Goudsche Courant, vrijdag 3 oktober 1919

rrfldttg i October l if No 14126 5Hti laargans VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS I per kwarUuil ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondoffsblad per kwartaal ƒ S 15 per week 24 cent tiveral waar de beiorfrinv per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 7S met Zondagsblad ƒ 3 66 Ab Hine n Hiten worden daicelUka aanirenomen aan ons Bureaa Markt 31 GOUDA bQ onzfi agenten den boekhandel en de postkantoren ADVFRTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorcnde tot den bexorgkrfng 1 5 rei cli ƒ 1 05 eiken regel meer ƒ OJEO Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Advertenties van publieke vermakelijkheden 12 cent per regel Advertentiën in het Zaterdagmimmer 20 toeslag op den priju de aanhoudine van d i nang ver zelfi waarna gebleken is dat dcM veniuist pinf l eeft gepl e d wn 12Gj000 marii Het wo t den Lospecteuir vtai der PooL chef der NijmeeigBche recherche voorgekomen dttt geiïtn de enorme verteringen velke de ïich noem wle lUimalker de laat ate kagen daar ter tede hia l gemadct h iiiogeTük op otoeerl jke wijae in het bezat wm fciekomen mn hat gvld dat liü by zich h ut Dtiordat hi hovecdn in ndet op hel politiebureau berügikoenie om zyn aar Lfte tne tt lithten g itik hy had gesm d werd de in sp teur in i n vemmoeden verntortrt waai oni de aanJwudiingl ran het Jongmensck werd gdaflt HÜ wierd daarop gearreateerJ in het café de Poort van Kleef op het oogenblilk dat hfj daair in gezetschap aC te ddneeran Nadat hU had erkend zich valschalUk Ramaker te haUien gwwemd werd hU in anTeat gesteld voor een nadw ondereoek Het bleek nu uit e jn pepderefl dat h werkelijk genaamd was Mioolaaü CiovJenw wo nende te Hambom in Daitachland Bij oen he n afgenomen stnwng vfnrhojt V rklaande hU zich 125 tH 0 Mairk wede rtchtdUk te hebben to eëigend Hü dee4 daarbij het violgende relaaa MaiUMiag 16 dezer w rd hem In de 2 kl iBKe wachtkamer van het spom wegBtatjon te Hambom door een perHoon genaamd Haitlsind handelaar in waschzeen v onende te DuseeldorC ter hand geeteté 125 duizend Miatik t w 124 bdl1 ettein VKU duizend eai 10 va n hond enJ Mark well jrekl Goü ii voor Üeatland in N ed dan4 m e t omzetten in fVanscfli of Belgieok bankpapaer Ufn einde tiaardoor winst te be balen Van die winst m u Goüene voor 4i moeite 5 pet krye en Heit and kon a a DuitDcher peen pa bekoine i om zeAf aaaX N 4 e rland te gaan ter wiiweling van d DuitHche bi jejtten Doordat de uitvoer van loaveed geld uit D iitscblaiwl verbmlen i vervoerde Goyeni het genaaid i i Ün oróierbroefc bÜ Zevens tor heimeiyk aver de gren in Nederland In AnAem maakte hy kennis met twe hein onbrfiende N terLanders met wie hy niar NOmegen reistle waar hü onder UfanfcinvJoed geraakte Van Nümegen uil bezocht hy steedti par auto en in gezei schap van vnouweo Amsterdam RoWerdarn Hï ariein Arrthem Den Haag Schifflveningp n en ajidere plaatsen totdat Mj in dea avond van 24 dezer in gezelschap van dri meisjes aankwam in hotel De Liggende Oz te Utrecht v n waar hU na aldaar met cle en te hebben getlineerd aioh alleen verwUderde Hij besaocht daarop alleen twe cifé a en ontdekte in hot laatste dat zl portefouUle met t 23M uit ïijn zak waz verdwenen Onmid ledyk retw hij per auto naar Nijmegen waartveen twee der dame met nicuwp cavaliers ïiich eveneens zouden begeven en deed aldaar bü de politie mede iceling wan zün vermoedpai dat de vrouwen hem te Utrecht de portefeuille zoude hebben onatolen Gelijk gemeld kwajnen i vrouwen in lerdaad ook per auto te Nijmegen waar zy wer l i aangeJioudien doch on middellük weder op vrije voeten gwteld Het is seer waarflchijnHjk dat Goyene d portefeuille met geld te Utrecht i kwül geraakt nadat hy het gezelschap had ver Utem Hü verkeerde toan n I omder drankaivloed galyk edert zijn aajikomat hier tt Urde atioedB h t gevaj ia areweeet Ooyena heeft de 12BJ 00 Mark vartoerJ op ee bedrag na van ƒ 570 hetweflk h biJ lün aanhouding in zün beait had ongerekend don de vierdwenem ƒ 2360 De meest varkwidtemie uitffanren deed Wj by het inkuopen van wecldoartikelen vwor zÜn dames terwijl hü meermalen een biljet vaa 1000 Mark wegschonk Proces v ï a J tegwi hem is opgemaakt Rsdaodei TeleU latero 549 Overal staking Uoyd Qeorge weigert onderhandelinoen Bemiddelingepogingen Verbetering Ir liet veriieer Onlusten in Berlijn en Antererpena Eigenbeleng overheersoht De ratificatie Oorlogsverklaring van d Annunxio Besluiten van den Oppersten Raad ONS OYBSXICRT Men iieeft to vioeg gejuxlit D ontvaiwpst door Uoyd George van een tteput ti van Ie nationale feileratie van traiupoi tarbctderB duidde niH zooals aLgemefli werd aangenomen op het beigin van nd wc onderhandelingen tusschen de reig eering en de apoorwegmeiiBclven Wel Uepen ie besprekin ïwi over de staking waarin de deputatie waarschijnLtJk Kaar bemiddeding hoeft aangebiodeii maar het intwoord vun Lloyd George waa teilpurstellend en voor hen die het vernamen na de berichben die e hoop op e en oplosBing der kwestie deden ontstaan pijnlek vrraasend De eei sK iniTiJSter wenscht niet te onderhandelisii met ie Bpooirwogmenschen voor deze het werk hebben hervat De e houding verklaarde hü do ii be zeggen dat de regeering het op t oogenbIJk veed te druk heefl met bemoeaiogn inzake IcYensmiddelenvoorKiening en andere tnaatre el n noodiig gewerden ter togpmoetkoming in de verkeapsstreamming ü n haar t jd te Iciuuoen verbeuieiten met ea lenhandekngen di miaechien tot niete leiden EcTBt aan t werk zeJde Uoyd George m dan zullen we verder iien M t ÓPB hoodachap kwam de deputatie teirug m de vergaderimg van de tranaportarbeiders Dfl IfiderB der apoorwegerbeiders dde zooal getn ld s avonds hun opwachtiifng bü tn premierr maakiten mo ten hetidfdr Met het oog daarop heeft het uitivoerend comité der apoorwegiarbeiderfi gïeterochtetd banaadflJaagd met de gndeaegeeiden van de transportarbeiders en andere vafcvereenigingn en viwcg in den middaig zijn de ar beidereleidera naair Lloyd George gegaan d £ spoorwegarbeiders waren echleo met TtegenwtM rdTgd in deze deïmtatatae Toen de gedpl€ geGrden de woning van den © arstaiTMniiirfler verl teton is medegedeeld dat nog geen beaeJiseiinig gevajlen was Dea mid lagH begaven iah de gedelegeerdcm naar hft hoofdkwartier der spoorwegartwidenr ben einde be beraafleOagen ni et het mtvoii nnd comité der apoorwegM eJders Te vüf uar verlieten de gedelegeerden dit hoofdkwartier en feeerdeti terug naatr de coafawntie der twuMiMïrairbeiderfl met ndere V ikvareenigingen H t uitvoeirend comató der apoorwegartieiiders wacht thans op den u tslag draer laatste conferentie Voodöopig ettat men nog op t doode punt M t ia l IO 1 40 1 50 Feuillotofi Een overhaaste stap Vertaald door J P ffEaSELINK VAN R08BUM Nadruk v bod i Uavr 68 re bent pen gok fc klgia o gt virouw cl op haftr gttwoiio zorgeiloozp wijxe maai mot li vricwde ljlton tiUk Ü helft M p d memHdhen itrweu P lieel hun k vt i luor dflt er over hwi wotdt prokPQ oa 1 ültuiigit dlB arln inj e di paar uur J M iiiaj iiiooi 1 vt Hcftrfkken IJt dioli JibL oAer In den eondtuivij iT te latMi 4reggen iiaair ie leveidoot IIchfijuu kxm Fulïrö k h ikc braoht Wal üt je blecib kii d ik hoop niet dat je kou heiit 0eivat N i hee t ons een Itj vendlg rtvhaal gedaan van je govangvnKetting u Ik ben zektr van d jullie betden behTPorcn zijt in dien rffeen HHteii lorrto Henri Lori Veruktn vindt h otf v ervelnid Hij zaJ dat verradfvlijlie alot raofigevi kUen wegnpmea I it gaf Uarveil haar raoftj teJUK en zlJ begreep dat zij hftar eigm eckiU 4 bad ovenkraven en dat nicnnad iuEtt half aioo wnfiH had op nva aJal zij Zelfri mjely die aJÜjd haar vrtenrtWNp voor Nigel bad afgekeurd zei haar Blle i dat tij onverbeterlijk waa nw wa vrietidelljk IM o t alj la laar nnUJbeld kwttB GEVONDEN VOORWERPEN Op eiken werkdag des voormJdite tu jtéhen O en 12 uur zlin iv n het burear vai iwlitic alhier mlicWa ngeo te bük me omtrent de volgende aldaar BeJeponeorde gevonden voorwerpen 9 ileute a l meïja 1 roïcukfans 1 zilveren broche rjng met koorts zün te bevragen 1 fcmderportemonnaie G Bik Turfmarkt 24 1 gramop oonslln er M Klein Waln chstraatS 1 R K kerkboekje J Grooa Fluw S ngaj jOl 1 dameshoed G H Schuttelaar MarÜ U ae bPOMen medailles J de Bruyn gdatraat 77 1 lilveren roband A van d rg Tuinstraat 77 l doublé armband N Kwlik Geuzenatraat 17 1 portemonnaa HHneate Bolstraat 31 1 parapluie G va dm Eng Hpiewngstraat 8 1 z iBaan ettef A van Uune J Kattcneteeg 2 1 gunwnlband van een kinderwagen H van W H Raam 1 4 2 buvw B ran deo Rb atoi ring ti at 8 1 rozenkraM A van Bapiinge K uwe Haven 221 1 henged A Schrlivers Ridder van Catsweg 210 1 poi témonnaie J de Bruin Gouwe 146 1 Wauw komten armbandje met goud slot A M vin der Steeobove Ridder van Cotaweg Ibj 2 bankblijrtitea M Melïowt Mart i t wn kartoff C ran Harp Twrnv H VIRULT s ZEEPPOEDER BESPAART TIJD EN GELD 2 367 iirtO mm 218 6 21416 21422 2142 21428 21469 2148 21601 21504 21606 2163 2168 21561 21674 21604 21624 21642 21661 21670 21680 2171Ü 21784 21818 21870 VorjiK lUrt atoncl 20906 m I 20907 te weg 1 1 huissleutel W van Vliet Lange Tiendeweg 70 1 rekenboekje F van da Kemp Raam R 1 gouden oocrtelletje C van Meerten Vrouwewteeg 16 1 aigarenpijtpJe in étui P H ftnoeU Saoyatraat groen zakje inb 1 poirtemonnaie P Pensioen ICJenveg 3o 1 ailveren manchetknoop C J de Groot N Markt 38 1 vulpenhouder P Streukt Kuuterstraat S 1 zakboekje en een notablok A van Hertum Boelekaiie 22 1 zjlveren peWje met drit steentjes Ds Aaaendelft Nieuwe Park 9 1 Moedkoralen kettdng A de Jong Heerenatraat 6 1 knlpmeaje L KuBt r Waoh telstraat 26 1 V idweater en en paar bevnkappen Boach Ijemdulateog 22 1 horiogo G Ktraayenwld Acbter de Visdunarkt 82 1 rozenknana in étui J Steine Nieuw Gouwe S 1 portemonnaie J Boegiheam Boalekade 9 1 gouden damesring c Kroon Prina Hendrikatraat 94 1 gmide rag met ateen C de Bruir Wilheflminaatr 1 1 portemonnaie Dr Hoffman Bleekersmnigei 69 1 boerewmuts J van Loon 3e Kade 37 1 kiinkmee J Motsen Tiendeweg 2 1 koratón armband A J van Harten Varkenmarfrt 6 1 zilveren atmband C Binneokade Dorpstraat 44 Waddinxreesi 1 damesparap luie L Meyeimk F C Bothr fclraat 9 1 zilveren broche A Ahal Achter de Vitïchmarkt 46 1 anehetknoop C d lonv BockenbergBtraat 8 1 handwagen O Laurier Wjihelnrinaatraat 1 chort A 3 de Benn Kattenaingel 10 1 looBBet in étui Kroon Gr van BloiBstraat 10 I regenjas A Tj de Jon r Robaarstaeff 19 Gouda 30 September 1919 De Commifl aria van Politia J A BBRTHEUX H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR KLEIWEG 77 KKNNISGETINGKN bericht Iiieniic4le dat de SAlJOaS Zatonfag 4 Ootobar MILITIE Opleidhit tot nmirirer bil den RUk poal duireadienet Pe BUBOEMEESTKR van GOUDA vestigi de aandacht van liefhebbers vaa poatdoiven die het volend jaar bij de militie moeten worden iagelUfd op de raogelykheid oin te wotden opgeleid en tuuifgeHteld tot vertorKer b den R jkspostduivendienet Zij die daarvoor in aanmerkinK wenachea te komen moeten dit vóór 1 November a a schriftelük te kennen ireven aan den directeur van den Kijkepontduivendienet te H iravenhage Zij moeten zich daarbü bereid v rklaren tot het aangaan van een vrliwilli verbinteniti ala verzori er by dea KykepobtduivendionHL MmderjariRen moeten voorts overleggen een bewyji van toestemming tot het aangaan van du verbinteniH afgegeven door hem of haar die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent Couda 30 September 919 De Burgemeester voorn ULBO J MUS a a hiplaati van 12Vi 2 aur vm 8 5 luir 429 x Kleiweg 31 Gouda T ia MB tt2 Unileniteiming gedemabdiitfeNiei Ue BUAGEMKËMTEB van UOUUA biengt het volgende ter algemeene kennis Met ingang van 23 Septehiber 1819 is ingesteld een commiasie waarbu belanghebbenden schriftelijk bezwarau aanhangig kunnen maken tegen de toepaismg van de Hteunrejpeling van den Minister van Ouriog van 9 Juli 1919 afd Dieniitpiicht no 1 U beti ffende militairen ivier verblijf onder de wapenen eindigt in het tijdvak 1 Augustus 1919 SI December 1919 De onder 1 bedoelde oommiaaie is genaamd 3exwarenoomroi88ie eteunverleening militairen De toezending van bezwaarschrifteavoor genoemde commlaaie moet geschiedea onder het volgende adres Aan het Departement van Uorlog Bezwarencommisflie ateunverleening militainn Hartog traat no 13 s Gravenhage Gouda 30 September 1919 De Burgemeester voura ULBO J MUS 421e STAATS LOTERIJ f KlaMtw TrekkbiK vafn Woeniidair I OcL Ntelen 99 141 184 214 217 210 277 304 S31 331 339 368 294 424 513 677 694 63Ü 647 61 67 706 760 781 824 837 909 916 947 971 JIU 1068 1076 1078 1080 1168 1276 1297 1303 1376 1406 1428 1462 1467 1491 162 ir 60 1553 1672 1643 1646 1707 1708 1717 1 1S2 2011 2013 2067 2119 2231 2432 2481 2483 2466 2496 2504 2631 25S3 2601 2604 2643 2646 2863 2673 2711 27 9 2784 27M 27 4 2796 2817 2821 2846 2880 2904 292t 2048 2979 3132 3164 3167 3190 3212 3241 249 3293 3316 3318 3469 3606 3618 3641 2551 3662 3671 3684 3697 3698 3706 374 3755 3796 3953 3963 3984 4030 4036 417t 4183 4186 4252 4299 4333 4389 4353 433 4 I95 4126 4447 4450 4463 4482 4629 4691 4599 4606 4606 4610 4626 463 4660 46B4 4711 4726 4743 4766 4758 4891 4919 493f 4969 6001 6099 61S8 5156 6162 6207 6249 6316 6328 5333 6362 5376 5426 6477 6541 5550 6661 6561 5574 6626 6640 6674 670t 5719 6781 6784 5796 6819 6882 6906 581 6916 595S 5983 6034 6037 6044 6114 6141 6160 6173 6178 6241 6294 6313 6338 634J 6368 6390 6394 6439 6533 6601 6614 668 6 n6 6770 6779 7023 7042 7162 7249 7307 7316 746S 7477 7693 7697 7601 7715 7721 V i60 7769 7773 7788 7825 7834 7660 7897 7901 7974 3010 8036 8133 8136 8147 8151 6164 8166 3202 8210 8288 8314 8466 846t 8485 8490 8617 8681 8849 8894 8914 891t 8933 8953 8954 8963 8982 9012 9026 906J 9084 9197 9211 9234 9236 9264 9320 982 9348 9371 9426 9441 9484 9608 8668 962J 9746 9780 9833 9847 9870 9910 9962 9964 10061 10078 10107 10116 10142 10143 1016 10166 10349 10360 10886 10447 10639 1066 10581 10588 10593 10608 10618 10641 1064J 1069O 10776 10841 10872 10921 10943 10851 10957 11006 11012 11098 11166 11191 1121S 11229 11246 11296 11983 11410 11422 1148 1 469 11472 11600 11626 11666 11664 1156 11865 11670 11673 11684 11764 11766 11777 11788 11809 11883 11912 11926 12032 12011 12057 12135 12184 12202 12222 12233 12283 12296 12333 12376 12378 12460 12460 12471 12486 12496 12504 12613 12662 12639 12674 12684 12702 12766 12765 12776 12797 1282 12861 12904 12990 1S080 180 8 ISU 1313 13140 13197 13226 13234 13239 13263 13301 li 322 13369 13366 13367 13463 13463 13617 3666 13678 13680 13607 13626 13626 136bl 13722 13752 13764 13762 13812 13830 1383 l 866 13890 13905 13923 13969 13999 14011 14049 14056 14076 14146 14159 14168 1420 14276 14397 14426 14459 14610 14677 14681 14710 14718 14716 14788 14794 14808 14827 14841 14924 1494 14969 1497S 16088 16111 r l66 16204 16271 16369 15386 16406 16421 15439 16613 16631 16667 16609 15626 166ü 15791 16813 16826 16846 16E66 16889 169U 15914 16920 15927 15933 15960 15962 16981 8036 16130 16146 16194 16197 16329 1633J 16379 16468 16483 16669 16673 16604 16661 10681 16765 16784 16794 16792 16794 1696 17014 17026 17038 17077 170S8 17106 17111 17118 17143 17162 17168 17202 17233 17284 l 246 17291 17334 17877 17443 17486 174SI 17615 17616 17640 17642 17662 17677 1761 17627 17664 17687 17717 17724 17747 1788 17897 17913 18036 18118 18146 18158 1816 18161 18163 18198 1S246 18259 18287 18301 18306 18336 18350 18362 18375 18394 1845J 18490 18510 18512 18623 IS iSO 18546 18684 1S730 18745 18787 18819 13829 18874 18996 19013 19044 19104 19136 19143 19187 1926 I ri317 19337 19346 19S64 19366 19884 19301 18397 19426 19430 19496 19607 1D822 19663 19 78 19698 19736 19746 19766 19769 19807 19843 19883 19891 19918 19922 19930 1994 19996 19999 20019 20023 20040 20069 2006 20099 20199 20224 20243 20248 20268 2027 2U509 20681 20635 20686 20640 20718 2071 20744 20766 m Ï0809 9860 20918 80931 29 70 979 W6 209W 21012 21080 21MJ 21066 n0 7 2t07 210 7 MOW ZllW Ï112J 21162 21166 21167 21iU IIZ18 21326 2122 21344 Ï1 249 ailMt glM8 il3M 21880 21864 gesloten zullen zijn GROOT KEGELCONCOURS Café HARMONIE a d Markt gedurende de winkelweek vaa Zateidatf 27 Se unber tot en met Maandai 6 Oetober Prachtige Lnxe en KoDstTtorwerpen beneveiis Dagprijzen WINKELWEEK M l VERZIJL KLEIWEG 36 OROOTE AFSLAO van eerste kwaliteit RUND en KALFSVLEBSCH ADTKRTBN niN per 5 OBi f l ZS I 2S 1 20 1 10 KALPSFILET KALFSSCHIJF KALFSLAPPEN KALF8GEHAKT KARBONADE KALF8POLET KALFSOESTERS KALFSBIEFSTUK Hattftanavorui GiBiuiiilardi Zh u Sliipkiier op goeden stand TE HUUR GEVRAAGD Brieven onder no 4801 bureau Ooudscbs Couraflt 7 VXT lALFSVLEESCH MAGERE LAPPEN p r 5 an f 1 10 VETTE 5 LJO ROLLADE 5 1 30 RIB saider be i 5 1 30 ROSBTEF 5 1 30 FUNE BJEFSTUK 5 1 40 OSSENHAAS 5 1 40 Zha cto HE nn nraniL p STPLWUKERSUIIS Is Vrijdags mi Zarterdags gaop incl t Is KOMT ALLEN kwralltalf en prl x n Aanbevelend MM a NL M a üka + Alla BnwlfMMi nataal iii m l H i Vraui PhMmi ui alle unes Bram mti ol zoader vaar IRRIOATORS Geheel compleet venef i 3 75 PARPUMERISN HAARVERVBN ZBBPEN ONTSMBTTINGUUDDELEN 8 AIIITAS K0iiMri nd ilNiir4 GOUDA Laa e Tiead wa 11 DEN HAAG Haideriaaeili 9 NecrUod i GrooleM MaoladMfVlj ie Palaol filnneef Pri icour nt of aanvraag lafen toezendia vaa f 0 20 porto kotlea Nadrok veiliodea 4 20 POLITIEe Haastrechl A b O M M iuHu t M Iv wteitl tn voor de GOUDSCHE COtmANT en de HAASTRECffraCHE CX DRANT warden te Hauitreclit rniaennmnn door onxcn Acent J SOIIEEII Ie HAASIKECm Abonneert U op dit Blad i Het Ad verteatiebur eau GoüDscHK Courant MAimT SI 1 TELEF 2 BeZOKOT OE PLAATSINQ VAM ADVErrBNTIËN In Ha Neder weakbladen en landere periodieken mtr maaaatfliia waai f bllclitinren warde OBATIS i rtwiht BHI 1 I W JM ilL 60ÜMHE COÜRAIVT voor Q 0 a d sx e rLCfTx txe x BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOEÜONDBN MEDBDEELINGKNt 1 4 ntela fl U elka re el meer t 4 Op de voorpafina 60 hoogar Oawmie adTertentUn an Inmondan mededeeUnxen bQ eostraet lot aaar fwadiilaerden pry Groote letten en randen worden barekand naar plaataruimta AdvartentMn kunaen worden Ingelonden door tuaachenkomat van aoliada BoaUiettdolaren Advartentlabureaux an onze AgMtao AdmietMTMie t Telel Incero 92 Bureaux MaKKTi 31 GOtiDAe oen niat meegiarakeiLd cla vrie locale toren waar een beperfito kmeX wordt onderhuuden Weder faaaft e n adntai fttalcara ioh gemeld Gedurende de laaSH vier n tw=atig uur ujn op één l n Il l ad n alieen re xls ITO man weder in pHt genomen Er lijn voUedige loaat ragellRi getroffen om iraAiHien vaa den LondiueliteB omaibuadian t die het w rk mocMia oaerleggien te Vervang n De voedselTooi i l niiiig heeflt om biritengewoon goed vertoog Niet offJciee4 werd hieraan to g voegd De voorraad m heden van uit hat Hyde Park verdeeld zal 66 Wftn den noivnalen vooimaad bedragen loonden is tgoed voorzien van viach op de Vis hmarkt van ËeMing gate 50 ton kwam langs waterwf goin en 400 ton per os iin totaal 450 toa tegen e n normale V VAX adlee neemt niet we yïü harte wenacht dat weer maar goed en wel vi ie pn gelukkin veT chünseli leider der spootrwegiiefJen veridaand heeft te zullen iiraehten at geséidl te beperiiai tot e kwestie tusschen d spoorwajpmeiiüchen en de regeering Het gevaar dat ook de tranB ortarl eiide tw in staking suüoe gatui tohunt vriJAvel afge nd Tot nu toe heeft het kattoet zelfstanxlig ge handeid maar miaschie zaJ dat bedang rttke viaa ratuk aan h t pifrlemaint wonden voorgelegd De voorzitter vïut de parlemeniTATfi fractie der Ait4 eideniïtaitüe heH a 1 aan den cerst niniater tolegnafisch verzocht het parlement onvewttd b jeen te rM ten en na langen tUd zeuden gelavenl kingen te laten varen Van haden o kaa VT f met de ut aanmeriGing koratwla Dui ha of OMlenrükscha tereraneiera wordoi gecorreofioDdeard Nu d uitvoering van litó vradaaiwdHc v w tke eerat kan plaats habbon timsmm dH vgendheden der geaiMOcieerden h heU ben geratifuceerd zoo lang op uch laat v achben zijn economiüche regi ngen v4 moodlg te meer daar nog niet ia ba voorrien wanneer het oogenblik laJ wnhnÉea dat het verdrag in het verelachbe aaatal landen te goedgekeurd t Lykt ar op of n en nooit zoover saj komen In Amarika la president WiJbcm ziek gewordm via dt inoeliie die hij zich heeft getroost de Uvolking te winnen voor aannenüng ra da vredoaen veUicnbondoTereeakaniflt Of atfa moeite i l worden bekroood weten we aag n t In den Senaat zü ▼ tegenataa Iers De Franache SenoKt tal 22 OetnlMr stemmen voor het vredesverdrag maar VË vchiUende uitlatingtm wijzea er op dat er een neiging ta het niet te ratifleeeraa omdat FrankrÜk zich dan mJaachlen t fa binilen aan een overeenkokmot die mogeItjk gezien de aarzeling in alle ententolaa en nooit van kracht xal wot don De FMasche Kamer heeft inmiddels de ratifleaUa met 17 teoren R3 stemmen aangenomni In Italië kan dit voori eetd vooriooplg ta iCeen geval woirden gevolgtl De Kamer is ontfconden en eerat de nieuwe roWofvertegenwoordiging aal over het verdrag kunmea stemmen Niet voor December kan een be l lrilnK Venten genomen Nu heeft de konlnff wel het recht brt b besluit aan ta a mi n en men meent dat dit jrewiklitdw al maar £ Kamer moet het dan toch BDf krachnSgeB trof Deze wilde onn ddrilUk van i wapen gebruik maken doeh weid door i4Jn kameraden tegiengehoudea Toan editer ie menigte ietn later de gevangenen traebtte te bevrijden wenlen eerat enkele schoten In de tucht gelost Daar dit niet hielp goojder de soJdaten eenige handgranaten on Ier de menigte H e i ij werd een persoon gedced en een aoht zwaar gwcmd H t aantal aangelhouden peraonen bodraiagt 1 niaar de vi atcg hoe hierover heen te komen De regeering wil van geen toegerwi weten en stMlt zelfs geen poffihgen m t werk de jtyinVMLtihi der arbeiders te krügen Integendeel Met het oog op de schade veroo Kaakt door de stabiqg wfuurvoor de b ootwe urtrtWeTH w tt yk verantwoordeHik xüflt heeft ze te kennen gegeven de loonen rifet uit be beialen die de spooa wegairiueldrs no moe ten krygen voor het werk vóór de staking verricht op grond van het feit dat de arbexlers hun contracten hebben gcschMiden Aan benj ddell ingfipog ingen ontbreekt het nie o a hebben de vakverernigingen van ketelmakers schee stimnierliden en smeden evenals de transport4irbeidere getracht te beanidd£le i Woi n dagavond hebben ze in Newcaatle een g z imanlüke büeenkiomfit belegd weainn et motie ks aangenomen aandringende op Vet byeenroepen eenor mferentie der vakvefeenigingen betrokken by den schcepabouw de machinefabrikatie en andere vakvereenl nngen lAet het doet 9eT g hiJf W W €gen tot een nadere büeenkomM met alle betrokken vakvereenaigingen in de hoop daardoor middelea te vinden waanloor a n den huidigen toestan l een eimle zou worded geuLaakt Ondertuseehen verlangt men algemeen nvoir temgkeer der normale omfctandighedfn Wel woid t het verkoer voortdurend iHHer vandaag zuUen er volgens en off cieele beirekening zlefa 2000 treinen loopen maar het ongerief dat men vwi den baperkten di ens t ondervindt is uit den aard dei zaak uiterst groot Voonal de bewonfis van de bondensche voorsteden die zich dnigelK ks naar hun kantM en in de Qüty plegen te beg ven heibben de grootste mioejItjkheden Ze weten niet hoe de stad bn beretiken en als ze eir eenmaal zijn kost het heel wat inepanninig eir weer uit te komen OjTJubussen en traroa worden beetoomd veien eeiren ovsrhaiaBt wietrijden selfs de rctechaats iü een gewild vervoemwideil gewerden De regeening die ala In ooriogstü d iederen dag een officieel commiuniqué uitgeeft houdt met optihristische bericihtea dir moeiten aantoonen dat de staking verslapt er den nwed in De officieele regeoringamededeeiUng van giateovn z iid He aantal looipende treinen blüft toAnmien Giatemt Ueiwa meer dan 800 trei Volgens Berl nsohe hWlen m het ook bfj het uiteenjagen vian een vergadering in bat gcbuuM fhiiruH ia de Mualler tra3Be tot ttp b t sing gedDomcn toen de politie de sprekers en twee Heden die de menigte tot ttgen tand opgehltott zouden liebbon c ipakie en we veeide Voilgens de BeriiMT LokalAnzeiiger zijn tii i tMuvonen gdcwetet en é6n geriood volgens het Belmer T gebta 2efl gekwetst en tw e g ood Ket beatuur van den metaalbawerkeribond heeft zich naar aanleiding vun een en ander tot mjniater Bauer en den poUtiepreBudent Bmet ge nd Ook te Antwerpen waar de airbelders vun de gasfaibrlek taken la het tot een viTschrikkelUhe vec4itpartij gekomen Stakers heU en een tram aangevalten die wericwÜd ie ai eid rs van de gasfabriek vcmnMKle Er zijn schoten gew ileld en meer dan U n gewonden gevHlka van wie verüchejdeoa ema g gekwetst ilja Engelam is ni et het eeange rük waar iiirn op t oogenblik te kamipen heeft mat a bie ideri ewegiinigen By na ovend zün op t oogenblik dtakingen aan de orde van tien uag In Amerika hebben de metaalarbaulerN het wöi neergelegd en hun Duitwhe collega s taken eveneens Natuuriük gaat dit in Duitschland ni t zonder ongeregeldheden Tegen gieteren hadden de metaalaiïbeidera tn Berlijn 30 vergaderingen die het k u kter van befaooglngen zouden dnagea uitgeroepen De regeering had deze büeonkf msten verboiien maar hieraan atoopden d stakers zich niet In de Seeatraaae kwam het tot een boteing In dezen omtrek bevonden zich 10 15000 menschMi die naar de groote vengaderlokaJen in de SeeatrasM wilden De soldaten hieidon de atraten zonder hulp afgezet Ploteeling toen de xa d die reeilB gedeeltelijk gevuld was door ie s iWMen werd ontruimd vieJ een schot Dr e peraonen die de leiders der betoogera sohenon te sijit werden daarop aangdUMldMi t n de politieagenten waïden met behoJp van soldaten hun gevangenen door de overvolU Htraten wegvoeren Agenten werden met gehuil 1 aoheldwoopden ontvangen en iemand gooide aelfa een steen die een de soldaten Voorabinog heeft de ItaUaanaeha ring alle aandacht noodig voor deFtomtkweatle d AmwniJo gedraagt iJch ali t hoofd van een s fstandig abaatja en he ft naar vertiuidt de Fransche raJ sie msdegwteeld dat hij Dcii met Zi Slaprl la oo rioghtoeataiul bevindt Diit bericht vindt nog g n bePW t Sg l ag en dient onder voorhdioud be worén awvaard Overigens doen omtrent F m oloehti gcrjchten de ronde Wederom heat het dat WUson t ontwioortl aan Piume naar Aoina onder weg ia tm dat de preoident der Verfeiügde Statiën zich lou venettan togen toewUsinc vion FiunM aoo Italië Met ekerjieid w hieromtrent evenwel itietB hakend De Opperste Baad h ft voroeliUItBda lielaogrüke bealuiteo genome Dt officieren de deel zullen uitmaken van de eommlit ie belast met het endorzoek vaa il teniitzending uit Sibenë r Duitach a Oostcni koche 1iii gageTan rB n ii In de Duibsche Nationale Vergad ing wordt op t o enbiac beraadstangd over don marnfukoecft met Nederiand fen o etutonkuiiat gegoten bstivffvnde J Ttluta waarde miar dit ia niet voJdoeode ultgthrcide maatregelen nullen noiJig xOn osi de m rk eenigezina haai waarde te doet b houden Een gunstig gevolg non het MOi ue neiging van Frankrjk om uit cgen belang den handel met Dui scliland te herslell ie De Fmnsche rog fr ng he ft er zidi rfekenwhap van gegeven Jat ten gevolge van len stawt lei bu tenlandacno valuto hr voor Frankryk ni lzakelijk worit tün aiinikoopen in Duitschland te doan T ot de Fransche mduotnecien Is een schry v n gericht vanwege het ministerie voor het herstel der Pj aneche industrie waarin o m de volgende pawage voorkomt Den induBtneeden die hun fabrieken niet in de noodlijdende en verwoeate atroken hebben liiggen en die derhalve de a kelen en prodiu ten waaraan zij behoefte hebben in geld moeten befaalen wordt in verband met den itand van den FVamachcn wisselkoers verzocht hunite aankoopen in Engeland of de VeireenJgde Staten tot hM uiterste te beperken en in verband met dazelfde orerweging de teer natuurlüke bedenkiii ren die hen zouden weerhouden m Duitschland de bemxidigde machines werktujgen en inetallatje te koopen die tÜ ia Frankruk atechta tegen buitenoporige prlj blijf daar als t u blieft nlit Htaan Ueve My WrtJtbealey zoodM et den eohijn heef aieof u veilangend uKzlet Daar een Mftrv i weeë baaa voorstel om een p aat naaat baar 1 1 te nemen op do sofa nift een pocteviee nilnat itcnde iiaedb N w ng af en zocSit gretig naar een d acbeid0woord toen WriloChi ley vlu0 op haar toekwun e zijn band zorgetoo moer mei aUen ctiijn van goede ka meraat KAtap op boor Dhouder legde Ik hel geloof W op iidj laten wacb len zei MJ haar eroHtig aanElende maar Kc verzektf J dat ik nkt s der kou komen Zij begreeip bcnl en jpaf hem abi mx woord v n Ml l vugi vol warme dankboorlieid Zij chrok niet voor hom teruc er waa okbana dtt oogeiAhii geen uilmg van onuwaoliitghehl to baar ma nier vux doen over ztjo tetgenwOJTdlg h id zooais hlJ met een zokne verftohting opmerkte En wawover beU u met u beéden gabibbeld ffog hIJ Ik triehtte fuM lodjr Witotfaesiqy over te halen een poosje naoit mij te komea zitten om mij b t verbaal te doen vaa haar awetuuktue xM mevnoow Scarleit vriendelijk Vat Eaa twet a editte U aolwjntwal gebrek aan ooaverejti t bobben sH hij Ueiieod Ik as u IrowMn vlak voor do iüei utet alle aiodhw luloterea naar dy beAibriJvtng dlf Savage er van yil die waarlijk bet auifaooreu wol w ard was Ik venekor u dat aUeii watladty Wriotbeoley er nog van sou kuooan zeggen daafl4 ij In hot alet zou vallen Je uit mU drit ougracévude gece vatfeven met een boffelijkeik gÜmlMli lofaa Jn vrouw Allee anCwt ortlHe tir e daidebaar t i met eeu Uebten f cnA aan mcTTOUW Sk as4eU ng uj de k Muer do r naar aar C4cHiy ut Ixml Wrtotherifry w een oloel eaoslta zicfi naast mevrouw i vlflil neer net hi t vooiiuMnen van Icmaad dia van plan was da een gtn nea tijd Ie bUJvoa M4 T0uw Soartatt nam baar klaed oci weiBjr op aijde om ben to afeiat le te kil wat cKohter bij t komen en keerde Kk h tot he n met baar meci gItolaoNe HOOFIWrUK XLI Allee bij etkaAf U NLgrt a racetulat too veretaallc aH Ik doc zii ze ba r geverfde wenkibrauwen een wetalg optrekkend Die plotaeUf aanMkttng van mevriwr Dameroo dtt openlijk varunjden van de aorW ta weikeltjk al t dom Ifl het dat Ik beb h i olet haotadett4 wik WrMbMtey net een iDKaaè too ling en dat In ulk goed tfeeeltfchap met dïenzetfden wrefcden opllik krrenden gtfmlach Marvel za rtmd naa een uHkomei maar vond er gmx en zij w tiPotaA genoeg oan ijet voor haar vijandin op do viii rfit te gaan Zij kee £ haar aan en eon weeiiweHlge bedet apttiit ui haar fc oote ewwtige eegen inaar zij z Z niet Die vrouw dio h ar ooolt boon en Miiart spawde bnd attijd let i over zich dat lutar aanirok en v nthl zoowel ail aiatootto IÏrt wa uw totgienoot dfe u verilaaU iri het niet Bii ho iwm hnj het op Gar bij er S ia om 8a daarvoor eenlge redaa Ietwat idi d iMOgte Mj betreurde de aD ff egmheld waarin Ik v rkeard had maarove rlg na gtf q A Wrlotberfey er uWn om Ni t Du iH w l VTitmdeliJlf van bcinl Zij leuikde een W n4g acMerover eo keek Marvel war luar veeremwaoler been atrak aan Dat l het vaorde zei zij mat voOTdftobI om een eobtgenoot t hebben die geheel aONVtmH fc Ijrfy ffrlothealey w d bleek tot to baar Hi e en baai beWere oogen Ml ten vuur Er zijn oo enblÜilKen dot u zfchzolï vw eot zei zo zaoh maar met eet onu iteprekelij ke waardlglieid Me Touw Scarle t zagl haa enAge oogenbtfkken tang kalm aan en gUmlaclite toen op haar Nnelle kwijnende wijze Nooit I oWten ndj set te opvol maakt onvenieliiDi pa toon Ik veovMt nooti 1e B en mfjzelf brt inlnate van al Loten er geen vwkoerda worat ttoven mtmt DtJ In unr brata oskatam En Bea je zeïrcr d 4 je geen lum hebt gevat In we4k een venMbrlkketijk n toestand ben je to gieweeatt zei ie Hei dinar gjlngi voorbij zonder de mlnato boespullitg op hei gebeurde in den ndddag daarna word e r mitziek getmakt schaak en baoarat gie0peel l en Marvel die zicih her e d had en zictt geiukkiger vo Ide dan gwwoonJijk In apijt van al bet eJieurde beigon te gelooveoi dat ElJ he Laatste woord geboord had o ver beigr i voor haar zulk een pijnlij ke ge ficbiodenie was geweest ZU bad wat met ludjiaheer Kkla gepiraat en had bem juist veriiien om naar Cloeily te 0B n ddo aan he andere e nde van de kamer Z art terwijl Sir Oeorgc ak gpwoonMjk ovar haar stoeri leunde to n e n zaohto kwijnende stem baar oor brct Ik bon zoo blij dat dat kLeAne avontuur van bedennMdag n in ho4 gethpel geen kwaad heelt gedaan z t mevvouv Scarlett haar met dien gevoeltoosen bru talm gUmdac i toelachend dien Uarveizoo goed kende en zoo teer vraeade Er lag ean bepaaldo bedoMlng to haar zachte tem WIJ misten u ginc zij voort en niafoht o cA cn uren lana geloof He Wan u wetdcoHJk al dW una in dné ro utantiavèi pkJcJe opgicoloten met mijaheer Sava BP JJet leek oen eeuwlgfteldi AoÈwoonMa Marvel zoo kafcn mogelijk hoeiwel haar hart oajtolml begon te Udo iieiii ffaoron little die vrouw baar zoo Haar Inotl iot zei haar dit het aotwoocd op dia vvaai diep verborvaa U en dat nké alleen Jala de