend ib deze gang van aaken t e te imchen en IS eenige eloer iedd dat df belangen der l nikfm hier parallel loopen met de algemaene volkabelangen laï overigens dit proces onvertraagd voortganig vinden en himientaort een groote bank trust he hankiei HinHniapKylje bezitten En vr fl g van politiek aal de Nodarlandadie wefcgevrr aun een eventueelen voortgang belemme rmg in den weg behooren te leggen Voor een goed begrip van de inoeÜükhoden welke eene beantwoording van al deze vragen oplevert m oeten we ond TBcfceidMi oorzaken der concenrtralae gevolgen voor de maatschappjj waarBchijniykhedd van voongi n g bot monopoüie en manier waarop de wetwever zou kunnen mgrüpen De Banken zijn natuuriök met aan het toncenti eeren gegaan onuiat de belangen J r volkghuishoudanig zuifca meebrachten Ze zagen er voordeel in en wei ten eerste wepens toenemende ueikeriieid dat hunne W nfflten veel vast x uden worden tengeV lge van de poFafciee met groote kapitalen ajerr een givmt tenrein en ten tweede om4lat K t evenalfl in de groot industrie een VBnnmdering van de onloosten iwu beteekenen De buitenlandeche ervarirweo hebben aangetoond dat het eerste wel bereikt Ia het twee ie niet De vepgelü fcing met de groot imluistrie ia gebleiron als alle veiwelyïclngen mank te gaan De scheaT e ocncn rentie en de wedloop naar de provincie de weeldezuoht en de vefrtioogde confenolekoeten hebbem de onkosten veel hooger sfemaakt dan vroeger ffl het per saldo ilus noig de vraag of Je harken vaa de concentmtie onvennenga voordeel heblwn andere staat het met de im ïlieke belaiigen We aanschouwen immers i Bn ontwikkeling i e ingeval ze ongestoord verder gaat kan leiden tot een groote hanktruöt die cQ edaet dictator ww tön in Nederland Maar zelfs al ging het zoo ver nog niet dan ia het o d Twa r of het publiek be ang gebaat is bU de algeïieele verdwii iBïg van den particuberen bartkier den oeger mo vertrouwden raadsman to i Iedereen En zeer de vraag m toch zeker of de enorme macht vun okcle benkIgegnaten van wier wJHekoir het arfïiangt K door een geheim of openbaar accooni een red ietmonopolie aal ontstaan in het algemeen belang weïwchelük w Als mea veider wtet det dt tw v d bMkbMtarW bepet cen en dat alleen dan lykverttranding imofidvk beiwort te x jn imhen d overladaae ofi een I eft d Üe eenigen waariMVK jreeft voor een onbevangen oordeel de bescMlihing over zUn etoffcdyk ovenchot met Xfiovete woorden heeft getroffen Ektt verpUrhtmg om te doen verbraMien kan op de nagelaten betrelüiingin iet worden gelegd VermoKeaabeUaMnc De Nyverheidsraad beeft lot dea MinjMer van F oncifen een uitvoerig adres Serirht wiuirin h aandrii op intrekking van het oaitwer hvermog6aB aan was be laütiag N daarin eraeig gewsarMhuwd te hebben tegen een kapitaalaiuffing ten bate Vdn s lamls schatkist xet de Nyverheidsr iatl uiteen dat m ieder geval de heia ng op vermogeDsaanwas de iniost gewenecht vorm 18 om lat daardoor de beiangen der Ncderlandsche nüverheid ten ernetigst ouden worden betuKteeld Hü voert ilaar t e de voigeode gronden aan Ie Duidt de naam der belaaUngvemio gdnmanwas op een onjuist begrip verdachte navolging vaa de uit trukkiag Wert dachte navi ong van de uitdnüdting Wert zuwacheateuer Er zyn zeker vele gevailen dat het vemu en aanwaet ala het ware door de natuur zonder menscheiyite InHpannlng maar er zyn vele andere waardoiir do energie vlndingrykheid de arbeidzaamheid en de spaarzaamfheid van de pcseonen hun vermogen vermeerdert Het weticntwerp maakt echter dit onderscheüd niet 2e A l was er echter aUeen van aanwas n den eigenlijken zun van het woord sprake en al liestond er griHid dat de Staat vaa hen die hun vermogen zagen stygen zonder zelf veel daartoe by te dragen een deal van die stygiing invorderde dan twig moet men bedenken itat door de waapdevermiadenng van het geld men voor het dryvwi vm een zaak over veel meer middelen moet kunnen beschildten dan vroeger wil haar omvang dezelfde biyven Een grooter vernugen bebeekent voor eeu oiidenaemer due niet dat hij een deel van het meerdere wnder scha ie zou kuiuwn mi seen 3e De vermeerdering van het vermogen waarop tOians voor 36 door den Staat Ijeslaig wonit gelegd kan met recht voor den betrtdckene alis aljn rechtmatig en vei ig besit worden beechouwd Gerust konden de indu trieelen dit in hunne £ aken steken en de e daarmede beter inrich ten of uitbreiden Thene te moeten ervaren dat zjy een groot gedeelte moeten afgeven en dun oaarvoor moeten realiaaeren of geld opnemen geeft hun ernstig ongerief en verwekt daarby een groote mate van oinzeki heid voor de toekomet daar niets waarborgt dat op den Ingealagen weg niet venier zat worden gegaan indien de regeering wed r behoefte aan geld heeft dit te aanven kin riet anders kin renunend werken ep l ontwikkeijng der nyterhedd en zal niet na laten een temoraliseerenden invloed uit te oefenen op de belangtiebbenden en maken dat vele fabrikanten onverschillig wordoii en den prikkel evrliezen om zich tot htt uiterste voor de uitbreiding hunner zaken en vooi de vermeerdering van hun vermog in te spannen Bovendien zullen a lliicl t indufltrieelea voortaan trachten zich tegen de Involgen dezer belasting en eventueel soortgel ke te dekken door bU de berekeiTïg der prijzen hunner producten met aet ri uco lïat zy tc gevolge daarvan loopen rekening te houilen wat wetler in veie gievallen eene verhoogjng dier prU en ten na tcele van het pirfïliek aal veroorzakekn 4e Maakt de voorgestelde beJaating by het vaststMlen der belastbare vermeerdr r ng gebrufik van opgaven door bcJangbebbenden reeds vroeger voor andere doetein Jen getiaan hetwelk tot alieriei onbiUykheden aanleidii zal geven vooral b v bfj estyite opgegeven taxaties van goederenvoorraden waa deze voorraden thane bijna lontler uitzondering zullen zün geruim 1 valt veelal niet meer aan te toonen dat die opgaven hoewel beantwoonleode aan de liaar gestelde eiacben als gegevena voor d te belasting minder jukt waren 5 zyn de grondslagen van deze belost og onvoldoencle omdat het vermogen lachts voor een gering gedeelte bestaat uit zaken die een direct vast te stellen waarde heSben als b v geld courante effecten enz de waarde der meeste vermogeasbeitanddeelen is echter slechts door sobatting te bepalen Hierdoor al de belaeting al naai de taxatie hoog of laag is zeer onget kmatig drukken terwyt bovendien ve d Tenkbe fUge winst zal belast worden Meq denke hieröq b v aan een fiabHek die ge legen is in een iftadegedeelte waar de terr tinen zeer in waarde zijn geategen en dl t iechta met groote koeten kan worden verplaat t hierij is dus de meerdere waarde vnn den grond riechtg te reeliaeercn by Iipujftatie 6e Bevoordeelt dit ontwerp de lichtzinnigen en verkwisters boven de vooniditigen en spaai zameo daar zy die ihun winst geheel hebben opgemaakt niet behoeven te te betalen terwyt degenen die om honne zaken op sterker baeis te schoeien reMrres hebben gemaakt zich een groot deel vaa die reserves Lien ontnomen hatw k In de toekomst velen er toe zal brengen aoo weioig mogeiyk te reoerveeren 7e Zai een biliyke en juiste uitvoeriog der wet hoogst moertyk biyken daar het percentage der ondertiavige heffii zeer hoog is en er bovUHÜen zooals uit het bovonHtaaade biykt vermogenabestantideelen yn waarvan de waarde aiecbts by benadering is vmst te stMien Op grtHid van een en ander veraoefct de Noveriieidraaad den WKnistcT de inbreUdag vaa het wetsontwerp te bevorderen en einde de Nederiandeche induBitrie di toch laadc in v l ojw i a htan aan awaren etr d za hebben te noaren zoiweat mogei k ia de gelegeaiMM te iMUen iddt oaènümnwrd te UyvM ntwikketan tot l a iw widertig van de volknrelvaart Henfening Ongevalleavct In een nota van wyzigjng het webontwetp tot herziening der Otagevallenwet i eejt de Minister van Arbeid mede dat de regeenng van plan ia binn ikort een wets ontwerp betreffende de orgatttaaitie vu Je Uybiwraekeringsbank In te dienen De regeling dier orgumsatie in een afzonderiyka wet is noodtakeiyk aangezien na Jt December ajt de buk der Kyksvercekeriagehan niet langer beperkt sail zyn tot de uitvoering der Higevailenversekerinff doch ootf zal omvatten de uitvoering der verplicbte inval id Jtelts en ouderdomsverzekertng au bij totstandkoming der betreffende wet dei vrywillii ouderdomHverzeluriDg UIT UE PERS De Volkenbond als gevaar voor NederlaMi Nu de Troonrede Netlerlands toetreding tot den Volkenbund in uitzicht xtelt v st de N R Ct op de gevaren die voor ons lam verbonden z jn aan de toetre4llng daartoe Dat gevaar schuilt vooreerst In dea inhou l der bepalingen letf umdat daaruit niet duideiyk btykt wie ala een lid va da Bond een oorlogsdaad pleegt beslist of en aan welke zijde inderdaad een rustverstering aanwezig is en of dan inderdaad ap snelle gemeenschap pel yke actie kan Worde t gerekend Kr is in het gruadverdtag van den bond geen enkele autorite aannwe I zen die beslist uf er een ooriogsdaadTs g S pleegd tenay wellicht de een ig samnigestelde Raad van den Volkeobond en verder gaat het vertlrag oiet verder dan aan de belanghebbende mogendheden aan te bevelen met welke contingenten zij aan een stryd tegen den overtreder zullen optreden Wil dit nu zeggen dat Nederiand niet aan het beginsel van den Volkenbond zal hebben Volstrekt niet Het kan met elk der bondsieder overeenkomen aai een vasten mternationalen rechter b v ia dea Haag op te dragen de beslissing of er een reehtsaanranding is gepleegd en w fders kan hei An organisatie reeils m vi etlestyd bevorderen van e i gemeenschappeiyke wapenaetie In de tweede plaats bestaat kans op nietnaleving van de verplichting tot lakrlmptng der str dkrachten of tot gemeenwhappelyke actie Ook hier valt niecs met zekerheid te zeggen Twee dingen echter staan vast Zal er van ontwapening ieth komen dan moet dat liggen aan de technische deugitelykheid der plannen ontworpen door de permanente internationale commissie welke artikel 9 van het tractaat instelt voor dit probleem Zelfs indien NeJl rlaml daarin geen representant mocht krygen kan W natuuriyk toch als bondsli l voorstellen iV zenden aan de commissie ea verzoeke daarop gehoord te wonlon Bevtintorea in dus vle kans op een guede oploaeing ain beter door hard aan het werk te gaan atM degelük pIm te ontwerpen en bU onie ÜIm terne hervormingen niet daartegen in t i handelen dan door ons afii dljc te houden en te wachten wat anderen beslissen Dit klemt te meer omdat wü hier als vyaad ontmoeten zulke militaire alllaMieveniragen of hoe men ze noemen wil ala de Fransch Engelsch Amerikaansehe vaa t Juni 1919 of als die Nederlandsch Belgi sche afspraak die thans te Parija voor 1 Limburg en de Schelde wordt begeerd l verdragen die eerst daa by dea geest vaa het Volkenbondsplan zullen passen wan neer zy hun tegen Duitschland geriehtea opzet verilezen en zich oplossen In een algemeene defensiebetofte van alles aan alten De amiere zaak ilie vastsUat is hier Nederlands bevoegtlheid om den Volkenbowl te verlaten wanneer de groote landen hun te Versailles gegeven woon niet gest ad n C W andere gevaren die NederiantI kan trachten te neutmllseëren hetzU door afzonderiyke tractaten hetzy door invloe l te oefenen op commissies van den Volkenbond Zoo wat betreft het vreedzaam onderzoek van met arbitrale geschillen de regeling van Ie militaire aaavalsweer voordat een internationale strijdmacht optreedt de beperking der vrUheid om na afloop der arbitrage toch ten strijde te trekken enz Door zulke moeiiykheden stuk voor stuk in het oog te vatten en onzen invloeil aan te wenden voor een goede oplossing desnoods na overleg met een der denkeule landen bevorderen wy rechtstreeks ons eigen nationale belang door schamper te smalen op de onvolmaaktheid van den Volkenbond en dan vertier niets te doen maken w onie deelneming aan dien Bond tot een lichtalnnig avontuur GEMtNCDE ReraCKTeN 125 000 Mark binnen 14 dagen vettnat Men mektt uit N megea Je poUtie te Nym n heeft aai nhouten zekeren N G uit H 4nbom DuLtacliland die ongeveer lïf O0 ma welkd hu voor den koopman Heit and to UutoHdorp vn ons lawl mo t wisselen tozmcs ve rt eq pUgMi met vrouwen heeft ves rajit Il j MJn aanhouding bezat bd nog riachts ƒ 679 kntrent deie aanlwxiding kuimn if nog bet volgende mededeelen Dearr dagen werd nMiding gemaakt van d aanliouding t Nymegen van mn per auto uit Utveeht te Nymegen aangv Mfin gexelMihap beirtaande uit twee vroulen on twee mannen in vert anl mot d aangifte loor den zwh noentenden NicoUas hamaker van vermuang of dieflMl Utrecht van een portefeurile inbond ƒ 23M Het gelzatsohl we J echter op vrije voeten geateld ni een aavMrihie Uk in beelag genomen aannienlUke som gelds welke een der hoeren by zich drocv aan dezen wnder taw tt f wn om uit n ets bleek dat Mi aicb aan baroov1i aondttn hefaiten a uldig jaiiiaakL fien M awler hanft Itmaarifaan gilaM tot